22.08. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas 8.sēde

29.08. plkst.14:00 Domes kārtējā 11. sēde

Apes novada attīstības kapacitātes stiprināšana

Print Friendly, PDF & Email

Apstiprināts projekts „Apes novada attīstības kapacitātes stiprināšana ”Vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/082.

 Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros.

Projekta mērķis ir stiprināt Apes novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, piesaistot kvalitatīvus speciālistus teritorijas attīstības plānošanai un informatīvās sistēmas izveides nodrošināšanai, kas uzlabos pašvaldības funkciju izpildes kvalitāti, pieejamību sabiedrībai un mērķtiecīgi veidos pozitīvu vidi attīstības veicināšanai.

Apes novada dome projekta ietvaros, plāno piesaistīt speciālistus, atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.523, 2.pielikumam – informatīvo sistēmu projektētājs (kods profesiju klasifikatorā 2513 02) un projekta vadītājs (kods profesiju klasifikatorā 2422 01).

Speciālistu darba nodrošināšanai tiks nomāts aprīkojums, kas sastāvēs no diviem datoriem ar datorprogrammām, kuras būs atbilstošas abu speciālistu darba specifikai.

Projekts tiek īstenots no 2010.gada 16.novembra līdz 2012.gada 31.decembrim.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – LVL 18 500,00.

Finansējuma sadalījums: 100% ESF finansējums.

Liene Ābolkalne

Apes novada domes projektu vadītāja

Dalīties:
6. janvāris, 2012, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs