24.maijā plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Pašvaldības ziņas

Projekta “PROTI un DARI!” īstenotās un piedāvātās aktivitātes

16. maijs, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Projekta ietvaros laika periodā no 30.12.2017. – 28.02.2018. Apes novada jauniete uzņēmumā SIA “EDEIRA” struktūrvienības filiālē Valmierā, 2 (divu) mēnešu laikā apguva apmācību programmas piedāvātos – Manikīra un pedikīra kursus, iegūstot Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestādes “Profesionālā Skaistuma skola” sertifikātu “Nagu kopšanas […]

Dalīties:

Trapenē veikta “Vidus” dīķa  tīrīšana un slūžu atjaunošana

15. maijs, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada dome, lai saglabātu Bormaņmuižas parka ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību, īstenojusi LEADER programmas projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2204-000001 “Bormaņmuižas parka “Vidus” dīķa tīrīšana un slūžu atjaunošana Trapenē”. Projekta ietvaros veikti dīķa tīrīšanas un labiekārtošanas darbi, līdz ar to  uzlabojot ne tikai parka kvalitāti, […]

Dalīties:

Domes, komiteju un komisiju sēdes maijā

7. maijs, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja  10.maijā plkst.14:00  Apes novada domes sēžu zālē, Stacijas ielā 2, Apē   Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde 17. maijā plkst.10:00  Apes novada domes sēžu zālē, Stacijas ielā 2, Apē Domes kārtējā sēde 24. maijā plkst.14:00  Apes novada […]

Dalīties:

Iznācis Apes novada Ziņas jaunākais numurs

3. maijs, 2018
Print Friendly, PDF & Email

                             

Dalīties:

Lielajā Talkā top tīrāka vide Apes novadā

2. maijs, 2018
Print Friendly, PDF & Email

      28.aprīlī, kad visa Latvija vienojās kopīgās vides sakopšanas un labiekārtošanas aktivitātēs, arī Apes novadā rosījās Lielās Talkas dalībnieki. Apes pilsētā iedzīvotāji sakopa centra teritoriju – tika attīrīts dzelzceļa posms no Skolas ielas uz Igaunijas pusi, novākti nokaltušie zari, savākti atkritumi, kā […]

Dalīties:

Par iespējām dzīvot Sociālās aprūpes centrā „Trapene”

2. maijs, 2018
Print Friendly, PDF & Email

     “Dzirdēt mīļus vārdus un saņemt labus darbus ir laime. Bet varbūt vēl patīkamāk ir teikt labus vārdus un darīt labus darbus.”[Rainis)   Sociālās aprūpes centrs „Trapene” atgādina, ka ir iespēja Apes novada ļaudīm dzīvot mūsu iestādē. Gadījumos, kad cilvēks vecuma vai veselības […]

Dalīties:

Par  Apes novada Sociālā dienesta noteikumu „Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā” apstiprināšanu

2. maijs, 2018
Print Friendly, PDF & Email

      Dome 26.aprīļa sēdē pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada domes Sociālā dienesta noteikumus „Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā”.   Noteikumi nosaka, ka atbalsta pasākumi higiēnas nodrošināšanā ietver veļas mazgāšanas, veļas žāvēšanas un dušas izmantošanas iespējas. Atbalsta pakalpojumi Apes novadā tiek nodrošināti otrdienās un […]

Dalīties:

Paziņojums par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības iznomāšanu

27. aprīlis, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Paziņojums par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības iznomāšanu: Tiek nodota iznomāšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3684 007 0060 ar platību 1,41 ha. Zemes nomas maksa noteikta 1,5 % apmērā no iznomātās zemes kadastrālas vērtības gadā, bet ne mazāk, kā EUR 7,00, kas apliekama […]

Dalīties:

Par izmaiņām  Apes novada domes Administratīvās komisijas sastāvā

27. aprīlis, 2018
Print Friendly, PDF & Email

      Balstoties uz Ivara ĶELPJA 13.04.2018. iesniegumu ar  lūgumu atbrīvot no Apes novada domes Administratīvā komisijas priekšsēdētāja amata uz paša vēlēšanos un Santas BRŪVERES iesniegumu ar lūgumu apstiprināt par komisijas locekli, Dome 26.aprīļa domes sēdē pieņēma lēmumu atbrīvot Ivaru ĶELPI no Apes […]

Dalīties:

Aicinām uz Lielo Talku 28.aprīlī

24. aprīlis, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Pēdējā aprīļa sestdiena – 28.aprīlis ir tā diena, kad visa Latvija tiek aicināta vienoties kopīgās vides sakopšanas un labiekārtošanas aktivitātēs Lielās Talkas 2018 ietvaros.   Aicinām Apes novadā iesaistīties Lielās Talkas darbos: APES PILSĒTĀ plānots sakopt centra teritoriju – novāksim vecos, nokaltušos […]

Dalīties:

Par ierobežojumiem satiksmei pa Apes novada pašvaldības autoceļiem

21. aprīlis, 2018
Print Friendly, PDF & Email

      Ņemot vērā  klimatiskos apstākļus, lai novērstu bojājumus Apes novada pašvaldības autoceļiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumu Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”  2.1.,3.2. un 12. punktu: Tiek noteikti ierobežojumi satiksmei pa Apes novada pašvaldības autoceļiem no 2018.gada 29.marta […]

Dalīties:

Apē biedrības “Eiroreģions “Pleskava, Livonija”” kopsapulce

29. marts, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    28.martā Apē, Apes tautas namā notika biedrības “Eiroreģions “Pleskava, Livonija”” kopsapulce. Kopsapulces darba kārtībā bija jautājumi par biedrības aktivitātēm 2017.gadā, par Eiroreģiona “Pleskava-Livonija” plānotajiem pasākumiem 2018.gadā, kā arī par 2017.gada budžeta izpildi, finansiālās darbības revīzijas akta izskatīšanu, Vadības ziņojuma apstiprināšanu un par […]

Dalīties:

Līdzjūtībā

28. marts, 2018
Print Friendly, PDF & Email

      18.marts, 2018, Apes novada vēstures lappusē tiek ierakstīta traģēdija, kad uguns liesmas paņēma divu bērnu dzīvības un izpostīja māju līdz pamatiem. Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei. Aicinām palīdzēt ģimenei finansiāli: Inga Feldmane konta numurs: LV57 UNLA 0095 1216 4454 0   Skumjās, […]

Dalīties:

Nekustamā īpašuma nodokļa/ NĪN/ maksātāju ievērībai

28. marts, 2018
Print Friendly, PDF & Email

      Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī vienu reizi gadā –avansa […]

Dalīties:

Par piedalīšanos un finansējumu nodarbinātības pasākumam

27. marts, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Lai veicinātu skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi, 22.marta Domes sēdē tika pieņemts lēmums piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā „Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās […]

Dalīties:
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs