22.11. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas sēde

29.11. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Aktuālās izsoles

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks
1. Zemes starpgabals, atrodas  Gaujienas pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3648 008 0020, kas sastāv no viena zemes gabala 4,26 ha  platībā, atkārtota izsole ar pazeminātu cenu starp zemes starpgabala pierobežniekiem EUR     8 160,00 EUR 816,00 17.12.2018. plkst. 15.00

Lēmums

Izsoles noteikumi 

 


N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks
2 Nekustamais īpašums “Smiltāji” Gaujienas pagastā Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3648 001 0142, kas sastāv no viena zemes gabala 3,5 ha  platībā EUR     8 700,00 EUR 870,00 17.12.2018. plkst. 15.00

Lēmums

Izsoles noteikumi

 

Pieteikumi iesniedzami līdz 2018.gada 17.decembra plkst. 14.00 Stacijas ielā 2, Apē, Apes nov. LV-4337. 

Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2018.gada 17.decembra plkst. 14.00. Maksājuma rekvizīti: saņēmējs –Apes novada dome, banka- AS Swedbank, kods: HABALV22, konta Nr. LV28 HABA 0551 0258 33523. Veicot iemaksu, norādīt īpašumu un iemaksas veidu.

Samaksas kārtība – Uz nomaksu, kur pirmā iemaksa ne mazāk, kā 10% no pirkuma summas, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, ar  iespēju nomaksāt visu pirkuma maksu agrāk..

Izsoles vieta – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads.

Izsolāmo īpašumu var apskatīt iepriekš vienojoties pa tālruni 26521637.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
24. aprīlis, 2015, Māris Ceļmillers
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs