26.10. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde 09.11. plkst.13:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

 

Adrese: Pasta ielā 26, Ape,
Apes novads, LV 4337
Tālruņi: 64355109, +371 28347662

Fakss: 64355109
E-pasts:
apes.vidusskola@ape.edu.lv

Direktore: Dina Meistere       

http://www.facebook.com

D.Ozoliņa APes vsk_inetam

 

Izglītības programmu realizēšanas vietas adreses:
Pasta iela 26, Ape, Apes novads, LV-4337 (vidusskola)
“Sikšņu skola” Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4337 (sākumskola)

“Gaismas” Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads, LV – 4337 (pirmsskola) 

 

2017./2018.mācību gadu Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā mācības uzsāka 151 skolēns un strādā 26 pedagoģiskie darbinieki, 18  tehniskie darbinieki.

Audzinātāji.
1.kl. Rūta Rateniece, 2.kl. Līvija Karro, 3.kl. Aiva Zaķe, 4.kl. Alda Liepiņa, 5.kl. Sandra Oto, 6.kl. Indra Troska, 7.kl. Gunta Liepiņa, 8.kl. Laura Pope, 9.kl. Gunda Purakalne, 10.kl. Dina Mesitere, 11.kl. Sanita Baumane, 12.kl. Gita Lonska


Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
 (174 KB, pdf)

 


Ziņas par iestādi

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola ir Apes novada domes dibināta vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno vispārējās izglītības programmas.

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola galvenais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu, pamatizglītības programmas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, īstenošanu.

Skolas pamatmērķis ir organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Skolas uzdevumi:

 

Pašvērtējuma ziņojums (851 KB, pdf)

Maksas pakalpojumi (175 KB, pdf)

Lēmums par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs (346 KB, pdf)
Lēmuma Nr. 136 pielikums

 

Apes novada pašvaldības noteikumi „Par kārtību, kādā Apes novada pašvaldība sedz transporta izdevumus pašvaldības

Iesniegums transporta izdevumu kompensācijas saņemšanai Pielikums Nr.1
Iesniegums sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai Pielikums Nr. 2
Iesniegums personīgā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai Pielikums Nr.3


 

Licencētās programmas

Iestāde īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

 9.1. vispārējās pirmsskolas izglītības programma 01011111;     

9.2. pamatizglītības programma 21011111;

9.3. pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 21013111;

9.4.Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011;

 9.5.Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  210 15611;

 9.6. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015811. 

Īss ieskats skolas vēsturē

 Skolas ēka ir jauna, bet pirmā iespēja vietējiem bērniem mācīties bija jau 1849.gadā,  kad tika dibinātajā   Jaunrozes pagasta Duškanu skola. Šogad mēs varētu atzīmēt 165 gadus Apes skolu vēsturē.

1938.gadā pēc arhitekta Indriķa Blankenberga projekta tiek uzsākta jaunas, lielākas skolas celtniecība. Tā kļūst par vienīgo mācību iestādi plašākā apkaimē.

1939. gada 30. septembrī mācītājs A. Dombovskis iesvēta Dāvja Ozoliņa – II pakāpes Valsts pamatskolu, kas ver durvis 140 skolēniem, paredzēta 200 bērniem. Ēkā ir arī internāts un divi dzīvokļi  skolotājiem, aktu zālē – ērģeles.

1940. gadā skola zaudē Dāvja Ozoliņa vārdu un kļūst par valsts nepilno vidusskolu.

1941. – 1943. gads – vācu okupācijas laiks, sākumā skola atgūst Dāvja Ozoliņa vārdu – Dāvja Ozoliņa pilsētas pamatskola, tad Apes valsts tautskola.

1944. gadā skola uz laiku pārtrauc mācības, jo ēkā tiek izvietota vācu karaspēka lazarete. Pati skola tiek nopūsta ar melnu aizsargkrāsu.

1945. gadā jau ir Apes pilsētas 7 – gadīgā skola. 

1949. gadā ir Apes vidusskola.

1962. gadā Apes skolai pievieno krievu 7 gadīgo skolu. Top Apes vidusskola ar latviešu un krievu mācību valodu.

1989.gadā skola atgūst savu nosaukumu – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola.

1999. gadā beidz eksistēt pamatskolas klases ar krievu mācību valodu.

2002. gadā tiek uzcelta skolas piebūve, jo skolēnu skaits ir tik liels, ka nodarbības notiek 5 korpusos.

2013.-2014.gadā skola tiek siltināta un atgūst savu sākotnējo skaistumu.

 *1939.gada 30. septembrī Apes pilsētas pašvaldība dāvina skolas karogu. To iesvēta kopā ar skolas ēku. Karogs ir darināts pēc gleznotāja Jāņa Kalmītes meta. Tajā izmantotas latviešu rakstu zīmes – materiālās pasaules un garīgo bagātību simboli. Kara laikā dažādu varu maiņās karogs pazuda. Taču valsts arhīvā glabājas gleznotāja J. Kalmītes veidots mets. 1998.gadā skolas karogu no jauna  pagatavoja absolvente Edīte Cekule,dzimusi Ābolklne

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas karoga devīze: “Kā nerimst straume Vaidavā, Tā augsim spēka. Daiļumā.”

2DOA vsk009.gadā tapa skolas logo, kura galvenais  elements ir ozolzīle ar divām ozollapām. Citādi tas arī nevarētu, jo mūsu skola nes Dāvja Ozoliņa vārdu.

Ozolzīles cepurītē jaušama viļņota līnija, kas simbolizē upes Vaidavas tuvumu pie skolas. Skolas karogā ir latviskās rakstu, arī skolas logo ir  3 latviskās rakstu zīmes: Jumis, zvaigznīte un  Laimas slotiņa, kas  dod svētību visiem skolas bērniem, skolotājiem, vecākiem.

Skolas logo skici veidoja un uzzīmēja mūsu skolotāja Diana Liepiņa. Šis logo izteic mūsu piederību skolai un Apei. Tas ir iedzīvojies uz mūsu dienasgrāmatām, krūzītēm, konfektēm, maisiņiem un formām.


  

 PROJEKTI

 

Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums:Entrepreneurial Schools in Europe
Īstenošanas laiks:01.09.2016.-31.08.2018.
Projekta apraksts

 Publikācijas:
Projekta ietvaros iepazīst vilnas pārstrādi
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola uzsāk realizēt uzņēmējdarbības projektu:


 

2016./2017. mācību gada aktualitātes

Aktivitātēm var seko līdz http://www.facebook.com
Foto no pasākumiem

 

Skolai 78 dzimšanas diena!

9.oktobrī skola savus skolēnus un skolotājus aicināja uz savas 78 dzimšanas dienas svinībām skolas zālē. Skolēni savai skolai dāvināja divas dziesmas. Pēc tam jubilāre visus cienāja ar ļoti garšīgu kliņģeri.


Ciemos Mobilā vides izziņas klase.

22.septembrī skolā notika tikšanā ar Daibes ilgtspējas centra pārstāvjiem. Centra  mērķis – lai veicinu sabiedrības, īpaši jauniešu informēšanu un izglītošanu par atkritumu šķirošanu un videi draudzīgu dzīvesveidu.

Eksperimentos varēja veikt un vērot noteikts skolēnu skaists no 1.-12.klasei. Skolēni ar sajūsmu to arī darīja, lai redzēto un dzirdēto varētu iemācīt pārējiem klases biedriem.

 

31.augusts Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā

Katru gadu īsi pirms skolas sākuma satiekas skolēni, skolotāji, vecāki un draudzīgā gaisotnē veido kompozīciju no dabas veltēm. Visi strādāja godam, no mazākā līdz lielākam kopā izveidojot skaistus dūraiņus.

Ināra Kandere
Skolotāja

 

 

2016.2017.mācību gada aktivitātes

2015./2016.mācību gada aktivitātes

2014./2015. mācību gada aktivitātes

 

 

23. septembris, 2015, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs