17.01.plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotā  sēde 

24.01.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Aktuālās izsoles

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē personām ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks
1. Zemes starpgabals, atrodas “Matsalas”, Gaujienas pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3648 008 0020, kas sastāv no viena zemes gabala 4,26 ha  platībā, atkārtota izsole ar pazeminātu cenu starp zemes starpgabala pierobežniekiem.

Lēmums

Izsoles noteikumi

EUR    

 5 100,00

EUR 510,00 18.02.2019. plkst. 15-00
2 Nekustamais īpašums “Smiltāji” Gaujienas pagastā Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3648 001 0142, kas sastāv no viena zemes gabala 3,5 ha  platībā, atkārtota izsole ar pazeminātu cenu.

Lēmums

Izsoles noteikumi

EUR    

 6 960,00 

EUR 696,00 18.02.2019. plkst. 15-00
3. Nekustamais īpašums “Pasta iela 9”, adrese -Pasta iela 9, Ape, Apes novads, LV-4337, īpašuma kadastra Nr. 3605 003 0716, sastāv no zemesgabala 0,1068 kv.m. un 2 būvēm.

Lēmums

Izsoles noteikumi

EUR

12 520,00

EUR

1 250,00

18.02.2019.

plkst. 15-00

  • Pieteikumi iesniedzami līdz 2019.gada 18.februāra plkst. 14.00 Stacijas ielā 2, Apē, Apes nov. LV-4337.
  • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2019.gada 18.februāra plkst. 14.00. Maksājuma rekvizīti: saņēmējs –Apes novada dome, banka- LR Valsts kase, kods: TRELLV22, konta Nr.   Veicot iemaksu, norādīt īpašumu un iemaksas veidu.
  • Samaksas kārtība – Uz nomaksu, kur pirmā iemaksa ne mazāk, kā 10% no pirkuma summas, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, ar iespēju nomaksāt visu pirkuma maksu agrāk..
  • Izsoles vieta – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads.
  • Izsolāmo īpašumu var apskatīt iepriekš vienojoties pa tālruni 26521637.

 


 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē personām ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks
1. Dzīvokļa īpašums “Egles 2” -5, sastāv no dzīvokļa Nr. 5 ar platību 59,4 kv.m., ēkas un piesaistītās zemes 594/3374 domājamās daļas, adrese -„Egles 2” -5, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348, kadastra Nr. 3684 900 0058.

Lēmums

Izsoles noteikumi

EUR   
1600,00
EUR 160,00 16.01.2019. plkst. 15.00
  • Pieteikumi iesniedzami līdz 2019.gada 16.janvāra plkst. 14.00 Stacijas ielā 2, Apē, Apes nov. LV-4337.
  • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2018.gada 17.decembra plkst. 14.00. Maksājuma rekvizīti: saņēmējs –Apes novada dome, banka- Valsts kase, kods: TRELLV22, Konta Nr.: LV93TREL9802039031000. Veicot iemaksu, norādīt īpašumu un iemaksas veidu.
  • Samaksas kārtība – Uz nomaksu, kur pirmā iemaksa ne mazāk, kā 10% no pirkuma summas, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, ar iespēju nomaksāt visu pirkuma maksu agrāk..
  • Izsoles vieta – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads.
  • Izsolāmo īpašumu var apskatīt iepriekš vienojoties pa tālruni 26521637.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
24. aprīlis, 2015, Māris Ceļmillers
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs