22.08. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas 8.sēde

29.08. plkst.14:00 Domes kārtējā 11. sēde

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola

Print Friendly, PDF & Email
Adrese: „Vidusskola”, Gaujienas pagasts, Apes novads,LV – 4339
Tālruņi: 64381157 (direktore), 64381629 (skolotāju istaba),
64381631 (lietvedība)
Fakss: 64381157
E-pasts: gaujiena.vidusskola@ape.lv
Direktore: Ieva ZARIŅA


mājas lapa:
http://www.gaujienasvidusskola.lv

      GAujiena         

 

 


Ziņas par iestādi

Ar Apes novada domes 14.03.2016. lēmumu Nr.31, tika reorganizēta Apes novada pašvaldības izglītības iestāde “Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola”, par Apes novada pašvaldības izglītības iestādi „Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola” pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmu realizēšanai ar 2016.gada 1.septembri.  Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola ir Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas pamatskolas izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.

2018./2019.mācību gadā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā mācības uzsāka 65 skolēni, 42 pirmsskolēni. 


 

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola ir trīs gadsimtus ilgās novada skolu vēstures galvenā mantiniece.

Skola dibināta 1922.gada 3.septembrī. 90 gadus skola ir Gaujienas izglītības, kultūras, sabiedrisko aktivitāšu centrs.

Tās pastāvēšanas laikā skolu ir vadījuši trīspadsmit direktori, strādājuši radoši pedagogi un beiguši simtiem skolēnu, kas kļuvuši par pazīstamiem sava aroda pratējiem Latvijā.

Pašlaik skolas direktore ir Ieva Zariņa un strādā astoņpadsmit pedagogi.

2009.-2011.gadā skola realizēja ERAF projektu „Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas dabaszinātņu kabinetu materiālās bāzes atjaunošana” un iekārtoja matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetus ar modernajām IT un mācību līdzekļiem. Skolas bibliotēka tika papildināta ar mācību un izglītojošo literatūru.

Mācību procesā tiek izmantotas interaktīvās tāfeles, multiprojektori un individuālie datori.

Skolēni ar labiem rezultātiem piedalās Alūksnes un Apes novadu, valsts olimpiādēs konkursos.

12.klases skolēni ir ieguvuši Ceļamaizes un J.Vītola stipendijas studijām augstskolās.

Skolā atrodas Gaujienas novada vēstures un skolu vēstures muzejs ar bagātīgu eksponātu klāstu.

Skola ir Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga kustības dalībniece un 2011./2012.mācību gadā jau trešo reizi glabā Skolnieku rotas piemiņas karogu.

Skola ir starptautisku projektu Comenius, E- Twinning dalībniece un īstenotāja. Skolēni projektu ietvaros ir apmeklējuši Vāciju, Īriju, Turciju, Lietuvu u.c., kā arī Eiropas Parlamentu Strasbūrā Francijā.

Ir saņēmusi EUROSCOLA sertifikātu.

Pašlaik skola darbojas projektā „Draudzīgā skola”. Skolēniem tiek piedāvātas interešu izglītības programmas sportā, kora mākslā, novada pētīšanā un izzināšanā, lietišķajā etiķetē, vides pētniecība, datorzinībās u.c.

Skolā darbojas mazpulks un jaunsargi.

Skolēni veido skolas mājas lapu.

Katru gadu tiek piešķirta Rutas Antones literārā prēmija labākajam jaunajam autoram.

Skolā darbojas nevalstiskās organizācijas kluba „Māja – jaunatne vienotai Eiropai” vienība „Kāpnes”, kuras mērķis ir sekmēt skolēnu zināšanas par Eiropas Savienību, kā arī organizēt pasākumus, kas saistīti ar izglītības sniegšanu par Eiropu.  

Pašnovērtējuma ziņojums 2018 (1 MB, pdf)

 


 Licencētās programmas

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola piedāvā apgūt šādas akreditētas izglītības programmas:

 1. Pamatizglītības programma (21011111)13011)

 

Interešu izglītības – pulciņu programma:

 • Koris 1.- 4.kl. (vadītāja – D.Pakalne)
 • Koris 5.- 9.kl. (vadītāja – D.Pakalne)
 • Ansamblis 1. – 6.kl. (vadītāja – D.Pakalne)
 • Sports, sporta spēles (vadītājs – A.Savickis)
 • Skolēnu mācību uzņēmums “Ābolītis” (vadītāja – V. Jaukule)
 • Vizuālā programmēšana – datorika 1.klasei (vadītāja – D.Pakalne)

 

Izskatot Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktores Ievas ZARIŅAS 12.03.2019. iesniegumu  28.martā Apes novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu saskaņot  Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas grupas slēgšanu audzēkņu apmeklējumam vasaras periodā no 08.07.2019.līdz  02.08.2019.  

 

Lēmums par kārtību, kādā tiek noteikta un veikta maksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu Apes novada izglītības iestādēs” apstiprināšanu

Noteikumi par kārtību, kādā tiek noteikta un veikta maksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu Apes novada izglītības iestādēs”

Lēmums Nr. 190 Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs
Lēmuma Nr. 190 pielikums

 
 

 

2017./2018. mācību gada aktualitātes

Aktivitātēm var seko līdz skolas mājas lapā http://www.gaujienasvidusskola.lv

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola uzsākusi dalību Erasmus + stratēģisko skolu sadarbību projektā

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola uzsākusi dalību Erasmus + stratēģisko skolu sadarbību projektā “Mēs dzīvojam kopā un mēs nevaram viens bez otra. Sociāli emocionālā mācīšanās (saīsinājumā angliski  – SEL)” .

Projekta galvenie mērķi:

 • Izpētīt un identificēt SEL specifiskos aspektus katrā projekta dalībvalstī; kopā izveidot , aprobēt un izplatīt sociāli emocionālās mācīšanās un mācīšanās mācību resursus.
 • Paaugstināt zināšanas par citām valstīm.
 • Attīstīt skolēnu  sociālo un starpkultūru kompetences.
 • Veicināt taisnīgumu un bērnu no nelabvēlīgām un imigrantu ģimenēm integrāciju skolās.
 • Svešvalodu zināšanu uzlabošana un pielietojums.
 • Digitālo kompetenču prasmju paaugstināšana, izmantojot inovatīvi integrētas pieejas.

Projekta gaitā tiek plānotas daudz dažādas aktivitātes, savstarpēji skolēnu un pedagogu apmaiņas braucieni. Katra valsts būs atbildīga parOVGPnoteiktām aktivitātēm.

Plānotais projekta rezultāts: skolēni kļūs toleranti viens pret otru un citiem sabiedrības locekļiem, skolēni sapratīs sociālās, etniskās, lingvistiskās un kultūras atšķirības, ‘lauzīs’stereotipus, lietos jaunās IT un uzlabos svešvalodu prasmes.

Plānotie projekta gala produkti: SEL mācību materiāls, projekta mājaslapa, mini 7 Eiropas valodu vārdnīca, digitālas mākslas darbu un foto izstādes, ‘Scratch’spēle.

Projekta budžets:  48 000 EUR

Projekta partneri: Nīderlande, Portugāle, Itālija, Turcija, Slovākija, Apvienotā Karaliste, Latvija

Publikācijas:
Erasmus+ projekta “SEL” noslēdzošā vizīte Portugālē
Skolotāju vizīte Itālijā Erasmus+ projekta „SEL” ietvaros
Projekta Erasmus+ “SEL” apmācību vizīte Apvienotajā Karalistē


Ieva Zariņa,
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktore

 

 

 

 

 

 

Zinību svētki 2019

31.maijā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā bija tradicionālie svētki – Zinību svētki. Mācību gads bija ļoti bagāts ar mācību olimpiādēm, konkursiem, sporta sacensībām, projektiem, pasākumiem, ekskursijām, koncertiem, skatēm.

Esam piedalījušies ar labiem rezultātiem Alūksnes – Apes novadu mācību olimpiādēs. Ance Pakalne ieguva 1.vietu mūzikas olimpiādē (sk.D.Pakalne) un piedalījās arī Vidzemes reģiona mūzikas olimpiādē, kur ieguva atzinību par labāko kompozīciju, kā arī atzinību vēstures olimpiādē (sk. L.Bukovska). Veiksmīga dalība olimpiādēs bija Rinaldam Kigitovičam: 1.vieta latviešu valodas olimpiādē (sk.Zilbere), 2.vieta ģeogrāfijas (sk.I.Zariņa) un 3.vieta angļu valodas (sk.G.Ķelpa) olimpiādē. Ģeogrāfijas olimpiādē komandā piedalījās arī Jūlija Katrīna Celenberga un Megija Lukjanoviča, iegūstot 2.vietu.  Jūlija Katrīna ieguva arī atzinību latviešu valodā. Austris Kalniņš parādīja labas zināšanas vēsturē, iegūstot 2.vietu, un fizikā atzinību (sk.S.Granta). Agnete Esmeralda Lauce, iegūstot atzinību matemātikā (sk.S.Bauska), piedalījās arī Vidzemes reģiona matemātikas olimpiādē.

Apes novada sākumskolas matemātikas olimpiādē 1.vietu ieguva Agnete Esmeralda Lauce, Beate  Ketija Pilmane, 2.vietu – Valters Gustavs pakalns, Rodrigo Saharovs,  atzinību – Ralfs Lukjanovičs, Latviešu valodas olimpiādē: 1.vieta – Rodrigo Saharovs, 2.vietu – Agnete Esmeralda Lauce, 3.vietu – Karīna Liepiņa un Beate  Ketija Pilmane, atzinību – Annike Kalniņa. Angļu valodā atzinību ieguva Rodrigo Saharovs. Vizuālajā mākslā 1.vieta Austrim Kalniņam,  2.vieta – Alisei Lūsei, Karīnai Zirdziņai, Megijai Trallai, 3.vieta – Jūlijai Katrīnai Celenbergai, atzinība – Egijai Auziņai un Gabrielai Annijai Paiķenai. Skolēnus sagatavoja skolotājas V.Jaukule, S.Bauska, A.Palmbaha, I.Baumane.

Alūksnes – Apes novadu skatuves runas konkursā 1.vietas ieguva Rauls Pakalns, Niks Judenkovs (I.Zilbere) un Rodrigo Saharovs (sk.S.Bauska), 2.vietas – Ance Pakalne, Austris Kalniņš, Karīna Zirdziņa un Marta Kalniņa (sk.I.Zilbere).

Miksikes konkursā “Galvas rēķini” Austris Kalniņš Alūksnes – Apes novadā ieguva 2.vietu un piedalījās arī finālā Rīga (sk.S.Granta). Vidzemes 8.patriotiskās dzejas festivāla “Mūs vieno Latvijas svētais vārds” dzejas konkursā K.Zirdziņa ieguva 2.vietu (sk.I.Zilbere). Alūksnes un Apes novadu 4.klašu skolēnu angļu valodas viktorīnā “Valodu vilciens pietur…” Loreta Saharova ieguva 1.vietu un Betae Ketija Pilmane – 2.vietu (sk. G.Ķelpa).

Mācību gadu optimālā līmenī beidza Adrians Antonovs, Beate Ketija Pilmane, Loreta Saharova, Džeida Ruta Alsvika, Miks Andersons, Kerija Katrīna Bērziņa, Marta Kalniņa, Rauls Pakalns, Arta Korobova, Emīls Jāņkalns, Karīna Zirdziņa, Alise Lūse, Kristers Skrastiņš, Kristers Elmanis, Kristers Lārmanis, Uvis Sproģis, Arta Zālīte, Daniels Auziņš, Austris Kalniņš, Ričards Krauze, Ginters Ķelps, Ance Pakalne, Jūlija Katrīna Celenberga, Žanete Jāņkalne, Rinalds Kigitovičs, Megija Lukjanoviča un Bella Agnija Vāciete.

Priecājamies par 5.-9. klašu kora iegūto I pakāpi koru skatē Alūksnē un I pakāpi Vidzemes reģionā! Tāpat arī par tautas nama deju kolektīva “Kastanītis”  – I pakāpi! Tie ir lieliski sasniegumi!

Arī šogad čakli vācām makulatūru, PET pudeles un baterijas, kur rezultātā skola ieguva 3.vietu un naudas balvu ekskursijai ZAAO gada akcijā “Dabai labu darīt!”. Čaklākie vācēji bija Rodrigo Ziemiņš un Ance Pakalne.

Sporta reitingā 1.vietu ieguva Daniels Auziņš, 2.vietu Ginters Ķelps un 3.vietu Kristers Lārmanis un Džeims Bukoveckis.

Visa mācību gada garumā aktīvi darbojās Skolēnu pašpārvalde, kas ir organizējusi un vadījusi skolas pasākumus. Aktīvākie ārpusstundu darbā bija Ance Pakalne, Bella Agnija Vāciete un Niks Judenkovs. 

Kā parasti Zinību svētku noslēgumā skolotāji deva “pūcītes” un balviņas skolēniem par viņu attieksmi un labajiem darbiem.

Paldies skolas direktorei Ievai Zariņai par atbalstu skolotāju ideju realizācijā, par iespēju piedalīties olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, par izglītības procesa organizāciju skolā, par projektu vadīšanu, uzraudzīšanu un realizāciju!

Paldies skolotājiem, kas mācīja, konsultēja, uzklausīja, palīdzēja un mudināja skolēnus neapstāties, noticēt sev un gūt panākumus gan ikdienas mācību darbā, gan olimpiādēs, konkursos un sacensībās!

Paldies visiem skolēnu vecākiem par atbalstu saviem bērniem, skolai un līdzdalību mūsu kopējās aktivitātēs!

Mācību gads tuvojas beigām, ir paveikts ļoti daudz! Ir godam nopelnīta atpūta vasarā!

 Līga Bukovska
direktores vietniece izglītības jomā

 

 


ZZ Čempionāts 2019

ZZ Čempionāts ir sporta un prāta spēles, draudzīga sāncensība radošos uzdevumos un netradicionālos sporta veidos skolēniem no visas Latvijas. ZZ Čempionāts 2019. gadā  notiek jau 13. sezonu un kā ierasts  tajā piedalās arī mūsu skola. Šoreiz tā bija apvienotā 9. un 7.klases komanda. Lai nokļūtu uz fināla pasākumu Ropažos, bija jāizpilda mājasdarbs, pusfināla un individuālie uzdevumi. Un mēs to izdarījām!!!

Fināla pasākums Ropažu sporta kompleksā patiesi veicināja savstarpēju cieņu, iecietību, draudzību dalībnieku  vidū, attīstīja  spējas sadarboties komandā, kā arī palīdzēja skolēniem atklāt sevī līderības prasmes un attīstīt tās, popularizēja aktīvu, radošu un gudru dzīvesveidu jauniešu vidū.

Vairāk foto skolas Facebook lapā

Pasākumu atklāja Valsts Prezidents R.Vējonis, savukārt vakarā ar koncertu mūs priecēja reperis Ansis.

Ar prieku, jaukām emocijām, jautriem piedzīvojumiem aizvadījām dienu, veicot dažādas interesantas  stafetes gan uz ūdens, gan uz zemes, gan skrienot, gan minoties, gan braucot ar kartingu, gan liekot puzles, gan bumbojoties, gan kāpjot klinšu .

Paldies par ieguldīto darbu sagatavošanās posmā komandas kapteinei Ancei  Pakalnei un skolotājai Līgai Bukovskai! Paldies skolas direktorei un šoferītim Mārim par atbalstu komandas nokļūšanai uz finālu!

Komandu atbalstīja un līdzi juta skolotāja Gunita
 
 

Godam nopelnīts apbalvojums

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas vēstures skolotājai Līgai Bukovskai  16. maija diena Mazsalacā, kur norisinājās 2. Cēsu pulka Skolnieku  rotas piemiņas karoga pasākums, bija pārsteigumiem bagāta.

 Dalībskolu patriotiskā darba vērtēšanas komisija starp 10 Ziemeļvidzemes skolām īpaši atzinīgi novērtējusi  Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas ieguldījumu skolēnu patriotiskajā audzināšanā. Daudzu šo pasākumu autore ir vēstures skolotāja Līga Bukovska.

 Skolas novērtēšanas dienā 9.aprīlī līdz ar prezentāciju par darbu šajā mācību gadā skolēni un vecāki  saīsinātā variantā parādīja Valsts 100 gadei veltīto priekšnesumu „No Brīvības līdz Brīvībai”, kura scenāriju veidoja skolotāja Līga. Tas līdz sirds dziļumiem aizkustināja komisiju, tāpat kā pagājušā gada 18. novembrī visus klātesošos.

VISC Neformālās  izglītības  departamenta direktore  Agra Bērziņa pauda izbrīnu par to, kā Latvijas 100 gadu vēsturi var parādīt stundas laikā. Jā, arī šādā veidā  skolēniem var mācīt Latvijas vēsturi!

  16. maijā skolotāja Līga Bukovska saņēma  Pateicību par skolēnu patriotisko audzināšanu, veicinot viņu nacionālās un valstiskās identitātes veidošanu un sekmējot savas skolas un novada tautas tradīciju un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, ko parakstījis Nacionālo bruņoto spēku komandieris, ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš un no skolu vērtēšanas komisijas dalībnieka Māra Niklasa piemiņas balvu.

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola lepojas ar saviem pedagogiem , skolēniem un vecākiem!

 Ieva Zariņa
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktore
 
 

2. Cēsu pulka Skolnieku rotas ceļojošā piemiņas karoga svētki Mazsalacā

16.maijā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas desmit 8.-9.klašu skolēni kopā ar vēstures skolotāju Līgu Bukovsku devās uz Mazsalacu, lai piedalītos 2. Cēsu kājnieku pulka Skolnieku rotas ceļojošā karoga glabātāju skolu karoga maiņas svinīgajā pasākumā, godinot un atceroties par Latviju kritušos neatkarības un brīvības cīnītājus.

 Pasākumu svinīgi atklāja Mazsalacas skolas direktore Zaiga Ivana, un ar muzikālu sveicienu priecēja popgrupa ‘’Smile’’ no Valmieras un Mazsalacas kultūras centra grupa ‘’Svētdienas’’. Pēc svinīgas atklāšanas skolēniem bija militārās sporta aktivitātes, kuras vadīja Mazsalacas vidusskolas jaunsargi.  Desmit aktivitātēs bija jāmet granātas, jānes ievainotais komandas biedrs,  jāšauj ar gaisa šauteni,  jāmeklē dažādas karavīram piederošas lietas, jāatpazīst kultūras celtnes un pieminekļi Latvijā. Skolotāji un viesi šajā laikā apgleznoja flīzītes, kas veidos šī pasākuma piemiņas sienu skolā.

Pēc militārajām aktivitātēm  un “lauku” virtuves pusdienām gatavojāmies svinīgajam gājienam. Svinīgā gājiena laikā nolikām ziedus  Latvijas brīvības cīņās kritušo igauņu karavīru Brāļu kapos, P.Zolta atdusas vietā un Varoņu birzītē.  Mūs pavadīja Nacionālo bruņoto spēku orķsestris.

Svinīgais pasākums un karoga maiņas ceremonija notika Mazsalacas novada Kultūras centrā. Pasākuma laikā tika uzteiktas skolas par patriotisko audzināšanu šajā mācību gadā. Mūsu skolas 9.klases skolēns Austris Kalniņš saņēma “Latvijas ģenerāļu kluba” pateicību par aktīvu dalību Jaunsardzē. Bijām lepni, ka mūsu vēstures skolotājai Līgai Bukovskai pasniedza NBS komandiera ģenerālleitnanta pateicību kā labākajai vēstures skolotājai.  “Latvijas ģenerāļu kluba”  pateicība tika pasniegta arī mūsu skolai par Skolnieku rotas karoga ceremonijas uzturēšanu un aktīvu, radošu un iniciatīvām bagātu ikdienas darbu. Šis bija ļoti īpašs pasākums, it īpaši  mums -devītajiem, jo mēs skolu pārstāvējām karoga maiņas ceremonijā pēdējo reizi.

Skolnieku rotas ceļojošais karogs tika nodots uz gadu glabāšanā Stalbes vidusskolai. Paldies Mazsalacas vidusskolai par ļoti interesanto un labi organizēto dienu!

Ance Pakalne
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 9.klases skolniece 
 
 
 

Pēdējais zvans skolā Gaujas krastā

17.maijā Pēdējā zvana svētki izskanēja Ancei, Austrim, Danielam A., Jēkabam, Ginteram, Danielam K., Oskaram, Ričardam, Rodrigo un viņu audzinātājai skolotājai Līgai.

Kā ierasts skolas zālē un uz pēdējo stundu viņus pavadīja paši jaunākie skolas biedri – 1.klases skolēni.

9.klases skolēni mūsu skolā bija piepildījuši savu ikdienas dzīvi ar ļoti daudzām aktivitātēm – mācību olimpiādēm, konkursiem, sporta sacensībām, ar līdzdalību projektos gan Latvijā, gan ārzemēs, ekskursijām, klases un skolas pasākumiem, aktīvi darbojoties interešu izglītības pulciņos un mūzikas, mākslas, sporta skolās. Tā bija pozitīva sadarbība ar skolotājiem, tāpēc 9.klases skolēni viņiem teica PALDIES ar pateicības vārdiem, pasniedzot savas “pūcītes” un ziedus! Paldies tika teikts arī skolas tehniskajiem darbiniekiem, ar kuriem skolēniem bija izveidojušās sirsnīgas attiecības, kas viņus atbalstīja gan ikdienā, gan aktivitātēs, gan klases īpašajos svētkos.

Par saviem audzēkņiem visvairāk priecājās viņu klases audzinātāja, jo ar lepnumu varēja raudzīties meitenē un astoņos zēnos, kas bija izauguši viņas acu priekšā. No maziem ķipariem, ar kuriem iepazinās 5.klasē, līdz  jauniešiem 9.klasē, ar kuriem kopā varēja “kalnus gāzt”. Viņi ir tik dažādi, bet kopā tas ir spēks. Tajā pašā laikā ir mazliet skumji, jo turpmāk būs tikai satikšanās prieks un atmiņas par kopā pavadīto laiku.

Pēdējā zvanā 9.klases skolēni saņēma direktores Ievas Zariņas un skolasbiedru laba vēlējumus. Īpaši sirsnīgs un daudzpusīgs bija 8.klases un viņu audzinātājas skolotājas Gunitas sveiciens. Un vēl lielāku pārsteigumu 8.klase bija sagatavojusi devītajiem viņu klases telpā, kad 9.klases skolēni devās uz pēdējo klases stundu. Atverot klases durvis, devītie ieraudzīja simtiem taureņu (tiešām simtiem, vēlāk saskaitījām – 560), kas padarīja klases telpu ļoti krāsainu un priecīgu. Un tie vēl nebija visi pārsteigumi no 8.klases!

9.klase pateicas visai skolas saimei par sirsnīgo un jauko Pēdējo zvanu, par labajiem vārdiem, dāvanām, ziediem! Īpašs paldies 8.klasei un viņu audzinātājai skolotājai Gunitai! Paldies skolotājām Dagnijai un Gunitai par izvēles stundas interesanto novadīšanu! Paldies 5.klasei par centieniem “palīdzēt” mums eksāmenu laikā!

Tagad sākas eksāmeni, turiet īkšķus, lai mums izdodas!

Līga Bukovska
9.klases audzinātāja 

 


Šī gada 14.maijā Valkā norisinājās starpnovadu skolu sacensības vieglatlētikā “ZIEMEĻU STĪGA”, kurās pulcējās sportisti no vairāku novadu skolām.  Arī mūsu pieci 9.klases skolēni Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas vārdu aizstāvēja godam un mājās atveda 8 medaļas.

Iegūtie rezultāti: 

100m sprinta distancē:
1.vieta Ginters Ķelps (2003.-2004.g.dz.)
2.vieta Daniels Auziņš (1999.-2002.g.dz.)

200m sprinta distancē:
1.vieta Ginters Ķelps (2003.-2004.g.dz.)
2.vieta Daniels Auziņš (1999.-2002.g.dz.)
3.vieta Jēkabs Kalniņš (2003.-2004.g.dz.)

800m vidējo distanču skriešanā:
1.vieta Austris Kalniņš (2003.-2004.g.dz.)

Lodes grūšanā:
1.vieta Ričards Krauze (2003.-2004.g.dz.)

Šķēpa mešanā:
2.vieta Ričards Krauze (2003.-2004.g.dz.)

Paldies puišu sporta skolotājam J.Ozoliņam, puišu sporta skolu treneriem un skolas direktorei par atbalstu nokļūšanā uz sacensībām!

Uzvarētāju foto skolas Facebook lapā

 


10.maija pēcpusdienā Mātes diena atnāca Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā ar krāšņu koncertu „No sirsniņas sirsniņā”. Jau ierasts, ka mācību gada noslēgumā Mātes dienas koncertā skolēni priecē skatītājus ar labāko sniegumu, kas apgūts visa gada laikā.

Dzirdam skanīgas dziesmas gan 1.-4.klašu, gan 5.-9.klašu kora izpildījumā, kā arī ansambļa sniegumu. Šogad svētku koncerts notika Gaujienas tautas namā, jo priekšnesumus sniedza arī Gaujienas deju kolektīvi „Sīči” un „Kastanītis”. Jāpiebilst, ka mums ir īpašs prieks par saviem dejotājiem un dziedātājiem, jo šogad Apes-Alūksnes novadu deju kolektīvu skatē „Kastanītis” ieguva 1.pakāpi un koru skatē 5.-9.klašu koris arī ieguva 1.pakāpi. Mūsu koristi tālāk piedalījās Vidzemes novada koru skatē Valmierā, kur savā vecuma grupā ieguva trešo augstāko rezultātu. Koncertā ikviens ar siltām emocijām klausījās skanīgās dziesmas un priecēja acis pie dejotāju raitā soļa.

Pavasara prieks, bērna sapņi un māmiņas tuvums izskanēja arī dzejā, ko sniedza skatuves runas konkursa laureāti. Tāpat patīkamus mirkļus klātesošie varēja baudīt, klausoties vismazāko dziedātāju balstiņās, ko izpildīja mazo vokālistu konkursa „Cālis” un „Putniņi” labākie dziedātāji.

Koncerta izskaņā sirsnīgus apsveikuma vārdus visiem klātesošajiem teica skolas direktore Ieva Zariņa, visu skolotāju vārdā pasakot mīļu paldies vecākiem par ieguldīto darbu bērnu audzināšanā, jo mums taču visiem prieks redzēt savas atvases spēcīgi zaļojam tālāk. Izskanēja arī novēlējums būt stiprām Latvijas ģimenēm, jo ne velti Mātes diena ir pavisam tuvu otrai svētku dienai – Ģimenes dienai. Tikai stiprās ģimenēs var izaugt spējīgi, gudri un talantīgi bērni. Domāju, ka ikvienam bija iespēja novērtēt mūsu pašdarbības kolektīvu radošo darbu. Iespējas ir – dejot, dziedāt, tikai jāgrib to darīt, jo saldam uzvaras auglim pamatā ir sūrs, grūts darbs.

Paldies skolotājiem, kas veic šo grūto ikdienas darbu! Ziedus un paldies saņēma koru diriģentes Dagnija Pakalne, Ilze Dāve, deju kolektīva vadītāja Dace Ķelpe,  pirmsskolas  mūzikas skolotāja Agija Lūse.

Visu pasākumu brīnišķīgi vadīja mūsu skolas skolēni Ance Pakalne un Niks Judenkovs, paldies viņiem!

Sirsnīgu ziedu sveicienu saņēma Gaujienas tautas nama vadītāja Laima Poševa par atsaucību un veiksmīgu sadarbību ar skolas kolektīvu.

Lai prieks ienāk mūsu vecāku sirdīs, lai bērni uzzied savu vecāku mīlestībā! Lai svētki mūs padara skaistākus un sirdīs bagātākus!

Ilze Zilbere
skolotāja

 

 


Katru gadu Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā notiek mācību priekšmetu nedēļas. Šogad no 8.aprīļa līdz 11.aprīlim norisinājās Vēstures nedēļa, kurā piedalījās visi skolēni no pirmās līdz devītajai klasei.

Pirmdien, 8.aprīlī, klases saņēma jautājumu lapas “Vai Tu pazīsti savu skolu – pili?” Atbildes bija jāmeklē gan skolas telpās, ārpusē, gan H.Grāvja grāmatā “Adzele 1111 – Gaujiena 2011”. Tā skolēni pievērsa uzmanību interesantām lietām skolā, muzejā, atkārtoja un uzzināja ievērojamas personības, kas strādājušas Gaujienā. Skolēni parādīja labas zināšanas, kaut gan gadījās arī kuriozas atbildes.

Otrdien, 9. aprīlī, mēs vispirms uzņēmām ciemiņus – Cēsu pulka Skolēnu rotas piemiņas karoga piešķiršanas komisiju septiņu cilvēku sastāvā un  parādījām mūsu 18.novembrim veltītā koncertuzveduma “NO BRĪVĪBAS LĪDZ BRĪVĪBAI” saīsināto variantu, kā arī prezentāciju par patriotisko audzināšanu un mūsu skolēnu pilsonisko līdzdalību 2018./2019.m.g.

Taču īsts azarts skolēnus pārņēma, piedaloties dažādās vēstures spēlēs – “Vikingu rūnu raksti”, “Mūmijas veidošana”, “Pa Daugavas ceļu”,  “Raganu reiss”, “Bruņinieku cīņas”, “Asā acs”, “Mafija pret parlamentu”. Rezultāti tika piefiksēti, un laiks pagāja ļoti ātri.

Trešdien, 10.aprīlī, mēs svinējām Skolas muzejam 50 gadus. Vēstures skolotāja ar prezentācijas palīdzību iepazīstināja klātesošos ar muzeja pirmsākumiem, kad skolā sāka strādāt skolotājs Harijs Grāvis. Tā uzzinājām par pirmajām novadpētnieku  ekspedīcijām Gaujienā, par pirmajiem stendiem, gidiem. Muzejs ir mainījies līdzi laikam. Vairākas reizes ir nomainījušās ekspozīcijas.  Izmantojot muzeja materiālus mūsdienās, skolēni ir veidojuši savas izstādes gan skolā, gan Latvijas Vēstures Nacionālajā muzejā, pētnieciskos un radošos darbus, filmējuši un veidojuši video. Esam ar šiem darbiem ieguvuši galvenās balvas visdažādākajos valsts konkursos. Par muzeja izveidi, materiālu vākšanu un grāmatas par Gaujienu sarakstīšanu, mums jāsaka paldies aizsaulē aizgājušajam skolotājam Harijam Grāvim.

Un tad vēstures skolotāja pārbaudīja, cik labi skolēni pazīst dažādus eksponātus skolas muzejā. Jāsecina, ka skolēni ļoti labi atbildējs uz uzdotajiem jautājumiem.

Noslēdzošajā dienā 1.-4.klašu skolēni rādīja dažādas vēstures ainas. 4.klases skolēni bija kļuvuši par alu cilvēkiem un parādīja, kā cilvēki dzīvoja akmens laikmetā. 2.klases meitenes mūs aizveda uz Franciju uz Versaļu, un mēs varējām redzēt, kā etiķeti ievēroja galma dāmas un princeses. 1./3.klases skolēni bija oktobrēni un pionieri. Viņi mūs iepazīstināja ar ierindas skati. Tā “dzīvās bildēs” mēs pabijām akmens laikmetā, absolūtisma laikā un padomju laikā.

Vecāko klašu skolēni pulcējās uz gala pasākumu “Vēsture un mūzika cauri laiku lokiem”. Pasākumu atklāja Raganiņas – Vēsture un Mūzika (vēstures skolotāja Līga un mūzikas skolotāja Dagnija). Raganiņas pasaulē ir dzīvojušas ļoti ilgi, ir piedalījušās dažādos notikumos dažādās valstīs. Pasākumā laikā 5.klase iepazīstināja ar indiāņu tradīcijām, dejām. No 6.klases mēs uzzinājām, ka cirks ir radies senajā Romā. 6.klases klauni mūs pārsteidza ar akrobātiskiem trikiem un aizraujošu deju. 7.klases skolēni izstāstīja stāstu par Robinu Hudu, kurš gatavs palīdzēt vājākajiem. 8.klases skolēni sniedza mums priekšstatu par senās Grieķijas dieviem un olimpiskajām spēlēm. Kolhoza “Uzvara” kolhoznieki (9.klase) bija pulcējušies uz sapulci, kur apsprieda gan paveikto, gan vērsās pret nebūšanām kolhozā. Skolēnu priekšnesumi bija labi sagatavoti, saturīgi, ar humoru. Starp priekšnesumiem Raganiņa Mūzika savukārt organizēja mūzikas konkursa kārtas, kur klašu un skolotāju komandām bija jāatmin dziesmas pēc attēliem, atslēgas vārdiem, pirmajām notīm. Gāja karsti. Ar katru nākamo tūri spriedze pieauga. Dziesmas ne tikai tika uzminētas, bet arī izdziedātas. Trīs stundas garais pasākums pagāja ātri.

Vēstures nedēļa savu mērķi sasniedza. Mēs kopā varējām savas zināšanas papildināt, radoši un aktīvi darboties! Paldies visiem skolēniem par aktivitāti un skolotājiem par līdzdarbošanos un sava laika ieguldīšanu Vēstures nedēļā!

Līga Bukovska
Vēstures skolotāja 

 

Esam ļoti lepni par mūsu dziedātājām, kas Latvijas izglītības iestāžu koru konkursā Vidzemē ieguva 1.pakāpi.
Paldies dziedātājām, paldies viņu vadītājām Dagnijai Pakalnei un Ilzei Dāvei!

Esam lepni par mūsu dziedātājām, kas Latvijas izglītības iestāžu koru konkursā Alūksnes un Apes novadā ieguva 1.pakāpi.
Paldies dziedātājām, paldies viņu vadītājām Dagnijai Pakalnei un Ilzei Dāvei!

 


Zaļais restarts

Informē 5.klases skolēni: “Mēs nolēmām piedalīties konkursā “Zaļais restarts”, jo mums ir svarīga nepiesārņota un tīra daba. Vispirms secinājām, ka mūsu mājās visvairāk no otrreizējai izlietošanai izmantojamajiem materiāliem ir iepirkuma maisiņi un plastmasas pudeles, tāpēc nolēmām, ka gatavosim traukus un tērpus klases ballītei. Traukus gatavojām no dažāda izmēra pudelēm. Mēs izgatavojām lielas un mazas bļodiņas, glāzes, vāzi puķēm. Tērpus veidojām no iepirkuma maisiņiem. Traukus izmantojām, lai saklātu galdu klases vakaram. Mēs bijām ļoti priecīgi par savu darbu, jo ļoti centāmies. Īpaši mums izdevās modes skate. Paldies audzinātājai Vizbulītei!”

 


Konkurss “Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos”

26.martā  Kristers Elmanis piedalījās konkursā “Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” Alūksnes muzejā. Kristers klātesošos iepazīstināja ar savas vecmāmiņas Laumas Driķes dzīves notikumiem pirms 70 gadiem. Arī viņa, septiņgadīga meitene, kopā ar vecākiem un saviem jaunākajiem brāļiem no Mārkalnes tika izvesta lopu vagonā uz Sibīriju Tomskas apgabalu Pokrovkas sādžu 1949.gada 26.martā.

Mazā Lauma Sibīrijā apguva krievu valodu, mācījās skolā un 12 gados jau strādāja visus darbus: gan sienu pļāva, gan malku zāģēja, gan darīja visus mājas darbus.

Visa izsūtījuma laikā nekad netika aizmirsts vārds dzimtene. Laumas vecmāmiņa vēstulē rakstīja: “Skaties, Laumiņ, kur saulīte riet, tur uz to pusi ir dzimtene”. Lauma vēroju saules rietu un ar skumjām sirdī sūtīja sveicienus mīļajiem uz dzimteni.

Kristera vecmāmiņa atceras gan bargās Sibīrijas ziemas, gan karstās un odu pilnās vasaras. Ar labu vārdu atceras vietējos iedzīvotājus, kas palīdzēja atvestajiem latviešiem.

1955.gadā visa ģimene atgriezās mājās Latvijā.

Pasākumā piedalījās arī skolēni no Apes un Alūksnes, represētie, kā arī politiski represēto kluba “Sarma” vadītāja Dzidra Mazika, kas pateicās gan skolēniem, gan skolotājiem par izpētītajiem dzīvesstāstiem. Skolēni un skolotāji saņēma Alūksnes muzeja un Alūksnes Izglītības pārvaldes pateicības balvas par ieguldīto darbu un to prezentēšanu.

Pasākums bija veltīts vēstures sāpīgajiem notikumiem, bet izskaņa bija gaiša, jo skolu jaunatne zina šos notikumus, un viņi būs neatkarīgās Latvijas valsts nākotnes veidotāji.

Paldies Alūksnes muzejam un Izglītības pārvaldei par saturīgi noorganizēto pasākumu!

Līga Bukovska
Vēstures skolotāja 

 


Pirms septiņdesmit gadiem 25.martā

“Šonakt zeme visa nodreb asarās un mokās.
Tur – aiz restēm gaisma dzisa,
 Dievs, tos glābt stāv tavās rokās!”

25.martā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā notika piemiņas pasākums “Nesalauztā sirds”, pieminot  1949.gada deportāciju 70. gadadienu.

Divi latviešu tautai liktenīgi datumi – 14. jūnijs un 25. marts. Šodien tā ir vēsture, tie ir fakti, tā ir emociju un pārdzīvojumu jūra. Kad tiek pārcilātas atmiņas, tek asaras. Tās ir pazemoto sāpes. Lai šodienas skolēni saprastu tālos notikumus, ir jārunā no sirds uz sirdi. Ir jāklausās izsūtīto stāsti par viņu tālaika sapņiem un cerībām, kurām divi datumi pārvilka melnu svītru pāri, un par to, kā dzīve turpinājās tālu prom no mājām Sibīrijā, tālajos Austrumos un galējos ziemeļos.

Lai šodien spētu apjaust 25. marta deportāciju apmērus, jāiedomājas 2018.gada vasarā Dziesmu svētku gājiens – vairāk kā 40 000 priekā starojošu ļaužu. 1949.gada pavasarī no Latvijas izveda vairāk kā 42 000 cilvēku. Divas latviešu straumes: viena, izdziedot un izdejojot prieku, otra – dodoties pretī nolemtībai.

Vēstures lappuses pirms 70 gadiem pārlapoja Gaujienas skolēni Alise Lūse, Bella Agnija Vāciete, Ance Pakalne, Niks Judenkovs un Austris Kalniņš. Vēstures skolotāja Līga Bukovska lika ieklausīties klātesošos mūsu skolēnu vecvecāku, kaimiņu, pazīstamo gaujieniešu likteņos. Emocionāli pasākumu paspilgtināja mūzikas skolotāja Dagnija Pakalne.

Mūsu skolas saimes kopējais ceļš šodien veda arī pie piemiņas akmens deportētajiem Gaujienas kapsētā. Izskanēja Ernas Monikas Akmentiņas Sibīrijā rakstītais dzejolis Austra un Nika izpildījumā. Vēstures skolotāja uzsvēra, ka padomju okupācijas varas veiktais noziegums pret Latvijas tautu pirms 70 gadiem vairs nedrīkst atkārtoties. Latvijas tauta nedrīkst pieļaut svešu virssvaru pār sevi. Pēc Gaujienas pārvaldes vadītājas Inese Lukjanovičas uzrunas ir klusuma brīdis. Šajā mirklī mēs atdodam godu tiem cilvēkiem, kas neatgriezās mājās. Pie piemiņas akmens sagūla ziedi un svecītes.

Vairāk foto skolas Facebook.com lapā

Līga Bukovska
Vēstures skolotāja

 

 

 


Margaritai Stārastei veltītā nedēļa sākumskolā

Mūsu skolā no 18. – 25.februārim  1. -4.klasei notika tematiskā nedēļa veltīta Margaritas Stārastes daiļradei. Iepazīšanās ar rakstnieces darbiem sākās jau gatavojoties Ziemassvētkiem, kad kopīgi iestudējām fragmentus no “Ziemas pasakas” un projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros apmeklējot teātra izrādi “Kraukšķītis” Valmieras Kultūras centrā.

Tematiskajā nedēļā iepazinām rakstnieces dzīves gājumu, lasījām Margaritas Stārastes darbus, iepazinām grāmatu varoņus, priecājāmies par skaistajām grāmatu ilustrācijām. Vizuālās mākslas stundās  izkrāsojām iemīļotāko grāmatu ilustrācijas. Katrā klasē veidojām nelielu izstādi ar mākslinieces ilustrētajām un sacerētajām grāmatām. Uzzinājām interesantus faktus par pašu rakstnieci un iepazinām vairākas grāmatas.

27. februārī notika viktorīna, kurā pildījām dažādus uzdevumus par iepazītajām grāmatām. Gan skolēniem, gan skolotājām ļoti patīk sirsnīgās, mīļās un priecīgās grāmatu ilustrācijas, arī interesantie un pamācošie stāsti un pasakas!

Inga Baumane
Skolotāja

 


Valentīndienas POPIELA 2019

 16.februārī notika gaidītais šovs Valentīndienas POPIELA, kur bija iespēja satikties ar pašmāju estrādes zvaigznēm, gan arī ar ārzemju māksliniekiem.

Jau pašā iesākumā visus klausītājus aizrauj Ances Pakalnes un Nika Judenkova video versija, Laura Reinika dziesma „Pasakā” (neliela piebilde – tas bija viennozīmīgi vienreizēji)….

Pēc pasakas attapāmies ikdienas dzīvē, kurā ik uz soļa sastopami arī kuriozi, grupas „Sandra” dziesmā „Mans vīriņš”, ko izpildīja Žanete, Bella, Emīls, Kristers.

Un, ja satiec „Meiteni ar zaļām acīm”, tad zini, kad šis vakars ir izdevies,-to apstiprināja Kerija un Nadīna no 5.klases.

Lielus aplausus izpelnījās 7.klases atveidotā grupas „Prāta vētra” dziesma „Debesis iekrita tevī”.

Un tad uz skatuvi steidzās grupa „Musiqq” ar dziesmu „Sekundes”, 6.kl. Emīla un Roberta atveidojumā.

Ovācijas neizpalika arī kādreiz populārajam „Dāmu popam”, ar dziesmu „Varbūt rīt”,  kur par burvīgajām dziedātājām bija pārtapuši 9.klases puiši.

To, ka meitenes nekādi nevar iztikt bez puišiem, skaidri izpaudās Jenny May  dziesmā „Bez puišiem nevar” (visas 8.klases sniegumā).

Ar savu emocionālo sniegumu visus klātesošos  saviļņoja Niks Judenkovs, Alekss dziesmā „Rozā lietus”, (tā pierādot, ka dažreiz tomēr vajag uzlikt rozā brilles,lai viss dzīvē izskatītos citādāk…).

Bet 5.klases zēni, kā īsti kavalieri, prasmīgi pievērsa uzmanību meitenēm, ar grupas ”Bruģis” dziesmu „Mana mīļa tu!”.

Skatītājus aizkustināja visas 6.klases izpildītā grupas „Saldais pārītis”  dziesma ”Ak, Jāni, precē mani”.

 POPIELAS pirmā daļa noslēdzās ar interesantu 7.klases kopdarbu, šā gada  populārāko hītu „Salauztā sirds”.

Otrajā daļā tika atveidoti ārzemju izpildītāji, grupas. Kā pirmā bija Džastina Bībera  dziesma „BABY” (8.kl.). Un tad 9.klase pārsteidza klausītājus ar priekšnesumu „Watch me”.  Bet 5.kl. Marta un Kerija rotaļājās ar baloniem dziesmā „Superficial love”. Savukārt, 6.kl. meitenes straujos  deju ritmus  atnesa no Puertoriko, dziesmā „Despacito” (jo īpašas pārvērtībās, iejūtoties tēlā –Alise). Valentīndienas Popiela izskanēja ar „Barby girl”, 5.klases izpildījumā.

Kamēr skatītāji noteica savu simpātiju, tikmēr īpaši izveidotā žūrija (skolas direktore I.Zariņa, skolotāja A.Grizāne un sk.saimnieks A.Puļļa), „rāvās” svaigos sviedros, izvērtējot un nosakot veiksmīgākos priekšnesumus.

Ar saldām balvām un diplomiem tika apbalvoti:

3.vieta
6.kl., dz. „Ak, Jāni, precē mani”
8.kl., dz. „Mans vīriņš”

2.vieta
Niks Judenkovs, „Rozā lietus”
5.kl., „Barby girl”

1.vieta
9.kl. gr. „Dāmu pops, dz. „Varbūt rīt”
 7.kl. gr. „Prāta vētra” ,dz. „Debesis iekrita tevī”

Grand Prix :
Ance un Niks ,dz. „Pasakā”

Skatītāju simpātiju balvu ieguva :9.kl. Dāmu pops, un 5.kl. Barby girl.

Bet žūrijas specbalvas saņēma :
Niks Judenkovs un 9.klases „Watch me” (no sk.  direktores)
Ance  un Niks –par oriģinalitāti (no sk. A.Grizānes)                       
6.kl. Emīls un Roberts gr.Mussiqq ( sk.A.Puļļa)

Vairāk foto

Paldies par jauko, saturīgi pavadīto vakaru gan skolēni, gan vecāki teica virsvadītājai, skolotājai Dagnijai Pakalnei.

Visu vēroja, vērtēja skolas saimnieks Andrejs Puļļa

 


ZZ Čempionāts 2019

ZZ Čempionāts ir sporta un prāta spēles, draudzīga sāncensība radošos uzdevumos un netradicionālos sporta veidos skolēniem no visas Latvijas. ZZ Čempionāts 2019. gadā  notiek jau 13. sezonu un kā ierasts  tajā piedalās arī mūsu skola. Šoreiz tā bija apvienotā 9. un 7.klases komanda. Lai nokļūtu uz fināla pasākumu Ropažos, bija jāizpilda mājasdarbs, pusfināla un individuālie uzdevumi. Un mēs to izdarījām!!!

Fināla pasākums Ropažu sporta kompleksā patiesi veicināja savstarpēju cieņu, iecietību, draudzību dalībnieku  vidū, attīstīja  spējas sadarboties komandā, kā arī palīdzēja skolēniem atklāt sevī līderības prasmes un attīstīt tās, popularizēja aktīvu, radošu un gudru dzīvesveidu jauniešu vidū.

Vairāk foto skolas Facebook lapā

Pasākumu atklāja Valsts Prezidents R.Vējonis, savukārt vakarā ar koncertu mūs priecēja reperis Ansis.

Ar prieku, jaukām emocijām, jautriem piedzīvojumiem aizvadījām dienu, veicot dažādas interesantas  stafetes gan uz ūdens, gan uz zemes, gan skrienot, gan minoties, gan braucot ar kartingu, gan liekot puzles, gan bumbojoties, gan kāpjot klinšu .

Paldies par ieguldīto darbu sagatavošanās posmā komandas kapteinei Ancei  Pakalnei un skolotājai Līgai Bukovskai! Paldies skolas direktorei un šoferītim Mārim par atbalstu komandas nokļūšanai uz finālu!

Komandu atbalstīja un līdzi juta skolotāja Gunita
 

Godam nopelnīts apbalvojums

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas vēstures skolotājai Līgai Bukovskai  16. maija diena Mazsalacā, kur norisinājās 2. Cēsu pulka Skolnieku  rotas piemiņas karoga pasākums, bija pārsteigumiem bagāta.

 Dalībskolu patriotiskā darba vērtēšanas komisija starp 10 Ziemeļvidzemes skolām īpaši atzinīgi novērtējusi  Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas ieguldījumu skolēnu patriotiskajā audzināšanā. Daudzu šo pasākumu autore ir vēstures skolotāja Līga Bukovska.

 Skolas novērtēšanas dienā 9.aprīlī līdz ar prezentāciju par darbu šajā mācību gadā skolēni un vecāki  saīsinātā variantā parādīja Valsts 100 gadei veltīto priekšnesumu „No Brīvības līdz Brīvībai”, kura scenāriju veidoja skolotāja Līga. Tas līdz sirds dziļumiem aizkustināja komisiju, tāpat kā pagājušā gada 18. novembrī visus klātesošos.

VISC Neformālās  izglītības  departamenta direktore  Agra Bērziņa pauda izbrīnu par to, kā Latvijas 100 gadu vēsturi var parādīt stundas laikā. Jā, arī šādā veidā  skolēniem var mācīt Latvijas vēsturi!

  16. maijā skolotāja Līga Bukovska saņēma  Pateicību par skolēnu patriotisko audzināšanu, veicinot viņu nacionālās un valstiskās identitātes veidošanu un sekmējot savas skolas un novada tautas tradīciju un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, ko parakstījis Nacionālo bruņoto spēku komandieris, ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš un no skolu vērtēšanas komisijas dalībnieka Māra Niklasa piemiņas balvu.

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola lepojas ar saviem pedagogiem , skolēniem un vecākiem!

 Ieva Zariņa
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktore
 

2. Cēsu pulka Skolnieku rotas ceļojošā piemiņas karoga svētki Mazsalacā

16.maijā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas desmit 8.-9.klašu skolēni kopā ar vēstures skolotāju Līgu Bukovsku devās uz Mazsalacu, lai piedalītos 2. Cēsu kājnieku pulka Skolnieku rotas ceļojošā karoga glabātāju skolu karoga maiņas svinīgajā pasākumā, godinot un atceroties par Latviju kritušos neatkarības un brīvības cīnītājus.

 Pasākumu svinīgi atklāja Mazsalacas skolas direktore Zaiga Ivana, un ar muzikālu sveicienu priecēja popgrupa ‘’Smile’’ no Valmieras un Mazsalacas kultūras centra grupa ‘’Svētdienas’’. Pēc svinīgas atklāšanas skolēniem bija militārās sporta aktivitātes, kuras vadīja Mazsalacas vidusskolas jaunsargi.  Desmit aktivitātēs bija jāmet granātas, jānes ievainotais komandas biedrs,  jāšauj ar gaisa šauteni,  jāmeklē dažādas karavīram piederošas lietas, jāatpazīst kultūras celtnes un pieminekļi Latvijā. Skolotāji un viesi šajā laikā apgleznoja flīzītes, kas veidos šī pasākuma piemiņas sienu skolā.

Pēc militārajām aktivitātēm  un “lauku” virtuves pusdienām gatavojāmies svinīgajam gājienam. Svinīgā gājiena laikā nolikām ziedus  Latvijas brīvības cīņās kritušo igauņu karavīru Brāļu kapos, P.Zolta atdusas vietā un Varoņu birzītē.  Mūs pavadīja Nacionālo bruņoto spēku orķsestris.

Svinīgais pasākums un karoga maiņas ceremonija notika Mazsalacas novada Kultūras centrā. Pasākuma laikā tika uzteiktas skolas par patriotisko audzināšanu šajā mācību gadā. Mūsu skolas 9.klases skolēns Austris Kalniņš saņēma “Latvijas ģenerāļu kluba” pateicību par aktīvu dalību Jaunsardzē. Bijām lepni, ka mūsu vēstures skolotājai Līgai Bukovskai pasniedza NBS komandiera ģenerālleitnanta pateicību kā labākajai vēstures skolotājai.  “Latvijas ģenerāļu kluba”  pateicība tika pasniegta arī mūsu skolai par Skolnieku rotas karoga ceremonijas uzturēšanu un aktīvu, radošu un iniciatīvām bagātu ikdienas darbu. Šis bija ļoti īpašs pasākums, it īpaši  mums -devītajiem, jo mēs skolu pārstāvējām karoga maiņas ceremonijā pēdējo reizi.

Skolnieku rotas ceļojošais karogs tika nodots uz gadu glabāšanā Stalbes vidusskolai. Paldies Mazsalacas vidusskolai par ļoti interesanto un labi organizēto dienu!

Ance Pakalne
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 9.klases skolniece
 

Pēdējais zvans skolā Gaujas krastā

17.maijā Pēdējā zvana svētki izskanēja Ancei, Austrim, Danielam A., Jēkabam, Ginteram, Danielam K., Oskaram, Ričardam, Rodrigo un viņu audzinātājai skolotājai Līgai.

Kā ierasts skolas zālē un uz pēdējo stundu viņus pavadīja paši jaunākie skolas biedri – 1.klases skolēni.

9.klases skolēni mūsu skolā bija piepildījuši savu ikdienas dzīvi ar ļoti daudzām aktivitātēm – mācību olimpiādēm, konkursiem, sporta sacensībām, ar līdzdalību projektos gan Latvijā, gan ārzemēs, ekskursijām, klases un skolas pasākumiem, aktīvi darbojoties interešu izglītības pulciņos un mūzikas, mākslas, sporta skolās. Tā bija pozitīva sadarbība ar skolotājiem, tāpēc 9.klases skolēni viņiem teica PALDIES ar pateicības vārdiem, pasniedzot savas “pūcītes” un ziedus! Paldies tika teikts arī skolas tehniskajiem darbiniekiem, ar kuriem skolēniem bija izveidojušās sirsnīgas attiecības, kas viņus atbalstīja gan ikdienā, gan aktivitātēs, gan klases īpašajos svētkos.

Par saviem audzēkņiem visvairāk priecājās viņu klases audzinātāja, jo ar lepnumu varēja raudzīties meitenē un astoņos zēnos, kas bija izauguši viņas acu priekšā. No maziem ķipariem, ar kuriem iepazinās 5.klasē, līdz  jauniešiem 9.klasē, ar kuriem kopā varēja “kalnus gāzt”. Viņi ir tik dažādi, bet kopā tas ir spēks. Tajā pašā laikā ir mazliet skumji, jo turpmāk būs tikai satikšanās prieks un atmiņas par kopā pavadīto laiku.

Pēdējā zvanā 9.klases skolēni saņēma direktores Ievas Zariņas un skolasbiedru laba vēlējumus. Īpaši sirsnīgs un daudzpusīgs bija 8.klases un viņu audzinātājas skolotājas Gunitas sveiciens. Un vēl lielāku pārsteigumu 8.klase bija sagatavojusi devītajiem viņu klases telpā, kad 9.klases skolēni devās uz pēdējo klases stundu. Atverot klases durvis, devītie ieraudzīja simtiem taureņu (tiešām simtiem, vēlāk saskaitījām – 560), kas padarīja klases telpu ļoti krāsainu un priecīgu. Un tie vēl nebija visi pārsteigumi no 8.klases!

9.klase pateicas visai skolas saimei par sirsnīgo un jauko Pēdējo zvanu, par labajiem vārdiem, dāvanām, ziediem! Īpašs paldies 8.klasei un viņu audzinātājai skolotājai Gunitai! Paldies skolotājām Dagnijai un Gunitai par izvēles stundas interesanto novadīšanu! Paldies 5.klasei par centieniem “palīdzēt” mums eksāmenu laikā!

Tagad sākas eksāmeni, turiet īkšķus, lai mums izdodas!

Līga Bukovska
9.klases audzinātāja 

 


Šī gada 14.maijā Valkā norisinājās starpnovadu skolu sacensības vieglatlētikā “ZIEMEĻU STĪGA”, kurās pulcējās sportisti no vairāku novadu skolām.  Arī mūsu pieci 9.klases skolēni Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas vārdu aizstāvēja godam un mājās atveda 8 medaļas.

Iegūtie rezultāti: 

100m sprinta distancē:
1.vieta Ginters Ķelps (2003.-2004.g.dz.)
2.vieta Daniels Auziņš (1999.-2002.g.dz.)

200m sprinta distancē:
1.vieta Ginters Ķelps (2003.-2004.g.dz.)
2.vieta Daniels Auziņš (1999.-2002.g.dz.)
3.vieta Jēkabs Kalniņš (2003.-2004.g.dz.)

800m vidējo distanču skriešanā:
1.vieta Austris Kalniņš (2003.-2004.g.dz.)

Lodes grūšanā:
1.vieta Ričards Krauze (2003.-2004.g.dz.)

Šķēpa mešanā:
2.vieta Ričards Krauze (2003.-2004.g.dz.)

Paldies puišu sporta skolotājam J.Ozoliņam, puišu sporta skolu treneriem un skolas direktorei par atbalstu nokļūšanā uz sacensībām!

Uzvarētāju foto skolas Facebook lapā

 


10.maija pēcpusdienā Mātes diena atnāca Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā ar krāšņu koncertu „No sirsniņas sirsniņā”. Jau ierasts, ka mācību gada noslēgumā Mātes dienas koncertā skolēni priecē skatītājus ar labāko sniegumu, kas apgūts visa gada laikā.

Dzirdam skanīgas dziesmas gan 1.-4.klašu, gan 5.-9.klašu kora izpildījumā, kā arī ansambļa sniegumu. Šogad svētku koncerts notika Gaujienas tautas namā, jo priekšnesumus sniedza arī Gaujienas deju kolektīvi „Sīči” un „Kastanītis”. Jāpiebilst, ka mums ir īpašs prieks par saviem dejotājiem un dziedātājiem, jo šogad Apes-Alūksnes novadu deju kolektīvu skatē „Kastanītis” ieguva 1.pakāpi un koru skatē 5.-9.klašu koris arī ieguva 1.pakāpi. Mūsu koristi tālāk piedalījās Vidzemes novada koru skatē Valmierā, kur savā vecuma grupā ieguva trešo augstāko rezultātu. Koncertā ikviens ar siltām emocijām klausījās skanīgās dziesmas un priecēja acis pie dejotāju raitā soļa.

Pavasara prieks, bērna sapņi un māmiņas tuvums izskanēja arī dzejā, ko sniedza skatuves runas konkursa laureāti. Tāpat patīkamus mirkļus klātesošie varēja baudīt, klausoties vismazāko dziedātāju balstiņās, ko izpildīja mazo vokālistu konkursa „Cālis” un „Putniņi” labākie dziedātāji.

Koncerta izskaņā sirsnīgus apsveikuma vārdus visiem klātesošajiem teica skolas direktore Ieva Zariņa, visu skolotāju vārdā pasakot mīļu paldies vecākiem par ieguldīto darbu bērnu audzināšanā, jo mums taču visiem prieks redzēt savas atvases spēcīgi zaļojam tālāk. Izskanēja arī novēlējums būt stiprām Latvijas ģimenēm, jo ne velti Mātes diena ir pavisam tuvu otrai svētku dienai – Ģimenes dienai. Tikai stiprās ģimenēs var izaugt spējīgi, gudri un talantīgi bērni. Domāju, ka ikvienam bija iespēja novērtēt mūsu pašdarbības kolektīvu radošo darbu. Iespējas ir – dejot, dziedāt, tikai jāgrib to darīt, jo saldam uzvaras auglim pamatā ir sūrs, grūts darbs.

Paldies skolotājiem, kas veic šo grūto ikdienas darbu! Ziedus un paldies saņēma koru diriģentes Dagnija Pakalne, Ilze Dāve, deju kolektīva vadītāja Dace Ķelpe,  pirmsskolas  mūzikas skolotāja Agija Lūse.

Visu pasākumu brīnišķīgi vadīja mūsu skolas skolēni Ance Pakalne un Niks Judenkovs, paldies viņiem!

Sirsnīgu ziedu sveicienu saņēma Gaujienas tautas nama vadītāja Laima Poševa par atsaucību un veiksmīgu sadarbību ar skolas kolektīvu.

Lai prieks ienāk mūsu vecāku sirdīs, lai bērni uzzied savu vecāku mīlestībā! Lai svētki mūs padara skaistākus un sirdīs bagātākus!

Ilze Zilbere
skolotāja

 


5.klases skolēni devās ekskursijā uz Valmieras Drāmas teātri un maizes ceptuvi “Donas”. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Ekskursijā apmeklējām Valmieras Drāmas teātri. Mums pastāstīja par dažādām ar teātri saistītām  profesijām, kā arī par teātra dzīvi. Mums arī  pastāstīja, kur jāmācās, lai kļūtu par aktieri.Sapratām, ka izrādes režisors ir  pats svarīgākais cilvēks, jo viņš visu vada.  Uzzinājām, ka izrādes tapšanā piedalās daudz un dažādu profesiju pārstāvji- gaismotāji, skatuves strādnieki,šuvēji, skaņu operatori un vēl citi. Pabijām darbnīcās, kurās mākslinieki gatavo rekvizītus izrādēm un skatuves iekārtojumu, piemēram, pat ēku sienas. Šo profesiju pārstāvjus, aizejot uz teātri, mēs parasti teātrī neredzam.

Tad devāmies uz lauku mājām “Donas”.Tur mums pastāstīja, kā radusies maizes ceptuve “Donas”, cik daudz un dažādu profesiju pārstāvju strādā, lai maizes klaipiņš nonāktu uz mūsu galda. Bija iespēja vērot, kā top maizīte abrā, mīcīta mīkla, veidoti kukulīši, kuri vēlāk tiek laisti ar malku kurināmā maizes krāsnī.Uzzinājām cik daudz vitamīnu ir šādā maizes krāsnī ceptā maizē. Mums bija arī iespēja degustēt dažādas maizes ar mājās gatavotiem sviestiņiem. Mums ļoti patika pašiem pagatavot vienu kukulīti, ko aizvest mājās. Uzzinājām, ka abru pēc maizes cepšanas nemazgā un mums pastāstīja, kas ir abrkasītis…

Mums patika šī ekskursija, labprāt vēl dotos šāda veida ekskursijās, kur var uzzināt tik daudz jauna par dažādām profesijām.

Par ekskursiju stāstīja – Marta, Nadīna, Kerija, Džeida, Miks, Emīls, Rauls un skolotāja Vizbulīte.

 
 

Programmas “Latvijas skolas soma” pasākums Ziedoņa klasē

Pasākums bija alternatīva mācību stunda, attīstot skolēnu lasītprasmi un savstarpējo sadarbību.

Stundas ievadā notika iepazīšanās ar Imanta Ziedoņa personību un daiļradi, attīstot audiovizuālo uztveri un prasmi strādāt ar tekstu. Stundas centrālais notikums – izlaušanās istabas, kas balstītas uz Imanta Ziedoņa “Blēņas un pasakas”. Istabās bija dažādi uzdevumi, kas bija kā spēle, kuras mērķis, atrisinot savstarpēji saistītu uzdevumu virknējumu, pēc iespējas ātrāk izkļūt no istabas.
Izlaušanās spēle notika trīs dažādās telpās. Katra no tām veltīta vienai Imanta Ziedoņa pasakai. 
Šī mācību stunda bija ļoti vērtīga un noderīga!

 

1.-4.klašu skolēnu aktivitātes programmā “Latvijas skolas soma”

23.aprīlī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 1.-4.klašu skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros devās uz Alūksni

Sākumā devāmies uz Alūksnes Bānīša staciju, kur mūs laipni sagaidīja gides. Vispirms iepazināmies ar stacijas ēku vēsturi. Uzzinājām, ka tās ir celtas 1917.gadā. Bānīša muzejā iejutāmies gan pasažieru, gan mašīnistu lomās. Uzzinājām, ka svarīgākais cilvēks stacijā ir stacijas priekšnieks. Muzejā piedalījāmies dažādās interesantās aktivitātēs.

Noslēgumā noskatījāmies animācijas filmas par drošību uz dzelzceļa.

Pēc stacijas apmeklējuma devāmies uz Vides labirintiem, kur aplūkojām dažādus mūsu planētas augus, dzīvniekus, iežus.

Uzzinājām, ka minerālu kolekcija pavisam nesen ir papildināta ar kalcītiem no Dārzciema.

Ekspozīcijas beigās mūs pārsteidza neparastie fluoristicējošie minerāli, kuri iezaigojās visās varavīksnes krāsās.

Pirms došanās mājup devāmies pastaigā uz Pilssalu.

Diena bija izdevusies!

Skolotāja A.Palmbaha

Katru gadu Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā notiek mācību priekšmetu nedēļas. Šogad no 8.aprīļa līdz 11.aprīlim norisinājās Vēstures nedēļa, kurā piedalījās visi skolēni no pirmās līdz devītajai klasei.

Pirmdien, 8.aprīlī, klases saņēma jautājumu lapas “Vai Tu pazīsti savu skolu – pili?” Atbildes bija jāmeklē gan skolas telpās, ārpusē, gan H.Grāvja grāmatā “Adzele 1111 – Gaujiena 2011”. Tā skolēni pievērsa uzmanību interesantām lietām skolā, muzejā, atkārtoja un uzzināja ievērojamas personības, kas strādājušas Gaujienā. Skolēni parādīja labas zināšanas, kaut gan gadījās arī kuriozas atbildes.

Otrdien, 9. aprīlī, mēs vispirms uzņēmām ciemiņus – Cēsu pulka Skolēnu rotas piemiņas karoga piešķiršanas komisiju septiņu cilvēku sastāvā un  parādījām mūsu 18.novembrim veltītā koncertuzveduma “NO BRĪVĪBAS LĪDZ BRĪVĪBAI” saīsināto variantu, kā arī prezentāciju par patriotisko audzināšanu un mūsu skolēnu pilsonisko līdzdalību 2018./2019.m.g.

Taču īsts azarts skolēnus pārņēma, piedaloties dažādās vēstures spēlēs – “Vikingu rūnu raksti”, “Mūmijas veidošana”, “Pa Daugavas ceļu”,  “Raganu reiss”, “Bruņinieku cīņas”, “Asā acs”, “Mafija pret parlamentu”. Rezultāti tika piefiksēti, un laiks pagāja ļoti ātri.

Trešdien, 10.aprīlī, mēs svinējām Skolas muzejam 50 gadus. Vēstures skolotāja ar prezentācijas palīdzību iepazīstināja klātesošos ar muzeja pirmsākumiem, kad skolā sāka strādāt skolotājs Harijs Grāvis. Tā uzzinājām par pirmajām novadpētnieku  ekspedīcijām Gaujienā, par pirmajiem stendiem, gidiem. Muzejs ir mainījies līdzi laikam. Vairākas reizes ir nomainījušās ekspozīcijas.  Izmantojot muzeja materiālus mūsdienās, skolēni ir veidojuši savas izstādes gan skolā, gan Latvijas Vēstures Nacionālajā muzejā, pētnieciskos un radošos darbus, filmējuši un veidojuši video. Esam ar šiem darbiem ieguvuši galvenās balvas visdažādākajos valsts konkursos. Par muzeja izveidi, materiālu vākšanu un grāmatas par Gaujienu sarakstīšanu, mums jāsaka paldies aizsaulē aizgājušajam skolotājam Harijam Grāvim.

Un tad vēstures skolotāja pārbaudīja, cik labi skolēni pazīst dažādus eksponātus skolas muzejā. Jāsecina, ka skolēni ļoti labi atbildējs uz uzdotajiem jautājumiem.

Noslēdzošajā dienā 1.-4.klašu skolēni rādīja dažādas vēstures ainas. 4.klases skolēni bija kļuvuši par alu cilvēkiem un parādīja, kā cilvēki dzīvoja akmens laikmetā. 2.klases meitenes mūs aizveda uz Franciju uz Versaļu, un mēs varējām redzēt, kā etiķeti ievēroja galma dāmas un princeses. 1./3.klases skolēni bija oktobrēni un pionieri. Viņi mūs iepazīstināja ar ierindas skati. Tā “dzīvās bildēs” mēs pabijām akmens laikmetā, absolūtisma laikā un padomju laikā.

Vecāko klašu skolēni pulcējās uz gala pasākumu “Vēsture un mūzika cauri laiku lokiem”. Pasākumu atklāja Raganiņas – Vēsture un Mūzika (vēstures skolotāja Līga un mūzikas skolotāja Dagnija). Raganiņas pasaulē ir dzīvojušas ļoti ilgi, ir piedalījušās dažādos notikumos dažādās valstīs. Pasākumā laikā 5.klase iepazīstināja ar indiāņu tradīcijām, dejām. No 6.klases mēs uzzinājām, ka cirks ir radies senajā Romā. 6.klases klauni mūs pārsteidza ar akrobātiskiem trikiem un aizraujošu deju. 7.klases skolēni izstāstīja stāstu par Robinu Hudu, kurš gatavs palīdzēt vājākajiem. 8.klases skolēni sniedza mums priekšstatu par senās Grieķijas dieviem un olimpiskajām spēlēm. Kolhoza “Uzvara” kolhoznieki (9.klase) bija pulcējušies uz sapulci, kur apsprieda gan paveikto, gan vērsās pret nebūšanām kolhozā. Skolēnu priekšnesumi bija labi sagatavoti, saturīgi, ar humoru. Starp priekšnesumiem Raganiņa Mūzika savukārt organizēja mūzikas konkursa kārtas, kur klašu un skolotāju komandām bija jāatmin dziesmas pēc attēliem, atslēgas vārdiem, pirmajām notīm. Gāja karsti. Ar katru nākamo tūri spriedze pieauga. Dziesmas ne tikai tika uzminētas, bet arī izdziedātas. Trīs stundas garais pasākums pagāja ātri.

Vēstures nedēļa savu mērķi sasniedza. Mēs kopā varējām savas zināšanas papildināt, radoši un aktīvi darboties! Paldies visiem skolēniem par aktivitāti un skolotājiem par līdzdarbošanos un sava laika ieguldīšanu Vēstures nedēļā!

Līga Bukovska
Vēstures skolotāja 

 


Esam ļoti lepni par mūsu dziedātājām, kas Latvijas izglītības iestāžu koru konkursā Vidzemē ieguva 1.pakāpi.
Paldies dziedātājām, paldies viņu vadītājām Dagnijai Pakalnei un Ilzei Dāvei!

Esam lepni par mūsu dziedātājām, kas Latvijas izglītības iestāžu koru konkursā Alūksnes un Apes novadā ieguva 1.pakāpi.
Paldies dziedātājām, paldies viņu vadītājām Dagnijai Pakalnei un Ilzei Dāvei!

 


Zaļais restarts

Informē 5.klases skolēni: “Mēs nolēmām piedalīties konkursā “Zaļais restarts”, jo mums ir svarīga nepiesārņota un tīra daba. Vispirms secinājām, ka mūsu mājās visvairāk no otrreizējai izlietošanai izmantojamajiem materiāliem ir iepirkuma maisiņi un plastmasas pudeles, tāpēc nolēmām, ka gatavosim traukus un tērpus klases ballītei. Traukus gatavojām no dažāda izmēra pudelēm. Mēs izgatavojām lielas un mazas bļodiņas, glāzes, vāzi puķēm. Tērpus veidojām no iepirkuma maisiņiem. Traukus izmantojām, lai saklātu galdu klases vakaram. Mēs bijām ļoti priecīgi par savu darbu, jo ļoti centāmies. Īpaši mums izdevās modes skate. Paldies audzinātājai Vizbulītei!”

 


 

Konkurss “Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos”

26.martā  Kristers Elmanis piedalījās konkursā “Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” Alūksnes muzejā. Kristers klātesošos iepazīstināja ar savas vecmāmiņas Laumas Driķes dzīves notikumiem pirms 70 gadiem. Arī viņa, septiņgadīga meitene, kopā ar vecākiem un saviem jaunākajiem brāļiem no Mārkalnes tika izvesta lopu vagonā uz Sibīriju Tomskas apgabalu Pokrovkas sādžu 1949.gada 26.martā.

Mazā Lauma Sibīrijā apguva krievu valodu, mācījās skolā un 12 gados jau strādāja visus darbus: gan sienu pļāva, gan malku zāģēja, gan darīja visus mājas darbus.

Visa izsūtījuma laikā nekad netika aizmirsts vārds dzimtene. Laumas vecmāmiņa vēstulē rakstīja: “Skaties, Laumiņ, kur saulīte riet, tur uz to pusi ir dzimtene”. Lauma vēroju saules rietu un ar skumjām sirdī sūtīja sveicienus mīļajiem uz dzimteni.

Kristera vecmāmiņa atceras gan bargās Sibīrijas ziemas, gan karstās un odu pilnās vasaras. Ar labu vārdu atceras vietējos iedzīvotājus, kas palīdzēja atvestajiem latviešiem.

1955.gadā visa ģimene atgriezās mājās Latvijā.

Pasākumā piedalījās arī skolēni no Apes un Alūksnes, represētie, kā arī politiski represēto kluba “Sarma” vadītāja Dzidra Mazika, kas pateicās gan skolēniem, gan skolotājiem par izpētītajiem dzīvesstāstiem. Skolēni un skolotāji saņēma Alūksnes muzeja un Alūksnes Izglītības pārvaldes pateicības balvas par ieguldīto darbu un to prezentēšanu.

Pasākums bija veltīts vēstures sāpīgajiem notikumiem, bet izskaņa bija gaiša, jo skolu jaunatne zina šos notikumus, un viņi būs neatkarīgās Latvijas valsts nākotnes veidotāji.

Paldies Alūksnes muzejam un Izglītības pārvaldei par saturīgi noorganizēto pasākumu!

Līga Bukovska
Vēstures skolotāja 

 


“Šonakt zeme visa nodreb asarās un mokās.
Tur – aiz restēm gaisma dzisa,
 Dievs, tos glābt stāv tavās rokās!”

25.martā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā notika piemiņas pasākums “Nesalauztā sirds”, pieminot  1949.gada deportāciju 70. gadadienu.

Divi latviešu tautai liktenīgi datumi – 14. jūnijs un 25. marts. Šodien tā ir vēsture, tie ir fakti, tā ir emociju un pārdzīvojumu jūra. Kad tiek pārcilātas atmiņas, tek asaras. Tās ir pazemoto sāpes. Lai šodienas skolēni saprastu tālos notikumus, ir jārunā no sirds uz sirdi. Ir jāklausās izsūtīto stāsti par viņu tālaika sapņiem un cerībām, kurām divi datumi pārvilka melnu svītru pāri, un par to, kā dzīve turpinājās tālu prom no mājām Sibīrijā, tālajos Austrumos un galējos ziemeļos.

Lai šodien spētu apjaust 25. marta deportāciju apmērus, jāiedomājas 2018.gada vasarā Dziesmu svētku gājiens – vairāk kā 40 000 priekā starojošu ļaužu. 1949.gada pavasarī no Latvijas izveda vairāk kā 42 000 cilvēku. Divas latviešu straumes: viena, izdziedot un izdejojot prieku, otra – dodoties pretī nolemtībai.

Vēstures lappuses pirms 70 gadiem pārlapoja Gaujienas skolēni Alise Lūse, Bella Agnija Vāciete, Ance Pakalne, Niks Judenkovs un Austris Kalniņš. Vēstures skolotāja Līga Bukovska lika ieklausīties klātesošos mūsu skolēnu vecvecāku, kaimiņu, pazīstamo gaujieniešu likteņos. Emocionāli pasākumu paspilgtināja mūzikas skolotāja Dagnija Pakalne.

Mūsu skolas saimes kopējais ceļš šodien veda arī pie piemiņas akmens deportētajiem Gaujienas kapsētā. Izskanēja Ernas Monikas Akmentiņas Sibīrijā rakstītais dzejolis Austra un Nika izpildījumā. Vēstures skolotāja uzsvēra, ka padomju okupācijas varas veiktais noziegums pret Latvijas tautu pirms 70 gadiem vairs nedrīkst atkārtoties. Latvijas tauta nedrīkst pieļaut svešu virssvaru pār sevi. Pēc Gaujienas pārvaldes vadītājas Inese Lukjanovičas uzrunas ir klusuma brīdis. Šajā mirklī mēs atdodam godu tiem cilvēkiem, kas neatgriezās mājās. Pie piemiņas akmens sagūla ziedi un svecītes.

Vairāk foto skolas Facebook.com lapā

Līga Bukovska
Vēstures skolotāja

 

 


Margaritai Stārastei veltītā nedēļa sākumskolā

Mūsu skolā no 18. – 25.februārim  1. -4.klasei notika tematiskā nedēļa veltīta Margaritas Stārastes daiļradei. Iepazīšanās ar rakstnieces darbiem sākās jau gatavojoties Ziemassvētkiem, kad kopīgi iestudējām fragmentus no “Ziemas pasakas” un projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros apmeklējot teātra izrādi “Kraukšķītis” Valmieras Kultūras centrā.

Tematiskajā nedēļā iepazinām rakstnieces dzīves gājumu, lasījām Margaritas Stārastes darbus, iepazinām grāmatu varoņus, priecājāmies par skaistajām grāmatu ilustrācijām. Vizuālās mākslas stundās  izkrāsojām iemīļotāko grāmatu ilustrācijas. Katrā klasē veidojām nelielu izstādi ar mākslinieces ilustrētajām un sacerētajām grāmatām. Uzzinājām interesantus faktus par pašu rakstnieci un iepazinām vairākas grāmatas.

27. februārī notika viktorīna, kurā pildījām dažādus uzdevumus par iepazītajām grāmatām. Gan skolēniem, gan skolotājām ļoti patīk sirsnīgās, mīļās un priecīgās grāmatu ilustrācijas, arī interesantie un pamācošie stāsti un pasakas!

Inga Baumane
Skolotāja

 


Valentīndienas POPIELA 2019

 16.februārī notika gaidītais šovs Valentīndienas POPIELA, kur bija iespēja satikties ar pašmāju estrādes zvaigznēm, gan arī ar ārzemju māksliniekiem.

Jau pašā iesākumā visus klausītājus aizrauj Ances Pakalnes un Nika Judenkova video versija, Laura Reinika dziesma „Pasakā” (neliela piebilde – tas bija viennozīmīgi vienreizēji)….

Pēc pasakas attapāmies ikdienas dzīvē, kurā ik uz soļa sastopami arī kuriozi, grupas „Sandra” dziesmā „Mans vīriņš”, ko izpildīja Žanete, Bella, Emīls, Kristers.

Un, ja satiec „Meiteni ar zaļām acīm”, tad zini, kad šis vakars ir izdevies,-to apstiprināja Kerija un Nadīna no 5.klases.

Lielus aplausus izpelnījās 7.klases atveidotā grupas „Prāta vētra” dziesma „Debesis iekrita tevī”.

Un tad uz skatuvi steidzās grupa „Musiqq” ar dziesmu „Sekundes”, 6.kl. Emīla un Roberta atveidojumā.

Ovācijas neizpalika arī kādreiz populārajam „Dāmu popam”, ar dziesmu „Varbūt rīt”,  kur par burvīgajām dziedātājām bija pārtapuši 9.klases puiši.

To, ka meitenes nekādi nevar iztikt bez puišiem, skaidri izpaudās Jenny May  dziesmā „Bez puišiem nevar” (visas 8.klases sniegumā).

Ar savu emocionālo sniegumu visus klātesošos  saviļņoja Niks Judenkovs, Alekss dziesmā „Rozā lietus”, (tā pierādot, ka dažreiz tomēr vajag uzlikt rozā brilles,lai viss dzīvē izskatītos citādāk…).

Bet 5.klases zēni, kā īsti kavalieri, prasmīgi pievērsa uzmanību meitenēm, ar grupas ”Bruģis” dziesmu „Mana mīļa tu!”.

Skatītājus aizkustināja visas 6.klases izpildītā grupas „Saldais pārītis”  dziesma ”Ak, Jāni, precē mani”.

 POPIELAS pirmā daļa noslēdzās ar interesantu 7.klases kopdarbu, šā gada  populārāko hītu „Salauztā sirds”.

Otrajā daļā tika atveidoti ārzemju izpildītāji, grupas. Kā pirmā bija Džastina Bībera  dziesma „BABY” (8.kl.). Un tad 9.klase pārsteidza klausītājus ar priekšnesumu „Watch me”.  Bet 5.kl. Marta un Kerija rotaļājās ar baloniem dziesmā „Superficial love”. Savukārt, 6.kl. meitenes straujos  deju ritmus  atnesa no Puertoriko, dziesmā „Despacito” (jo īpašas pārvērtībās, iejūtoties tēlā –Alise). Valentīndienas Popiela izskanēja ar „Barby girl”, 5.klases izpildījumā.

Kamēr skatītāji noteica savu simpātiju, tikmēr īpaši izveidotā žūrija (skolas direktore I.Zariņa, skolotāja A.Grizāne un sk.saimnieks A.Puļļa), „rāvās” svaigos sviedros, izvērtējot un nosakot veiksmīgākos priekšnesumus.

Ar saldām balvām un diplomiem tika apbalvoti:

3.vieta
6.kl., dz. „Ak, Jāni, precē mani”
8.kl., dz. „Mans vīriņš”

2.vieta
Niks Judenkovs, „Rozā lietus”
5.kl., „Barby girl”

1.vieta
9.kl. gr. „Dāmu pops, dz. „Varbūt rīt”
 7.kl. gr. „Prāta vētra” ,dz. „Debesis iekrita tevī”

Grand Prix :
Ance un Niks ,dz. „Pasakā”

Skatītāju simpātiju balvu ieguva :9.kl. Dāmu pops, un 5.kl. Barby girl.

Bet žūrijas specbalvas saņēma :
Niks Judenkovs un 9.klases „Watch me” (no sk.  direktores)
Ance  un Niks –par oriģinalitāti (no sk. A.Grizānes)                       
6.kl. Emīls un Roberts gr.Mussiqq ( sk.A.Puļļa)

Vairāk foto

Paldies par jauko, saturīgi pavadīto vakaru gan skolēni, gan vecāki teica virsvadītājai, skolotājai Dagnijai Pakalnei.

Visu vēroja, vērtēja skolas saimnieks Andrejs Puļļa

 


Ziemassvētki – ceļš pašam uz sevi

Ziemassvētki ir miera un pārdomu laiks, kad brīdi ikviens apstājas ikdienas straujajā skrējienā, lai atskatītos uz savu gājumu un censtos tajā nepazaudēt pats sevi. Tāds pieturas punkts bija 20.decembris Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā, kad skolas saime pie svētku ugunīs mirdzošās eglītes aizsāka savu Ziemassvētku stāstu. „  Ziemassvētki ir laiks, kad daži mirkļi mūsu dzīvē izgaismojas sevišķi spilgti, kad ikviens tajā kā visskaistāko var ieraudzīt pats sevi, noticēt pats sev – savam darbam, savam spēkam, savai sirdij,” šāds aicinājums izskanēja skolas direktores Ievas Zariņas uzrunā, jo, caur savas dvēseles prizmu skatoties, mēs varam ieraudzīt patiesās vērtības sev blakus. Tas ir arī jau redzamo ienākušos graudu laiks, par to liecināja lielais skolēnu skaits, kuri saņēma balvas un pateicību par savu ieguldīto darbu – mācību darbu optimālā un augstā līmenī 1.semestrī. Svētku koncerta 1.daļā baltais Ziemassvētku stāsts uzrunāja klātesošos caur dziesmām, dzejas vārdu un mūziku.

Pasākuma 2.daļā 8.klases skolēni iejutās meža dzīvnieku lomās, kuri satikušies uz piesniguša meža ceļa, atrod izkaisītas vēstules ar dažiem būtiskiem vārdiem, kuru jēgu un būtību tiem palīdz atklāt citu skolēnu priekšnesumi. Tā 5.klases skolēni apspēlēja Pepiju Garzeķi, kura, ilgodamās pēc ziemas brīvlaika, nonāca skolā, lai pārliecinātos par tur iegūtajām atziņām – kā labāk pavadīt turpmākās dienas. 6.klases skolēni atklāja draudzības nozīmi savstarpējās attiecībās, palīdzot Sniega karalienei atbrīvoties no ļaunās burvestības, kura tai liedza mīļi sarunāties ar saviem draugiem – citiem pasaku tēliem. 7.klases skolēni lika nešpetnajam rūķim iepazīt pašam sevi, lai saprastu, kas ir patiess pārsteigums un kas nē. 9.klases skolēni izspēlēja skumjas un prieku Ziemassvētkos, parādot, cik maz reizēm vajag, lai cilvēks justos labi. Visbeidzot dramatiskais pulciņš parādīja iestudētu izrādi par pazudušo Ziemassvētku vecīti Bebru ciemā. Visus priekšnesumus vienoja viena atziņa – jāprot saskatīt patiesās vērtības mums apkārt, jāprasa padoms savai sirdij.

 Atzinīgus vārdus saņēma arī klašu kolektīvi par ieguldīto darbu skolas dekorēšanā svētku noskaņās, pašu skolēnu vērtējums piešķīra katrai klasei atbilstošu nomināciju.

Vairāk foto

Lai svētku prieks un savas sirds gaisma mūs pavada ikvienu Jaunā gada ceļos!

Ilze Zilbere
Skolotāja

 


18.decembrī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā norisinājās pasākums “ Ziemassvētku Bērns”.

 Kā katru gadu, ar organizācijas “Žēlsirdīgais Samarietis” starpniecību, pirmskolas grupu “ Taurenītis” bērni un Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēni saņēma  dāvanas. Šogad tās bija atceļojušas no Vācijas.

Pasākumu rotāja Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas bērnu sirsnīgie priekšnesumi (sk. Ilze Dāve). Par Dieva bezgalīgo mīlestību bērniem pastāstīja Gaujienas ev.lut. draudzes mācītājs Vilnis Sliņķis.

Neviltots bija bērnu prieks, saņemot dāvaniņas! Paldies visiem, kuri ir gādājuši, lai dāvanas un Dieva mīlestības vēsts nonāktu pie mums!

Vairāk foto

Aija Palmbaha
Skolotāja

 

 

 

Rudens ir dzejas laiks. Septembris aizsāk Latvijā dzejas dienas, bet Gaujienā šī stīga turpina skanēt novembrī. Novembris ir Tautas dzejnieka, Gaujienas vidusskolas absolventa Ojāra Vācieša laiks.

Tas ir pelēko miglu, lietus plīvuru un kluso dievaiņu laiks, tas ir vējā trīcošo sveču liesmiņu laiks, kurā atblāzmo mūsu varoņu dvēseles. Šogad Latvija pa šo gaismas ceļu ieiet jaunā gadu simtā. Dzeja ir kā viegla baskājīte, kas piedzimst, nevienam atļauju neprasot, aug un veidojas, atspoguļodama sevī pasauli, kuras atvērtajās plaukstās saule dāsni lej pēdējo rudens zeltu, bet tās pēdās spītīgi liesmo zilā miķelīša aicinājums – es esmu, es dzīvoju! Un dzejas vārds dzīvo, tas turpina savu gājumu cauri laikam.

22.novembrī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola aicināja kopā Apes novada skolu skolēnus uz skatuves runas konkursu. Šī konkursa tradīciju jau ilgus gadus uztur dzīvu mūsu skolas sākumskolas klašu skolotājas, ik rudeni aicinādamas kopā novada  1.-4. klašu skolēnus – daiļrunātājus. Ik pa 5 gadiem, dzejnieka nozīmīgās jubilejās, tam pievienojas vecāko klašu skolēni. Tā kā šogad Ojāram  Vācietim ir 85.gadskārta, tad konkursu kuplināja 55 dalībnieki no visām novada skolām. Skolēni deklamēja savus izvēlētos dzejoļus, savā sniegumā atklādami, ko tieši katrs dzird un saklausa Ojārā Vācietī. Pēc pasākuma 1.daļas, kamēr žūrijas komisijas veica vērtēšanas darbu, skolēniem sniedza koncertu grupas „Vilki” pārstāvji, gan skandējot mūsu tautas spēka dziesmas, gan iepazīstinot klātesošos ar senajiem mūzikas instrumentiem. Pēc tam tika sveikti konkursa dalībnieki un viņu skolotāji. Nenoliedzami – šādos konkursos ieguvēji ir visi, jo mērķis jau mums visiem ir viens – izcelt dienasgaismā dzejas pūra labāko daļu – dvēseliskumu, tāpēc Atzinības rakstus saņēma visi dalībnieki, bet godalgoto vietu ieguvēji arī balvas – skaistas grāmatas.  Paldies tika teikts arī žūrijas komisijas locekļiem. Un tā – iegūtie rezultāti:

 1.-2. klašu grupā:

1.vieta – Emīlijai Krecelei – Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, skolotāja Inga Baumane
1.vieta – Elvim Jakovļevam – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, skolotāja Alda Liepiņa
2.vieta – Tomasam Gustavam Celenbergam – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, skolotāja Rūta Rateniece
2.vieta  -Emīlam Jurkam, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, skolotāja Rūta Rateniece
3.vieta  -Lūkasam Gabrielam Alsvikam, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, skolotāja Vizbulīte Jaukule
3.vieta – Karīnai Homenko, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, skolotāja Inga Baumane

3.-4. klašu grupā:

1.vieta  -Ērikam Zelčam, Gaujienas internātpamatskola, skolotāja Inta Berķe
2.vieta – Agnetei Esmeraldai Laucei, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, skolotāja Sarmīte Bauska
2.vieta  -Esterei Grandavai, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, skolotāja Aiva Zaķe
2.vieta – Magnusam Maksimam Jermacānam, Gaujienas internātpamatskola, skolotāja Inta Berķe
3.vieta – Rodrigo Saharovam, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, skolotāja Sarmīte Bauska
3.vieta – Egijai Auziņai, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, skolotāja Sarmīte Bauska
3.vieta – Annijai Strautai, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, skolotāja Līvija Karro
Atzinība – Lotei Vācietei – Gabrenai, Trapenes sākumskola, skolotāja Rasma Priževaite

5.-6. klašu grupā:

1.vieta – Raulam Pakalnam, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, skolotāja Ilze Zilbere
1.vieta – Emīlijai Ēvelei, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, skolotāja Rūta Rateniece
2.vieta – Martai Kalniņai, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, skolotāja Ilze Zilbere
2.vieta – Raivim Gasneram, Gaujienas internātpamatskola, skolotāja Vita Peneze
3.vieta – Karīnai Zirdziņai, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, skolotāja Ilze Zilbere
3.vieta – Karolīnai Kazakai, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, skolotāja Rūta Rateniece
Atzinība – Mikam Andersonam, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, skolotāja Ilze Zilbere

7.-9. klašu grupā:

1.vieta – Enijai Lijai Kalniņai, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, skolotāja Sarmīte Apine
1.vieta – Deivam Vasīlijam Vorohtam, Gaujienas internātpamatskola, skolotāja Vita Peneze
2.vieta – Nikam Judenkovam, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, skolotāja Ilze Zilbere
2.vieta – Ancei Pakalnei, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, skolotāja Ilze Zilbere
3.vieta – Austrim Kalniņam, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, skolotāja Ilze Zilbere
3.vieta – Lorai Graudai, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, skolotāja Sarmīte Apine
Atzinība – Alīnai Zīlei, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, skolotāja Sarmīte Apine

Lūk , cik daudz brīnišķīgu cilvēku dzīvo Gaujas krastā, kuriem mīļa Ojāra Vācieša dzeja. Bet dzeju mēs ne tikai skandējam, mēs to radām arī paši. Ojārs Vācietis, mācīdamies Gaujienas vidusskolā, lika pamatus skolēnu literārajam žurnālam „Gauja”. Mēs savā skolā to turpinām. Uz dzejnieka 85. dzimšanas dienu

tika izdots žurnāla 2.numurs, kurā lasāmi skolēnu labākie darbi gan dzejā, gan prozā, kā arī to papildina skolēnu zīmētās ilustrācijas.

Paldies sakām Apes novada domei un uzņēmumam „Very Berry” par sniegto finansiālo atbalstu, Alūksnes un Apes novada fondam par finansiālo atbalstu dzejas stendu iegādē.

Konkurss izskanējis, paldies visiem tā dalībniekiem, kuri dzejas koklei piešķīra jaunas stīgas, pārvērzdami tās sudrabā. Uz tikšanos nākamajā rudenī!

Vairāk foto 

Ilze Zilbere,
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

 


16.novembrī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēni, skolotāji, vecāki, vecvecāki un viesi svinēja savas zemes – Latvijas 100. dzimšanas dienu ar koncertuzvedumu “No BRĪVĪBAS līdz BRĪVĪBAI”.

100 gadi ir vesels laikmets no valsts piedzimšanas brīža. Koncertuzvedums bija ceļojums laikmetā, kas atklājās septiņās ainās. Pirmais ieskats tiek gūts ainā “Ceļš uz Latvijas valsti”. Pirmā pasaules kara beigās latvieši bija krustcelēs par savas valsts nākotni – Krievijas vai Vācijas sastāvā, vai sava valsts latviešiem. Tikai viena vienīga Viļa Rīdzenieka fotogrāfija ir lieciniece Latvijas valsts tapšanai 1918.gada 18.novembrī.

Otrā aina “Latvijas aizstāvēšana”. Nākamos divus gadus tikko jaundibināto valsti aizstāv ar ieročiem rokās pret lieliniekiem, fon der Golca armiju un bermontiešiem. Reizē ar uzvaru pār ienaidnieku ir pieaugusi ticība saviem spēkiem, ir nodibināta sava Latvijas armija.

Trešā aina “Latvijas jauncelsme” – K.Skalbe rakstīja, ka “Latvija nekad nav tik daudz strādājusi kā šinīs desmit gados”. Divdesmit brīvvalsts gados nodibinās tūkstošiem jaunsaimniecību, kas eksportē graudus, sviestu, bekonu. Rīgas ielā Forda mašīnas Ērenpreisa velosipēdi, mājās VEF ražojumi- telefoni, radio, gludekļi, putekļusūcēji. Īpašais šedevrs  – mazākais fotoaparāts pasaulē “Minox”. “V.Ķuzes” fabrika un “Laima”, kas piedāvāja visdažādāko šķirņu konfektes un cepumus.

Gaujienā var iepirkties 7 veikalos, tēju dzert tējnīcā, pusdienas paēst 3 traktieros, nofotografēties pie 3 fotogrāfiem, saposties pie 4 frizieriem un 4 drēbniekiem!

Latvija bija kļuvusi par Eiropas valsti, Latvija saimnieciski auga, un tam pamatā bija nesavtīgs visu cilvēku darbs Latvijā!

Ceturtā aina “Aizliegtā Latvija”. Pēc brīvvalsts perioda seko Latvijas valsts okupācijas – gan vācu, gan padomju.  Tiek aizliegta Latvijas valsts simbolika. Vieni dodas bēgļu gaitās, citus izsūta uz Sibīriju. Uz aizliegto Latviju ceļo vēstules no Zviedrijas, Sibīrijas, Amerikas, Austrālijas.

Piektā aina “Latvija sirdī”. Padomju laiks izmaina visu – sadzīvi, svētkus, tradīcijas, skolu. Skolas mācību grāmatās neko nevar atrast par valsts dibināšanu, Brīvības cīņām, par brīvvalsts periodu. Skolā jādzied dziesmas krievu valodā un par padomju svētkiem, vadoņiem jau no pirmās klases.

Kur ir Latvija, kas radās 1918.gada 18.novembrī? Kur ir Latvija, kas auga un plauka 20.-30.gados? Kur ir Latvijas himna “Dievs, svētī Latviju”?  Tā ir sirdī. Brīva un neatkarīga Latvija ir sirdī.

Sestā aina “Latvijas atdzimšana”. Atmostoties “trīs māsām” – Latvijai, Lietuvai un Igaunijai, 4.maija Neatkarības deklarācija kļuva par  Brīvības atslēgu. 1990. gada 4. maijs bija tiešs tautas gribas izpildījums, ko īstenoja Latvijas vēsturē lielākā organizācija – Latvijas Tautas fronte. Latvija nevis no jauna dibināta, bet Latvija tika atjaunota.

Noslēdzošā aina “Mūsu Latvija”. Kas esi mana Latvija? Kas esi mūsu Latvija?

Mūsu Latvija ir mamma, tētis, brālis un māsa. Skola un skolas biedri. Ābeļu baltums un ceriņu neprātīgā smarža pavasarī, saulgrieži vasarā, raibais lapu virpulis rudenī un baltie, sniegainie ceļi ziemā. Latviešu valoda un latviešu tautasdziesmas. Zeme, kurā piedzimu un augu. Ojārs Vācietis un Gaujiena. Sarkanbaltais karogs, himna “Dievs, Svētī Latviju!” un skaistais ģerbonis. Dziesmu svētki. Tā ir mana Tēvzeme, mans gods un lepnums!

Koncertuzvedums bija visas skolas skolēnu kopdarbs. Taču tas nebija vienīgais mūsu veltījums Latvijai simtgadē. Jebkuru ienācēju skolā sagaida mūsu pašu darinātās 100 “saulītes”. Skolas zālē svētku pasākuma viesi varēja apskatīt skolotājas Ingas Baumanes vadībā mūsu meiteņu veidotos stilizētos tautu tērpus lellēm, ko viņas paveica gada laikā. Katrs skolēns rakstīja savas pārdomas, kas ir man Latvija, ar ko varēja iepazīties klasēs.

Liels paldies visiem, kas piedalījās visdažādākajās pirmssvētku aktivitātēs. Īpašs paldies 7.klases skolēnam Nikam Judenkovam, kurš veiksmīgi ievadīja koncertuzveduma ainas, mūsu atbalstītājiem – vecākiem Raivim Kalniņam un Rolandam Lārmanim, kas piedalījās koncertuzvedumā, visiem skolēniem, kas piedalījās koncertuzvedumā, koriem un ansambļiem, solistiem, kas koncertuzvedumu padarīja krāšņu ar dziesmām. Liels paldies mūsu mūzikas skolotājai Dagnija Pakalnei, kas palīdzēja pārvērst scenāriju krāšņā koncertuzvedumā!

Sirsnīgs paldies vecākiem, vecvecākiem un viesiem, kas bija kopā ar mums svētku pasākumā, un par siltajiem, atzinīgajiem vārdiem par mūsu dāvanu – koncertuzvedumu Latvijai 100.dzimšanas dienā!

Tev mūžam dzīvot, Latvija!

FOTO

FOTO

Koncertuzveduma autore – vēstures skolotāja Līga Bukovska

 


Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas komanda “Zibšņi” (komandā startēja 8.klases meitenes Zanda, Jūlija Katrīna, Megija, Žanete un 9.klases puiši Austris, Ginters, Daniels A., Jēkabs) 9.novembrī piedalījās sacensībās “Lācplēša stafete” Alūksnē.

Komanda startēja 9.-10.klašu vecumgrupā un 9 komandu konkurencē izcīnīja 3.vietu! Labāk veicās šaušanā ar pneimatisko šauteni, vingrinājumā ar riepām, labirintā ar aizsietām acīm, ieroča turēšanā un savas komandas prezentācijā. Augstākā vietā ierindoties neizdevās, jo tika pieļautas kļūdas ģeogrāfiskā uzdevumā par abu novadu pagastu izvietojumu.

Paldies vēstures skolotājai Līgai Bukovskai, sporta skolotājam Jurim Ozoliņam un jaunsargu instruktoram Robertam Lejniekam par komandas sagatavošanu!

Vairāk foto


Emocijas cilvēkā izraisa lasītais un rakstītais vārds, vēl jo vairāk, ja tu pats gribi sevi radoši izteikt dzejas rindās. Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā tādi skolēni ir, kas savu uzticību Latvijai, savu piederību savai zemei, savai tautai grib un var apliecināt dzejas rindās.

11. novembris – Lāčplēša diena, kad Salacgrīvā notika Vidzemes 8. patriotiskās dzejas festivāls „Mūs vieno Latvijas svētais vārds”. Uz pasākumu devās 6.klases skolniece Karīna Zirdziņa kopā ar mammu un skolotāju Ilzi Zilberi. Pasākums bija rezumējums skolēnu iepriekšējā mācību gada radošajam darbam.  4.-5.klašu grupā Karīna ieguva 2.vietu. Maijā iesūtītos darbus vērtēja žūrijas komisija ar dzejnieku Ronaldu Briedi kā komisijas priekšsēdētāju Rīgā.  

Dzejas festivālā Salacgrīvā pulcējās Vidzemes skolu talantīgākie skolēni. Uzvarētāji saņēma diplomus, balvas un lasīja visiem klātesošajiem savus dzejoļus, līdz ar to pasākums izvērtās par skaistu, pilnvērtīgu koncertu, jo bija iespējams dzirdēt dziļi latviskus, patriotiskus darbus. Katram skolēnam un viņa skolotājam sveicienu un paldies teica kāds no pieaicinātajiem viesiem.  Festivāla nosaukumā ir vārdi, kas kalpo kā devīze Latvijas Jūras spēkiem, jo Salacgrīvas vārds  nesaraujami saistīts ar jūras un jūrnieku vārdu. To simboliski arī pauž bibliokuģis, kas šīs garamantas cildina šajos festivālos. Skolas dāvinājumā no Salacgrīvas bibliotēkas saņēma vērtīgas grāmatas, kā arī jauno 2018.g. dzejas izlasi, kurā publicēti festivāla uzvarētāju darbi.

Latvija var lepoties ar 3 lielākajām ostām.  Liepāja, Ventspils un …. Gaujiena! Tāds bija pieteikums Karīnas priekšnesumam, jo Gaujiena ir izauklējusi viceadmirāli Gaidi Andreju Zeibotu.  Karīna saņēma arī viceadmirāļa specbalvu, bija patiess prieks, ka mūsu pavadonis šai pasākumā bija mūsu novadnieks, mūsu skolas absolvents Gaidis Andrejs Zeibots. Jāpiebilst, ka viceadmirālis izteica savu personisko sajūsmu par daudziem dzejas darbiem un pasākuma noslēgumā atsaucās arī uz mūsu skolas absolventa – dzejnieka Ojāra Vācieša – vārdiem par uzvilktajām burām cerībai, ticībai, laimei.

Pēc svinīgā pasākuma skolēni brīvā dabā baudīja bruņoto spēku sagādāto mielastu, jūrnieku pavadībā devās uz ostu, kur uzkāpa pa trapu uz mīnu kuģa „Tālivaldis”, iepazinās ar kuģi un visu nepieciešamo, kas uz tā atradās.

Jūras vējš svieda sejā sāļas lāses, jaunie cilvēki uzvilka buras savai dvēselei, kurai arī turpmāk skanēt latviski, apliecinot mīlestību savai vienīgajai, savai visdārgākajai vietai uz pasaules – Latvijai Baltijas jūras krastā.

Vairāk foto

Ilze Zilbere,
latviešu valodas un literatūras skolotāja

 


Ojāra Vācieša pamatskolā Simtgades Putras diena

Atkal oktobrī mūsu skolā un Latvijā par godu Starptautiskajai Putras dienai AS „Rīgas Dzirnavnieks” un “Herkuless” kopā ar sadarbības partneriem –Veselības ministriju, Valsts izglītības un satura centru (VISC) un Slimības profilakses un kontroles centru (SPKC) – īsteno projektu „Putras programma” ar izglītojošām un interaktīvām aktivitātēm skolās un sabiedrībā kopumā, lai izglītotu skolēnus un sabiedrību kopumā par graudaugu veselīgumu un putras ēšanas tradīcijām.

Šogad projektā plānots turpināt iesākto, liekot uzsvaru uz Latvijas simtgadi un jaunu putru ēšanas un pagatavošanas tradīciju dibināšanu. Projektā piedalījās mūsu pirmsskolas grupas “Taurenītis” un visas pamatskolas klases.

Katrai grupai bija iespēja no jauna iepazīt un atkārtot zināšanas par graudaugiem, par veselīgu uzturu, aktivitātēm svaigā gaisā, kustīgu dzīvesveidu. 1. – 4.klase iepazinās ar piedāvātajām interneta prezentācijām “Simtgades putra 2018”, bet pamatskolas klases piedalījās “Putrings” aktivitātēs.

Visas nedēļas garumā pirmsskolas grupās notika dažādas aktivitātes – zīmēja, līmēja, krāsoja un grieza, veidoja, dziedāja, gāja rotaļās, arī cepa un vārīja, lai izzinātu – kā un no kā top maize un ne tikai. Noslēgumā, katra grupa prezentēja savu veikumu un nogaršoja izvārīto simtgades putru.

Saņēmām visi – gan lieli, gan mazi, dāvaniņas no “Rīgas dzirnavnieka” putriņas un enerģijas batoniņus ar Mistera Grauda. Pārlasījām Putras programmas grāmatiņas ar aktivitātēm un receptēm, kā arī DIPLOMS par piedalīšanos “PUTRAS PROGRAMMĀ– SIMTGADES PUTRA 2018.”

Informāciju apkopoja skolotāja 
Dagnija Pakalne

Ekskursija čaklākajiem ZAAO atbalstītājiem

Pagājušajā mācību gadā  Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēni un skolotāji piedalījās vides izglītības projekta “Cilvēks vidē ” otrreizējo materiālu vākšanas akcijā “Dabai labu darīt”. Mūsu skola ieguva 3.vietu Vidzemes reģionā, par ko balvā saņēmām  apmaksātu ekskursiju un veikala Freko dāvanu kartes.

Kopā savācām:

 • 5650kg makulatūras, visvairāk savāca Marta Kalniņa – 803kg,
 • 525kg PET pudeles, visvairāk savāca Austris Kalniņš – 83 kg,
 • 57 kg baterijas, visvairāk savāca Egija Auziņa – 8,5 kg.

27.septembrī čaklākie 27 skolēni devās ekskursijā uz Rīgas ZOO un Dabas muzeju.

Dabas muzejā 1.-6.klases skolēni piedalījās nodarbībā “Pasaules dzīvnieki”. Dažādās interaktīvās nodarbībās bērni iepazinās ar katrā kontinentā dzīvojošiem dzīvniekiem. Ar telūrija palīdzību vērojām gadalaiku maiņu.

7.-9.klases skolēniem bija nodarbība par dabas aizsardzību “Es neesmu tava mantiņa”.  Skolēni uzzināja par pasaulē apdraudēto dzīvnieku sugu aizsardzību un tirdzniecību kontrabandas ceļā. Iepazina kā atšķirt īstu ādu no mākslīgas ādas.

Mēs esam gandarīti un lepni par savākto makulatūru, PET pudelēm un baterijām!

Inga Baumane 
skolotāja

 


5.klases iesvētību nedēļa un uzņemšanas vakars

Oktobra otrā nedēļa bija 5.klases skolēnu pārbaudes nedēļa. Katru dienu piektklasnieki iejutās dažādos tēlos un izturēja dienas pārbaudījumu.

Pirmdien 9.klase pārbaudīja, vai sultāni un sultānes ir īsti, jo vajadzēja pateikt uz cik zīlēm ir apsēdušies. Izrādās bija 2 īstas sultānes un 2 sultāni. Mēs varējām vērot arī sultānu deju.

Otrdien mūs sagaidīja multfilmu un pasaku varoņi.

Trešdien skolā ieraudzījām omītes un opīšus, kas pārbaudījumā parādīja varenu nadzīgumu un veiklumu.

Ceturtdien skolā bija ieradusies mafija, kas savu pārbaudījumu izturēja, neizdvešot ne skaņas. Piektdien varējām iepazīties ar  5.klases nākotnes sapņiem, jo viņi bija saģērbusies iespējamās nākotnes profesijas tēlos.

Vakarā piektklasnieki darīja visu, lai viņus uzņemtu Lauvu skolā. Pārbaudījumi bija ļoti dažādi – gan jādemonstrē veiklība, attapība, sadarbības spējas, gan arī savas zināšanas par skolu ciparos. Piektklasnieku komanda varonīgi turējās, cīnoties ar pasākumā klātesošo komandu dalībniekiem. Laiks pagāja ļoti ātri, un pirms zvēresta 9.klase apbalvoja 5.klases skolēnus ar diplomiem par individuāliem sasniegumiem nedēļas laikā. Klases audzinātāja –  skolotāja Vizbulīte bija blakus gan nedēļas laikā, gan pasākuma laikā saviem piektklasniekiem.

Zvērests tika nodots, tupot uz ceļiem pret Galveno Lauvu. Atkārtojot zvēresta tekstu un apstiprinot ar saviem parakstiem, 5.klases skolēni tika iecelti par pilntiesīgiem  Lauvu skolas skolēniem. Esam priecīgi par papildinājumu pamatskolas skolēnu rindām!

 L.Bukovska
9.klases audzinātāja

 


6. un 8.klases draudzīgā rudens ekskursija Siguldā

2018.gada 19.oktobra piektdiena, kad laiks mūs visus lutināja ar spožu un siltu rudens saulīti,  mēs 6. un 8. klases sk.Gunitas pavadībā devāmies mācību ekskursijā uz Siguldu. Tur apmeklējām tauriņu māju, Livonijas Ordeņa Siguldas pili, kultūras un mākslas telpu  ”Tornis”, „Siguldas saldējuma” darbnīcu un uzspēlējām futbolgolfu. Brīvajā brīdī daži izbrauca ar Panorāmas ratu.

Tauriņu mājā uzzinājām, ka tauriņš dzīvo līdz 21 dienai, cik daudz apēd tauriņu mājas iemītnieki mēnesī, tauriņu tropu mājā ir tauriņi no Dienvidamerikas, Āzijas un Āfrikas.

Livonijas Ordeņa Siguldas pilī apskatījāmies senās celtnes un skaistos dabas skatus no torņa.

Kultūras un mākslas telpā ”Tornis” apskatījām izstādi, kur bija dažādi keramikas darbiņi.

„Siguldas saldējuma” darbnīcā uzzinājām, ka uzņēmums radies 2014. gada 15.aprīlī. Mums pastāstīja kā taisa īpašo Siguldas saldējumu, kā pats uzņēmums uzsāka savu darbību, locījām origami saldējumu, kā arī uzēdām gardo saldējumu. Arta un Emīls pirmie pareizi atbildēja uz viktorīnas jautājumiem un balvā saņēma saldējumu.

Futbolgolfā mēs sadalījāmies pa komandām un gājām spēlēt futbolgolfu. Pēc spēles saskaitījām punktus un applaudējām uzvarētājiem. Savukārt zaudētājiem bija jādzied, jādejo vai kaut kas cits jāpaveic pēc pašu gribas. Tas bija jautri!

Visas ekskursijas laikā bija jāveic uzdevums – mums tika iedota  lapiņa,  uz kuras bija sarakstītas daudz, dažādas lietas, kuras bija jāierauga un jāatzīmē. Tā mēs pārbaudījām savu uzmanību.

Diena bija izdevusies un visi bija priecīgi, jo mēs uzzinājām  un redzējām daudz jauna un kopā jauki pavadījām laiku! Paldies skolotājai Gunitai par ieguldīto darbu!

Vairāk foto

Karīna Zirdziņa
6.klases skolniece

 


Mūsu skola sagaida ciemiņus no Pededzes pamatskolas

Piektdiena, 28.septembris, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēniem pagāja jautrā noskaņā. Skolā atbildes vizītē ciemojās Pededzes pamatskolas skolēni ar savu krievu valodas skolotāju.

Tikšanās mērķis – krievu sarunvalodas attīstība, balstoties uz kompetenču pieejā balstītu  mācīšanos.

Ciemiņus sveicām ar  nelielu koncertu, kurā piedalījās vecāko klašu skolēni. Prieks par septīto klasi! Skolēni nenobijās, ka tikai otro gadu mācās krievu valodu un lieliski parādīja Krilova fabulu “Sienāzis un skudra”. Ance un Austris skandēja dzeju par rudeni. Koncertu noslēdza skaņdarbs flautai Ances un skolotājas Dagnijas izpildījumā “Skūpsts lietū”.

Jautrās aktivitātēs nostiprinājām krievu sarunvalodu. Atpūtai – ciemiņu dāvātais kliņģeris un limonādes pauze.

Paldies vēstures skolotājai Līgai Bukovskai un 9.klases skolēnam Austrim par interesanto stāstījumu skolas muzejā, kas šogad svin savu 60 gadu jubileju. Ciemiņi iepazinās ar skolu, tās kabinetiem.

Pēc kopīgām pusdienām 9.klases skolēni Austris un Ance iepazīstināja ar skolas apkārtni un barona fon Vulfa muižas ansambli. Mums bija daudz ko rādīt un stāstīt. Nenoliedzami skolai ir īpaša aura, to mīl skolēni un absolventi.

Kāda tikšanās dalībnieka jautājums: “Skolotāj, vai mēs te vēl varēsim atbraukt?” skanēja kā medusmaize pasākuma organizatoriem.

Uz tikšanos Masļeņicā Pededzē!

Vairāk foto

 Ausma Ozoliņa
Krievu valodas skolotāja

 

Dzejas dienas Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā

Kad septembris ar asteru ziediem sveicina ikvienu, tad klāt ir Dzejas dienu laiks.  Atvasaras maigums sniedz roku rudenim, un cilvēka dvēselei liegi pieskaras dzejas vārds.

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā dzejas vārds sevi pieteica 14.septembra pēcpusdienā. Šogad Dzejas dienas izskan Latvijas simtgades zīmē, tāpēc arī mūsu skolā to tematiskais nosaukums bija „Viss latviskais ap mani dzīvo…” Skolēniem jau iepriekš tika dots uzdevums veidot dabas materiālu kompozīciju kādam no latvju ornamentiem un sacerēt dzejoli vai nu par Latviju, vai atbilstoši savai latviskajai zīmei. Un tā skolas pagalma zālājā krāšņi uzplauka latvju ornamenti, mūsu folkloras mitoloģisko tēlu zīmes.

1., 3.klase atveidoja Laimas slotiņu, 2.klase – Mēness zīmi, 4.klase – Saules zīmi. 5.klase – Auseklīti, 6.klase izlocīja zālājā zalkša zīmi, 7.klase atveidoja Māras krustu, 8.klase – Jumīti, bet 9.klase – Ūsiņu. Košās krāsas rudens ziedos un augļos, zīlēs un kastaņos sagūla latvju ornamentu rakstos, izdaiļojot skolas apkārtni. Arī rakstītajos dzejas vārdos skolēni centās sasaistīt savu ornamentu ar mūsu mīļās Latvijas vārdu.

„Mēness zvaigžņu ielokā pār Latviju slīd,
Sudraba atspulgi Gaujā un Daugavā viz,
Mēness ir mainīgs – te augošs, te dilstošs,
Te apaļš un dzeltens kā sklandurausis.”    (2.klase)

8.klases skolēni pat centās savas vārsmas atveidot tautiskā romantisma stilā.
 „Tautas meitas, tautas dēli
Latvju dziesmas vien dziedāja.
Cēlās agri, gulēj’ vēli,
Latvju darbus padarīja.”   (8.klase)

Skolēni arī mācījās novērtēt viens otra darbu, izteikt atzinību un gandarījumu par otra paveikto darbu, jo mūs visus taču sasilda labs vārds kā pateicība. Šie vēlējumi tiks apkopoti un katrai klasei izsniegti īpašā paldies formā, lai visu gadu priecētu un glabātu krāsainas atmiņas par Dzejas dienas pasākumu.

Vairāk foto

Ilze Zilbere,
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

 


Zinību svētki mūsu skolā

31.maijs – pēdējā skolas diena, kas šogad atnāk ar jau uzziedējušām pīpenēm un izsmaržotu ceriņu sapni. Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā šī diena sākās ar  klases stundu pie audzinātājiem, kur skolēni svinīgos apstākļos saņēma liecības – sava darba rezumējumu – un novēlējumus vasaras atpūtai. Pēc tam skolas zālē pulcējās skolēni, vecāki un skolotāji. Pasākumu atklāja mācību pārzine Līga Bukovska, uzsverot savā svētku runā vārdus – „varu”, „daru”, jo tas ir pamatā visiem sasniegumiem. Klātesošie dzirdēja izvērstu darba rezumējumu par skolēnu sasniegto dažādās olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās un  citās ārpusstundu aktivitātēs, kā, piemēram, ZZ čempionātā, kur tikko aizvadītajās sacensībās 8.-9.kl. komanda ieguva SEB bankas balvu. Labus vārdus skolas saimei teica direktore Ieva Zariņa, salīdzinot skolas saimi ar lielu mozaīku, kur katrs atsevišķs cilvēks veido savu krāsaino gabaliņu, lai iekļautos kopējā rakstā. Kā pirmie pasākumā tika sveikti skolotāji, jo katra skolēna sasnieguma pamatā ir skolotāja un skolēna kopīgais darbs. Tad tika aicināti balvas saņemt skolēni, kas mācību gadu beiguši ar labām un teicamām sekmēm, guvuši uzvaras mācību priekšmetu olimpiādēs un dažādos konkursos Apes un Alūksnes novadā. Skolēni saņēma gan skolas balvas, gan Apes novada domes naudas balvu, šo skolēnu vecāki saņēma ziedus no skolas vadības. Tādu skolēnu, kas saņēma balvu par īpašiem sasniegumiem, ir mums daudz. Atzinības rakstus saņēma arī skolēni, kas kāpinājuši savu izaugsmi skolas iekšējā konkursā „Sacenties pats ar sevi!” Šis konkurss mums notiek jau otro gadu un ir labs motivētājspēks bērna personības izaugsmei. Balvas saņēma arī labākie klašu kolektīvi un individuāli skolēni, kas visu gadu iesaistījās konkursā „Par tīru un zaļu Latviju”, čakli vācot makulatūru, PET pudeles un izlietotās baterijas. Mācību gada noslēgumā aizvadītajā Sporta dienā dažādās aktivitātēs skolēni varēja pierādīt savu prasmi, izveicību un komandas darbu, par ko saņēma novērtējumu un balvas no sporta skolotāja Jura Ozoliņa. Visbeidzot skolotāji pasniedza gaismas pūcītes – gudrības simbolu – skolēniem, kuri izpelnījušies konkrētā skolotāja uzmanību ar savu darbu, attieksmi, radošo darbību. Pasākumu kuplināja skolas dramatiskā pulciņa priekšnesumi ar tematisku priekšnesumu par mūsdienu skolēna iejušanos pasaulē, kur vēl sastopami pasaku tēli. Pasākuma noslēgumā klātesošie noskatījās prezentāciju par aizvadīto mācību gadu, kur katrs varēja sevi redzēt gan svētkos, gan ikdienas darbā. Skolēnu pašpārvalde teica atzinīgus paldies vārdus skolas direktorei par ieguldīto darbu un pasniedza ziedus.

Foto no svētkiem šeit

Mācību gads ir beidzies, lai mums visiem saulaina vasara! Uz tikšanos septembrī!

Ilze Zilbere
Skolotāja 

 


ZZ čempionāts

 

25.maijā mūsu skolas 8.un 9.klases skolēni kopā ar audzinātājām piedalījās vienā no skolēnu gaidītākajiem pasākumiem – ZZ čempionātā  Ropažu novada sporta kompleksā “333”.

Skolēni, lai iekļūtu čempionāta finālā, vispirms startēja digitālajā pusfinālā, kas ilga mēnesi. Tā laikā vajadzēja veikt dažādus uzdevumus interneta vidē, kā arī – izpildīt fiziskos vingrinājumus, kurus paši audzēkņi filmēja un sūtīja čempionāta rīkotājiem. Kopā tika veikti visdažādākie uzdevumi.

No 7.-9.klašu  grupas čempionāta finālā iekļuva 180 klases. Pasākums bija ļoti interesants un labi pārdomāts. Dalībniekiem vajadzēja veikt 8 dažādus uzdevumus. Mēs bijām paši labākie aktivitātē „Sasmeltā Niagāra”, ļoti labs rezultāts arī airēšanas sacensībās ar lielo SUPu. Vēl bija orientēšanās sacensības, kur kontrolpunktos bija jāatbild uz jautājumiem par Latviju.  Vienā no “disciplīnām”, ko sauca par „Kājkartingu”, dalīniekiem maiņās vajadzēja skriet uz celiņa 20 sekundes  un iegūtā enerģija virzīja uz priekšu kartu. Daudziem liels izaicinājums bija pārvarēt klinšu kāpšanas sienu, noķert bumbas ar segām „Bumbu dromā”, noturēt līdzsvarā emodžijus.

Mūsu  komanda čempionātā ieguva 27.vietu un īpašo SEB bankas balvu.

Paši skolēni atzīst, ka viņu lielākais ieguvums ir tas, ka čempionāta laikā kļuvuši saliedētāki un kopā piedzīvojuši daudz jauku un jautru brīžu.

Foto mirkļi no čempionāta

Skolēnus atbalstīja un līdzi juta audzinātājas L.Bukovska un G.Ķelpa

 


2. Cēsu pulka Skolnieku rotas ceļojošā piemiņas karoga pasākums Rūjienā

Katru gadu aprīļa mēnesī vērtē 2. Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga glabātāju 10 Ziemeļvidzemes skolu ieguldījumu skolēnu patriotiskajā audzināšanā. Vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir 7 cilvēki- komisijas priekšsēdētājs, viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots, VISC Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa, ģenerālis Raimonds Graube un pārējie komisijas locekļi šogad īpaši atzinīgi novērtēja skolēnu vispusīgo darbošanos patriotiskajos pasākumos Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā. Vizītes laikā prezentāciju vadīja 8.klases skolēni Ance Pakalne un Austris Kalniņš, kuri pārstāvēja skolēnu pašpārvaldi. Skolēniem bija jāatbild arī uz komisijas locekļu dažādajiem jautājumiem.

 Šogad 2. Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karogs glabājās Rūjienas vidusskolā, tāpēc 17.maijā mūsu skolas delegācija devās uz Rūjienu, lai piedalītos karoga maiņas svinīgajā pasākumā. Gaujienas pamatskolas delegāciju direktores vadībā pārstāvēja Daniels Auziņš, Ginters Ķelps, Jēkabs Kalniņš, Sandis Aleksejevs, Jūlija Katrīna Celenberga, Žanete Jāņkalne, Megija Lukjanoviča un Bella Agnija Vāciete.

 Pasākumā tika godināti vizuālās mākslas konkursa „Mana Latvija laiku lokos” darbu autori. Arī mūsu skolas skolniece Beate Ketija Pilmane saņēma pateicības rakstu.

 Gaujieniešu sportistu komanda no 10 vidusskolām un ģimnāzijām ieguva 2. vietu ugunsdzēsēju un jaunsargu sacensībās „Caur uguni un ūdeni”, 1. vietu ieguva Valmieras Valsts ģimnāzija.

 Svētku gājiens ar skolu karogiem noslēdzās pie Tālavas Taurētāja pieminekļa, kas veltīts Latvijas neatkarībai. Pasākums turpinājās Rūjienas kultūras namā ar plašu koncertu un Rūjienas vidusskolas skolēnu un skolotāju uzvedumu „No zobena saule lēca”.

 Šogad 2. Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karogu glabāšanā uz vienu gadu saņēma Mazsalacas vidusskola, bet nākošajā gadā karogs ceļos uz Stalbes vidusskolu.

Karoga maiņas ceremonijā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola saņēma Atzinības rakstu un pārsteiguma balvu par aktīvu starpvalstu sadarbību skolnieku apmaiņas programmās. Viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots par mūsu skolu teica: „Mazs cinītis gāž lielu vezumu”.

 Paldies skolēnu komandai par disciplinētību, cīņas sparu, atbildību ar kādu veicāt visus pienākumus pasākuma laikā. Ticu, ka jūs augat par patiesiem savas valsts patriotiem. Es lepojos ar jums!

Foto

Ieva Zariņa
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktore 

Zied mātes sirds

Maijs ir laiks, kad saulei uzsmaida pirmais pienenes zieds, kad pavasaris noskūpsta visu, kas grib plaukt un ziedēt. Saules siltums un gaišums ir tikai vienā dārgakmenī, un tā ir mātes sirds. Kā pavasaris priecājas par visa dzīvā atmodu, tā mēs esam laimīgi, ka varam teikt visskaistākos vārdus – māmiņ, tu esi man viena, tikai viena…

11.maija pēcpusdiena Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā atnāca Mātes dienas noskaņās. Skolas zālē pulcējās visa skolas saime, vecāki, vecvecāki, lai kopā apliecinātu savu prieku par ģimenes sajūtu, ko veido bērns un vecāki. Koncertā „Pilna saules dvēselīte” skanēja dziesmas 1.-4.klašu un 5.-9.klašu kora izpildījumā, klausītājus priecēja arī mazo klašu ansamblis. Ar savām dziesmām klausītājus priecēja mazo vokālistu konkursa „Putniņi” laureāti Nadīna Mieze, Marta Kalniņa, Egija Auziņa. Klātesošie varēja dzirdēt arī skaistus dzejas priekšnesumus, ko sniedza skatuves runas konkursa dalībnieki, kas veiksmīgi šogad pārstāvēja skolu Apes- Alūksnes novadā – Kerija Katrīna Bērziņa, Miks Andersons, Rauls Pakalns, Alise Lūse, Niks Judenkovs, Ance Pakalne. Priekšnesumus kuplināja tautas nama deju kolektīvs „Kastanītis” ar skaistām dejām.

Koncerta noslēgumā sirsnīgus apsveikuma vārdus visām mammām svētkos vēlēja skolas direktore Ieva Zariņa, bērni apsveica māmiņas ar pašu gādātām dāvaniņām, apsveikumiem un mīļu apskāvienu, kas izraisīja patiesi siltas emocijas klātesošo sirdīs.

Lai mīlestībā un sirsnībā zied mūsu māmiņu dvēseles, sniegdamas siltumu visdārgākajam cilvēkam – savam bērnam!

FOTO

Skolotāja Ilze Zilbere

 

 

 

 


9.maijs – Eiropas diena

Katru gadu 9. maijā tiek svinēta Eiropas diena, un šis gads ir Eiropas kultūras mantojuma gads, tādēļ „Eiropas Savienības māja” rīkoja Atvērto durvju dienu un finansiāli atbalstīja ekskursiju, kurā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 7.,8.klašu skolēni varēja apmeklēt Valkas novada domi, Ērģemes pilsdrupas, koncertzāli “Cēsis” un Cēsu pils kompleksu.

Pirmā vieta, kuru varējām apmeklēt, bija Valkas novada dome. Tur mēs satikāmies ar Guntu Smani un Viesturu Zariņu, kurš pastāstīja par Valku un Eiropas realizētajiem projektiem Valkas novadā. Uzzinājām par Valkas un Valgas sadarbību, iespējām mācīties Valkas ģimnāzijā un Valgas koledžā. Valkas novada dome mums uzdāvināja spēli „Līdzsvara tornis” jeb Jenga, kuru ražo Valkā, tā būs interesants papildinājums skolas rotaļu istabai.

Pēc stāstījuma skolēni uzdeva jautājumus, pēc atbilžu saņemšanas mēs Guntas pavadībā braucām uz Ērģemes pilsdrupām. Arī tur Eiropa ir palīdzējusi ar ERAF līdzfinansētu projektu Ērģemes pilsdrupu Ziemeļu torņa restaurācijai. Kad pabeidzām pilsdrupu aplūkošanu, braucām uz Cēsīm. Cēsīs mēs varējām iet uz koncertzāli “Cēsis”. Tur  aplūkojām kinozāli, Lielo zāli un koncertzāles pagrabu. Uz lielās koncertzāles skatuves nodziedājām dziesmu, uzzinājām, ka krēsli zālē pārvilkti ar bizoņu ādu, aplūkojām moderno iekārtojumu, dažādas mūsdienīgas iekārtas.

Tad devāmies uz Cēsu pils kompleksu, kur, kāpjot pa šķietami bezgalīgām kāpnēm, tikām līdz viena no tās torņu augšai, lai izbaudītu skatu uz pils teritoriju, nokāpām arī līdz pils pagrabam zem zemes. Pēc pagraba apmeklēšanas varējām izbaudīt viduslaiku izklaides veidus – šūpoles, dambreti, virves mešanu uz tītara kakla, ķekatas un pat ieguvām iespēju uzvilkt bruņinieku smagās bruņas. Pils apskates noslēgumā pārbaudījām savas zināšanas par Hanzas savienības pilsētām, veiksmīgākie saņēma balvas.

Skolēniem, protams, atsauksmes bija labas par šo braucienu, jo bija interesanti apmeklēt Valku un Cēsis gidu pavadībā, uzzināt daudz jauna un interesanta. 

Foto

Rinalds Kigitovičs
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 7.klases skolēns

 

 Starpnovadu skolu sacensības vieglatlētikā „Ziemeļu stīga”

8.maijā Valkas stadionā norisinājās starpnovadu skolu sacensības vieglatlētikā „Ziemeļu stīga”. Sacensību mērķis ir popularizēt vieglatlētiku mācību iestādēs, sekmēt talantīgāko audzēkņu izaugsmi, noskaidrot labākās starpnovadu skolas, kā arī veidot jaunas saiknes ar kaimiņu novadiem.

 Sacensības organizē Valkas novada BJSS, Rūjienas novada SS, Smiltenes BJSS un Apes novads.

Sacensības piedalās vispārizglītojošo skolu skolēni no Valkas, Smiltenes, Apes, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadiem, kā arī Murjāņu Sporta ģimnāzijas un citu sporta centru audzēkņi, kuri aizgājuši mācīties no novadu skolām.

Arī mūsu skolas skolēni piedalījās šajās sacensībās, skrienot dažādas distances.

Labākie starti:
Ginteram Ķelpam  – 1.vieta 100m un 200m skrējienos un Danielam Auziņam  – 2.vieta 100m un 200m skrējienos;
Austris Kalniņš – 4.vieta 800m skrējienā;
Uvis Sroģis – 6.vieta 800m skrējienā;
Jūlija Katrīna Celenberga  – 6.vieta 800m skrējienā;
Džeims Bukoveckis – 6.vieta 200m skrējienā.

Sacensībās startēja arī Megija Lukjanoviča, Jēkabs Kalniņš, Sandis Aleksejevs.

Paldies sporta skolotājam Jurim Ozoliņam, Gintera un Daniela trenerim Guntaram Marksam par sportistu trenēšanu! Paldies Gaujienas sporta organizatoram Raivim Kalniņam par atbalstu, un šoferītim Mārim Bernartam!

 

 


 

Piedalās SIA ZAAO noslēguma pasākumā “Daibē”

10.maijā mūsu skolēni  Marta un Austris Kalniņi kopā ar skolas saimnieku Andreju Puļļu piedalījās SIA ZAAO noslēguma pasākumā Daibē “100 darbi Latvijai”. Šogad mūsu skola ieguva 3.vietu makulatūras un Pet  pudeļu vākšanas akcijā.

Priecājamies, ka skola saņēma 170 EUR ekskursijas organizēšanai un FREKO dāvanu kartes.

Marta un Austris bija paši aktīvākie un čaklākie, un pasākumā viņi saņēma īpašas balvas.

Paldies visiem čaklajiem makulatūras un Pet pudeļu vācējiem, garderobistei Inārai Kurlovičai par lielo palīdzību mums!

 


No 3.-6.aprīlim mūsu skolā norisinājās Mūzikas nedēļa. Tā kā tā bija pēc Lieldienu brīvdienām un tikko sācies aprīlis, tad neizpalika arī bez jokiem. Katru dienu visi skolas skolēni un skolotāji bija aicināti ietērpties kādā īpašā tērpā: OTRDIEN – Cepuru dienā, TREŠDIEN – Ačgārnā dienā, CETURTDIEN – Čību dienā, PIEKTDIEN – Krāsainajā dienā. Pusdienu starpbrīdī vienmēr satikāmies, lai kopīgi nofotografētos.

Mūzikas nedēļas aktivitātes izpaudās mācību stundās, kad skolēni iejutās mākslinieku lomā un pavasarīgās krāsās izkrāsoja muzikālās mandalas, kas piektdien tika izliktas mūzikas klasē kā izstāde. Stundas piepildīja arī lustīga kopā dziedāšana, gan tautasdziesmu melodijās, gan populārās latviešu dziesmās.

Sākumskolas klasēm otrdien bija rotaļu stunda, kad visas klases skolas zālē izspēlējām latviešiem zināmākās rotaļas – Krustmāte, Balodītis, Kas dārzā, Daugavas tilts, izdejojām Tūdaliņ, tagadiņ u.c. Ceturtdien bija viktorīna “Izdziedi latviešu tautasdziesmu!” Skolēni sadalījās jauktās komandās, lai sacenstos dažādu uzdevumu veikšanā. Visiem pēc uzzīmētiem attēliem bija jāatmin tautasdziesmas, jāsaliek tautasdziesmas vārdi, jāatmin populāru Latvijas mūziķu personības, jāsaliek latviešu tautas mūzikas instrumenti no puzles gabaliņiem, kā arī jāatmin un jāsaklausa pēc dzirdētās melodijas kāda populāra tautasdziesma. Par apzinīgu muzikālo darbu, katra komanda saņēma balviņas un diplomus.

Pamatskolas skolēni piektdien, 6.aprīlī satikās zālē uz mūzikas nedēļas noslēguma pasākumu “Izdziedāsim Latviju!” Katrai klasei bija jāizvirza komanda, kas piedalīsies konkursā, jāieņem norādītā vieta zālē kopā ar savu audzinātāju, lai dziesmuspēle varētu sākties.

Konkurss sastāvēja no 5 uzdevumiem: “Izdziedi salikto!”, “Izdziedi zīmēto!”, “Izdziedi dzirdamo!” , “Izdziedi redzamo!” un “Izdziedi zināmo!” Katra klase atminēja savu dziesmu uzdevumu, un bija arī iespēja iegūt papildpunktus par papildus dziesmu.  Visiem kopā tas izvērtās kā jauks muzikāls dziesmu duelis, kā muzikāls latviešu zelta dziesmu popūrijs. Skolas zālē izskanēja 31 melodija, kā piemēram, Dzērvenīte, Lilioma dziesma, Kaija, Zemenes, Tikai tā, Cielaviņa, Tā es tevi mīlēšu u.c.

Kopvērtējumā  godalgotās vietas ieguva: 1.vietu – 6.kl. ar skolotāju Ilzi Zilberi, 2.vietu – 8.kl. ar skolotāju Līgu Bukovsku, 3.vietu – 5.klase ar skolotāju Ingu Baumani.

Pēc labi padarīta darba vienmēr pienākas atpūta – pasākumam sekoja pašu skolēnu vadīta DISENĪTE.

Paldies visiem klašu komandu dalībniekiem, audzinātājām, skolotājām,  skatītājiem, atbalstītājiem, paldies “rūķīšiem” par palīdzību zāles izdekorēšanā, punktu skaitīšanā, palīdzību pasākuma norisē un disenītes vadīšanā.

Turpināsim saglabāt mūsu bagātību – latviešu tautasdziesmas, ziņģes un tautā populāras dziesmas, dziedāsim tās gan ikdienā, gan svētkos un būsim lepni par to, kas mums ir – “Izdziedāsim Latviju!”

Vairāk foto

Dagnija Pakalne
Mūzikas skolotāja 

 


 

Aiz loga vēl sniega kupenas, bet gaisā jau virmo pavasaris. Skan zīlītes dziesma, saulīte sāk sildīt. Skolā jau esam apguvuši daudzas gudrības un vēlamies dalīties priekā par paveikto “Ābeces svētkos”.

Šodien mēs –  pirmās klases skolēni  un audzinātāja- sakām tā:

Ābecītei sakām sveikas,
Draugi bijām mēs līdz šim.
Atvadoties mēs tai teiksim:
Draugi vienmēr paliksim!
(J. Osmanis)

Svētku ciemiņus iepriecinājām ar skanīgām un jautrām dziesmām. Rādījām nelielu teātri par Cīrulīti un peļu saimi. Domājam, ka esam tikpat izpalīdzīgi un sirsnīgi kā pelēni – varam palīdzēt nelaimē nokļuvušam draugam un kopā stāties pret neganto žurku. Sakām mīļu paldies saviem vecākiem un skolotājām!

Paldies skolas vadībai par laba vēlējumiem un jauko dāvanu – lego klučiem!

Savus mazākos skolasbiedrus ar ļoti skaistām pašu gatavotām dāvaniņām un dziesmu iepriecināja 2. -4.klases skolēni.

 

Vairāk foto

Inga Baumane
1.klases audzinātāja

 

 

 

 

Valentīndiena ir svētki mīlestībai. Prieku par šīm emocijām var paust dažādi – dzejā, mūzikā, dziesmās. Jau par tradīciju kļuvis Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā pasākums – Popiela Valentīndienas noskaņās.

Tā arī šogad 16.februārī  5.-9.klašu skolēni izteica savas radošās spējas dziesmu spēlē – Popielā, atdarinot tautā labi pazīstamus mūziķus un grupas. Tā kā šis ir Latvijas simtgades jubilejas gads, tad arī pasākums tika pakārtots valsts simtgades tēmai – „Mana dziesma Latvijai”. Skolēnu izvēli varēja noteikt tikai latviešu mūziķi.

Koncerts sākās ar pārsteigumu skolotāju Gunitas un Dagnijas attraktīvajā uznācienā attēlojot grupas „Favorīts” dziesmu „Tā es tevi mīlēšu…”.  Un tad jau viens par otru atraktīvāki, pārsteidzoši gan ar tērpiem, gan aprīkojumu skolēni izgāja uz skatuves ar saviem priekšnesumiem. Iejūtoties otra „ādā”, pazuda biklums, kautrība, valdīja tikai saviļņojošs prieks un sajūsma, kas lika arī publikai ieinteresēti dzīvot līdzi visam uz skatuves notiekošajam. 5.klases meitenes jutās kā Latgales Dāmu Pops ar dziesmu „Topmodele”, kopā ar zēniem muzikālajā apvienībā ar dziesmu „Bez mums jau nevar tik un tā…” un sniedza pat solo numuru Lienes Šomases tēlā „Mēs jau sen to bijām pelnījuši”. 6.klase pārstāvēja populārās grupas „Pērkons” ar dziesmu „Mana dienišķā dziesma” un „Labvēlīgais tips” ar dziesmu „Pīrādziņ, nāc ārā…”. 7.klase atsauca atmiņā Edgaru Liepiņu ar dziesmu „Lācītis”, 8.klase pārstāvēja trimdas ansambli „Čikāgas piecīši” ar dziesmu „Made in Latvia” un ar „Pavāru dziesmu” no kinofilmas „Vella kalpi”. 9.klase savu mīlestību Latvijai apliecināja kā Jauno mūziķu apvienība ar dziesmu „Div’ dūjiņas gaisā skrēja” un kā „Liepājas brāļi” ar dziesmu „Tikai tā”.  Koncertuzvedumu papildināja arī reklāmas pauzes ar interesantām atrakcijām, kurās iesaistījās visi klātesošie.

Skatītāju balsojums noteica trīs labākos dziesmu izpildītājus.

1.vietu ieguva 9.klase ar atraktīvo Liepājas brāļu uznācienu, izpildot dziesmu „Tikai tā”. 2.vietu izpelnījās  5.klases meitenes ar dziesmu „Topmodele”, 3.vietu – arī 9.klases kolektīvs ar izteikti patriotisku izpildījumu dziesmai „Div dūjiņas gaisā skrēja”.

Paldies ārpusklases darba organizatorei Dagnijai Pakalnei par ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā un mums visiem dāvāto prieku februārī – mīlestības mēnesī!

Vairāk foto

Ilze Zilbere
Skolotāja 

31.janvārī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 3. un 4. klases skolēni piedalījās ZAAO vides un VOLVO drošības kampaņā “APSTĀJIES! PASKATIES! PAMĀJ!” Dabas un tehnoloģiju parkā URDA.”

 Šī bija ekskursija, kurā bērni uzzināja daudz ko jaunu. Gida vadībā ar autobusu braucām pa poligona teritoriju, kur bērniem pastāstīja, kur nonāk mūsu atkritumi. Skolēni ieguva izpratni par atkritumu šķirošanas nozīmi. Piedalījāmies atkritumu šķirošanā arī praktiski. Bērniem patika vides mācības poligona telpās.

Interesantas bija VOLVO mācības, kur bērniem rādīja izglītojošu filmu par drošību uz ceļa. Sajūsmu izraisīja reāla iespēja iekāpt smagās automašīnas VOLVO kabīnē.

Kampaņas rīkotāji dāvināja katram bērnam atstarojošo vesti, atstarotājus un brošūras. Kādi savā īpašumā ieguva plakātus. Mācību beigās saņēmām sertifikātu.

Mācību ekskursija bija izdevusies!

FOTO

Skolotājas Aija un Vizbulīte


Turpinot pārstāvēt Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolu un Latviju Eiropas valstīs, četri skolēni un  skolotājas Aija Palmbaha un Gunita Ķelpa  14.janvārī devās uz  Badinu Slovākijā, lai apmeklētu Erasmus+ projekta “SEL” partnerskolu ‘Zakladna skola s materskou skolou’, tiktos ar partnerskolu pārstājiem un piedalītos projekta aktivitātēs. Šajā skolā mācās 200 skolēni, no 1.-9.klasei. 

Vizītes laikā visi četri skolēni – Fēbe Līga Pāsa, Daniels Auziņš, Krišjānis Graudiņš un Ginters Ķelps – dzīvoja slovāku ģimenēs. Projekta ietvaros viņiem izdevās iepazīt slovāku dzīvesveidu, vērtības, kultūru un izglītības sistēmu. Par to parūpējās ne tikai skolas skolotāji, bet arī slovāku skolēnu vecāki, kuri cienāja skolēnus ar tradicionāliem ēdieniem, iepazīstināja ar tradīcijām un dzīvesstilu.

Mobilitātes galvenā tēma “Iepazīsti sevi un citus” vijās cauri visām aktivitātēm.

Pirmdien, ierodoties skolā, mūs laipni sagaidīja skolēni tērpušies tautu tērpos un cienāja ar pašceptu maizīti un sāli. Tālāk sekoja apsveikuma vārdi un neliels skolēnu sagatavots koncerts ar dziesmām un dejām, ekskursija pa skolu. Tā kā katrai dalībvalstij jau mājās bija jāsagatavo 1 tradicionāla ēdiena recepte, tad pirms savu recepšu prezentēšanas, visi skolēni devās uz skolas ēdnīcu gatavot slovāku tradicionālo ēdienu – kartupeļu un miltu klimpas ar pildījumu. Darbs nelielās grupās aizrāva ikvienu. Pēc tam visi degustēja ne tikai savu paveikto, bet arī slovāku bērnu vecmāmiņu pagatavotos dažādos ēdienus no kartupeļiem. Sapratām, ka kartupeļu ēdieni, skābo kāpostu zupa, pankūkas ir ēdieni, kas mūs vieno.

Dienas noslēgumā apmeklējām Badinas ciemata domi, kur mūs uzņēma ļoti sirsnīgi – mēra uzruna par Slovākijas tautas vēsturi un Eiropas vienotību, piemiņas dāvanas katram, vietējās folkgrupas koncerts, turklāt mums katram bija jāparakstās arī īpašajā domes viesu grāmatā.

Otrdiena noritēja sportiskā garā. Skolēni piedalījās projekta “SEL” Ziemas olimpiskajās spēlēs, kurās bija viss – oficiāla atklāšana, olimpiskā uguns, spēļu himna, valstu komandu iznākšana ar karogiem, uzvarētājvalsts himnas atskaņošana spēļu beigās. Un skanēja mūsu himna “Dievs, svētī Latviju!”, jo saskaitot visu dažādo sportisko uzdevumu iegūtos punktus, uzvarēja gaujienieši. Mēs visi jutāmies patiesi lepni! Spēļu noslēgumā projekta galvenais koordinators Henks un skolas direktors Milans svinīgi nodeva olimpisko lāpu Latvijas koordinatorei Gunitai, jo  projekta Vasaras olimpiskās spēles notiks Latvijā. Vakarā sportiskās aktivitātes latviešu skolēni turpināja kopā ar savām viesģimenēm, dodoties spēlēt boulingu un lāzerpeintbolu. Kas uzvarēja? – Protams, ka draudzība!

Trešdien skolēni mācīja viens otram un mācījās projekta partnervalstu Slovākijas, Nīderlandes, Itālijas, Portugāles, Anglijas, Turcijas tautu dejas. Prieks, ka mūsējie paši tika galā, jo skolotājas tajā laikā bija aizņemtas apmeklējot slovāku bērnu stundas – stāstot par Latviju un mūsu skolu, par Ziemassvētkiem, mācot latviešu valodu, atbildot uz skolēnu  jautājumiem.

Ceturtdien skolēni aktīvi un radoši darbojās darbnīcās, taisot koka figūras un māla podus, gatavojot vannas bumbas un higiēniskās lūpu krāsas.

Laiks aktivitātēm ārpus skolas nemaz nebija daudz, kur nu vēl atpūtai. Tomēr tika izmantota ik minūte, lai iepazītu šo valsti, apskatītu tūrisma objektus, uzņemtu kādu bildi un, protams, vienkārši pastaigātu, izbaudot arhitektūru, kalnus, sniegu. Pabijām Kremnicā, kas izrādās ir ne tikai Slovākijas centrs, bet arī Eiropas vidus punkts. Kremnicā apmeklējām pasaulē vecāko un aktīvo monētu kaltuvi. Gidi mums parādīja, kā notiek monētu veidošanas process, kā darbojas naudas kalšanas vecās un modernās ierīcēs. Vēl apmeklējām zelta un citu minerālu raktuves, bijām 80m zem zemes, uzzinājām, kādi smagi darba apstākļi ir bijuši raktuves strādniekiem senajos laikos. Skolēniem tika dota iespēja iejusties  arī raktuvju bērnu lomās, sēžot muzejā saglabātajos solos un rakstot uz grifeles, rakstot ar tinti, uzzinot, kā sodīja bērnus par nepaklausību.

Un tad jau laiks atvadīties – baudot slovāku ēdienus, ar kopīgām dejām un dziesmām, ar smiekliem un asarām. Arī ar sveicieniem mūsu grupas jubilāram Krišjānim dzimšanas dienā.

Šis brauciens noteikti bija ļoti vērtīgs ikvienam no mums. Iegūta liela pieredze, izmantotas un uzlabotas svešvalodu zināšanas, IKT prasmes, izbaudīta kultūru dažādība, iegūti jauni draugi.

Tagad atliek rūpīgi izpildīt nākošos projekta uzdevumus un gatavoties ārzemju viesu uzņemšanai pie mums Gaujienā jau jūnijā.

Gunita Ķelpa
Projekta koordinatore 

 

 


Laikā no 9.oktobra līdz 14.oktobrim Nīderlandes pilsētā Leidenē risinājās starpvalstu projekta „We are living together and we need each other. Social Emotional Learning” jeb „SEL” vadības sanāksme, kuru pārstāvēja Nīderlandes, Portugāles, Slovākijas, Apvienotās Karalistes, Itālijas, Turcijas un Latvijas skolu pārstāvji.

Latviju pārstāvēja mūsu skolas projekta vadības grupa Gunita Ķelpa, Līga Bukovska un Ieva Zariņa.

Projekta galvenie mērķi:

 • Izpētīt un identificēt SEL specifiskos aspektus katrā projekta dalībvalstī; kopā izveidot , aprobēt un izplatīt  sociāli emociālās mācīšanās un mācīšanās mācību resursus.
 • Paaugstināt skolēnu zināšanas par citām valstīm.
 • Attīstīt skolēnu  sociālo un starpkultūru kompetences.
 • Veicināt taisnīgumu un bērnu no nelabvēlīgām un imigrantu  ģimenēm integrāciju skolās.
 • Svešvalodu zināšanu  uzlabošana un pielietojums.
 • Digitālo kompetenču prasmju paaugstināšana, izmantojot inovatīvi integrētas pieejas.

 Jenaplanschool de Dukdalf skolā iepazināmies ar izglītības procesa organizāciju, vērojām mācību nodarbības, vadījām pašas mācību stundas, kurās skolēnus iepazīstinājām ar Latviju, Gaujienas skolu, mācījām skolēniem pateikt dažus teikumus latviešu valodā, iemācījām dziedāt latviešu tautasdziesmu. Nīderlandes skolēni mūs uzņēma ļoti pozitīvi un ar prieku apguva stundas laikā latviešu valodā pieklājības frāzes. Arī mums tā bija interesanta pieredze.

Visu valstu skolotāji lielāko dienu daļu pavadīja sanāksmēs, plānojot un diskutējot par starpvalstu vizītēm turpmāk, par veicamajiem uzdevumiem līdz nākošajai tikšanās reizei Slovākijā. Notika balsojums arī par projekta logo, kurus zīmēja visu valstu skolēni. Mūsu Austra Kalniņa veidotais logo tika novērtēts kā otrs labākais.

  Daudz diskutējām par sociāli emocionālo audzināšanu, kā rezultātā tapa metodiskais materiāls, kas kalpos kā palīgs skolotājiem ne tikai projekta ietvaros, bet arī katram savā skolā  ikdienas darbā.

  Leidenes skolā valdīja mierīga, draudzīga gaisotne, varēja vērot vecāku ieinteresētību skolas darbā, kad vecāki pēcpusdienās nāca pakaļ savām atvasēm, sarunājās ar skolotājiem, bija dienas, kad vecāki strādāja klasēs kā skolotāju palīgi.

 Starptautiskais projekts turpināsies 2 gadus. Jau janvārī 4 skolēni un 2 skolotāji no Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas  dosies uz Slovākiju.

Vairāk foto

Ieva Zariņa
skolas direktore 
 

 


 

Aktualitātes 2017./2018. m.g.

 

Grāmata ir īpaša pasaule, tā paver logu uz pasauli, tā atklāj jaunus apvāršņus, bet atslēgas vārds šai brīnumu pasaulei ir – lasīšana. Lasītprasme ir svarīga mācību procesa sastāvdaļa jebkura priekšmeta sekmīgai apguvei.

Lai veicinātu skolēnu lasītprasmes attīstību, Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar bibliotēkām visā Latvijā uzsākusi jaunu projektu – Nacionālā lasīšana. Tajā piedalās 5.-6.klašu skolēni, apliecinot savu lasīšanas prieku un mīlestību pret grāmatu.

Arī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola sadarbībā ar pagasta bibliotēku piedalās šai garīguma sacensībā. 4.decembrī Pirmās Adventes noskaņās Gaujienas bibliotēkā romantiskā noskaņā pulcējās 5.,6.kl. skolēni, lai interesenti apliecinātu savu varēšanu lasīšanā. Skolēnu sniegumu vērtēja žūrijas komisija: galvenā tiesnese – skolas bibliotekāre Inga Apsīte, pagasta bibliotekāre Sandra Āboliņa un Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas latviešu valodas skolotāja Ilze Zilbere. Vēlmi sevi apliecināt bija izteikuši 7 skolēni, izvēloties sev tīkamāko lasāmvielu, ar kuru varēja iepazīstināt klātesošos – savus klasesbiedrus. Žūrijas vērtējumu papildināja arī klausītāji, izsakot gan pozitīvus atzinumus, gan kritiskas iebildes. Un tā – 5.klasē 1.vieta – Alisei Lūsei, 2.vieta – Karīnai Zirdziņai, 3.vieta – Artai Korobovai, atzinība – Ijai Alvaterei.

6.klasē: 1.vieta – Artai Zālītei, 2.vieta – Nikam Judenkovam, 3.vieta – Kristeram Elmanim.

Veiksmīgākie lasītāji – lasīšanas čempioni – Alise Lūse un Arta Zālīte – startēs tālāk 2.kārtā Alūksnes – Apes novadu sacensībās pavasarī.

Lai mums visiem labs draugs kļūst grāmata!

Vairāk foto

Ilze Zilbere
skolotāja 

 


Skaista mana tēvu zeme
Par visām zemītēm –
Plaši lauki, zaļi meži,
Zili jūras ūdentiņi.

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā 17.novembris bija svētku diena, kad mēs – skolēni, skolotāji, vecāki, vecvecāki un ciemiņi – svinējām mūsu dzimtenes – Latvijas valsts 99.dzimšanas dienu ar koncertu “Rakstu rakstiem Tēvu zeme”.

Tuvojoties valsts svētkiem, katrs no mums arvien vairāk sāk apzināt piederību savai valstij un tautai. Jau no seniem laikiem latvju tautu vieno latvju dainas jeb tautasdziesmas un spēka zīmes.

Tautasdziesmas – tās ir mūsu senču atstātā dzīves gudrība un vērtības. Pavisam īsā četrrindē ir zinības par dzīvi, kas pie mums ir atnākušas tūkstoš gados.

Latvju raksti jeb spēka zīmes tika nodotas mantojumā no paaudzes paaudzē, sargājot sevi, saimi un mājokli. Ar zīmēm un rakstiem ir līdzīgi kā ar modernajām tehnoloģijām: informācija tiek saglabāta un nodota tālāk kodētā veidā. Lai datus atšifrētu, ir jāzina kods. Arī latvju raksti ir informācija, bet zīmes – kods. Rakstus var “lasīt”, ja pazīst zīmes un tām atbilstošos tēlus. Savukārt tēli jāmeklē latviešu tautas pasakās, dainās un ticējumos.

Tautasdziesma un zīme papildina viena otru, norādot uz to pašu dzīves gudrību katra savā veidā.

Latvju rakstus skolēni bija pētījuši visu nedēļu, kā arī paši veidojuši. Gala rezultātu varēja redzēt skolas zālē. No mūsu pašu dzimšanas datumiem arī izveidojās skaisti raksti, katram savs – unikāls. Par to varēja pārliecināties skolas vestibilā, kur mūs raksti veidoja valsts svētku noformējumu skolā.

Skolēni kopā ar skolotājiem izveidoja arī izstādi skolas zālē, kur latvju rakstus varēja redzēt visdažādākajos priekšmetos – nozīmītēs, krūzītēs, grāmatu vākos un grāmatzīmēs, jostās, segās, cimdos, cepurēs, šallēs, kreklos, medaļās u.c. Ceriņa zaros varēja vērot latvju zīmes izgrieztas kokā. Arī paši skolēni ir veidojuši zīmes no koka, stikla. Pašu veidotos  mūzikas instrumentus ir dekorējuši ar latviešu spēka zīmēm. Bagāts izrādījās latvju rakstu pūrs.

Koncertu atklāja 4.klase ar latviešu tautas dziesmu “Stūru stūriem tēvu zeme” un pirmsskolas izglītības grupa “Taurenītis – 2” ar veltījumu mūsu zemei Latvijai.

Koncerta vadītāji Ance Pakalne un Daniels Auziņš iepazīstināja klātesošos ar latvju zīmēm. Savukārt klases izdziedāja tautas dziesmas, kur latvju zīmes ir iekodētas.

1.klase un mazo klašu koris izpildīja divas tautas dziesmas “Skaista mana tēvu zeme”, kur gods ir atdots Dieva zīmei, kas ir saikne ar augstākajiem spēkiem,  gaismas enerģijas avots.

Meiteņu trio – Ances, Fēbes Līgas un Kristīnes dziesmā “Ģērbies, saule, sudrabota” Saule ir kā mūžīgās kustības un dzīvības simbols, visa redzētāja un zinātāja.

Par Mēnesi, kas ir ļaužu sargātājs un palīgs nakts gaitās un darbos, dziedāja 3.klase tautas dziesmā “Ai, saulīte, mēnestiņi, kā jūs skaisti mijaties”. Pirmsskolas izglītības grupiņa “Taurenītis – 4” nodejoja deju “Zvejnieks mani aicināja”.

Senlatvieši ticēja, ka katram cilvēkam ir sava zvaigzne, kura parādās pie debesīm, cilvēkam piedzimstot un nomirstot. Īpaša vieta zvaigžņu pulkā ir Auseklim, kuru sauc arī par Rietekli, Rīta un Vakara zvaigzni. Simbolizē gaismas uzvaru pār tumsu. Par to mēs pārliecinājāmies 2.-5.klašu ansambļa dziesmā “Auseklīt’s un Rieteklīt’s”.

5.klases tautas dziesmā “Pērkonītis ducināja”, stāstīja par Pērkonu, kas ir viens no vecākajiem senču dieviem un tiek dēvēts arī par Veco Tēvu, Pērkontēvu, Debesu kalēju. Pērkons darbojas kā visu ļauno spēku vajātājs.

2.klase dziesmā “Aiz kalniņa dūmi kūp” Krupītis ir spēka, stipruma, gudrības simbols. Krupītis tiek uzskatīts  dzīvo pasaulē par sakaru uzturētāju starp Pasauli un Aizsauli.

Akas zīme (arī Ozoliņš) raksturo pasaules pamatu; tajā, caur simboliskiem akas grodiem, kurus rada četri slīpie krusti, veidojas tukšuma telpa jeb Sākotne. Šajā zīmē savienojas augša ar leju un debesis ar pazemes ūdeni.

6.klase izpildīja latviešu tautas dziesmu “Upe nesa ozoliņu” un 7.klase – “Divi, divi, kas tie divi”, kas stāsta par nemainīgām vērtībām.

Latvietim – arājam, karavīram – vienmēr blakus ir viņa bērītis. Ūsiņš ir gaismas dievs un zirgu aizgādnis. To apstiprināja 8.klase ar tautas dziesmu “Kalējiņi, bāleliņi”. 9.klase atraktīvi mūs pārliecināja dziesmā “Rikšiem bērīt es palaidu”.

Māra – pilnības un auglības simbols. Māra ir zemes un pazemes valstības pārvaldniece. Māra sargā māju, maizi un pavardu. 5.-9.klašu koris dziesmā “Godam dzimu, godam augu” daudzināja tikumiskās vērtības cilvēka dzīvē. 

Dod, Dieviņ(i) kalnā kāpt,  

Ne no kalna lejiņā,
Dod, Dieviņ(i) otram dot, 

Ne no otra mīļi lūgt.
Dod, Dieviņi, dodamo,  

Es saņemšu ņemamo,
Es saņemšu ņemamo

Ar abām rociņām.

Liktenis. Vai tas jau ir izlemts? Vai to mēs veidojam paši? Atbilde ir jāatrod katram pašam!

Latviešu tautasdziesma “Pie Dieviņa gari galdi” vienoja visus zālē esošos. Tā atskanēja kā daudzbalsīga tautas lūgsna koncerta noslēgumā.

Paldies visiem – skolēniem un skolotājiem, kuri mācīja un mācījās, kuri gatavoja, kuri ieguldīja laiku, sirdi skaistā koncerta veidošanā!

Vairāk foto

Vēstures skolotāja
Līga Bukovska

 


Gaujienas komandas “Zibšņi” uzvara – 2.vieta “Lāčplēša stafetē”

9.novembrī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 7./8.klašu komanda “Zibšņi”’ piedalījās Alūksnes un Apes novadu skolu jauniešu militārajā spēlē “Lāčplēša stafete 2017” Alūksnē, ko organizēja Alūksnes Kultūras centrs sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību, Kājnieku skolu un SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”.

Trīs klašu grupās kopā bija pulcējušies 160 jaunieši, veidojot 20 komandas, katrā 8 dalībnieki. 7./8. klašu grupā piedalījās 10 komandas.

Stafete sākās ar militāro ierindu, amatpersonu apsveikumiem dalībniekiem. Tam sekoja komandu ziņojumi un komandu apsveikumi mūsu valstij Latvijai dzimšanas dienā.

Pēc tam komanda devās stafetē, kur bija jāveic uzdevumi 8 punktos. Pirmais punkts bija sliežu fragmenta turēšana. Zēniem bija garāks sliedes fragments, meitenēm – īsāks, bet cik smags tas bija! Sliede bija jātur taisnās izstieptās rokās. Nākamajā punktā bija jāizlasa teksts un tad, pārvietojoties no viena karavīra pie otra ar smagām nestuvēm rokās, jāatbild uz jautājumiem par tekstu. Ja aizmirsi atbildi, ar visām nestuvēm jāskrien pie teksta atrast pareizo atbildi. Tālāk bija jāvelk lokomotīve uz ātrumu. Liels bija skolotājas pārdzīvojums, kad sākumā lokomotīve nepadevās, bet tad visiem reizē ievelkot, tā aizripoja. Tālāk tika pārbaudīta komandas precizitāte, metot granātu.  “Purva” pārvarēšana uz/ar septiņām kastēm, bija komandas saliedētības pārbaude. Ātrums un precizitāte bija nepieciešama malkas pagaļu krāmēšanā ielā. Tika pārbaudītas arī katra spējas šaušanā ar ieroci. Pēdējais bija “aklais gājiens”, kad komandai tika aizsietas acis un komandas kapteinis deva pavēles, lai veiksmīgi pārvarētu šķēršļu joslu.

Vēlā pēcpusdienā beidzās stafete, tad nobaudījām sagatavoto armijas putru.

11. novembrī Lāčplēša dienā piemiņas brīdī pie Alūksnes Jaunās pils apbalvoja militārās sporta spēles “Lāčplēša stafete 2017” uzvarētājus. Liels bija mūsu prieks, kad izdzirdējām, ka mūsu komanda “Zibšņi” – Daniels Auziņš, Zanda Allika, Megija Lukjanoviča, Jūlija Katrīna Celenberga, Žanete Jāņkalne, Ginters Ķelps, Austris Kalniņš un Jēkabs Kalniņš – ieguva 2. vietu. Komanda saņēma “Lāčplēša stafetes” kausu, diplomu, balvas un katrs komandas dalībnieks īpašu stafetes medaļu! Piepildījās komandas devīze “Bez cīņas nav uzvaras!” Uzvaru kaldināja komandas saliedētība un cīņas griba! Paldies komandai par izturību un piedalīšanos spēlē!

Vairāk foto 

Ar komandu “Zibšņi” kopā bija vēstures skolotāja Līga Bukovska

 


Gaujienas Lāčplēšus pieminot

Nu pietiek tagad svešām varām pār mums valdīt,
Mēs varam šodien paši savu dzīvi lemt;
Par savām pūlēm paši savus augļus baudīt,
Un neļaut svešiem to, kas mūsu, ņemt!

Šie vārdi piepildījās Brīvības cīņu laikā, kad latviešu karavīri uzvarēja gan 1919.gada vasarā Cēsīs, gan rudenī bermontiādes laikā Rīgā, Kurzemē un 1920.gadā cīņās pret lieliniekiem Latgalē!

Kā katru gadu 10.novembra pievakarē lāpu gājienā uz Gaujienas kapiem devās Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēni, skolotāji un vecāki.

Pateicības vārdi, svecītes, ziedi sagūla pie mūsu Lāčplēša Kara ordeņa III šķiras kavalieru – Augusta Paijas, Andreja Juškeviča, Friča Brīvnieka, Osvalda Zariņa un Voldemāra Brieža – atdusas vietām.

Kapsētā dega lāpas skolēnu rokās, un bija bezgalīgs klusums. Mēs esam brīvi un varam būt laimīgi, ka nav jāņem ierocis rokās un neskan šauteņu zalves.

Paldies visiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem, kuri piedalījās Lāčplēša dienas piemiņas pasākumā! Īpašs paldies 8.klases skolēniem – Ancei Pakalnei, Jēkabam Kalniņam, Danielam Kalniņam, Rodrigo Ziemiņam, Ričardam Krauzem un Austrim Kalniņam, kuri mums atgādināja par Gaujienas Lāčplēšu cīņām!

Vairāk foto

Līga Bukovska
Vēstures skolotāja 

 


Jaunsargu zvērestu nododot

2017.gada 11.novembra vakarā Lāčplēšu dienas piemiņas pasākumā Apē jaunsarga solījumu deva Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēni: Sandis Aleksejevs, Daniels Auziņš, Ričards Krauze, Ginters Ķelps, Zanda Allika un Niks Judenkovs.

 


Ir vērtības, kas nenoveco cauri laikiem. 21.gadsimts – laiks, kad savu uzvaras gājienu iet mobilie telefoni, datori un citas tehnoloģijas, atstumjot maliņā grāmatu. Bet grāmata jau tāds pats informācijas avots vien ir, tikai mīļāks, tuvāks, kas grib cilvēkam iegulties plaukstās un neuzkrītoši pačukstēt – paņem un izlasi mani, nenožēlosi!

Lai veicinātu skolēnu lasītprasmi, tuvinātu tos grāmatai, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā trīs nedēļu garumā tika rīkota akcija „Aklais randiņš ar grāmatu”. Skolēni atnesa uz skolu savu interesantāko grāmatu, iesaiņotu necaurspīdīgā papīrā,  ar pievienotu „vizītkarti” – kādu iedvesmojošu citātu vai rosinošu teikumu par šo grāmatu, kas rosinātu citu lasītāju to izvēlēties, uzticoties savām izjūtām, doties savdabīgā ceļojumā – aklajā randiņā ar grāmatu.

Akcija sākās 12.septembrī un turpinājās līdz 1.oktobrim. Pamazām vien latviešu valodas kabinetā pildījās grāmatu galds – skaistos, oriģinālos noformējumos ar ceļavārdiem, kas bija viens par otru interesantāki, intrigu glabājoši. Akcijā iesaistījās gan skolēni, gan skolotāji un skolas darbinieki. Uz randiņu ieradās 27 grāmatas, kas 3.oktobrī aizceļoja uz savām jaunajām mājām – pie jaunajiem lasītājiem, kas to izvēlējās saukt par savu.

Paldies visiem interesentiem, kas piedalījās šai pasākumā! Lai jums jauka lasīšana un prieks par savu jauniegūto draugu – grāmatu!

 

Ilze Zilbere 
Skolotāja 

 


Piektdien, 22. septembrī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā, kā arī daudzviet citur Latvijā un pasaulē mēs visi sportojām par godu Olimpiskajai Dienai 2017!

Mums šis pasākums sākās 9:30 no rīta ar aktīvu iesildīšanos zālē, pildot visiem piedāvāto vingrojumu kompleksu no interneta. Mēs kopā  lēcām, stiepāmies, locījāmies, vingrojām, lai gatavotos stafetēm, kuras notiks skolas pagalmā. Pirmie tās uzsāka 1. līdz 4.klašu skolēni, bet tikmēr pārējie no 5. līdz 9. klasei, piedalījās mazā olimpiskā skrējienā. Tad  arī paši ieņēma savas vietas stafetē.

Stafetē bija 6 dažādi šķēršļi, lai skrējiens viscaur būtu interesants. Kā tas būs jāveic, to mums parādīja skolēnu pašpārvaldes zēni. Visi skolēni un skolotājas kopīgi tos izdarījām, sajutāmies kā olimpiskā komanda – draudzīga, saliedēta, sportiska.

Liels paldies skolotājai Dagnijai Pakalnei un Sarmītei Bauskai, kā arī pašpārvaldes sportistiem, kas šo pasākumu sagatavoja un īstenoja! Katrs saņēmām diplomu un hanteles par piedalīšanos Olimpiskajā dienā.  Saglabāsim mūsu skolā sportisko sparu un draudzības garu! Dzīvosim un atpūtīsimies veselīgi un aktīvi!

Vairāk foto šeit un šeit

Rinalds Kigitovičš
skolēnu pašpārvaldes žurnālists

 


Ar klusiem soļiem atnācis rudens, līdzi vedot Dzejas dienas. Tās apstājās arī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā, sakotlaburītu dzejniekam, pie kura pieminekļa pulcējās skolēni un skolotāji uz netradicionālo dzejas stundu. Šogad mūsu skolas skolēni izteica savas radošās domas krāsainās ziedu mandalās, jo arī Ojārs Vācietis mīlēja zīmēt mandalas.

Katrai klasei jau iepriekš tika dots uzdevums – atslēgas vārdi, no kuriem jāveido dzejolis un tam atbilstoša dabas materiālu mandala. Stundas laikā skolas pagalma zālājs uzplauka košās rudens ziedu un lapu mandalās, varēja tikai apbrīnot skolēnu radošuma spēju izpausmi.

1.klase savā mandalā ielika visu rudens bagātību – ziedus, ozolzīles, riekstus…  „Dārzos zied asteres, samtenes, dālijas/ sārtojas pīlādži/ aizlido putni…/ Rudens, rudens ir atnācis!”

2.klase atklāja savu dzejas rudeni košās, spilgtās krāsās, kuras papildināja violetsārtie biešu lapu kāti. „Tas krāsainais rudentiņš ir jau klāt/Un brūnie kastaņu bumbuļi,/krītot zālē, vasarai ardievas teic.”

3.klases mandala uzplauka kā koša rudens saulīte. „Ražens burkāns aug un dilles/ dārzā skaisti ziedi zied./ Bērniem patīk dārzā iet,/ prieks par ražu bagāto.”

4.klases mandala uzplauka kā koša zvaigzne. „Mīlu es košo rudeni/ar sārto pīlādžu gaismu./Es skatos laimīgs uz tiem/ un sauleszaķis man pretī skrien.”

5.klase savā mandalā parādīja, kā mežs ienāk dārzā. „Ir pagājusi vasara,/šis siltais gadalaiks,/ tas dzērves kopā sauc un liek/ uz siltām zemēm doties tām.”

6.klases mandala uzplauka kā košs saulesgredzens dzīvespriecīgās krāsās. „Tā mana mīļā zemīte /kā dzijas kamols brūns,/ kur košas puķes uzplaukt māk/ un raža bagāta.”

Arī 7.klases mandala pieteica sevi rudenīgi krāšņa. „Debesis zilas kā ūdens/ atnācis jau pie mums rudens./ Kokiem kā vienmēr lapas krīt,/ būs zeme krāsaina tūlīt.”

8.klase rudeni iedzīvināja sarežģītā rudens ornamentā, kura būtību izteica vairāki autori. „Mākoņu piesētās debesīs/ spoža saule vainagu pin/ pin tā no zvaigznēm, pin tā no vēja,/ pin no lietus pilītēm zilām.”  „Uz mākoņiem nu skatās saulespuķe,/kur spožā saule palikusi?/ Būs viņas dzīve pagājusi,/ bet laime nebūs atnākusi./ Cik manīgs viss/ kā pati dzīve.”

Bet 9.kl. mandala neuzkrītošā atturīgumā parādīja sevī laika pulksteni, kas tikšķ no rudens uz pavasari, atgādinot par pēdējo skolas gadu šai skolā. „ Klāt rudens, un skola ir sākusies,/ viss gads ar stundām piepildīts,/ mēs zinām – būs tas laimīgs, košs,/ un arī sarežģīts.”

Savus atzinumus skolēni izteica vērtējumos, kurus apkopos latviešu valodas skolotāja, nosakot labāko mandalu un dzejas tekstu autorus, bet kopumā šī diena visu atmiņā palika kā spilgta rudens puķe, kas cauri lietus pelēcībai vērš skatu uz sauli – uz dzīvo, skaisto dzejas vārdu.

Vairāk foto

 Ilze Zilbere 
Skolotāja

 

 


Rudens klusiem soļiem pārstaigā zemi, paņēmis pie rokas pasaku tēlus, lai atvadu gājiens no vasaras būtu gaišāks. Tāds Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā atnāca 1.septembris – pasakas pavadīts.

Skolas zālē sapulcējušos skolēnus, vecākus, skolotājus un viesus sagaidīja pasaciņa, kuras romantiskajā tēlā iejutās skolotāja Dagnija Pakalne. Pasakas simbols tika atainots dekoratīvā garās pupas tēlā, no kuras zariem birst zvaigznes, tikai vajag būt čakliem un tās salasīt visa gada garumā. Pasakai pie rokas svinīgi 9.kl. skolēni ieveda zālē pirmklasniekus, kuriem līdz ar pirmā zvana skaņām uz stundu būs jāuzsāk ilgais, grūtais, bet skaistais zinību ceļš.

Šogad mūsu skolā mācības uzsāk 9 pirmklasnieki. Pasakas atraktīvā uzstāšanās caurvija visu pasākumu. Klases saņēma savā rīcībā vienu latviešu tautas pasaku, ar kuru tās strādās visu gadu – gan interpretējot izvēlēto tēmu Ziemassvētkos, gan pasaku pēcpusdienā, gan klašu pasākumos. Pasakas ir tā neizsmeļamā dailes aka, no kuras smelt un smelt garīgās vērtības, tā māca un dzīvo cauri laikiem, neko nezaudējot no savas būtības, tāpēc šogad skolas kolektīvs kā dominējošo un vienojošo tēmu iepazīs pasaku visā tās daudzslāņainībā. Interesants izvērtās pasakas saņemšanas moments, jo pasakas nosaukums skolēniem bija jāuzmin pēc mēmā šova parauga. Minējumi bija interesanti un oriģināli, kamēr nonācām pie kodola.

Pēc svinīgā pasākuma zālē skolēni devās uz klasēm, uz savu šogad pirmo stundu – klases stundu – pie saviem audzinātājiem. Prieks, ka šīs stundas kuplā skaitā apmeklē arī mūsu bērnu vecāki!

Lai bagāts un ražens gads visiem skolēniem, pedagogiem, vecākiem!

 Ilze Zilbere 
Skolotāja

 

 
2016.-2017. mācību gada aktivitātes
 

2013.-2016. mācību gada aktivitātes


 

Grāmata „Adzele –Gaujiena” stāsta par Gaujienas novadu no 12. gs. līdz mūsu dienām. Gaujienas novads ir daļa no Latvijas ar bagātu un ievērojamu pagātni. „Adzele –Gaujiena” pirmo reizi vienā grāmatā aptver pagasta vēstures galvenos posmus un raksturo vēsturiskās attīstības tendences.

Pirms grāmatas rakstīšanas esmu ilgstoši nodarbojies ar novadpētniecību, savācis daudz senlietu, fotogrāfiju, rakstītus vēstures materiālus, nostāstus, daudz vēsturisku priekšmetu, kas apkopoti skolas un pagasta vēstures muzejā. Muzeja materiāli un vēl šīs grāmatas rakstīšanas laikā iegūtās aculiecinieku liecības, atmiņas un atziņas, tiekoties ar ievērojamiem Latvijas vēsturniekiem, preses un arhīvu materiāli izmantoti tekstā. Vārds „Adzele” grāmatas nosaukumā minēts tāpēc, ka tas ir senais apdzīvotās vietas Gaujienas nosaukums. Starp daudzajiem rakstiem ievērojama daļa ir stāstījums par pirmajām skolām, kuru rašanās sākusies pirms vairāk nekā 300 gadiem. Daudzu skolu mantiniece ir Gaujienas vidusskola, kura dibināta brīvās Latvijas laikā (1922), pēc tam pārdzīvojusi okupāciju un tagad turpina darbu atjaunotā Latvijā. Grāmatā ir skarbas liecības par pagasta iedzīvotāju likteni vācu muižnieku jūgā, par cīņām 1905.gada revolūcijā, par sarkano teroru 1919.gadā, Otrajā pasaules karā un izsūtīšanas gados.

Par dzīvi Gaujienā un mācībām vidusskolā rakstīts daudzās absolventu, skolotāju un pagasta iedzīvotāju atmiņās.

Ceru, ka grāmata būs bagāts izziņas avots ne tikai pagasta iedzīvotājiem. Īpaši tā noderēs skolēniem, lai viņi uzzinātu vairāk par dzimto vietu, kā cīnījās pret svešām varām mūsu senči, kā ar gaujieniešu piedalīšanos brīvības cīņās tika nosargāta neatkarīgā Latvijas valsts, kā ar aktīvu un pasīvu pretošanos pārdzīvoja 50 okupācijas gadus un piedzīvoja neatkarīgas Latvijas atdzimšanu.

Grāmata „Adzele – Gaujiena” iemūžina daudzu novada paaudžu veikumu, topot par viņu piemiņas sargātāju.

Harijs Grāvis

Grāmatu var iegādāties Gaujienas info centrā – tālr: 64381601, mob. 28386923,
e-pasts: info@gaujiena.lv

Grāmatas priekšskatījums: Grāmata Agzele&Gaujiena (3,5 MB)

Dalīties:
14. marts, 2015, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs