23.05. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības 
komitejas sēde

30.05. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Aģentūra ”Komunālā saimniecība”

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Ar 2018. gada 1. janvāri darbu sāk jauna Apes novada pašvaldības aģentūra “Komunālā saimniecība”- adrese: Dzirnavu iela 14, Ape, Apes novads, LV-4337.

Aģentūras
“Komunālā 
saimniecība
direktors
Gundars   PIHLIS 29360499 agentura@ape.lv
gundars.pihlis@ape.lv
Aģentūras
“Komunālā 
saimniecība
direktora vietniece
Inta PRINDULE 28369535 agentura@ape.lv
inta.prindule@ape.lv
Apes pilsētas un pagasta saimnieks Guntis ZVEJNIEKS 26411191  
Trapenes pagasta saimnieks Antis MALTENIEKS 28397468  
Gaujienas pagasta saimnieks Raivis KALNIŅŠ 27841091  
Virešu pagasta 
pārvaldes vadītājs
Māris CEĻMILLERS 26170191  
Daiļdārzniece Anita HARJU 29396450 agentura@ape.lv

 

Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” vidēja termiņa attīstības stratēģija 2018. – 2022.gadam

 

Aģentūras galvenās funkcijas un uzdevumi:

  • piedalīties vienotas politikas izstrādē novada ielu un ceļu infrastruktūras, vides aizsardzības, administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības jomā;
  • nodrošināt Apes novadā atbilstošu komunālo pakalpojumu saņemšanu daudzdzīvokļu mājām, privātmājām, sabiedriskām ēkām, kuras izmanto centralizēto ūdensapgādi, notekūdeņu savākšanu un siltumapgādi.
  • nodrošināt un organizēt novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību, ielu, tiltu, ceļu, laukumu, parku, skvēru, zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, kapsētu un dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošanu un uzturēšanu.

Realizējot pašvaldības komunālās saimniecības nodaļu reorganizāciju, veidosies vienots redzējums un problēmu risinājums visā novada teritorijā, kas iedzīvotājiem neradīs neērtības, bet gan ar laiku uzlabos sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Kā jau iepriekš tika informēts, 2017. gada 23. martā Apes novada dome pieņēma saistošos noteikumus Nr.3/2017 “Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” nolikums”, ar noteikumiem iespējams iepazīties šeit. 


Apes novada pašvaldības autoceļu saraksts Apes pagasta teritorijā
Apes novada pašvaldības autoceļu saraksts Gaujienas pagasta teritorijā
Apes novada pašvaldības autoceļu saraksts Trapenes pagasta teritorijā
Apes novada pašvaldības autoceļu saraksts Virešu pagasta teritorijā


 

Ūdenssaimniecības pakalpojumi 

Ūdens tarifi Apes pilsētas un Apes pagasta teritorijā no 01.01.2018. (221 KB, pdf)

Ūdens tarifi Gaujienas pagasta Gaujienas ciema teritorijā no 01.01.2018 (255 KB, pdf)

Ūdens tarifi Trapenes pagasta Trapenes ciema teritorijā no 01.01.2018 (276 KB, pdf)

 

Ūdens un kanalizācijas skaitītāju rādījumu nodošana

Māju, dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem līdz katra mēneša pēdējai dienai  jānodod individuālo ūdens skaitītāju rādījumi:

  • zvanot Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai – Ausmai Razumļovai, tālr. 64307216 vai + 371 27808422 darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst.16.30;
  • vai sūtot SMS, tālr.+371 27808422, norādot dzīvokļa adresi un skaitītāja rādītājus;
  • vai sūtot e-pastā: ausma.razumlova@ape.lv, norādot dzīvokļa adresi un skaitītāja rādījumu.

Ikviens abonents pēc ūdens skaitījuma rādījuma nodošanas, saņems rēķinu (sev izvēlētajā veidā – e-pastā, pa pastu vai domes kasē) par komunālo pakalpojumu apmaksu konkrētajā mēnesī.

 


 

Maksa pakalpojumi

Apes pilsētas un Apes pagasta teritorijā

Gaujienas pagasta pārvaldē un Gaujienas pagasta teritorijā

Trapenes pagasta pārvaldē un Trapenes pagasta teritorijā

 

Par siltumapgādes tarifa un siltā ūdens piegādes tarifa apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā apstiprināšanu

 

 

Dalīties:
1. jūlijs, 2015, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs