17.08.plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

17.08.plkst.13:00 Vides komisijas sēde

24.08.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Apes pirmsskolas izglītības iestāde „Vāverīte”

Adrese: Pasta iela – 25,
Ape, LV-4337

mob.tālr. +371 27807791
E-pasts: iluta.apine@ape.lv
Vadītāja: Iluta APINE

Izglītības iestādes reģistrācijas numurs: 44401901483


Iestādes darba laiks:
Darba dienās : 7:30-17:30

Bērnu dārzs

 

Ziņas par iestādi

Apes PII „Vāverīte” ir pašvaldības izglītības iestāde, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi pirmsskolas vecuma bērniem. 

2016./2017.mācību gadā iestādi apmeklē 57 bērni vecumā no 1-7 gadi, kas darbojas 4 dažāda vecuma grupās.

Iestādē strādā 19 pieredzējuši un radoši darbinieki, no tiem 10 pedagoģiskie darbinieki, kuru vidū ir logopēds un interešu izglītības skolotājs, 8 tehniskie un 1 medicīnas darbinieks.

darzins

Visa mācību gada garumā iestādē tiek svinēti gadskārtu ieražu svētki, valsts un iestādes dzimšanas diena, sporta dienas, kā arī netradicionālie svētki .

Bērni dodas gan tuvākās, gan tālākās ekskursijās un pārgājienos, lai iepazītu skaistākās vietas un darbīgākos cilvēkus apkārtnē.

Iestādes kolektīvs aktīvi līdzdarbojas dažādos pilsētas svētkos un labdarības akcijās.

Bērniem ir iespēja aktīvi darboties rotaļu laukumā, papildinot zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem un papildinot velo braukšanas prasmes.

Iestādes mērķis  ir nodrošināt pirmsskolas vecuma bērniem pieejamu attīstošu, audzinošu un izglītojošu vidi, īstenojot izglītības programmā noteiktos mērķus un uzdevumus, sagatavojot bērnus pamatizglītības apguvei.

Iestādes galvenie uzdevumi ir:

 


 

Licencētās programmas 

Apes PII „Vāverīte” ir pašvaldības izglītības iestāde, kas nodrošina:


 

Uzņemšanas noteikumi

Grupu komplektācija izglītības iestādē notiek katru gadu no 1. maija līdz 15. augustam, ņemot vērā rindā reģistrēto bērnu sarakstu un Vispārējo izglītības likumu un citus spēkā esošos normatīvos aktus. Gada laikā atbrīvotās bērnu vietās tiek uzņemti citi bērni, ievērojot bērnu rindas uz pirmsskolas izglītības iestādi reģistru.

Noteikumi par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību (389 KB, pdf)

Iesniegums (13 Kb, doc)


Bērnu rinda uz Apes pirmsskolas izglītības iestādi uz 15.05.2017 (154KB, pdf)

 


 

Iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējās Kārtības noteikumi (210 KB, pdf)
1.pielikums_Bērnu saņemšanas un nodošanas kārtība (124 KB,pdf)
2.pielikums_Kārtība, kura nosaka vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska un (vai) emocionāla vardarbība pret izglītojamo (173 KB,pdf)
3.pielikums_Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Iestādē (129 KB,pdf)
4.pielikums_Kārtība, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas (119 KB,pdf)
5.pielikums_Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi (189 KB,pdf)
6.pielikums_Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība Iestādē (135 KB,pdf)
7.pielikums_Kārtība, kādā notiek izglītojamo personu datu aizsardzība (121 KB,pdf)
8.pielikums Kārtība, kādā tiek noteikta un veikta maksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu (351 KB,pdf)
9.pielikums Iesniegumu izskatīšanas kārtība (95 KB,pdf)
10.pielikums_Kārtība, kas nosaka, kur Iestādes teritorijā tiek novietoti velosipēdi un (143 KB,pdf)
11.pielikums parksti par IKN (121 KB,pdf)

 


 

Vecākiem

Laipni aicināti apmeklēt iestādi  un redzēt sava bērna darbību pedagoģiskā procesa laikā (pirms tam  apmeklējumu saskaņojot ar grupas skolotāju).

No 2016.gada 01.oktobra ir apstiprinātas šādas ēdināšanas izmaksas:

Pirmskolas izglītības iestāde Vāverīte
Ēdināšanas pakalpojums 1-2 gadi
  Mērvienība Maksa EUR
Brokastis 1 ēdienreize 0.35
Pusdienas 1 ēdienreize 0.60
Launags 1 ēdienreize 0.35
     
Ēdināšanas pakalpojums 3-6 gadi
  Mērvienība Maksa EUR
Brokastis 1 ēdienreize 0.40
Pusdienas 1 ēdienreize 0.65
Launags 1 ēdienreize 0.35

pamatojoties uz Apes novada domes 29.09.2016.sēdes lēmumu Nr. 148 „Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs”

Lēmums par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs (346 KB, pdf)

2016. gada septembrī apmaksā pusdienu ēdināšanas izdevumus visiem Apes novada vispārējās izglītības iestādēs izglītojamajiem sākot no 5 (piecu) gadu vecuma.

Par izmaiņām Apes PII “Vāverīte” kārtībā par ēdināšanas pakalpojumu saņemšanu.Ēdienkarte PII Vāverīte periodā 07.08.2017-11.08.2017 (204 KB,pdf)

 


 

 

Apes PII “Vāverīte” ir starp 100 izglītības iestādēm, kas piedalīsies projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”

Kompetence ir komplekss jēdziens, kas sevī ietver zināšanas, prasmes un attieksme. Tikai tad, kad bērns saprot, ka tas viņam ir vajadzīgs vai vērtīgs, tas kļūst par ikdienā prasmīgi pilietojamu prasmi un attieksmi. 

Projekta īstenošana sāksies februārī, kad ar projekta atbalstu kopīgi tieksies pirmsskolas skolotājas, lai kopīgi plānotu, diskutētu un rastu labākos risinājumus mācību darba organizēšanai un bērnu sasniegumu vērtēšanai.  
Šajā procesā aicināti iesaistīties arī vecāki, jo atbildīgi par izglītības nodrošinājumu esam mēs visi. Tādēļ būsim aktīvi, lai veidotu jauno izglītības modeli kā labāko un pieņemamāko bērniem!


 

Projekti


Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” līdz ar jauno mācību gada sākumu  kopā ar partneriem no Francijas, Grieķijas, Rumānijas,Bulgārijas un Turcijas uzsāk realizēt jaunu ERASMUS +  programmas stratēģisko skolu sadarbības partnerības projektu “Sāksim ĒST kopā, visi ap vienu galdu”.

Projekta pamatideja ir saistīta ar veselīgas ēšanas kultūras popularizēšanu bērniem  kā veselīga dzīvesveida daļu jau no pirmajiem dzīves gadiem visa mūža garumā.

 

Aicinām visus bērnus un viņu vecākus atbalstīt iestādes aktivitātes projekta ietvaros un līdzdarboties, lai mēs visi kopā gūtu pēc iespējas lielāku gandarījumu par paveikto projektā.

Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums: Let’s EAT together , Everybody Around the Table

Īstenošanas laiks: 01.09.2015.- 01.09.2017.
Projekta apraksts
Projekta mājas lapa
Blogs par Rumāņu talismana Bukaterela piedzīvojumiem Latvijā


Publikācijas:
Apes PII Vāverīte darbinieki tiekas ar projekta partneriem Bulgārijā
Projekta ietvaros PII “Vāverīte” ciemojas zobu higiēniste
Dziesmas un sveicieni Ziemassvētku noskaņās
Erasmus+ projekta partneru vizīte Apes PII “Vāverīte”
Apes PII “Vāverīte” grupa “Vāverēni” Skype sazinās ar Turcijas un Rumānija bērniem
Transnacionālā sanāksme Atēnās
Veselīgais velo brauciens
PII “Vāverīte” skolotājas projekta ietvaros dodas uz Rumāniju
Rumāņu talismana Bukatarela piedzīvojumi Latvijā
Projekta aktivitātes Apes pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte”
6 gadīgās grupiņas bērniem SKYPE videokonference ar Bordo pilsētas bērniem
Aicina uz tikšanos ar diētas ārsti Lolitu Viju Neimani
Pieredzes apmaiņa Turcijas bērnudārzā
Projekta aktivitātes 2015

Notiek pirmā starptautiskā partneru koordinatoru tikšanās Francijā
Apes PII Vāverīte bērni sāk iepazīties ar projekta partnervalstīm
PII “Vāverīte” sāk realizēt ERASMUS + projektu

 

 

Aktivitātes 2016./2017. m.g.

PROJEKTI

 

25. maija pēcpusdienā 7 smaidoši un mazliet satraukti bērni – Marta Brante, Gabriela Baltace, Emīls Jurka, Martins Kubuliņš, Tomass Gustavs Celenbergs, Justs Krūmiņš un Jānis Kozuliņš sniedza atvadu koncertu savam bērnudārzam.

Liels prieks bija vērot lepnumu vecāku, vecvecāku un skolotāju acīs, skatoties, kā bērni no mazulīšiem izauguši par apzinīgiem pirmsskolēniem. Bērnu sirsnīgie un patiesie pateicības vārdi, kā arī jaukie priekšnesumi izsauca arī kādu asariņu, bet tas ir saprotami, jo katru gadu bērni, aizejot uz skolu, paņem līdzi gabaliņu mūsu sirds.

 Šis mācību gads bērniem bija notikumiem un darbiem bagāts. Tika sagaidīti un iepriecināti viesi no 5 Erasmus+ projekta “Let’s EAT together, Everybody Around the Table” dalībvalstīm, gatavoti dāvanu maisiņi Ziemassvētku tirdziņam, Lieldienu apsveikumi vientuļajiem pensionāriem, bērni gatavojās un piedalījās Alūksnes un Apes novadu izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu intelektuālo spēļu olimpiādē “Gudrinieks-2017”, piedalīšanās ZAAO rīkotajos konkursos, ekskursija uz Ziemeļvidzemes sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas vietu “Daibe”, kā arī svinēti gadskārtu svētki dārziņā, iets pārgājienā pa raganu taku. Protams, ka bērni arī čakli mācījušies, lai varētu rudenī sēsties skolas solā un kļūt par īstiem un zinātkāriem skolēniem.

Cienījamie vecāki, lai jums vienmēr prieks par bērniem, un par kopīgi pavadīto laiku. Lai bērniem notikumiem un draugiem bagāta vasara, veiksmi skolas gaitās!

Iveta Ratsepa
Apes PII “Vāverīte” skolotāja

 

13. martā Alūksnes novada vidusskolā notika Alūksnes un Apes novadu pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālo spēļu olimpiāde “Gudrinieks 2017”. Piedalījās arī PII “Vāverīte” mazie gudrinieki: Tomass Gustavs Celenbergs, Marta Brante, EIls Jurka, Jānis Kozuliņš.

 
Bērniem bija jāsacenšas matemātikas uzdevumu risināšanā, krustvārdu mīklu risināšanā, puzles salikšanā un konstruēšanas uzdevumu veikšanā.
Bērni bija zinoši un neapjuka sarežģītākās situācijās, tādēļ Tomass Gustavs Celenbergs ieguva 1. vietu  matemātikas uzdevumu risināšanā, bet pārējie pateicības rakstus par drosmi būt  “Gudriniekiem –2017”.
 
Ziķeri ziķeri 2
ziķeri tomass  

Paldies skolotājai Ivetai par bērnu sagatavošanu olimpiādei un Jāņa mammai Irinai par palīdzību nokļūšanai uz Olimpiādi.

Iluta Apine
PII “Vāverīte” vadītāja

 

 

2017. gada sākumā PII Vāverīte bērni iepazīst izstādes un muzejus. Grupa “Kodoliņi” un “Vāverēni ” apmeklēja Alūksnes muzejā “Elzas skoliņu”, lai iepazītos, kas ir muzejs, kā jāuzvedas muzejā, kas ir eksponāti un kopīgi darbotos.

“Vāverēni”

IMG_0218 IMG_0220
IMG_0223 IMG_0234
IMG_0237 IMG_0242

“Kodoliņi”

IMG-20170113-WA0008 IMG-20170113-WA0005
IMG-20170113-WA0006  

Grupa “Vāverēni” apmeklē Apes tautas namā TLMS “Kalme” 50 gadu jubilejas izstāde “50 pasakaini krāsainie zibšņi” un iepazīst Apes bērnu bibliotēkas nodaļu.

IMG_0185
IMG_0187
IMG_0192
Iluta Apine
PII Vāverīte vadītāja

22. decembris Apes PII “Vāverīte” pagāja Ziemassvētku vecīša gaidās.

Mazā grupa “Riekstiņi” vecīša atnākšanu sāka gaidīt paši pirmie. Šis bija pirmais lielais pasākums kopā ar vecākiem , kurā bija aktīvi jādarbojas ne vien bērniem, bet arī vecākiem, lai sagaidītu vecīti un nopelnītu dāvaniņas. Raitais deju solis un kopīgās rotaļas pamodināja Ziemassvētku vecīti un ātri iztukšoja bērniem domāto dāvanu maisu.

Grupa “Vāverēni” Ziemassvētku vecīti sagaidīja pusdienlaikā, jo tad Ziemassvētku vecītim esot visbrīvākais brīdis. Šiem bērniem tik ļoti patika jauniešu uzceltais sniegavīrs pie bērnudārza, ka viņi bija iemācījušies teātrīti par trīs sniegavīriem. Kaut arī daudzus aktierus bija skāris saslimšanas vilnis, veselie aktieri izrādi nospēlēja vareni.  Viņi ne tikai dziedāja un dejoja, bet arī muzicēja zvanu ansamblī. Pārsteigumu bija  sagādājuši arī vecāki ar savu teātra izrādi, kur bērni  bija vecāki, bet bērni ir skatītāji. Tad arī vecāki varēja izbaudīt, ko nozīmē svētku uztraukums!

Grupa “Kodoliņi”  Ziemassvētku vecīti meklēt devās uz mežu vakarpusē, kad sāka satumst un vienīgo gaismu rādīja bērnu gatavotie lukturīši , kas bija izvietoti gan bērnudārza teritorijā , gan mežmalā. Ik pa laikam bērnus sagaidīja kāds rūķis ar uzdevumiem, kas kopā ar vecākiem, ejot rotaļās , bija viegli paveicami.  Protams, neizpalika eglītes pušķošana mežā , dziesmas un rotaļas, lai Ziemassvētku vecītim būtu vieglāk atrodami mūsu čaklie bērni.

Prieks par kopā būšanas mirkļiem visiem bija liels, kaut arī nebija sniega, jo svētkiem bija gatavojušies visi !

Iluta Apine
PII “Vāverīte” vadītāja

 

26. oktobrī 19 Apes PII “Vāverīte” grupas “Vāverēni” audzēkņi kopā ar skolotājām apmeklēja reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru” Daibe”, lai mācītos izprast cilvēka un dabas mijiedarbību.

Vides nodarbību vadīja skolotāja no Stalbes Evija Tiltiņa. Viņa pirmsskolas vecuma bērniem saprotamā veidā stāstīja un rosināja bērnus domāt par dažāduimg_9753 sadzīves atkritumu veidiem un to sadalīšanās ilgumu uz zemes. Bērni bija pārsteigti par to, ka lai sadalītos kolas bundžas, nepieciešami 450 gadi, plastmasas maisiņiem- 250 gadi. Un izrādās – košļājamā gumija vispār nomesta zemē, nesadalās! Tāpat bērniem lika aizdomāties par to, kāpēc agrāk Ledus laikmetā vispār nebija atkritumu, kur vecvecmammas lika iegādāto preci, ejot iepirkties uz tirgu un kāpēc tad nebija vajadzīgas zaļās ZAAO mašīnas.

Pirms braukšanas uz Daibi, grupā pārrunājām daudzas lietas, kas saistītas ar atkritumu šķirošanu, savākšanu, mežu un pagalmu piegružošanu, kā arī par to, kā iegūst papīru. Priecēja tas, ka bērni to atcerējās un atbildēja pareizi uz daudziem jautājumiem, nopelnot konfektes.

Noskatoties multfilmu par notikumiem ar zemē nomesto “košleni”, Marta noteica – Es sapratu, ka multenē nebija īstenība, kukaiņi nevarēja to nokratīt, viņi nomira.

img_9749Bērniem visiespaidīgākie šķita atkritumu kalni, uz kuru fona atkritumu mašīnas izskatījās pavisam mazas. Bērni uztraucās par tur dzīvojošajām kaijām un nesaprata, ko viņas ēd, ja apkārt viss saindēts ar atkritumiem! Ar interesi bērni vēroja smirdīgo“ kolas” baseinu, kas izejot cauri vairākkārtējai filtrācijai, kļūst par tīru ūdeni, ko var atdot atpakaļ dabai.

 Bērniem visinteresantākās likās un smieklus izraisīja PET pudeļu pakas, jo tās, sašķirotas pa krāsām, izskatījās kā lieli kluči, kuros ir dažādas sadzīves plastmasas lietas (lejkannas, bļodas, spaiņi utt.), protams saplacinātā veidā.img_9755

Izstaigājušies un izsalkuši, bērni nevarēja vien sagaidīt, kad beidzot varēs mieloties ar vecāku iedotajiem gardumiem. Atpakaļceļā, kad dažiem jau vērās ciet actiņas pusdienlaika miegam, visus sasmīdināja Marko, pielēkdams kājās un satraukti jautādams ,” Skolotāj, skolotāj, vai šoferītis arī guļ?”

Pēc kārtīgas izsmiešanās, miegs, protams, vairs nevienam nebija prātā, tika skaitītas “ fūres”, luksofori, spēlēta spēles un dziedāta dziesma “Ripo mūsu autobuss”…

Esmu pārliecināta, ka šie bērni, pirms nometīs zemē kādu lietu, krietni padomās un ieliks to tai paredzētajā vietā! Saudzēsim dabu, turēsim tīru savu pagalmu un nepiegružosim citu! Tas būs viens no mūsu 100 labajiem darbiem Latvijai!

Paldies par izzinošās ekskursijas dienu gribam teikt RAAC “Daibe” darbiniekiem, kas ir sajutuši nepieciešamību izglītot bērnus par vides jautājumiem! Īpašs paldies skolotājai Evijai Tiltiņai par prasmi noturēt bērnu uzmanību nodarbības gaitā un mūsu skolas šoferītim Andrim, kuram pietiek pacietības un laipnības vedot mazos pirmsskolniekus ne jau pirmajā ekskursijā.

img_9745 img_9741
Iveta Ratsepa
Apes pirmsskolas izglītības iestādes “ Vāverīte” skolotāja  

 

2016. gada 01. novembrī mūsu bērnudārzs “Vāverīte” svin savu 66 dzimšanas dienu.

Šajā dienā mēs priecājāmies par sirsnīgo kopā būšanu, kad katra grupiņa rādīja savus priekšnesumus . Sevišķi nozīmīgi tas bija mazajiem “Riekstiņiem “ kam šī bija pirmā lielā uzstāšanās bērnudārza kolektīva priekšā. Skaistu pārsteigumu darbiniekiem bija sagādājušas arī pārējās grupas, kas izteica pārdomātus vēlējumus un  dāvāja sirsnīgus pašgatavotus apsveikumus. Savukārt darbinieki, kā sveicienu bērniem, bija sagatavojuši leļļu teātra izrādi  un gardo jubilejas kliņģeri. Kāds no bērniem  to nosauca par kūku, kāds par piparkūku, bet to, ka kliņģeris  bija gards, nebija šaubu nevienam! Par to paldies skolas virtuves darbiniecēm!  

Kopīgi noskaidrojām, kuri darbinieki pie mums strādā visilgāk. Tie ir – skolotāja Banga  47 gadus, skolotāja Anta – 28 gadus , skolotāja Marika -22 gadi,  skolotāja Iveta – 21 gads, skolotāja Aija – 12 gadi. No skolotāju palīgiem visilgāk šeit strādā Sanita  – 19 gadus. T

as nekas, ka citiem kolēģiem nostrādātais gadu skaits vēl nesniedzas tuvu divdesmit, taču ieguldītais darbs ir ne mazāk nozīmīgs!  Paldies visiem iestādes darbiniekiem par pamatīgumu ikdienas darbā un pleca sajūtu!

Mūsu iestādes dzimšanas dienu  un  Latvijas valsts dzimšanas dienu svinam novembrī . Par godu šiem abiem notikumiem, pie savas iestādes mastā uzvilkām sarkanbaltsarkano karogu. Tas ik rītu sagaidīs mūs visus mūsu pagalmā un atgādinās par piederību Latvijas valstij.

Atgādinās par to, ka ikviena darbinieka, audzēkņa un vecāku zināšanas un darbi ir nozīmīgi, kas palīdz augt un attīstīties mums visiem un kopīgi mūsu  zemei – Latvijai.  Atgādinās par to, ka ikviena darbinieka, audzēkņa un vecāku zināšanas un darbi ir nozīmīgi, kas palīdz augt un attīstīties mums visiem un kopīgi mūsu  zemei – Latvijai. 

Iluta Apine
Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītāja 

 

Tēvu diena “ Kodoliņu “ grupā

Tēti,un vectēvi bija izbrīvējuši laiku un ieradušies ļoti kuplā skaitā.

Galvenais uzdevums pasākumam bijaimg_1749 kopā ar saviem bērniem un mazbērniem izdzīvot ikdienas dienas kārtību grupiņā.

Sākās ar rīta apli-iepazīšanos, tad tika noskaidrots kāds ir gadalaiks, tika uzdoti atjautības uzdevumi, kur varēja tikt pie saldām balvām. Turpinājās ar veidošanas nodarbību – tika izveidoti grozi pilni ar sēnēm. Un tad sekoja aktīvā sporta nodarbība, kas gan bērniem, gan tētiem un vectēviem bija ļoti jautra. Bērni bija sagatavojuši apsveikumus, ko ar prieku uzdāvināja. 

Tēvu diena “ Vāverēnu “ grupā

Kurš izdara visus darbus, kurus darīt nav pa spēkam mammai? Tas, protams, ir tētis! Un to, ko nezina unimg_9388 neprot tētis, zina un prot vectētiņš.

Lai godinātu grupas bērnu stipros un gudros tētus, vectētiņus un krusttēvus, “Vāverēnu” grupas bērni un skolotājas laipni tos sagaidīja iestādes laukumā.

Bērni iepriekš sagatavoja dāvanas- krāsainu, ap kaklu sienamu tauriņu. Vienu tētim, otru sev, lai līdzinātos tētim.

Skolotāja nolasīja bērnu izteikumus par savu tēti. Ar kādu nepacietību katrs tētis gaidīja tieši viņam adresētos vārdus! Lūk, daži no tiem:

Tēti kopā ar bērniem meklēja izlozētajā fotogrāfijā redzamo vietu laukumā, paveica tur nolikto darbiņu- salika puzli un atrādīja mammām.

Bērni gribēja zināt, vai tēti tiešām ir stipri, veikli un izturīgi. Tāpēc – spēka pārbaude!

Cik jautri bija sēdēt tētim uz pleciem, ļaut nest sevi azotē un skriet ar kopā sasietām kājām!

Izrādās, ka tēti ir arī labi pavāri un gatavo ne tikai skaistas, bet ļoti garšīgas sviestmaizes, kuras tika ar gardu muti notiesātas, neaizmirstot pacienāt mammas.

Paldies māmiņām par uzmundrinošiem vārdiem un padomu!

Paldies tētiem par piedalīšanos! Priecēja prieks un lepnums bērnu sejās un tētu smaidi.

Lai jums šajā steidzīgajā laikā, atrodas kāds brīdis laika kopā ar bērniem un ģimeni, kopā darot lielus un ne tik lielus darbus.

Vairāk foto

Iveta Ratsepa
skolotāja

 

 


 

2015./ 2016.mācību gada aktivitātes (2 MB, pdf)

2014./2015. mācību gada aktivitātes (3 MB, pdf)


 

2016./2017 mācību gadā Apes Pirmsskolas izglītības iestāde „Vāverīte” piedalās:

 


 

Projekti

projekta “Sāksim ĒST kopā, visi ap vienu galdu” aktivitātes 2015./2016. mācību gadā

projekta “Veselīgais ceļojums” foto galerijas:

Mobilitāte Aradā, Rumānijā 13.-17.11.2011.
Mobilitāte Ankarā, Turcijā 25.-29.03.2012.
Mobilitāte Apē, Latvijā 03.-07.06.2012.

26. maijs, 2015, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs