CROSS BORDER BALL

Print Friendly, PDF & Email

Igaunijas- Latvijas sadarbības programmas projekts Nr. EU30108 “Promotion of the ball sports tradition in the border region through formation of a close cooperation network between ball sports fans of Estonia and Latvia/CROSS BORDER BALL”

 

Šī projekta uzdevums ilgtermiņā ir veicināt jauniešos veselīgu dzīvesveidu (saistītām ar sportu un fiziskām aktivitātēm), izveidojot ciešu sadarbības tīklu starp Igaunijas un Latvijas bumbu spēļu cienītājiem, organizējot sacensības un festivālus, veidojot pārrobežu tradīciju pārņemšanu un nodibināšanu.

Veicināt sporta kultūras un tradīciju pārmantojamību un attīstību pierobežas reģionā, organizējot kopīgas sporta aktivitātes.

Regulāri izveidot dažādu bumbu čempionātu un turnīru tradīciju, kuros piedalītos komandas no pierobežas reģiona.

Projektā plānots izstrādāt un organizēt sporta aktivitātes starp kaimiņu teritorijām, kas atrodas Latvijā un Igaunijā.

Izveidot priekšnoteikumus veselīgu, fiziski un garīgi attīstītu personību veicināšanai, nodrošinot ikvienam sabiedrības loceklim iespēju piedalīties sporta aktivitātēs pēc iespējas tuvāk viņa dzīves vietai, tādejādi veicinot dzīvīgas un ilgtspējīgas sabiedrības attīstību.

Sporta speciālistu, kuri strādā ar bērniem un jauniešiem, prasmes un zināšanas ir jāpalielina, kā arī jāpaaugstina sporta tiesnešu profesionālā kvalifikācija.

 

Izvirzītā uzdevuma mērķa grupas:

  1. treneri un sporta speciālisti, kam būs iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju;
  2.  jaunieši, kas vēlas nodarboties ar šiem sporta veidiem;
  3. iedzīvotāji, kas vēlas piekopt veselīgu dzīvesveidu;
  4.  aktīvi sportisti – kuri  nodarbojas sporta izglītības iestādēs vai sporta klubos, piedalās sporta izlases komandu sastāvā , gatavoties sacensībām, trenēties, kā arī piedalīties sacensības tepat uz vietas.

 

Ieviešot projektā paredzētās investīcijas tiks ne tikai uzlabota  šo valstu pašvaldību sporta inventāra bāze treniņu, Igaunijas un Latvijas   reģionu  sporta sacensību organizēšanai, bet tas dos iespēju piesaistīt jaunus sportot gribētājus  šo reģionu mērogā un realizēt sadarbību sporta jomā ar pierobežas pašvaldībām Igaunijā un Latvijā.

Pēc projekta realizācijas tiks iedibinātas tradīcijas turnīru- nometņu  organizēšanā starp Latviju un Igauniju. Projekta rezultātā starp partneriem izveidosies sadarbības tīkls, kas sekmēs šo sporta aktivitāšu ieviešanu nākotnē (P. kopēju turnīru, nometņu  organizēšanā). U kas palielinās šo sporta aktivitāšu skaitu šajos reģionos.

Paredzamais dalībnieku skaits, kas tiks iesaistīti projekta aktivitātēs ir 230 sporta sacensību dalībnieki, 60 apmācību dalībnieki un 170 nometņu dalībnieki. Kopumā projekta aktivitātēs plānots iesaistīt  460 dalībniekus.

Tas parādīs, ka cilvēkiem, kas dzīvo robežas otrā pusē, ir līdzīgas intereses un sporta aktivitātes. Infrastruktūras investīcijas ilglaicīgi kalpos vietējai sabiedrībai.

Realizējot projektu tiks:

  1.  atjaunotas un aprīkotas 2 sporta zāles un 3 sporta laukumi un nometnes vajadzībām renovēts 1 internāts atbilstoši ES standartiem, tādējādi radot iespēju un nepieciešamos apstākļus (infrastruktūru)  regulāriem bumbu spēlētāju treniņiem;
  2.  palielināta vietējās sabiedrības intereses par sportu un veselīgu dzīves veidu.
  3.  projekta sporta aktivitātēs kopumā piedalījušies 460 dalībnieki;Apmācīti  40 tiesneši, 20 treneri;
  4.  nometnēs piedalījušies kopā 170 jaunieši gan no Igaunijas, gan no Latvijas;
  5.  no ieguldītājām investīcijām gūs labumu 2000 regulāri apmeklētāji.

 

Šī projekta rezultātā tiks izveidots sadarbības tīkls bumbu sporta veidiem. Starp pašvaldībām tiks noslēgti sadarbības līgumi par sacensību un nometņu rīkošanu.  Pašlaik tās ir „lielās bumbas”, bet nākotnē tie būs visi sporta veidi, ko spēlē ar bumbu (vienalga – lielu vai mazu). Tiek izveidoti turnīri kā tradīcija starp šiem reģioniem, un nākotnē tiks iesaistīti blakus esošie reģioni – Latvijā iesaistīti spēlētāji no Latgales reģiona, bet Igaunijā no  Polvas vai Valgas apriņķa. Kā rezultātā tiks veicināta šī pārrobežas sadarbību. Iesaistoties arvien vairāk un vairāk jauniešiem.

Noslēgts sadarbības līgums
Uzsākas „Pārrobežu bumbas” aktivitātes
„Pārrobežu bumba” veicina sporta meistarību
Vecgada nogales sporta festivāls Annā
„STRĪTBOLA FESTIVĀLS APĒ”
Apes jaunieši piedalās starptautiskā volejbola nometnē

Dalīties:
7. janvāris, 2012, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs