Ilgtspējīga vietējo dabas un kultūras mantojuma izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā Setomaā un Apes reģionos

Print Friendly, PDF & Email

Igaunijas – Latvijas pārobežu sadarbības programmas projekts Nr. EU 30266 „Ilgtspējīga vietējo dabas un kultūras mantojuma izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā Setomaā un Apes reģionos” („Buy Local”)

 

Projekta galvenais mērķis

Konkurētspējas un ilgtspējas palielināšanās ekonomikā Setomaā un Apes reģionos.

Projekta apakšmērķi

 1. Apzināt pēc kuriem produktiem un pakalpojumiem ir pieprasījums noteiktajā apgabalā, kā arī ko iespējams ražot no vietējiem resursiem;
 2.  Tehnoloģiju ieviešana vietējo resursu izvērtēšanai un pievienotās vērtības paaugstināšanai;
 3. Vietējo iedzīvotāju prasmju un domāšanas veida attīstība, tādējādi veicinot ekoloģiski un ekonomiski ilgtspējīgu dzīves stilu apgabalos;
 4. Kokapstrādes inkubatoru centru izveide, kuros vietējiem uzņēmējiem būs iespējams uzlabot savas prasmes un zināšanas;
 5. Pārrobežu sadarbības un tirdzniecības tīkla izveide starp uzņēmējiem.

Projekta plātnotais rezultāts

Tiks izveidots pārskats par vietējiem dabas, enerģijas un cilvēku resursiem, kā arī veikts pieprasījuma izvērtējums pēc produktiem un pakalpojumiem, kurus var piedāvāt vietējie ražotāji. Pārskati un pētījumi būs apvienoti elektroniskajā datu bāzē. Tiks izveidoti 5 pārskati par perspektīvākajām nozarēm, ko uzņēmēji varēs izmantot savā darbībā un sniegts pilnīgs pārskats par mūsdienu tehnoloģijas iespējām vietējo resursu izzināšanai.

Projekta laikā tik izveidots vietējo resursu izmantošanas kompetences centrs ar mācību klasi Obinitsā un pārstāvniecību Apē. Centrs nodarbosies ar jaunu projektu uzsākšanu un vadīšanu, darbības turpināšanu pēc projekta, informācijas sniegšanu u.c. Izveidotais kokapstrādes inkubatoru centrs Apē, kurā būs iekārtotas arī mācību klases, dos iespēju vietējā apgabalā izmantot kokapstrādē ieviestās jaunās tehnoloģijas, kā arī veidos sadarbību ar inkubatoru centriem kaimiņu reģionos.

Uzņēmējiem projekta laikā tiks piedāvāta iespēja iziet apmācības par vietējo resursu izmantošanas iespējām piecās apmācību programmās. Tiks izveidots apmācītu mentoru un padomnieku tīkls uzņēmēju atbalstīšanai, lai apzinātu jaunas iespējas tālākai attīstībai.       Izveidojot un izplatot informatīvos materiālus vietējie iedzīvotāji un plašāks apkārtējo ļaužu slānis tiks informēti par vietējiem pakalpojumiem un ražojumiem. Tiks izveidots reģionālais infodarbinieku sadarbības tīkls, kas izplata ziņas par projekta rezultātiem, prot izmantot datu bāzi u.t.t.

Projekta rezultātā tik izveidots uzņēmēju pārrobežu sadarbības tīkls preču apmaiņas vajadzībām starp Setomaā un Apes novadu, tiks organizēti kopīgi semināri, mācību ekskursijas un noorganizēta mācību ekskursija uz Skotiju uzņēmējiem un konsultantiem.

Projekta budžets

Projekta kopējā summa:  480 833 EUR

 • ERAF finansējums:  408 708 EUR  no tiem
  • 219 499,75 EUR – Setomaā Pagastu Apvienība
  • 189 208,13 EUR – Apes novada dome
 • Līdzfinansējums:
  • 38 735 EUR –  Setomaa Pagastu Apvienība
  • 33 390 EUR – Apes novada dome

Projekta darbības laiks

 2009.gada jūlijs – 2011.gada decembris

Kontaktinformācija

Setomaā Pagastu Apvienība  – vadošais partneris
Margus Timmo, +372 56 222 886, timmo@kagureis.ee
Kaja Tullus, +372 510 6664, kaja@setomaa.ee
Silja Lehtpuu, +372 5157724, silja.lehtpuu@gravitas.ee

Apes novada dome
Astrida Harju, +371 64307220, dome@ape.lv
Daiga Bojare, +371 64307215, projekti.daiga@ape.lv
Informācija par projektu  “BUY LOCAL” atrodama mājas lapās: http://www.setomaa.eehttp://www.ape.lv

 

Projekts veicinās vietējā ražojuma preču apriti
Vietējiem ražojumiem- zaļo gaismu!
Pārrobežu projekts „Pērc vietējo preci!” uzņem apgriezienus
Projektā „Pērc vietējo preci” lemj par prioritārajām jomām
Tiekas vietējās fokusgrupas
Pētījumu firma „Data serviss” ir uzsākusi Apes novada iedzīvotāju anketēšanu
Seminārā gūst zināšanas par enerģijas resursiem
Noslēdzies pētījums par vietējo produkcijas piedāvājumu un pieprasījumu
Diskutē par iespējamajiem uzņēmējdarbības veidiem Apes un Setomaa novadā
Seminārs par koksnes resursu izmantošanas tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādāšanu Setomaa un Apes reģionos
Koksnes resursu izmantošanas tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādāšana Setomaa un Apes reģionos
Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde projektā BUY LOCAL turpinās
Mentoru apmācības Igaunijā
Seminārs „Efektīva vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošana ēku siltumrežīma nodrošināšanai”
„Buy local” prezentē tehniski ekonomisko pamatojumu pētījumu rezultātus
Martā projekta BUY LOCAL ietvaros notika apmācības uzņēmējiem
Pēc pieredzes uz Skotiju
Ciemos pie igauņu uzņēmējiem
Dalāmies pieredzē

Prezentācija Buy local 2009-2011 aktivitātes

 

Dalīties:
7. janvāris, 2012, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs