Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

Print Friendly, PDF & Email

 

Adrese: Pasta ielā 26, Ape,
Apes novads, LV 4337
Tālruņi: 64355109, +371 28347662

Fakss: 64355109
E-pasts:
apes.vidusskola@ape.edu.lv

Direktore: Dina Meistere       

http://www.facebook.com

D.Ozoliņa APes vsk_inetam

 

Izglītības programmu realizēšanas vietas adreses:
Pasta iela 26, Ape, Apes novads, LV-4337 (vidusskola)
“Sikšņu skola” Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4337 (sākumskola)

“Gaismas” Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads, LV – 4337 (pirmsskola) 

 

2017./2018.mācību gadu Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā mācības uzsāka 151 skolēns un strādā 26 pedagoģiskie darbinieki, 18  tehniskie darbinieki.

Audzinātāji.
1.kl. Rūta Rateniece, 2.kl. Līvija Karro, 3.kl. Aiva Zaķe, 4.kl. Alda Liepiņa, 5.kl. Sandra Oto, 6.kl. Indra Troska, 7.kl. Gunta Liepiņa, 8.kl. Laura Pope, 9.kl. Gunda Purakalne, 10.kl. Dina Mestere, 11.kl. Sanita Baumane, 12.kl. Gita Lonska


Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
 (174 KB, pdf)

 


Ziņas par iestādi

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola ir Apes novada domes dibināta vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno vispārējās izglītības programmas.

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola galvenais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu, pamatizglītības programmas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, īstenošanu.

Skolas pamatmērķis ir organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Skolas uzdevumi:

  • vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē un interešu izglītības programmas;
  • nodrošināt iespēju izglītojamajiem (turpmāk tekstā – skolēniem) iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību;
  • izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēna personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
  • racionāli izmantot finanšu, materiālos, personas un informācijas resursus;
  • sadarboties ar skolēnu vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu, turpmāk tekstā – vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem skolas skolēniem;
  • sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
  • savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas, sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.

 

Pašvērtējuma ziņojums (851 KB, pdf)

Maksas pakalpojumi (175 KB, pdf)

Lēmums par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs (346 KB, pdf)
Lēmuma Nr. 136 pielikums

 

Apes novada pašvaldības noteikumi „Par kārtību, kādā Apes novada pašvaldība sedz transporta izdevumus pašvaldības

Iesniegums transporta izdevumu kompensācijas saņemšanai Pielikums Nr.1
Iesniegums sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai Pielikums Nr. 2
Iesniegums personīgā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai Pielikums Nr.3


 

Licencētās programmas

Iestāde īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

9.1. vispārējās pirmsskolas izglītības programma 01011111;     

9.2. pamatizglītības programma 21011111;

9.3. pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 21013111;

9.4.Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011;

 9.5.Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  210 15611;

 9.6. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015811. 

Īss ieskats skolas vēsturē

 Skolas ēka ir jauna, bet pirmā iespēja vietējiem bērniem mācīties bija jau 1849.gadā,  kad tika dibinātajā   Jaunrozes pagasta Duškanu skola. Šogad mēs varētu atzīmēt 165 gadus Apes skolu vēsturē.

1938.gadā pēc arhitekta Indriķa Blankenberga projekta tiek uzsākta jaunas, lielākas skolas celtniecība. Tā kļūst par vienīgo mācību iestādi plašākā apkaimē.

1939. gada 30. septembrī mācītājs A. Dombovskis iesvēta Dāvja Ozoliņa – II pakāpes Valsts pamatskolu, kas ver durvis 140 skolēniem, paredzēta 200 bērniem. Ēkā ir arī internāts un divi dzīvokļi  skolotājiem, aktu zālē – ērģeles.

1940. gadā skola zaudē Dāvja Ozoliņa vārdu un kļūst par valsts nepilno vidusskolu.

1941. – 1943. gads – vācu okupācijas laiks, sākumā skola atgūst Dāvja Ozoliņa vārdu – Dāvja Ozoliņa pilsētas pamatskola, tad Apes valsts tautskola.

1944. gadā skola uz laiku pārtrauc mācības, jo ēkā tiek izvietota vācu karaspēka lazarete. Pati skola tiek nopūsta ar melnu aizsargkrāsu.

1945. gadā jau ir Apes pilsētas 7 – gadīgā skola. 

1949. gadā ir Apes vidusskola.

1962. gadā Apes skolai pievieno krievu 7 gadīgo skolu. Top Apes vidusskola ar latviešu un krievu mācību valodu.

1989.gadā skola atgūst savu nosaukumu – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola.

1999. gadā beidz eksistēt pamatskolas klases ar krievu mācību valodu.

2002. gadā tiek uzcelta skolas piebūve, jo skolēnu skaits ir tik liels, ka nodarbības notiek 5 korpusos.

2013.-2014.gadā skola tiek siltināta un atgūst savu sākotnējo skaistumu.

 *1939.gada 30. septembrī Apes pilsētas pašvaldība dāvina skolas karogu. To iesvēta kopā ar skolas ēku. Karogs ir darināts pēc gleznotāja Jāņa Kalmītes meta. Tajā izmantotas latviešu rakstu zīmes – materiālās pasaules un garīgo bagātību simboli. Kara laikā dažādu varu maiņās karogs pazuda. Taču valsts arhīvā glabājas gleznotāja J. Kalmītes veidots mets. 1998.gadā skolas karogu no jauna  pagatavoja absolvente Edīte Cekule,dzimusi Ābolklne

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas karoga devīze: “Kā nerimst straume Vaidavā, Tā augsim spēka. Daiļumā.”

2DOA vsk009.gadā tapa skolas logo, kura galvenais  elements ir ozolzīle ar divām ozollapām. Citādi tas arī nevarētu, jo mūsu skola nes Dāvja Ozoliņa vārdu.

Ozolzīles cepurītē jaušama viļņota līnija, kas simbolizē upes Vaidavas tuvumu pie skolas. Skolas karogā ir latviskās rakstu, arī skolas logo ir  3 latviskās rakstu zīmes: Jumis, zvaigznīte un  Laimas slotiņa, kas  dod svētību visiem skolas bērniem, skolotājiem, vecākiem.

Skolas logo skici veidoja un uzzīmēja mūsu skolotāja Diana Liepiņa. Šis logo izteic mūsu piederību skolai un Apei. Tas ir iedzīvojies uz mūsu dienasgrāmatām, krūzītēm, konfektēm, maisiņiem un formām.


  

 PROJEKTI

 

Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums:Entrepreneurial Schools in Europe
Īstenošanas laiks:01.09.2016.-31.08.2018.
Projekta apraksts

 Publikācijas:
Tikties ar partneriem no Spānijas, Horvātijas, Bulgārijas un Čehijas|
Projekta ietvaros iepazīst vilnas pārstrādi

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola uzsākusi dalību Erasmus + stratēģisko skolu sadarbību projektā

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola uzsāk realizēt uzņēmējdarbības projektu
Skolēni uzsāk veidot starptautisku uzņēmumu


 

2017./2018. mācību gada aktualitātes

Aktivitātēm var seko līdz http://www.facebook.com
Foto no pasākumiem

 

Dziesmu konkurss “Lakstīgalas”

11. janvārī skolas dziedošākie skolēni devās uz Alūksni, kur notika dziesmu konkurss “Lakstīgalas” un ieguva godalgotas vietas.

1.– 4. klašu grupā ( bronzas lakstīgalu)– Ance ĀBOLKALNE, Annija STRAUTA, Annija PILSKALNE, Paula Nika SĪMANE.

5.-.9.klašu grupā (zelta lakstīgalu) – Enija Lija KALNIŅA, Dārta Elīza Bērziņa, Lauma POPE, Liāna GAILĪTE, Ance GRAUDA.

10.klase (zelta lakstīgalu) – Bruno ĀBOLKALNS, Ulrika Lība TETERE, Signe ĒVELE.

Visa skolas komanda tika izvirzīta uz nākamo kārtu Cēsīs 26.janvārī.

LAI VEICAS! Liels paldies skolotājai Sandrai OTO.

Informāciju sagatavoja:
Ināra Kandere

 


21. decembrī skolā notika Ziemassvētku eglīte samērā kuplā pulkā. Skolēni bija iestudējuši muzikālu teātri Vecīša cimdiņu mūsdienīgās skaņas.

Pasākuma sākumā labus vēlējumus teica skolas direktore Dina Meistare.

Noslēgumā ieradās salavecis, kurš vēlāk apmeklēja visas klases, lai paskatītos un paklausītos, ko bērni sagatavojuši kā pārsteigumu saviem vecākiem.

Paldies vidusskolēniem par skolas un eglītes rotāšanu.

Gaisotne patīkama un sirsnīga.

Lai veiksmīgs Jaunais 2018.gads!

Ināra Kandere
skolotāja

 

 

Jau otro gadu skolotāja Sanita Baumane Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā organizē un vada akciju „Zvaigzne austrumos”, kurā tiek sagādātas dāvaniņas karadarbībā cietušajiem bērniem.

Akcijas „Zvaigzne austrumos” organizatori dāvanas nogādās  irākiešu un sīriešu karā cietušajiem bērniem, kas patvērumu raduši Jordānijā, un Sudānas bēgļu bērniem Ēģiptē. Šogad plāno arī iepriecināt Krievijas – Gruzijas kara bēgļu bērnus Gori nometnē, Gruzijā.

Mēs ceram, ka bērni  no sirds priecāsies par  mūsu sarūpētajām rotaļlietām, rakstāmpiederumiem, zīmēšanas piederumiem,  higiēnas piederumiem, drēbēm, pašu adītām zeķītēm, šallēm, saldumiem.  

Šajā gadā tika sagatavotas 35 dāvanas– kurpju kastes un saziedoti 250 eiro, lai dāvanas varētu transportēt uz patvēruma vietām.
Pagājušajā gadā saziedojām 32 dāvanas un 180 eiro!

11.klases skolēni ļoti atbildīgi sagatavoja un sapakoja kastes.

Paldies ikvienam ziedotājam, jo tikai kopā mēs varam paveikt svētīgu darbu!

Ziedotāji , kuri ziedoja gan naudu, gan dāvaniņas

Kozuliņu ģimene- Jānis Kozuliņš, Salvis Kozuliņš , Dāvis Kozuliņš
Elizabete Marta Bērziņa, Estere Grandava, Horens Markuss Stepiņš, Rikardo Janelsiņš, Emīlija Ēvele

Naudas līdzekļus ziedoja:  

Kristaps Kalniņš, Ritvars Valters, Māra Borodovska, Vineta Meistere, Sanita Baumane,  Ciprusu ģimene, Popu ģimene, Zaķu ģimene, Ilga Pelaka,, Zoja Čakša, Sandra Oto, Līvija Karro, Ralfs Emīls Enītis,  Kate Kaktiņa, Alīna Estere  Orlova, Una Zariņa, Roberts Leimanis, Laura Bērziņa, Evelīna Rence, Daniels Zeltiņš, Armando Zujevs, Kristīne Fiļipova, Aiva Zariņa, Niks Baumanis, Agnese Stradiņa, Agija Pētersone

 Dāvanas:

Emīls Jurka, Estere Zariņa, Tomass Gustavs Celenbergs, Marta Brante, Keita Aule,  Ance Ābolkalne, Valters Pujiņš, Sonora Babre, Jēkabs Drubiņš, Laura Kalekaure, Laura Kranāte, Deivids Ņikitins, Laura Vadone, Evelīna Uva Strēlniece, Sandijs Jansons,  Uvis Vilnis Prazņicāns,  Zanda Voropajeva, Melānija Bormane, Natālija Kranāte, Megija Kronberga, Martins Līvs, Kristīne Kuprijanova, Kristaps Kuprijanovs, Dārta Bērziņa, Ritvars Repuls, Līga Zaķe, Jēkabs Andris Beikmanis, Miks Ābele, Laila Ābele, Rita Ozoliņa, Alda Liepiņa, Indra Troska, 11.klases skolēni.

 Kalvis Kalniņš ar savu mašīnu nogādāja dāvanas pieņemšanas punktā Alūksnē.  

Mēs nevaram šiem bērniem atdot pazaudēto bērnību, bet ar vienu piepildītu kurpju kasti  mēs varam viņu sirsniņās ienest daudz prieka. ANO dati liecina, ka puse no kara bēgļiem pasaulē ir bērni – vairāk kā 10 miljonu bērnu palikuši bez mājām karadarbības dēļ.

Mēs nevaram palīdzēt visiem, bet mēs varam palīdzēt kādam no viņiem!


Līvija Karro

skolotāja

 


7.- 9. klašu skolēni piedalās konkursā “Par latviešiem lepni…”

 

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni Liāna Gailīte, Ance Grauda, Līga Zaķe un Rauls Vīksna 22. novembrī piedalījās konkursā “Par latviešiem lepni…”, kas norisinājās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā. Konkursa mērķis bija paplašināt skolēnu redzesloku par latviešu literatūru un kultūru, veicinot patriotisko audzināšanu.

Skolēniem bija uzdots arī mājas darbs – parūpēties par savas komandas atpazīstamības, atšķirības zīmēm, nosaukumu un iepazīstināšanu ar komandu, kā arī skolēniem bija jāizveido prezentācija par kādu latviešu literātu un viņa ieguldījumu latviešu kultūrā. Mūsu skolas skolēni veidoja prezentāciju par savas dzimtās pilsētas rakstnieci – Elīnu Zālīti.

Kad mājas darbs bija prezentēts, tad skolēni tika sadalīti jauktās komandās. Uzdevumi bija ļoti interesanti un radoši, piemēram, rakstnieks meklē darbu, ekslibri, akrostihs, mēmais šovs, darbu ekranizācija.

Konkursā piedalījās 8 skolēnu komandas. Četras komandas bija no Alūksnes ģimnāzijas, viena no Viļakas ģimnāzijas, Malienas pamatskolas, Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolas un Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas.

Jaukto komandu konkursā komanda “Cerību tauriņi” ieguva 3. vietu, kuru pārstāvēja  arī mūsu skolas skolēns Rauls Vīksna. Līgai, Ancei un Liānai – atzinība.

Sarmīte Apine
Skolotāja 

 

Radoši patriotisks mēnesis – novembris.

Godinot Latviju dzimšanas dienā, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 5.-12. klašu skolēni piedalījās radošos darbu konkursā “Mana, Tava, Mūsu Latvija”.

Sirds siltuma pilni vārdi tika veltīti mūsu zemei – Latvijai. Lūk, arī daži skaisti citāti no skolēnu darbiem: “Mana dzimtene ir manā sirdī.”, “To, kas Latvijai visdārgākais, tā ir mūsu zaļā zeme, mūsu nopelnītā brīvība.”, “Par lielu, stipru tautu kļūstam, un tautas mīlestību jūtam.”, “Mana Latvija! Lai, cik Tev grūti klājies, lai, cik Tev grūti klāsies, es vienmēr būšu Tavs.”, “Kaut mēs esam tikai divi miljoni, mēs esam visstiprākie, saliedētākie un jaukākie. Tikai mēs spējam sapulcēties visi kopā, lai nodziedātu vienu dziesmu. Tikai mēs svinam Jāņus, Mārtiņus, Meteņus, tās ir mūsu vērtības un mūsu spēks.”.

Sarmīte Apine
Skolotāja 

 

 

 


Piektdien, 17.novembrī tūlīt pēc pusdienām notika pirms svētku pasākums ar nosaukumu “Kāpēc ir būt un vērts dzīvot Latvijā?”

Uz pasākumu bija ielūgti viesi:

Gunta Gavare – lielas ģimenes un saimniecības vadītāja;
Astrīda Harju – politiķe;
Matīss Karro – motorsportists,
Arita un Roberts Zvejnieki – Erudīcijas spēles “Prāta laboratorija”  pamatlicēji Apē.

Katrs dalījās ar saviem iespaidiem, par konkrēto tēmu. Tika noorganizētas diskusijas starp viesiem un skolēniem. Visus klātesošos skolēni priecēja ar skanīgām dziesmām.

Nekur nav tik labi kā mājās un bez darba, vai nopietnām mācībām neko nevar panākt. Ar svētku noskaņu sirdīs, visi devās mājup, lai sagaidītu Latvijas 99 dzimšanas dienu.

 
Ināra Kandere
Skolotāja

 

 

 


Mārtiņdienas gadatirgus.

Par godu Mārtiņdienai 10.novembrī  skolā  notika tirdziņš. Liela atsaucība bija tieši no mazāko klāšu skolēniem. Nepilnas pusstundas laikā visi pārdot un pirkt gribētāji savas vēlmes piepildīja. Paldies čaklajiem skolēniem.

Ināra Kandere

 


Apes novada jaunieši iepazīst karjeras izaugsmes iespējas lauksaimniecības nozarē

Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” apakšaktivitātes “Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošās skolās” Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Alūksnes nodaļas darbinieki V.Kaparšmite un S.Cipruss 29. septembrī 2 semināros Apes novada 7. – 9. klašu jauniešus no Ojāra vācieša Gaujienas pamatskolas un Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas iepazīstināja ar lauksamniecības un mežsaimniecības nozarēm, izglītības un karjeras iespējām.

Skolēni tika iepazīstināti ne tikai ar izglītības un karjeras iespējām lauksaimniecības un mežsaimniecības jomā, bet arī par uzņēmējdarbības veidiem laukos, attīstības tendencēm. Skolēni piedalījās pa grupām konkursos, kuros jāatpazīst kultūraugi un produkcija, kas gatavota pārstrādājot šos kultūraugus, jāatbild uz dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar šīm nozarēm.

Interesantās un ļoti vērtīgās nodarbības beigās skolēni tika aicināti piedalīties  individuāli radošajā konkursā “Uzņēmējs laukos – 2020”, kur jaunieši gan radīja skaistu dzeju, gan skaistus zīmējumus un kolāžas par to, kādus viņi redz Latvijas laukus nākotnē un savu lomu tajā. Kopumā tika iesūtīti 52 darbi, no kuriem 32 labāko darbu autori brauca izzinošā mācību, pieredzes apmaiņas braucienā. Šie labākie darbi tiek izstādīti dažādos LLKC rīkotajos semināros Alūksnē, Alsviķos un Apē, kur semināru dalībnieki tos izvērtē un izvērtēs, lai tādejādi atlasītu vislabākos darbus, kurus apbalvos ar īpašajām balvām.

10.oktobrī šie 32 labāko darbu autori iepazina Smiltenes tehnikuma piedāvātās izglītības programmas – iespējas nākotnes attīstībai  un tehnikuma tehnisko nodrošinājumu to realizācijai. Skolēniem bija iespēja arī pašiem izmēģināt vairāku tehnikumā apgūstamo profesiju amata prasmes.

Pēc izglītošanās iespēju izpētes skolēni devās iepazīt praktisko uzņēmējdarbību Latvijas laukos Smiltenes un Raunas novadā. Tika iepazīta uzņēmējdarbības iespējas graudu un siera pārstrādes uzņēmumā SIA “Siera ražotne” un lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru apvienošanas iespējas z/s “Rožkalni”. Skolēniem bija iespēja gan redzēt, gan iepazīt, gan izmēģināt un izgaršot praktiskā darbībā divus ļoti nozīmīgus Latvijas tautsaimniecības nozares uzņēmumus.

Kopumā gan skolēnu apmācības, gan skolēnu individuālā darbība, gan praktiski izzinošais seminārs skolēnus motivēja aizdomāties par to, kas notiek tepat pie mūsu mājām, nevis skatīties tikai kādas lielpilsētas vai ārzemju virzienā. Un ļoti iespējams, ka tieši šie jaunieši būs tie, kas nākotnē savu karjeru veidos tieši kādā no lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarēm.

Laura Pope
Apes novada pedagogs karjeras konsultants

Piedalās spēlē “Vides erudīts”

Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” aicināja 10. – 12. klašu skolēnus piedalīties  erudīcijas spēlē “Vides erudīts”, lai veicinātu  jauniešu informēšanu un izglītošanu par atkritumu šķirošanu un videi draudzīgu dzīvesveidu. No Vidzemes vidusskolām piedalījās 27 komandas, tai skaitā 2 no Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas. Pirmie spēlēja Andra Kaktiņa, Oskars Zaķis un Bruno Ābolkalns, kuri palika trešie, bet otra komanda  – Elīna Kaktiņa, Signe Ēvele un Kristaps Jakovļevs, izcīnīja vietu pusfinālā un finālā. Kā viņiem veicās, varēsim  noskatīties Re: TV 18. novembrī. Raidījumu ciklu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.

Katrā spēles posmā skolēniem bija jāatbild uz 10 jautājumiem, piemēram, kurš ir lielākais dabas rezervāts Latvijā, cik gadu laikā dabā sadalās autiņbiksītes, kas ir Zerro Waste dzīvesveids, u.c., un jātiek galā ar praktiskiem uzdevumiem par pareizu atkritumu apsaimniekošanu, kur skolēniem bija reāli jāsašķiro atkritumi. Kur likt pildspalvu, mitro salveti, spuldzīti? It kā jau visi to zina, bet spēlētāj pieļāva kļūdas.

Mēs dzīvojam pasaulē, kur ir daudz pretstatu gan sociāli ekonomiskajā, gan kultūras un tradīciju, gan vērtību ziņā, bet visi dzīvojam uz vienas planētas, elpojam gaisu, dzeram ūdeni, un ir svarīgi rosināt  aizdomāties jaunajai paaudzei par vietu, kur dzīvos viņu bērni un mazbērni. Ja vidēji pasaulē viens cilvēks dienā saražo 1-1,5 kg atkritumu, tad gadā četru cilvēku ģimene vairāk kā divas tonnas.

Paldies skolotājai Sanitai Baumanei, kura rosināja jauniešus piedalīties, organizēja braucienus, iesaistīja vecākus un dzīvoja līdzi viņu panākumiem.

Dina Meistere
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktore

Iesaistās projektā “Jaunie vides līderi”

Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” sadarbībā ar SIA “ZAAO”, un ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, 2017.gada rudenī ir uzsākusi projekta “Jaunie vides līderi” īstenošanu Vidzemes un Latgales skolās. Komandas projekta laikā iepazīs un izglītos viena otru par dažādām ar aprites ekonomiku un vides aizsardzību saistītām tēmām. Šajā projektā piedalās arī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 9.klases skolēni – Kristiāns Toms, Linda, Alita un Gvido.

Šajā projektā skolēni (“jaunie vides līderi”) mācīsies, kā sagatavot prezentācijas, uzstāties, plānot un organizēt pasākumus, kā pārliecinoši uzstāties un iesaistīties debatēs. Lai līdz tam tiktu, ir jāsagatavo pētnieciskais darbs par kādu aktuālu vides problēmu. Apes skolēni ir izvēlējušies pētīt Apes iedzīvotāju paradumus plastmasas maisiņu lietošanā. Darba tapšanas laikā jau ir veikta iedzīvotāju anketēšana, kā arī audits Apes veikalos, kura laikā skolēni skaitīja, cik daudz tiek pirkti un atkārtoti lietoti plastmasas maisiņi, kā arī cik daudz pircēju lieto vairākkārt lietojamus auduma maisiņus vai somas. Projekta laikā jaunajiem vides līderiem ir jānoorganizē akcija skolā, kas saistīta ar pētāmo tēmu. Mūsu skolā notiek akcija “Audumam – jā! Plastmasai – nē!”, kuras laikā skolēni šuj auduma maisiņus no jau lietotiem apģērba gabaliem – krekliem, biksēm u.c.

Projekta laikā paredzētas trīs apmācību dienas, no kurām divas jau ir notikušas. Skolēniem noteikti vislielāko iespaidu atstāja lekcija, kuru vadīja aktieris Kristaps Rasims. Viņš parādīja dažus vingrinājumus, kā “noņemt stresu”, kā iekustināt un iesildīt ķermeni, lai uzstāšanās noritētu veiksmīgi.

Tāpat projekta laikā notiks pieredzes apmaiņas braucieni, kad komandas iepazīsies viena ar otru un dalīsies pieredzē. Projekta laikā Vidzemes skolu līderu komandām mērķtiecīgi tiks sniegtas zināšanas par aprites ekonomikas un vides aizsardzības jautājumiem. Projekta noslēgumā šīs zināšanas tiks vērtētas pēc sagatavotās prezentācijas, tādā veidā atrodot aktīvākos jauniešus/vides līderus, kas piedalīsies dažādu biedrības projektu īstenošanā nākamajos gados.

Indra Troska
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotāja

 

Līdzdalība!

Ar pozitīvu noskaņu aizvadīts Erasmus+ Strukturētā dialoga projekta “Help!” apmācību pirmais posms par jauniešu līdzdalību skolā. Projekta aktivitāte 2017.gada 25.oktobrī un 26.oktobrī Gulbenes jauniešu centrā “Bāze” apvienoja vairāk kā piecdesmit dalībniekus – skolēnus, skolotājus, direktorus un  jaunatnes jomas darbiniekus no Alūksnes, Apes, Balvu, Gulbenes un Viļakas novada. No Alūksnes novada mācībās piedalījās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēni, Alūksnes novada vidusskolas skolotāja Ilona Apsīte ar skolēniem, Liepnas vidusskolas direktore Liene Stabinge ar skolniecēm, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotāja Alda Liepiņa ar skolēniem un Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Inga Grizāne.

Projekta “Help!” apmācības sākās ar informācijas par līdzdalības veidiem un iespējām izzināšanu un iepazinās ar jauniešu līdzdalības labās prakses piemēriem no Aizputes un Ventspils. Vēlāk dalībnieki neformālā vidē, trīs treneru – Viļa Brūvera, Ievas Elvīras Garjānes un Kristīnes Ļeontjevas vadībā apguva un praktiski izmēģināja metodes ar kuru palīdzību jauniešus var iesaistīt lēmumu pieņemšanā un mazināt iespējamās konfliktsituācijas. Lai arī metodes tika izspēlētas, improvizējot kādu situāciju skolas vidē, tās var izmantot arī ikdienas lēmumu pieņemšanā, kur iesaistīti vairāki cilvēki.

Pēc metožu apgūšanas darbs risinājās grupās pēc novada piederības, jo dalībniekiem vajadzēja pārdomāt, kāda situācija un cik liela nozīme ir jauniešu līdzdalībai dažādās aktivitātēs un iestādēs sava novada ietvaros. Novadu pieredze ir dažāda, un šajā brīdī aktualizējās līdzdalības termins, kā to saprot jaunieši, kuri iesaistās dažādās sabiedriskās aktivitātes jomās. Aktivitāšu noslēgumā katra jaunieši grupa izlēma tuvākajā laikā veicamos darbus, lai veicinātu līdzdalības veidošanos katrā novadā.

Dalībnieki no Alūksnes un Apes novada skolām nolēma uzaicināt uz sarunu novada deputātus, lai uzzinātu deputātu galvenos darba pienākumus un diskutētu par lēmumu pieņemšanas procesu saistībā ar jaunatnes jautājumiem.

Lai uzlabotu dzīves kvalitāti savā novadā, ik katram jāizprot savas līdzdalības nozīme.

Inga Grizāne
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste

20.oktobrī skolā notika 1.klases skolēnu uzņemšana skolas saimē.

Skola priecājas par jaunajiem pirmklasniekiem:

 Martu Branti, Gustavu Tomasu Celenbergu, Emīlu Jurku, Jāni Kozuliņu, Justu Krūmiņu, Martinu Kubuliņu, Esteri LīguZariņu un viņu audzinātāju Rūtu Ratenieci.  

Skolēni bija sagatavojuši sirsnīgu priekšnesumu ar teātra izrādīti un jaukām dziesmām. Apsveikt ieradās arī visa sākumskola. Kopīgi nodziedot skolas dziesmu.

Noslēguma 1.klases skolēni un viņu audzinātāja saņēma apliecinājumus un svarīgu dokumentu – skolēnu apliecības. Esiet mīļi aicināti mūsu pulkā!

 


Skolai 78 dzimšanas diena!

9.oktobrī skola savus skolēnus un skolotājus aicināja uz savas 78 dzimšanas dienas svinībām skolas zālē. Skolēni savai skolai dāvināja divas dziesmas. Pēc tam jubilāre visus cienāja ar ļoti garšīgu kliņģeri.


Ciemos Mobilā vides izziņas klase.

22.septembrī skolā notika tikšanā ar Daibes ilgtspējas centra pārstāvjiem. Centra  mērķis – lai veicinu sabiedrības, īpaši jauniešu informēšanu un izglītošanu par atkritumu šķirošanu un videi draudzīgu dzīvesveidu.

Eksperimentos varēja veikt un vērot noteikts skolēnu skaists no 1.-12.klasei. Skolēni ar sajūsmu to arī darīja, lai redzēto un dzirdēto varētu iemācīt pārējiem klases biedriem.


22.septembrī Olimpiskā diena 

Arī mūsu skolas piedalījās un atbalstīja Olimpisko dienu ar savām aktivitātēm. Diena iesākās ar kopīgu vingrošanu skolas zālē, tad  olimpiskā karogu uzvilkšanu mastā, ko uzticēja skolas labākajiem sportistiem  9. klases skolēniem Lindai Gabranovai un Ritvaram Repulim.

Par stafešu atribūtiem izmantoja dārzeņus – kartupeļus, kāpostus un burkānus. Lielu darbu ieguldīja sporta skolotājas  Aija Latika un Gunda Purakalne. Dalībnieku sejas staroja no sportiskā spara.

 

31.augusts Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā

Katru gadu īsi pirms skolas sākuma satiekas skolēni, skolotāji, vecāki un draudzīgā gaisotnē veido kompozīciju no dabas veltēm. Visi strādāja godam, no mazākā līdz lielākam kopā izveidojot skaistus dūraiņus.

Ināra Kandere
Skolotāja

 

 

2016.2017.mācību gada aktivitātes

2015./2016.mācību gada aktivitātes

2014./2015. mācību gada aktivitātes

 

 

Dalīties:
23. septembris, 2015, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs