14.12. plkst.13:00 Sociālo jautājumu komitejas sēde 

14.12. plkst.15:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

21.12. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.12. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Gaujienas internātpamatskola

 

“Internātskola”, Gaujiena,
Gaujienas pagasts,
Apes novads, LV – 4339
Tālrunis: 64381154
E-pasts: direktors.gis@ape.lv
Direktore: Vita Andersone

 


mājas lapa

 


Ziņas par iestādi

 

Gaujienas internātpamatskola atrodas Apes novada Gaujienas pagastā, Gaujas upes krastā. Tā dibināta 1958. gada 1. septembrī un skolas nosaukums ir mainījies gadu gaitā, bet tās būtība nav mainījusies – internātskola ir mājas izglītojamiem, kuriem ir nepieciešama mīlestība un atbalsts. Skolā strādā radošs, profesionāls un pieredzes bagāts pedagogu un tehnisko darbinieku kolektīvs.

Skola realizē 7 izglītības programmas un nodrošina plašu atbalsta pasākumu piedāvājumu: ritmiku, ārstniecisko vingrošanu, logopēdu un psihologa konsultācijas, medicīnisko palīdzību, smilšu terapijas un mūzikas terapijas nodarbības. Izglītojamo problēmas palīdz risināt sociālais pedagogs.

Skolā ir izremontētas telpas, kuras aprīkotas ar jaunām mēbelēm. Mācību procesā tiek izmantotas interaktīvās tāfeles un planšetdatori. Sakārtota sporta zāle ar ģērbtuvēm un atjaunots sporta inventārs.

Brīvajā laikā izglītojamie var iesaistīties dažādās interešu izglītības programmās – sporta, tautas deju, floristikas, mūzikas, rokdarbu, ķīmijas un  psiholoģijas nodarbībās. Šajā gadā sākām vizuālās mākslas pulciņa nodarbības vadīt bilingvāli latviešu un angļu valodā.

Savu spēju robežās izglītojamie piedalās olimpiādēs un konkursos. Skola iesaistās Pasaules Speciālās olimpiādes sacensībās un izglītojamie ir bijuši Japānā, Dienvidkorejā, Gruzijā un Zviedrijā, kur guvuši labus rezultātus.

2016./2017. mācību gadā Gaujienas internātpamatskolā mācās 120 izglītojamie no 20 pašvaldībām. 2. un 3.klases izglītojamie darbojās projektā ”Sporto visa klase’’, kā rezultātā katru dienu ir sporta stundas un divas reizes mēnesī mācās peldēt baseinā ‘’Rifs’’.

Skolas sponsori un sadarbības partneri ir Latvijas Bērnu Bāreņu fonds, organizācija ‘’Palīdzēsim.LV’’ un Liene Šomase, studentu korporacija ’’Tervetia’’, SIA ‘’Vaidens’’ SIA ‘’Very Berry’’

Pašnovērtējuma ziņojums (1 MB, pdf)

 


 

Licencētās programmas

Gaujienas internātpamatskola piedāvā apgūt šādas akreditētas izglītības programmas:

Nr IP kods IP nosaukums Licences numurs Licences izdošanas
1. 21011111 Pamatizglītības programma V-6548 04.07.2013.
2. 21015811 Speciālās pamatizglītības  programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem V-6550 04.07.2013.
3. 21015911 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās  attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem  attīstības traucējumiem V- 6551 04.07.2013.
4. 21015611 Speciālās pamatizglītības  programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem V-6549 04.07.2013.
5. 21015711 Speciālās pamatizglītības  programma izglītojamajiem ar psihiskās veselības traucējumiem V-8771 30.08.2016.
6. 01011111 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma V-6546 04.07.2013.
7. 01015511 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem V-6547 04.07.2017.

 


 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšana notiek pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 591.
„Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” Rīgā 2015.gada 13.oktobrī (prot. Nr.54 27.§).

  


 

Kārtības noteikumi

Gaujienas internātpamatskolas iekšējās kārtības noteikumi
Gaujienas internātpamatskolas skolas padomes sastāvs

 


Sniegto maksas pakalpojumu izcenojumi


 

PĀRTIKAS IEPIRKUMS IZGLĪTOJAMO ĒDINĀŠANAI GAUJIENAS INTERNĀTPAMATSKOLĀ, PIEMĒROJOT ZAĻĀ IEPIRKUMA KRITĒRIJUS”

 

AKTUALITĀTES 2017./2018.m.g.

 

Ierindas skate

Ne jau ar mums Latvija ir sākusies un ne jau ar mums Latvija izbeigsies. Mēs veidojam savas valsts nākotni, tikai mūsu spēkos ir nodot šīs senču vērtības nākamajām paaudzēm. Kopsim un stiprināsim Latvijas pūru, neļausim tam palikt aizmirstībā, jo tikai mūsu rokās ir tā nākotne!

Jau devīto gadu mūsu skolā notika ierindas skate, kurā piedalījās visas klases. Žūrijā šogad tika aicināti: Juris Ozoliņš– Apes novada Jaunsargu instruktors, Svetlana Lārmane– Gaujienas internātpamatskolas sākumskolas skolotāja, Vita Peneze– Gaujienas internātpamatskolas latviešu valodas skolotāja.

Žūrija vērtēja klases noformējumu, soļošanas prasmes un komandiera prasmes.

Ierindas skatei skolēni tiek gatavoti sporta stundās. Pēc katras klases ieskatiem, var arī trennēties ārpus stundām un nostiprināt soļošanas prasmes. Pēc kopvērtējuma, tad katra klase varēja izvērtēt, cik laika bija atlicinājuši no sava brīvā laika, lai iegūtu labāku žūrijas vērtējumu.

Ierindas skates kopvērtējumā žūrija apbalvoja katrā vecuma grupā trīs labākos.

 Jaunāko klašu grupā 1.vietu ieguva 3.a., 4.a.klašu grupa.  2.vietu ieguva 1.a.klase. 3.vietu ieguva 2.a. klase.

Vecāko klašu grupā 1.vietu ieguva 8.a.,9.a.klašu grupa. 2.vietu ieguva 8.b.,9.b.klašu grupa.    3. vietu ieguva 5.a.klase.

Kā  labākie  komandieri tika atzīti- Linda Lejesmeijere, Renāte Ozola-Ozoliņa un Jānis Lubāns

Žūrijas komisijas locekļi ļoti atzinīgi izteicās par skolēnu soļošanas prasmi un protams par to, ka skola organizē šāda veida pasākumu. Par to, ka mūsu skolā ierindas skate tiek organizēta – liels paldies ir jāsaka sporta skolotājai Rutai Graudiņai.

Mūsu Latvijai ir vajadzīgi stalti un stipri jaunieši!

 Anda Andersone
Jaunatnes darba organizatore

 


13.novembrī tika rīkots skatuves runas konkurss 1.a.klasei. Konkursa mērķis bija skolēnos radīt interesi par mūsu novadnieka Ojāra Vācieša dzeju, pilnveidot saskarsmes kultūru un attīstīt skolēnu radošās spējas.

Skolēni šim konkursam gatavojās ļoti cītīgi. Kā jau visos konkursos, arī šajā konkursā bija žūrija. Žūrijā bija 1.a.klases audzinātāja Iluta Šurkina, sākumskolas skolotāja Svetlana Lārmane un latviešu valodas skolotāja Vita Peneze. Žūrijas uzdevums bija katrā skolēnā sadzirdēt un saskatīt individuālās dotības.

Pirms konkursa sākuma, tika izlozēta secība, kādā katrs uzstāsies.

Kā pirmais uzstājās Māris Bistrovs ar dzejoli „Kabata”. Kā jau zēnam pieklājas ir jāzin lietas, kas saistītas ar tehniku. Māris uzzināja to, ka kabatā viss traktors neiet, ieiet tikai traktora detaļas. Māris ieguva „Centīgākā runātāja titulu”.

Kā nākošā uzstājās Estere Puriņa ar dzejoli „Pasaka”. Esteres runātais dzejolis mums visiem atļāva pabūt pasakā- kur futbolu spēlē ar piparbumbām. Estere ieguva „Izteiksmīgākās runātājas titulu”.

Loreta Mūkina uzstājās ar dzejoli „Darīsim to, ko nevajag”. Dzejolītis  bērniem mācīja to, ka mēs bieži daram to, ko nevajag darīt. Loreta ieguva „Rāmākās runātājas titulu”.

Nākošais runātājs bija Kaspars Klišāns ar dzejoli „Trakumi”. No Kaspara dzejoļa uzzinājām kādus trakumus var ieraudzīt pat uz ceļa. Kaspars ieguva „Atraktīvākā runātāja titulu”.

Leo-Lukuss Sprikuts uzstājās ar dzejoli „Slinkums”. Leo- Lukass tik ļoti radoši norunāja dzejoli, ka ieguva „Radošākā runātāja titulu”.

Elīna Adamoviča izstāstīja, kāda ir kuram dziesma, caur  dzejoli „Kāda kura dziesma”. Elīna ieguva „Skanīgākās runātājas titulu”.

Skatuves runas konkursu noslēdza – Terēzija Upeniece ar dzejoli „Miega dziesma tiem, kas vēl gulēt neies”. Terēzija izstāstīja, cik grūti ir aiziet gulēt, kad sapnītis negrib nākt. Terēzija ieguva „Domīgākās runātājas titulu”.

Paldies skolēniem par izteiksmīgo dzejoļu runāšanu, paldies žūrijai par veicinošiem tituliem dzejoļu runātājiem.

1.a.klases skolotāja Anda Andersone

 


22.novembrī  Spāres internātpamatskolā notika Vidzemes zonas sacensības florbolā.

Piedalījās arī mūsu skolas komanda- Sandis Sviķis, Renāte Ozola-Ozoliņa, Mārtiņš Žūkurs, Amīna Millere, Kristers Lubāns, Armands Sidrabkalējs, Emīls Rubenis, Rolands Zvaigzne. Visas spēles bija ļoti spraigas, jo visas komandas gribēja tikt uz finālsacensībām. Paldies sporta skolotājai Rutai Graudiņai par mūsu komandas sportisko garu!

 


Gaujienas internātpamatskolas saime, pirms došanās svētku brīvdienās uz mājām, pulcējās skolas zālē uz pasākumu, veltītu Latvijas Republikas 99. gadadienai, lai vārdos, dziesmās, savās domās paustu atziņu: ,,Cik mana Latvija skaista!”

Pirmsskolas grupiņas bērni kopā ar skolotāju Dagniju Pakalni iepriecināja pasākuma dalībniekus un viesus ar ritmisku latviešu tautasdziesmas ,,Rīga dimd!” izpildījumu.

Skolotājas Ilzes Dāves vadībā 5. – 9. klases meiteņu ansamblis dziedāja par to, cik labi, ka mums ir gan sava valsts, gan valoda, gan mīļi un saprotoši draugi visapkārt.

Tradicionāli 9.a, 9.b klases skolēni, kā arī 7.a klases puiši un meitenes literārā kompozīcijā klausītājus aicināja ar redzīgām acīm, dzirdīgām ausīm un atvērtām sirdīm izjust savu tēvzemi, jo ,,lai sauktos par latvieti kā sarkanu dzīparu jāieauž sirdi”. Viņi ir pārliecināti, ka svarīgi turēt un nest ,,ne vien pie krūtīm, bet sirdī – sarkanbaltsarkano, ne tikai svētkos, bet ikdienā” arī.

Skolas direktore, uzrunājot klātesošos, uzsvēra, ka tēvzemes mīlestības sākums meklējams katra ģimenē. Pēc pasākuma visi kopīgi devās svētku pusdienās pie balti saklātiem galdiem.

 


Akcijas “Labo darbu nedēļa” organizatori – Palīdzēsim.lv saka lielu un sirsnīgu paldies par dalību akcijā!
Kopā esam paveikuši vairāk kā 375 labos darbus un akcijā iesaistījušies vairāk kā 13 000 Latvijas iedzīvotāji! To starpā bijām arī mēs-Gaujienas internātpamatskola.  Kā pateicību, saņēmām brīvbiļetes uz hokeja spēli Arēnā Rīga.

14.novembrī devāmies atbalstīt mūsu hokejistus, spēle izvērtās saspringta, tikai papildlaikā mūsu hokejisti guva uzvaru.

 


Ik gadu 11.novembrī, Lāčplēša dienā, visā Latvijā tiek iedegtas neskaitāmas sveces, pieminot Latvijas valsts armijas uzvaru pār Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919.gada 11.novembrī.

Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji.
Mūsu skolas vēstures skolotāja Inga Poševa katru gadu šajā dienā kopā ar skolēniem un skolotājiem dodas godināt Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus Augustu Pajo, Frici Brīvnieku un Andreju Juškēviču, kuru atdusas vietas ir Gaujienas kapsētā. No kapiem lāpu gājiens turpinās uz Gauju, kur tiek palaisti gaismas plostiņi ar mīlestību, ar sveču siltumu-tiem, kuri deva mums- Brīvību. Katrs šovakar savā mājas logā aizdegsim sveci-kā pateicību, kā mīlestību, ka varam dzīvot brīvā Latvijā.

 


Visi saka, visi saka
Mārtiņdiena, Mārtiņdiena
Kaut varētu Mārtiņdienu
Aiz ausīm noturēt.

Mārtiņdienu svinēja gan pirmsskolas grupiņa kopā ar saviem draugiem no bērnudārza “Taurenītis”, gan arī sākumskolas klasītes kopā ar “c”klasītes bērniem.

Visus Mārtiņbērnus laipni sagaidīja saimniece ar čigānieti. Mārtiņbērni ar ķekatniekiem gāja rotaļās, minēja mīklas, skaitīja tautasdziesmas, skandēja ticējumus. Cienastā mielojās ar pīrāgiem, āboliem un dzērvenēm.

Pēc pasākuma tika ierīkota sākumskolas skolēnu darbiņu izstāde. Paldies skolotājām Svetlanai Lārmanei, Andai Andersonei un Dacei Lazdiņai par ierīkoto izstādi.

 


7.novembrī  mūsu skoliņā notika draudzības spēles tautas bumbā un florbolā ar Palsmanes internātpamatskolu. Liels prieks par bērnu vēlmi sadarboties un sadraudzēties. Paldies abu skolu sporta skolotājiem par kopīgo darbu.

 

 


19.10.2017. Gaujienas internātpamatskolas pirmsskolas grupu audzēkņi apmeklēja pasākumu “Ķepu ķepā, roku rokā lasām kopā!” Gaujienas bibliotēkā .

Bērni tikās ar Zum Zum–Kanis terapijas suni. Lai labāk iepazītos ar Zum Zum bērni deva viņai kārumus un skatījās kādus trikus prot lielā suņu meitene. Liekot puzles audzēkņi uzzināja, kādas ir Zum Zum mīļākās grāmatas, kopīgi centās atminēt dažādu pasaku varoņus un lasīja pasaku fragmentus. Tikšanās noslēdzās ar suņu meitenes vešanu pastaigā.
Paldies Gaujienas bibliotēkas bibliotekārēm, Zum Zum un viņas saimniecei par jauki pavadīto laiku!


 No 16.oktobra līdz 20. oktobrim  Latvijā norisinājās „Labo darbu nedēļa.

Gaujienas internātpamatskola aktīvi veica labos darbus. Kā pirmie savu labo darbiņu 16. oktobrī veica sākumskolas skolēni ar skolotājām Svetlanu Lārmani, Andu Andersoni un Iritu Stūrīti.

Savu labo darbiņu veltījām memoriālajam muzejam “Anniņas”. Muzeja vadītājas Inetas Riepnieces vadībā veicām dažādus sakopšanas darbus. Pirmā klasīte ar skolotāju Andu sakopa “Anniņu” nogāzi, kur tika lasīti akmeņi. Ceturtās un trešās klases bērni ar skolotāju Svetlanu kasīja lapas no taciņas, kas ved gar mūri. Otrās un ceturtās klases bērni ar skolotāju Iritu kasīja lapas no ceļa, kas ved gar “Anniņu” dīķi. 
Prieks bija par paveikto! Atzinīgus vārdus teica pat pretimnākoši cilvēki, viņiem bija patīkami iet par sakopto taciņu.

Mūsu paši mazākie skolas iemītnieki -pirmsskolas grupiņa 17.oktobrī  čakli strādāja skolas teritorijā. Lasīja papīrus pie skolas, savāca sūnas un pīlādžus no veidotās kompozīcijas zālienā.

Sākumskolas skolēni kopā ar skolotājām Svetlanu Lārmani, Baibu Ozoliņu un Intu Berķi turpināja sakopšanas darbus pie memoriālā muzeja “Anniņas”, muzeja vadītājas Inetas Riepnieces vadībā. Lasīja zarus nogāzē un dedzināja. Anniņu estrādes nogāzē tika sētas kliņģerītes.Gandarījums un prieks bija redzams bērnu sejās par paveikto.

18.oktobrī  skolotāja Inga Poševa ar skolēnu grupiņu devās uz Gaujienas kapiem-uzkopt Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru Augusta Pajo, Friča Brīvnieka, Andreja Juškēviča atdusas vietas un 2.pasaules kara karavīra Jēkaba Lejas kopiņu. Kā arī mūsu skolas bijušā skolotāja-audzinātāja Harija Peņča kapu kopiņu.
Labie darbi tika veikti arī skolas apkārtnē. Tika kasītas un nestas prom lapas.

19.oktobrī  audzinātāja Daiga Jaunbērziņa ar skolniekiem devās pie pensionāres Birutas Kalniņas /bijušās Gaujienas pasta priekšnieces/, sanest malku.

Paldies visiem čaklajiem un atbildīgajiem bērniem un skolotājām, kas paveica daudz labus darbiņus.


19.oktobrī skolā notika Nakts trasīte- “Kopā jautrāk”, dalībnieki bija skolnieki no 5.-9.klasei.

Šis pasākums norisinās vairākus gadus. Pasākuma mērķis ir iepazīt Gaujienā vēl neiepazītas vietas. Katra klašu grupa saņēma karti, kur bija attēloti punkti, un tie bija jāatrod. Punktā jāatrod zīme, uz kuras bija uzrakstīts burts. Izskrienot visus punktus un sameklējot burtus-bija jāizveido no burtiem vārds-UZVARA! Šoreiz vietas netika dalītas, visi bija uzvarētāji, jo skrēja cik vien bija spēka!Paldies bērniem par aktivitāti.


No 9.oktobra līdz 13.oktobrim notika “Kultūras mantojuma nedēļa”.

Šajā projektā piedalījās arī mūsu skolas 6.b.kl,8.b.kl.,9.b.kl. un “C”klases skolnieki kopā ar skolotājām Dainu Graudiņu un Maiju Morīti. Skolnieki pētīja latviešu godu ēdienkartes, tikās ar saimnieci Annu, kura dalījās ar savām receptēm. Gatavoja tradicionālus ēdienus, senajā un mūsdienu versijā.6.oktobrī skolā svinējām skolotājdienu.

Šogad skolotājdienā skolēni mūs iepriecināja ar “Melnbalto TV šovu”. Skolotājām uz šovu bija jāierodas melnbaltā dreskotā. Šovā visi varēja iepazīties ar kriminālziņām, dzirdēt jaunumus no zinātnes, kultūras vēstis, aktualitātes ekonomikā, pasmieties anekdošu šovā un protams dzirdēt jaunākās laika ziņas.Skolotājām tika veltītas dzejas rindas un kopīgi dziedāta dziesma par laimes zemi.Pēc šova skolotājām koncertu sniedza Jānis Krūmiņš /solists no Apvedceļa/. Paldies skolas direktorei par sarūpēto koncertu. Diena bija emocijām bagāta.|
Skolēni skolotājām vēlēja: Pepijas Garzeķes fantāziju un Vinnija Pūka neatlaidību.


5.10.2017. notika Latvijas Speciālo skolu futbola sacensības meitenēm.

Arī mūsu skola tajās piedalījās. Pavisam sacensībās piedalījās 10 komandas no dažādām speciālajām skolām. Mūsu meitenes ieguva 5.vietu,par kuru pašām bija liels prieks un gandarījums par paveikto. Latvijas Futbola Federācija katrai komandas meitenei bija sagatavojusi pārsteiguma dāvaniņu. Liels paldies viņiem!


12.10. notika Latvijas speciālo skolu sacensības futbolā piecpadsmitgadīgiem zēniem.

Sacensībās piedalījās 14 komandas. Mūsu skolu pārstāvēja Emīls Rubenis.,Igors Bebčuks.,Andrejs Batņa.,Lauris Preizs.,Armands Sidrabkalējs.,Rolands Zvaigne.,un mūsu visdrošākās meitenes Renāte Ozola.-Ozoliņa un Elīna Ozola.-Ozoliņa. Paldies bērniem par spraigu cīņas sparu.

 

 


No 25.septembra līdz 28.septembrim Gaujienas internātpamatskolā notika dažādi pasākumi Eiropas sporta nedēļas ietvaros: rudens kross skolā, futbola sacensības novadā, draudzības spēles futbolā ar kaimiņu skolu Gaujienas pamatskolas skolēniem.


28.septembrī – mūsu skolas zēni un viena meitene piedalījās Apes un Alūksnes novadu skolu sacensībās futbolā C grupām.


Latvieši kopš seniem laikiem  zināja zīmju spēku un izmantoja to sargājot savu ģimeni un mājokli.  Latvju zīmes arī tagad tiek akmenī kaltas, kokā grebtas, ieaustas jostās un segās, izadītas zeķēs un izšūtas.

Katru gadu skolas zālienā veidojam ziedu kompozīcijas. Šis gads nav izņēmums. Kopīgi veidojām latvju zīmju rakstu paklāju. Tā ir mūsu dāvana Latvijai, gaidot simtgadi.

Katra klašu grupiņu veidoja savu latvju zīmi. Tagad mūs visus priecē „Jumis”, kas ir auglības simbols. Šo zīmi veidoja „b” klašu grupiņa ar audzinātājām Lailu un Daigu. ,,Māras krusts’’- dziedināšanai un veiksmei, šai zīmei savu mīlestību deva 8a.,9a.klašu grupa ar audzinātājām Mariju un Zintu. „Zalktis”- dos mums gudrību, un to visvairāk vajag mūsu pirmklasniekiem un sagatavošanas grupiņai, zīmi viņi veidoja kopā audzinātājām Solvitu un Ilutu. „Dieva zīme”- dieviņš mūs pasargās no likstām un nebūšanām, šo zīmi veidoja 1a.klase ar skolotāju Andu.

„Auseklītis”-sargā no ļaunuma, šo zīmīti veidoja mūsu cerību klasīte kopā ar audzinātājām Mirdzu un Inetu, un auklīti Dzidru.
Drošību un auglību nes „Māras zīme”, zīmīti veidoja pirmsskolas grupiņa ar audzinātājām Lindu, Sanitu un auklītēm Līgu un Gunitu.

„Ūsiņa zīme”- dzīvības zīme, šo skaisto zīmi veidoja „b” klašu grupiņa ar audzinātājām Lindu un Daigu. „Zvaigzne” – īsts debesu, pasaules, cilvēka dievišķās dzimšanas simbols, ļoti krāsainu šo zīmi izveidoja 5a.,6a.,7a.klašu grupas kopā ar audzinātājām Maiju un Ingu.

„Laimas zīme”-veiksmes un laimes simbols, zīmi veidoja 2a.,3a.,4a.klašu grupas ar audzinātājām Baibu un Iritu.

„Akas zīme”- šī zīme tika veidota, kā noslēdzošā zīme, jo šī zīme ir viena no spēcīgākajām, universālākajām zīmēm, kurā ir iepītas gandrīz visas zīmes –  zalkša zīme, akas zīme, Dieva un Māras zīme, Saules un Mēness zīme, Laimas krusts, Jumis, Ūsiņš, tādēļ tās iedarbības lauks un spēks ir ļoti plašs. Šo zīmi veidoja skolotāja Anda.

„LATVIJA”-bija skolotāju kopdarbs, ko veidojām no latviešu iecienītā koka pīlādža ogām, tām ir maģiskās spējas, enerģētika un veselība. Pīlādža ogas ieskāvām baltajās sūnās.

Šorīt agri celdamās,
Trīs vārdiņus vien sacīju;
Mīļš Dieviņš, Laima, Māra,
Nāciet manim palīgā.

Mēs tagad esam droši, ka mūsu skoliņā mājos saticība, drošība, veselība un veiksme.Nāciet pie mums ciemos un priecājieties kopā ar mums!

 

 


22.septembrī visā Latvijā norisinājās olimpiskā diena-Vingro svaigā gaisā.

Mūsu skola piedalās šajā pasākumā katru gadu. Visi skolēni un skolotāji rītu sākām ar vingrošanu skolas priekšā. Vingrojumu kompleksu izpildījām vairākas reizes, turpinājām sportot visas dienas garumā. MĒS TO IZDARĪJĀM!


14.septembrī notika Apes un Alūksnes novadu skolu sacensības futbolā, kur piedalījās arī mūsu skolas zēni.

Prieks par mūsu skolas lielāko zēnu panākumiem. Godam nopelnīta 3.vieta un pašiem liels gandarījums par paveikto.

Paldies puišiem-vārtsargam Mārtiņam Žūkuram, spēlētājiem- Jānim un Kristeram Lubāniem, Arnoldam Boikovam, Sandim Sviķim,Leonam Putnanovam, Danielam Kalējam, Edijam Lurinam.

Vislielākais paldies par puišu sagatavošanu sporta skolotājai Rutai Graudiņai.


Mūsu pirmās medaļas šajā mācību gadā ieguvām- starptautiskajās sporta spēlēs bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām “Mēs varam”. Spēles notika 9. un 10.septembrī Valmierā. Mūsu skola šajās sporta spēlēs piedalās jau astoto reizi, jo šeit iegūstam daudz labu emociju un protams draugus.

 


Brīdī, kad vēja dziesma bērzos sāk skanēt skaļāk, kad saule vēl smaida, bet siltuma visiem tiek mazāk, kad pirktākās lietas veikalos ir pildspalvas un klades, visi saprot, – klāt atkal ir  septembris, kas nozīmīgs un svarīgs mums ikvienam, jo skolas gaitu uzsākšana ir notikums, kuru atceramies kā skaistu piedzīvojumu gan paša dzīvē, gan vēlāk, jūtot līdzi bērniem.

Zinību dienu mūsu skolā šogad sagaidījām 4.septembrī.

Mūsu skola ir kā liels kuģis. Tāpēc izveidotais  kuģis skolas priekšā, visus laipni aicināja „UZ SKOLU!”

Katru gadu uz mūsu kuģa ierodas jauni pasažieri, arī šajā mācību gadā mūsu kuģis tika atvērts jauniem pasažieriem.

Šajā mācību gadā mūsu kuģis uzņēma deviņus jaunus pasažierus.

Liels notikums bija mūsu deviņiem pirmklasniekiem, kas svinīgi ar zvērestu tika uzņemti uz  kuģa klāja.

Mazie pasažieri dāvanā no lielajiem draugiem devītajiem saņēma kuģīšus, kurus paši varēs piepildīt ar saviem sapņiem un labām domām.

Vēl jāieliek ceļasomā
Kāds sapnis, ko piepildīt
Un kāda iesākta doma
Par to, kas būšu es rīt.

Lai mūsu lielajai kuģu saimei veiksmīgs un ražens jaunais mācību gads. Pasažieru vecākiem lai netrūkst pacietības, izturības un mīlestības lolojot savus skolniekus.

 

 

 

Dalīties:
9. oktobris, 2011, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs