19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Apes novada BĀRIŅTIESA

Print Friendly, PDF & Email

 

Bāriņtiesa ir novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. Bāriņtiesa, Apes novada iedzīvotājiem sniedz notariālos pakalpojumus, Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likuma 61.pantā norādītos uzdevumus.


 

Apes novada bāriņtiesa uzsāka darbu 2013.gada 01.februārī.
Juridiskā adrese: Tirgus iela 5, Ape, Apes novads, LV-4337
Tālrunis: 64307214;27869577 

E- pasts: ape.tiesa@ape.lv
Vadītāja: Dace Silauniece (tālr.20243010)


 

Apes novada Apes pilsētas un Apes pagasta administratīvajā teritorijā apliecinājumus veic bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Silauniece un bāriņtiesas locekle Līvija Karro, Gaujienas pagastā, Virešu pagastā un Trapenes pagastā bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Silauniece.

Apliecinājumus var veikt visi novada iedzīvotāji gan pie bāriņtiesas locekļa, gan pie bāriņtiesas priekšsēdētājas.

Lūgums, ja jāveic apliecinājumi, kuri prasa ilgāku laiku, lai tos varētu sagatavot, vispirms sazvanīt bāriņtiesas darbinieku un vienoties par darījuma veikšanu.

Jāņem vērā, ka iespējams, ka apliecinājumu nevarēs sagatavot uzreiz iesniegtajā dienā, bet pēc vienošanās citā dienā vai laikā, jo bāriņtiesas primārais darbs ir bērna un aizgādnībā esošās personas personiskās, mantiskās intereses un tiesības.

Bāriņtiesas locekļi, Līvija Karro un Zigurds Safranovičs savos pieņemšanas laikos pieņems apmeklētājus jautājumos par bērnu un aizgādnībā esošās personas personiskām, mantiskām interesēm un tiesībām.

Apes novada bāriņtiesas nolikums

Apes novada bāriņtiesas pārskats par 2020.gadu

Valsts statistikas pārskats par 2020.gadu

Apes novada bāriņtiesas pārskats par 2019.gadu

Pārskats par veiktajām darbībām un apliecinājumiem 2014.-2019.

 

 


 

Bāriņtiesas darbinieku pieņemamie laiki 

 

Apes pilsētā un Apes pagastā- Tirgus ielā 5 (tālr.64307214)

Otrdienās: no plkst. 8.30-12.30; 13.00-16.00 


 

Trapenes pagastā-pagasta pārvaldes telpās  (tālr.64324204)

Trešdienās: mēneša 1. un 3. no plkst. 9:00-12:00


 

Virešu pagastā-pagasta pārvaldes telpās  (tālr.64381082)

Trešdienās: mēneša 2. un 4. no plkst.9:00-12:00


 

Gaujienas pagastā-Gaujienas tautas nama ēkā (tālr.64381602)

Pirmdienās: no plkst. 9:00-16:00


 

Iesniegumus pieņem katru darbadienu bāriņtiesas telpās Apes novada domē, Tirgus iela 5, Ape no pulksten 9.00-12.30 un 13.00-16.00

 


 

Valsts nodeva par Bāriņtiesas veiktajiem apliecinājumiem būs jāveic Apes novada domes kasē, Stacijas ielā 2, kā arī Bāriņtiesā – Tirgus iela 5, Apē, pagastos – pagastu pārvaldes kasē, Gaujienas pagastā to var izdarīt Info centrā, bet, ja nav iespējams norēķināties minētajās vietās, tad valsts nodevu ir tiesīga iekasēt bāriņtiesas priekšsēdētāja.

Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

1) par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;
2) par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;
3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;
4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;
5) par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;
6) par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;
7) par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;
8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);
11) par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;
12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;
13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;
14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;
15) par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;
16) par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).


 

 

Dalīties:
6. decembris, 2011, Madara Tjuksa
lveerudeen