26.10. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde 09.11. plkst.13:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola

Adrese: „Vidusskola”, Gaujienas pagasts, Apes novads,LV – 4339
Tālruņi: 64381157 (direktore), 64381629 (skolotāju istaba),
64381631 (lietvedība)
Fakss: 64381157
E-pasts: gaujiena.vidusskola@ape.lv
Direktore: Ieva ZARIŅA


mājas lapa:
http://www.gaujienasvidusskola.lv

      GAujiena         

 

 


Ziņas par iestādi

Ar Apes novada domes 14.03.2016. lēmumu Nr.31, tika reorganizēta Apes novada pašvaldības izglītības iestāde “Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola”, par Apes novada pašvaldības izglītības iestādi „Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola” pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmu realizēšanai ar 2016.gada 1.septembri.  Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola ir Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas pamatskolas izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.


 

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola ir trīs gadsimtus ilgās novada skolu vēstures galvenā mantiniece.

Skola dibināta 1922.gada 3.septembrī. 90 gadus skola ir Gaujienas izglītības, kultūras, sabiedrisko aktivitāšu centrs.

Tās pastāvēšanas laikā skolu ir vadījuši trīspadsmit direktori, strādājuši radoši pedagogi un beiguši simtiem skolēnu, kas kļuvuši par pazīstamiem sava aroda pratējiem Latvijā.

Pašlaik skolas direktore ir Ieva Zariņa un strādā astoņpadsmit pedagogi.

2009.-2011.gadā skola realizēja ERAF projektu „Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas dabaszinātņu kabinetu materiālās bāzes atjaunošana” un iekārtoja matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetus ar modernajām IT un mācību līdzekļiem. Skolas bibliotēka tika papildināta ar mācību un izglītojošo literatūru.

Mācību procesā tiek izmantotas interaktīvās tāfeles, multiprojektori un individuālie datori.

Skolēni ar labiem rezultātiem piedalās Alūksnes un Apes novadu, valsts olimpiādēs konkursos.

12.klases skolēni ir ieguvuši Ceļamaizes un J.Vītola stipendijas studijām augstskolās.

Skolā atrodas Gaujienas novada vēstures un skolu vēstures muzejs ar bagātīgu eksponātu klāstu.

Skola ir Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga kustības dalībniece un 2011./2012.mācību gadā jau trešo reizi glabā Skolnieku rotas piemiņas karogu.

Skola ir starptautisku projektu Comenius, E- Twinning dalībniece un īstenotāja. Skolēni projektu ietvaros ir apmeklējuši Vāciju, Īriju, Turciju, Lietuvu u.c., kā arī Eiropas Parlamentu Strasbūrā Francijā.

Ir saņēmusi EUROSCOLA sertifikātu.

Pašlaik skola darbojas projektā „Draudzīgā skola”. Skolēniem tiek piedāvātas interešu izglītības programmas sportā, kora mākslā, novada pētīšanā un izzināšanā, lietišķajā etiķetē, vides pētniecība, datorzinībās u.c.

Skolā darbojas mazpulks un jaunsargi.

Skolēni veido skolas mājas lapu.

Katru gadu tiek piešķirta Rutas Antones literārā prēmija labākajam jaunajam autoram.

Skolā darbojas nevalstiskās organizācijas kluba „Māja – jaunatne vienotai Eiropai” vienība „Kāpnes”, kuras mērķis ir sekmēt skolēnu zināšanas par Eiropas Savienību, kā arī organizēt pasākumus, kas saistīti ar izglītības sniegšanu par Eiropu.  

Pašvērtējums (1 MB, pdf)

 


 Licencētās programmas

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola piedāvā apgūt šādas akreditētas izglītības programmas:

  1. Pamatizglītības programma (21011111)13011)

 

Interešu izglītības – pulciņu programma:


 
 
 

 

2017./2018. mācību gada aktualitātes

Aktivitātēm var seko līdz skolas mājas lapā http://www.gaujienasvidusskola.lv

 

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola uzsākusi dalību Erasmus + stratēģisko skolu sadarbību projektā

logo.erasmusjpgOjāra Vācieša Gaujienas pamatskola uzsākusi dalību Erasmus + stratēģisko skolu sadarbību projektā “Mēs dzīvojam kopā un mēs nevaram viens bez otra. Sociāli emocionālā mācīšanās (saīsinājumā angliski  – SEL)” .

Projekta galvenie mērķi:

Projekta gaitā tiek plānotas daudz dažādas aktivitātes, savstarpēji skolēnu un pedagogu apmaiņas braucieni. Katra valsts būs atbildīga parOVGPnoteiktām aktivitātēm.

Plānotais projekta rezultāts: skolēni kļūs toleranti viens pret otru un citiem sabiedrības locekļiem, skolēni sapratīs sociālās, etniskās, lingvistiskās un kultūras atšķirības, ‘lauzīs’stereotipus, lietos jaunās IT un uzlabos svešvalodu prasmes.

Plānotie projekta gala produkti: SEL mācību materiāls, projekta mājaslapa, mini 7 Eiropas valodu vārdnīca, digitālas mākslas darbu un foto izstādes, ‘Scratch’spēle.

Projekta budžets:  48 000 EUR

Projekta partneri: Nīderlande, Portugāle, Itālija, Turcija, Slovākija, Apvienotā Karaliste, Latvija

Ieva Zariņa,
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktore

 


 

Ir vērtības, kas nenoveco cauri laikiem. 21.gadsimts – laiks, kad savu uzvaras gājienu iet mobilie telefoni, datori un citas tehnoloģijas, atstumjot maliņā grāmatu. Bet grāmata jau tāds pats informācijas avots vien ir, tikai mīļāks, tuvāks, kas grib cilvēkam iegulties plaukstās un neuzkrītoši pačukstēt – paņem un izlasi mani, nenožēlosi!

Lai veicinātu skolēnu lasītprasmi, tuvinātu tos grāmatai, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā trīs nedēļu garumā tika rīkota akcija „Aklais randiņš ar grāmatu”. Skolēni atnesa uz skolu savu interesantāko grāmatu, iesaiņotu necaurspīdīgā papīrā,  ar pievienotu „vizītkarti” – kādu iedvesmojošu citātu vai rosinošu teikumu par šo grāmatu, kas rosinātu citu lasītāju to izvēlēties, uzticoties savām izjūtām, doties savdabīgā ceļojumā – aklajā randiņā ar grāmatu.

Akcija sākās 12.septembrī un turpinājās līdz 1.oktobrim. Pamazām vien latviešu valodas kabinetā pildījās grāmatu galds – skaistos, oriģinālos noformējumos ar ceļavārdiem, kas bija viens par otru interesantāki, intrigu glabājoši. Akcijā iesaistījās gan skolēni, gan skolotāji un skolas darbinieki. Uz randiņu ieradās 27 grāmatas, kas 3.oktobrī aizceļoja uz savām jaunajām mājām – pie jaunajiem lasītājiem, kas to izvēlējās saukt par savu.

Paldies visiem interesentiem, kas piedalījās šai pasākumā! Lai jums jauka lasīšana un prieks par savu jauniegūto draugu – grāmatu!

 

Ilze Zilbere 
Skolotāja 

 


Piektdien, 22. septembrī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā, kā arī daudzviet citur Latvijā un pasaulē mēs visi sportojām par godu Olimpiskajai Dienai 2017!

Mums šis pasākums sākās 9:30 no rīta ar aktīvu iesildīšanos zālē, pildot visiem piedāvāto vingrojumu kompleksu no interneta. Mēs kopā  lēcām, stiepāmies, locījāmies, vingrojām, lai gatavotos stafetēm, kuras notiks skolas pagalmā. Pirmie tās uzsāka 1. līdz 4.klašu skolēni, bet tikmēr pārējie no 5. līdz 9. klasei, piedalījās mazā olimpiskā skrējienā. Tad  arī paši ieņēma savas vietas stafetē.

Stafetē bija 6 dažādi šķēršļi, lai skrējiens viscaur būtu interesants. Kā tas būs jāveic, to mums parādīja skolēnu pašpārvaldes zēni. Visi skolēni un skolotājas kopīgi tos izdarījām, sajutāmies kā olimpiskā komanda – draudzīga, saliedēta, sportiska.

Liels paldies skolotājai Dagnijai Pakalnei un Sarmītei Bauskai, kā arī pašpārvaldes sportistiem, kas šo pasākumu sagatavoja un īstenoja! Katrs saņēmām diplomu un hanteles par piedalīšanos Olimpiskajā dienā.  Saglabāsim mūsu skolā sportisko sparu un draudzības garu! Dzīvosim un atpūtīsimies veselīgi un aktīvi!

Vairāk foto šeit un šeit

Rinalds Kigitovičš
skolēnu pašpārvaldes žurnālists

 


Ar klusiem soļiem atnācis rudens, līdzi vedot Dzejas dienas. Tās apstājās arī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā, sakotlaburītu dzejniekam, pie kura pieminekļa pulcējās skolēni un skolotāji uz netradicionālo dzejas stundu. Šogad mūsu skolas skolēni izteica savas radošās domas krāsainās ziedu mandalās, jo arī Ojārs Vācietis mīlēja zīmēt mandalas.

Katrai klasei jau iepriekš tika dots uzdevums – atslēgas vārdi, no kuriem jāveido dzejolis un tam atbilstoša dabas materiālu mandala. Stundas laikā skolas pagalma zālājs uzplauka košās rudens ziedu un lapu mandalās, varēja tikai apbrīnot skolēnu radošuma spēju izpausmi.

1.klase savā mandalā ielika visu rudens bagātību – ziedus, ozolzīles, riekstus…  „Dārzos zied asteres, samtenes, dālijas/ sārtojas pīlādži/ aizlido putni…/ Rudens, rudens ir atnācis!”

2.klase atklāja savu dzejas rudeni košās, spilgtās krāsās, kuras papildināja violetsārtie biešu lapu kāti. „Tas krāsainais rudentiņš ir jau klāt/Un brūnie kastaņu bumbuļi,/krītot zālē, vasarai ardievas teic.”

3.klases mandala uzplauka kā koša rudens saulīte. „Ražens burkāns aug un dilles/ dārzā skaisti ziedi zied./ Bērniem patīk dārzā iet,/ prieks par ražu bagāto.”

4.klases mandala uzplauka kā koša zvaigzne. „Mīlu es košo rudeni/ar sārto pīlādžu gaismu./Es skatos laimīgs uz tiem/ un sauleszaķis man pretī skrien.”

5.klase savā mandalā parādīja, kā mežs ienāk dārzā. „Ir pagājusi vasara,/šis siltais gadalaiks,/ tas dzērves kopā sauc un liek/ uz siltām zemēm doties tām.”

6.klases mandala uzplauka kā košs saulesgredzens dzīvespriecīgās krāsās. „Tā mana mīļā zemīte /kā dzijas kamols brūns,/ kur košas puķes uzplaukt māk/ un raža bagāta.”

Arī 7.klases mandala pieteica sevi rudenīgi krāšņa. „Debesis zilas kā ūdens/ atnācis jau pie mums rudens./ Kokiem kā vienmēr lapas krīt,/ būs zeme krāsaina tūlīt.”

8.klase rudeni iedzīvināja sarežģītā rudens ornamentā, kura būtību izteica vairāki autori. „Mākoņu piesētās debesīs/ spoža saule vainagu pin/ pin tā no zvaigznēm, pin tā no vēja,/ pin no lietus pilītēm zilām.”  „Uz mākoņiem nu skatās saulespuķe,/kur spožā saule palikusi?/ Būs viņas dzīve pagājusi,/ bet laime nebūs atnākusi./ Cik manīgs viss/ kā pati dzīve.”

Bet 9.kl. mandala neuzkrītošā atturīgumā parādīja sevī laika pulksteni, kas tikšķ no rudens uz pavasari, atgādinot par pēdējo skolas gadu šai skolā. „ Klāt rudens, un skola ir sākusies,/ viss gads ar stundām piepildīts,/ mēs zinām – būs tas laimīgs, košs,/ un arī sarežģīts.”

Savus atzinumus skolēni izteica vērtējumos, kurus apkopos latviešu valodas skolotāja, nosakot labāko mandalu un dzejas tekstu autorus, bet kopumā šī diena visu atmiņā palika kā spilgta rudens puķe, kas cauri lietus pelēcībai vērš skatu uz sauli – uz dzīvo, skaisto dzejas vārdu.

Vairāk foto

 Ilze Zilbere 
Skolotāja

 

 


Rudens klusiem soļiem pārstaigā zemi, paņēmis pie rokas pasaku tēlus, lai atvadu gājiens no vasaras būtu gaišāks. Tāds Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā atnāca 1.septembris – pasakas pavadīts.

Skolas zālē sapulcējušos skolēnus, vecākus, skolotājus un viesus sagaidīja pasaciņa, kuras romantiskajā tēlā iejutās skolotāja Dagnija Pakalne. Pasakas simbols tika atainots dekoratīvā garās pupas tēlā, no kuras zariem birst zvaigznes, tikai vajag būt čakliem un tās salasīt visa gada garumā. Pasakai pie rokas svinīgi 9.kl. skolēni ieveda zālē pirmklasniekus, kuriem līdz ar pirmā zvana skaņām uz stundu būs jāuzsāk ilgais, grūtais, bet skaistais zinību ceļš.

Šogad mūsu skolā mācības uzsāk 9 pirmklasnieki. Pasakas atraktīvā uzstāšanās caurvija visu pasākumu. Klases saņēma savā rīcībā vienu latviešu tautas pasaku, ar kuru tās strādās visu gadu – gan interpretējot izvēlēto tēmu Ziemassvētkos, gan pasaku pēcpusdienā, gan klašu pasākumos. Pasakas ir tā neizsmeļamā dailes aka, no kuras smelt un smelt garīgās vērtības, tā māca un dzīvo cauri laikiem, neko nezaudējot no savas būtības, tāpēc šogad skolas kolektīvs kā dominējošo un vienojošo tēmu iepazīs pasaku visā tās daudzslāņainībā. Interesants izvērtās pasakas saņemšanas moments, jo pasakas nosaukums skolēniem bija jāuzmin pēc mēmā šova parauga. Minējumi bija interesanti un oriģināli, kamēr nonācām pie kodola.

Pēc svinīgā pasākuma zālē skolēni devās uz klasēm, uz savu šogad pirmo stundu – klases stundu – pie saviem audzinātājiem. Prieks, ka šīs stundas kuplā skaitā apmeklē arī mūsu bērnu vecāki!

Lai bagāts un ražens gads visiem skolēniem, pedagogiem, vecākiem!

 Ilze Zilbere 
Skolotāja

 

 
2016.-2017. mācību gada aktivitātes
 

2013.-2016. mācību gada aktivitātes


 

Grāmata „Adzele –Gaujiena” stāsta par Gaujienas novadu no 12. gs. līdz mūsu dienām. Gaujienas novads ir daļa no Latvijas ar bagātu un ievērojamu pagātni. „Adzele –Gaujiena” pirmo reizi vienā grāmatā aptver pagasta vēstures galvenos posmus un raksturo vēsturiskās attīstības tendences.

Pirms grāmatas rakstīšanas esmu ilgstoši nodarbojies ar novadpētniecību, savācis daudz senlietu, fotogrāfiju, rakstītus vēstures materiālus, nostāstus, daudz vēsturisku priekšmetu, kas apkopoti skolas un pagasta vēstures muzejā. Muzeja materiāli un vēl šīs grāmatas rakstīšanas laikā iegūtās aculiecinieku liecības, atmiņas un atziņas, tiekoties ar ievērojamiem Latvijas vēsturniekiem, preses un arhīvu materiāli izmantoti tekstā. Vārds „Adzele” grāmatas nosaukumā minēts tāpēc, ka tas ir senais apdzīvotās vietas Gaujienas nosaukums. Starp daudzajiem rakstiem ievērojama daļa ir stāstījums par pirmajām skolām, kuru rašanās sākusies pirms vairāk nekā 300 gadiem. Daudzu skolu mantiniece ir Gaujienas vidusskola, kura dibināta brīvās Latvijas laikā (1922), pēc tam pārdzīvojusi okupāciju un tagad turpina darbu atjaunotā Latvijā. Grāmatā ir skarbas liecības par pagasta iedzīvotāju likteni vācu muižnieku jūgā, par cīņām 1905.gada revolūcijā, par sarkano teroru 1919.gadā, Otrajā pasaules karā un izsūtīšanas gados.

Par dzīvi Gaujienā un mācībām vidusskolā rakstīts daudzās absolventu, skolotāju un pagasta iedzīvotāju atmiņās.

Ceru, ka grāmata būs bagāts izziņas avots ne tikai pagasta iedzīvotājiem. Īpaši tā noderēs skolēniem, lai viņi uzzinātu vairāk par dzimto vietu, kā cīnījās pret svešām varām mūsu senči, kā ar gaujieniešu piedalīšanos brīvības cīņās tika nosargāta neatkarīgā Latvijas valsts, kā ar aktīvu un pasīvu pretošanos pārdzīvoja 50 okupācijas gadus un piedzīvoja neatkarīgas Latvijas atdzimšanu.

Grāmata „Adzele – Gaujiena” iemūžina daudzu novada paaudžu veikumu, topot par viņu piemiņas sargātāju.

Harijs Grāvis

Grāmatu var iegādāties Gaujienas info centrā – tālr: 64381601, mob. 28386923,
e-pasts: info@gaujiena.lv

Grāmatas priekšskatījums: Grāmata Agzele&Gaujiena (3,5 MB)

14. marts, 2015, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs