19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Aktuālās izsoles

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Nomas tiesību rakstiska izsole

Apes novada dome nodod iznomāšanai rakstiskā izsolē:

NOMAS OBJEKTA ADRESE

„Druvas”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, būves adrese “Druvas- 2”, Apes pagasts, Apes novads.

KADASTRA Nr.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs 3625 003 0046, būves kadastra apzīmējums 3625 003 0046 002, zemes vienības kadastra apzīmējums 3625 003 0078

IZNOMĀJAMO IPAŠUMA RAKSTUROJUMS

Būve uzņēmējdarbības veikšanai  297,5 m2, zemes būves uzturēšanai 0,31 ha platībā

IZMANTOŠANAS VEIDS

Ražošanas telpas

IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA par būvi

0,03 EUR/m2 mēnesī, kas apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Telpu nomas maksā nav iekļauti nekāda veida komunālie maksājumi, būvju uzturēšanas izmaksas un remonta izmaksas. .

IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA par ZEMI

1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR/gadā kas apliekama ar aktuālu pievienotās vērtības nodokļa likmi

Iznomāšanas MAKSIMĀLAIS termiņš

Līdz 10 (desmit ) gadiem

Izsoles veids,

Rakstiska izsole (pirmā rakstiskā izsole).

Termiņš pieteikuma iesniegšana

līdz 2021.gada 12.aprīļa, plkst. 9:00.

Pieteikumi iesniedzami elektroniski parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-adresi administracija@ape.lv, vai papīra formātā ar oriģinālu parakstu, nosūtot uz adresi – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337

Lēmums
Izsoles noteikumi
Līguma projekts
Pieteikums

 


Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums

Nosacītā cena

Nodrošinājums

Izsoles laiks un vieta

Nekustamais īpašums “Smiltāji”, Gaujienas pagasts, Apes novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3648 001 0142, kas sastāv no zemes gabala  ar kadastra apzīmējumu 3648 001 0142, ar platību 3,5 ha.

EUR

6 960,00

 

EUR

696,00

2021.gada 17.maijā plkst. 10:30, Skolas ielā 4, Apē

 

Izsoles noteikumi
Lēmums
Pieteikums

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums

Nosacītā cena

Nodrošinājums

Izsoles laiks un vieta

 Nekustamais īpašums “Zemvārkales”, Trapenes pagasts, Apes  novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3684 002 0089,  kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3684 002 0089, ar platību – 1,95 ha.

EUR

 4 300,00

EUR

430,00

2021.gada 17.maijā plkst. 10:00, Skolas ielā 4, Apē

 

Lēmums
Izsoles noteikumi
Pieteikums

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums

Nosacītā cena

Nodrošinājums

Izsoles laiks un vieta

 Nekustamais īpašums “Palienes”, Apes pagasts, Apes  novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3625 005 0177,  kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3625 005 0147, ar platību – 2,32 ha.

EUR

 3 300,00

EUR

330,00

2021.gada 17.maijā plkst. 10:30, Skolas ielā 4, Apē

 

Lēmums
Izsoles noteikumi
Pieteikums

 


 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k.

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums

Nosacītā cena

Nodrošinājums

Izsoles laiks un vieta

1

Nekustamais īpašums “Lopu kapi”, Apes pagasts, Apes novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3625 007 0088, kas sastāv no zemes gabala  ar kadastra apzīmējumu 3625 007 0088, ar platību 0,4004 ha.

EUR

800,00

EUR

80,00

2021.gada 12.aprīlī plkst. 10:00, Skolas ielā 4, Apē

 

 

  • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2021.gada 12.aprīļa plkst. 9-00.
  • Samaksas kārtība – atbilstoši izsoles noteikumiem.
  • Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

 


 

 

Apes novada domei piederoši un piekrītoši īpašumi, kuri nav nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai

 

Dalīties:
4. aprīlis, 2021, Madara Tjuksa
lveerudeen