Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

Print Friendly, PDF & Email

 

Adrese: Pasta ielā 26, Ape,
Apes novads, LV 4337
Tālruņi: 64355109, +371 28347662

Fakss: 64355109
E-pasts:
apes.vidusskola@ape.edu.lv

Direktore: Dina Meistere       

http://www.facebook.com

D.Ozoliņa APes vsk_inetam

 

Izglītības programmu realizēšanas vietas adreses:
Pasta iela 26, Ape, Apes novads, LV-4337 (vidusskola)
“Sikšņu skola” Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4337 (sākumskola)

“Gaismas” Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads, LV – 4337 (pirmsskola) 

 

2020./2021.mācību gadā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā mācības uzsāka 148 skolēni, 14 pirmsskolēni. Strādā 32 skolotāji un  26 tehniskie darbinieki.

2020./2021.m.g.


Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (490 KB, pdf)


Ziņas par iestādi

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola ir Apes novada domes dibināta vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno vispārējās izglītības programmas.

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola galvenais mērķis veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.

Skolas uzdevumi:

 •  īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
 •  nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepiecie­šamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
 • izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai;
 • veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;
 • sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;
 •  sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi;
 • nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;
 • racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;
 • sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
 • organizēt vides izglītības procesu.

Pašnovērtējums 2019  (1 MB, pdf)

Attīstības plāns 2018.-2021. gadam.

Audzināšanas darba programma 2017.-2020.gadam (512 KB, pdf)

Nolikums (166 KB,pdf)

Kārtība kādā tiek organizēts mācību process izglītības iestādē 2020./2021. mācību gadā.(570 KB, pdf)

Maksas pakalpojumi (175 KB, pdf)

Lēmums par kārtību, kādā tiek noteikta un veikta maksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu Apes novada izglītības iestādēs” apstiprināšanu

Noteikumi par kārtību, kādā tiek noteikta un veikta maksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu Apes novada izglītības iestādēs”

Pielikums Apes novada domes 27.02.2020. lēmumam Nr.43 (prot.Nr.5, 13.p.)
Apes novada izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma izmaksu kopsavilkums

Apes novada domes noteikumi Nr.1/2019  “Par kārtību, kādā Apes novada pašvaldība sedz transporta izdevumus pašvaldības”

 

 


 

Licencētās programmas

Iestāde īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

 • Vispārējās pamatizglītības programma (1.-9.klase)
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem
 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

 

 


Īss ieskats skolas vēsturē

 Skolas ēka ir jauna, bet pirmā iespēja vietējiem bērniem mācīties bija jau 1849.gadā,  kad tika dibinātajā   Jaunrozes pagasta Duškanu skola. Šogad mēs varētu atzīmēt 165 gadus Apes skolu vēsturē. 1938.gadā pēc arhitekta Indriķa Blankenberga projekta tiek uzsākta jaunas, lielākas skolas celtniecība. Tā kļūst par vienīgo mācību iestādi plašākā apkaimē. 1939. gada 30. septembrī mācītājs A. Dombovskis iesvēta Dāvja Ozoliņa – II pakāpes Valsts pamatskolu, kas ver durvis 140 skolēniem, paredzēta 200 bērniem. Ēkā ir arī internāts un divi dzīvokļi  skolotājiem, aktu zālē – ērģeles. 1940. gadā skola zaudē Dāvja Ozoliņa vārdu un kļūst par valsts nepilno vidusskolu. 1941. – 1943. gads – vācu okupācijas laiks, sākumā skola atgūst Dāvja Ozoliņa vārdu – Dāvja Ozoliņa pilsētas pamatskola, tad Apes valsts tautskola. 1944. gadā skola uz laiku pārtrauc mācības, jo ēkā tiek izvietota vācu karaspēka lazarete. Pati skola tiek nopūsta ar melnu aizsargkrāsu. 1945. gadā jau ir Apes pilsētas 7 – gadīgā skola.  1949. gadā ir Apes vidusskola. 1962. gadā Apes skolai pievieno krievu 7 gadīgo skolu. Top Apes vidusskola ar latviešu un krievu mācību valodu.  1989.gadā skola atgūst savu nosaukumu – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola. 1999. gadā beidz eksistēt pamatskolas klases ar krievu mācību valodu. 2002. gadā tiek uzcelta skolas piebūve, jo skolēnu skaits ir tik liels, ka nodarbības notiek 5 korpusos. 2013.-2014.gadā skola tiek siltināta un atgūst savu sākotnējo skaistumu.

 *1939.gada 30. septembrī Apes pilsētas pašvaldība dāvina skolas karogu. To iesvēta kopā ar skolas ēku. Karogs ir darināts pēc gleznotāja Jāņa Kalmītes meta. Tajā izmantotas latviešu rakstu zīmes – materiālās pasaules un garīgo bagātību simboli. Kara laikā dažādu varu maiņās karogs pazuda. Taču valsts arhīvā glabājas gleznotāja J. Kalmītes veidots mets. 1998.gadā skolas karogu no jauna  pagatavoja absolvente Edīte Cekule, dzimusi Ābolkalne

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas karoga devīze: “Kā nerimst straume Vaidavā, Tā augsim spēka Daiļumā.”

2DOA vsk009.gadā tapa skolas logo, kura galvenais  elements ir ozolzīle ar divām ozollapām. Citādi tas arī nevarētu, jo mūsu skola nes Dāvja Ozoliņa vārdu. Ozolzīles cepurītē jaušama viļņota līnija, kas simbolizē upes Vaidavas tuvumu pie skolas. Skolas karogā ir latviskās rakstu, arī skolas logo ir  3 latviskās rakstu zīmes: Jumis, zvaigznīte un  Laimas slotiņa, kas  dod svētību visiem skolas bērniem, skolotājiem, vecākiem.

Skolas logo skici veidoja un uzzīmēja mūsu skolotāja Diāna Liepiņa. Šis logo izteic mūsu piederību skolai un Apei. Tas ir iedzīvojies uz mūsu dienasgrāmatām, krūzītēm, konfektēm, maisiņiem un formām.


  

 PROJEKTI


 Publikācijas:Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums:Entrepreneurial Schools in Europe
Īstenošanas laiks:01.09.2016.-31.08.2018.
Projekta apraksts

Tikties ar partneriem no Spānijas, Horvātijas, Bulgārijas un Čehijas|
Projekta ietvaros iepazīst vilnas pārstrādi

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola uzsākusi dalību Erasmus + stratēģisko skolu sadarbību projektā

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola uzsāk realizēt uzņēmējdarbības projektu
Skolēni uzsāk veidot starptautisku uzņēmumu


2020./2021. mācību gada aktualitātes

 

 

Olimpiskā diena 2020

18. septembrī visā Latvijā norisinājās tradicionālā “Olimpiskā diena 2020”, kas pulcēja uz rīta vingrošanu klases stundas laikā arī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēnus.

 


 

Apkopojums par attālināto mācīšanos Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā

    Attālinātās mācīšanās laiks no marta līdz jūnijam bija izaicinājums visiem – skolēniem, skolotājiem, vecākiem.

    Pedagogiem bija jāpārplāno mācību process – attālinātais mācību process ieviesa savas korekcijas arī dažādu iespēju izmantošanā, jo, kā atzinusi kāda skolotāja, – ”nācās atklāt sev daudz interesanta, ko var izmantot mācību procesā.” Neskatoties uz grūtībām un garajām darba stundām, bija ieguvumi, piemēram, tika apgūti jauni digitālie rīki un pieredze strādāt ar digitālajiem rīkiem, ikdienā bija jāveic materiāla atlase un jāliek akcenti uz svarīgāko mācāmajā vielā, tika dažādotas pieejas mācību procesam, bija akcents uz radošu pieeju, bija jāveic sava darba detalizēta plānošana, kā arī ir apgūta jauna pieredze strādāt ar publicētajiem digitālajiem mācību materiāliem, veicināta virzība uz kompetencēs balstītu mācīšanos( Skola2030).

   Savukārt skolēniem bija iespēja vairāk apgūt patstāvīgā darba/ plānošanas iemaņas, būt atbildīgam savu darbu. Mācīšanās process bija kļuvis daudz individualizētāks, jo skolotājs pastāvīgi kontaktējās (WhatsApp, Zoom) ar katru skolēnu. Strādāja visi skolēni, procesā iesaistījās vecāki, līdz ar to process kļuva radošāks un interesantāks, jo jebkurā brīdī varēja izmantot interneta resursus.

   Pedagogi labprāt dalījās ar radošajiem skolēnu darbiem. Secinājums ir viens – katrs darbiņš bija neatkārtojams un īpašs. Piemēram, Lieldienu tēma tika akcentēta gan klases stundās, kur skolēni labprāt veidoja video un fotografēja, atspoguļojot, kā viņu ģimenēs tiek svinētas Lieldienas. 2. klase veidoja dažādus Lieldienu dekorus un rotājumus no dažādiem materiāliem. 5. klase angļu valodā veidoja prezentāciju par Lieldienām, bet 3. klase angliski stāstīja un rādīja savu iecienītāko Lieldienu tradīciju.

   Latviešu valodā tika apgūti prievārdi, veidojot prievārdu foto galeriju.

   Vidusskolēniem (11. un 12. klasei) bija izaicinājums literatūrā – jāatveido kāda rakstnieka foto.

   Neizpalika arī projektu darbi, piemēram, 4. klase dabas zinībās veidoja projektus “Cilvēka dzīves posmi”, “Par tīru Latviju”, kā arī pilnveidoja savas gatavošanas prasmes pankūku un bulciņu cepšanā.

    Dabas zinībās 6. klase veidoja kādu Latvijas dzīvnieciņu no dabas materiāliem, kā arī pētīja, kā augos pārvietojas ūdens.

 1. klase no dabas materiāliem veidoja pasaules karti, literatūrā interpretēja stāstu “Putnubiedēklis”.

    Svinot Starptautisko ģimenes dienu maijā skolēni veidoja foto kolāžu “Ģimene kā vērtība”.

   Vidusskolēni kulturoloģijā atklāja postmodernisma stilā savas un apkārtējās pasaules vērtības mūsdienās, piemēram, Līgai Zaķei vērtība ir grāmata, tādēļ viņa no cukura graudiem izveidoja Gaismas pili. Savukārt Signe Ēvele savā darbā akcentēja, ka mūsdienās svarīga vērtība un reizē arī nevērtība ir tehnoloģijas. Bruno Ābolkalna postmodernisma stila mākslas darbā atspoguļojas celtniecības darbi, kura centrā ir cilvēks, kurš ir noguris no darba.

   Neaizpalika piedalīšanās konkursos. 8. klases komanda piedalījās “FIZMIX Eksperiments” fināla konkursā.

  Savukārt vidusskolēni piedalījās patriotiskās dzejas konkursā “Latvija, cik daudz Tev vēlos teikt!”, kur skolēniem bija jāuzraksta pašsacerēts dzejolis par tematu “Latvija, cik daudz Tev vēlos teikt!”. No visas Latvijas tika iesūtīti 98 darbi, mūsu skolas skolēnu – Bruno Ābolkalna, Andras Kaktiņas, Ulrikas Lības Teteres, Līgas Zaķes – darbi saskaņā ar žūrijas lēmumu ir starp labākajiem darbiem, kuri tiks iekļauti grāmatā. Šie skolēni (šogad absolventi, izņemot Līga Zaķe) tiek aicināti uz noslēguma pasākumu Preiļu Galvenajā bibliotēkā 11. novembrī, kad tiks nosaukti uzvarētāji klašu grupās.

    Paldies skolotājiem, kuri dalījās ar skolēnu darbiņiem!

  Skolotāja Sarmīte Apine

 

 

 

Sveiciens 2020./2021.m.g.!

     Parasti mēs rudeni uztveram diezgan drūmi – beidzas vasara, kļūst tumšs un vēss, kokiem nobirst lapas. Tomēr mēs varam atrast  iemeslus, kādēļ rudens patiesībā ir labs gadalaiks.  Šis ir īstais laiks, lai palaistu atvases uz skolu un priecātos, ka nākamā paaudze aug gudra un apgarota. Sveicam pedagogus, skolas darbiniekus, skolēnus, vecākus Zinību dienas svētkos!

Rudens ir laiks, kad esam ļoti norūdījušies,  ir īstais laiks uzsākt ko jaunu. Esam enerģijas pilni. Skolas bērniem vasaras dienas pavadītas atpūtā, ciemojoties pie draugiem, radiem, vecvecākiem, kādam varbūt paveicies atrast atalgotu darbu, piedalīties nometnēs. Arī skolotāji un skolas darbinieki pavadījuši savu brīnišķīgo atvaļinājuma laiku.

   Klāt 1. septembris – jauns darba cēliens ,atkalredzēšanās.  Gribas cerēt un ticēt, ka visus skolēnus, bet īpaši jau tos, kuri skolas ceļu uzsāk pirmo reizi, zināšanu apgūšanas prieks pavadīs katru mācību dienu, bet vecākiem – nepietrūks spēka, pacietības, sapratnes un izpratnes, vadot savus bērnus skolas gaitās!

  Ar prieku sveicam 1. klases audzinātāju Līvijai Karro un viņas sabiedrotos – 12 pirmklasniekus!

Attālinātās mācīšanās laiks pierādīja, cik liela nozīme, atbildība ir klases audzinātājam.  Vēlam, izturību, veiksmi, lai katrai klases audzinātājai ir paklausīgi, centīgi audzināmie un  saprotoši vecāki!

1.kl.- Līvija Karro

2.kl.-Aiva Zaķe

3.kl.- Alda Liepiņa

4.kl.- Rūta Rateniece

5.kl.-Laura Pope

6.kl.-Sanita Saulgrieze

7.kl.- Ilze Celenberga

8.kl.- Sandra Oto

9.kl.- Indra Troska

12.kl.-Gunda Purakalne

Tradicionāli sveicam tos pedagogus, kuri šogad atzīmē nozīmīgus pedagoga darba gadus, strādājot Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā:

Indra Troska -5 gadi

Sarmīte Apine- 5 gadi

Zoja Čakša – 5 gadi

Aija Latika -20 gadi

Antons Zelčs- 25 gadi

Dina Meistere -30 gadi

  Tā ir sanācis, ka esam laikā starp paredzētajiem, bet nenotikušajiem Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un nākošā gada vasarā paredzētajiem svētkiem.  Tāpēc arī kā veltījumu tam, šogad visi kopā veidojām vienu no tautu tērpa elementiem- aksesuāriem –saktiņu .Ļoti gribētos, lai arī mūsu skolas  bērni  svētkos Rīgā piedalītos un  kuplinātu dalībnieku tūkstošus dziesmās un deju rakstos. Lai tiktu uz svētkiem, būs jāiegulda grūts un regulārs darbs. Tam būs nepieciešams visu mūsu atbalsts, kā no skolas , tā no ģimeņu puses, rēķinoties ar laiku, pacietību, izturību.

   Lai mums visiem kopā izdodas realizēt ieceres , pārvarēt grūtības, sasniegt cerēto, pieņemt jauno , palīdzēt , sniegt un dot atbalstu kam nepieciešams, virzīt sevi un ikvienu pozitīvās domās, pirms pateikt ko neapdomīgu, veltīt laiku , lai izvērtētu sakāmo. Nesāpināsim viens otru , kļūdas var būt katram, meklēsim kopīgu risinājumu, jo mēs taču esam viena Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas ģimene un mums ir brīnišķīga skolas dziesma, kura mūs vieno!

   Lai izdevies jaunais 2029./2021.m.g.!

Direktores vietniece audzināšanas jomā Alda Liepiņa

 


 


    Ir sācies jauns mācību gads, bet vēl palikušas dažas ziņas no iepriekš paveiktā…

Paldies! Paldies! Paldies!

    Prieks par jūsu atsaucību makulatūras vākšanas konkursā, kopā mums ir izdevies iegūt dāvanu karti Depo veikalā 40,00 eiro vērtībā. Arī 4.klases skolēns Emīls Jurka , kas atveda visvairāk makulatūru, tika pie vērtīgas dāvaniņas.

   Šogad noteikti turpināsim darīt dabai labu un piedalīsimies atkal.

   Paldies tām ģimenēm, kas jau aktīvi darbojas šajā akcijā. Un, ja vēl kāds ir gatavs atbalstīt mūsu dalību akcijā, var sazināties ar Vinetu Meisteri.


Vīru kopas “Vilki” koncerts programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros

        Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 11. septembrī skolēni apmeklēja vīru kopas “Vilki” koncertu Apes tautas namā.

       Koncertstāsts bija ļoti interesants un saistošs, jo vīri stāstīja par karavīru dzīvi, apģērbu, mūzikas instrumentiem, ieročiem dažādos laikos, paspilgtinot ar dziesmām, kuras var dzirdēt arī kopas mājaslapā http://www.vilki.lv.

      Skolēni atzina, ka koncerts ir paticis, taču mūzikas skolotāja Sandra Oto uzsvēra, ka skolēniem noteikti būs savi iespaidi par koncertu arī jāuzraksta.

      Skolotāja Laura Pope atzina, ka koncerts viņai paticis, īpaši, ka tika stāstīts par karavīru ikdienu, priekiem un bēdām. Šādu emociju rezultātā tapušas daudzas karavīru dziesmas.  

      Vīri stāstīja arī par saktām, tām arī mūsu skolā šogad īpaša uzmanība, jo tapa kompozīcija “Saktiņa” pie skolas un skolas muzejā tiks iekārota saktu izstāde.


 

 

2019./2020. mācību gada aktualitātes

Aktivitātēm var seko līdz http://www.facebook.com
Foto no pasākumiem

 

 
Sacensības “Rēķini galvā 2020”

 

4. martā Alūksnes novada vidusskolā notika Alūksnes un Apes novada sacensības “Rēķini galvā 2020”. Jau ceturto šis konkurss pulcēja labākos rēķinātājus no Alūksnes un Apes novada.

  1.-3. klašu grupā 2.vietu ieguva Tomass Gustavs Celenbergs, 3.vieta – Emīlam Jurkam!

Atzinība – Martai Brantei, Justam Krūmiņam, Martinam Kubuliņam!

Paldies skolotājai Rūtai Rateniecei!

 


 

”Piena spēka” 18. KAUSA IZCĪŅA VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU KOMANDĀM VOLEJBOLĀ 1.POSMS

Otrdien, 25. februārī,  Smiltenes sporta hallē notika ”Piena spēka” kausa izcīņas I posms. Tas ir pēc viena gada pārtraukuma Latvijas volejbola federācijai atjaunots turnīrs, kas kādreiz saucās ”Lāses” kausa izcīņa. Smiltenes posmā piedalījās Smiltenes novada un Apes novada skolas.  Kopumā bija 5 zēnu komandas un 3 meiteņu. Katra komanda izspēlēja ar katru. Spēle ilga līdz viena no komandām izcīnīja uzvaras 2 setos.  
Meitenēm ļoti labi spēlēja Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas komanda, gūstot uzvaras abās spēlēs, nezaudējot nevienu setu, un  pelnīti izcīnot pirmo vietu un tiesības piedalīties LIELAJĀ FINĀLĀ Rīgā 2020.gada 4.aprīlī Skonto hallē. Nedaudz sīvāku pretošanos izrādīja Grundzāles meiteņu komanda, taču arī grundzālietes nespēja Apes komandu pārspēt nevienā setā. Grundzāles meiteņu komanda uzvarēja smiltenietes un ieguva 2.vietu.

Zēniem pārliecinoši labākie bija Smiltenes pirmās komandas spēlētāji, kuri arī nezaudēja nevienā setā un ieguva 1.vietu un tiesības startēt LIELAJĀ FINĀLĀ. Apes vidusskolas zēni vienā setā gan sīvi pretojās smilteniešiem, taču nācās piekāpties ar 15:17. Samērā līdzīga spēle izvērtās arī starp Apes vidusskolas un Grundzāles pamatskolas komandām, tomēr pārāki ar 2: 0 bija zēni no Apes novada. Līdz ar to zēnu komandām 2.vietu ieņēma Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas komanda, 3.vietu Grundzāles pamatskolas komanda, 4.vietu Variņu pamatskola un 5.vietu Smiltenes vidusskolas otrā komanda.

Bija patīkami, ka galvenie turnīra sponsori “Smiltenes piens” jau spēļu I posmā bija sarūpējis balviņas – 1.vietai smūtijus, 2.vietai biezpiena desertus, 3.vietai “Piena spēka” dzērienus.  PALDIES viņiem par to! 
Un PALDIES skolotājiem par komandu sagatavošanu!

 

 

Valsts izglītības satura centra organizētajā skolēnu skatuves runas konkursā 2020.gada 25.februārī Balvos Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 11. klases skolēns Rauls Vīksna ieguva 1. pakāpes diplomu.

Lepojamies ar mūsu skolas skolēnu, liels paldies skolotājai Sarmītei Apinei par ieguldīto darbu!

 


 

Piedalās sporta nometnē Somijā

No 10.-12. februārim norisinājās starptautiskā sporta nometne “Suomi 2020”, Kankaanpää, Somijā.

Biedrība “Alūksnes lauku partnerība” sadarbībā ar Alūksnes pilsētas Bērnu un jauniešu sporta skolu nodrošināja 17 jauniešu no Alūksnes un Apes novadiem dalību šajā pasākumā.

Nometne notika starpvalstu sadarbības projekta “Together we are one (more)” ietvaros, kuru īsteno biedrība ” Alūksnes lauku partnerība” sadarbībā ar partnerorganizāciju no Somijas.

Arī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēniem Rūdolfam Āboliņam un Naurim Pujiņam no 9. klases bija iespēja trīs dienas pavadīt, aktīvi sportojot šajā nometnē.

 

Skolotāja Sarmīte Apine

 


 

Apes novada skatuves runas konkurss

 

7. februārī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā notika Apes novada skatuves runas konkurss. Konkursā pavisam kopā piedalījās 28 skolēni gan no Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas, gan no Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas.

   Priecājamies un lepojamies par skolēnu augstajiem rezultātiem!

1. klase:

Jasmīna Kazaka – Augstākā pakāpe

Edžus Everts Prazņicāns – Augstākā pakāpe

Anete Ribuša – 1. pakāpe

2. klase:

Elvis Jakovļevs – 1. pakāpe

Kristo Kaktiņš – 1. pakāpe

3. klase:

Tomass Gustavs Celenbergs – 1. pakāpe

Emīls Jurka – Augstākā pakāpe

4. klase:

Ance Ābolkalne – 1. pakāpe

Annija Strauta – 1. pakāpe

5. klase:

Estere Grandava – 1. pakāpe

6. klase:

Karolīna Kazaka – 1. pakāpe

8. klase:

Dārta Elīza Bērziņa – 1. pakāpe

Enija Lija Kalniņa – Augstākā pakāpe

9. klase:

Liāna Gailīte – 1. pakāpe

Alīna Zīle – 1. pakāpe

11. klase:

Rauls Vīksna – Augstākā pakāpe

12. klase:

Bruno Ābolkalns – 1. pakāpe

Uz 2. skatuves runas konkursa kārtu reģionā tika izvirzīts Rauls Vīksna, kurš 25. februārī dosies uz Balviem.

Paldies skolotājiem Aivai Zaķei, Aldai Liepiņai, Rūtai Rateniecei, Līvijai Karro, Ilzei Celenbergai, Sarmītei Apinei par ieguldīto darbu!

   Paldies žūrijai!

 

Skolotāja Sarmīte Apine


 

Pasākums, kas veltīts 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai

 

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā 24. janvārī notika pasākums, kas bija veltīts 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai. Šogad pasākumu rīkoja Zemessardzes 31. Kājinieku bataljons, tādēļ skolēni jau iepriekš – gan vēstures, gan klases stundās – atcerējās, kas ir stāstīts par vēsturiskajiem notikumiem. Tieši karavīru stāstījums paspilgtināja sajūtu un apziņu, ka mēs bijām latvieši, ka mēs bijām gatavi atdot savu dzīvību par mūsu valsti.

Skolēni tika sadalīti divās grupās – pirmā grupa (5.-12. klases skolēni) skolas zālē skatījās un klausījās prezentāciju par zemessardzi, par zemessargu ikdienu, kā arī uzzināja, kā var kļūt par zemessargu. Skolēniem bija arī iespēja savās rokās turēt un uzlaikot smagās kareivju mugursomas, bruņu vestes, ķiveres, kā arī aplūkot un izmēģināt, kā ir gulēt karavīru teltī. Karavīri labprāt atbildēja arī uz skolēnu jautājumiem. Tikmēr otrā grupa (1.-4. klase) pavadīja aktīvu stundu skolas sporta zālē, kur bija manāma patiesi liela aizrautība – sākot ar maskēšanās krāsām uz sejas, beidzot ar smago karavīru zābaku mešanu. Šķita, ka notiek mazo zemessargu apmācības, kur katrs vēlējās būt labākais.

Pievienojoties pamatskolas skolēniem un vidusskolēniem, enerģija skolas zālē mainījās – varēja just vienotu sacensību garu. Iesaistīti tika visi, skolēni tika sadalīti komandās, protams, katrai komandai bija jāizdomā savs nosaukums. Un tad sākās sacensības: virves vilkšana, “ložu” mešana, ložu čaulīšu šķirošana un skaitīšana, azartiska stafešu sacensība ar stratēģiskas domāšanas elementiem. Katrai komandai bija sava stratēģija, kas palīdzēja uzturēt gan kopīgu komandas garu, gan sasniegt rezultātus.

Paldies Zemessardzes 31. Kājinieku bataljonam par brīnišķīgajām aktivitātēm, par organizētību, par stāstījumu! Cerams, ka katrs skolēns, aizejot mājās, pārdomāja, ka pārliecība par saviem spēkiem, komandas vienots spēks – gan garīgs, gan fizisks – var sasniegt daudz. Paldies arī skolotājām, kuras arī iesaistījās aizraujošajās aktivitātēs!

Skolotāja Sarmīte Apine


16. janvārī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas zēnu komanda piedalījās Alūksnes un Apes novada sacensībās “B” grupai (8./9.kl.vecuma grupa) florbolā Ziemeru pamatskolā. No sešām komandām Apes vidusskolas komanda ieguva 2.vietu.

 

Gunda Purakalne, sporta skolotāja


 

Ziemassvētki mūsu karalistē.

Gads skrien savu gaitu. Tā vien liekas, ka mūsu planēta sākusi griezties daudz ātrāk, jo paskrējis kārtējais kalendārais gads. Cik nozīmīgs un vērtīgs tas bijis, to vērtējam gada nogalē katrs savā saimē. Tuvojoties gada izskaņai, nemazinās darba rosība, liekas, ka darba kļūst vairāk- jāpaveic visi svarīgie uzdevumi, jāgatavojas Ziemassvētkiem, Vecā gada pavadīšanai un Jaunā gada sagaidīšanai, jāgatavo vai jāiegādājas dāvanas saviem mīļajiem, jāraksta apsveikumu kartītes, jālaiž savās mājās piparkūku un sveču smaržu. Liela rosība!

Liela rosība arī mūsu skolā, jo ik pa laikam parādījās skaisti dekori, par kuriem rūpējās 9. un 11. klase, no skolas virtuvītes pa visu skolu plūda piparkūku smarža, tradicionālā vietā apsveikumu kartiņas gaidīja skolas pastkaste, bet klašu kolektīvos notika gatavošanās skolas eglītes vakaram “Ziemassvētki mūsu karalistē”. Šogad nolēmām ceļot pa pasauli.

Uz savu karaļvalsti karaliene uzaicināja tuvāku un tālāku zemju ļaudis, lai piepildītu princeses lielo sapni – uzzināt, kā cilvēki dzīvo citās zemēs, kādas ir viņu tradīcijas un ticējumi Ziemassvētkos, pavadot Veco gadu un sagaidot Jauno gadu.   Sapnis piepildījās, uz karaļvalsti plūda straume svešzemnieku no Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Ķīnas, Indijas, Grieķijas, Itālijas, Francijas, Brazīlijas un Dānijas. Ciemiņi gan dziedāja, gan dejoja, gan iepazīstināja ar tradīcijām un ticējumiem, izspējot sadzīviskas ainiņas, deva iespēju izjust  svešās zemes  būtību. Princese laimīga, jo uzzināja , cik dažādi dzīvo cilvēki plašajā pasaulē , kur kalnu grēdas, kā milzīgi vīri stāv viena pie otras un pāri veļas milzīgas ūdens straumes, kur saule zemi silda tik stipri, ka pēdas degot , bet pāri lieliem ūdens plašumiem ir zemes , kur cilvēki pēc izskata pavisam savādāki.

Pēc skanīgām kora dziesmām un laba vēlējumiem no karalienes un princeses, visi varēja doties uz savām mazajām karalistēm-klasēm, lai turpinātu dāvāt prieku  un svinētu svētkus.

Cik labi , ka mūsu skolā strādā ne tikai darbīgi un zinoši pedagogi, bet arī radoši un gatavi iesaistīties pasākumu norisēs! Šoreiz liels paldies direktorei Dinai Meisterei par iejušanos karalienes lomā, Vinetai Meisterei – par princeses tēlu, bet Normundam Prazņicānam paldies par kambarkunga lomas izspēlēšanu! Paldies skolas dekorētājiem, ienesot skolā Ziemassvētku noskaņu! Paldies 8. klases pastniekiem par apsveikumu kartiņu šķirošanu un nogādāšanu pie adresātiem! Paldies Ziemassvētku vecītim par smago dāvanu maisu nešanu un pacietīgu dzejoļu klausīšanos! Paldies Apes novada domei par saldajām dāvanām! Paldies katram, kurš ar smaidu un prieku ļāva Ziemassvētkiem ienākt un dzīvot mūsu skolā!

Lai gada nogales labie un skaistie darbi dod enerģiju un prieku visiem –skolēniem, vecākiem, skolas darbiniekiem, lai veselība  mūsu pensionētajiem skolotājiem, cerot, ka ir iepriecināti , saņemot šī gada lielo piparkūku, ko cepa mūsu klašu kolektīvi!

Laimīgu Jauno 2020. gadu!

Direktores vietniece audzināšanas jomā

Alda Liepiņa


 

Īsu brīdi pirms Ziemassvētkiem, 19.12.  Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā notika Svētbrīdis, kuru vadīja Apes Svētā Mateja ev. lut.draudzes mācītājs Vilnis Sliņķis.  Mācītājs pastāstīja par  centrālo Ziemassvētku vēsti-Dieva Dēla nākšanu pasaulē. Galvenā atziņa ,lai mēs  ieraudzītu tās garīgās dāvanas , ko Dievs mums dod-ticību, cerību un mīlestību!   

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni 19.12. pēc Svētbrīža saņēma īpašu pārsteigumu “Vislielākā dāvana”-Samariešu dāvanas. Šīs dāvanas ir sarūpējuši  labas gribas cilvēki no Vācijas. Bērniem ļoti  patīk saņemt dāvanas  un viņu  acīs varēja redzēt prieku!

 Lai katram tiek tā dāvana, kas iepriecina sirsniņu!   

Dziedot Ziemassvētku dziesmas, mēs novēlējam viens otram :

Lai tevī ienāk miers

Un sirdi pilda prieks

Pat tad, ja esi viens

Priecīgus Ziemassvētkus Tev!

Skolotāja Līvija Karro

 


Pagājušā gada septembrī Eiropas Valodu dienā Latviešu valodas aģentūra izsludināja ikgadējo skolēnu radošo darbu konkursu. Konkursa tēma bija “Mans bērnības stāsts”. Pavisam konkursā tika iesūtīti 601 radošais darbs ne tikai no dažādiem Latvijas novadiem, bet arī no latviešu skolām pasaulē.

Interesantāko darbu fragmenti ir publicēti radošo darbu krājumā, kas tika izdots decembrī. Pavisam grāmatā publicēti 343 skolēnu darbi. Arī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni piedalījās šajā konkursā, Elīzas Puriņas un Elīnas Kaktiņas (12. kl.)  (šogad – absolventes) darbi ir publicēti radošo darbu krājumā. Visiem līdzautoriem un viņu skolotājiem grāmatas kā brīnišķīga dāvana tika saņemtas pa pastu.

Lepojamies!

Skolotāja Sarmīte Apine


Ciemošanās Sociālās aprūpes centrā Trapenē.

 

Adventa laika ieskaņā – 29.novembrī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 1.klases skolēni devās uz Sociālās aprūpes centru Trapenē. 

Tur sniedzām Labdarības koncertu aprūpes centra iemītniekiem un darbiniekiem. Parādījām, cik daudz jau esam iemācījušies šajos trīs mēnešos skolā – dziedājām dziesmas, rādījām ludziņu un nelielus cirka priekšnesumus. Liekas, ka aprūpes centra iemītnieku sirsniņas tika sasildītas, jo visu skatītāju sejās rotājās smaids un pēc tam sekoja daudz pateicības vārdu.

Noteikti brauksim ciemos arī citreiz, jo, iepriecinot citus, mēs iepriecinām arī sevi.

Skaistus, mierpilnus gada nogales svētkus vēlot

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 1.klases audzinātāja Aiva Zaķe


Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola uzsāka Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projektam “E.QUA.L.I.TY. – Europe for QUAlitative Learning and the Inclusion of diversiTY” ( par kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību Eiropā).

Projekta mērķis : Izvērtēt Eiropas pilsoniskās piederības nozīmi un ar to saistīto cilvēktiesību aizsardzību, iekļaujot sociāli- ekonomisko un reliģisko daudzveidību, rosinot pedagogus veikt pasākumus diskriminācijas mazināšanai.

Projektā iesaistītas 5 dalībvalstis – Itālija , Rumānija, Turcija, Portugāle un Latvija.

2019.gada decembrī notika pirmā  tikšanās Itālijā, Neapolē, kur pedagogi dalījās pieredzē par iekļaujošo izglītību  savās valstīs, likumdošanu un reālo situāciju dažāda līmeņa skolās.

Nākamā tikšanās  martā notiks  mūsu skolā. Tēma “Kultūras daudzveidība”, sākot ar kultūras jēdzienu un identitātes analīzi, līdz multikulturālismam un integrācijai.

Dina Meistere,

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktore

 


Jau otro gadu padziļināt savas zināšanas par Latviju, iepazīt to caur kultūras un mākslas daudzveidīgajām izpausmēm mums palīdz “Latvijas skolas soma”.

Pasākumiem sākām gatavoties jau septembrī. Neveiksmīgi. Divas reizes nācās mainīt plānus: uz ieplānotajām izrādēm biļetes jau izpirktas; kad pieejamas biļetes, aizņemts transports… Rezultātā skolēni nolēma piedalīties divās izglītojošās programmās Valmieras muzejā – vēstures eksāmenā noderēšot.

Un tā 12.decembrī dodamies ceļā. “Bruņinieku skolā” sveču apgaismotā telpā mūs sagaida bruņinieks un pilskundze. Nokļūstam viduslaikos. Klausāmies stāstījumā par Hanzas pilsētām Valmieru, Straupi, Cēsīm, Limbažiem. Sadalījušies grupiņās, uz kartes izvietojam pilis, klosterus, pilsētas un ciemus, zīmējam ģerboņus un piedalāmies “zobenu cīņās”.

Tad ceļojums laikā, un nu jau esam muzeja galvenajā ēkā, kur sākušies “Padomju laiki Valmierā”. Vēl ieskatāmiem Pāvila Rozīša “Valmieras puiku” piedzīvojumos, un tad jau pienāk brīdis pārliecināties, vai labi pazīstam savu valsti. Atbildam uz jautājumiem par valsts prezidentiem, ministriem, dažādiem notikumiem valsts attīstībā. Tad kļūstam par ministriem un plānojam attīstību izglītības, kultūras un satiksmes ministrijās. Izvēlamies projektus savas Apes attīstībai. Finanšu ministrijai mūsu plāni jāakceptē. Šādi darbojoties, uzzinām daudz jauna arī par savu novadu, par ko pirms tam pat nebijām iedomājušies. Beidzot radošās debates, izpelnāmies atzinību no muzeja pedagoģēm par prasmi klausīties, aktīvu līdzdarbošanos, erudīciju un zinātkāri.

Pēc brauciena klases stundā pārrunājam iespaidus, dalāmies ieguvumos, salīdzinām ar mācību grāmatās lasīto. Secinājums – redzētais, dzirdētais un piedzīvotais noteikti noderēs 9.klases eksāmenos.

Gunta Liepiņa,

9. klases audzinātāja


 

6.decembrī Koknesē Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas meiteņu komanda (Alīna Zīle, Enija Paleja, Dārta Elīza Bērziņa, Līna Alīna Smirnova, Enija Lija Kalniņa, Kristīne Fiļipova, Karīna Beļimenko, Lauma Pope, trenere- Aija Latika) izcīnīja 1.vietu Latvijas skolēnu 73. spartakiādē finālsacensībās volejbolā “Pamatskolu kauss” II līgā.

   Lepojamies un sveicam!

Skolotāja Sarmīte Apine


29. novembrī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā norisinājās konkurss “Komanda un ass prāts”, konkursu rīkoja skolēnu pašpārvalde ar mērķi interesantāk pavadīt piektdienas vakaru.

Pavisam komandā bija jābūt pieciem skolēniem no 5.-9. klasei – no katras klases viens skolēns. Konkursam pieteicās trīs komandas:

 1. komanda “SIMBA”- Lauma Pope, Loreta Bašmakova, Martins Līvs, Estere Grandava un Karolīna Kazaka;
 2. komanda “DOMĀ?”- Enija Paleja, Alīna Zīle, Zanda Voropajeva, Keita Kamerkalne un Estere Bambule;
 3. komanda “NOPIETNI?” – Kristīne Fiļipova, Liāna Gailīte, Evelīna Rence, Līva Lote Gabranova, Melānija Bormane.

Konkursam bija četras kārtas – jautājumi, uz kuriem bija jāatbild ar “jā” vai “nē”, jautājumi ar atbilžu variantiem, bija jāizskaidro vecvārdi un eksperimenti.

Saskaitot punktus, tika sadalītas arī vietas:

   1.vietā – “SIMBA”, 2.vietā ierindojās komanda “DOMĀ?”, 3. vietā ierindojās “NOPIETNI?”, bet galu galā uzvarēja draudzība.

Pēc tam visi kopā skatījāmies filmu “Zvaigznes ir dzimušas”. Paldies visiem, kas atnāca un piedalījās!

8. klases skolniece Dārta Elīza Bērziņa

 


 

28. novembrī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē norisinājās Alūksnes un Apes novada tautas bumbas sacensības.

    Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas komandām veicās ļoti labi:

4.- 5. klašu grupā meitenēm 3. vieta, bet zēniem – 2. vieta.

   Priecājamies par labiem rezultātiem!

 


 

1.– 4. klašu skolēni piedalās skatuves runas konkursā Gaujienā

26.novembrī 15 1.-4. klašu skolēni devās uz Gaujienas pamatskolu, lai piedalītos Ojāram Vācietim veltītajā Apes novada skatuves runas konkursā.

 Un tā – iegūtie rezultāti:

1.-2.kl. grupā:

 1. vieta – Elvis Jakovļevs, Kristo Kaktiņš;
 2. vieta – Jasmīna Kazaka.

3.-4. kl. grupā:

 1. vieta – Tomass Gustavs Celenbergs;
 2. vieta – Annija Strauta;

Atzinība:

Ance Ābolkalne;

Emīls Jurka

Paldies visiem skolēniem un skolotājām – Aivai Zaķei, Aldai Liepiņai, Rūtai Rateniecei un Līvijai Karro par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Paldies gaujieniešiem par ilggadīgu tradīcijas saglabāšanu!

Sarmīte Apine,

skolotāja


 

4.klase svin Mārtiņdienu ”Namiņā”

12.novembrī 4.klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Līviju devās svinēt Mārtiņdienu. Tika apciemoti seniori viņu mājīgajā ”Namiņā”. Tika dziedātas Mārtiņdziesmas, runātas tautasdziesmas, stāstītas pasakas, minētas mīklas, kā arī uzgriezts jautrs dancis!

Cik labi, ka mēs varam mācīties savas tautas tradīcijas un svinēt latviešu gadskārtu svētkus!

 

 

 

Skolotāja Līvija Karro


Gaismas gājiens – veltījums Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas Proklamēšanai dienai

11.novembra rīts pulcēja Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēnus un skolotājas, kā arī pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” bērnus un viņu skolotājas, lai svinīgā Gaismas gājienā dotos uz Brīvības cīnītāju piemiņas vietu Apes pilsētas kapsētā.

11. un 12. klases skolēni atklāja svinīgo pasākumu, godinot un pieminot tos, kuri mūsu zemes grūtajos laikos, nežēlojot savas dzīvības, cīnījās par savu tēvzemi – Latviju. Skolēni akcentēja mūsu valsts vēstures nozīmīgākos notikumus, kā arī atgādināja, ka tieši mēs, latviešu tauta, esam tie, kuri veido Latvijas valsts nākotni. Mēs esam tie, kuriem jāveido vēlme sevī un citos dzīvot Latvijā, lepojoties ar latviskajām tradīcijām, veidojot jaunas, lai sargātu un mīlētu Latviju.

 Sākumskolas skolēni kā svētku veltījumu bija sagatavojuši dziesmas “Cekulaina zīle dzied”, “Nu ar Dievu, Vidzemīte”, arī pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” bērni bija sagatavojuši muzikālu sveicienu. Šajā svētku pasākumā piedalījās arī jaunsargu vadītājs R. Lejnieks un Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas esošie jaunsargi, kā arī tie, kuri šajā pasākumā tika uzņemti jaunsargu pulkā.

Pēc šī pasākuma skolēnus pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas sagaidīja Zemessardzes 31. Kājinieku bataljona organizētās aktivitātes – ieroču izstādes apmeklējums, fotografēšanās ar smagajām karavīru cepurēm, vestēm un ieročiem, arī granātu mešanas sacensības, “pastaiga” par mīnu lauku, kara tehnikas aplūkošana.

Paldies Zemessardzes 31. Kājinieku bataljonam par organizētajām aktivitātēm!

Sarmīte Apine,

skolotāja


Šajā mācību gadā mums ir īpašas dienasgrāmatas, jo pagājušajā mācību gadā skolēniem bija iespēja iesaistīties projektā “Dienasgrāmata”, kuru organizēja nodibinājums “Zinātnes un Inovāciju parks”, atbalstīja Latvijas uzņēmēji. Tika noorganizēts skolēnu zīmējumu konkurss, kā rezultātā Liānas Gailītes zīmējums rotā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas dienasgrāmatas vāku


Skolēnu rudens brīvdienas, bet ap skolu 22.oktobrī rosījās kupls pulciņš ar bērniem un pieaugušajiem. Visi jaukā noskaņojumā, bruņojušies ar grābekļiem… Kas viņiem padomā? Labs darbiņš tiek padarīt – sakopta tiek apkārtne ap hokeja laukumu, kur bagātīgi sabirušas lapas, bet ar to vēl nav gana, tiek “uzfrišināta” arī zaļā klase aiz skolas.

 


Tūrisma pulciņš Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni aktīvi iesaistās tūrisma pulciņa aktivitātēs, pat 1. klases skolēni rosīgi darbojas pulciņā.

Aktivitāšu piedāvājums ir ļoti plašs, piemēram, skolēni jau ir devušies rudens pārgājienā, iepazīstot dažādus tūrisma objektus pilsētas apkārtnē, iesaistījušies sportiskās aktivitātēs Vaidavas krasta atpūtas vietā, kā arī dabas un šķēršļu pārvarēšanas paņēmienus skolēni ir iepazinuši estrādes meža apkārtnē.

Savukārt lietainās dienās nodarbības notiek skolas muzeja telpās, mācoties karti, kompasu, siet mezglus, kā arī pierakstot redzēto burtnīcā.

Pulciņam ir izveidojusies jau sava tradīcija – vietas, kur pabijuši pulciņa dalībnieki, kartē tiek atzīmētas ar tūrisma pulciņa talismana, čiekuru rūķa, palīdzību. Čiekuru rūķim skolēni paši izdomāja vārdu.

 


 

Eiropas Sociālā fonda projekta ”Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā” ietvaros, D.Ozoliņa Apes vidusskolā 27. septembrī notika aktīvās atpūtas un vides izzināšanas pasākums “Vaidavings”.

Mēs ļoti vēlamies, lai mūsu skolēni būtu veseli, stipri, neslimotu, lai nodarbotos ar aktivitātēm, kuras palīdz stiprināt organismu, lai skolēni vairāk uzturētos svaigā gaisā, lai uzturā lietotu veselīgu pārtiku, tāpēc visi skolēni tika aicināti piedalīties izzinošā un veselīgā pasākumā.

Zinot, ka Ape ir bagāta ar avotiem, tad nolēmām , ka pētnieciskajam un izzinošajam uzdevumam ir jāsaistās ar avota ūdeni. Skolēni devās pārgājienā ar kontrolpunktiem pie Cepļa , Tērču, Veselības avotiem un Svētavota. Katrā no vietām skolēni nogaršoja, kāds ir avota ūdens, kā arī veica kādu uzdevumu , piemēram, noteikt ūdens temperatūru, raksturot ūdens kvalitāti, labās īpašības. Interesanti bija vērot, kā katrā vietā iztekt avota ūdens. Skolēni uzzināja, ka Veselības avota ūdens ietek mūsu Vaidavā, ka tas nebūt nav vienīgais avots, kura ūdens ieplūst šajā upē. Skolēni noteica un salīdzināja arī Vaidavas ūdens temperatūru ar avota ūdens temperatūru.

Vaidavas upes krastā tika organizētas dažādas veselības veicinošas atraktīvas aktivitātes.

Šis pasākums ne tikai popularizēja aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, bet arī bija iespēja pētīt vietējo floru un faunu, baudot dabas skaistumu pļavās, mežā, ejot pārgājienā no viena objekta līdz otram, novērtējot, cik liela nozīme ir aktīvai atpūtai un ūdenim cilvēka dzīvē.

Noslēgumā katra klase veica testu gan par pārgājienā piedzīvoto, redzēto, uzzināto, gan parādāt savas agrāk iegūtās zināšanas. Pirms došanās mājās, dalībnieki cienājās ar garšīgu uz ugunskura vārītu piparmētru tēju, skolas virtuvē ceptu ābolmaizi un ļoti sulīgu , saldu arbūzu.

Iespējams, ka varbūt šī diena daudziem bija vienīgā starp daudzajām, kad bija iespēja tik daudz laika pavadīt kustībā svaigā gaisā, pārbaudot savu izturību, sapratni ar citiem, iepazīstot Apes apkārtni, ieraugot , ka dabā ir atnācis rudens ar krāsām un citu smaržu.

Alda Liepiņa
Direktores vietniece audzināšanas jomā 

 


Sporta aktivitātes septembrī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni piedalījās Alūksnes un Apes novadu futbola sacensībās, Alūksnes stadionā.

Labākos rezultātus sasniedza 6.-7. klašu zēnu komanda “C”grupā III vieta. 6. klasi sacensībās pārstāvēja Sandijs Jansons, Rikardo Enītis, Aleks Kristers Zālītis, bet 7. klasi – Dāvis Gabranovs, Ralfs Jencītis, Uldis Ķauķis, Martins Līvs un Vadims Sotņikovs.


 

Septembra izskaņā Alūksnē, “Mežiniekos” norisinājās stafešu krosa sacensības.
Liels pārsteigums un arī liels prieks ir par iegūtajām medaļām visās vecuma grupās:

2. – 3. klašu grupā komandai II vieta. No 2. klases šo komandu pārstāvēja Lāsma Bērziņa, Marko Kristofers Kaigorodovs, bet no 3. klases – Marta Brante, Tomass Gustavs Celenbergs.

4. – 5. klašu grupā komandai II vieta. No 4. klases – Roberts Leimanis, Umberts Teters, bet no 5. klases – Estere Grandava, Laura Kranāte.

6. – 7. klašu grupā komandai I vieta. No 6. klases – Rikardo Enītis, bet no 7. klases Natālija Kranāte, Kristīne Kuprijanova, Martins Līvs.

8. – 9. klašu grupā II vieta. No 8. klases – Dārta Elīza Bērziņa, Lauma Pope, Kristaps Svens Konoščenoks un no 9. klases – Aleks Jakovļevs.

Sarmīte Apine
skolotāja


Ieskandinot Dzejas dienas 2019, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni – Madars, Alīna, Dārta, Liāna – devās uz Rīgu, dzejoļu konkursa “Garā pupa 2019” noslēguma pasākumu.

Šie skolēni pavasarī bija iesūtījuši savus radītos dzejoļus konkursam, un tieši Madars Arbidāns bija viens no konkursa uzvarētājiem, jo tieši viņa dzejolis “Skumjās domas” tika publicēts “Garās pupas” grāmatā.

Pasākumā skolēni dzirdēja gan rakstnieces Ineses Zanderes, Māras Cielēnas lasītos dzejoļus, kā arī citu skolēnu sacerētos dzejoļus. Tā kā septembris ir dzejas mēnesis, tad lai tas sākas ar mūsu skolēnu dzejoļiem!

 

Informāciju sagatavoja:
Sarmīte Apine
Skolotāja

2018./2019.mācību gada aktualitātes
2017./2018. mācību gada aktualitātes
2016./2017.mācību gada aktivitātes
2015./2016.mācību gada aktivitāte
2014./2015. mācību gada aktivitātes

 

 

Dalīties:
1. janvāris, 2020, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs