17.01.plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotā  sēde 

24.01.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

Print Friendly, PDF & Email

 

Adrese: Pasta ielā 26, Ape,
Apes novads, LV 4337
Tālruņi: 64355109, +371 28347662

Fakss: 64355109
E-pasts:
apes.vidusskola@ape.edu.lv

Direktore: Dina Meistere       

http://www.facebook.com

D.Ozoliņa APes vsk_inetam

 

Izglītības programmu realizēšanas vietas adreses:
Pasta iela 26, Ape, Apes novads, LV-4337 (vidusskola)
“Sikšņu skola” Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4337 (sākumskola)

“Gaismas” Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads, LV – 4337 (pirmsskola) 

 

2018./2019.mācību gadā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā mācības uzsāka 150 skolēni, 29 pirmsskolēni. Strādā 33 skolotāji un  28  tehniskie darbinieki.

 


Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
 (174 KB, pdf)

 


Ziņas par iestādi

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola ir Apes novada domes dibināta vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno vispārējās izglītības programmas.

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola galvenais mērķis veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.

Skolas uzdevumi:

 •  īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
 •  nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepiecie­šamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
 • izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai;
 • veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;
 • sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;
 •  sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi;
 • nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;
 • racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;
 • sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
 • organizēt vides izglītības procesu.

 

Pašnovērtējums 2018 (851 KB, pdf)

Audzināšanas darba programma 2017.-2020.gadam (512 KB, pdf)

Nolikums (164 KB,pdf)

 

Maksas pakalpojumi (175 KB, pdf)

Lēmums par kārtību, kādā tiek noteikta un veikta maksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu Apes novada izglītības iestādēs” apstiprināšanu

Noteikumi par kārtību, kādā tiek noteikta un veikta maksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu Apes novada izglītības iestādēs”

Lēmums Nr. 190 Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs
Lēmuma Nr. 190 pielikums

Apes novada pašvaldības noteikumi „Par kārtību, kādā Apes novada pašvaldība sedz transporta izdevumus pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem

Iesniegums transporta izdevumu kompensācijas saņemšanai Pielikums Nr.1
Iesniegums sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai Pielikums Nr. 2
Iesniegums personīgā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai Pielikums Nr.3


 

Licencētās programmas

Iestāde īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

 •  vispārējās pirmsskolas izglītības programma 01011111;     
 •  pamatizglītības programma 21011111;
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011;
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  210 15611;
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015811.

 


 

Īss ieskats skolas vēsturē

 Skolas ēka ir jauna, bet pirmā iespēja vietējiem bērniem mācīties bija jau 1849.gadā,  kad tika dibinātajā   Jaunrozes pagasta Duškanu skola. Šogad mēs varētu atzīmēt 165 gadus Apes skolu vēsturē. 1938.gadā pēc arhitekta Indriķa Blankenberga projekta tiek uzsākta jaunas, lielākas skolas celtniecība. Tā kļūst par vienīgo mācību iestādi plašākā apkaimē. 1939. gada 30. septembrī mācītājs A. Dombovskis iesvēta Dāvja Ozoliņa – II pakāpes Valsts pamatskolu, kas ver durvis 140 skolēniem, paredzēta 200 bērniem. Ēkā ir arī internāts un divi dzīvokļi  skolotājiem, aktu zālē – ērģeles. 1940. gadā skola zaudē Dāvja Ozoliņa vārdu un kļūst par valsts nepilno vidusskolu. 1941. – 1943. gads – vācu okupācijas laiks, sākumā skola atgūst Dāvja Ozoliņa vārdu – Dāvja Ozoliņa pilsētas pamatskola, tad Apes valsts tautskola. 1944. gadā skola uz laiku pārtrauc mācības, jo ēkā tiek izvietota vācu karaspēka lazarete. Pati skola tiek nopūsta ar melnu aizsargkrāsu. 1945. gadā jau ir Apes pilsētas 7 – gadīgā skola.  1949. gadā ir Apes vidusskola. 1962. gadā Apes skolai pievieno krievu 7 gadīgo skolu. Top Apes vidusskola ar latviešu un krievu mācību valodu.  1989.gadā skola atgūst savu nosaukumu – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola. 1999. gadā beidz eksistēt pamatskolas klases ar krievu mācību valodu. 2002. gadā tiek uzcelta skolas piebūve, jo skolēnu skaits ir tik liels, ka nodarbības notiek 5 korpusos. 2013.-2014.gadā skola tiek siltināta un atgūst savu sākotnējo skaistumu.

 *1939.gada 30. septembrī Apes pilsētas pašvaldība dāvina skolas karogu. To iesvēta kopā ar skolas ēku. Karogs ir darināts pēc gleznotāja Jāņa Kalmītes meta. Tajā izmantotas latviešu rakstu zīmes – materiālās pasaules un garīgo bagātību simboli. Kara laikā dažādu varu maiņās karogs pazuda. Taču valsts arhīvā glabājas gleznotāja J. Kalmītes veidots mets. 1998.gadā skolas karogu no jauna  pagatavoja absolvente Edīte Cekule, dzimusi Ābolkalne

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas karoga devīze: “Kā nerimst straume Vaidavā, Tā augsim spēka. Daiļumā.”

2DOA vsk009.gadā tapa skolas logo, kura galvenais  elements ir ozolzīle ar divām ozollapām. Citādi tas arī nevarētu, jo mūsu skola nes Dāvja Ozoliņa vārdu. Ozolzīles cepurītē jaušama viļņota līnija, kas simbolizē upes Vaidavas tuvumu pie skolas. Skolas karogā ir latviskās rakstu, arī skolas logo ir  3 latviskās rakstu zīmes: Jumis, zvaigznīte un  Laimas slotiņa, kas  dod svētību visiem skolas bērniem, skolotājiem, vecākiem.

Skolas logo skici veidoja un uzzīmēja mūsu skolotāja Diana Liepiņa. Šis logo izteic mūsu piederību skolai un Apei. Tas ir iedzīvojies uz mūsu dienasgrāmatām, krūzītēm, konfektēm, maisiņiem un formām.


  

 PROJEKTI


 Publikācijas:Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums:Entrepreneurial Schools in Europe
Īstenošanas laiks:01.09.2016.-31.08.2018.
Projekta apraksts

Tikties ar partneriem no Spānijas, Horvātijas, Bulgārijas un Čehijas|
Projekta ietvaros iepazīst vilnas pārstrādi

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola uzsākusi dalību Erasmus + stratēģisko skolu sadarbību projektā

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola uzsāk realizēt uzņēmējdarbības projektu
Skolēni uzsāk veidot starptautisku uzņēmumu


 

2018./2019. mācību gada aktualitātes

Aktivitātēm var seko līdz http://www.facebook.com
Foto no pasākumiem

 

 

Zvaigzne austrumos.

Jau trešo gadu Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola piedalās akcijā” ZVAIGZNE AUSTRUMOS” .Ar mūsu skolēnu ģimeņu, skolas darbinieku atbalstu, tika sagatavotas 38 dāvanas, saziedoti 280 eiro, lai palīdzētu un iepriecinātu karadarbībā cietušos bērnus Jordānijā, Gruzijā un Indijā, Kalkutā- graustu rajonā.
Paldies visiem par atsaucību!

Paldies 12.klases skolēniem, klases audzinātājai Sanitai Saulgriezei par dāvaniņu iesaiņošanu un sagatavošanu tālākam ceļam!

 


Tirdziņš.

Par tradīciju ir kļuvis pirms Mārtiņdienas rīkot skolēnu tirdziņu, kurā ir iespēja parādīt savas spējas ēdienu gatavošanā un prasme preci pārdot. Liela atsaucība ir no mazāko klašu skolēniem. Lielākie pircēji ir skolotāji un skolas darbinieki. Paldies čaklajiem un atsaucīgajiem skolēniem un viņu vecākiem.


Sporta diena.

8.novembrī skolā Sporta diena 1.-4.klašu grupā. Sacensībās tika iekļautas vieglatlētikas sacensības VFS daudzcīņā. Noslēgumā notika tautas bumbas sacensības. Sacensību tiesneši bija MT grupu BJSS audzēkņi-mūsu skolas skolēni.
Apsveicam uzvarētājus!

Paldies skolotājai Aijai Latikai par sacensību organizēšanu un norisi!

 

 


Viesis no Ņujorkas.

31.oktobrī skolā viesojās diriģents Andrejs Jansons no Ņujorkas (ASV) ar klasiskās mūzikas meistardarbnīcu “Young Audiences”. Šī meistardarbnīca nāk no tālās Amerikas un tas ir interaktīvs veids kā bērni var uzzināt vairāk gan par klasisko mūziku, gan iepazīt dažādus mūzikas instrumentus un to spēlēšanas veidus, gan pašiem iejūtoties diriģenta lomā. Nodarbības laikā bija gan uzdevumi, gan konkursi, gan uzstāšanās publikas priekšā un citi pārsteigumi. Meistardarbnīcā ar klasiskās mūzikas skaņdarbiem uzstājās arī pūšamo instrumentu kvintets no Rīgas.

 


Latviešu dzīvesziņa.

2. novembrī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas komanda, kuras sastāvā bija seši 7. – 9. klases skolēni – Ance Grauda, Liāna Gailīte, Loreta  Bašmakova, Lauma Pope, Enija Lija Kalniņa, Dārta Elīza Bērziņa – piedalījās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas rīkotajā konkursā “Latviešu dzīvesziņa”. Skolēniem bija iepriekš jāsagatavo mājasdarbs – komandas prezentācija, izmantojot latviešu tautas anekdoti, kā arī jāiemāca citiem kāda gadskārtu ieražu rotaļa. Pēc tam komandas sacentās erudīcijā par dažādiem folkloras un mitoloģijas jautājumiem. Komandai veicās ļoti labi – 2. vieta, cīnoties ar vēl deviņām skolēnu komandām no Alūksnes un Apes novada. Apsveicam!

Paldies skolotājai Sarmītei Apinei

 

 


Lielā dzejas gada balva veltīta Elīnai Zālītei.

19. oktobrī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā norisinājās Lielā dzejas gada balvas pasniegšanas ceremonija, kas bija veltīta rakstnieces Elīnas Zālītes piemiņai, atzīmējot dzejnieces 120 jubileju.

Lai akcentētu dzejas daudzpusību un krāsainību, tika izvirzītas četras nominācijas:
1. Dzeja – mana emociju pasaule;
2. Dziesmotā dzeja;
3. Dzejas video;
4. Dzejas glezna.

 

 


Start Strong pasākums.

31.oktobrī mūsu skolēniem tika piedāvāta iespēja piedalīties karjeras attīstības programmas “Start Strong” pasākumā . “Tikšanās ar nozares profesionāli”.

Tikšanos vadīja diplomātiskā dienesta darbinieks Andris Arhomkins, kurš iepazīstināja ar darbu ārvalstu diplomātiskajā dienestā, starptautiskās organizācijās, miera uzturēšanas misijās un daudz ko citu.

 


Gudrs, vēl gudrāks.

Priecājamies par mūsu skolas 7.klases skolnieces Laumas Popes neatlaidību, piedaloties jau trešo gadu pēc kārtas, LTV erudīcijas spēlē skolēniem „Gudrs, vēl gudrāks”. Paldies Laumas skolotājai Indrai Troskai un atbalstītājiem!


Skolas dzimšanas diena.

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola sagaidīja savu 79 dzimšanas dienu. Svinībās piedalījās viss skolas kolektīvs. Par godu jubilejai skolēni sarīkoja koncertu.

 


Skatuves runas konkurss Gaujienā.

22.novembrī 15 Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolnieki piedalījās skatuves runas konkursā Gaujienā. Sveicam 1.vietas ieguvējus- Elvi Jakovļevu(1.kl.),Emīliju Ēveli(5.kl.), Eniju Liju Kalniņu (7.kl.)! Prieks par 2.vietas ieguvējiem- Tomasu Gustavu Celenbergu(2.kl.),Emīlu Jurku (2.kl.),Esteri Grandavu (4.kl.). Lai arī turpmāk veicas 3.vietas ieguvējiem- Annijai Strautai(3.kl.), Karolīnai Kazakai(5.kl.),Lorai Graudai (9.kl.)! Sveicam Alīnu Zīli (8.kl.),atzinību saņemot!
Paldies skolotājām Aldai Liepiņai, Rūtai Rateniecei, Līvijai Karro, Aivai Zaķei, Sarmītei Apinei par skolēnu sagatavošanu konkursam!
Paldies gaujieniešiem par konkursa organizēšanu !


Labie darbi.

Sākam publicēt un paldies teikt skolas bijušajiem skolniekiem, absolventiem , kuri atbalsta, iepriecina mūsu skolēnus, skolas kolektīvu , piedaloties 80 labu darbu akcijā. Pirmais paldies Andrim Liepiņam par skolas dzimšanas dienas kliņģeriem!

Paldies Laimai Bēterei- skolas absolventei, medicīnas darbiniecei, par iesaistīšanos akcijā” 80 labie darbi savai skolai”! Laima 1.klases skolēniem pastāstīja, kā rīkoties dažādu traumu gadījumos. Saruna izvērsās ļoti aktīva un interesanta. Gaidīsim uz otro tikšanos, lai veiktu praktiskos uzdevumus.

Liels PALDIES mūsu skolas absolventei, tagad zobārstei Ilonai Vērzemniecei, par 1.-4.klašu skolēniem uzdāvināto ļoti izsmeļošo un noderīgo tikšanos ar higiēnisti Ilzi Riekstiņu, atbalstot skolas akciju “80 labie darbi savai skolai”. Paldies par labajām pamācībām , lai mums zobi vienmēr būtu skaisti un veseli! Paldies arī par sarūpētajām dāvaniņām!

Paldies Madarai Tjukšai par 150 sarkanbaltsarkanajām lentītēm un laba vēlējuma vārdiem mūsu valsts svētkos.


Prāta laboratorijas ziedojums.

Paldies erudīcijas spēles “Prāta laboratorija” dalībniekiem par saziedoto naudu, lai iegādātos deviņus krāsainus pufus. Skolēni sajūsmā, jo īpaši sākumskolas skolēni. Paldies visām mūsu skolas skolotājām, skolēnu vecākiem, kuri piedalās “Prāta laboratorijas “spēlēs. Lai veiksmīgas turpmākās spēles!

 

 

 


1.klase uzsāk skolas gaitas. Šogad pulciņš ir mazs, tikai 9 skolēni –  ar audzinātāju Aldu LIEPIŅU.

 


 

2017./2018. mācību gada aktualitātes

 

10.maijā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 10. klase un audzinātāja Dina Meistere piedalījās SIA ZAAO noslēguma pasākumā Daibē “100 darbi Latvijai”.

Klase piedalījās konkursā, kurā bija jāsacer dziesmu “Par skudru Urdu” un jāizveido video. Esam lepni, jo mūsu skola ieguva godpilno 1. vietu.

Priecājamies, ka skola saņēma 3 FREKO dāvanu kartes par makulatūras vākšanu.

Paldies atbalstītājiem, skolotājai Sandrai.


Informāciju sagatavoja:

Ināra Kanderes
skolotāja

 


Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 2.-7. klašu korim veiksmīgas pirmās skates

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 2.-7.klašu koris ar diriģenti Sandru Oto veiksmīgi sācis gatavoties nākamajiem Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem.

27.martā skolas koris piedalījās Alūksnes un Apes novadu Koru konkursā un 5.-9.klašu grupā ieguva 1.pakāpi (40.67 punktus), iegūstot iespēju doties uz Vidzemes reģionu.

11.aprīlī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas koris devās uz Ogri, lai piedalītos Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9.klašu, 5.-12.klašu koru konkursā “Dziesmai būt!” Vidzemes novadā un savā grupā ieguva 1.pakāpi (41.7 punktus).

Lai korim un diriģentei radošs, prieka pilns un muzikāls turpmākais ceļš uz nākamajiem svētkiem!

 


Tehniskās jaunrades diena Strautiņu pamatskolā 13.04.2018.

No Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas piedalījās:
Rebeka Zeihmane – magnēta sekotāji.

Loreta Bašmakova – zemestrīce (ieguva 1. vietu}, vafeļu inženieri (ieguva 3.vietu)
Madars Arbidāns – lidmodeļi, vēja mašīnas.
Ralfs Jencītis – vēja mašīnas, mini ķīmija.
Dāvis Antonovičs un  Miks Ābele – lidmodeļos (ieguva 3. vietu)


Gaujienas pamatskolā 28.martā notika Apes novada skolu vizuālās mākslas olimpiāde.

Rezultāti:
1.– 3. kl. grupā
3.ieta KATEI KAKTIŅAI (2.kl.);  
Atzinība UNAI ZARIŅAI (2.kl.)

4.– 6. kl. grupā
2.vieta KAROLĪNAI KAZAKAI (4.kl.)); 3
3.vieta
EMĪLIJAI ĒVELEI (4.kl.),LAUMAI POPEI (6.kl.)

7.– 9. kl. grupā
1.vieta LĪGAI ZAĶEI (9.kl.);
Atzinība ANCEI GRAUDAI (8.kl.)

APSVEICAM!Paldies skolotājai Guntai LIEPIŅAI


27.martā Alūksnes kultūras centrā notika Apes un Alūksnes novadu skolēnu koru skate.

Skatē piedalījās seši kori. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas koris ieguva I pakāpi un tika izvirzīti uz nākamo kārtu 11.aprīlī Ogrē.

Paldies dziedošajiem skolēniem un skolotājai Sandrai Oto.


 

8. martā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā notika Apes novada latviešu valodas un matemātikas olimpiāde 1.-4.klašu skolēniem.

Olimpiādē piedalījās: Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas, Trapenes pamatskolas, Gaujienas internātpamatskolas, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas Vidagas mācību punkta skolēni.

Skolēni parādīja labus rezultātus matemātikā un latviešu valodā.

Latviešu valodas olimpiādē

1.klašu grupā:
1.vieta Martai Brantei
2.vieta Mikam Gurovam
3.vieta Karīnai Homenko

2.klašu grupā:
1.vieta Nanijai Lībai Uskliņģei
2.vieta Ancei Ābolkalnei
3.vieta Katei Kaktiņai.
Atzinība Paulai Nikai Sīmanei.

3. klašu grupā:
1. vieta Laurai Kranātei

2.vieta Laurai Vadonei
3. vieta Evelīnai Rencei

4.klašu grupā:
1.vieta Laimai Priedītei
2.vieta Džeidai Rutai Alsvikai
3.vieta Evelīnai Uvai Strēlniecei
Atzinība Baibai Pabērzei.

Matemātikas olimpiādē

1.klašu grupā:
1. vieta Tomasam Gustavam Celenbergam
2. vieta Artūram Kazakam
3.vieta Terēzijai Upeniecei un Danielam Vorohtam

2.klašu grupā:
1.vieta Annijai Strautai
2.vieta Janekam Karasevam
3.vieta Rodrigo Saharovam, Robertam Leimanim un Valteram Pujiņam

3.klašu grupā:
1. vieta Eināram Laurovam
2.vieta Beatei Ketijai Pilmanei
3. vieta Armando Zujevam

4.klašu grupā:
1.vieta Katrīnai Zariņai
2. vieta Emīlijai Ēvelei
3. vieta Luīzei Vācietei
Atzinība Martai Kalniņai

Paldies skolotājām: R. Rateniecei, V.Parcei, I.Baumanei, J.Kazakai, A.Andersonei, S.Bauskai, S.Lārmanei, LĶarro. I.Berķei, A.Palmbahai, A.Zaķei, V.Jaukulei, A.Liepiņai, V.M.Būdai, R.Priževaitei.

 

Informāciju sagatavoja:
Ināra Kandere

 


7. martā Madonā notika Skatuves runas konkursa 2. kārta. No Apes novada šajā konkursā piedalījās divi Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni – Ance Ābolkalne (2. klase) un Bruno Ābolkalns (10. klase).

 Ance Ābolkalne ieguva I pakāpes dimplomu, Bruno Ābolkalns – II pakāpes diplomu.

 Paldies skolotājām – Līvijai Karro un Sarmītei Apinei!

 

 


 

Ēnu dienā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 11.klases skolnieces Agnese Stradiņa un Elīza Puriņa ēnoja mūsu novadnieci, 12.Saeimas deputāti A.Harju.

Viņas ar interesi un atbildību sekoja Ēnu dienas piedāvājumam Saeimā, piedalījās Valsts un pašvaldību komisijas sēdēs darbā, piedalījās improvizētā izspēlē par likumprojekta normas atbilstību, iejūtoties finanšu ministres lomā, piedalījās Saeimas organizētajā ekskursijā, tikās ar Saeimas Spīkeri un kopā ar A.Harju analizēja jauno likumprojektu par trauksmes cēlājiem un piedalījās Vienotības frakcijas sēdē.

Ir lauzti daudzi stereotipi par Seimā notiekošajiem procesiem un darbu, kā arī gūtas vērtīgas atziņas.

 


 

    

 

12.februārī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā uztura speciāliste Agnija Irkle skolēniem sniedza lekcijas par veselīgu uzturu “Esi vesels!”.

Lekciju laikā  akcents tika likts uz to, ka neskatoties, ka mūsdienās informācija par veselīgu un sabalansētu uzturu ir plaši pieejama, bērnu un jauniešu ēšanas paradumi kļūst arvien sliktāki. Bērni un jaunieši lielākoties zina, kuri produkti ir veselīgi, tomēr paskaidrot kādēļ viens vai otrs uzturā lietojamais produkts ir vērtīgāks nekā cits, var vien retais.

Pamatzināšanas par veselīgu uzturu ir ieguvis teju ikviens skolas vecuma bērns. Grūtības sagādā zināšanu pielietošana dzīvē, jo bērniem lielākoties nav iemācīts kritiski izvērtēt uzturā lietojamo produktu lomu organismā. Arī informācijas plašā pieejamība nebūt automātiski nevairo jauniešu izpratni, jo nereti vieni un tie paši fakti tiek interpretēti dažādi.

Ļoti bieži bērni un jaunieši izlasījuši interneta vietnēs saturu par veselīgu uzturu un, “iztulkojot” to pēc sava prāta, nodara pāri savai veselībai – piemēram, nepamatoti izslēdz no uztura pienu saturošus produktus vai ļoti strikti ierobežo tauku vai ogļhidrātu lietošanu. Rezultātā organisms tiek novests līdz izsīkumam, jo rodas vairāku uzturvielu deficīts un notiek imunitātes pasliktināšanās.

Maldīga izpratne par veselīgu uzturu dažkārt arī veidojas, jo daudzās ģimenēs laika trūkuma dēļ maltītes mājās tiek gatavotas reti. Tā vietā regulāri uzturā tiek lietoti ātri pagatavojamie pusfabrikāti, ar ko bērni uzņem krietni vairāk tauku un cukura, nekā nepieciešams. Tāpat itin bieži ģimenes akli seko reklāmas industrijas radītajiem priekšstatiem par produktu uzturvērtību un veselīgumu. Piemēram, ne viens vien pieaugušais un bērns uzskata, ka biezpiena sieriņš, tradicionālie jogurti ar augļu garšu vai brokastu pārslas ir veselīgi produkti, taču, pievēršot uzmanību šajos produktos esošajam cukura daudzumam, top skaidrs, ka tā nebūt nav.

Lekciju laikā katrs klausītājs saprata, ka labākais veids kā pasargāt sevi no neveselīga uztura radītajām sekām, ir vairot savu izpratni par sabalansēta uztura lomu cilvēka veselības un labsajūtas nodrošināšanā. 

 Pasākums  organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/057 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā” ietvaros.
Informāciju sagatavoja:
Indra Levane

 

 

         

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 1.- 4.klašu skolēni skolotāju pavadībā reizi mēnesī dodas uz peldēšanas nodarbībām.

Peldēšanas nodarbības noris baseinā “Rifs”, Priekuļos, Priekuļu novadā. Pateicoties nodarbībām profesionālu treneru vadībā skolēni apgūst peldētprasmes, kā arī attīsta un relaksē savu fizisko un emocionālo stāvokli. Vienas nodarbības ilgums 1,5 stundu.

 Pasākums organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/057 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā” ietvaros.

 

6. februārī pie skolas uz kalniņa notika 1. – 4. klasei Meteņdienas pasākums.

Skolēni uz kalnu ieradās atbilstoši gada laikam – ar attiecīgu apģērbu un braucamrīkiem. Smieklos un jautrībā pavadīja divas stundas.

Pasākumā aktīvu līdzdalību ņēma sākumskolas skolotājas Alda Liepiņa, Līvija Karro, Rūta Rateniece, Aiva Zaķe.

Paldies Latvijas Ziemai par bagāto sniegu.

 


12.februārī skolā notika tikšanās ar uztura speciālisti Agniju Irkli.

Tikšanās notika trijos posmos, vispirms 1.– 4. klase, tad 5. – 8.klase un noslēdza vidusskolas posms.

Skolēni guva priekšstatu par veselīgu uzturu un, kā ar fiziskām aktivitātēm atbrīvoties no nevēlamā svara.

Klausoties lekciju, klausītāju sejas kļuva nopietnākas, jo katrs apzinājās cik daudz lieto “veselīgos” čipsus un pārsaldināto kolu.

 Šāda veida pasākumiem  ir liela nozīme..

Paldies projekta koordinatorei Indrai Levanei.

 


Alūksnes un Apes skolu 5. un 7.klašu skolēnu lasītprasmes konkurss.

2018.gada 9.februārī Alūksnes Valsts Ģimnāzijā notika lasītprasmes konkurss. No skolas uz  konkursu devās 5 skolnieces.

No 5.klases:  Natālija Kranāte, Melānija Bormane, Zanda Voropajeva un ieguva pateicības par veiksmīgu piedalīšanos.

No 7. klases: Loreta Bašmakova (pateicība par veiksmīgu piedalīšanos), Liāna Gailīte (diploms par 3. vietu).

Paldies skolotājām: Rūtai Rateniecei un Sarmītei Apinei par skolēnu sagatavošanu konkursam.

 

Informāciju sagatavoja:
Ināra Kandere

 


 

Dziesmu konkurss “Lakstīgalas”

11. janvārī skolas dziedošākie skolēni devās uz Alūksni, kur notika dziesmu konkurss “Lakstīgalas” un ieguva godalgotas vietas.

1.– 4. klašu grupā ( bronzas lakstīgalu)– Ance ĀBOLKALNE, Annija STRAUTA, Annija PILSKALNE, Paula Nika SĪMANE.

5.-.9.klašu grupā (zelta lakstīgalu) – Enija Lija KALNIŅA, Dārta Elīza Bērziņa, Lauma POPE, Liāna GAILĪTE, Ance GRAUDA.

10.klase (zelta lakstīgalu) – Bruno ĀBOLKALNS, Ulrika Lība TETERE, Signe ĒVELE.

Visa skolas komanda tika izvirzīta uz nākamo kārtu Cēsīs 26.janvārī.

LAI VEICAS! Liels paldies skolotājai Sandrai OTO.

Informāciju sagatavoja:
Ināra Kandere

 


21. decembrī skolā notika Ziemassvētku eglīte samērā kuplā pulkā. Skolēni bija iestudējuši muzikālu teātri Vecīša cimdiņu mūsdienīgās skaņas.

Pasākuma sākumā labus vēlējumus teica skolas direktore Dina Meistare.

Noslēgumā ieradās salavecis, kurš vēlāk apmeklēja visas klases, lai paskatītos un paklausītos, ko bērni sagatavojuši kā pārsteigumu saviem vecākiem.

Paldies vidusskolēniem par skolas un eglītes rotāšanu.

Gaisotne patīkama un sirsnīga.

Lai veiksmīgs Jaunais 2018.gads!

Ināra Kandere
skolotāja

 

 

Jau otro gadu skolotāja Sanita Baumane Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā organizē un vada akciju „Zvaigzne austrumos”, kurā tiek sagādātas dāvaniņas karadarbībā cietušajiem bērniem.

Akcijas „Zvaigzne austrumos” organizatori dāvanas nogādās  irākiešu un sīriešu karā cietušajiem bērniem, kas patvērumu raduši Jordānijā, un Sudānas bēgļu bērniem Ēģiptē. Šogad plāno arī iepriecināt Krievijas – Gruzijas kara bēgļu bērnus Gori nometnē, Gruzijā.

Mēs ceram, ka bērni  no sirds priecāsies par  mūsu sarūpētajām rotaļlietām, rakstāmpiederumiem, zīmēšanas piederumiem,  higiēnas piederumiem, drēbēm, pašu adītām zeķītēm, šallēm, saldumiem.  

Šajā gadā tika sagatavotas 35 dāvanas– kurpju kastes un saziedoti 250 eiro, lai dāvanas varētu transportēt uz patvēruma vietām.
Pagājušajā gadā saziedojām 32 dāvanas un 180 eiro!

11.klases skolēni ļoti atbildīgi sagatavoja un sapakoja kastes.

Paldies ikvienam ziedotājam, jo tikai kopā mēs varam paveikt svētīgu darbu!

Ziedotāji , kuri ziedoja gan naudu, gan dāvaniņas

Kozuliņu ģimene- Jānis Kozuliņš, Salvis Kozuliņš , Dāvis Kozuliņš
Elizabete Marta Bērziņa, Estere Grandava, Horens Markuss Stepiņš, Rikardo Janelsiņš, Emīlija Ēvele

Naudas līdzekļus ziedoja:  

Kristaps Kalniņš, Ritvars Valters, Māra Borodovska, Vineta Meistere, Sanita Baumane,  Ciprusu ģimene, Popu ģimene, Zaķu ģimene, Ilga Pelaka,, Zoja Čakša, Sandra Oto, Līvija Karro, Ralfs Emīls Enītis,  Kate Kaktiņa, Alīna Estere  Orlova, Una Zariņa, Roberts Leimanis, Laura Bērziņa, Evelīna Rence, Daniels Zeltiņš, Armando Zujevs, Kristīne Fiļipova, Aiva Zariņa, Niks Baumanis, Agnese Stradiņa, Agija Pētersone

 Dāvanas:

Emīls Jurka, Estere Zariņa, Tomass Gustavs Celenbergs, Marta Brante, Keita Aule,  Ance Ābolkalne, Valters Pujiņš, Sonora Babre, Jēkabs Drubiņš, Laura Kalekaure, Laura Kranāte, Deivids Ņikitins, Laura Vadone, Evelīna Uva Strēlniece, Sandijs Jansons,  Uvis Vilnis Prazņicāns,  Zanda Voropajeva, Melānija Bormane, Natālija Kranāte, Megija Kronberga, Martins Līvs, Kristīne Kuprijanova, Kristaps Kuprijanovs, Dārta Bērziņa, Ritvars Repuls, Līga Zaķe, Jēkabs Andris Beikmanis, Miks Ābele, Laila Ābele, Rita Ozoliņa, Alda Liepiņa, Indra Troska, 11.klases skolēni.

 Kalvis Kalniņš ar savu mašīnu nogādāja dāvanas pieņemšanas punktā Alūksnē.  

Mēs nevaram šiem bērniem atdot pazaudēto bērnību, bet ar vienu piepildītu kurpju kasti  mēs varam viņu sirsniņās ienest daudz prieka. ANO dati liecina, ka puse no kara bēgļiem pasaulē ir bērni – vairāk kā 10 miljonu bērnu palikuši bez mājām karadarbības dēļ.

Mēs nevaram palīdzēt visiem, bet mēs varam palīdzēt kādam no viņiem!


Līvija Karro

skolotāja

 


7.- 9. klašu skolēni piedalās konkursā “Par latviešiem lepni…”

 

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni Liāna Gailīte, Ance Grauda, Līga Zaķe un Rauls Vīksna 22. novembrī piedalījās konkursā “Par latviešiem lepni…”, kas norisinājās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā. Konkursa mērķis bija paplašināt skolēnu redzesloku par latviešu literatūru un kultūru, veicinot patriotisko audzināšanu.

Skolēniem bija uzdots arī mājas darbs – parūpēties par savas komandas atpazīstamības, atšķirības zīmēm, nosaukumu un iepazīstināšanu ar komandu, kā arī skolēniem bija jāizveido prezentācija par kādu latviešu literātu un viņa ieguldījumu latviešu kultūrā. Mūsu skolas skolēni veidoja prezentāciju par savas dzimtās pilsētas rakstnieci – Elīnu Zālīti.

Kad mājas darbs bija prezentēts, tad skolēni tika sadalīti jauktās komandās. Uzdevumi bija ļoti interesanti un radoši, piemēram, rakstnieks meklē darbu, ekslibri, akrostihs, mēmais šovs, darbu ekranizācija.

Konkursā piedalījās 8 skolēnu komandas. Četras komandas bija no Alūksnes ģimnāzijas, viena no Viļakas ģimnāzijas, Malienas pamatskolas, Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolas un Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas.

Jaukto komandu konkursā komanda “Cerību tauriņi” ieguva 3. vietu, kuru pārstāvēja  arī mūsu skolas skolēns Rauls Vīksna. Līgai, Ancei un Liānai – atzinība.

Sarmīte Apine
Skolotāja 

 

Radoši patriotisks mēnesis – novembris.

Godinot Latviju dzimšanas dienā, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 5.-12. klašu skolēni piedalījās radošos darbu konkursā “Mana, Tava, Mūsu Latvija”.

Sirds siltuma pilni vārdi tika veltīti mūsu zemei – Latvijai. Lūk, arī daži skaisti citāti no skolēnu darbiem: “Mana dzimtene ir manā sirdī.”, “To, kas Latvijai visdārgākais, tā ir mūsu zaļā zeme, mūsu nopelnītā brīvība.”, “Par lielu, stipru tautu kļūstam, un tautas mīlestību jūtam.”, “Mana Latvija! Lai, cik Tev grūti klājies, lai, cik Tev grūti klāsies, es vienmēr būšu Tavs.”, “Kaut mēs esam tikai divi miljoni, mēs esam visstiprākie, saliedētākie un jaukākie. Tikai mēs spējam sapulcēties visi kopā, lai nodziedātu vienu dziesmu. Tikai mēs svinam Jāņus, Mārtiņus, Meteņus, tās ir mūsu vērtības un mūsu spēks.”.

Sarmīte Apine
Skolotāja 

 

 

 


Piektdien, 17.novembrī tūlīt pēc pusdienām notika pirms svētku pasākums ar nosaukumu “Kāpēc ir būt un vērts dzīvot Latvijā?”

Uz pasākumu bija ielūgti viesi:

Gunta Gavare – lielas ģimenes un saimniecības vadītāja;
Astrīda Harju – politiķe;
Matīss Karro – motorsportists,
Arita un Roberts Zvejnieki – Erudīcijas spēles “Prāta laboratorija”  pamatlicēji Apē.

Katrs dalījās ar saviem iespaidiem, par konkrēto tēmu. Tika noorganizētas diskusijas starp viesiem un skolēniem. Visus klātesošos skolēni priecēja ar skanīgām dziesmām.

Nekur nav tik labi kā mājās un bez darba, vai nopietnām mācībām neko nevar panākt. Ar svētku noskaņu sirdīs, visi devās mājup, lai sagaidītu Latvijas 99 dzimšanas dienu.

 
Ināra Kandere
Skolotāja

 

 

 


Mārtiņdienas gadatirgus.

Par godu Mārtiņdienai 10.novembrī  skolā  notika tirdziņš. Liela atsaucība bija tieši no mazāko klāšu skolēniem. Nepilnas pusstundas laikā visi pārdot un pirkt gribētāji savas vēlmes piepildīja. Paldies čaklajiem skolēniem.

Ināra Kandere

 


Apes novada jaunieši iepazīst karjeras izaugsmes iespējas lauksaimniecības nozarē

Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” apakšaktivitātes “Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošās skolās” Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Alūksnes nodaļas darbinieki V.Kaparšmite un S.Cipruss 29. septembrī 2 semināros Apes novada 7. – 9. klašu jauniešus no Ojāra vācieša Gaujienas pamatskolas un Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas iepazīstināja ar lauksamniecības un mežsaimniecības nozarēm, izglītības un karjeras iespējām.

Skolēni tika iepazīstināti ne tikai ar izglītības un karjeras iespējām lauksaimniecības un mežsaimniecības jomā, bet arī par uzņēmējdarbības veidiem laukos, attīstības tendencēm. Skolēni piedalījās pa grupām konkursos, kuros jāatpazīst kultūraugi un produkcija, kas gatavota pārstrādājot šos kultūraugus, jāatbild uz dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar šīm nozarēm.

Interesantās un ļoti vērtīgās nodarbības beigās skolēni tika aicināti piedalīties  individuāli radošajā konkursā “Uzņēmējs laukos – 2020”, kur jaunieši gan radīja skaistu dzeju, gan skaistus zīmējumus un kolāžas par to, kādus viņi redz Latvijas laukus nākotnē un savu lomu tajā. Kopumā tika iesūtīti 52 darbi, no kuriem 32 labāko darbu autori brauca izzinošā mācību, pieredzes apmaiņas braucienā. Šie labākie darbi tiek izstādīti dažādos LLKC rīkotajos semināros Alūksnē, Alsviķos un Apē, kur semināru dalībnieki tos izvērtē un izvērtēs, lai tādejādi atlasītu vislabākos darbus, kurus apbalvos ar īpašajām balvām.

10.oktobrī šie 32 labāko darbu autori iepazina Smiltenes tehnikuma piedāvātās izglītības programmas – iespējas nākotnes attīstībai  un tehnikuma tehnisko nodrošinājumu to realizācijai. Skolēniem bija iespēja arī pašiem izmēģināt vairāku tehnikumā apgūstamo profesiju amata prasmes.

Pēc izglītošanās iespēju izpētes skolēni devās iepazīt praktisko uzņēmējdarbību Latvijas laukos Smiltenes un Raunas novadā. Tika iepazīta uzņēmējdarbības iespējas graudu un siera pārstrādes uzņēmumā SIA “Siera ražotne” un lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru apvienošanas iespējas z/s “Rožkalni”. Skolēniem bija iespēja gan redzēt, gan iepazīt, gan izmēģināt un izgaršot praktiskā darbībā divus ļoti nozīmīgus Latvijas tautsaimniecības nozares uzņēmumus.

Kopumā gan skolēnu apmācības, gan skolēnu individuālā darbība, gan praktiski izzinošais seminārs skolēnus motivēja aizdomāties par to, kas notiek tepat pie mūsu mājām, nevis skatīties tikai kādas lielpilsētas vai ārzemju virzienā. Un ļoti iespējams, ka tieši šie jaunieši būs tie, kas nākotnē savu karjeru veidos tieši kādā no lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarēm.

Laura Pope
Apes novada pedagogs karjeras konsultants

Piedalās spēlē “Vides erudīts”

Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” aicināja 10. – 12. klašu skolēnus piedalīties  erudīcijas spēlē “Vides erudīts”, lai veicinātu  jauniešu informēšanu un izglītošanu par atkritumu šķirošanu un videi draudzīgu dzīvesveidu. No Vidzemes vidusskolām piedalījās 27 komandas, tai skaitā 2 no Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas. Pirmie spēlēja Andra Kaktiņa, Oskars Zaķis un Bruno Ābolkalns, kuri palika trešie, bet otra komanda  – Elīna Kaktiņa, Signe Ēvele un Kristaps Jakovļevs, izcīnīja vietu pusfinālā un finālā. Kā viņiem veicās, varēsim  noskatīties Re: TV 18. novembrī. Raidījumu ciklu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.

Katrā spēles posmā skolēniem bija jāatbild uz 10 jautājumiem, piemēram, kurš ir lielākais dabas rezervāts Latvijā, cik gadu laikā dabā sadalās autiņbiksītes, kas ir Zerro Waste dzīvesveids, u.c., un jātiek galā ar praktiskiem uzdevumiem par pareizu atkritumu apsaimniekošanu, kur skolēniem bija reāli jāsašķiro atkritumi. Kur likt pildspalvu, mitro salveti, spuldzīti? It kā jau visi to zina, bet spēlētāj pieļāva kļūdas.

Mēs dzīvojam pasaulē, kur ir daudz pretstatu gan sociāli ekonomiskajā, gan kultūras un tradīciju, gan vērtību ziņā, bet visi dzīvojam uz vienas planētas, elpojam gaisu, dzeram ūdeni, un ir svarīgi rosināt  aizdomāties jaunajai paaudzei par vietu, kur dzīvos viņu bērni un mazbērni. Ja vidēji pasaulē viens cilvēks dienā saražo 1-1,5 kg atkritumu, tad gadā četru cilvēku ģimene vairāk kā divas tonnas.

Paldies skolotājai Sanitai Baumanei, kura rosināja jauniešus piedalīties, organizēja braucienus, iesaistīja vecākus un dzīvoja līdzi viņu panākumiem.

Dina Meistere
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktore

Iesaistās projektā “Jaunie vides līderi”

Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” sadarbībā ar SIA “ZAAO”, un ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, 2017.gada rudenī ir uzsākusi projekta “Jaunie vides līderi” īstenošanu Vidzemes un Latgales skolās. Komandas projekta laikā iepazīs un izglītos viena otru par dažādām ar aprites ekonomiku un vides aizsardzību saistītām tēmām. Šajā projektā piedalās arī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 9.klases skolēni – Kristiāns Toms, Linda, Alita un Gvido.

Šajā projektā skolēni (“jaunie vides līderi”) mācīsies, kā sagatavot prezentācijas, uzstāties, plānot un organizēt pasākumus, kā pārliecinoši uzstāties un iesaistīties debatēs. Lai līdz tam tiktu, ir jāsagatavo pētnieciskais darbs par kādu aktuālu vides problēmu. Apes skolēni ir izvēlējušies pētīt Apes iedzīvotāju paradumus plastmasas maisiņu lietošanā. Darba tapšanas laikā jau ir veikta iedzīvotāju anketēšana, kā arī audits Apes veikalos, kura laikā skolēni skaitīja, cik daudz tiek pirkti un atkārtoti lietoti plastmasas maisiņi, kā arī cik daudz pircēju lieto vairākkārt lietojamus auduma maisiņus vai somas. Projekta laikā jaunajiem vides līderiem ir jānoorganizē akcija skolā, kas saistīta ar pētāmo tēmu. Mūsu skolā notiek akcija “Audumam – jā! Plastmasai – nē!”, kuras laikā skolēni šuj auduma maisiņus no jau lietotiem apģērba gabaliem – krekliem, biksēm u.c.

Projekta laikā paredzētas trīs apmācību dienas, no kurām divas jau ir notikušas. Skolēniem noteikti vislielāko iespaidu atstāja lekcija, kuru vadīja aktieris Kristaps Rasims. Viņš parādīja dažus vingrinājumus, kā “noņemt stresu”, kā iekustināt un iesildīt ķermeni, lai uzstāšanās noritētu veiksmīgi.

Tāpat projekta laikā notiks pieredzes apmaiņas braucieni, kad komandas iepazīsies viena ar otru un dalīsies pieredzē. Projekta laikā Vidzemes skolu līderu komandām mērķtiecīgi tiks sniegtas zināšanas par aprites ekonomikas un vides aizsardzības jautājumiem. Projekta noslēgumā šīs zināšanas tiks vērtētas pēc sagatavotās prezentācijas, tādā veidā atrodot aktīvākos jauniešus/vides līderus, kas piedalīsies dažādu biedrības projektu īstenošanā nākamajos gados.

Indra Troska
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotāja

 

Līdzdalība!

Ar pozitīvu noskaņu aizvadīts Erasmus+ Strukturētā dialoga projekta “Help!” apmācību pirmais posms par jauniešu līdzdalību skolā. Projekta aktivitāte 2017.gada 25.oktobrī un 26.oktobrī Gulbenes jauniešu centrā “Bāze” apvienoja vairāk kā piecdesmit dalībniekus – skolēnus, skolotājus, direktorus un  jaunatnes jomas darbiniekus no Alūksnes, Apes, Balvu, Gulbenes un Viļakas novada. No Alūksnes novada mācībās piedalījās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēni, Alūksnes novada vidusskolas skolotāja Ilona Apsīte ar skolēniem, Liepnas vidusskolas direktore Liene Stabinge ar skolniecēm, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotāja Alda Liepiņa ar skolēniem un Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Inga Grizāne.

Projekta “Help!” apmācības sākās ar informācijas par līdzdalības veidiem un iespējām izzināšanu un iepazinās ar jauniešu līdzdalības labās prakses piemēriem no Aizputes un Ventspils. Vēlāk dalībnieki neformālā vidē, trīs treneru – Viļa Brūvera, Ievas Elvīras Garjānes un Kristīnes Ļeontjevas vadībā apguva un praktiski izmēģināja metodes ar kuru palīdzību jauniešus var iesaistīt lēmumu pieņemšanā un mazināt iespējamās konfliktsituācijas. Lai arī metodes tika izspēlētas, improvizējot kādu situāciju skolas vidē, tās var izmantot arī ikdienas lēmumu pieņemšanā, kur iesaistīti vairāki cilvēki.

Pēc metožu apgūšanas darbs risinājās grupās pēc novada piederības, jo dalībniekiem vajadzēja pārdomāt, kāda situācija un cik liela nozīme ir jauniešu līdzdalībai dažādās aktivitātēs un iestādēs sava novada ietvaros. Novadu pieredze ir dažāda, un šajā brīdī aktualizējās līdzdalības termins, kā to saprot jaunieši, kuri iesaistās dažādās sabiedriskās aktivitātes jomās. Aktivitāšu noslēgumā katra jaunieši grupa izlēma tuvākajā laikā veicamos darbus, lai veicinātu līdzdalības veidošanos katrā novadā.

Dalībnieki no Alūksnes un Apes novada skolām nolēma uzaicināt uz sarunu novada deputātus, lai uzzinātu deputātu galvenos darba pienākumus un diskutētu par lēmumu pieņemšanas procesu saistībā ar jaunatnes jautājumiem.

Lai uzlabotu dzīves kvalitāti savā novadā, ik katram jāizprot savas līdzdalības nozīme.

Inga Grizāne
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste

20.oktobrī skolā notika 1.klases skolēnu uzņemšana skolas saimē.

Skola priecājas par jaunajiem pirmklasniekiem:

 Martu Branti, Gustavu Tomasu Celenbergu, Emīlu Jurku, Jāni Kozuliņu, Justu Krūmiņu, Martinu Kubuliņu, Esteri LīguZariņu un viņu audzinātāju Rūtu Ratenieci.  

Skolēni bija sagatavojuši sirsnīgu priekšnesumu ar teātra izrādīti un jaukām dziesmām. Apsveikt ieradās arī visa sākumskola. Kopīgi nodziedot skolas dziesmu.

Noslēguma 1.klases skolēni un viņu audzinātāja saņēma apliecinājumus un svarīgu dokumentu – skolēnu apliecības. Esiet mīļi aicināti mūsu pulkā!

 


Skolai 78 dzimšanas diena!

9.oktobrī skola savus skolēnus un skolotājus aicināja uz savas 78 dzimšanas dienas svinībām skolas zālē. Skolēni savai skolai dāvināja divas dziesmas. Pēc tam jubilāre visus cienāja ar ļoti garšīgu kliņģeri.


Ciemos Mobilā vides izziņas klase.

22.septembrī skolā notika tikšanā ar Daibes ilgtspējas centra pārstāvjiem. Centra  mērķis – lai veicinu sabiedrības, īpaši jauniešu informēšanu un izglītošanu par atkritumu šķirošanu un videi draudzīgu dzīvesveidu.

Eksperimentos varēja veikt un vērot noteikts skolēnu skaists no 1.-12.klasei. Skolēni ar sajūsmu to arī darīja, lai redzēto un dzirdēto varētu iemācīt pārējiem klases biedriem.


22.septembrī Olimpiskā diena 

Arī mūsu skolas piedalījās un atbalstīja Olimpisko dienu ar savām aktivitātēm. Diena iesākās ar kopīgu vingrošanu skolas zālē, tad  olimpiskā karogu uzvilkšanu mastā, ko uzticēja skolas labākajiem sportistiem  9. klases skolēniem Lindai Gabranovai un Ritvaram Repulim.

Par stafešu atribūtiem izmantoja dārzeņus – kartupeļus, kāpostus un burkānus. Lielu darbu ieguldīja sporta skolotājas  Aija Latika un Gunda Purakalne. Dalībnieku sejas staroja no sportiskā spara.

 

31.augusts Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā

Katru gadu īsi pirms skolas sākuma satiekas skolēni, skolotāji, vecāki un draudzīgā gaisotnē veido kompozīciju no dabas veltēm. Visi strādāja godam, no mazākā līdz lielākam kopā izveidojot skaistus dūraiņus.

Ināra Kandere
Skolotāja

 

 

2016.2017.mācību gada aktivitātes

2015./2016.mācību gada aktivitātes

2014./2015. mācību gada aktivitātes

 

 

Dalīties:
23. septembris, 2015, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs