Aktuālās izsoles

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Apes novada dome pārdod atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli:

 

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums “Jaunrota”, Trapenes pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3684 003 0557, kas sastāv no viena zemes gabala 1,9292 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3684 003

EUR    

4 800,00

EUR 480,00

15.07.2020. plkst. 09-30,

Stacijas iela 2, Ape

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei – fiziskai personai

Pieteikums izsolei – juridiskai personai

 


 

Apes novada dome pārdod atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli:

 

N.p.k

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums

Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums “Vilki”, Apes pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3625 007 0097, kas sastāv no viena zemes gabala 5,43 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3625 007 0097, un uz tās esoša mežaudze ar aprēķina koksnes krāju 1401 m3.

EUR

23 200,00

EUR

2 320,00

15.07.2020. plkst. 09-30,

Stacijas iela 2, Ape

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei – fiziskai personai

Pieteikums izsolei – juridiskai personai

 

 


 

Apes novada domei piederoši un piekrītoši īpašumi, kuri nav nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai

 

Dalīties:
31. marts, 2020, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs