22.08. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas 8.sēde

29.08. plkst.14:00 Domes kārtējā 11. sēde

Aktuālās izsoles

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Apes novada pašvaldības kokmateriālu (kustāmās) mantas izsole.

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks

1

Kokmateriālu izsoles noteikumi

Lēmums Nr.67_08.04.2019

Kokmateriālu pirkuma līguma projekts

Pieteikums Fiziskai personai

Pieteikums Juridiskai personai

EUR 9000.00 EUR 900.00 29.04.2019. plkst. 15:00

 


Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks

1

Nekustamais īpašums “Smiltāji” Gaujienas pagastā Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3648 001 0142, kas sastāv no viena zemes gabala 3,5 ha platībā, atkārtota izsole par atkārtoti pazeminātu cenu.

Lēmums

Izsoles noteikumi

EUR 5220,00  EUR 522,00 17.04.2019. plkst. 15:00
  • Pieteikumi iesniedzami līdz 2019.gada 17.aprīļa plkst. 14.00 Stacijas ielā 2, Apē, Apes nov. LV-4337, vai elektroniski uz e-pasta adresi administracija@ape.lv .
  • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2019.gada 17.aprīļa plkst. 14.00. Maksājuma rekvizīti: saņēmējs –Apes novada dome, banka- LR Valsts kase, kods: TRELLV22, konta Nr.   Veicot iemaksu, norādīt īpašumu un iemaksas veidu.
  • Samaksas kārtība – Uz nomaksu, kur pirmā iemaksa ne mazāk, kā 10% no pirkuma summas, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, ar iespēju nomaksāt visu pirkuma maksu agrāk..
  • Izsoles vieta – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads.
  • Izsolāmo īpašumu var apskatīt iepriekš vienojoties pa tālruni 26521637.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
24. aprīlis, 2015, Māris Ceļmillers
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs