14.12. plkst.13:00 Sociālo jautājumu komitejas sēde 

14.12. plkst.15:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

21.12. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.12. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Apes pirmsskolas izglītības iestāde „Vāverīte”

Adrese: Pasta iela – 25,
Ape, LV-4337

mob.tālr. +371 27807791
E-pasts: iluta.apine@ape.lv
Vadītāja: Iluta APINE

Izglītības iestādes reģistrācijas numurs: 44401901483


Iestādes darba laiks:
Darba dienās : 7:30-17:30

Bērnu dārzs

 

Ziņas par iestādi

Apes PII „Vāverīte” ir pašvaldības izglītības iestāde, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi pirmsskolas vecuma bērniem. 

2017./2018.mācību gadā iestādi apmeklē 63 bērni vecumā no 1-7 gadiem.

Iestādē strādā 17 pieredzējuši un radoši darbinieki,  kuru vidū ir logopēds un interešu izglītības skolotājs, tehniskie un medicīnas darbinieks.


Bērni dodas gan tuvākās, gan tālākās ekskursijās un pārgājienos, lai iepazītu skaistākās vietas un darbīgākos cilvēkus apkārtnē.Visa mācību gada garumā iestādē tiek svinēti gadskārtu ieražu svētki, valsts un iestādes dzimšanas diena, sporta dienas, kā arī netradicionālie svētki .

Iestādes kolektīvs aktīvi līdzdarbojas dažādos pilsētas svētkos un labdarības akcijās.

Bērniem ir iespēja aktīvi darboties rotaļu laukumā, papildinot zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem un papildinot velo braukšanas prasmes.

Iestādes mērķis  ir nodrošināt pirmsskolas vecuma bērniem pieejamu attīstošu, audzinošu un izglītojošu vidi, īstenojot izglītības programmā noteiktos mērķus un uzdevumus, sagatavojot bērnus pamatizglītības apguvei.

Iestādes galvenie uzdevumi ir:

 


 

Licencētās programmas 

Apes PII „Vāverīte” ir pašvaldības izglītības iestāde, kas nodrošina:


 

Uzņemšanas noteikumi

Grupu komplektācija izglītības iestādē notiek katru gadu no 1. maija līdz 15. augustam, ņemot vērā rindā reģistrēto bērnu sarakstu un Vispārējo izglītības likumu un citus spēkā esošos normatīvos aktus. Gada laikā atbrīvotās bērnu vietās tiek uzņemti citi bērni, ievērojot bērnu rindas uz pirmsskolas izglītības iestādi reģistru.

Noteikumi par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību (389 KB, pdf)

Iesniegums (13 Kb, doc)


Bērnu rinda uz Apes pirmsskolas izglītības iestādi uz 30.10.2017 (149 KB, pdf)

 


 

Iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējās Kārtības noteikumi (210 KB, pdf)
1.pielikums_Bērnu saņemšanas un nodošanas kārtība (124 KB,pdf)
2.pielikums_Kārtība, kura nosaka vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska un (vai) emocionāla vardarbība pret izglītojamo (173 KB,pdf)
3.pielikums_Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Iestādē (129 KB,pdf)
4.pielikums_Kārtība, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas (119 KB,pdf)
5.pielikums_Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi (189 KB,pdf)
6.pielikums_Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība Iestādē (135 KB,pdf)
7.pielikums_Kārtība, kādā notiek izglītojamo personu datu aizsardzība (121 KB,pdf)
8.pielikums Kārtība, kādā tiek noteikta un veikta maksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu (351 KB,pdf)
9.pielikums Iesniegumu izskatīšanas kārtība (95 KB,pdf)
10.pielikums_Kārtība, kas nosaka, kur Iestādes teritorijā tiek novietoti velosipēdi un (143 KB,pdf)
11.pielikums parksti par IKN (121 KB,pdf)

 


 

Vecākiem

Laipni aicināti apmeklēt iestādi  un redzēt sava bērna darbību pedagoģiskā procesa laikā (pirms tam  apmeklējumu saskaņojot ar grupas skolotāju).

No 2017.gada 1.oktobra ir apstiprinātas šādas ēdināšanas izmaksas:

Pirmsskolas izglītības iestāde Vāverīte
Ēdināšanas pakalpojums 1-2 gadi
  Mērvienība Maksa EUR
Brokastis 1 ēdienreize 0.35
Pusdienas 1 ēdienreize 0.60
Launags 1 ēdienreize 0.35
     
Ēdināšanas pakalpojums 3-6 gadi
  Mērvienība Maksa EUR
Brokastis 1 ēdienreize 0.40
Pusdienas 1 ēdienreize 0.65
Launags 1 ēdienreize 0.35

pamatojoties uz Apes novada domes 24.08.2017.sēdes lēmumu Nr. 136 „Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs”

Lēmums par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs (346 KB, pdf)
Lēmuma Nr. 136 pielikums

2017. gada septembrī apmaksā pusdienu ēdināšanas izdevumus visiem Apes novada vispārējās izglītības iestādēs izglītojamajiem sākot no 5 (piecu) gadu vecuma.

Par izmaiņām Apes PII “Vāverīte” kārtībā par ēdināšanas pakalpojumu saņemšanu.

Ēdienkarte PII Vāverīte periodā (11.12.2017-15.12.2017 (205 KB,pdf) 

 

Apes PII “Vāverīte” ir starp 100 izglītības iestādēm, kas piedalīsies projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”

Kompetence ir komplekss jēdziens, kas sevī ietver zināšanas, prasmes un attieksme. Tikai tad, kad bērns saprot, ka tas viņam ir vajadzīgs vai vērtīgs, tas kļūst par ikdienā prasmīgi pilietojamu prasmi un attieksmi. 

Projekta īstenošana sāksies februārī, kad ar projekta atbalstu kopīgi tieksies pirmsskolas skolotājas, lai kopīgi plānotu, diskutētu un rastu labākos risinājumus mācību darba organizēšanai un bērnu sasniegumu vērtēšanai.  
Šajā procesā aicināti iesaistīties arī vecāki, jo atbildīgi par izglītības nodrošinājumu esam mēs visi. Tādēļ būsim aktīvi, lai veidotu jauno izglītības modeli kā labāko un pieņemamāko bērniem!


 

Projekti


Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” līdz ar jauno mācību gada sākumu  kopā ar partneriem no Francijas, Grieķijas, Rumānijas,Bulgārijas un Turcijas uzsāk realizēt jaunu ERASMUS +  programmas stratēģisko skolu sadarbības partnerības projektu “Sāksim ĒST kopā, visi ap vienu galdu”.

Projekta pamatideja ir saistīta ar veselīgas ēšanas kultūras popularizēšanu bērniem  kā veselīga dzīvesveida daļu jau no pirmajiem dzīves gadiem visa mūža garumā.

 

Aicinām visus bērnus un viņu vecākus atbalstīt iestādes aktivitātes projekta ietvaros un līdzdarboties, lai mēs visi kopā gūtu pēc iespējas lielāku gandarījumu par paveikto projektā.

Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums: Let’s EAT together , Everybody Around the Table

Īstenošanas laiks: 01.09.2015.- 01.09.2017.
Projekta apraksts
Projekta mājas lapa
Blogs par Rumāņu talismana Bukaterela piedzīvojumiem Latvijā


Publikācijas:
Apes PII Vāverīte darbinieki tiekas ar projekta partneriem Bulgārijā
Projekta ietvaros PII “Vāverīte” ciemojas zobu higiēniste
Dziesmas un sveicieni Ziemassvētku noskaņās
Erasmus+ projekta partneru vizīte Apes PII “Vāverīte”
Apes PII “Vāverīte” grupa “Vāverēni” Skype sazinās ar Turcijas un Rumānija bērniem
Transnacionālā sanāksme Atēnās
Veselīgais velo brauciens
PII “Vāverīte” skolotājas projekta ietvaros dodas uz Rumāniju
Rumāņu talismana Bukatarela piedzīvojumi Latvijā
Projekta aktivitātes Apes pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte”
6 gadīgās grupiņas bērniem SKYPE videokonference ar Bordo pilsētas bērniem
Aicina uz tikšanos ar diētas ārsti Lolitu Viju Neimani
Pieredzes apmaiņa Turcijas bērnudārzā
Projekta aktivitātes 2015

Notiek pirmā starptautiskā partneru koordinatoru tikšanās Francijā
Apes PII Vāverīte bērni sāk iepazīties ar projekta partnervalstīm
PII “Vāverīte” sāk realizēt ERASMUS + projektu

 

 

Aktivitātes 2017./2018. m.g.

PROJEKTI

 

Septembra pēdējā nedēļa latviešiem nāk ar Miķeļdienas gaidīšanu, kad visai ražai no lauka jau jābūt novāktai un nogādātai pagrabā. Mazajiem “Riekstiņiem” šie svētki ir pirmie pēc jauno draugu satikšanas un bērnudārza iepazīšanas, tādēļ kopā ar Ezīti  rudens un lietutiņa darbus dara tikai bērni kopā ar skolotājām.

Savukārt lielajās grupās “Kodoliņi” un “Vāverēni” šie svētki  tiek svinēti  kopā ar vecākiem ,jo laiks pieturas saulains un ir iespēja kopā gan papriecāties par ražu, gan izkustēties jautrās rotaļās.

Grupa “Kodoliņi” Miķeļdienu sagaidīja bērnudārza laukumā kopā ar vecākiem izdziedot un izdejojot rudens dziesmas un rotaļas par meža un dārza veltēm, kā arī izbaudot skolotājas Aijas izaudzēto vīnogu un skolotāja palīga Irinas pašceptās maizītes garšu. Neizpalika kopīgas sarunas un cienāšanās pie ugunskura.  

Grupa “Vāverēni”, kā jau lielākie, šogad 29.septembrī devās uz burkānu vākšanas talku pie skolotājas Ivetas, lai novērtētu, cik čakla skolotāja  vasarā ir bijusi, vai burkānus ravējusi , kā paglābusi no lielā lietus un visbeidzot , cik lieli burkāni ir izauguši. Kopā strādājot un novērtējot  talkas priekšrocības, visiem bija viens vērtējums –  skolotāja čakla, jo burkāni bija tik lieli, ka divatā pat grūti bija izraut. Savukārt bērni un vecāki čakli , jo tuvumā bija Kristo tētis ar savu padomu un spēku, abu Dāvju mammas un Annikas vecmamma, kas palīdzēja sašķirot veselos un ieplēstos burkānus.  Kārtīgi pastrādājuši un iepazinuši pagrabu, bērni jau kuplākam vecāku pulkam  rādīja teātri “Miķelīša vārda diena”, kopīgi gāja rotaļās un cienājās ar ugunskurā ceptiem kartupeļiem un citiem rudens gardumiem. Nākamajā dienā, bērnudārzā satiekoties, bija dzirdams jautājums : “Iveta, kad mēs vēl iesim pie Tevis kaut ko padarīt?” Lai tiktu pie nākamajiem darbiem, vispirms taču jāpagaršo novākto burkānu sula un jāapgūst veselīgu sviestmaižu gatavošana, lai prieks ir ne tikai vēderam, bet arī acīm.    

 Iluta Apine
PII Vāverīte vadītāja

 


Olimpiskās dienas aktivitātes


Jau otro gadu pēc kārtas otrajā septembra nedēļā mūsu iestādē atzīmējam Tēvu dienu. Šo pasākumu norisi katra grupa plāno atsevišķi, atbilstoši bērnu spējām un skolotāju izdomai. Šogad tāpat kā pagājušajā gadā grupiņās uz kopīgu darbošanos ieradās kupls pulks tētu.

7. septembra vakarpusē bērnudārza rotaļu laukumā atzina grupas “Vāverēni” skolotājas tētus sagaidīja ar atziņu, ka  “Tētis tā ir privilēģija – grūts darbs un prieks reizē!” Viņas bija sagatavojušas trīs uzdevumus: “Katram īstam tētim  dzīves laikā ir jāizdara trīs lietas : jāiestāda koks, jāuzbūvē māja un jāizaudzina vismaz viens bērns.” Audzināšanā  vislabākais ir piemērs . Tādi šajā pēc darba dienas pavadītajā vakarpusē tēti arī bija –  kopīgi ar aizsietā acīm zīmējot koku, ar kartupeļu spiedogiem “būvējot māju” un  izspēlējot kopīga futbola spēli “Tēvi” pret “Bērniem”.  Vienā puslaikā vadībā izvirzoties “Bērniem , otrajā “Tēviem” ,spēle beidzās ar kopīgo prieku  un ar bērnu smaidu apbalvotiem  tētiem  par “ļaušanos” tikt uzvarētiem.  Arī Tētu iestudētā izrāde ”Rācenis” izpelnījās skatītāju ovācijas un aplausus. Šīs visas bija kā “iesildošās “ aktivitātes vecāku sapulcei , kurā uzdevums visu noklausīties bija  deleģēts tētiem. Uzmanīgā klausīšanās un jautājumi bija rādītājs, ka tēti grib būt atbildīgi par bērnu dzīvi un audzināšanu. Kā solījumu satikties maijā  tēti deva grupas skolotājām pēc Erasmu + projekta īstenošanas laikā izdotajām pavārgrāmatām , kurā tiks ierakstītas veselīgās ēdienu receptes un turpināts projekta laikā akcentētais uzdevums- rūpēties par veselīgu uzturu un ēšanas paradumiem ģimenē.

8. septembra vakarpuse vēl lielākā tētu pulkā tika aizvadītas “Tēvu dienas” aktivitātes grupiņā “Kodoliņi”, kuru apmeklēja bērni ar saviem tētiem.

Kā atzina grupas skolotājas : “Šoreiz pasākumā mammas nepiedalījās, jo gribējām, lai tēti uzņemtos vadošo lomu un visās aktivitātēs piedalītos paši, jo bieži vien gadās, ka tēti kautrējas un sūta mammas aktivitātēs. Varējām manīt no tētiem ļoti lielu atsaucību gan kopīgi vingrojot, gan piedaloties rotaļās.  Dažiem  kautrīgajiem tētiem, kuri grupiņai ir pievienojušies tikai šogad izdevās  atraisīties un rast prieku par kopīgo darbošanos ar saviem bērniem.  Pēc pasākuma skolotājas atzina “Mums ļoti patika tas, ka tētus nebiedēja ne matu veidošana meitenēm, ne kreļļu un rokassprādžu gatavošana mammām par vienatnē pavadīto vakaru. Un pavāri mums bija izcili, jo kā  saka, vīrieši ir labākie pavāri! Un kādi tik auto modeļi tapa  automašīnu darbnīcā, to vārdos nevarēja izteikt !  Šķiet, ka prieks par kopīgi pavadītajām stundām piektdienas vakarpusē bija visiem!”


1.septembrī iestādes zālē mācību gads iesākās ar jautro brīdi, kad visus 63 bērnus un 17 iestādes darbiniekus sagaidīja Vāvere ar draugiem, kas ar dziesmām un rotaļām mācījās būt par labiem draugiem un kaimiņiem. Gluži kā bērnudārza ikdienā, kad mums visiem, lielākiem un mazākiem jāmācās sadzīvot, ievērojot katras grupiņas vajadzības.

   

Interesantu un jaunām atklāsmēm: “Es zinu! Es protu! Es varu!”  bagātu šo mācību gadu!

 

2016. 2017.mācību gada aktivitātes (661 KB, pdf)

2015./ 2016.mācību gada aktivitātes (2 MB, pdf)

2014./2015. mācību gada aktivitātes (3 MB, pdf)


 

2017./2018 mācību gadā Apes Pirmsskolas izglītības iestāde „Vāverīte” piedalās:

(Sīkāka informācija pie grupu skolotājām)

 


 

Projekti

projekta “Sāksim ĒST kopā, visi ap vienu galdu” aktivitātes 2015./2016. mācību gadā

projekta “Veselīgais ceļojums” foto galerijas:

Mobilitāte Aradā, Rumānijā 13.-17.11.2011.
Mobilitāte Ankarā, Turcijā 25.-29.03.2012.
Mobilitāte Apē, Latvijā 03.-07.06.2012.

Dalīties:
26. maijs, 2015, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs