17.08.plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

17.08.plkst.13:00 Vides komisijas sēde

24.08.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

 

Adrese: Pasta ielā 26, Ape,
Apes novads, LV 4337
Tālruņi: 64355109, +371 28347662

Fakss: 64355109
E-pasts:
apes.vidusskola@ape.edu.lv

Direktore: Dina Meistere       

http://www.facebook.com

D.Ozoliņa APes vsk_inetam

 

2016./2017.mācību gadu Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā mācības uzsāka 134 skolēni un 25 pedagoģiskie darbinieki, strādā 18  tehniskie darbinieki.

Audzinātāji.
1.kl. Līvija Karro, 2.kl. Aiva Zaķe, 3.kl. Alda Liepiņa, 4.kl. Rūta Rateniece, 5.kl. Indra Troska, 6.kl. Gunta Liepiņa, 7.kl. Laura Pope, 8.kl. Gunda Purakalne, 9.kl. Ilze Celenberga, 10.kl. Sanita Baumane, 11.kl. Gita Lonska, 12.kl. Sandra Oto.

davja-ozolinas-apes-vsk-skolotaji


Darba plāns 2016./2017.mācību gadam (641 KB, pdf)

Stundu saraksts 2016._2017. mācību gads II semestris (213KB, pdf)

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (174 KB, pdf)

 


Ziņas par iestādi

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola ir Apes novada domes dibināta vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno vispārējās izglītības programmas.

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola galvenais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu, pamatizglītības programmas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, īstenošanu.

Skolas pamatmērķis ir organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Skolas uzdevumi:

 

Pašvērtējuma ziņojums (851 KB, pdf)

Maksas pakalpojumi (175 KB, pdf)


 

Licencētās programmas

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola piedāvā apgūt šādas akreditētas izglītības programmas:

1. Pamatizglītības programma (21011111)
2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)


 

Īss ieskats skolas vēsturē

 Skolas ēka ir jauna, bet pirmā iespēja vietējiem bērniem mācīties bija jau 1849.gadā,  kad tika dibinātajā   Jaunrozes pagasta Duškanu skola. Šogad mēs varētu atzīmēt 165 gadus Apes skolu vēsturē.

1938.gadā pēc arhitekta Indriķa Blankenberga projekta tiek uzsākta jaunas, lielākas skolas celtniecība. Tā kļūst par vienīgo mācību iestādi plašākā apkaimē.

1939. gada 30. septembrī mācītājs A. Dombovskis iesvēta Dāvja Ozoliņa – II pakāpes Valsts pamatskolu, kas ver durvis 140 skolēniem, paredzēta 200 bērniem. Ēkā ir arī internāts un divi dzīvokļi  skolotājiem, aktu zālē – ērģeles.

1940. gadā skola zaudē Dāvja Ozoliņa vārdu un kļūst par valsts nepilno vidusskolu.

1941. – 1943. gads – vācu okupācijas laiks, sākumā skola atgūst Dāvja Ozoliņa vārdu – Dāvja Ozoliņa pilsētas pamatskola, tad Apes valsts tautskola.

1944. gadā skola uz laiku pārtrauc mācības, jo ēkā tiek izvietota vācu karaspēka lazarete. Pati skola tiek nopūsta ar melnu aizsargkrāsu.

1945. gadā jau ir Apes pilsētas 7 – gadīgā skola. 

1949. gadā ir Apes vidusskola.

1962. gadā Apes skolai pievieno krievu 7 gadīgo skolu. Top Apes vidusskola ar latviešu un krievu mācību valodu.

1989.gadā skola atgūst savu nosaukumu – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola.

1999. gadā beidz eksistēt pamatskolas klases ar krievu mācību valodu.

2002. gadā tiek uzcelta skolas piebūve, jo skolēnu skaits ir tik liels, ka nodarbības notiek 5 korpusos.

2013.-2014.gadā skola tiek siltināta un atgūst savu sākotnējo skaistumu.

 *1939.gada 30. septembrī Apes pilsētas pašvaldība dāvina skolas karogu. To iesvēta kopā ar skolas ēku. Karogs ir darināts pēc gleznotāja Jāņa Kalmītes meta. Tajā izmantotas latviešu rakstu zīmes – materiālās pasaules un garīgo bagātību simboli. Kara laikā dažādu varu maiņās karogs pazuda. Taču valsts arhīvā glabājas gleznotāja J. Kalmītes veidots mets. 1998.gadā skolas karogu no jauna  pagatavoja absolvente Edīte Cekule,dzimusi Ābolklne

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas karoga devīze: “Kā nerimst straume Vaidavā, Tā augsim spēka. Daiļumā.”

2DOA vsk009.gadā tapa skolas logo, kura galvenais  elements ir ozolzīle ar divām ozollapām. Citādi tas arī nevarētu, jo mūsu skola nes Dāvja Ozoliņa vārdu.

Ozolzīles cepurītē jaušama viļņota līnija, kas simbolizē upes Vaidavas tuvumu pie skolas. Skolas karogā ir latviskās rakstu, arī skolas logo ir  3 latviskās rakstu zīmes: Jumis, zvaigznīte un  Laimas slotiņa, kas  dod svētību visiem skolas bērniem, skolotājiem, vecākiem.

Skolas logo skici veidoja un uzzīmēja mūsu skolotāja Diana Liepiņa. Šis logo izteic mūsu piederību skolai un Apei. Tas ir iedzīvojies uz mūsu dienasgrāmatām, krūzītēm, konfektēm, maisiņiem un formām.


 

 

 PROJEKTI

 

Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums:Entrepreneurial Schools in Europe
Īstenošanas laiks:01.09.2016.-31.08.2018.
Projekta apraksts

 Publikācijas:
Projekta ietvaros iepazīst vilnas pārstrādi
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola uzsāk realizēt uzņēmējdarbības projektu:


 

2016./2017. mācību gada aktualitātes

Aktivitātēm var seko līdz http://www.facebook.com
Foto no pasākumiem

 

 

No 21.marta- 29.martam Apes sporta kompleksā notika šautriņu mešanas sacensības Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēniem. Kopumā sacensībās piedalījās 81 skolēns.

Rezultāti: Jauniešu grupā labāko trijniekā iekļuva- pirmajā vietā Ritvars Repuls ar (142 punktiem), otru labāko rezultātu iegūst Edgars Mucenieks(139 punkti) , trešajā vietā Toms Vizuliņš(133 punkti).
Savukārt jaunietēm –pirmajā vietā Linda Gabranova (113 punkti), otrajā Evita Apsīte ar ( 110 punktiem), bet trešo vietu izcīna Aiva Zariņa (103 punkti).

Paldies dalībniekiem par piedalīšanos!

Informāciju sagatavoja:
Aija Latika
sporta skolotāja 

 

 


Piedaloties SIA ZAAO akcijā esam nodevuši apmēram 4 tonnas makulatūras! Krājam, vācam, jo nākošajā gadā akcija turpināsies!

zaao

 


 

24.martā SEB bankā Rīgā notika projekta”Esi Līderis!” konkursa”Profesionālis 2017″ fināls, kurā piedalījās arī mūsu skolas komanda- Kristiāns Toms Briedis, Sanija Ozoliņa, Loreta Fedotova. Lai tiktu līdz finālam, tad savu ieguldījumu deva arī Līga Zaķe.
Konkurss notika spēles veidā , kura balstīta uz atjautības uzdevumiem, loģiskiem spriedumiem, matemātiskiem aprēķiniem un situācijas analīzi. Komandu konkursam gatavoja skolotāja Laura Pope.
Ieguvumi: nozīmīga pieredze turpmākai dzīvei, prasme sadarboties un strādāt komanda’, lēmumu pieņemšanas prasmes dažādās nestandarta situācijās

skolēni Rīgā

 


 

Priecājamies , jo mūsu skola atkal piedalās LTV spēlē „GUDRS, VĒL GUDRĀKS!” pusfinālā!
Šoreiz 5. klasi pārstāv LAUMA POPE . Spēli klātienē vēroja un draudzeni atbalstīja klases meitenes – Dārta Elīza un Enija Lija.  Laumu konkursam gatavoja klases audzinātāja Indra Troska. Raidījumu LTV skatīsimies 12. maijā

gudrs vēl gdrāks
gudrs vēl gdrāks1

 

Skolotājs Normunds Prazņicāns kopā ar D.Ozoliņa Apes vidusskolas skolēniem Arti, Reini un  Raulu 1.aprīlī Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē piedalījās spageti tiltu sacensībās “STIKS”. Plānoja, veidoja un līmēja tiltu no makaroniem. Un tagad var priecāties par 3.vietu skolēnu grupā. Urrā!!!

SKIL Rīgā

 

Aktīva atpūta trešdienu pēcpusdienās Priekuļu baseinā.

peldas

 

 


LASĪTPRASMES KONKURSS

30. martā Ernsta Glika Valsts ģimnāzijā notika Alūksnes un Apes novadu lasītprasmes konkurss. Konkurss norit jauLasītāju konkurss trešo gadu Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolu pārstāvēja 4 skolnieces.

Enija Lija Kalniņa (2 vieta, līdz pirmajai pietrūka 1 punkts) 
Lauma Pope 5.kl.(pateicība)
Dārta Elīza Bērziņa 5.kl.(pateicība)
Ance Grauda 7.kl. (pateicība)

Paldies skolotājai Ilzei Celenbergai par sagatavošanu konkursam.

Informācija skolotāja Ināra Kandere
Foto skolniece Ance Grauda

 

 


 8.martā Alūksnes kultūras centrā notika Alūksnes un Apes novadu skatuves runas konkurss .No Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas konkursā piedalījās 14 skolēni un ieguva godalgotas vietas.dzejas

1.pakāpi
Rūta Ķelpe (12.kl.)

Estere Grandava (2.kl.)
Enija Lija Kalniņa (5.kl.)
Liāna Gailīte (6.kl.)

2.pakāpi
Salvis Kozuliņš (3.kl.)

Zanda Voropajeva (4.kl.)
Paula Nika Sīmane (1.kl.)
Karolīna Kazaka (3.kl.)
Jēkabs Drubiņš (2.kl.)
Alīna Zīle (6.kl.)
Alita Dzilna (8.kl.)
Umberts Teters (1.kl.)

3.pakāpi
Jānis Zuļķis (4.kl.)

Kristaps Jakovļevs (10.kl.)

Uz finālu Balvos izvirzīja Rūtu Ķelpi.

Par sagatavošanu konkursam paldies skolotājām: Rūtai Rateniecei, Aldai Liepiņai, Līvijai Karro, Aivai Zaķei, Sarmītri Apinei un Ilzei Celenbergai.

Iveta Kandere

23. martā aicina uz vecāku kopsapulci.

Kopsapulce

 

24. februārī, novusa sacensības Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā, atkal pēc vairāku gadu pārtraukuma. Šo aizraujošo spēli spēlēt apliecināja 14 skolēni, no 5.-9.klasei.

Spēļu tiesāšanas pienākumus uzņēmās mūsu skolas jaunietis Ritvars Repuls, kurš novusa spēles talantu un meistarību pierāda arī pieaugušo sacensībās, kurās nevienam vien ir „izgriezis pogas”. Varbūt, šādu izaugsmi sagaidīsim arī no viņa brālēna Ralfa Jencīša( 4.kl.), kurš šajās sacensībās aizspēlējās līdz pat godalgotai vietai.

Zēnu grupā pārliecinoši par uzvarētāju kļuva Ritvars Repuls no 8.klases, aiz sevis atstājot Ralfu Jencīti ( 4.kl.), 3.vieta-Bruno Ābolkalnam (9.kl), bet Ralfs Raipalis (7.kl.) palika ceturtais, zaudējot 3.vietai tikai nedaudz.

Meiteņu konkurencē uzvarētājas gods tika Lindai Gabranovai (8. kl.), 2.vieta– Signei Ēvelei ( 9.kl.) un 3.vieta– Dārtai Elīzai Bērziņai (5.kl.), bet Kristīnei Fiļipovai (5.kl.) sāpīgā 4.vieta.

Paldies skolēniem par  lielo vēlmi piedalīties sacensībās, motivējot sevi apgūt šo sarežģīto spēli, kā arī 8.klases audzinātājai Gundai Purakalnei, kura  juta līdzi saviem audzēkņiem.

Aija Latika
Apes pilsētas sporta darba organizatore 

 


14. februārī Smiltenes Sporta hallē Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas zēnu un meiteņu komandas, vispārizglītojošo skolu pamatskolu grupā, piedalījās I posma atlases sacensībās “Lāses kauss 2017” finālsacensībām, kuras notiks 2017.gada 8.aprīlī Rīgā Olimpiskajā Skonto hallē.

Sacensības organizēja Latvijas Volejbola federācija, sadarbībā ar Smiltenes BJSS. Par vietu sadalījumu cīnījās 6 zēnu un 6 meiteņu skolu komandas.

Ceļazīmi startam uz “Lāses kauss 2017” finālu gandrīz izcīnīja mūsu zēnu komanda, paliekot 2.vietā. Žēl, ar rezultātu 20:22 finālspēlē pret Valkas VK komandu zaudējām iespēju startēt Rīgā.

Pietiekoši spēcīgā konkurencē meitenes izcīnīja 3.vietu , jo pretiniecēm uzvarētajkomandās  spēlēja  sporta skolas audzēknes. Atlases posmā piedalījās skolu komandas no Smiltenes novada, Apes novada, Valkas novada , Jaunpiebalgas novada un Strenču novada.

Meiteņu komandas sastāvs -Ulrika Lība Tetere, Evita Apsīte, Andra Kaktiņa, Andžela Zuļķe, Signe Ēvele, Sanija Ozoliņa, Loreta Fedotova.

Zēnu komandā spēlēja-Ritvars Repuls, Bruno Ābolkalns, Toms Renards Gailītis, Renārs Jakovļevs, Edgars Mucenieks, Ralfs Raipalis.

Vēl sapnis par finālu nav izsapņots, jo pirmā posma  2. vietu ieguvušajām komandām LVF dod iespēju, un  izlozes kārtībā var pretendēt uz 1. vietu finālsacensībās.   

 Aija Latika
D.Ozoliņa Apes vidusskolas volejbola pulciņa vadītāja 

 

 

 

 

 

10.martā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā notika Apes novada 1., 2.,4.klašu skolēniem kombinētā olimpiāde -latviešu Gudrās galvas konk.Apes vsk.valodā, matemātikā un dabas zinībās. Olimpiādi organizēja Apes skolotājas . Piedalījās 8 pirmklasnieki, 7 otrklasnieki un 10 trešie.

Apes novada 1., 2., 4.klašu kombinētās olimpiādes rezultāti .
1.klašu grupā:
1.vieta Agnetei Esmeraldai Laucei – Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, skolotāja Sarmīte Bauska;
2.vieta- Janekam Karasevam – Gaujienas internātpamatskola, skolotājas Inta Berķe un Svetlana Lārmane ;
3.vieta- Alisei Elizabetei Stafeckai- Vidagas Sikšņu pamatskola, skolotāja Jogita Kazaka;
Atzinība- Annijai Strautai- Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, skolotāja Līvija Karro.

2.klašu grupā:
1.vieta- Beatei Ketijai Pilmanei- Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, skolotāja Aija Palmbaha;
2.vieta- Eināram Laurovam- Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, skolotāja, skolotāja Aiva Zaķe;
3.vieta- Laurai Kranātei- Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, skolotāja, skolotāja Aiva Zaķe;
Atzinība- Krisantos Kosmos Kosirevam- Trapenes pamatskola, skolotāja Rasma Priževaite.

4.klašu grupā:
1.vieta- Simonai Sarkangalvei- Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, skolotāja Inga Baumane;
2.vieta- Artai Korobovai- Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, skolotāja Inga Baumane;
3.vieta- Lauma Ozoliņa- Vidagas Sikšņu pamatskola, skolotāja Jogita Kazaka;
Atzinība- Zanda Voropajeva – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, skolotāja, skolotāja Rūta Rateniece;
Atzinība- Aleksis Dzenītis -Vidagas Sikšņu pamatskola, skolotāja Jogita Kazaka.

Liels paldies novada skolām par izrādīto atsaucību!

Paldies skolotājām, kuras parūpējās, lai skolēni piedalītos novada olimpiādē- Rasmai Priževaitei no Trapenes pamatskolas, Jogitai Kazakai ,Unai Reķei, Dacei Matulei, Sarmītei Grantai no Vidagas Sikšņu pamatskolas, Ingai Baumanei, Aijai Palmbahai, Sarmītei Bauskai no Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas, Intai Berķei un Svetlanai Lārmanei no Gaujienas internātpamatskolas, Rūtai Rateniecei, Aivai Zaķei , Līvijai Karro no Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas.
Liels darbs tika ieguldīts, gatavojoties olimpiādei. Šeit uzslavas vārdi skolotājai Rūtai Rateniecei, kura ir D.Ozoliņa Apes vidusskolas sākumskolas MK vadītāja. Par tehnisko pusi  norisi un citiem organizatoriskiem darbiem atbildēja skolotāja Alda Liepiņa.
Paldies Astrai Bindei par noorganizēto nodarbību skolas muzejā. Paldies skolas saimniecēm par pusdienām!
Uz tikšanos nākošajā gadā!

 


 

Piektdien 24.02.2017. skolas aktu zālē notika Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 12. klases žetonu vakars.

Pasākuma vadītājas bija Santa Sāre- Gerža un Ilze Ērmane. Pasākuma pirmā daļa iesākās ar 12. klases elegantu uznācienu. Tika pasniegti ziedi vecākiem un skolotājiem. Notika ilgi gaidītais brīdis- žetona pasniegšana : Reinim Karimovam, Rūtai Ķelpei, Martai Liepiņai, Gatim Mellītim, Linadia Oinbekai, Artim Timofejevam.  

Otrajā daļā tika rādīts teātris “Jānītis pasaku valstībā”, ko skatītāji novērtēja ļoti atzinīgi. Trešajā daļā viesi tika aicināti uz mazu saietu klasē. Šis pasākums izdevās patiešām labi. Liels paldies visiem, kas parūpējās, lai pasākums izdotos, it īpaši audzinātājai Sandrai Oto.

 Linda Oinbeka
12.klases skolniece  

11.februārī visā Eiropas Savienībā atzīmē vienotā ārkārtas notikumu tālruņa numura 112 dienu.
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā notika tikšanās ar Alūksnes ugunsdzēsēju glābšanas dienesta inspektoru Konstantīnu Timofejevu un Apes VUGD posteņa komandieri Genādiju Vihrovu, lai 1.-12.klašu skolēniem stāstītu par to, uz kādu numuru zvanīt, ja notikusi nelaime, kādu dienestu palīdzību iespējams saņemt, zvanot uz 112, un kādu informāciju nodot dispečeram.

VUGD

 


10.februārī skolēnu pašpārvalde jau otrreiz šajā mācību gadā organizēja 1.-4.klašu skolēniem konkursu” Gudrinieki”.

Konkursā piedalījās 13 komandas. Komandā bija pa vienam pārstāvim no 1., 3. un 4.klases.

Cīņa notika 4 kārtās. Kārtējo reizi esam priecīgi par skolēnu pašpārvaldes iniciatīvu organizēt šāda veida pasākumus.

Paldies Kristiānam Tomam Briedim, Lindai Gabranovai, Renāram Jakovļevam, Lorai Graudai, Loretai Fedotovai, Agnesei Stradiņai!

Sveicam uzvarētājus :
1.vieta –Annija Pilskalne (1.kl.), Karolīna Kazaka(3.kl.), Megija Kronberga(4.kl.);
2.vieta – Ance Ābolkalne(1.kl.), Sandijs Jansons (3.kl.), Uvis Vilnis Prazņicāns (4.kl.);
3.vieta – Ralfs Emīls Enītis (1.kl.), Līva Lote Gabranova (3.kl.), Arvis Ķauķis (4.kl.)

gudrinieks APē
gudrinieks APē.1jpg

 

Piedalās Latvijas skolu ziemas olimpiskajā festivālā.

Dāvja Ozoliņas Apes vidusskola saņēmusi pateicību par piedalīšanos Hojeka mačos.
Komandā: Bruno Ābolkalns (9.kl.), Toms Renards Gailītis (9.kl.), Ritvars Repuls (8.kl.), Renārs Jakovļevs (8.kl.), Ralfs Raipalis (7.kl.), Edgars Mucenieks (6.kl.), Nauris Pujiņš (6.kl.).

Bez nosaukuma

Paldies skolotājām Aijai Latikai un Gundai Purakalnei

 


 

3.un 4.februārī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni, skolotāju Aijas un Gundas pavadībā, bija Ērgļos, kur tika spēlēts hokejs un no 15 komandām ieguva 9.vietu.

hokejs

 


 

Apmeklē TLMS “Kalme” izstādi Apes kultūras namā.

Iespēju robežās  visi Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas klašu kolektīvi apmeklēja Alūksnes amatniecības “Kalme” izstādi Apes tautas namā. Uz skolēniem redzamie darbi atstāja lielu iespaidu, radot priekšstatu par cilvēkiem, kuriem rokdarbu gatavošana ir vaļas prieks. Ikdienā šie cilvēki strādā dažādus darbus, kuri nav saistīti ar mākslu.

Pati izstādi apmeklēju kopā ar 4.klasi un viņu audzinātāju Rūtu Ratenieci. Patīkami bija tas, ka mūs sagaidīja silta atmosfēra un par gidi labprāt uzņēmās kultūras nama darbiniece Ira Piterāne. Paldies!

Skolēni ar lielu interese aplūkoja mākslas darbus, paši atzina, ka cik lielu pacietību vajag, lai ko tādu paveiktu.

Es domāju, ka šāda veida izstādes būtu jārīko biežāk, it īpaši tādas, no kurām var izzināt kādu informāciju par latviešu tautas daiļamatniecību. Tās māca cilvēkos darba mīlestību.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Informāciju sagatavoja:
Ināra Kandere
skolotāja

 

Alūksnes novada tautasdziesmu dziedāšanas sacensības “Lakstīgalas-2017”

Liels darbs tika ieguldīts, gatavojot konkursam pirmklasniekus. Malači, pirmie soļi ir sperti, gūta milzīga pieredze nākošajiem konkursiem. Iegūts 3. pakāpes diploms. Paldies klases audzinātājai Līvijai Karro! Liels paldies skolotājai Sandrai Oto! 

la

Braši turējās arī 5.,6.klašu meitenes. Iegūts 3. pakāpes diploms.

la2

Jau no sākumskolas konkursā piedalās 9.klases skolnieki Signe, Ulrika Lība, Andra un Bruno.Iegūts 2. pakāpes diploms.

la3

 

 

 

 

 

 

 

 


 

17.janvārī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 4.un 7.kl. skolēni, klašu audzinātājas Rūta Rateniece un Laura Pope devās ciemos uz Sociālās aprūpes centru “Trapenes “, lai iepriecinātu aprūpes centra iedzīvotājus.
7.klasei šī nebija pirmā tikšanās reize. Šoreiz 7.klase skolnieki kopā ar skolotāju stāstīja stāstu „Tālās zvaigznes”, bet 4.klase to kuplināja ar dziesmām.

Aizkustinājumu sirdīs radīja kopā dziedātā dziesma ”Klusa nakts, svēta nakts”. 4.klases skolēni ar dziesmām iepriecināja arī tos, kuri veselības dēļ nevarēja priekšnesumus noskatīties ar visiem kopā, bet gan savās istabiņās.

Ar prieka asarām acīs notika šī tikšanās. 7.klases skolēni, balstoties uz iepriekšējās pieredzes , gāja runāties ar sociālā aprūpes centra iedzīvotājiem par dažādām tēmām, kopā tika spēlētas galda spēles.

Prieks, ka mūsu skolēni prot būt iejūtīgi, līdzjūtīgi, sirsnīgi un ar cieņu izturēties pret citiem.

ralfs sac2
sac  

 

Piedalās zināšanu viktorīnas žanra raidījumā “Gudrs, vēl gudrāks”

Priecājamies par mūsu skolas skolēniem Tomu Kristiānu Briedi un Bruno Ābolkalnu, un skolotāju Ilzi Celenbergu, kas šajā gadā ir paspējuši būt Latvijas Televīzijas jauniešu zināšanu viktorīnas žanra raidījumā “Gudrs, vēl gudrāks”. Šodien 19:10 ir iespēja noskatīties, kā veicās Tomam Kristiānam Briedim, bet 27.janvārī varēs just līdz Bruno Ābolkalnam.

gudrs
gudrs bruno

Vācu valodas diena Rēzeknē

Janvāra sākumā saņēmām uzaicinājumu 9.-12. klašu skolēniem piedalīties 1. Austrumlatvijas Vācu valodas dienas “Rund um Deutschland” Dāvja ozoliņapasākumos. 24. janvārī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā (ATV) Rēzeknē pulcējās jaunieši no Krāslavas, Dagdas, Viļāniem, Riebiņu pagasta, Alūksnes, no vairākām Rēzeknes skolām un, protams, no Apes. Mūsu skolu pārstāvēja Linda Oinbeka (12. klase), Rūta Ķelpe (12. klase) un Bruno Ābolkalns (9. klase).

Pēc ATV direktora A. Vilkastes apsveikuma uzrunas pasākuma dalībnieki demonstrēja sagatavoto mājas uzdevumu – savas skolas prezentāciju, akcentējot vācu valodas pieredzi skolā.

Bija gan teatralizēts uzvedums, gan video, gan informatīvi-vizuāli priekšnesumi. Turpinājumā sekoja konkurss “Rund um Deutschland” – par Vācijas ģeogrāfiju, vēsturi, mākslu, mūziku, literatūru, sportu, par ievērojamākajiem cilvēkiem.

Dalībnieki ļoti pozitīvi novērtēja to, ka komandas tika izveidotas izlozes kārtībā. Tas deva iespēju darboties kopā jauniešiem no dažādām skolām, kas drīz vien radīja īpaši jauku, atbrīvotu gaisotni. Atsevišķs konkurss bija sagatavots arī komandu kapteiņiem. Bija jāveic īpašs runas vingrinājums – “Zungenbrecher” (“mēles mežģis”). Visus konkursus vērtēja īpaša žūrija.

 Pēc pusdienām notika apbalvošana. Vispirms apbalvojumus saņēma komandu kapteiņi – katrs par īpašiem “nopelniem”. Bruno saņēma Atzinības rakstu un balvu kā drošākais kapteinis. Viņa komanda ieguva arī 2. vietu konkursu kopvērtējumā. Par panākumiem konkursos un skolu prezentācijām atzinības saņēma arī pārējie dalībnieki. Tika pasniegti arī Atzinības raksti skolotājiem par skolēnu sagatavošanu pasākumam.

Pēc tam bija iespēja apmeklēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas jauno Inženieru fakultāti. Tur mūs iepazīstināja ar dažādu laboratoriju izmantošanas iespējām. Redzējām Bioloģijas, Eko, Lāzertehnoloģiju laboratorijas, uzzinājām, ar ko tajās nodarbojas, kam tās tiek izmantotas.

Noslēgumā bija noorganizēta ekskursija pa Rēzeknes ievērojamākajām vietām.

Atgriezāmies gandarīti, iespaidiem bagāti. Gara, noslogota, bet vērtīga diena.

Paldies skolas direktorei Dinai Meisterei par atbalstu un transporta nodrošinājumu.

Pateicamies arī skolotājam Normundam Prazņicānam par patīkamo un ērto braucienu.Paldies arī skolotājām Aldai Liepiņai, Laurai Popei, direktorei Dinai Meisterei un direktores vietniecei Vinetai Kalniņai par iesaistīšanos vizuālo materiālu sagādē skolas prezentācijas gatavošanai.


Video konkurss

12. klases skolnieces Linda Oinbeka un Rūta Ķelpe piedalījās republikas video konkursā “Mein Lieblingsort” (“Mana mīļākā vieta”), ko organizēja Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācija. Meiteņu uzņēmība, radošā pieeja, atbildīgā un rūpīgā attieksme vainagojās panākumiem. Abi iesūtītie darbi starp vairāk nekā 60 citiem ierindojās godalgotajās vietās. Lindai – II pakāpes Diploms, Rūtai – III pakāpes Diploms. Apsveicam!

 Anna Vahere
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas
vācu valodas skolotāja                                                                                                 

 

Projekta ietvaros 06.janvārī – Zvaigznes dienā  baznīcā notika pasākums „Vislielākā  dāvana”, 1-.6.klasei un 7.-12.klasei, uz kuru tika aicināti visi Apes vidusskolas skolēni.

Pasākuma  galvenā vēsts bija, ka mums ikvienam Dievs ir devis vislielāko dāvanu- Savu Dēlu, Jēzu Kristu, un tā ir dāvana katram.  Izvēli, pieņemt to vai nē,  mēs izdarām paši!

Katrs skolēns šajā pasākumā saņēma dāvaniņu kurpju kastē.

Pateicamies labajiem cilvēkiem no Anglijas, kuri spēj iepriecināt mūsu bērnus!

Dievs ir devis apsolījumu: „Un visu, ko jūs ticībā lūgsit, to jūs dabūsit!”( Mateja ev.21:22)  Paldies Dievam par Viņa  žēlastību un svētību, ko Viņš izlej pār mūsu pilsētu Api!

Līvija Karro
skolotāja 


 

21.decembrī. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā notika Ziemassvētku eglīte, kas noritēja svētku gaisotnē. Klašu kolektīvi saņēma Ziemassvētku dāvanas no Ziemassvētku vecīša, protams ar izpirkuma priekšnesumu. Arī pati skola šogad bija izrotā kā pasaku namiņš.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Kandere

 


Akcijā „Zvaigzne austrumos” mērķis  bija no 1.novembra līdz 5.decembrim sagatavot dāvaniņas karadarbībā cietušajiem bērniem pasaules karstajos punktos. Šīs dāvaniņas tiks nogādātas sīriešu, irākiešu un sudāniešu bēgļu bērniem, kuri  šobrīd patvērumu atraduši Jordānijā un Ēģiptē.

Mēs patiesi esam priecīgi, ka skolēni, vecāki, kā arī pilsētas iedzīvotāji atsaucās aicinājumam un kopā tika sagatavotas 32 dāvaniņas un saziedoti 180 euro , lai šīs dāvanas varētu  nogādāt galapunktā.

Mēs spējam izrādīt iejūtību un cilvēkmīlestību!

Pateicībā-skolotājas Līvija un Sanita

 


Apes novada skatuves runas konkurss

24.novembrī Gaujienas pamatskolā, jau kuru gadu, par tradīciju ir kļuvis  skatuves runas konkurss un

mūsu skola tajā ņem lielu līdzdalību.

1.-2.klase runāja Ojāra Vācieša dzeju, bet 3.-4. klase varēja izvēlēties jebkuru latviešu autora dzeju.

Ar labiem rezultātiem un gandarījumu atgriezās skolēni no pasākuma.

No 1.klases
1. vieta Paula Nika Sīmane 
1. vieta Umberts Teters 
3. vieta Ance Ābolkalne  
Annija Strauta (paldies par piedalīšanos)
Skolotāja Līvija Karro

No 2.klases
2. vieta Estere Grandava
2. vieta Kārlis Marks Konoščenoks 

3. vietaJēkabs Drubiņš                           
Laura Kalekaure (paldies par piedalīšanos).
Skolotāja Aiva Zaķe.

No 3.klases
3. vieta Karolīna Kazaka
2. vieta
 Emīlija Ēvele

Keita Kamberkalne (paldies par piedalīšanos)
Kristīne Mežinska (paldies par piedalīšanos)
Skolotāla Alda Liepiņa

No 4.klases
Jānis Žuļķis (atzinība).
Skolotāja Rūta Rateniece

Paldies lieliskajai žūrijai un skolotājām, kuras šo pasākumu organizēja.

Informāciju apkopoja
Ināra Kandere

 

Latvijas proklamēšanas 98 gadadiena

Latvijas dzimšanas diena Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā iesākās ar svinīgu pasākumu skolas zālē. Kopā ar skolēnu kori dziedājām valsts himnu. Priecēja muzikāli un literāri  priekšnesumi skolēnu izpildījumā. Tika apbalvoti Lāčplēša dienas šaušanas sacensību uzvarētāji.

Pasākums emocionāli un saturīgi bagāts.
 

Informāciju apkopoja
Ināra Kandere

 


 

„Sporta diena 2016” -vieglatlētika, šautriņu mešana un spēle „Tautas bumba”.

16. novembrī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā tika organizētas vieglatlētikas sacensības sporta-diena-6daudzcīņā (4-cīņa) un šautriņu mešanā, 1.-4. klašu grupai. Pavisam kopumā sacensībās  piedalījās 53 skolēni. Vieglatlētikas daudzcīņā tika piedāvāti šādi veidi: 30m skrējiens no augstā starta, tāllēkšana no vietas, 3 apļu skrējiens, pildbumbas (1 kg) mešana no priekšas. Pasākums noslēdzās ar draudzības spēli „Tautas bumbā”, starp pirmo un otro klasi, kā arī starp trešo un ceturto klasi.

Vieglatlētika( 4-cīņa).
Sasniegumi pa grupām:
1. – 2. klašu gr. meiteņu konkurencē
1. vieta – Esterei Grandavai(2.kl.)
2. vieta – Laurai Kranātei( 2.kl.)
3. vieta –Lailai Vizuliņai( 2.kl.).

1.- 2. klašu gr. zēnu konkurencē
1.vieta – Valteram Pujiņam( 1.kl.)
2. vieta – Robertam Leimanim( 1.kl.)
3.vieta – Umbertam Teteram( 1.kl.).

3.- 4. klašu gr. meiteņu konkurencē
1.vieta – Enijai Muceniecei(3.kl.)
2. vieta – Natālijai Kranātei( 4.kl.)
3.vieta – Karolīnai Kazakai( 3.kl.).

3.-4. klašu gr. zēnu konkurencē
1. vieta –Martinam Līvam ( 4.kl.)
2. vieta – Rinaldam Bērziņam ( 4.kl.)
3.vieta – Rikardo Janelsiņam( 3.kl.).

Šautriņu mešana.
Sasniegumi:
Zēnu konkurencē
1.vieta Martinam Līvam ( 4.kl.)-33p.
2. vieta Emīlam Sinātam( 3.kl.)-32p.
3.vieta Arvim Ķauķim( 4.kl.)-30p.

Meiteņu konkurencē
1.vieta Kristīnei Kuprijanovai ( 4.kl.)-24p.
2. vieta Melānijai Bormanei ( 4.kl.)-21p.
3.vieta Laurai Kranātei( 2.kl.)-20p.

Paldies Alūksnes pilsētas BJSS audzēkņiem par  prasmīgu sacensību tiesāšanu!- Martai Liepiņai, Lindai Gabranovai, Aivai Zariņai, Ritvaram Repulim, Renāram Jakovļevam un Kristiānam Tomam Briedim.

 

sporta-diena-1
sporta-diena-3
sporta-diena-5
sporta-diena-2 sporta-diena-4

sporta-diena-7
Aija Latika
D. Ozoliņa Apes vidusskolas sporta skolotāja 

 

Mārtiņdienas tirdziņš

Mūsu skolā 10. novembrī Mārtiņdienai par godu,  tika organizēts tirdziņš, kur tirgotāji bija no 1.- 6.klases skolēni. Tirdziņu atklāja skolas vecāku padomes pārstāves. Ik pa laikam,  skanēja dziesmas un mīklu minēšanas.

Piedāvātais preču klāsts pārsteidza visus apmeklētājus. Skolēni šim pasākumam gatavojās ar lielu atbildības sajūtu, protams arī vecāki ņēma lielu līdzdalību. Pasākumā virmoja pozitīvas emocijas no kurām ieguvēji bija visi.

Sagatavotie kārumi nepilnas stundas laikā pārcēlās pircēju maisiņos. Paldies pārdevējiem un arī pircējiem.

Uz tikšanos nākamajā tirdziņā! 


10.klases uzņemšana

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā jaunajā mācību gadā uzsāka mācības desmit 10.klases skolēni. Visi desmit ar dažādiem uzdevumiem un svinīgu zvērestu tika uzņemti vidusskolēnu pulkā. Desmitie  pa vidusskolas ceļu soļos kopā ar audzinātāju SANITU BAUMANI. LAI VIŅIEM VEICAS!

 


Īsi pirms rudens brīvdienām 21.oktrobrī 1.klase tika uzņemta 1-4.klašu draudzīgajā pulkā.

Ar dziesmām, dejām un teātra izrādīti “pirmīši” parādīja, ka iederas skolas kolektīvā.

Katram 1.klases skolēnam skola izsniedza svarīgu dokumentu – skolēnu apliecību un apliecinājumu ka ir Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni. Apliecinājumu saņēma arī klases audzinātāja Līvija Karro.

Lai labas sekmes mācībās!

Jauno žurnālistu pulciņš


Olimpiskās diena Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā

“Šogad “Olimpiskās dienas 2016” devīze Latvijā ir “Padod bumbu!” un tā bija veltīta Olimpiskā sporta veida – volejbola popularizēšanai”, akcentē LOK ģenerālsekretārs un Olimpiskais vicečempions Žoržs Tikmers.

“Volejbols Latvijā vienmēr ir bijis populārs sporta veids, kas vienmēr ir lepojies ar augstiem sportiskiem sasniegumiem un izciliem sportistiem, īpaši pēc 2012.gada Londonas Olimpiskajām spēlēm, kurās pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš izcīnīja Olimpiskās bronzas medaļas.”

Vienlaicīgi visās Latvijas “Olimpiskās dienas 2016” norises vietās pasākums sākās ar Olimpisko rīta vingrošanu, kuras mērķis bija dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu.

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā rīts iesākās ar kopīgu vingrošanu skolas sporta zālē, tādejādi ņemot 100% līdzdalību pasākuma atbalstam.

Audzēkņi iepazinās ar volejbolu un tā spēles noteikumiem, piedalījās stafetēs un citās sporta sacensībās pa klašu grupām 1. – 4.kl.; 5.-8.kl.; 9-12.kl. Visas dienas garumā visi sportoja un aktīvi kustējās. Lielu darbu ieguldīja sporta skolotājas Aija Latika un Gunda Purakalne. Neatņemams palīgs, katras klases audzinātājs. Paldies visiem par atsaucību un sportisko garu.

Dāvja Ozoliņas Apes vidusskolas
jauno žurnālistu pulciņš

 


2015./2016.mācību gada aktivitātes

2014./2015. mācību gada aktivitātes

 

 

23. septembris, 2015, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs