Iestāde ”Komunālā saimniecība”

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Iestādes “Komunālā saimniecība” adrese: Dzirnavu iela 14, Ape, Apes novads, LV-4337.

Iestādes
“Komunālā 
saimniecība”
vadītājs
Gundars   PIHLIS 29360499 agentura@ape.lv
gundars.pihlis@ape.lv
Iestādes
“Komunālā 
saimniecība”
vadītāja vietniece
Inta PRINDULE 28369535 agentura@ape.lv
inta.prindule@ape.lv
Apes pilsētas un pagasta saimnieks Guntis ZVEJNIEKS 26411191  
Trapenes pagasta saimnieks Juris LAZDIŅŠ
26593967  
Gaujienas pagasta saimnieks Raivis KALNIŅŠ 27841091  
Virešu pagasta 
pārvaldes vadītāja p.i
Armands
BŪDA
20244990  
Daiļdārzniece Anita HARJU 26116845 agentura@ape.lv

 

Iestādes galvenās funkcijas un uzdevumi:

  • piedalīties vienotas politikas izstrādē novada ielu un ceļu infrastruktūras, vides aizsardzības, administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības jomā;
  • nodrošināt Apes novadā atbilstošu komunālo pakalpojumu saņemšanu daudzdzīvokļu mājām, privātmājām, sabiedriskām ēkām, kuras izmanto centralizēto ūdensapgādi, notekūdeņu savākšanu un siltumapgādi.
  • nodrošināt un organizēt novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību, ielu, tiltu, ceļu, laukumu, parku, skvēru, zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, kapsētu un dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošanu un uzturēšanu.

Realizējot pašvaldības komunālās saimniecības nodaļu reorganizāciju, veidosies vienots redzējums un problēmu risinājums visā novada teritorijā, kas iedzīvotājiem neradīs neērtības, bet gan ar laiku uzlabos sniegto pakalpojumu kvalitāti.


Apes novada pašvaldības autoceļu saraksts Apes pagasta teritorijā
Apes novada pašvaldības autoceļu saraksts Gaujienas pagasta teritorijā
Apes novada pašvaldības autoceļu saraksts Trapenes pagasta teritorijā
Apes novada pašvaldības autoceļu saraksts Virešu pagasta teritorijā


 

Ūdenssaimniecības pakalpojumi 

 

Ir pārskatīti 2019. gada faktiskie izdevumi un 2020. gada plānotās izdevumu tāmes, veicot ekonomiskos aprēķinus saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.01.2016. padomes lēmumu Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības pa kalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, kā rezultātā ir samazināts ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifs,

Dome 27.02.2020. pieņēma lēmumu apstiprināt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifus:

Apes pilsētā un Apes pagastā ūdenspiegādei par vienu kubikmetru tiek noteikts tarifs EUR 0.91 bez PVN līdzšinējā EUR 1.10 (bez PVN) vietā, un notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs par vienu kubikmetru EUR 1.05 (bez PVN) līdzšinējo EUR 1.11 (bez PVN) vietā.

Gaujienas pagastā ūdenspiegādei par vienu kubikmetru tiek noteikts tarifs EUR 0.89 (bez PVN) līdzšinējā EUR 1.18 (bez PVN) vietā, un notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs par vienu kubikmetru EUR 0.95 (bez PVN) līdzšinējo 1.06 EUR (bez PVN) vietā.

Trapenes pagastā ūdenspiegādei par vienu kubikmetru tiek noteikts tarifs EUR 0.90 bez PVN līdzšinējā EUR 1.05 (bez PVN) vietā, un notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs par vienu kubikmetru EUR 0.99 (bez PVN) līdzšinējo 1.01 EUR (bez PVN) vietā.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifi stājas spēkā ar 01.04.2020.

 

Apes novada Apes pilsētas un Apes pagasta teritorijās

Pakalpojuma apraksts Mērvienība Tarifs  EUR bez PVN ar 01.04.2020.
          

Atbilstoši ūdens skaitītāja rādījumam

Ūdens piegāde 1 m3 0.95
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 1 m3 1.05
          

Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju:

Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 200 l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju(200l*30d=6 m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 5.46
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 6.30
          

Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju (ar vannām un dušām):

Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 300l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (300l*30d=9m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī

8.19

Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī

9.45

          

Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām):

Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 100l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (100l*30d=3m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 2.73
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 3.15
Pakalpojums pieejams, ja uzstādīts atsevišķs ūdens padeves skaitītājs un veikts atbilstošs papildinājums pakalpojuma piegādes līgumā 1 m3 0.91

 

 Apes novada Gaujienas pagasta Gaujienas ciema teritorijā

Pakalpojuma apraksts Mērvienība Tarifs  EUR bez PVN ar 01.04.2020.
          

Atbilstoši ūdens skaitītāja rādījumam

Ūdens piegāde 1 m3 0.89
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 1 m3 0.95
          

Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju:

Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 200 l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (200 l*30d=6m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 5.34
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 5.70
          

Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju (ar vannām un dušām):

Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 300l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (300l*30d=9m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 8.01
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 8.55
Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām) :
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 100l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (100l*30d=3m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 2.67
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 2.85
Pakalpojums pieejams, ja uzstādīts atsevišķs ūdens padeves skaitītājs un veikts atbilstošs papildinājums pakalpojuma piegādes līgumā 1 m3 0.89

  

Apes novada Trapenes pagasta Trapenes ciema teritorijā

Pakalpojuma apraksts Mērvienība Tarifs  EUR  bez PVN ar 01.04.2020.
          

Atbilstoši ūdens skaitītāja rādījumam

Ūdens piegāde 1 m3

0.90

Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 1 m3

0.99

          

Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju:

Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 200 l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (200l*30d=6m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 5.40
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 5.94
          

Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju (ar vannām un dušām):

Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 300l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (300l*30d=9m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 8.10
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 8.91
          

Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām):

Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 100l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (100l*30d=3m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 2.70
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 2.97
Pakalpojums pieejams, ja uzstādīts atsevišķs ūdens padeves skaitītājs un veikts atbilstošs papildinājums pakalpojuma piegādes līgumā 1 m3 0.90
          

Ūdens patēriņa normas mēnesī uz lauksaimniecības dzīvniekiem

Liellopi         

(100l/d*30d)=3m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 2.70
Jaunlopi līdz 2 gadu vecumam         

(50l/d*30d)=1.5m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 1.35
Zirgi         

(80l/d*30d)=2.4m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 2.16
Aitas         

(10l/d*30d)=0.3m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.27
Cūkas         

(15l/d*30d)=0.45m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.41
Sivēnmāte ar sivēniem         

(60l/d*30d)=1.80 m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 1.62
Jērs         

(6 l/d*30d)=0.18  m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.16
Trusis         

(3 l/d*30d)=0.09 m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.08
Pīle, zoss         

(2 l/d*30d)=0.06 m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.05
Tītars         

(1.5 l/d*30d)=0.045 m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.04
Vista         

(1l/d*30d)=0.03 m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.03

 

Ūdens un kanalizācijas skaitītāju rādījumu nodošana

Māju, dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem līdz katra mēneša pēdējai dienai  jānodod individuālo ūdens skaitītāju rādījumi:

  • zvanot Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai – Ausmai Razumļovai, tālr. 64307216 vai + 371 27808422 darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst.16.30;
  • vai sūtot SMS, tālr.+371 27808422, norādot dzīvokļa adresi un skaitītāja rādītājus;
  • vai sūtot e-pastā: ausma.razumlova@ape.lv, norādot dzīvokļa adresi un skaitītāja rādījumu.

Ikviens abonents pēc ūdens skaitījuma rādījuma nodošanas, saņems rēķinu (sev izvēlētajā veidā – e-pastā, pa pastu vai domes kasē) par komunālo pakalpojumu apmaksu konkrētajā mēnesī.

 


 

Maksa pakalpojumi

Apes pilsētas un Apes pagasta teritorijā

Gaujienas pagasta pārvaldē un Gaujienas pagasta teritorijā

Trapenes pagasta pārvaldē un Trapenes pagasta teritorijā

Virešu pagasta teritorijā

 

Par siltumapgādes tarifa un siltā ūdens piegādes tarifa apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā apstiprināšanu

 

 

Dalīties:
9. marts, 2020, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs