Pašvaldība

Print Friendly, PDF & Email

Apes novada dome

Atbilstoši „Apes novada pašvaldības nolikumam” novadu veido teritoriālā iedalījuma vienības: Apes pilsēta, Apes pagasts, Gaujienas pagasts, Trapenes pagasts, Virešu pagasts.

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajā vienībā nodrošina šādas pagasta pārvaldes: Gaujienas pagasta pārvalde, Trapenes pagasta pārvalde un Virešu pagasta pārvalde.

Nav veidota Apes pilsētas un Apes pagasta pārvalde, bet izveidota juridiskas personas Apes novada domes struktūrvienība – Apes novada administrācija, kas nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību arī Apes pilsētas un pagasta teritorijā.

 


 

Apes novada domē ir šādas iestādes un struktūrvienības:

1. Apes novada dome – pašvaldības centrālā administrācija

2. Apes tūrisma informācijas punkts

3. Apes bibliotēka

4. Apes tautas nams

5. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola (D.Ozoliņa Apes vidusskolas izglītības programmu realizācijas vieta Apē un Vidagā)

6. Apes pirmsskolas izglītības iestāde „Vāverīte”

7. Apes novada Bāriņtiesa

8. Apes novada Sociālais dienests

9. Apes novada Dzimtsarakstu nodaļa

10. Gaujienas pagasta pārvalde

11. Gaujienas pagasta infocentrs

12. Gaujienas mūzikas un mākslas skola

13. Gaujienas bibliotēka

14. Gaujienas tautas nams

15. Jāzepa Vītola memoriālais muzejs „Anniņas”

16. Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola

17. Bērnu sociālās aprūpes centrs „Gaujiena”

18. Gaujienas internātpamatskola

19. Trapenes pagasta pārvalde

20. Trapenes bibliotēka

21. Trapenes kultūras nams

22. Trapenes feldšeru punkts

23. Trapenes sākumskola

24. Trapenes pagasta muzejs

25. Sociālās aprūpes centrs „ Trapene”

26. Virešu pagasta pārvalde

27. Virešu saieta nams

28. Vidagas bibliotēka

29. Virešu feldšeru punkts

30. Virešu infocentrs

 


Apes novadā kopā tiek veidotas jaunas tradīcijas, tiek veidota pozitīva vide, kurai piederīgs jūtas katrs iedzīvotājs.
Mēs novērtējam savus novada cilvēkus, kuri nesūrojas, iet un dara, kopīgi veido vidi, rada svētkus, tā lai dvēsele priecājas! 

Apes-novada-logo-devize

 

 


Ieceres un veicamie darbi Apes novadā 2019. gadā:

Plānojot izdevumus 2019.gadam, galvenā uzmanība tika vērsta, lai pašvaldības teritorijā nemazinātos pašvaldības sniegto pakalpojumu apjoms un kvalitāte un tiktu veikts ieguldījums kopējai teritorijas attīstībai, saskaņā ar Apes novada attīstības programma 2014.-2020.gadam.

  • ES struktūrfondu apguve, to realizēšana:

Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā;

Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanai Apes novadā;

Pašvaldības grants ceļu pārbūve;

Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai;

Projekts “PROTI un DARI!”;

Projekts “CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions” (Dabas un kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un aizsardzība, attīstot un veicinot inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas);

Projekts “Erasmus+ projekts “Entrepreneurial Schools in Europe”” (Uzņēmējdarbība Eiropas skolās);

Projekts “No hobija uz biznesu” (Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020);

Projekts “Zaļās klases pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas labiekārtošana ar fizisko aktivitāšu elementiem – āra nodarbību un brīvā laika pavadīšanai”;

Apes tautas namam nepieciešamā nodrošinājuma iegāde novada nozīmīgu kultūras pasākumu organizēšanai, sabiedrības iniciatīvu un tautas mākslas vērtību uzturēšanai un attīstībai;

Projekts “Encouraging cross-border cooperation in local food and handicraft sector in border areas- COOP Local (Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā);

Projekts “Erasmus+ stratēģisko skolu sadarbību projekts “We are living together and we need eachother. Social Emotional Learning” (SEL)” (Sociāli emocionālā mācīšanās);

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai;

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā;

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

  • Infrastruktūras sakārtošana:

Apkures katla nomaiņa Sociālās aprūpes centrā “Trapene”;

Apes pilsētā – trotuāra projekta izveide Avotu ielā;

Apē Brīvības, Aptiekas ielu dubultā apstrāde ar pretputes materiālu;

A2 -Vecaidievi, Vireši-V411 -Bērnudārzs dubultā apstrāde ar pretputes materiālu;

Bērnu rotaļu laukumu labiekārtošana Vidagā un Apē;

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas Izglītības programmu realizēšanas vietā Vidagā – Bruģis pie pirmsskolas ēkas;

Trapenes pagasta pārvaldes un kultūras nama telpu remonti;

Gaujienas katlumājas apkures katla nomaiņa;

Mikroautobusa iegāde Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolai;

Apē Raganu klints nostiprināšanas projekta izstrāde;

Apes novads ir 89 Latvijas mazo pašvaldību vidū, bet ar savu unikālu vietu un nozīmi, ar savu īpašu skanējumu un vērtību.

Dalīties:
22. februāris, 2016, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs