Aktuālās izsoles

Print Friendly, PDF & Email

 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā personām ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums “Lauri”, Apes pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3625 003 0218, kas sastāv no viena zemes gabala 1,52 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0069. EUR

 

2 560,00

EUR 256,00 16.12.2019. plkst. 15-00,

 

Stacijas iela 2, Ape

Lēmums

Noteikumi

 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2019.gada 16.decembra plkst. 14.00.
 • Samaksas kārtība – Uz nomaksu ar iespēju veikt samaksu uzreiz vienā maksājumā.

Apmaksu garantējam pēc piestādītā rēķina.
Maksājuma rekvizīti:
Maksātājs –Apes novada dome, banka- AS Swedbank, kods: HABALV22,
konta Nr. LV28 HABA 0551 0258 33523.

 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums “Lībukalns 1”, kadastra Nr 3690 005 0036, Virešu pagasts, Apes novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3690 005 0036, ar platību – 0,14 ha. EUR

 

800,00

EUR 80,00 14.11.2019. plkst. 15-00,

 

Stacijas iela 2, Ape

Lēmums

Noteikumi

 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2019.gada 14.novembra plkst. 14.00.
 • Samaksas kārtība – Uz nomaksu ar iespēju veikt samaksu uzreiz vienā maksājumā.

Apmaksu garantējam pēc piestādītā rēķina.

Maksājuma rekvizīti
Apes novada dome, banka- AS Swedbank, kods: HABALV22,
konta Nr. LV28 HABA 0551 0258 33523.

 

Par pašvaldības kustamās mantas – vieglā auto OPEL ZAFIRA reģ.Nr. HN6411, autobusa FORD TRANSIT reģ.Nr. EG4983, vieglā auto VW CARAVELLE reģ.Nr. HJ3172, vieglā auto VW TRANSPORTER reģ.Nr. FS698 atsavināšanu pārdodot par brīvu cenu

Apes novada dome atsavina kustamo mantu, pārdodot par brīvu cenu:

  1. Vieglā auto OPEL ZAFIRA reģ.Nr. HN6411 – pārdošanas cenu EUR 535,00 (pieci simti trīsdesmit pieci euro 00 centi) bez PVN ;
  2. Autobusa FORD TRANSIT reģ.Nr. EG4983, pārdošanas cenu EUR 130,00 (viens simts trīsdesmit euro 00 centi) bez PVN;
  3. Vieglā auto VW CARAVELLE reģ.Nr. HJ3172, pārdošanas cenu EUR 320,00 (trīs simti divdesmit euro 00 centi) bez PVN;
  4. Vieglā auto VW TRANSPORTER reģ.Nr. FS698, pārdošanas cenu EUR 320,00 (trīs simti divdesmit euro 00 centi) bez PVN.

Noteikumi

Pieteikums izsolei

Pretendenta reģistrācijas lapa

Izziņa par norēķinu veikšanu

Pirkuma Līguma projekts

 

 

 

 

 

Dalīties:
24. aprīlis, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs