14.12. plkst.13:00 Sociālo jautājumu komitejas sēde 

14.12. plkst.15:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

21.12. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.12. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Dzimtsarakstu nodaļa

Apes novada Dzimtsarakstu nodaļa ir Apes novada pašvaldības pārvaldības struktūrvienība – iestāde, kas nodrošina Apes novada pašvaldībai nodoto autonomo un Latvijas Republikas likumdošanā paredzētā kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju un uzdevumu izpildi civilstāvokļa aktu reģistrēšanā, kā arī citu Apes novada domes deleģēto jautājumu risināšanai.


Adrese: Stacijas  iela 2, Ape, Apes novads, LV 4337
Tālrunis: 64307217
E- pasts: dzimtsaraksti@ape.lv
Vadītāja: Iveta INDRIKSONE

Adrese: „Nolejas”, Gaujiena, Apes novads, LV-4339
Tālrunis: mob. 26419848
E- pasts:  inese.muceniece@ape.lv
Vietniece: Inese MUCENIECE

Iepriekš telefoniski vienojas par reģistrāciju Gaujienā ar vietnieci Inesi Mucenieci


Apmeklētāju pieņemšanas laiki Apē

Pirmdiena 8:30 – 12:00   
Otrdiena 8:30 – 12:00   
Trešdiena 8:30 – 12:00   
Ceturdiena 8:30 – 12:00
Piektdiena 8:30 – 12:00

 


E-pakalpojumi

 

Piesaki atkārtotu apliecību vai izziņu, izmantojot portālu Latvija.lv:

1. Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
2. Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana 
3. Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana

* Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.

 


Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie maksas pakalpojumi (176 KB, pdf)

Dzimsarakstu_nodaļas nolikums


 

 

Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas informācija par 2017. gada 1.pusgadu

Apes novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017.gada pirmajā pusgadā reģistrēti 19 jaundzimušie (7 meitenītes un 12 puisīši).

Dzimušo bērnu skaits Apes novada teritoriālajā iedalījumā ir šāds:

Apes pilsētā un pagastā – 9 bērni; Gaujienas pagastā – 3 bērni; Trapenes pagastā – 6 bērni; Virešu pagastā – 1 bērns.

2017.gada 1.pusgadā (līdz 30.06.2017.) Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 4 laulības, bet pieteikumus laulību reģistrācijai š.g. vasaras un rudens periodam iesnieguši vēl 7 pāri.

Apes novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017. gada pirmajā pusgadā reģistrētas 20 mirušās personas.

Teritoriālo vienību dalījumā mirušo personu dalījums ir šāds:

Apes pilsētā un Apes pagastā – 5; Gaujienas pagastā – 4; Trapenes pagastā – 5; Virešu pagastā-5; Cits novads – 1.

 


Apes novada  Dzimtsarakstu  nodaļas informācija  par  2016.gadu

Apes novadā 2016.gadā piedzimuši 30 bērniņi (14 meitenītes un 16 puisīši),  25 jaundzimušie reģistrēti Apes novada Dzimtsarakstu nodaļā, bet 5 citu novadu Dzimtsarakstu nodaļās.

Dzimušo bērnu skaits Apes novada teritoriālajā   iedalījumā ir šāds:

Apes pilsētā un pagastā – 10 bērni;
Gaujienas pagastā – 12 bērni;
Trapenes pagastā – 3 bērni;
Virešu pagastā – 5 bērni.

13  jaunajām māmiņām dzimušais ir pirmais bērns,  9- otrais bērns, 6- trešais bērns, 1- ceturtais bērns un     2- piektais  bērns ģimenē.  Vienā ģimenē  piedzimuši dvīnīši- puisītis un meitenīte.

Salīdzinājumā ar 2015. gadu, kad novadā piedzima 35 bērni,  2016.gadā dzimušo bērniņu skaits ir  par 5 mazāks.

Pagājušajā 2016.gadā  vecāki saviem jaundzimušajiem devuši šādus vārdus:

meitenītēm- Krista, Amēlija, Amēlija Alma, Melānija, Marija, Kate, Elza Amanda, Elīza, Evelīna, Undīne, Sofija Džuljeta, Annija, Viktorija.
puisīšiem – Haralds, Jēkabs, Gustavs, Jurģis, Andris, Leonīds, Leo, Marsels, Kristiāns, Toms, Bruno, Taivo Diego, Martins.

2016.gadā  aizsaulē aizgājuši  72  Apes novada iedzīvotāji (41 sieviete  un  31 vīrietis),  Apes novada Dzimtsarakstu nodaļā  izsniegta  41 miršanas apliecība.

Teritoriālo vienību  dalījumā  mirušo personu skaits:

Apes pilsētā un Apes pagastā- 21
Gaujienas pagastā- 14;
Trapenes pagastā -19;
Virešu pagastā-18.

2015.gadā Apes novadā mirušo personu skaits bija līdzīgs, 71 persona.

Apes novadā  2016. gadā  Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 12  laulības, no tām svinīgos apstākļos noslēgtas 11 laulības, un ārpus pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas laulību telpām, citā   tam piemērota vietā  noslēgtas 5 laulības. 

Pagājušajā gadā par laulības šķiršanu izdarīta atzīme 7 iepriekš noslēgtajos laulību reģistros. Pamatojoties uz personu iesniegumiem reģistrēti 12 ieraksti par paternitātes atzīšanu pirmreizējos dzimšanas reģistros.  Saņemti un reģistrēti  62  iesniegumi civilstāvokļa reģistra jautājumos, sagatavoti un nosūtīti  59 dokumenti, izsniegtas 31 izziņa valsts un pašvaldību iestādēm civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos. Izdarīti 9 papildinājumi  vēsturiskajos civilstāvokļa aktu reģistros un izsniegtas 6  atkārtotas civilstāvokļa  reģistra apliecības.

 

Iveta Indriksone
Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

 

Saskaņā ar Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011. – 2017. gadam, ir izstrādāta Pirmslaulību mācību programmas personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk – apmācības programma), kuras mērķis ir veicināt ģimeņu stiprināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt laulības institūtu un tās vērtības sabiedrībā,

Apmācības programma sastāv no četriem moduļiem – katrs 6 akadēmiskās stundas:

  1. modulis – Finanšu pratība – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par naudas gudru pārvaldību: plānot, krāt, aizņemties, lai palīdzētu sasniegt ģimenes nākotnes mērķus.
  2. modulis – Laulības tiesiskie aspekti – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par laulības tiesiskajiem aspektiem.
  3. modulis – Laulības psiholoģiskie un ētiskie aspekti. Laulāto un ģimenes attiecību veidošana – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par emocionāli veselīgām, pilnvērtīgām, harmoniskām, uz savstarpējo cieņu balstītām attiecībām ģimenē.
  4. modulis – Vecāku pienākumi un atbildība – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par bērna attīstību, vecumposmus raksturojošām iezīmēm un vecāku lomu bērna attīstības veicināšanā.

Moduļa satura izklāsts tiek īstenots profesionāla lektora vadībā, kā pamata metodi izmantojot abpusējas diskusijas par konkrētu tēmu, viedokļu apmaiņu, situāciju analīzi, pieredzes stāstus, praktiskus uzdevumus un refleksijas, respektējot katra pāra individuālo dzīves pieredzi un izpratni.

2017. gadā apmācības programma tiek īstenota kā pilotprojekts, šādu iespēju piedāvājot 50 pāriem. Ņemot vērā, ka minētais pasākums nav plānots kā masu pasākums, bet gan ar individuālu pieeju noteiktam cilvēku skaitam vienā reizē, dalībnieku skaits vienā grupā būs 5 līdz 10 pāri. Apmācības notiks vienu vai divas reizes gadā (atkarībā no nokomplektētās grupas lieluma) dažādās norises vietās Vidzemē, Latgalē, Zemgalē, Kurzemē, kā arī Rīgā.

Apmācības realizēs sekojošas mācību izglītības iestādes:

Apmācības personām, kuras vēlas noslēgt laulību, ir bezmaksas un brīvprātīgas. Plānots, ka apmācības būs pieejamas līdz pat š.g. 30. novembrim.

Pieteikties apmācībām var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta kontaktinformācija: 67216032, 67830681, 67226222.  E-pasts dzimts.dep@tm.gov.lv.

 

 

 

Dalīties:
23. janvāris, 2012, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs