14.12. plkst.13:00 Sociālo jautājumu komitejas sēde 

14.12. plkst.15:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

21.12. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.12. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola

Adrese: „Vidusskola”, Gaujienas pagasts, Apes novads,LV – 4339
Tālruņi: 64381157 (direktore), 64381629 (skolotāju istaba),
64381631 (lietvedība)
Fakss: 64381157
E-pasts: gaujiena.vidusskola@ape.lv
Direktore: Ieva ZARIŅA


mājas lapa:
http://www.gaujienasvidusskola.lv

      GAujiena         

 

 


Ziņas par iestādi

Ar Apes novada domes 14.03.2016. lēmumu Nr.31, tika reorganizēta Apes novada pašvaldības izglītības iestāde “Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola”, par Apes novada pašvaldības izglītības iestādi „Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola” pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmu realizēšanai ar 2016.gada 1.septembri.  Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola ir Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas pamatskolas izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.


 

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola ir trīs gadsimtus ilgās novada skolu vēstures galvenā mantiniece.

Skola dibināta 1922.gada 3.septembrī. 90 gadus skola ir Gaujienas izglītības, kultūras, sabiedrisko aktivitāšu centrs.

Tās pastāvēšanas laikā skolu ir vadījuši trīspadsmit direktori, strādājuši radoši pedagogi un beiguši simtiem skolēnu, kas kļuvuši par pazīstamiem sava aroda pratējiem Latvijā.

Pašlaik skolas direktore ir Ieva Zariņa un strādā astoņpadsmit pedagogi.

2009.-2011.gadā skola realizēja ERAF projektu „Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas dabaszinātņu kabinetu materiālās bāzes atjaunošana” un iekārtoja matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetus ar modernajām IT un mācību līdzekļiem. Skolas bibliotēka tika papildināta ar mācību un izglītojošo literatūru.

Mācību procesā tiek izmantotas interaktīvās tāfeles, multiprojektori un individuālie datori.

Skolēni ar labiem rezultātiem piedalās Alūksnes un Apes novadu, valsts olimpiādēs konkursos.

12.klases skolēni ir ieguvuši Ceļamaizes un J.Vītola stipendijas studijām augstskolās.

Skolā atrodas Gaujienas novada vēstures un skolu vēstures muzejs ar bagātīgu eksponātu klāstu.

Skola ir Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga kustības dalībniece un 2011./2012.mācību gadā jau trešo reizi glabā Skolnieku rotas piemiņas karogu.

Skola ir starptautisku projektu Comenius, E- Twinning dalībniece un īstenotāja. Skolēni projektu ietvaros ir apmeklējuši Vāciju, Īriju, Turciju, Lietuvu u.c., kā arī Eiropas Parlamentu Strasbūrā Francijā.

Ir saņēmusi EUROSCOLA sertifikātu.

Pašlaik skola darbojas projektā „Draudzīgā skola”. Skolēniem tiek piedāvātas interešu izglītības programmas sportā, kora mākslā, novada pētīšanā un izzināšanā, lietišķajā etiķetē, vides pētniecība, datorzinībās u.c.

Skolā darbojas mazpulks un jaunsargi.

Skolēni veido skolas mājas lapu.

Katru gadu tiek piešķirta Rutas Antones literārā prēmija labākajam jaunajam autoram.

Skolā darbojas nevalstiskās organizācijas kluba „Māja – jaunatne vienotai Eiropai” vienība „Kāpnes”, kuras mērķis ir sekmēt skolēnu zināšanas par Eiropas Savienību, kā arī organizēt pasākumus, kas saistīti ar izglītības sniegšanu par Eiropu.  

Pašvērtējums (1 MB, pdf)

 


 Licencētās programmas

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola piedāvā apgūt šādas akreditētas izglītības programmas:

  1. Pamatizglītības programma (21011111)13011)

 

Interešu izglītības – pulciņu programma:


 
 
 

 

2017./2018. mācību gada aktualitātes

Aktivitātēm var seko līdz skolas mājas lapā http://www.gaujienasvidusskola.lv

 

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola uzsākusi dalību Erasmus + stratēģisko skolu sadarbību projektā

logo.erasmusjpgOjāra Vācieša Gaujienas pamatskola uzsākusi dalību Erasmus + stratēģisko skolu sadarbību projektā “Mēs dzīvojam kopā un mēs nevaram viens bez otra. Sociāli emocionālā mācīšanās (saīsinājumā angliski  – SEL)” .

Projekta galvenie mērķi:

Projekta gaitā tiek plānotas daudz dažādas aktivitātes, savstarpēji skolēnu un pedagogu apmaiņas braucieni. Katra valsts būs atbildīga parOVGPnoteiktām aktivitātēm.

Plānotais projekta rezultāts: skolēni kļūs toleranti viens pret otru un citiem sabiedrības locekļiem, skolēni sapratīs sociālās, etniskās, lingvistiskās un kultūras atšķirības, ‘lauzīs’stereotipus, lietos jaunās IT un uzlabos svešvalodu prasmes.

Plānotie projekta gala produkti: SEL mācību materiāls, projekta mājaslapa, mini 7 Eiropas valodu vārdnīca, digitālas mākslas darbu un foto izstādes, ‘Scratch’spēle.

Projekta budžets:  48 000 EUR

Projekta partneri: Nīderlande, Portugāle, Itālija, Turcija, Slovākija, Apvienotā Karaliste, Latvija

Ieva Zariņa,
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktore

 


Laikā no 9.oktobra līdz 14.oktobrim Nīderlandes pilsētā Leidenē risinājās starpvalstu projekta „We are living together and we need each other. Social Emotional Learning” jeb „SEL” vadības sanāksme, kuru pārstāvēja Nīderlandes, Portugāles, Slovākijas, Apvienotās Karalistes, Itālijas, Turcijas un Latvijas skolu pārstāvji.

Latviju pārstāvēja mūsu skolas projekta vadības grupa Gunita Ķelpa, Līga Bukovska un Ieva Zariņa.

Projekta galvenie mērķi:

 Jenaplanschool de Dukdalf skolā iepazināmies ar izglītības procesa organizāciju, vērojām mācību nodarbības, vadījām pašas mācību stundas, kurās skolēnus iepazīstinājām ar Latviju, Gaujienas skolu, mācījām skolēniem pateikt dažus teikumus latviešu valodā, iemācījām dziedāt latviešu tautasdziesmu. Nīderlandes skolēni mūs uzņēma ļoti pozitīvi un ar prieku apguva stundas laikā latviešu valodā pieklājības frāzes. Arī mums tā bija interesanta pieredze.

Visu valstu skolotāji lielāko dienu daļu pavadīja sanāksmēs, plānojot un diskutējot par starpvalstu vizītēm turpmāk, par veicamajiem uzdevumiem līdz nākošajai tikšanās reizei Slovākijā. Notika balsojums arī par projekta logo, kurus zīmēja visu valstu skolēni. Mūsu Austra Kalniņa veidotais logo tika novērtēts kā otrs labākais.

  Daudz diskutējām par sociāli emocionālo audzināšanu, kā rezultātā tapa metodiskais materiāls, kas kalpos kā palīgs skolotājiem ne tikai projekta ietvaros, bet arī katram savā skolā  ikdienas darbā.

  Leidenes skolā valdīja mierīga, draudzīga gaisotne, varēja vērot vecāku ieinteresētību skolas darbā, kad vecāki pēcpusdienās nāca pakaļ savām atvasēm, sarunājās ar skolotājiem, bija dienas, kad vecāki strādāja klasēs kā skolotāju palīgi.

 Starptautiskais projekts turpināsies 2 gadus. Jau janvārī 4 skolēni un 2 skolotāji no Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas  dosies uz Slovākiju.

Vairāk foto

Ieva Zariņa
skolas direktore 
 

 


 

Aktualitātes 2017./2018. m.g.

 

Grāmata ir īpaša pasaule, tā paver logu uz pasauli, tā atklāj jaunus apvāršņus, bet atslēgas vārds šai brīnumu pasaulei ir – lasīšana. Lasītprasme ir svarīga mācību procesa sastāvdaļa jebkura priekšmeta sekmīgai apguvei.

Lai veicinātu skolēnu lasītprasmes attīstību, Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar bibliotēkām visā Latvijā uzsākusi jaunu projektu – Nacionālā lasīšana. Tajā piedalās 5.-6.klašu skolēni, apliecinot savu lasīšanas prieku un mīlestību pret grāmatu.

Arī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola sadarbībā ar pagasta bibliotēku piedalās šai garīguma sacensībā. 4.decembrī Pirmās Adventes noskaņās Gaujienas bibliotēkā romantiskā noskaņā pulcējās 5.,6.kl. skolēni, lai interesenti apliecinātu savu varēšanu lasīšanā. Skolēnu sniegumu vērtēja žūrijas komisija: galvenā tiesnese – skolas bibliotekāre Inga Apsīte, pagasta bibliotekāre Sandra Āboliņa un Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas latviešu valodas skolotāja Ilze Zilbere. Vēlmi sevi apliecināt bija izteikuši 7 skolēni, izvēloties sev tīkamāko lasāmvielu, ar kuru varēja iepazīstināt klātesošos – savus klasesbiedrus. Žūrijas vērtējumu papildināja arī klausītāji, izsakot gan pozitīvus atzinumus, gan kritiskas iebildes. Un tā – 5.klasē 1.vieta – Alisei Lūsei, 2.vieta – Karīnai Zirdziņai, 3.vieta – Artai Korobovai, atzinība – Ijai Alvaterei.

6.klasē: 1.vieta – Artai Zālītei, 2.vieta – Nikam Judenkovam, 3.vieta – Kristeram Elmanim.

Veiksmīgākie lasītāji – lasīšanas čempioni – Alise Lūse un Arta Zālīte – startēs tālāk 2.kārtā Alūksnes – Apes novadu sacensībās pavasarī.

Lai mums visiem labs draugs kļūst grāmata!

Vairāk foto

Ilze Zilbere
skolotāja 

 


Skaista mana tēvu zeme
Par visām zemītēm –
Plaši lauki, zaļi meži,
Zili jūras ūdentiņi.

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā 17.novembris bija svētku diena, kad mēs – skolēni, skolotāji, vecāki, vecvecāki un ciemiņi – svinējām mūsu dzimtenes – Latvijas valsts 99.dzimšanas dienu ar koncertu “Rakstu rakstiem Tēvu zeme”.

Tuvojoties valsts svētkiem, katrs no mums arvien vairāk sāk apzināt piederību savai valstij un tautai. Jau no seniem laikiem latvju tautu vieno latvju dainas jeb tautasdziesmas un spēka zīmes.

Tautasdziesmas – tās ir mūsu senču atstātā dzīves gudrība un vērtības. Pavisam īsā četrrindē ir zinības par dzīvi, kas pie mums ir atnākušas tūkstoš gados.

Latvju raksti jeb spēka zīmes tika nodotas mantojumā no paaudzes paaudzē, sargājot sevi, saimi un mājokli. Ar zīmēm un rakstiem ir līdzīgi kā ar modernajām tehnoloģijām: informācija tiek saglabāta un nodota tālāk kodētā veidā. Lai datus atšifrētu, ir jāzina kods. Arī latvju raksti ir informācija, bet zīmes – kods. Rakstus var “lasīt”, ja pazīst zīmes un tām atbilstošos tēlus. Savukārt tēli jāmeklē latviešu tautas pasakās, dainās un ticējumos.

Tautasdziesma un zīme papildina viena otru, norādot uz to pašu dzīves gudrību katra savā veidā.

Latvju rakstus skolēni bija pētījuši visu nedēļu, kā arī paši veidojuši. Gala rezultātu varēja redzēt skolas zālē. No mūsu pašu dzimšanas datumiem arī izveidojās skaisti raksti, katram savs – unikāls. Par to varēja pārliecināties skolas vestibilā, kur mūs raksti veidoja valsts svētku noformējumu skolā.

Skolēni kopā ar skolotājiem izveidoja arī izstādi skolas zālē, kur latvju rakstus varēja redzēt visdažādākajos priekšmetos – nozīmītēs, krūzītēs, grāmatu vākos un grāmatzīmēs, jostās, segās, cimdos, cepurēs, šallēs, kreklos, medaļās u.c. Ceriņa zaros varēja vērot latvju zīmes izgrieztas kokā. Arī paši skolēni ir veidojuši zīmes no koka, stikla. Pašu veidotos  mūzikas instrumentus ir dekorējuši ar latviešu spēka zīmēm. Bagāts izrādījās latvju rakstu pūrs.

Koncertu atklāja 4.klase ar latviešu tautas dziesmu “Stūru stūriem tēvu zeme” un pirmsskolas izglītības grupa “Taurenītis – 2” ar veltījumu mūsu zemei Latvijai.

Koncerta vadītāji Ance Pakalne un Daniels Auziņš iepazīstināja klātesošos ar latvju zīmēm. Savukārt klases izdziedāja tautas dziesmas, kur latvju zīmes ir iekodētas.

1.klase un mazo klašu koris izpildīja divas tautas dziesmas “Skaista mana tēvu zeme”, kur gods ir atdots Dieva zīmei, kas ir saikne ar augstākajiem spēkiem,  gaismas enerģijas avots.

Meiteņu trio – Ances, Fēbes Līgas un Kristīnes dziesmā “Ģērbies, saule, sudrabota” Saule ir kā mūžīgās kustības un dzīvības simbols, visa redzētāja un zinātāja.

Par Mēnesi, kas ir ļaužu sargātājs un palīgs nakts gaitās un darbos, dziedāja 3.klase tautas dziesmā “Ai, saulīte, mēnestiņi, kā jūs skaisti mijaties”. Pirmsskolas izglītības grupiņa “Taurenītis – 4” nodejoja deju “Zvejnieks mani aicināja”.

Senlatvieši ticēja, ka katram cilvēkam ir sava zvaigzne, kura parādās pie debesīm, cilvēkam piedzimstot un nomirstot. Īpaša vieta zvaigžņu pulkā ir Auseklim, kuru sauc arī par Rietekli, Rīta un Vakara zvaigzni. Simbolizē gaismas uzvaru pār tumsu. Par to mēs pārliecinājāmies 2.-5.klašu ansambļa dziesmā “Auseklīt’s un Rieteklīt’s”.

5.klases tautas dziesmā “Pērkonītis ducināja”, stāstīja par Pērkonu, kas ir viens no vecākajiem senču dieviem un tiek dēvēts arī par Veco Tēvu, Pērkontēvu, Debesu kalēju. Pērkons darbojas kā visu ļauno spēku vajātājs.

2.klase dziesmā “Aiz kalniņa dūmi kūp” Krupītis ir spēka, stipruma, gudrības simbols. Krupītis tiek uzskatīts  dzīvo pasaulē par sakaru uzturētāju starp Pasauli un Aizsauli.

Akas zīme (arī Ozoliņš) raksturo pasaules pamatu; tajā, caur simboliskiem akas grodiem, kurus rada četri slīpie krusti, veidojas tukšuma telpa jeb Sākotne. Šajā zīmē savienojas augša ar leju un debesis ar pazemes ūdeni.

6.klase izpildīja latviešu tautas dziesmu “Upe nesa ozoliņu” un 7.klase – “Divi, divi, kas tie divi”, kas stāsta par nemainīgām vērtībām.

Latvietim – arājam, karavīram – vienmēr blakus ir viņa bērītis. Ūsiņš ir gaismas dievs un zirgu aizgādnis. To apstiprināja 8.klase ar tautas dziesmu “Kalējiņi, bāleliņi”. 9.klase atraktīvi mūs pārliecināja dziesmā “Rikšiem bērīt es palaidu”.

Māra – pilnības un auglības simbols. Māra ir zemes un pazemes valstības pārvaldniece. Māra sargā māju, maizi un pavardu. 5.-9.klašu koris dziesmā “Godam dzimu, godam augu” daudzināja tikumiskās vērtības cilvēka dzīvē. 

Dod, Dieviņ(i) kalnā kāpt,  

Ne no kalna lejiņā,
Dod, Dieviņ(i) otram dot, 

Ne no otra mīļi lūgt.
Dod, Dieviņi, dodamo,  

Es saņemšu ņemamo,
Es saņemšu ņemamo

Ar abām rociņām.

Liktenis. Vai tas jau ir izlemts? Vai to mēs veidojam paši? Atbilde ir jāatrod katram pašam!

Latviešu tautasdziesma “Pie Dieviņa gari galdi” vienoja visus zālē esošos. Tā atskanēja kā daudzbalsīga tautas lūgsna koncerta noslēgumā.

Paldies visiem – skolēniem un skolotājiem, kuri mācīja un mācījās, kuri gatavoja, kuri ieguldīja laiku, sirdi skaistā koncerta veidošanā!

Vairāk foto

Vēstures skolotāja
Līga Bukovska

 


Gaujienas komandas “Zibšņi” uzvara – 2.vieta “Lāčplēša stafetē”

9.novembrī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 7./8.klašu komanda “Zibšņi”’ piedalījās Alūksnes un Apes novadu skolu jauniešu militārajā spēlē “Lāčplēša stafete 2017” Alūksnē, ko organizēja Alūksnes Kultūras centrs sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību, Kājnieku skolu un SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”.

Trīs klašu grupās kopā bija pulcējušies 160 jaunieši, veidojot 20 komandas, katrā 8 dalībnieki. 7./8. klašu grupā piedalījās 10 komandas.

Stafete sākās ar militāro ierindu, amatpersonu apsveikumiem dalībniekiem. Tam sekoja komandu ziņojumi un komandu apsveikumi mūsu valstij Latvijai dzimšanas dienā.

Pēc tam komanda devās stafetē, kur bija jāveic uzdevumi 8 punktos. Pirmais punkts bija sliežu fragmenta turēšana. Zēniem bija garāks sliedes fragments, meitenēm – īsāks, bet cik smags tas bija! Sliede bija jātur taisnās izstieptās rokās. Nākamajā punktā bija jāizlasa teksts un tad, pārvietojoties no viena karavīra pie otra ar smagām nestuvēm rokās, jāatbild uz jautājumiem par tekstu. Ja aizmirsi atbildi, ar visām nestuvēm jāskrien pie teksta atrast pareizo atbildi. Tālāk bija jāvelk lokomotīve uz ātrumu. Liels bija skolotājas pārdzīvojums, kad sākumā lokomotīve nepadevās, bet tad visiem reizē ievelkot, tā aizripoja. Tālāk tika pārbaudīta komandas precizitāte, metot granātu.  “Purva” pārvarēšana uz/ar septiņām kastēm, bija komandas saliedētības pārbaude. Ātrums un precizitāte bija nepieciešama malkas pagaļu krāmēšanā ielā. Tika pārbaudītas arī katra spējas šaušanā ar ieroci. Pēdējais bija “aklais gājiens”, kad komandai tika aizsietas acis un komandas kapteinis deva pavēles, lai veiksmīgi pārvarētu šķēršļu joslu.

Vēlā pēcpusdienā beidzās stafete, tad nobaudījām sagatavoto armijas putru.

11. novembrī Lāčplēša dienā piemiņas brīdī pie Alūksnes Jaunās pils apbalvoja militārās sporta spēles “Lāčplēša stafete 2017” uzvarētājus. Liels bija mūsu prieks, kad izdzirdējām, ka mūsu komanda “Zibšņi” – Daniels Auziņš, Zanda Allika, Megija Lukjanoviča, Jūlija Katrīna Celenberga, Žanete Jāņkalne, Ginters Ķelps, Austris Kalniņš un Jēkabs Kalniņš – ieguva 2. vietu. Komanda saņēma “Lāčplēša stafetes” kausu, diplomu, balvas un katrs komandas dalībnieks īpašu stafetes medaļu! Piepildījās komandas devīze “Bez cīņas nav uzvaras!” Uzvaru kaldināja komandas saliedētība un cīņas griba! Paldies komandai par izturību un piedalīšanos spēlē!

Vairāk foto 

Ar komandu “Zibšņi” kopā bija vēstures skolotāja Līga Bukovska

 


Gaujienas Lāčplēšus pieminot

Nu pietiek tagad svešām varām pār mums valdīt,
Mēs varam šodien paši savu dzīvi lemt;
Par savām pūlēm paši savus augļus baudīt,
Un neļaut svešiem to, kas mūsu, ņemt!

Šie vārdi piepildījās Brīvības cīņu laikā, kad latviešu karavīri uzvarēja gan 1919.gada vasarā Cēsīs, gan rudenī bermontiādes laikā Rīgā, Kurzemē un 1920.gadā cīņās pret lieliniekiem Latgalē!

Kā katru gadu 10.novembra pievakarē lāpu gājienā uz Gaujienas kapiem devās Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēni, skolotāji un vecāki.

Pateicības vārdi, svecītes, ziedi sagūla pie mūsu Lāčplēša Kara ordeņa III šķiras kavalieru – Augusta Paijas, Andreja Juškeviča, Friča Brīvnieka, Osvalda Zariņa un Voldemāra Brieža – atdusas vietām.

Kapsētā dega lāpas skolēnu rokās, un bija bezgalīgs klusums. Mēs esam brīvi un varam būt laimīgi, ka nav jāņem ierocis rokās un neskan šauteņu zalves.

Paldies visiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem, kuri piedalījās Lāčplēša dienas piemiņas pasākumā! Īpašs paldies 8.klases skolēniem – Ancei Pakalnei, Jēkabam Kalniņam, Danielam Kalniņam, Rodrigo Ziemiņam, Ričardam Krauzem un Austrim Kalniņam, kuri mums atgādināja par Gaujienas Lāčplēšu cīņām!

Vairāk foto

Līga Bukovska
Vēstures skolotāja 

 


Jaunsargu zvērestu nododot

2017.gada 11.novembra vakarā Lāčplēšu dienas piemiņas pasākumā Apē jaunsarga solījumu deva Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēni: Sandis Aleksejevs, Daniels Auziņš, Ričards Krauze, Ginters Ķelps, Zanda Allika un Niks Judenkovs.

 


Ir vērtības, kas nenoveco cauri laikiem. 21.gadsimts – laiks, kad savu uzvaras gājienu iet mobilie telefoni, datori un citas tehnoloģijas, atstumjot maliņā grāmatu. Bet grāmata jau tāds pats informācijas avots vien ir, tikai mīļāks, tuvāks, kas grib cilvēkam iegulties plaukstās un neuzkrītoši pačukstēt – paņem un izlasi mani, nenožēlosi!

Lai veicinātu skolēnu lasītprasmi, tuvinātu tos grāmatai, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā trīs nedēļu garumā tika rīkota akcija „Aklais randiņš ar grāmatu”. Skolēni atnesa uz skolu savu interesantāko grāmatu, iesaiņotu necaurspīdīgā papīrā,  ar pievienotu „vizītkarti” – kādu iedvesmojošu citātu vai rosinošu teikumu par šo grāmatu, kas rosinātu citu lasītāju to izvēlēties, uzticoties savām izjūtām, doties savdabīgā ceļojumā – aklajā randiņā ar grāmatu.

Akcija sākās 12.septembrī un turpinājās līdz 1.oktobrim. Pamazām vien latviešu valodas kabinetā pildījās grāmatu galds – skaistos, oriģinālos noformējumos ar ceļavārdiem, kas bija viens par otru interesantāki, intrigu glabājoši. Akcijā iesaistījās gan skolēni, gan skolotāji un skolas darbinieki. Uz randiņu ieradās 27 grāmatas, kas 3.oktobrī aizceļoja uz savām jaunajām mājām – pie jaunajiem lasītājiem, kas to izvēlējās saukt par savu.

Paldies visiem interesentiem, kas piedalījās šai pasākumā! Lai jums jauka lasīšana un prieks par savu jauniegūto draugu – grāmatu!

 

Ilze Zilbere 
Skolotāja 

 


Piektdien, 22. septembrī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā, kā arī daudzviet citur Latvijā un pasaulē mēs visi sportojām par godu Olimpiskajai Dienai 2017!

Mums šis pasākums sākās 9:30 no rīta ar aktīvu iesildīšanos zālē, pildot visiem piedāvāto vingrojumu kompleksu no interneta. Mēs kopā  lēcām, stiepāmies, locījāmies, vingrojām, lai gatavotos stafetēm, kuras notiks skolas pagalmā. Pirmie tās uzsāka 1. līdz 4.klašu skolēni, bet tikmēr pārējie no 5. līdz 9. klasei, piedalījās mazā olimpiskā skrējienā. Tad  arī paši ieņēma savas vietas stafetē.

Stafetē bija 6 dažādi šķēršļi, lai skrējiens viscaur būtu interesants. Kā tas būs jāveic, to mums parādīja skolēnu pašpārvaldes zēni. Visi skolēni un skolotājas kopīgi tos izdarījām, sajutāmies kā olimpiskā komanda – draudzīga, saliedēta, sportiska.

Liels paldies skolotājai Dagnijai Pakalnei un Sarmītei Bauskai, kā arī pašpārvaldes sportistiem, kas šo pasākumu sagatavoja un īstenoja! Katrs saņēmām diplomu un hanteles par piedalīšanos Olimpiskajā dienā.  Saglabāsim mūsu skolā sportisko sparu un draudzības garu! Dzīvosim un atpūtīsimies veselīgi un aktīvi!

Vairāk foto šeit un šeit

Rinalds Kigitovičš
skolēnu pašpārvaldes žurnālists

 


Ar klusiem soļiem atnācis rudens, līdzi vedot Dzejas dienas. Tās apstājās arī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā, sakotlaburītu dzejniekam, pie kura pieminekļa pulcējās skolēni un skolotāji uz netradicionālo dzejas stundu. Šogad mūsu skolas skolēni izteica savas radošās domas krāsainās ziedu mandalās, jo arī Ojārs Vācietis mīlēja zīmēt mandalas.

Katrai klasei jau iepriekš tika dots uzdevums – atslēgas vārdi, no kuriem jāveido dzejolis un tam atbilstoša dabas materiālu mandala. Stundas laikā skolas pagalma zālājs uzplauka košās rudens ziedu un lapu mandalās, varēja tikai apbrīnot skolēnu radošuma spēju izpausmi.

1.klase savā mandalā ielika visu rudens bagātību – ziedus, ozolzīles, riekstus…  „Dārzos zied asteres, samtenes, dālijas/ sārtojas pīlādži/ aizlido putni…/ Rudens, rudens ir atnācis!”

2.klase atklāja savu dzejas rudeni košās, spilgtās krāsās, kuras papildināja violetsārtie biešu lapu kāti. „Tas krāsainais rudentiņš ir jau klāt/Un brūnie kastaņu bumbuļi,/krītot zālē, vasarai ardievas teic.”

3.klases mandala uzplauka kā koša rudens saulīte. „Ražens burkāns aug un dilles/ dārzā skaisti ziedi zied./ Bērniem patīk dārzā iet,/ prieks par ražu bagāto.”

4.klases mandala uzplauka kā koša zvaigzne. „Mīlu es košo rudeni/ar sārto pīlādžu gaismu./Es skatos laimīgs uz tiem/ un sauleszaķis man pretī skrien.”

5.klase savā mandalā parādīja, kā mežs ienāk dārzā. „Ir pagājusi vasara,/šis siltais gadalaiks,/ tas dzērves kopā sauc un liek/ uz siltām zemēm doties tām.”

6.klases mandala uzplauka kā košs saulesgredzens dzīvespriecīgās krāsās. „Tā mana mīļā zemīte /kā dzijas kamols brūns,/ kur košas puķes uzplaukt māk/ un raža bagāta.”

Arī 7.klases mandala pieteica sevi rudenīgi krāšņa. „Debesis zilas kā ūdens/ atnācis jau pie mums rudens./ Kokiem kā vienmēr lapas krīt,/ būs zeme krāsaina tūlīt.”

8.klase rudeni iedzīvināja sarežģītā rudens ornamentā, kura būtību izteica vairāki autori. „Mākoņu piesētās debesīs/ spoža saule vainagu pin/ pin tā no zvaigznēm, pin tā no vēja,/ pin no lietus pilītēm zilām.”  „Uz mākoņiem nu skatās saulespuķe,/kur spožā saule palikusi?/ Būs viņas dzīve pagājusi,/ bet laime nebūs atnākusi./ Cik manīgs viss/ kā pati dzīve.”

Bet 9.kl. mandala neuzkrītošā atturīgumā parādīja sevī laika pulksteni, kas tikšķ no rudens uz pavasari, atgādinot par pēdējo skolas gadu šai skolā. „ Klāt rudens, un skola ir sākusies,/ viss gads ar stundām piepildīts,/ mēs zinām – būs tas laimīgs, košs,/ un arī sarežģīts.”

Savus atzinumus skolēni izteica vērtējumos, kurus apkopos latviešu valodas skolotāja, nosakot labāko mandalu un dzejas tekstu autorus, bet kopumā šī diena visu atmiņā palika kā spilgta rudens puķe, kas cauri lietus pelēcībai vērš skatu uz sauli – uz dzīvo, skaisto dzejas vārdu.

Vairāk foto

 Ilze Zilbere 
Skolotāja

 

 


Rudens klusiem soļiem pārstaigā zemi, paņēmis pie rokas pasaku tēlus, lai atvadu gājiens no vasaras būtu gaišāks. Tāds Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā atnāca 1.septembris – pasakas pavadīts.

Skolas zālē sapulcējušos skolēnus, vecākus, skolotājus un viesus sagaidīja pasaciņa, kuras romantiskajā tēlā iejutās skolotāja Dagnija Pakalne. Pasakas simbols tika atainots dekoratīvā garās pupas tēlā, no kuras zariem birst zvaigznes, tikai vajag būt čakliem un tās salasīt visa gada garumā. Pasakai pie rokas svinīgi 9.kl. skolēni ieveda zālē pirmklasniekus, kuriem līdz ar pirmā zvana skaņām uz stundu būs jāuzsāk ilgais, grūtais, bet skaistais zinību ceļš.

Šogad mūsu skolā mācības uzsāk 9 pirmklasnieki. Pasakas atraktīvā uzstāšanās caurvija visu pasākumu. Klases saņēma savā rīcībā vienu latviešu tautas pasaku, ar kuru tās strādās visu gadu – gan interpretējot izvēlēto tēmu Ziemassvētkos, gan pasaku pēcpusdienā, gan klašu pasākumos. Pasakas ir tā neizsmeļamā dailes aka, no kuras smelt un smelt garīgās vērtības, tā māca un dzīvo cauri laikiem, neko nezaudējot no savas būtības, tāpēc šogad skolas kolektīvs kā dominējošo un vienojošo tēmu iepazīs pasaku visā tās daudzslāņainībā. Interesants izvērtās pasakas saņemšanas moments, jo pasakas nosaukums skolēniem bija jāuzmin pēc mēmā šova parauga. Minējumi bija interesanti un oriģināli, kamēr nonācām pie kodola.

Pēc svinīgā pasākuma zālē skolēni devās uz klasēm, uz savu šogad pirmo stundu – klases stundu – pie saviem audzinātājiem. Prieks, ka šīs stundas kuplā skaitā apmeklē arī mūsu bērnu vecāki!

Lai bagāts un ražens gads visiem skolēniem, pedagogiem, vecākiem!

 Ilze Zilbere 
Skolotāja

 

 
2016.-2017. mācību gada aktivitātes
 

2013.-2016. mācību gada aktivitātes


 

Grāmata „Adzele –Gaujiena” stāsta par Gaujienas novadu no 12. gs. līdz mūsu dienām. Gaujienas novads ir daļa no Latvijas ar bagātu un ievērojamu pagātni. „Adzele –Gaujiena” pirmo reizi vienā grāmatā aptver pagasta vēstures galvenos posmus un raksturo vēsturiskās attīstības tendences.

Pirms grāmatas rakstīšanas esmu ilgstoši nodarbojies ar novadpētniecību, savācis daudz senlietu, fotogrāfiju, rakstītus vēstures materiālus, nostāstus, daudz vēsturisku priekšmetu, kas apkopoti skolas un pagasta vēstures muzejā. Muzeja materiāli un vēl šīs grāmatas rakstīšanas laikā iegūtās aculiecinieku liecības, atmiņas un atziņas, tiekoties ar ievērojamiem Latvijas vēsturniekiem, preses un arhīvu materiāli izmantoti tekstā. Vārds „Adzele” grāmatas nosaukumā minēts tāpēc, ka tas ir senais apdzīvotās vietas Gaujienas nosaukums. Starp daudzajiem rakstiem ievērojama daļa ir stāstījums par pirmajām skolām, kuru rašanās sākusies pirms vairāk nekā 300 gadiem. Daudzu skolu mantiniece ir Gaujienas vidusskola, kura dibināta brīvās Latvijas laikā (1922), pēc tam pārdzīvojusi okupāciju un tagad turpina darbu atjaunotā Latvijā. Grāmatā ir skarbas liecības par pagasta iedzīvotāju likteni vācu muižnieku jūgā, par cīņām 1905.gada revolūcijā, par sarkano teroru 1919.gadā, Otrajā pasaules karā un izsūtīšanas gados.

Par dzīvi Gaujienā un mācībām vidusskolā rakstīts daudzās absolventu, skolotāju un pagasta iedzīvotāju atmiņās.

Ceru, ka grāmata būs bagāts izziņas avots ne tikai pagasta iedzīvotājiem. Īpaši tā noderēs skolēniem, lai viņi uzzinātu vairāk par dzimto vietu, kā cīnījās pret svešām varām mūsu senči, kā ar gaujieniešu piedalīšanos brīvības cīņās tika nosargāta neatkarīgā Latvijas valsts, kā ar aktīvu un pasīvu pretošanos pārdzīvoja 50 okupācijas gadus un piedzīvoja neatkarīgas Latvijas atdzimšanu.

Grāmata „Adzele – Gaujiena” iemūžina daudzu novada paaudžu veikumu, topot par viņu piemiņas sargātāju.

Harijs Grāvis

Grāmatu var iegādāties Gaujienas info centrā – tālr: 64381601, mob. 28386923,
e-pasts: info@gaujiena.lv

Grāmatas priekšskatījums: Grāmata Agzele&Gaujiena (3,5 MB)

Dalīties:
14. marts, 2015, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs