14.12. plkst.13:00 Sociālo jautājumu komitejas sēde 

14.12. plkst.15:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

21.12. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.12. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Aktuālās izsoles

 

Apes novada dome NODOD IZNOMĀŠANAI daļu no nekustamā īpašuma „Druvas”, Apes pagastā, Apes novadā, kadastra Nr. 3625 003 0046

(būves ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0046 009, bijušās skolas dienesta viesnīcas ar videozāli un bibliotēku daļu  ar kopējo platību 200,3 m2 (divi simti un 3/10  kvm.); no tās katlu mājas telpu grupā 62,3 m2 (sešdesmit divi un trīs desmitdaļas kv metri) un dienesta viesnīcas telpu grupā 138,0 (viens simts trīsdesmit astoņi kv metri).

Nosacītā nomas maksa par telpām ne mazāka kā 0,10 EUR/m2 par vienu kvadrātmetru iznomājamās platības (bez PVN) mēnesī.

Maksa par piesaistītā zemes gabala (zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 36250030078  daļu 0,05 ha platībā)    daļas lietošanu sastāda –  1,5 % apjomā no zemes kadastrālās vērtības  (bez PVN) , bet ne mazāk kā 28,00 EUR/gadā.

Pieteikumi iesniedzami slēgtā aploksnē 2017.gada 3.novembrim plkst.9.30,  klientu apkalpošanas centrā, Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337

Lēmums
Izsoles noteikumi
Pieteikums
Līguma projekts

Dalīties:
24. aprīlis, 2015, Māris Ceļmillers
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs