Aktuālās izsoles

Print Friendly, PDF & Email
 

 

 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k.

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums

Nosacītā cena

Nodrošinājums

Izsoles laiks un vieta

1.

Dzīvokļa īpašums “Kraujas”-11, Gaujienā, Gaujienas pagastā, Apes novadā, kadastra Nr. 3648 900 0028, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 11, platība 58,8 kv.m., zemes un būves 588/10398 domājamās daļas.

EUR    

3 600,00

EUR 360,00

17.02.2020. plkst. 15-00,

Stacijas iela 2, Ape

Lēmums

 


Apes novada domei piederoši un piekrītoši īpašumi, kuri nav nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
24. aprīlis, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs