23.05. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības 
komitejas sēde

30.05. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Pašvaldība

Print Friendly, PDF & Email

Apes novada dome

Atbilstoši „Apes novada pašvaldības nolikumam” novadu veido teritoriālā iedalījuma vienības: Apes pilsēta, Apes pagasts, Gaujienas pagasts, Trapenes pagasts, Virešu pagasts.

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajā vienībā nodrošina šādas pagasta pārvaldes: Gaujienas pagasta pārvalde, Trapenes pagasta pārvalde un Virešu pagasta pārvalde.

Nav veidota Apes pilsētas un Apes pagasta pārvalde, bet izveidota juridiskas personas Apes novada domes struktūrvienība – Apes novada administrācija, kas nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību arī Apes pilsētas un pagasta teritorijā.

 


 

Apes novada domē ir šādas iestādes un struktūrvienības:

1. Apes novada dome – pašvaldības centrālā administrācija

2. Apes tūrisma informācijas punkts

3. Apes bibliotēka

4. Apes tautas nams

5. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola (D.Ozoliņa Apes vidusskolas izglītības programmu realizācijas vieta Apē un Vidagā)

6. Apes pirmsskolas izglītības iestāde „Vāverīte”

7. Apes novada Bāriņtiesa

8. Apes novada Sociālais dienests

9. Apes novada Dzimtsarakstu nodaļa

10. Gaujienas pagasta pārvalde

11. Gaujienas pagasta infocentrs

12. Gaujienas mūzikas un mākslas skola

13. Gaujienas bibliotēka

14. Gaujienas tautas nams

15. Jāzepa Vītola memoriālais muzejs „Anniņas”

16. Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola

17. Bērnu sociālās aprūpes centrs „Gaujiena”

18. Gaujienas internātpamatskola

19. Trapenes pagasta pārvalde

20. Trapenes bibliotēka

21. Trapenes kultūras nams

22. Trapenes feldšeru punkts

23. Trapenes sākumskola

24. Trapenes pagasta muzejs

25. Sociālās aprūpes centrs „ Trapene”

26. Virešu pagasta pārvalde

27. Virešu saieta nams

28. Vidagas bibliotēka

29. Virešu feldšeru punkts

30. Virešu infocentrs

 


Apes novadā kopā tiek veidotas jaunas tradīcijas, tiek veidota pozitīva vide, kurai piederīgs jūtas katrs iedzīvotājs.
Mēs novērtējam savus novada cilvēkus, kuri nesūrojas, iet un dara, kopīgi veido vidi, rada svētkus, tā lai dvēsele priecājas! 

Apes-novada-logo-devize

 

 


Ieceres un veicamie darbi Apes novadā 2017. gadā:

  • Plānots veikt nekustamā īpašuma saglabāšanu un renovēšanu, īpašuma tiesību nostiprināšanu un nekustamā īpašuma iznomāšanu uzņēmējdarbības veicināšanai.
  • Plānots turpināt darbu pie dažādu būvprojektu izstrādes un to realizācijas darbībā, kas saistīti ar infrastruktūras sakārtošanu Apes novada pašvaldībā. Šo projektu realizācijai gūts finansējuma atbalsts dažādās programmās – LAD lauku ceļu programmā visos novada pagastos viena ceļa rekonstrukcija, uzņēmējdarbības programmā trīs ceļiem melnā seguma uzklāšanai Apes, Virešu un Gaujienas pagastos, kohēzijas fondā Apes tautas nama siltināšanas projekts, ainavisko apvidu programmā velo un dabas taku, stāvlaukuma, diennakts pašapkalpošanās Info centra izveide, kā arī citi atbalstītie pasākumi LAT-EST programmā.
  • Apes novada izglītības iestādes 2017. gadā turpinās aktīvi piedalīties dažādos Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos, konkursos, kas saistīti ar jauniešu izglītošanos, kā arī ERASMUS+ skolēnu un pedagogu apmaiņas programmām un citos dažādos projektos.
  • Apes novada dome plāno veikt izmaiņas pašvaldības struktūrā, kas skars komunālo saimniecību. Tiks veidota pašvaldības aģentūra “Komunālā saimniecība” ar mērķi, sniegt Apes novada administratīvajā teritorijā publiskos pakalpojumus likumā noteiktās pašvaldības kompetences ietvaros, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību ievērošanu šo pakalpojumu saņemšanā.
  • Tiks turpināta izglītības iestāžu tīkla optimizācija Apes novadā, lai nodrošinātu finanšu, personāla un infrastruktūras resursu racionālu un efektīvu izmantošanu, un radot papildus pamatnosacījumus izglītojamajiem kvalitatīvas izglītības ieguvei.

 

 

 

Dalīties:
22. februāris, 2016, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs