19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Starpvalstu sadarbība veicinās uzņēmējdarbības attīstību

Print Friendly, PDF & Email

EE LV RUSAr 2013.gada 30.aprīli savu darbību uzsāk projekts „Kultūras mantojuma un dabas resursu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā pierobežas reģionos” („Heritage Business”). Pirmā projekta partneru tikšanās notika 7. maijā Obinitsā, Setomaa, Igaunijā. Projekta partneri – Setomaa pagastu apvienība (Igaunija), Pečoru rajona administrācija (Krievija) un Apes novada pašvaldība (Latvija). Šīs organizācijas apvienojušas savus spēkus uzņēmējdarbības attīstībai savās teritorijās, mazo un vidējo uzņēmumu darbībai pierobežas zonā, veicinot pārrobežu sadarbību, izmantojot vietējo kultūras mantojumu un dabas resursus savu produktu izstrādē. Projekts ir vērsts uz mazo un vidējo uzņēmumu spējām izmantot vietējo kultūras mantojumu, tradīcijas un vietējos resursus dažādās uzņēmējdarbības nozarēs. 2014.gadā Pečoru pilsētā tiks atvērts pārrobežu uzņēmējdarbības sadarbības centrs. Mazie un vidējie uzņēmumi no pierobežas reģiona varēs izmantot šo centru, gan rīkojot kopīgas sanāksmes, apspriedes, apmācības, seminārus, varēs prezentēt un piedāvāt savu produkciju un pakalpojumus partneriem, kā arī iegūt informāciju par sadarbības iespējām un tirgus preču noietu Krievijā un Igaunijā. Plānoti arī pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem pie sadarbības partneriem. Kā otra projekta aktivitāte tiek plānota ieviest skolās, proti, tiks organizētas uzņēmējdarbības apmācības skolniekiem un skolotājiem no Setomaa, Pečoriem un Apes, kopīgi izveidojot pārrobežu sadarbības tīklu skolām, kas piedalās šajā programmā. Plānoti apmaiņas mācību braucieni skolēnu grupām un skolotājiem uz Krieviju un Igauniju, lai dalītos biznesa ideju plānošanā un realizēšanā.

Projekts „Heritage Business” finansē Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Apes pašvaldības kopējais projekta budžets ir 57 245.00 EUR, t.sk. programmas finansējums ir 90% jeb 51 519.00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums ir 5 % jeb 2 863 EUR un valsts budžeta līdzekļi ir 5% jeb 2 863 EUR.

SEMINĀRI

Seminārs par biznesa iespējām Igaunijā 06.03.2014  (295 KB, pdf)
Seminārs par biznesa iespējām Latvijā 05.03.2014
 (298 KB, pdf)
Seminārs par biznesa iespējām Krievijā. 05.02.2014  296KB, pdf)
Seminārs par biznesa iespējām Latvijā. 31.01.2014 (219 KB, pdf)

PREZENTĀCIJAS

Seminārs 31.01.2014., Pečoros

HERITAGE BUSINESS

RAKSTI PAR PROJEKTU

Projekta aktivitātes jūnija mēnesī (60.5 KB, )

Sadraudzība ar projekta partneriem turpinās (282 KB, pdf)

Turpinās sadarbības projekta aktivitāšu pasākumi (210 KB, pdf)

Apes novada uzņēmēji iepazīst biznesa iespējas Krievijā  (212 KB, pdf)

Krievijas uzņēmēji iepazīst biznesa iespējas Latvijā (165 KB, pdf)

Uzaicinājums uz pirmo projekta tikšanos

Partneru tikšanās Apē

Sadarbība projekta īstenošanā turpinās

Projekts veicinās starpvalstu uzņēmēju sadarbību

Turpinās projekta aktivitāšu realizēšana

Semināru aktivitātes Latvijas, Igaunijas un Krievijas uzņēmējiem

FOTO ARHĪVS

Krievijas uzņēmēji iepazīstas ar biznesa iespējām Latvijā

Latvijas uzņēmēji iepazīstas ar biznesa iespējām Krievijā

Dalīties:
26. marts, 2013, Madara Tjuksa
lveerudeen