Aktuālās izsoles

Print Friendly, PDF & Email

 

Nomas tiesību izsole

Objekta adrese Izsolāmā nomas tiesība, izmantošanas mērķis Iznomāšanas laiks Izsoles sākuma cena bez PVN
„Pagasta nams”, Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348. Ražošanas un biroja telpas Līdz 10 (desmit ) gadiem

0,33 EUR/m2 mēnesī, kas apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

Nomas līguma projekts

 

 


 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums “Ritumi 1”, Apes pagasts, Apes novads, kadastra Nr. 3625 003 0192, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 3625 003 0192 ar platību 0,0352 ha, un būves – kūts ar kadastra apz. 3625 003 0192 002.

EUR

1 000,00

EUR 100,00

15.09.2020. plkst. 09-30,

Stacijas iela 2, Ape

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei – fiziskai personai

Pieteikums izsolei – juridiskai personai

 


 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums “Aronijas”, Trapenes pagasts,
Apes novads, kadastra numurs 3684 002 0133, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apz. 3684 002 0133 ar platību 0,7633 ha.

EUR

1 900,00

EUR

190,00

15.09.2020. plkst. 09-30,

Stacijas iela 2, Ape

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei – fiziskai personai

Pieteikums izsolei – juridiskai personai

 


Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1.

Nekustamais īpašums “Jaunrota”, Trapenes pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3684 003 0557, kas sastāv no viena zemes gabala 1,9292 ha platībā ar kadastra apz. 3684 003 0553.

EUR    

3 840,00

EUR 384,00

15.09.2020. plkst. 09-30,

Stacijas iela 2, Ape

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei – fiziskai personai

Pieteikums izsolei – juridiskai personai

 


Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums “Pelakas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, kadastra Nr. 3648 005 0262, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 3648 005 0262 ar platību 0,2148 ha, dzīvojamās mājas ar kadastra apz. 3648 005 0262 001, un saimniecības ēkas ar kadastra apz. 3648 005 0262 002.

EUR

11 200,00

EUR

1 120,00

15.09.2020. plkst. 09-30,

Stacijas iela 2, Ape

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei – fiziskai personai

Pieteikums izsolei – juridiskai personai

 


 

 

Apes novada domei piederoši un piekrītoši īpašumi, kuri nav nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai

 

Dalīties:
31. marts, 2020, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs