Aktuālās izsoles

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes novada dome pārdod atklātā rakstiskā izsolē par samazinātu sākumcenu ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums “Vosukalni 5”, Apes pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3625 005 0149, kas sastāv no viena zemes gabala (starpgabala)  0,92 ha  platībā ar kadastra apzīmējumu 3625 005 0153.

EUR    

 1 408,00

EUR 140,80

14.05.2020. plkst. 09.30, Stacijas iela 2, Ape

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei – fiziskai personai

Pieteikums izsolei – juridiskai personai

  • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2020.gada 14.maija plkst. 9.00.
  • Samaksas kārtība – vienā maksājumā uzreiz vai ar iespēju veikt samaksu uz nomaksu.
  • vienojoties pa tālruni 26521637.
  • Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

 

Apmaksu garantējam pēc piestādītā rēķina. Maksājuma rekvizīti:

Maksātājs –Apes novada dome, banka- AS Swedbank, kods: HABALV22,

konta Nr. LV28 HABA 0551 0258 33523.

 


 

Apes novada dome pārdod atklātā rakstiskā izsolē par samazinātu sākumcenu ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums “Eglīškalni”, Apes pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3625 008 0040, kas sastāv no viena zemes gabala 9,40 ha  platībā ar kadastra apzīmējumu 3625 008 0040, un uz tās esoša mežaudze ar aprēķina koksnes krāju 715 m3.

EUR

18 480,00

EUR

1 848,00

14.05.2020. plkst. 09.30, Stacijas iela 2, Ape

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei – fiziskai personai

Pieteikums izsolei – juridiskai personai

  • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2020.gada 14.maija plkst. 9.00.
  • Samaksas kārtība – vienā maksājumā uzreiz vai ar iespēju veikt samaksu uz nomaksu.
  • vienojoties pa tālruni 26521637.
  • Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

 

Apmaksu garantējam pēc piestādītā rēķina. Maksājuma rekvizīti:

Maksātājs –Apes novada dome, banka- AS Swedbank, kods: HABALV22,

konta Nr. LV28 HABA 0551 0258 33523.

 


 

Apes novada dome atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola telpu nomas tiesības:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Izsoles nomas maksas sākuma cena EUR/m2/ mēnesī bez PVN Pieteikumu iesniegšanas laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums “Druvas”, Apes pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3625 003 0078, būve “Druvas 7”, kadastra apzīmējums 3625 003 0045 009, telpa Nr. 10  platība 25 m2, uzņēmējdarbības un biroja vajadzībām  0,03

Tiks izskatīti pieteikumi, kuri tiks saņemti līdz 2020.gada 6.aprīļa plkst. 14.00 :

– parakstīti ar drošu elektronisko parakstu ir iesūtīti uz e-adresi administracija@ape.lv;

– vai papīra formātā ar oriģinālu parakstu, nogādāti uz adresi – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Nomas līgums

Pieteikums

 


 

Apes novada domei piederoši un piekrītoši īpašumi, kuri nav nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai

 

Dalīties:
31. marts, 2020, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs