17.08.plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

17.08.plkst.13:00 Vides komisijas sēde

24.08.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Gaujienas internātpamatskola

 

“Internātskola”, Gaujiena,
Gaujienas pagasts,
Apes novads, LV – 4339
Tālrunis: 64381154
E-pasts: direktors.gis@ape.lv
Direktore: Vita Andersone

 


mājas lapa

 


Ziņas par iestādi

 

Gaujienas internātpamatskola atrodas Apes novada Gaujienas pagastā, Gaujas upes krastā. Tā dibināta 1958. gada 1. septembrī un skolas nosaukums ir mainījies gadu gaitā, bet tās būtība nav mainījusies – internātskola ir mājas izglītojamiem, kuriem ir nepieciešama mīlestība un atbalsts. Skolā strādā radošs, profesionāls un pieredzes bagāts pedagogu un tehnisko darbinieku kolektīvs.

Skola realizē 7 izglītības programmas un nodrošina plašu atbalsta pasākumu piedāvājumu: ritmiku, ārstniecisko vingrošanu, logopēdu un psihologa konsultācijas, medicīnisko palīdzību, smilšu terapijas un mūzikas terapijas nodarbības. Izglītojamo problēmas palīdz risināt sociālais pedagogs.

Skolā ir izremontētas telpas, kuras aprīkotas ar jaunām mēbelēm. Mācību procesā tiek izmantotas interaktīvās tāfeles un planšetdatori. Sakārtota sporta zāle ar ģērbtuvēm un atjaunots sporta inventārs.

Brīvajā laikā izglītojamie var iesaistīties dažādās interešu izglītības programmās – sporta, tautas deju, floristikas, mūzikas, rokdarbu, ķīmijas un  psiholoģijas nodarbībās. Šajā gadā sākām vizuālās mākslas pulciņa nodarbības vadīt bilingvāli latviešu un angļu valodā.

Savu spēju robežās izglītojamie piedalās olimpiādēs un konkursos. Skola iesaistās Pasaules Speciālās olimpiādes sacensībās un izglītojamie ir bijuši Japānā, Dienvidkorejā, Gruzijā un Zviedrijā, kur guvuši labus rezultātus.

2016./2017. mācību gadā Gaujienas internātpamatskolā mācās 120 izglītojamie no 20 pašvaldībām. 2. un 3.klases izglītojamie darbojās projektā ”Sporto visa klase’’, kā rezultātā katru dienu ir sporta stundas un divas reizes mēnesī mācās peldēt baseinā ‘’Rifs’’.

Skolas sponsori un sadarbības partneri ir Latvijas Bērnu Bāreņu fonds, organizācija ‘’Palīdzēsim.LV’’ un Liene Šomase, studentu korporacija ’’Tervetia’’, SIA ‘’Vaidens’’ SIA ‘’Very Berry’’

Pašvērtējums (1 MB, pdf)

 


 

Licencētās programmas

Gaujienas internātpamatskola piedāvā apgūt šādas akreditētas izglītības programmas:

Nr IP kods IP nosaukums Licences numurs Licences izdošanas
1. 21011111 Pamatizglītības programma V-6548 04.07.2013.
2. 21015811 Speciālās pamatizglītības  programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem V-6550 04.07.2013.
3. 21015911 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās  attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem  attīstības traucējumiem V- 6551 04.07.2013.
4. 21015611 Speciālās pamatizglītības  programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem V-6549 04.07.2013.
5. 21015711 Speciālās pamatizglītības  programma izglītojamajiem ar psihiskās veselības traucējumiem V-8771 30.08.2016.
6. 01011111 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma V-6546 04.07.2013.
7. 01015511 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem V-6547 04.07.2017.

 


 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšana notiek pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 591.
„Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” Rīgā 2015.gada 13.oktobrī (prot. Nr.54 27.§).

  


 

Kārtības noteikumi

Gaujienas internātpamatskolas iekšējās kārtības noteikumi
Gaujienas internātpamatskolas skolas padomes sastāvs

 


Sniegto maksas pakalpojumu izcenojumi


 

PĀRTIKAS IEPIRKUMS IZGLĪTOJAMO ĒDINĀŠANAI GAUJIENAS INTERNĀTPAMATSKOLĀ, PIEMĒROJOT ZAĻĀ IEPIRKUMA KRITĒRIJUS”

 

 

 

 

 

9. oktobris, 2011, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs