24.10. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Kontakti

Print Friendly, PDF & Email

Apes novada dome

Juridiskā adrese – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Reģ. Nr. 90000035872; PVN Reģ. Nr. LV90000035872
Tālrunis/fakss: 64307220
mob.tel. 26180350
E-pasts: administracija@ape.lv

Norēķinu rekvizīti

Apes novada dome
Reģ.Nr.90000035872
Bankas konts: LV28HABA0551025833523
AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22

Ziedojumu konts:LV57TREL980203903300B

Lūgums bezskaidras naudas norēķinus veikt TIKAI uz LV28HABA0551025833523 kontu.

APES NOVADA DOMES
ADMINISTRĀCIJA UN IESTĀDES

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  e-pasts
Priekšsēdētājs Jānis LIBERTS 29153240
64307221
janis.liberts@ape.lv
Priekšsēdētāja vietniece Astrīda HARJU  29488160 astrida.harju@ape.lv 
Apes   novada
domes izpilddirektors
Viesturs   DANDENS 29449571 viesturs.dandens@ape.lv
Administratīvās lietvedības inspektors  Zigurds SAFRANOVIČS  29392750

Iedzīvotājiem zvanot uz norādīto tālruni laikā no pulksten 08.00
līdz 20.00 atbildēs administratīvās lietvedības inspektors.

zigurds.safranovics@ape.lv
Apes novada
domes jurists
Santa BRŪVERE 64307215 santa.bruvere@ape.lv
Apes novada
domes jurists
Guntārs   BĒRZIŅŠ  22029383 guntars.berzins@ape.lv
 64307215
Apes   novada
domes izglītības darba speciāliste
Gunta ĻUĻE 64307215 gunta.lule@ape.lv
26609215

KANCELEJA

Kancelejas   vadītāja-domes sekretāre Iveta   INDRIKSONE 64 307 217 iveta.indriksone@ape.lv
26180350 sekretare@ape.lv
Personāla speciāliste, Sabiedrisko   attiecību speciāliste Ilze   ĒRMANE 64307215 ilze.ermane@ape.lv
 29352640
 
Valsts un pašvaldības
vienotā klientu
apkalpošanas centra speciāliste
Liene SINĀTE 64307220
26180350
liene.apine@ape.lv
ape@pakalpojumucentri.lv
administracija@ape.lv
Domes   lietvede, arhīva pārzine Inese   RONIMOISA   inese.ronimoisa@ape.lv

FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA

Finanšu un   grāmatvedības nodaļas vadītāja Maruta JAVA 25604665 maruta.java@ape.lv
Ekonomists Inuta KLAIPA-
DAUKSTE
64307216 inuta.klaipa-daukste@ape.lv  
Nekustamā
īpašuma nodokļu administratore, kasiere Gaujienas pagasta pārvaldē
Ruta RUDZĪTE 64381692 ruta.rudzite@ape.lv
Algu grāmatvede Ilona MIEZĪTE 64307216  ilona.miezite@ape.lv
Kreditoru grāmatvede Maija REINERTE 64307216  maija.reinerte@ape.lv
Kasiere-grāmatvede  Apē Larisa   TUVIKENE 22044835 larisa.tuvikene@ape.lv
Debitoru 
grāmatvede
Ausma RAZUMĻOVA 64307216 ausma.razumlova@ape.lv
Kasiere Trapenē Ritma   KĀRKLIŅA 64324203 ritma.karklina@ape.lv
Kasiere
Virešos un Vidagā
Sarmīte NĪMANTE 26432631   

TERITORIJAS   ATTĪSTĪBAS NODAĻA

Teritorijas   attīstības nodaļas vadītājs Jurijs RONIMOISS 64307219 jurijs.ronimoiss@ape.lv
Teritorijas   attīstības nodaļas vadītāja vietniece Liene ĀBOLKALNE 64307213 liene.abolkalne@ape.lv
projektu   vadītāja
Daiga   BOJĀRE
64307213
daiga.bojare@ape.lv
Projektu vadītāja Indra LEVANE 29406867 indra.levane@ape.lv
Uzņēmējdarbības speciāliste Baiba VADONE 64307213
29436225
baiba.vadone@ape.lv
Jaunatnes lietu speciāliste Apes novadā Klinta BERNARTE  25885849 klinta.bernarte@ape.lv
Iepirkuma
speciāliste
Inese   MUCENIECE 26419848 inese.muceniece@ape.lv
Tūrisma   darba organizators Apē   vairāk info zvanot Apes novada pašvaldības aģentūra 
“APES KULTŪRAS UN TŪRISMA CENTRS” direktorei
 Ivetai KOVTUŅENKO
tic@ape.lv
iveta.kovtunenko@ape.lv
29131404
Gaujienas   INFO centra vadītāja Sanita   SPROĢE 64381601 gaujiena.info@ape.lv
28386923
Sporta darba organizators Armands   BŪDA 20244990 armands.buda@ape.lv

MUZEJI

Jāzepa   Vītola memoriālā muzeja „Anniņas” vadītāja Ineta   RIEPNIECE 29247772 ineta.riepniece@ape.lv
Apes pilsētas un Apes pagasta vēstures liecību glabātājs Diāna LIEPIŅA 64307220 administracija@ape.lv
Krājumu glabātājs, Virešu pagasta vēstures liecību glabātājs Līga OZOLIŅA   liga.ozolina@ape.lv
E.Zālītes
memoriālā māja
Sarmīte APINE 26469325 apine.sarmite@inbox.lv
   
 Trapenes   tūrisma darba organizators  Līga   SEMJONOVA  25413403 liga.semjonova@ape.lv 

SPORTA DARBS

Apes   novada sporta kompleksa administrators, sporta darba organizators novadā Juris   OZOLIŅŠ 26165824 administracija@ape.lv
juris.ozolins@ape.lv
Sporta   darba organizatore Apē Aija   LATIKA 26348705 administracija@ape.lv
aija.latika@ape.lv

APES BIBLIOTĒKA

Apes bibliotēkas vadītāja p.i. Agrita LEITE 64322271 agrita.leite@ape.lv
26388665 ape.biblioteka@ape.lv
Bibliotekāre Ligita PUJIŅA 64322271  

APES TAUTAS NAMS

Apes tautas nama vadītāja  Ilva SĀRE 64322274; 27823322 ilva.sare@ape.lv
Kultūras pasākumu organizatore Apē Edīte   DAUŠKANE 64322274 edite.dauskane@ape.lv

APES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

Apes   novada Sociālā dienesta vadītāja

Maija   KĀRKLIŅA 64355373 maija.karklina@ape.lv
27809177
Sociālā   darbiniece Apē Laila   CEKULE 64355373 laila.cekule@ape.lv
Sociālā   darbiniece Apē Dace KĀRKLIŅA 64355373  
Sociālā   darbiniece Gaujienā, Virešos Inta   ZUČIKA 64381694 inta.zucika@ape.lv
26692938
Sociālā   darbiniece Trapenē Undīne   USKLIŅĢE 64324204

undine.usklinge@ape.lv

APES NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Dzimtsarakstu   nodaļas vadītāja Iveta   INDRIKSONE 64307217 iveta.indriksone@ape.lv
26180350 sekretare@ape.lv
Apes   novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece (Gaujienā). Inese   MUCENIECE 26419848 inese.muceniece@ape.lv

APES NOVADA BĀRIŅTIESA

Apes novada   bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace   SILAUNIECE 20243010 ape.tiesa@ape.lv
Apes novada   bāriņtiesas priekšsēdētājas palīgs Baiba SIMKEVIČA 64307214 baiba.simkevica@ape.lv 
Apes   novada bāriņtiesas sekretāre Krista KAMBERKALNE 64307214;
27869577
krista.kamberkalne@ape.lv

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA
“APES KULTŪRAS UN TŪRISMA CENTRS”

Direktore Iveta KOVTUŅENKO 29131404 iveta.kovtunenko@ape.lv

GAUJIENA

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis e-pasts
Pagasta   pārvaldes vadītāja, sekretāre- lietvede Inese   LUKJANOVIČA 64381158 gaujiena@ape.lv
27805625
fakss 64381158
Gaujienas   tautas nama vadītāja, kultūras darba organizatore novadā Laima   POŠEVA 64381600  gaujiena.tautasnams@ape.lv
26179320
Gaujienas   bibliotēkas vadītāja p.i. Inga APSĪTE 64381603 fakss:64381603
25425155
gaujiena.biblioteka@ape.lv

TRAPENE

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis e-pasts
Pagasta   pārvaldes vadītāja, sekretāre-lietvede Irisa   POPOVIČA 64324202 trapene@ape.lv
fakss 64324202
Trapenes   kultūras nama vadītāja Svetlana   SPALVIŅA 25413243 svetlana.spalvina@ape.lv
Trapenes   bibliotēkas vadītāja Dzidra   ZARIŅA 64324227 trapenes.biblioteka@ape.lv
Trapenes   pagasta feldšera punkta vadītāja Lilita   LAZDIŅA 64324228 lilita.lazdina@ape.lv
Trapenes   sporta metodiķis Antis MALTENIEKS 28397468 antis.maltenieks@ape.lv

VIREŠI

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis e-pasts
Pārvaldes   vadītāja p.i. Armands BŪDA 20244990;
66906499
viresi@ape.lv;
armands.buda@ape.lv
Virešu   sporta darba organizators Armands BŪDA 20244990 armands.buda@ape.lv
Virešu   Saieta nama vadītājas Santa SĀRE-GERŽA 26609392 santa.sare@ape.lv
Vidagas   bibliotēkas vadītājs Aira   MŪRNIECE  68610677 vidaga.biblioteka@ape.lv
Virešu   feldšeru punkta vadītāja Signe   KLĒTNIECE 26584741
 68610677
  signe.kletniece@ape.lv

 

Apes novada lauku
attīstības speciālists
       Sandris CIPRUSS      25434858       sandris.cipruss@llkc.lv
Datortīklu tīklu un datorsistēmu administrators Guntis PODNIEKS   admin@ape.lv
Dalīties:
28. aprīlis, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs