24.10. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Gaujienas mūzikas un mākslas skola

Print Friendly, PDF & Email
Adrese: “Baznīckalns”, Gaujiena,
Gaujienas pagasts,
Apes novads, LV – 4339
Tālruņi: 64323530, 26492989
Fakss: 64323530
E-pasts: gaujiena.mmskola@ape.lv
Direktore: Ilze Dāve
         

 


 

Ziņas par iestādi

 Gaujienas mūzikas un mākslas skola ir akreditēta izglītības iestāde, kurā var  apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmas klavierspēlē, akordeona, saksofona, klarnetes, trompetes, flautas, ģitāras, sitaminstrumentu spēlē, kora klasē un vizuāli plastiskajā mākslā. Skola darbojas no 1990.gada oktobra, šobrīd tajā mācās 80 audzēkņi no Apes un kaimiņu novadiem. Direktores Ilzes Dāves vadībā ar audzēkņiem strādā 7 pedagogi. Skola aktīvi un radoši piedalās novada mūzikas un mākslas norisēs, audzēkņiem regulāri organizē braucienus uz dažādiem koncertiem un izstādēm, sadarbojas ar daudzām Latvijas mūzikas un mākslas skolām, veidojot kopīgus koncertus un daloties pieredzē. Regulāri tiek piesaistīts finansējums skolas pedagogu tālākizglītībai, materiāltehniskās bāzes papildināšanai, kā arī nometņu organizēšanai. Ar vēlmi ieaudzināt mīlestību uz mūziku, skolas radošā grupa sadarbībā ar biedrību “Vītolēni”  katru vasaru organizē radošo nometni „Vītolēni” mūzikas skolu audzēkņiem.  Skola jau daudzus gadus organizē Starptautisko vizuālās mākslas konkursu „Jāzepa Vītola mūzika”, kā arī Alūksnes un Apes novadu mūzikas skolu  jauno izpildītāju konkursu taustiņinstrumentu programmas audzēkņiem, kā arī meistarklases pedagogiem.

Skolai ir izstrādāts perspektīvās attīstības plāns 2018.-2021.gadam. Tajā iekļauti skolas darbības virzieni, darbības mērķi un noteiktas prioritātes to sasniegšanai.

Vīzija – mūsdienīga, atvērta mūzikas un mākslas skola – kultūrizglītības iestāde  kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai, kas kalpo indivīda un sabiedrības interesēm arī tad, ja audzēkņa turpmākā profesija nav saistīta ar mūzikas vai mākslas profesiju.

Misija –  radīt apstākļus audzēkņiem veidoties  par brīvu, atbildīgu, aktīvu, radošu un sirdsgudru personību, kurš ir sagatavots un motivēts Latvijas kultūras mantojuma un dzīvo kultūras vērtību izzināšanā, uzturēšanā un tālāknodošanā.

Attīstības virziens – intelektuālā potenciāla saglabāšanai nodrošināt optimālu pakalpojumu pieejamību izglītības iestādē, turpināt izglītības un kultūras iestāžu, nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību.

Skolas darbības mērķis – nodrošināt kvalitatīvu mūzikas un mākslas pamatizglītības procesa pieejamību, lai sekmētu mūzikas un mākslas izpratni, radošas personības veidošanos, veidotu nacionālas valsts identitāti un uzturētu vietējās kultūrvides kvalitāti.

                                                                                       2018./2019.m.g.

 

Attīstības plāns 2018.-2021. gadam

Pašnovērtējums 2018

Nolikums


 

Licencētās izglītības programmas  

Profesionālās ievirzes izglītības programmas: Taustiņinstrumentu spēle – apakšprogrammas Klavierspēle (apmācības ilgums 8 gadi) Akordeona spēle ( apmācības ilgums 6 gadi)
Pūšaminstrumentu spēle – apakšprogrammas: Trompetes spēle (apmācības ilgums 6 gadi) Flautas spēle (apmācības ilgums 6 gadi) Saksofona spēle (apmācības ilgums 6 gadi) Klarnetes spēle (apmācības ilgums 6 gadi)
Stīgu instrumentu spēle – apakšprogramma:  Ģitāras spēle ( apmācības ilgums 6 gadi) Sitaminstrumentu spēle (apmācības ilgums 6 gadi) Vizuāli plastiskā māksla ( apmācības ilgums 7 gadi).

Stundu saraksts 2018./2019.m.g.

Grupu stundu saraksts mūzikas programmās 2018./2019.m.g.

 


 

Gaujienas mūzikas un mākslas skolā audzēkņu uzņemšanas kārtība

Apes novada domes 2010.gada 25. novembra lēmums Nr.374 Gaujienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas kārtība (135 KB, pdf)


Līdzfinansēšanas noteikumi

25.jūlija Apes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums apstiprināt mēneša maksu profesionālās ievirzes izglītības programmā (mēneša maksa par izglītības programmā noteikto mācību priekšmetu apguvi) Gaujienas mūzikas un mākslas skolas uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanai:

1.1. Vienam audzēknim EUR 14.00 vienā (mūzikas vai mākslas) izglītības programmā;
1.2. EUR 10.50 katram audzēknim, ja mācās divi vai vairāki bērni no vienas ģimenes;
1.3.EUR 21.00 vienam audzēknim divās (mūzikas un mākslas) programmās;
1.4.EUR 10.50 par katru izglītības programmu, ja mācās divi vai vairāki audzēkņi no vienas ģimenes;

Dome apstiprināja mēneša maksu profesionālās izglītības programmu sagatavošanas klasē:
1.5.Vienam audzēknim EUR 10.00 vienā izglītības programmā;
1.6.EUR 8.00 vienā izglītības programmā, ja mācās divi vai vairāki bērni no vienas ģimenes;
1.7.Vienam audzēknim EUR 15.00 divās (mūzikas un mākslas) izglītības programmās sagatavošanas klasē;
1.8.EUR 8.00 par katru izglītības programmu, ja mācās divi vai vairāki audzēkņi no vienas ģimenes.

Mēneša maksa jāsamaksā par iepriekšējo mēnesi ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 15.datumam pēc Apes novada domes grāmatvedības piesūtītā rēķina.

No mēneša maksas var atbrīvot:
Audzēkņus, kuriem ir teicamas sekmes un/vai kuri aktīvi piedalījušies skolas rīkotajos pasākumos, kā arī valsts un starptautiskos konkursos;
Audzēkņus, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ (slimība u.c.) neapmeklē skolu vienu mēnesi un vairāk, uzrādot attaisnojošu dokumentu.

Par audzēkņu atbrīvošanu no mēneša maksas pirms katra mācību semestra sākuma lemj Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības pastāvīgā komiteja pēc skolas pedagoģiskās padomes ierosinājuma.

Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.septembri.


Par Gaujienas Mūzikas un mākslas skolu

 


XII Vizuāli plastiskās mākslas konkursa Jāzepa Vītola mūzika “AINAVU PARKS” 2018. gada

 REZULTĀTI

Mazā grupa /7 – 11 gadi/                      
1.vieta – Rūta Brence /Valmieras mākslas vidusskola/; Sonja Ustinova /Valkas Mākslas skola/ 
2.vieta – Katrīna Jakubovska /Alūksnes Mākslas skola/  
3.vieta – Roberts Ziemiņš /Gaujienas mūzikas un mākslas skola/; Aleksandrija Līduma /Valkas Mākslas skola/

Specbalvas
Loreta Marjanova /Valkas Mākslas skola/
Marta Irbe /Valmieras mākslas vidusskola/
Laura Sprūģe /Daugavpils Bērnu mākslas skola “Saules skola”/
Marks Tučs /Maltas bērnu un jauniešu centrs/

Lielā grupa /12 – 18 gadi/

1.vieta – Vizma Emīlija Vasiļjeva /Kārsavas mūzikas un mākslas skola/
2.vieta – Žanete Jāņkalne /Gaujienas mūzikas un mākslas skola/; Laura Desaine /Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola/
3.vieta – Beāte Kreice /Alūksnes Mākslas skola/

Atzinības
Beatrise Puriņa /Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas  skola/ 
Šarlote Lorija Nagle / Kārsavas mūzikas un mākslas skola/

Specbalvas
Kristiāna Bērziņa /Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas  skola/
Kristers Puzulis /Alūksnes Mākslas skola/
Jana Merkulova /Zilupes mūzikas un mākslas  skola/
Zane Šicāne /Kārsavas mūzikas un mākslas skola/
Dagne Tuče /Maltas bērnu un jauniešu centrs/

Pieaugušie

Atzinības
Dainis Salaks /Smiltenes tehnikuma Alsviķu struktūrvienība/
Mārtiņš Kauliņš /Smiltenes tehnikuma Alsviķu struktūrvienība/
Dace Klaipa /Smiltenes tehnikuma Alsviķu struktūrvienība/

Konkursa rīkotāji šogad saņēma 100  darbus no 18 skolām.

Liels paldies šo skolu pedagogiem par skolēnu rosināšanu ieklausīties J.Vītola radītajā mūzikā un dalību konkursā!

Paldies Alūksnes Mākslas skolai, Valmieras mākslas vidusskolai, Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolai, Valkas Mākslas skolai, Maltas bērnu un jauniešu centram, Zilupes mūzikas un mākslas skolai, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolai, Balvu mākslas skolai, Dagdas mūzikas un mākslas skolai, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai, Daugavpils Bērnu Mākslas skolai “Saules skola”, Kārsavas mūzikas un mākslas skolai, Kandavas Mākslas un mūzikas skolai, Ādažu Mākslas un mūzikas skolai, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolai, Rīgas Ukraiņu vidusskolai, Gaujienas mūzikas un mākslas skolai, Smiltenes tehnikuma Alsviķu struktūrvienībai.

 


Ikgadējā  vizuālās mākslas konkursa Jāzepa Vītola mūzika „ Skaisti dziedi lakstīgala” rezultāti  2017.g.

Mazā grupa  ( 7-11  gadi)
1.vieta           Hēra Žaklīna Biete (Alūksnes Mākslas skola)
2.vieta          Nadīna Mieze  (Gaujienas mūzikas un mākslas skola)
3.vieta          Liene Grundzemniece  (Valmieras Mākslas vidusskola )
3.vieta         Alise Lūse  (Gaujienas mūzikas un mākslas skola)

Atzinība 
Sanija Kira Ķezbere (Maijas Pīlāgas Lēdurga Mākslas un mūzikas skola)

Pateicības
Sofijai Kolotovai  un  Zlatai Sidorovai  (Ventspils Tēlotajmākslas studija ” Artemida” )

Specbalvas
Robertam Štokmanim (Popes pamatskola)
Sanijai Dubrovskai (Gulbenes Mākslas skola)
Mihailam Martjuševam (Ventspils Mākslas skola)

Lielā grupa  ( 12 – 18 gadi )
1.vieta      Felicita Ludevika   (Dundagas Mākslas un mūzikas skola)
1.vieta     Adriana Lešinska   (Jelgavas Mākslas skola)
2.vieta     Lilinda Jenerte  (Limbažu novada ģimnāzija)
3.vieta     Ralfs Dubovičs  (Dundagas Mākslas un mūzikas skola)

Atzinības
Bellai Agnijai Vācietei (Gaujienas mūzikas un mākslas skola)
Nadīnai Stellai Ivdrei (Preiļu 1.pamatskola)

Specbalva
Miai Balodīnai (Saldus Mākslas skola)

Pieaugušo grupa

1.vieta     Māra  Kārkliņa (Gaujiena)
1.vieta      Dace  Lazdiņa (Gaujiena)
2.vieta    Jānis   Červinskis (Rīga)
3.vieta    Kristīne  Vasiļevska (Mālupe)

Atzinība
Vijai Skraustiņai (Launkalne)

Konkursa rīkotāji šogad  kopumā saņēma 152 darbus , kuri  tika iesūtīti no 25 skolām . Žūrijā darbojās Inese Lukjanoviča, Māra Kārkliņa, Vizbulīte Jaukule un bērnu žūrijā Nadīna Mieze, Austris Kalniņš, Emīls Sniedze  , Uvis Sproģis. Patiesi apbrīnojami ir tas, ka tik daudzi bērni  ir klausījušies un centušies ar mākslinieciskiem izteiksmes līdzekļiem izteikt to, ko sadzirdējuši Jāzepa Vītola  kora dziesmā „Skaisti dziedi lakstīgala”. Uzdevums nebija viegls, dziesmu attēlot sarežģītajā  papīra mozaīkas tehnikā.

Liels paldies visām  skolām un  šo skolu skolotājiem par savu skolēnu motivēšanu ieklausīties Latviešu komponista J.Vītola radītajā mūzikā,  veicināšanu izteikties radoši un  piedalīties konkursā:

Dundagas Mākslas un mūzikas skolai, Rēzeknes  sākumskolai, Preiļu 1.pamatskolai, Berģu mūzikas un mākslas pamatskolai, Jelgavas Mākslas skolai, Siguldas mākslu skolai „ Baltais flīģelis” , Valmieras Mākslas vidusskolai, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošajai vidusskolai, Ventspils Mākslas skolai, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai, Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajai struktūrvienībai , Alūksnes Mākslas skolai, Gulbenes Mākslas skolai, Ventspils jaunrades namam, Krimuldas mūzikas un mākslas skolai, Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolai, Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas un mūzikas  skolai, Saldus Māskas skolai, Popes pamatskolai, Gaujienas mūzikas un mākslas skolai, Viļānu mūzikas un mākslas skolai, Limbažu novada ģimnāzijai, Durbes mūzikas studijai, Dagdas Mūzikas un mākslas skolai, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolai.

Konkursa Laureātus gaidīsim Jāzepa Vītola Mūzikas Dienās   Gaujienā 29.jūlijā   Gaujienas kultūras namā plkst. 15.00 uz „ Vītolēnu „ koncertu un konkursa laureātu apbalvošanu.

Konkursa darbus varēs apskatīt izstādē J.Vītola memoriālajā muzejā „Anniņās „ .

 

 

 

 

 

Dalīties:
23. janvāris, 2012, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs