26.09. plkst.14:00 Domes kārtējā 12.sēde

Aģentūra ”Komunālā saimniecība”

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Ar 2018. gada 1. janvāri darbu sāk jauna Apes novada pašvaldības aģentūra “Komunālā saimniecība”- adrese: Dzirnavu iela 14, Ape, Apes novads, LV-4337.

Aģentūras
“Komunālā 
saimniecība
direktors
Gundars   PIHLIS 29360499 agentura@ape.lv
gundars.pihlis@ape.lv
Aģentūras
“Komunālā 
saimniecība
direktora vietniece
Inta PRINDULE 28369535 agentura@ape.lv
inta.prindule@ape.lv
Apes pilsētas un pagasta saimnieks Guntis ZVEJNIEKS 26411191  
Trapenes pagasta saimnieks Antis MALTENIEKS 28397468  
Gaujienas pagasta saimnieks Raivis KALNIŅŠ 27841091  
Virešu pagasta 
pārvaldes vadītāja p.i
Armands
BŪDA
20244990  
Daiļdārzniece Anita HARJU 29396450 agentura@ape.lv

 

Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” vidēja termiņa attīstības stratēģija 2018. – 2022.gadam

 

Aģentūras galvenās funkcijas un uzdevumi:

  • piedalīties vienotas politikas izstrādē novada ielu un ceļu infrastruktūras, vides aizsardzības, administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības jomā;
  • nodrošināt Apes novadā atbilstošu komunālo pakalpojumu saņemšanu daudzdzīvokļu mājām, privātmājām, sabiedriskām ēkām, kuras izmanto centralizēto ūdensapgādi, notekūdeņu savākšanu un siltumapgādi.
  • nodrošināt un organizēt novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību, ielu, tiltu, ceļu, laukumu, parku, skvēru, zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, kapsētu un dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošanu un uzturēšanu.

Realizējot pašvaldības komunālās saimniecības nodaļu reorganizāciju, veidosies vienots redzējums un problēmu risinājums visā novada teritorijā, kas iedzīvotājiem neradīs neērtības, bet gan ar laiku uzlabos sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Kā jau iepriekš tika informēts, 2017. gada 23. martā Apes novada dome pieņēma saistošos noteikumus Nr.3/2017 “Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” nolikums”, ar noteikumiem iespējams iepazīties šeit. 


Apes novada pašvaldības autoceļu saraksts Apes pagasta teritorijā
Apes novada pašvaldības autoceļu saraksts Gaujienas pagasta teritorijā
Apes novada pašvaldības autoceļu saraksts Trapenes pagasta teritorijā
Apes novada pašvaldības autoceļu saraksts Virešu pagasta teritorijā


 

Ūdenssaimniecības pakalpojumi 

 

 

 

Ņemot ar elektroenerģijas izmaksu palielināšanos, materiālu un degvielas cenu pieaugumu, ieguldītās investīcijas ūdenssaimniecībā, dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanu, Vides stāvokļa kontroles izdevumus un citus izdevumus, ir nepieciešamas ūdens un kanalizācijas tarifu izmaiņas, kuras skatīja un apstiprināja Apes novada domes 30.maija sēdē.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu ūdens padevi, notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši vides kvalitātes prasībām, kā arī ūdens un kanalizācijas tīklu uzturēšanu, ir veikti ekonomiskie aprēķini saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.01.2016. padomes lēmumu Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, kā arī, ņemot vērā būtisku faktoru, ka līdz šim pašvaldība daļēji dotēja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, bet, uzklausot mājsaimniecību viedokļus, kurās nav pašvaldības ūdens nodrošinājums un pašiem jārūpējas par akas pieejamību, deputāti vienojās, ka turpmāk vairs netiks daļēji dotēta pakalpojuma sniegšanas maksa, nosakot tarifus atbilstoši pašvaldības faktiskajiem izdevumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā.

Līdz ar to Apes pilsētā un Apes pagastā ūdenspiegādei par vienu kubikmetru tiek noteikts tarifs EUR 1.10 bez PVN līdzšinējā EUR  0.63 (bez PVN) vietā, un notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs par vienu kubikmetru EUR 1.11 (bez PVN) līdzšinējo  0.83 EUR (bez PVN) vietā.

Gaujienas pagastā ūdenspiegādei par vienu kubikmetru tiek noteikts tarifs EUR 1.18 (bez PVN) līdzšinējā EUR  0.65 (bez PVN)  vietā, un notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs par vienu kubikmetru EUR 1.06 (bez PVN) līdzšinējo  0.83 EUR (bez PVN) vietā.

 Trapenes pagastā Ūdenspiegādei par vienu kubikmetru tiek noteikts tarifs EUR 1.05 bez PVN līdzšinējā EUR 0.40 (bez PVN)  vietā, un notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs par vienu kubikmetru EUR 1.01 (bez PVN) līdzšinējo  0.59 EUR (bez PVN)  vietā.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifi stājas spēkā ar 01.07.2019.

 

Apes novada Apes pilsētas un Apes pagasta teritorijās

Pakalpojuma apraksts Mērvienība Tarifs  EUR 2019.gadā bez PVN
 

Atbilstoši ūdens skaitītāja rādījumam

Ūdens piegāde 1 m3 1.10
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 1 m3 1.11
 

Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju:

Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 200 l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju(200l*30d=6 m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 6.60
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 6.66
 

Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju (ar vannām un dušām):

Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 300l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (300l*30d=9m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 9.90
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 9.99
 

Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām):

Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 100l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (100l*30d=3m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 3.30
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 3.33
Pakalpojums pieejams, ja uzstādīts atsevišķs ūdens padeves skaitītājs un veikts atbilstošs papildinājums pakalpojuma piegādes līgumā 1 m3 1.10

 

 Apes novada Gaujienas pagasta Gaujienas ciema teritorijā

Pakalpojuma apraksts Mērvienība Tarifs  EUR 2019.gadā bez PVN
 

Atbilstoši ūdens skaitītāja rādījumam

Ūdens piegāde 1 m3 1.18
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 1 m3 1.06
 

Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju:

Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 200 l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (200 l*30d=6m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 7.08
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 6.36
 

Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju (ar vannām un dušām):

Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 300l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (300l*30d=9m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 10.62
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 9.54
Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām) :
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 100l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (100l*30d=3m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 3.54
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 3.18
Pakalpojums pieejams, ja uzstādīts atsevišķs ūdens padeves skaitītājs un veikts atbilstošs papildinājums pakalpojuma piegādes līgumā 1 m3 1.18

  

Apes novada Trapenes pagasta Trapenes ciema teritorijā

Pakalpojuma apraksts Mērvienība Tarifs  EUR 2019.gadā bez PVN
 

Atbilstoši ūdens skaitītāja rādījumam

Ūdens piegāde 1 m3 1.05
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 1 m3 1.01
 

Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju:

Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 200 l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (200l*30d=6m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 6.30
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 6.06
 

Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju (ar vannām un dušām):

Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 300l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (300l*30d=9m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 9.45
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 9.09
 

Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām):

Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 100l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (100l*30d=3m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 3.15
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 3.03
Pakalpojums pieejams, ja uzstādīts atsevišķs ūdens padeves skaitītājs un veikts atbilstošs papildinājums pakalpojuma piegādes līgumā 1 m3 1.05
 

Ūdens patēriņa normas mēnesī uz lauksaimniecības dzīvniekiem

Liellopi

(100l/d*30d)=3m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 3.15
Jaunlopi līdz 2 gadu vecumam

(50l/d*30d)=1.5m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 1.58
Zirgi

(80l/d*30d)=2.4m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 2.52
Aitas

(10l/d*30d)=0.3m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.32
Cūkas

(15l/d*30d)=0.45m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.47
Sivēnmāte ar sivēniem

(60l/d*30d)=1.80 m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 1.89
Jērs

(6 l/d*30d)=0.18  m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.19
Trusis

(3 l/d*30d)=0.09 m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.09
Pīle, zoss

(2 l/d*30d)=0.06 m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.06
Tītars

(1.5 l/d*30d)=0.045 m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.05
Vista

(1l/d*30d)=0.03 m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.03

 

Ūdens un kanalizācijas skaitītāju rādījumu nodošana

Māju, dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem līdz katra mēneša pēdējai dienai  jānodod individuālo ūdens skaitītāju rādījumi:

  • zvanot Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai – Ausmai Razumļovai, tālr. 64307216 vai + 371 27808422 darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst.16.30;
  • vai sūtot SMS, tālr.+371 27808422, norādot dzīvokļa adresi un skaitītāja rādītājus;
  • vai sūtot e-pastā: ausma.razumlova@ape.lv, norādot dzīvokļa adresi un skaitītāja rādījumu.

Ikviens abonents pēc ūdens skaitījuma rādījuma nodošanas, saņems rēķinu (sev izvēlētajā veidā – e-pastā, pa pastu vai domes kasē) par komunālo pakalpojumu apmaksu konkrētajā mēnesī.

 


 

Maksa pakalpojumi

Apes pilsētas un Apes pagasta teritorijā

Gaujienas pagasta pārvaldē un Gaujienas pagasta teritorijā

Trapenes pagasta pārvaldē un Trapenes pagasta teritorijā

 

Par siltumapgādes tarifa un siltā ūdens piegādes tarifa apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā apstiprināšanu

 

 

Dalīties:
1. jūlijs, 2015, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs