28.03. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Aktuālās izsoles

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks

1

Nekustamais īpašums “Smiltāji” Gaujienas pagastā Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3648 001 0142, kas sastāv no viena zemes gabala 3,5 ha platībā, atkārtota izsole par atkārtoti pazeminātu cenu.

Lēmums

Izsoles noteikumi

EUR 5220,00  EUR 522,00 17.04.2019. plkst. 15:00
  • Pieteikumi iesniedzami līdz 2019.gada 17.aprīļa plkst. 14.00 Stacijas ielā 2, Apē, Apes nov. LV-4337, vai elektroniski uz e-pasta adresi administracija@ape.lv .
  • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2019.gada 17.aprīļa plkst. 14.00. Maksājuma rekvizīti: saņēmējs –Apes novada dome, banka- LR Valsts kase, kods: TRELLV22, konta Nr.   Veicot iemaksu, norādīt īpašumu un iemaksas veidu.
  • Samaksas kārtība – Uz nomaksu, kur pirmā iemaksa ne mazāk, kā 10% no pirkuma summas, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, ar iespēju nomaksāt visu pirkuma maksu agrāk..
  • Izsoles vieta – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads.
  • Izsolāmo īpašumu var apskatīt iepriekš vienojoties pa tālruni 26521637.

 

 

 


Apes novada dome aicina līdz 2019. gada 19.februāra plkst. 16:00 iesniegt pieteikumus dalībai nomas tiesību izsolē uz šādiem lauksaimniecībā izmantojamiem zemes gabaliem:

Npk. Kadastra apzīmējums Atrašanās vieta Kop

platība

Iznomā- jamā

LIZ platība

1 ha nomas maksa EUR bez PVN Iznomājamā zemes gabala minimālā nomas maksa EUR bez PVN gadā Zemes gabala rakstu-rojums
1 36250030105 Graudiņi, Apes pag. 7,1 0,5 48,18 28,00 Apstrādāts
2 36250080040 Eglīškalni, Apes pag. 9,7 5.0 28,20 141,00 Aizaudzis, apgrūtināta piekļuve
3 36480050211 Priednieku dārzi, Gaujienas pag. 1.7 0,8 44,73 35,78 Apstrādāts
4 36840030419 Vierni 3, Trapenes pag. 0,3 0,3 47,95 28,00 Apstrādāts
5 36840070057 Mūri  2, Trapenes pag. 1,3 1,3 42,57 55,34 Apstrādāts
6 36900040111 Imantas, Virešu pag. 1.4 1.4 46,58

 

65,21 Apstrādāts

Pieteikumu iesniegšanas kārtība- Zemes komisijas lēmums Nr.2

Zemes nomas līguma projekts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
24. aprīlis, 2015, Māris Ceļmillers
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs