i

23.11. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Kontakti

Apes novada dome

Juridiskā adrese – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Reģ. Nr. 90000035872; PVN Reģ. Nr. LV90000035872
Tālrunis/fakss: 64307220
mob.tel. 26180350
E-pasts: administracija@ape.lv

Norēķinu rekvizīti

Apes novada dome
Reģ.Nr.90000035872
Bankas konts: LV28HABA0551025833523
Bankas kods: HABALV22

Ziedojumu konts:LV57TREL980203903300B

Lūgums bezskaidras naudas norēķinus veikt TIKAI uz LV28HABA0551025833523 kontu.

APES NOVADA DOMES
ADMINISTRĀCIJA UN IESTĀDES

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

 e-pasts

Priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

26153240
64307221

janis.liberts@ape.lv

Apes   novada domes izpilddirektors

Viesturs   DANDENS

29449571

viesturs.dandens@ape.lv

Administratīvās lietvedības inspektors

 Zigurds SAFRANOVIČS  29392750

Iedzīvotājiem zvanot uz norādīto tālruni laikā no pulksten 08.00
līdz 20.00 atbildēs administratīvās lietvedības inspektors.

zigurds.safranovics@ape.lv

Apes   novada
domes jurists

Guntārs   BĒRZIŅŠ

 22029383

guntars.berzins@ape.lv

 64307215

Apes   novada domes izglītības darba speciāliste

Gunta ĻUĻE

64307215

gunta.lule@ape.lv

26609215

KANCELEJA

Kancelejas   vadītāja-domes sekretāre

Iveta   INDRIKSONE

64 307 217

iveta.indriksone@ape.lv

26180350

sekretare@ape.lv

Personāla speciāliste, Sabiedrisko   attiecību speciāliste

Ilze   ĒRMANE

64307215

ilze.ermane@ape.lv

 29352640
 

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciāliste

Liene APINE

64307218

liene.apine@ape.lv
ape@pakalpojumucentri.lv

Mājas lapas administrators

Madara TJUKŠA

64307215

madara.jakobsone@ape.lv

Domes   lietvede, arhīva pārzine

Inese   RONIMOISA

t./fakss 64307220
26180350

administracija@ape.lv

FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA

Finanšu un   grāmatvedības nodaļas vadītāja

Maruta JAVA

25604665

maruta.java@ape.lv

Finanšu un   grāmatvedības nodaļas vadītāja (galvenās grāmatvedes) vietniece

Selga   KAULIŅA

64307216
27808422

selga.kaulina@ape.lv

Nekustamā īpašuma nodokļu administratore, kasiere Gaujienas pagasta pārvaldē

Ruta RUDZĪTE

64381692

ruta.rudzite@ape.lv

Algu grāmatvede

Dita   LAICENA

64307216

dita.laicena@ape.lv

Kreditoru grāmatvede

Maija REINERTE

64307216

 maija.reinerte@ape.lv

Kasiere-grāmatvede   Apē

Larisa   TUVIKENE

22044835

larisa.tuvikene@ape.lv

Debitoru grāmatvede

Ausma RAZUMĻOVA

64307216

ausma.razumlova@ape.lv

Grāmatvede

Ilona MIEZĪTE

64307216

 ilona.miezite@ape.lv

 

Ekonomiste

Santa  PILSKALNE

  santa.pilskalne@ape.lv

Kasiere Trapenē

Ritma   KĀRKLIŅA

64324203 ritma3@inbox.lv
Kasiere
Virešos un Vidagā
Ilona MIEZĪTE 64381082 ilona.miezite@ape.lv

TERITORIJAS   ATTĪSTĪBAS NODAĻA

Teritorijas   attīstības nodaļas vadītājs

Jurijs RONIMOISS

64307219

jurijs.ronimoiss@ape.lv

Teritorijas   attīstības nodaļas vadītāja vietniece

Liene   ĀBOLKALNE

64307213

liene.abolkalne@ape.lv

26450855

Projektu   vadītāja

Daiga   BOJĀRE

64307213

daiga.bojare@ape.lv

Uzņēmējdarbības speciāliste

Baiba VADONE

64307213
29436225

baiba.vadone@ape.lv

Iepirkuma
speciāliste

Inese   MUCENIECE

 

inese.muceniece@ape.lv

26419848

Daiļdārzniece

Anita   HARJU

29396450

administracija@ape.lv

Tūrisma   darba organizatore Apē

Astra   BINDE

64322273

ape.tic@ape.lv

22037518

Gaujienas   INFO centra vadītāja, tūrisma darba organizatore novadā

Sanita   SPROĢE

64381601

gaujiena.info@ape.lv

28386923

Tūrisma   darba organizators Virešos, sporta darba organizators

Armands   BŪDA

20244990

armands.buda@ape.lv

MUZEJI

Jāzepa   Vītola memoriālā muzeja „Anniņas” vadītāja

Ineta   RIEPNIECE

29247772

ineta.riepniece@ape.lv

Apes pilsētas un Apes pagasta vēstures liecību glabātājs

Diāna LIEPIŅA

64307220

administracija@ape.lv

Krājumu glabātājs, Virešu pagasta vēstures liecību glabātājs

Līga OZOLIŅA

25604243

ligaoz@tvnet.lv

Kultūras tūrisma gids

Jānis KRIŠJĀNIS

 26546842

E.Zālītes
memoriālā māja

Mudīte KAKTIŅA

64322271

mudite.kaktina@ape.lv

26388665

ape.biblioteka@ape.lv

 Trapenes   tūrisma darba organizators  Līga   SEMJONOVA  25413403 liga.semjonova@ape.lv 

APES PILSĒTAS UN PAGASTA ĪPAŠUMU
APSAIMNIEKOŠANAS UN KOMUNĀLĀS NODAĻA

Komunālās   nodaļas vadītāja

Edīte   MEISTERE

64355228

edite.meistere@ape.lv

28369535

Komunālās   nodaļas saimnieks

Guntis   ZVEJNIEKS

64355228

administracija@ape.lv

SPORTA DARBS

Apes   novada sporta kompleksa administrators, sporta darba organizators novadā

Juris   OZOLIŅŠ

26165824

administracija@ape.lv

ozo55@inbox.lv

Sporta   darba organizatore Apē

Aija   LATIKA

26348705

administracija@ape.lv

latika2@inbox.lv

APES BIBLIOTĒKA

Apes bibliotēkas vadītāja

Mudīte   KAKTIŅA

64322271

mudite.kaktina@ape.lv

26388665

ape.biblioteka@ape.lv

Bibliotekāre

Agrita   LEITE

64322271

agrita.leite@ape.lv

APES TAUTAS NAMS

Apes tautas nama vadītāja

 Ilva SĀRE

64322274; 27823322

ilva.sare@ape.lv

Kultūras pasākumu organizatore Apē

Edīte   DAUŠKANE

64322274

editedauskane@inbox.lv

APES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

Apes   novada Sociālā dienesta vadītāja

Maija   KĀRKLIŅA

64355373

maija.karklina@ape.lv

27809177

Sociālā   darbiniece Apē

Laila   CEKULE

64355373

laila.cekule@ape.lv

Sociālā   darbiniece Apē

Inese   KRIEVUPE

64355373

inese.krievupe@ape.lv

Sociālā   darbiniece Gaujienā

Inta   ZUČIKA

64381694

inta.zucika@ape.lv

26692938

Sociālā   darbiniece Trapenē

Undīne   ZARIŅA

64324204

undine.zarina@ape.lv

APES NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Dzimtsarakstu   nodaļas vadītāja

Iveta   INDRIKSONE

64307217

iveta.indriksone@ape.lv

26180350

sekretare@ape.lv

Apes   novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece (Gaujienā).

Inese   MUCENIECE

64381693

inese.muceniece@ape.lv

26419848

APES NOVADA BĀRIŅTIESA

Apes novada   bāriņtiesas priekšsēdētāja

Dace   Silauniece

20243010

ape.tiesa@ape.lv

Apes   novada bāriņtiesas sekretāre

Krista KAMBERKALNE

64307214;
27869577

krista.kamberkalne@ape.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs juridiskos jautājumos

Santa BRŪVERE

64307214

 santa.bruvere@ape.lv

GAUJIENA

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

e-pasts

Pagasta   pārvaldes vadītāja, sekretāre- lietvede

Inese   LUKJANOVIČA

64381158

gaujiena@ape.lv

27805625

fakss 64381158

Komunālās   nodaļas vadītājs

Dominiks   GRIZĀNS

64381694

gaujiena.komnodala@ape.lv

29295288

Nekustamo   īpašumu pārvaldnieks, sporta darba organizators

Raivis   KALNIŅŠ

64381694

raivis.kalnins@ape.lv

27841091

Gaujienas   tautas nama vadītāja, kultūras darba organizatore novadā

Laima   POŠEVA

64381600

 gaujiena.tautasnams@ape.lv

26179320

Gaujienas   bibliotēkas vadītāja

Sandra   ĀBOLIŅA

64381603 fakss:64381603


25425155

 gaujiena.biblioteka@ape.lv

TRAPENE

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

e-pasts

Pagasta   pārvaldes vadītāja, sekretāre-lietvede

Irisa   POPOVIČA

64324202

trapene@ape.lv

fakss 64324202

Saimniecības   daļas vadītājs

Antis MALTENIEKS

28397468

 antis83@inbox.lv;
trapene@ape.lv

Trapenes   kultūras nama vadītāja

Svetlana   SPALVIŅA

25413243

svetlanaspalvina@inbox.lv

Trapenes   bibliotēkas vadītāja

Dzidra   ZARIŅA

64324227

trapenesbiblioteka@inbox.lv

Trapenes   pagasta feldšera punkta vadītāja

Lilita   LAZDIŅA

64324228

lazdinalilita@inbox.lv


antis83@inbox.lv

Trapenes   sporta metodiķis

Antis MALTENIEKS

28397468

VIREŠI

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

e-pasts

Pārvaldes   vadītājs, sekretārs   – lietvedis

Māris   CEĻMILLERS

26170191;
64381082;
fakss:64381083

viresi@ape.lv;
maris.celmillers@ape.lv

Saimniecības   vadītājs un ceļu speciālists

Gundars   PIHLIS

22036330

gundars@viresi.lv

Virešu   sporta darba organizators, tūrisma darba organizators

Armands   BŪDA

20244990

armands.buda@ape.lv

Virešu   Saieta nama vadītājas

Santa SĀRE-GERŽA

26609392

santa.sare@ape.lv

Vidagas   bibliotēkas vadītājs

Aira   MŪRNIECE

64329239

vidaga.biblioteka@ape.lv

Virešu   feldšeru punkta vadītāja

Signe   KLĒTNIECE

64329239
26584741

  signekletniece@inbox.lv

 

Apes novada lauku
attīstības speciālists
       Sandris CIPRUSS      25434858       sandris.cipruss@llkc.lv
Dalīties:
28. aprīlis, 2015, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs