Aktuālās izsoles

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes novada dome aicina līdz 2021.gada 14.janvāra, plkst. 9:00 iesniegt pieteikumus dalībai nomas tiesību izsolē uz šādiem lauksaimniecībā izmantojamiem zemes gabaliem:

Npk

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Nosaukums, pagasts

Kopplatība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

1 ha minimālā nomas maksa EUR/gadā bez PVN

Iznomājamās zemes vienības vai daļas minimālā nomas maksa EUR/gadā bez PVN

1.1.

3684 003 0390

Tīrumnieki 3, Trapenes pag.

4,8

3,43

43,65

149,72

1.2.

3684 003 0420

Gaidas-2, Trapenes pag.

0,7

0,7

47,95

33,57

1.3.

3684 003 0224

Briču leja, Trapenes pag.

9,5

3,2

43,65

139,68

1.4.

3684 007 0069               

Karjera, Trapenes pag.

5,9

1,6

40,42

64,67

1.5.

3684 003 0222

Gatves 2, Trapenes pag.

0,5

0,5

43,65

(21,83) 28,00

1.6.

3684 003 0365

Lejasvītoli 2, Trapenes pag.

0,4

0,4

43,65

(17,46) 28,00

1.7.

3684 003 0205

Vilciņi, Trapenes pag.

2,8566

1,2

44,72

53,66

1.8.

3684 003 0414

Apši 3, Trapenes pag.

0,8

0,8

43,65

34,92

1.9

3648 007 0120

Purviņi 1, Gaujienas pag.

3,0195

3,1095

38,43

119,50

1.10.

3684 003 0379

Tīrumnieki , Trapenes pag

17,6

0,4

41,49

(16,60) 28,00

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Nomas līguma projekts

Pieteikums

 


 

Nomas tiesību rakstiska izsole

Objekta adrese Izsolāmā nomas tiesība, izmantošanas mērķis Iznomāšanas laiks Izsoles sākuma cena bez PVN Pieteikumu iesniegšanas termiņš
„Druvas”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, būves adrese “Druvas 12”, Apes pagasts, Apes novads.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs 3625 003 0046, būves kadastra apzīmējums 3625 003 0046 018, zemes vienības kadastra apzīmējums 3625 003 0078

 

Būve uzņēmējdarbības veikšanai

Līdz 10 (desmit ) gadiem

Par būvi 0,03 EUR/m2 mēnesī, kas apliekama ar pievienotās vērtības nodokli

 

Par zemi 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR/gadā kas apliekama ar aktuālu pievienotās vērtības nodokļa likmi

5 (piecu) darbdienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas, vai līdz 2021.gada 14.janvāra, plkst. 9:00.

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

Nomas līguma projekts

 

 


 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k.

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums

Nosacītā cena

Nodrošinājums

Izsoles laiks un vieta

1

Nekustamais īpašums “Meža Vilkzemnieki”, Virešu pagastā, Apes  novadā, kadastra Nr. 3690 001 0040,  kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3690 001 0040 ar platību 1,66 ha, un uz tās esošās mežaudzes ar aprēķina koksnes krāju 359 m3

EUR

7 840,00

EUR

784,00

14.01.2021. plkst. 11-00,

Stacijas iela 2, Ape

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2021.gada 14.janvāra plkst. 9-00.
 • Samaksas kārtība – atbilstoši izsoles noteikumiem.
 • Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

 


 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k.

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums

Nosacītā cena

Nodrošinājums

Izsoles laiks un vieta

1

Nekustamais īpašums “Pelakas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, kadastra Nr. 3648 005 0262, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 3648 005 0262 ar platību 0,2148 ha, dzīvojamās mājas ar kadastra apz. 3648 005 0262 001, un saimniecības ēkas ar kadastra apz. 3648 005 0262 002.

EUR

 4 480,00

EUR

448,00

14.01.2021. plkst. 11-30,

Stacijas iela 2, Ape

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2021.gada 14.janvāra plkst. 9-00.
 • Samaksas kārtība – atbilstoši izsoles noteikumiem.
 • Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

 


 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k.

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums

Nosacītā cena

Nodrošinājums

Izsoles laiks un vieta

1

Nekustamais īpašums “Umalnieki”, Gaujienas pagasts, Apes  novads, kadastra numurs 3648 005 0259,  kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 005 0259 ar platību 7,48 ha.

EUR 17 800,00

EUR

1 780,00

14.01.2021. plkst. 10-00,

Stacijas iela 2, Ape

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2021.gada 14.janvāra plkst. 9-00.
 • Samaksas kārtība – atbilstoši izsoles noteikumiem.
 • Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

 


 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k.

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums

Nosacītā cena

Nodrošinājums

Izsoles laiks un vieta

1

Nekustamais īpašums  “Kalna Umalnieki”, Gaujienas pagasts, Apes  novads, kadastra numurs 3648 005 0178,  kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 005 0178 ar platību 1,73 ha.

EUR 3 800,00

EUR

380,00

14.01.2021. plkst. 10-30,

Stacijas iela 2, Ape

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2021.gada 14.janvāra plkst. 9-00.
 • Samaksas kārtība – atbilstoši izsoles noteikumiem.
 • Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

 


 

Nomas tiesību rakstiska izsole

Objekta adrese Izsolāmā nomas tiesība, izmantošanas mērķis Iznomāšanas laiks Izsoles sākuma cena bez PVN Pieteikumu iesniegšanas termiņš
„Pagastnams”, Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs 3684 003 0263, būves kadastra apzīmējums 3684 003 0263 001.

Telpas uzņēmējdarbības veikšanai 

Līdz 10 (desmit ) gadiem

0,38 EUR/m2 mēnesī vai EUR 9,46 mēnesī, kas apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5 (piecas) darbdienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas, vai līdz 2020.gada 10.decembrim, plkst.10.00.

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

Nomas līguma projekts

 


 

 

Apes novada domei piederoši un piekrītoši īpašumi, kuri nav nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai

 

Dalīties:
31. marts, 2020, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs