Dzimtsarakstu nodaļa

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Apes novada Dzimtsarakstu nodaļa ir Apes novada pašvaldības pārvaldības struktūrvienība – iestāde, kas nodrošina Apes novada pašvaldībai nodoto autonomo un Latvijas Republikas likumdošanā paredzētā kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju un uzdevumu izpildi civilstāvokļa aktu reģistrēšanā, kā arī citu Apes novada domes deleģēto jautājumu risināšanai.

 


 

Adrese: Stacijas  iela 2, Ape, Apes novads, LV 4337
Tālrunis: 64307217
E- pasts: dzimtsaraksti@ape.lv
Vadītāja: Iveta INDRIKSONE

Adrese: „Nolejas”, Gaujiena, Apes novads, LV-4339
Tālrunis: mob. 26419848
E- pasts:  inese.muceniece@ape.lv
Vietniece: Inese MUCENIECE

Iepriekš telefoniski vienojas par reģistrāciju Gaujienā ar vietnieci Inesi Mucenieci

 


Apes novada Dzimtsarakstu nodaļa

pakalpojumus klātienē nodrošina tikai pēc iepriekšēja pieraksta

Lai ievērotu piesardzības pasākumus, no š.g. 26.oktobra Apes novada Dzimtsarakstu nodaļa organizē pakalpojumu sniegšanu klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Pierakstīties klātienes apmeklējumam var, zvanot pa tālruni Apes novada domes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centram (VPVKAC), tālrunis: 64307220, 26180350, vai rakstot uz epastu: dzimtsaraksti@ape.lv

Saņemot pakalpojumu klātienē,  lietojami  mutes un deguna aizsegi  un jāievēro valstī noteiktos piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas ierobežošanai.

Aicinām iedzīvotājus izmantot e-pakalpojumus valsts pārvaldes portālā http://www.latvija.lv  un Pašvaldības mājas lapā http://www.apesnovads.lv.


 

Informācija par dzimtsarakstu nodaļu pakalpojumiem ārkārtējās situācijas laikā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, no 2020. gada 9. novembra līdz 6. decembrim pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus pēc iespējas sniedz attālināti, savukārt klātienē – tikai pēc iepriekšējā pieraksta.

Dzimtsarakstu nodaļu pakalpojumus attālināti iespējams izmantot caur portālu http://www.latvija.lv vai e-pastā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), vai izmantojot pasta pakalpojumus.

Latvijas valstspiederīgie iesniegumu laulības noslēgšanai, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, var iesniegt dzimtsarakstu nodaļai, nosūtot to uz oficiālo elektroniskā pasta adresi. Citu valstu pilsoņiem iesniegums laulības noslēgšanai jāiesniedz personīgi ierodoties dzimtsarakstu nodaļā, iepriekš vienojoties ar dzimtsarakstu nodaļu par apmeklējuma laiku. Laulības reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā iespējama klātesot ne vairāk kā 10 personām, kas vienlaikus ir ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, neskaitot dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu.

Attālināti dzimtsarakstu nodaļai ir iespējams iesniegt iesniegumus arī šādiem pakalpojumiem – atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana; atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana; atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana; paternitātes atzīšanas iesniegums; daudzvalodu standarta veidlapas​ pieprasīšana; papildinājumu un labojumu veikšana civilstāvokļa aktu reģistros.

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu ir iespējams iesniegt attālināti Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā portālā http://www.latvija.lv, izmantojot e – pakalpojumu – Iesniegums iestādei (EP155) (iestāde – Tieslietu ministrija), vai nosūtot uz e-pastu dzimts.dep@tm.gov.lv, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, vai arī nosūtot pa pastu – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments, A. Čaka iela 38A, Rīga, LV-1011.

Klātienē dzimtsarakstu nodaļas sniedz pakalpojumus par bērna dzimšanas fakta reģistrāciju; miršanas fakta reģistrāciju; laulības reģistrāciju; vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesnieguma iesniegšanu, ja to nav iespējams izdarīt attālināti.

Lai vienotos par pieprasītā pakalpojuma saņemšanas kārtību, kā arī apmeklējuma laiku (ja pakalpojumu nav iespējams saņemt attālināti), personām jāsazinās ar attiecīgo dzimtsarakstu nodaļu. Dzimtsarakstu nodaļu kontaktinformācija pieejama Tieslietu ministrijas mājaslapā.

Tieslietu ministrija aicina personas būt atbildīgas un ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un saņemot pakalpojumu klātienē, lietot mutes un deguna aizsegus.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu ministrijas

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

E – pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv

 


Apmeklētāju pieņemšanas laiki Apē

Pirmdiena 8:30 – 12:00   
Otrdiena 8:30 – 12:00   
Trešdiena 8:30 – 12:00   
Ceturdiena 8:30 – 12:00
Piektdiena 8:30 – 12:00

 


 

E-pakalpojumi

 

Piesaki atkārtotu apliecību vai izziņu, izmantojot portālu Latvija.lv:

1. Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
2. Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana 
3. Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana

* Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.

 


 

Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie maksas pakalpojumi

Dzimsarakstu_nodaļas nolikums

 


 

Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas informācija par 2019. gadu

 

Apes novadā  2019. gadā reģistrēti  35 jaundzimušie (24 meitenītes un 11 puisīši).  Apes novada Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas dzimšanas apliecības  33 jaundzimušajiem bērniņiem, bet 2  novada jaundzimušajiem dzimšanas apliecības izsniegtas citu novadu dzimtsarakstu nodaļās.

Dzimušo bērnu skaits  2019. gadā Apes novada teritoriālajā dalījumā ir šāds:

Apes pilsētā un Apes pagastā  piedzimuši– 18 bērni;

Gaujienas pagastā – piedzimuši 7 bērni;

Trapenes pagastā – piedzimuši 9 bērni;

Virešu pagastā – piedzimis 1 bērns.

7  jaunajām māmiņām dzimušais ir pirmais bērns,  13 – otrais bērns, 6 – trešais bērns, 3 – ceturtais bērns,  4 – piektais  bērns ģimenē un   2 – sestais  bērns ģimenē. 

Pagājušajā 2019. gadā  vecāki saviem jaundzimušajiem devuši šādus vārdus:

meitenēm – Estere, Melānija, Bille, Elīna, Elīza, Luīze, Karlīna, Nellija, Māra, Meldra, Juta, Gerda, Grieta, Patrīcija, Undīne, Agnese, Renāte, Keita, Mila, Ivanda, Helma, Sofija;

zēniem – Emīls, Klāvs, Artūrs, Mārtiņš, Mārcis, Niks, Rihards, Ričards, Teodors, Ivo.

 


 

2019. gadā  miruši 64 Apes novada iedzīvotāji (35 vīrieši un 29 sievietes). Apes novada Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas 39 miršanas  apliecības, bet 25 miršanas apliecības izsniegtas un miršanas gadījumi  reģistrēti  citu novadu dzimtsarakstu nodaļās, atbilstoši teritorijai kurā noticis miršanas fakts.                            

Teritoriālo vienību  dalījumā  mirušo personu skaits 2019. gadā:

Apes pilsētā un Apes pagastā – 23 mirušās personas;

Gaujienas pagastā – 16 mirušās personas;

Trapenes pagastā – 18 mirušās personas;

Virešu pagastā – 7 mirušās personas.

 


 

Dzimtsarakstu nodaļā 2019. gadā reģistrētas 4 laulības, no tām svinīgos apstākļos noslēgtas 4 laulības, un ārpus pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas laulību telpām, citā tam piemērota vietā  noslēgtas 2 laulības. 

 


 

Dzimtsarakstu nodaļā veikti arī citi dažādi ar civilstāvokļa aktu reģistrāciju saistīti jautājumi. 2019. gadā pamatojoties uz personu iesniegumiem reģistrēti 16 ieraksti par paternitātes atzīšanu pirmreizējos dzimšanas reģistros,  izdarīti 12 papildinājumi  vēsturiskajos civilstāvokļa aktu reģistros un izsniegtas 9 pieprasītās atkārtotās civilstāvokļa reģistra apliecības. Pagājušajā gadā pamatojoties uz Zvērinātu notāru un tiesu iestāžu iesniegtajiem dokumentiem izdarīta atzīme par laulības šķiršanu 7 iepriekš noslēgtajos laulību reģistros.  Saņemti un reģistrēti  73 iesniegtie dokumenti civilstāvokļa reģistra jautājumos un sagatavotas un nosūtītas 42 vēstules ar pievienotajiem un pieprasītajiem dokumentiem, izsniegtas 18 izziņas valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī  pēc pieprasījuma sniegtas konsultācijas iedzīvotājiem dažādos  civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos.

 

Iveta Indriksone
Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

 


Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas informācija par 2018. gadu

Apes novadā  2018.gadā piedzimuši 32 bērniņi (14 meitenītes un 18 puisīši).
Dzimušo bērnu skaits Apes novada teritoriālajā iedalījumā ir šāds:
Apes pilsētā un Apes pagastā – 18 bērni;
Gaujienas pagastā – 7 bērni;
Trapenes pagastā – 2 bērni;
Virešu pagastā – 5 bērni.
6  jaunajām māmiņām dzimušais ir pirmais bērns,  9 – otrais bērns, 10 – trešais bērns, 3 – ceturtais bērns,  3 – piektais  bērns ģimenē un 1- sestais  bērns ģimenē. 

Pagājušajā 2018.gadā  vecāki saviem jaundzimušajiem devuši šādus vārdus:
meitenēm – Adele, Amanda, Agnese, Lote, Laura, Rēzija, Renāte, Rūta Elza, Justīne, Saiva Enija,  Sabīne Tīna, Nika, Eila;
zēniem – Dāvis, Ernests, Everts, Justs, Lukass, Valters, Artis, Džeiks, Kristiāns, Rolands, Olivers,  Svens, Martins, Markus, Krists, Gabriels, Alekss.


2018.gadā  miruši 51 Apes novada iedzīvotāji, Apes novada dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas 35 miršanas apliecības, bet 16 gadījumos miršanas fakts reģistrēts citu novadu dzimtsarakstu nodaļās: 

Teritoriālo vienību  dalījumā  mirušo personu skaits:
Apes pilsētā un Apes pagastā – 15;
Gaujienas pagastā – 11;
Trapenes pagastā -15;
Virešu pagastā -10.


 

Apes novadā  2018. gadā  Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 12 laulības, no tām svinīgos apstākļos noslēgtas 11 laulības, un ārpus pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas laulību telpām, citā tam piemērota vietā noslēgtas 4 laulības. 

Pagājušajā gadā par laulības šķiršanu izdarīta atzīme 4 iepriekš noslēgtajos laulību reģistros. Pamatojoties uz personu iesniegumiem reģistrēti 17 ieraksti par paternitātes atzīšanu pirmreizējos dzimšanas reģistros. Saņemti un reģistrēti  45  iesniegumi dažādos civilstāvokļa reģistra jautājumos, sagatavotas un nosūtītas 46 vēstules ar pievienotajiem un pierasītajiem dokumenti, izsniegtas 28 izziņas valsts un pašvaldību iestādēm civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos. Izdarīti 5 papildinājumi vēsturiskajos civilstāvokļa aktu reģistros un izsniegtas 15  atkārtotas civilstāvokļa  reģistra apliecības.

Laimīgu, saticīgu, labiem un gaišiem notikumiem bagātu Jauno 2019.gadu  visām novada ģimenēm vēlot,

Iveta Indriksone
Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

 

Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas informācija par 2017. gadu

Apes novadā  2017. gadā piedzimuši 33 bērniņi (15 meitenītes un 18 puisīši). Dzimušo bērnu skaits Apes novada teritoriālajā iedalījumā ir šāds: Apes pilsētā un Apes pagastā – 15 bērni; Gaujienas pagastā – 8 bērni; Trapenes pagastā – 7 bērni; Virešu pagastā – 3 bērni.

14 jaunajām māmiņām dzimušais ir pirmais bērns,  9 – otrais bērns, 7 – trešais bērns, 2 – ceturtais bērns un  1 – piektais bērns ģimenē. 

Salīdzinājumā ar 2016. gadu, kad novadā piedzima 30 bērni, 2017. gadā piedzimuši par 3 bērniem vairāk. 17 dzimšanas reģistros ziņas par bērna tēvu ierakstītas, pamatojoties uz paternitātes atzīšanas pieteikumu, bērna vecākiem laulība nav reģistrēta.

Pagājušajā 2017. gadā vecāki saviem jaundzimušajiem devuši šādus vārdus: meitenēm – Elīna,  Elza, Grēta, Ketlīna, Emīlija, Meilisa, Evelīna,  Valērija, Sindija, Karīna, Melānija Emma, Aivita; zēniem – Arvīds, Endijs Matiass, Sandis, Alekss, Stefans, Haralds, Ralfs Roberts, Toms, Kaspars, Kristofs Raivo, Kārlis, Alberts, Semuels.

2017. gadā miruši 57 Apes novada iedzīvotāji, šajā sakarā Apes novada dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas 39  miršanas apliecības, bet 18 gadījumos miršanas fakts reģistrēts citu novadu dzimtsarakstu nodaļās: Teritoriālo vienību  dalījumā  mirušo personu skaits: Apes pilsētā un Apes pagastā – 15; Gaujienas pagastā – 14; Trapenes pagastā – 12; Virešu pagastā -16. Salīdzinājumā ar 2016. gadu, kad Apes novadā miruši 72 iedzīvotāji, 2017.gadā miršanas gadījumu skaits nedaudz samazinājies.

Apes novadā  2017. gadā  Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 18 laulības. No tām 6 notikušas ārpus pašvaldības telpām, citā laulājamo izvēlētā, tam piemērotā vietā  (brīvā dabā, Zvārtavas pilī, Gaujienas pagasta “Anniņās”, Apes pag. viesu namā “Kalnarušķi” u.c.), bet 12 notikušas Dzimtsarakstu nodaļas telpās vai citās pašvaldības telpās (Tautas namā). Ar ārzemniekiem – Lietuvas pilsonis. 1 gadījumā laulības, atbilstoši  laulājamo  vēlmei, notikušas dzimtsarakstu nodaļā lietišķi, bez svinīgas ceremonijas. Dzimtsarakstu nodaļa izsniegusi 2 izziņas par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka. Par laulības šķiršanu 2017. gadā Apes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 2  ieraksti, pamatojoties uz tiesas spriedumu  vai  zvērināta notāra izdotu šķiršanas apliecību. 

Apes  novada iedzīvotāju skaita svārstības ietekmē dažādi sociāli ekonomiski faktori, ko diemžēl pašvaldībai ietekmēt ir neiespējami. Tomēr pašvaldība turpina darīt visu iespējamo, lai savus cilvēkus šeit noturētu un piesaistītu jaunus. Apes novada dome pieņēmusi  lēmumu 2018. gadā palielināt ģimenēm bērna piedzimšanas pabalstu pašvaldībā deklarētajiem jaundzimušajiem, ja tas iepriekš bija EUR 75,-, tad tagad tie būs EUR 100,-, kā arī attīstījusi dažādus atbalsta veidus ģimenēm ar bērniem, daļēji sedzot ēdināšanas maksu izglītības iestādēs izglītojamiem, atbalstot daudzbērnu ģimenes utt. Apes novada pašvaldība sagaidot Latvijas simtgadi ir arī tieša dalībniece projektā “Simtgades bērni”, ko realizē Nigestes amatniecības nams – 2018. gadā dzimušie bērniņi saņems īpašu dāvanu komplektu – Sudraba vērdiņu ozolkoka kastītē ar  apsveikuma vēstuli jaundzimušajam un viņa ģimenei, ar sirds siltiem vārdiem tās noslēgumā: “…. Bērniņ, Tu un Tava ģimene, esat mana lielākā dāvana dzimšanas dienā!  Tava Latvija”.

 


Apes novada  Dzimtsarakstu  nodaļas informācija  par  2016.gadu

Apes novadā 2016.gadā piedzimuši 30 bērniņi (14 meitenītes un 16 puisīši),  25 jaundzimušie reģistrēti Apes novada Dzimtsarakstu nodaļā, bet 5 citu novadu Dzimtsarakstu nodaļās.

Dzimušo bērnu skaits Apes novada teritoriālajā   iedalījumā ir šāds:

Apes pilsētā un pagastā – 10 bērni;
Gaujienas pagastā – 12 bērni;
Trapenes pagastā – 3 bērni;
Virešu pagastā – 5 bērni.

13  jaunajām māmiņām dzimušais ir pirmais bērns,  9- otrais bērns, 6- trešais bērns, 1- ceturtais bērns un     2- piektais  bērns ģimenē.  Vienā ģimenē  piedzimuši dvīnīši- puisītis un meitenīte.

Salīdzinājumā ar 2015. gadu, kad novadā piedzima 35 bērni,  2016.gadā dzimušo bērniņu skaits ir  par 5 mazāks.

Pagājušajā 2016.gadā  vecāki saviem jaundzimušajiem devuši šādus vārdus:

meitenītēm- Krista, Amēlija, Amēlija Alma, Melānija, Marija, Kate, Elza Amanda, Elīza, Evelīna, Undīne, Sofija Džuljeta, Annija, Viktorija.
puisīšiem – Haralds, Jēkabs, Gustavs, Jurģis, Andris, Leonīds, Leo, Marsels, Kristiāns, Toms, Bruno, Taivo Diego, Martins.

2016.gadā  aizsaulē aizgājuši  72  Apes novada iedzīvotāji (41 sieviete  un  31 vīrietis),  Apes novada Dzimtsarakstu nodaļā  izsniegta  41 miršanas apliecība.

Teritoriālo vienību  dalījumā  mirušo personu skaits:

Apes pilsētā un Apes pagastā- 21
Gaujienas pagastā- 14;
Trapenes pagastā -19;
Virešu pagastā-18.

2015.gadā Apes novadā mirušo personu skaits bija līdzīgs, 71 persona.

Apes novadā  2016. gadā  Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 12  laulības, no tām svinīgos apstākļos noslēgtas 11 laulības, un ārpus pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas laulību telpām, citā   tam piemērota vietā  noslēgtas 5 laulības. 

Pagājušajā gadā par laulības šķiršanu izdarīta atzīme 7 iepriekš noslēgtajos laulību reģistros. Pamatojoties uz personu iesniegumiem reģistrēti 12 ieraksti par paternitātes atzīšanu pirmreizējos dzimšanas reģistros.  Saņemti un reģistrēti  62  iesniegumi civilstāvokļa reģistra jautājumos, sagatavoti un nosūtīti  59 dokumenti, izsniegtas 31 izziņa valsts un pašvaldību iestādēm civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos. Izdarīti 9 papildinājumi  vēsturiskajos civilstāvokļa aktu reģistros un izsniegtas 6  atkārtotas civilstāvokļa  reģistra apliecības.

Iveta Indriksone
Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

 

 

 

 

Dalīties:
23. janvāris, 2012, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs