Publisko iepirkumu arhīvs

Print Friendly, PDF & Email

 

 

2017. gads

Izsludināts Nosaukums Identifi-
kācijas
Nr.

Iesniegšas
termiņš

Nolikums,
pielikumi
Rezultāts
21.12.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
Atklāts
konkurss


Degvielas iepirkums
Apes novada pašvaldības
un tās iestāžu vajadzībām

2017/39  11.01.2018.
plkst.14:00
 
Nolikums


Pretendentam aizpildāmie pielikumi 

Iepirkuma procedūras
ziņojums


 Līgums
AS VIRŠI-A

 18.12.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā


Apes pilsētas tranzīta ielu apsaim-
niekošana 2018.gadam

2017/38  03.01.2018.
plkst.10:00 
Nolikums


Pretendentam aizpildāmie pielikumi 

Līgums
VAS Latvijas
Valsts ceļi
 
03.01.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
Atklāts
konkurss


Apes novada
pašvaldības
grants ceļu pārbūve

Eiropas
Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku

attīstībai
(ELFLA)
Latvijas Lauku attīstības

programmas
2014.–2020.
gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos
” ietvaros

2017/37   24.01.2018.
plkst.14:00 
Nolikums

 

PRECIZĒJUMS NOLIKUMA 3.9.PUNKTĀ

 


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

BŪVPROJEKTI

Būvprojekts

Pielikums
Nr.7 1.daļa
ceļa Ape- Kalpaki–Silmaļi –Melnupes posma pārbūvei 

Pielikums Nr.7
2. daļa
ceļa Ape- Kalpaki–Silmaļi –Melnupes posma pārbūvei 

Pielikums
Nr.8 V411-
Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni
posma
pārbūvei
 

Pielikums Nr.9
Trapene –Lejastrapene  posma pārbūvei

Pielikums Nr.10 ceļa Kristiņi -Stādzeni 
posma pārbūvei 

Pielikums Nr.11 ceļa Zvārtava – Sili posma pārbūvei 

 


Darba organizēšanas
plāni

Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni
posma
pārbūvei

 Trapene –Lejastrapene posma pārbūvei

 Kristiņi -Stādzeni posma pārbūvei

 Zvārtava – Sili posma pārbūvei


TĀMES

Pielikums
Nr.5.1.

Pielikums
Nr.5.2

Pielikums
Nr.5.3.

Pielikums
Nr.5.4.

Pielikums
Nr.5.5.

Iepirkuma procedūras
ziņojums
 


Līgums
SIA 8CBR

 

Līgums
SIA Limbažu
ceļi

15.12.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā  
PIL 9 panta
kārtībā


Kurināmo
skaidu piegāde Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā nodaļa”
Gaujienas
centrālās
katlu mājas vajadzībām        

 

2017/36  03.01.2018.
plkst.14:00
Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

  

Informatīvs paziņojums par rezultātiem


Līgums
SIA Vaidens


15.12.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
Atklāts konkurss


Apes novada
Apes pagasta
ceļa “Lipski-
Jaunlāči-
Eglītes” posma
pārbūve

Investīciju
projekta “Uzņēmējdarbības

attīstībai
nepieciešamās
infrastruktūras
nodrošināšana
Apes novada

Apes pagastā”  
ietvaros Eiropas
Reģionālās attīstības
fonda Darbības
programmas
“Izaugsme un nodarbinātība”
3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”

2017/35 ERAF  08.01.2018.
plkst.14:00 
 Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Pielikums Nr.5.1.
Tāmes un kopsavilkums ceļa
“Lipski-Jaunlāči-Eglītes”
posma
pārbūvei


 Pielikums
Nr.7 Būvprojekts ceļa
“Lipski-
Jaunlāči-
Eglītes”

posma
pārbūvei


Pielikums  Darba Organizēšanas projekts
ceļa
“Lipski-
Jaunlāči-
Eglītes”
posma
pārbūvei


 Iepirkuma procedūras
ziņojums
 


Līgums
SIA Limbažu ceļi

13.12.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
 
Atklāts konkurss


 “Apes novada Gaujienas un Virešu pagastu
ceļu pārbūve”
Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Gaujienas un
Virešu pagastos” ietvaros (Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām

 

 

 

 

 

 

2017/34 ERAF  08.01.2018.
plkst.14:00 
Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi (Nr.1;2;3; 3.1;4;5) 

Pielikums Nr.5.2
Tāmes un kopsavilkums ceļa “A2 –Gobas” posma pārbūvei
 

Pielikums Nr.5.1
Tāmes un kopsavilkums ceļa
“Saulieši – Saliņas”
posma pārbūvei
 

 


Pielikums Nr.8 
Būvprojekts
ceļa A2 Gobas
 


Pielikums Nr.8.1
Darba organizēšanas projekts
ceļa A2 Gobas

  


Pielikums Nr.7 Būvprojekts ceļa “Saulieši – Saliņas” posma pārbūve


Pielikums Nr.7.1 Darba organizēšanas projekts ceļa “Saulieši – Saliņas” posma pārbūve

 

Iepirkuma procedūras
ziņojums


Līgums
SIA Limbažu
ceļi

29.11.2017. Tirgus izpēte


Apes novada
Apes pagasta 
ceļa “Lipski – Jaunlāči –
Eglītes” posma pārbūve

 Eiropas
Reģionālās
attīstības fonda Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”

Investīciju projekta  “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana

Apes novada Apes pagastā”  ietvaros būvdarbu  
BŪVUZ-RAUDZĪBAS DARBI

 

 

 

 

 2017/33  05.12.2017.
plkst.14:00  
 Noteikumi


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

 Bez rezultāta
29.11.2017. Tirgus izpēte


Apes novada Gaujienas
un Virešu
pagasta ceļu pārbūve

 Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām 

Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Gaujienas un Virešu pagastos” ietvaros būvdarbu  
BŪVUZ-
RAUDZĪBAS DARBI

 

 

 

 

 2017/32  05.12.2017.
plkst.14:00 
 Noteikumi


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

  Bez rezultāta
22.11.2017. Tirgus izpēte


Būvuzraudzības
darbi.
Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa
“Gaujienas Tautas nama ēkas jumta
un bēniņu
pārseguma atjaunošana”

 

2017/31  23.11.2017.
plkst.14:00
Noteikumi   Līgums SIA Būvprojekts
01.11.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
 
Atklāts konkurss 


Valsts
nozīmes arhitektūras pieminekļa Gaujienas
Tautas nama
ēkas jumta
un bēniņu pārseguma atjaunošana

2017/29   21.11.2017.
plkst.14:00
Nolikums


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi


Pielikums Nr.3.1


Būvprojekts
Gaujienas
tautas nams 

1 Sējums
TS AR UPP

Gaujienas
tautas nams

2 sējums 
BK

Gaujienas tautas nams
3 sējums
EL ELT

Gaujienas tautas nams
4 sējums
UAS 

Gaujienas
tautas nams
5 sējums
LKT 

Gaujienas
tautas nams
6 sējums
DOP BA


Atbildes uz jautājumiem


Jautājumi
par BŪV-
PROJEKTU

Atbildes
par BŪV-PROJEKTU

 

 

 

Iepirkuma procedūras
ziņojums
 
 Līgums
SIA RRCI
18.10.2017.  Tirgus izpēte


“Speciālistu piesaiste
slimību
profilakses un veselības veicināšanas nodarbību
norises nodrošināšanai –

projektā Nr. 9.2.4.2/16/I/057 “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību

profilaksei Apes novadā”
JOGAS NODARBĪBU VADĪŠANA 

 

 

 2017/3-057 23.10.2017.
plkst.17:00 
 Nolikums


 Pielikums
Nr.2_
Pieteikuma
forma


 

Pielikums Nr.3_
Finanšu piedāvājums

 
Līgums
Inguna
Baranovska


10.10.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


Bormaņ-
muižas parka “Vidus” dīķa tīrīšana un
slūžu atjaunošana Trapenē

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta Nr. 16-07-AL19-A019.2204-000001 “Bormaņmuižas
parka “Vidus” dīķa tīrīšana un slūžu atjaunošana Trapenē”
  2017/28    23.10.2017.
plkst.10.00
Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Bormaņ-
muižas parka Vidus dīķa tīrīšana_
īpašuma dokumenti
 


Darbu apjomi, foto


Dīķa profili


Tilta specifikācija


Topogrāfijas plāns


Ūdens regulēšanas būve


Pielikums Nr.3
Finanšu piedāvājums

 

Informatīvs paziņojums
par iepirkuma rezultātu
  


Līgums
SIA Geo
Solutions

10.10.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


Gaujienas
pagasta notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu dūņu drenāžas
laukuma izbūve identifikācijas

 

 2017/27   23.10.2017.
plkst.10.00
Nolikums

 


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi


 Pielikums
Nr. 3.1


Pielikums
Nr.7 Tehniskais
projekts


Precizēts saskaņā ar būvprojektu


PRECIZĒTS Pielikums
Nr. 3.1
 

 

 

 

Informatīvs paziņojums
par rezultātu
 


Līgums_
SIA ASE


 

10.10.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā


Automašīnas
iegāde
Apes novada
domes
saimniecības vajadzībām

 

 2017/26   23.10.2017.
plkst.10.00 
 Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

 

Iepirkums pārtraukts finansu
trūkuma dēļ
 
 04.10.2017.  Tirgus izpēte


 Fizisko
aktivitāšu veicināšanas pasākums pirmsskolas un sākumskolas bērniem ar

vecākiem vai vecvecākiem

2017/2-057   10.10.2017.
plkst.17.00
 Nolikums


Pielikums Nr.2_
Pieteikuma forma


Pielikums Nr.3_
Finanšu piedāvājums

Līgums
_Lāsma
Kalniņa
 
02.10.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


Apes novada pašvaldības ielas/ceļu/
laukumu uzturēšana
2017./2018. gada ziemas periodā 

 2017/25  13.10.2017. plkst.10.00  Nolikums


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi 

 


Informatīvs paziņojums par rezultātu Līgums
SIA LPKS
Gaujiena


Līgums
SIA Salviko


Līgums
Ernests
Purakalns


Līgums
ZS Lejas
Rudzīši-
Zvejnieki
 

 


Līgums
Zintis
Kolendo

28.09.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


“Pārtikas
iepirkums
izglītojamo ēdināšanai
Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskolā
un Vidagas
mācību
punktā,
piemērojot
zaļā iepirkuma kritērijus”

 2017/24  09.10.2017. plkst.14.00  Nolikums


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi


Tehniskā specifikācija

 Līgums
SIA Alta S


Līgums
AS Smiltenes
piens


Līgums
SIA Kabuleti
Fruit


Līgums
SIA Rēzeknes
gaļas kombināts
 

26.09.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Trapenes sākumskolā
un sociālās aprūpes
centra
„Trapene” iemītnieku ēdināšanai, piemērojot
zaļā
iepirkuma kritērijus”

2017/23   06.10.2017. plkst. 14.00   Nolikums


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi

Tehniskā specifikācija

Līgums
SIA Alta S


Līgums
SIA BajardsLīgums
AS Smiltenes
piens


Līguma
SIA Kabuleti
Fruit

 

05.08.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


Konstrukciju pastiprināšana
un jumta
seguma
iebūve Apes vēstures
un
amatniecības centra ēkai

2017/22   18.09.2017. plkst. 10.00   Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Pielikums Nr.3.1.(tāme)


AR-1_visp rad Piel.Nr.1 .
AR5_griez 
Piel.Nr.1
AR-6_griez 
Piel.Nr.1
AR-7_fasades 
Piel.Nr.1
AR-8_fasades
Piel.Nr.1
AR-9_grida
Piel.Nr.1
AR-10_grida
Piel.Nr.1
AR-11_griesti
Piel.Nr.1
AR-12_logi
Piel.Nr.1
AR-13_logi
Piel.Nr.1
AR-14_apdare
Piel.Nr.1
AR-15_apjomi
Piel.Nr.1
GP-1_genplans
Piel.Nr.1

 

Informatīvs paziņojums
par iepirkuma
rezultātu
 


 

Līgums 
SIA Pamati

 24.05.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


Kokskaidu
granulu
piegāde Apes novada pašvaldības iestāžu
vajadzībām 2017./18.
gada apkures sezonai

2017/20   04.09.2017. plkst. 14.00  Nolikums

 


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi


Atbildes uz jautājumiem

 

 Informatīvs paziņojums par rezultātiem


Līgums
SIA Akvarius

 21.07.2017. Tirgus izpēte


Trapenes hokeja
laukuma
apgaismojuma
izbūve,
laukuma
bortu izveide
un uzstādīšana 
  

 2017/18   25.07.2017. plkst. 17.00     Līgums SIA Jaunbērziņi


Līgums
SIA VEC

21.07.2017.  Tirgus izpēte


Fiziskās
un garīgās veselības veicinošai nometne
Apes novada
bērniem ar pamatmērķi
apgūt un pilnveidot 
orientēšanās sporta iemaņas. 
Eiropas Sociālā fonda
projekts Nr. 9.2.4.2/
16/I/057 
“Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei Apes novadā”

 2017/1-057 25.07.2017. (ieskaitot)   Noteikumi_


Izdevumu
tāme_
pielikums
finanšu piedāvājumam


Pielikums Nr.2_
pretendenta pieteikums


Pielikums Nr.3_finanšu piedāvājums


 Līgums_
biedrība
Vītolēni
 05.06.2017. Tirgus izpēte


Žoga uzstādīšana pirmsskolas grupas
bērnu rotaļu laukumam

 2017/16  15.06.2017. plkst. 16.00    Līgums
SIA TTR
Company
 
29.05.2017.  Tirgus izpēte


Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-4 rekonstrukcija

2017/15

 

 

12.06.2017. plkst. 16.00    Līgums
SIA ASE
 
 24.05.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


Apes novada iestāžu telpu remontdarbi

 2017/13 05.06.2017. plkst. 14.00  Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Foto

Līgums
SIA Pamati
 


Līgums
SIA Pamati

 

 19.05.2017 Tirgus izpēte


EKSKURSIJAS RĪKOŠANA
2017. gada
31. maijā.

EIROPAS
SOCIĀLĀ
FONDA (ESF) projekta Nr.8.3.5.0/
16/I/001

“KARJERAS ATBALSTS VISPĀRĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS aktivitātēm/ pasākumiem
Apes novada izglītības iestādēs
2017.gada maijā –
augustā
ietvaros

 2017/14  25.05.2017. plkst. 14.00    Līgums SIA Dzīvojam zaļi
 18.05.2017  Tirgus izpēte


Inventāra
iegāde Apes
novada pirmsskolas izglītības
iestādei “VĀVERĪTE”

 2017/12 29.05.2017. plkst. 14.00       Līgums _
SIA ONDULAT


Līgums_
SIA MK Dizains

 09.05.2017. Tirgus izpēte


EIROPAS
SOCIĀLĀ
FONDA
(ESF) projekta  Nr.8.3.5.0/
16/I/001
“KARJERAS ATBALSTS VISPĀRĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS aktivitātēm/ pasākumiem
Apes novada izglītības
iestādēs
2017.gada
maijā – augustā
 ietvaros 

   2017/11 19.05.2017. plkst. 14.00      Līgums_
biedrība ALTERNATĪVĀ ATTĪSTĪBA


 

Līgums_
Anna Stricka

 28.03.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 9 panta
kārtībā


Apes novada pašvaldības
ceļu uzturēšana 2017. gada
vasaras
periodā

 

 

2017/10 10.04.2017.
plkst.14.00  
 Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

 Informatīvs paziņojums
par iepirkuma rezultātiem


Līgums
VAS Latvijas autoceļu
uzturētājs

28.02.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 82 panta kārtībā


 Dolomītšķembu iegāde Apes novada pašvaldības ceļu remontiem 

 2017/9 13.03.2017.
plkst.14.00   
 Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

 

 

Informatīvs paziņojums par rezultātiem


 Līgums VAS
Latvijas auto
ceļu uzturētājs


Līgums
SIA DSG
Karjeri

21.02.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 82 panta kārtībā


“Būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības darbi vēstures un amatniecības centra izveidei
Skolas ielā 4”  

2017/8
  
06.03.2017.
plkst.12.00  
Nolikums


 

Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Noliktava
plāns


Toporgāfija


Atbildes uz jautājumiem

 

Informatīvs paziņojums par rezultātu


 Līgums SIA Būvprojekts

14.02.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 82 panta kārtībā


Būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības darbi
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros

Investīciju projektā “Apes novada, Skolas ielas 4 ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

2017/7
ERAF 
 02.03.2017.
plkst.12.00 
 Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Bibliotēka
plāns


Topogrāfija

Informatīvs paziņojums


 

Līgums
SIA Energo
Consul
 

06.02.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 82 panta kārtībā 


BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTOR-
UZRAUDZĪBA
Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” Investīciju projekta “Uzņēmējdarības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastā” ietvaros

 

  2017/6
ERAF
 17.02.2017.
plkst.14.00 
Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Cela shēma_
Virešu pag
.


Ceļa_shēma_
Gaujienas pag

Informatīvs paziņojums
par iepirkuma
rezultātu
  


Līgums
SIA Projekts
EAE

 

27.01.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 82 panta kārtībāBūvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastā” ietvaros

 2017/5
ERAF
 07.02.2017.
plkst.10.00 
 Nolikums


Pretendentiem
aizpildāmie
pielikumi


Ceļa shēma
Virešu pag.


Ceļa_shēma_
Gaujienas pag
.

Pārtraukts
sakarā ar būv-
projektēšanas nosacījumu maiņa 
25.01.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
PIL 82 panta kārtībā


Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
projekta Nr.16-07-AL12-A019.2201-000002   “Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana”

2017/4
ELFLA
06.02.2017.
plkst.14.00 
Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Darbu plāna skice


Tehniskā dokumentācija


Zemes īpašuma dokumentācija


Pielikums Nr.3
Finanšu
tehniskais
piedāvājums

(jāveic lejuplāde)

 

 

Informatīvs paziņojums par rezultātu


Līgums
SIA Ambergold

20.01.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ceļa “LIPSKI – JAUNLĀČI – EGLĪTES”
posma pārbūvei
Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā” ietvaros    
2017/3 ERAF 03.02.2017.
plkst.12.00
Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Ceļa shēma_
Apes.pag

 

Informatīvs paziņojums
par iepirkuma rezultātu


 

Līgums_
SIA
Projekts EAE
 

20.01.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība
Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastā” ietvaros
2017/2 ERAF 03.02.2017.
plkst.12.00
Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

  Pārtraukts sakarā ar iepirkuma nolikuma maiņu 
12.01.2017.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 82 panta kārtībā


Kurināmās
malkas piegāde

Apes novada iestāžu un struktūrvienību vajadzībām 2017.gadā

2017/1 23.01.2017.
plkst.14.00
 Nolikums


Pretendentam aizpildāmie pielikumi

Informatīvs paziņojums par rezultātu


Līgums
SIA_Silmalas


Līgums
SIA Grotes AB


Līgums
SIA Diana

 


2016.gads

Izsludināts Nosaukums 

Identifi-kācijas
Nr.

Iesniegšanas
termiņš

 Nolikums,
pielikumi

Rezultāts
30.12.2016.
Paziņojums IUB mājas lapā 

PIL 82 panta kārtībā


 “Inventāra un aprīkojuma iegāde apmeklētājiem pievilcīgas vides radīšanai
Gaujienas tautas namā”

Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam 

apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

projekta Nr.16-07-
AL12-A019.2203-000003  “Inventāra un
aprīkojuma iegāde apmeklētājiem pievilcīgas vides radīšanai Gaujienas tautas namā”  ietvaros

 Apes ND
2016/27 
  11.01.2016.
plkst.14.00 
 Nolikums


 

Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


 

 Atbildes uz jautājumiem


Informatīvs paziņojums par rezultātiem


Līgums SIA Valdis


Līgums SIA _Diogens audio


Līgums SIA_Sentios

13.12.2016.
Paziņojums IUB mājas lapā
PIL 82 panta kārtībā


Kurināmo skaidu piegāde Apes novada Gaujienas pagasta pārvaldes centrālās katlu mājas vajadzībām  

 Apes ND
2016/25
  27.12.2016.
plkst.14.00 
 Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

 Informatīvs paziņojums par rezultātu


Līgums_SIA Vaidens

06.12.2016.
Paziņojums IUB mājas lapā
PIL 82 panta kārtībā


Projektēšanas
darbi un autoruzraudzības
darbi Apes novada pašvaldības
grants ceļu pārbūvei” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības
programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

 

 Apes ND
2016/24
28.12.2016.
plkst.14.00   
Nolikums


Atbilde uz pretendenta jautājumu 


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


 Pielikums nr.1.1


Pielikums nr.1.2


Pielikums
nr.1.3


Pielikums
nr.1.4


Pielikums
nr.1.5

Informatīvs paziņojums par rezultātiem


 

Līgums SIA Polyroad


Līgums SIA Projekts EAE

02.12.2016.
Paziņojums IUB mājas lapā   
atklāts konkurss


Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Apes ND
2016/22 
 02.01.2017.
plkst. 14.00  
Nolikums


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi

Iepirkuma procedūras ziņojums


Līgums SIA_Virši

25.11.2016.
Paziņojums IUB mājas lapā  
PIL 82 panta kārtībā


Gaujienas tautas nama ēkas jumta un bēniņu pārseguma atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

 Apes ND
2016/21
15.12.2016.
plkst. 14.00  
Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi 


PILSKALNI_
norādījuni_
VKPAI_
27.03.2015


TAA_GTN_pdf

 Informatīvs paziņojums par rezultātiem


Līgums_SIA Arhitektes Ināras Caunītes birojs

22.11.2016.
Paziņojums IUB mājas lapā  
PIL 82 panta kārtībā


Apes pilsētas tranzīta ielu apsaimniekošana 2017.gadam

Apes ND
2016/20 
05.12.2016.
plkst. 14.00  
 Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

 Informatīvs paziņojums par rezultātu


Līgums_VAS Latvijas autoceļu uzturētājs

24.10.2016.
Paziņojums IUB mājas lapā 
PIL 82 panta kārtībā


Apes novada pašvaldības ielas/ceļu/laukumu uzturēšana 2016/17. gada ziemas periodā

Apes ND
2016/19
04.11.2016.
plkst. 14.00 
Nolikums


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi

Līgums _ Ernests Purakalns


Līgums SIA Salviko


Līgums SIA LPKS Gaujiena


Līgums SIA Eirastars

17.10.2016.
Paziņojums IUB mājas lapā 
 PIL 82 panta kārtībā


Projektēšanas darbi un autoruzraudzības darbi Apes novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei”  Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

 

 

Apes ND
2016/18
ELFLA 
 28.10.2016.
plkst. 14.00  
 Nolikums


Informatīvs pielikums-Ceļu reģistra saraksts


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi


Pielikums 1.1
Pielikums 2.1


Pielikums 1.2
Pielikums 2.2


Pielikums 1.3
Pielikums 2.3


Pielikums 1.4
Pielikums 2.4


Pielikums 1.5
Pielikums 2.5

 Pārtraukts

(finanšu nepietiekamības dēļ)
02.09.2016.
Paziņojums IUB mājas lapā 
PIL 82 panta kārtībā


Gaujienas pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu drenāžas laukuma izbūve

 Apes ND
2016/17
12.09.2016.
plkst. 14.00  
Atbildes uz jautājumiem


 

 Nolikums


Pielikums Nr.3.1.- tāmes veidne 


Pielikums Nr.7


Pielikums
Nr.8-būvprojekts


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

Pārtraukts

(finanšu nepietiekamības dēļ)
02.09.2016.
Paziņojums IUB mājas lapā 
PIL 82 panta kārtībā


„Pašvaldības autoceļa V411 „Līves-Kalnvidi” seguma remonts 1,5 km posmā”

Apes ND
2016/16
 12.09.2016.
plkst. 14.00 
Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi
 

 Informatīvs paziņojums par rezultātu


Līgums SIA
Jaunberzini

23.08.2016.
Paziņojums IUB mājas lapā 
PIL 82 panta kārtībā


 „Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Trapenes pamatskolā un sociālās aprūpes centra „Trapene” iemītnieku ēdināšanai, piemērojot zaļā iepirkuma kritērijus”

Apes ND
2016/15 
 05.09.2016.
plkst. 14.00  
Nolikums


Iepirkuma 8. daļas tehniskas kļūdas labojums


 

Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

 

Informatīvs paziņojums par rezultātiem


 

Līgums Futurus Food


Līgums AS Smiltenes piens

Līgums SIA Kabuleti fruit


Līgums_SIA Bajards


Līgums_SIA Alta S


Līgums_SIA Lietas MD

 23.08.2016.
Paziņojums IUB mājas lapā 
PIL 82 panta kārtībā


 

Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā, piemērojot zaļā iepirkuma kritēriju

 Apes ND
2016/14
05.09.2016.
plkst. 14.00  
Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi 

 Informatīvs paziņojums par rezultātiem


Līgums SIA Futurus Food


Līgums AS Smiltenes piens


Līgums SIA Kabuleti fruit


Līgums_SIA Bajards


Līgums_SIA Alta S


Līgums_SIA Lietas MD


Līgums_SIA Nākotne Export

16.08.2016.
Paziņojums IUB mājas lapā 
PIL 82 panta kārtībā


Ietves pārbūve
Apes pilsētas
Pasta ielā

Apes ND
2016/13 
29.08.2016.
plkst. 14.00  
 NOLIKUMS


Pretendentam aizpildāmie pielikumi


Objekta novietojuma shēma


Ape_GP1


Ape_TS-1


BA_Ape


DOP_Ape_TS


Tehniskās_
specifikācijas


Pielikums
Nr.3.1


fotofiksacijas_
Ape

Informatīvs paziņojums par rezultātiem


 

 Līgums SIA Ceļinieks 2010


 

16.08.2016.
Paziņojums IUB mājas lapā 
PIL 82 panta kārtībā


Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Apes novada pašvaldībai

 

Apes ND
2016/12 
29.08.2016.
plkst. 14.00 
 Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

 Informatīvs paziņojums par rezultātiem


Līgums LPKS_ GAUJIENA


Līgums SIA Sabiedriskais autobuss

04.08.2016.
Paziņojums IUB mājas lapā 
 PIL 82 panta kārtībā


Kokskaidu granulu piegāde Apes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2016./2017.
gada apkures sezonai

Apes ND
2016/11
15.08.2016.
plkst. 10.00
 Nolikums


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi

 

 Informatīvs paziņojums par rezultātiem


Līgums_SIA Akvarius

20.07.2016.
Paziņojums IUB mājas lapā 
 PIL 82 panta kārtībā


Gaujienas tautas nama ēkas jumta un bēniņu pārseguma atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

 Apes ND
2016/10
  01.08.2016.
plkst. 14.00
 Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


PILSKALNI_
noradijuni_
VKPAI_
27.03.2015


TAA_GTN_pdf

  Iepirkums pārtraukts.
Pamatojums
: Nav iesniegts neviens piedāvājums
15.07.2016.
Paziņojums IUB mājas lapā 
 PIL 82 panta kārtībā


 

Kancelejas preču, biroja papīra,saimniecības preču un mācību materiālu piegāde Apes novada domei un tās pakļautībā esošajām iestādēm / struktūrvienībām

Apes ND
2016/9
 26.07.2016.
plkst. 10.00
Nolikums


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

 

 Informatīvs paziņojums par rezultātiem


Līgums ar SIA Vidzemes papīrs 

22.06.2016.
Paziņojums IUB mājas lapā 
 PIL 82 panta kārtībā


 

Esošās ūdensapgādes sistēmas paplašināšana Apes pilsētā

Apes ND
2016/8 
 05.07.2016.
plkst. 14.00 
Jautājumi un atbildes par iepirkumu


Nolikuma grozījumi


Nolikums


Iesniedzējam aizpildāmie pieteikumi


Tāmes Ape 2106 Finašu piedāvājums


AR01
GP01

GP02
GP03
GP04

BA 2006
Buvatļauja
DOP-1
DOP apraksts
Proj.uzd. UKT2016 Ape
Skaidr Aprakst Tehn not Hig. un ves.2006 

Tehn not. Lattelecom
Tehn not.Sadales tikls
Tehniskie not.Kom.nod (1)
UKT_4
UKT_11
UKT_13
UKT 12
ŪKT1
ŪKT2
ŪKT3
ŪKT5
ŪKT6
ŪKT7
ŪKT8
Zemes īpašumi1
Zemes īpašumi3
Zemes īpašumi4
Zemes ipašumi5
 Zemes īpašumi6  

 Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātu


Līgums_SIA Woltec 

15.04.2016.  Tirgus izpēte


Apes novada pašvaldībai piederošo grants ceļu tehniskā stāvokļa novērtēšana

Apes ND
2016/7
  24.05.2016.
plkst. 14.00
 Nolikums


Tehniskā specifikācija


Pretendentam iesniedzamie pielikumi

 Līgums SIA
Sistēmekperts
15.04.2016.  Tirgus izpēte


Energoefektivitātes novērtējuma veikšana un pagaidu energosertifikātu izstrāde Apes un Gaujienas tautas namiem, Trapenes kultūras namam

Apes ND
2016/6
 22.04.2016.
plkst. 14.00
 Noteikumi


Pretendentam aizpildāmie pielikumi


Tehniskā specifikācija

 Līgums SIA Omnes Solutions
06.04.2016.
Paziņojums IUB mājas lapā
 PIL 82 panta kārtībā


Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas zāles remonts

 Apes ND
2016/5
 19.04.2016.
plkst. 14.00
 Nolikums


Pretendentam aizpildāmie pielikumi


Tāme

 Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātu


Līgums_
SIA Pamati

04.04.2016.
Paziņojums IUB mājas lapā
PIL 82 panta kārtībā


 

Apes novada pašvaldības ceļu uzturēšana vasaras periodā 

 

Apes ND
2016/4 
19.04.2016.
plkst. 14.00 
 Nolikums


Pretendentam aizpildāmie pielikumi

  Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātiem


Līgums VAS Latvijas autoceļu uzturētājs

04.04.2016.
Paziņojums IUB mājas lapā
PIL 82 panta kārtībā


 

 Publiskās tualetes izbūve Skolas ielā 4, Apē

 Apes ND
2016/3
 19.04.2016.
plkst. 14.00
 Nolikums


Pretendentam aizpildāmie pielikumi


UK_UKT_Ape_
WC_6 lapas (1)
APE -1-Model
APE -2-Model
APE -3-Model
APE 4-Model
APE -5-Model
APE 6-Model
APE -7-Model
APE -8Model


Finanšu piedāvājums-tāmes

 Līgums SIA Pamati
22.01.2016. Apes novada Gaujienas ciema un Vidagas ciema ielu apgaismojuma tīklu pārbūve Apes ND
2016/2
04.02.2016.
plkst. 14.00
Uzaicinātajiem pretendentiem.
Iepirkuma izvēles pamatojums
(1 MB, pdf)
 Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātu


Līgums_SIA Remus Elektro


Līgums_SIA Elbra

12.01.2016.
Paziņojums IUB mājas lapā  
PIL 82 panta kārtībā


 Kurināmās malkas piegāde Apes novada iestāžu un struktūrvienību vajadzībām 2016. gadā.

 Apes ND
2016/1
 25.01.2016.
plkst. 14.00 
 Nolikums
(5 MB, pdf)


Pretendentam aizpildāmie pielikumi
(151 KB, doc)

 Līgums SIA _AGS Auto

 

 

 

 


2015.gads

Izsludināts Nosaukums

Identifi-kācijas
Nr.

Iesniegšanas

termiņš

 Nolikums,
pielikumi

Rezultāts
15.12.2015.
Paziņojums IUB mājas lapā  
PIL 82 panta kārtībā


Kurināmo skaidu piegāde Apes novada Gaujienas pagasta pārvaldes centrālās katlu mājas vajadzībām

 Apes ND
2015/21
29.12.2015.
plkst. 14.00 
 Nolikums
(143KB, pdf)


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi
(93 KB, doc)

Informatīvs paziņojums par rezultātu


Līgums SIA Vaidens

26.11.2015.
Paziņojums IUB mājas lapā   

PIL 82 panta kārtībāApes pilsētas tranzīta ielu apsaimniekošana 2016. gadā

 
Apes ND
2015/20 
07.12.2015.
plkst. 14.00  
Nolikums
(945 KB, pdf)


Pretendentam aizpildāmie pielikumi
(123 KB, doc)

Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātu
(123 KB, pdf)


Līgums_VAS Latvijas Autoceļu uzturētājs

16.11.2015.
Paziņojums IUB mājas lapā  
PIL 82 panta kārtībā


Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Trapenes pamatskolā, piemērojot zaļā iepirkuma kritērijus

 Apes ND
2015/19
30.11.2015.
plkst. 14.00 
 Nolikums
(237 KB, pdf)


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi
(130 KB, doc)


Tehniskā specifikācija
(422 KB, pdf) 

 Informatīvs paziņojums par rezultātiem
(60 KB, pdf)


Līgums
SIA Alta -S


Līgums
SIA Forevers


Līgums SIA Kabuleti Fruit

04.11.2015. Tirgus izpēte


“Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu drenāžas laukuma projektēšana pie Gaujienas ciema NAI un būvdarbu autoruzraudzība”

Apes ND
2015/18
 13.11.2015.
plkst. 12.00 
   Līgums_SIA Jura Viocehoviča projektēšanas birojs
09.11.2015.
Paziņojums IUB mājas lapā 
Atklāts konkurss


Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Apes ND
2015/17
07.12.2015.
plkst. 14.00 
 Nolikums
(235 KB, pdf) 


Pretendentam iesniedzamie  pielikumi
(113 Kb, doc) 

Iepirkuma procedūras ziņojums


Līgums_SIA Virši A

15.10.2015.
Paziņojums IUB mājas lapā 
PIL 82 panta kārtībā


Apes novada pašvaldības ielu/ceļu / laukumu uzturēšana 2015./16. gada ziemas periodā

 Apes ND
2015/16 
26.10.2015.
plkst. 14.00 
Nolikums
(246KB, pdf)


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi
(414 KB, pdf)

 Paziņojums par iepirkuma rezultātiem
(60 KB, pdf)


Līgums_LPKS Gaujiena


Līgums_Ernests Purakalns


Līgums_SIA Salviko


Līgums_SIA Eirastar

30.09.2015.
Paziņojums IUB mājas lapā 
PIL 82 panta kārtībā


Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā, piemērojot zaļā iepirkuma kritērijus

Apes ND
2015/15 
12.10.2015.
plkst. 14.00  
 Nolikums 
(289KB, pdf)


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi
(135  KB, doc)


Tehniskā specifikācija
(135  KB, doc)

Informatīvs paziņojums par rezultātiem
(2 MB, pdf)


Līgums_ SIA Lietas MD


Līgums _AS Smiltenes Piens


Līgums Alta S


Līgums Kabuleti Fruit

24.08.2015.
Paziņojums IUB mājas lapā 
PIL 82 panta kārtībā


Kokskaidu granulu piegāde Apes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2015/2016 gada apkures sezonai

 Apes ND
2015/14
04.09.2015.
plkst. 14.00 
Nolikums
(265 KB, pdf)


Pretendentam aizpildāmie pielikumi
(183 KB, doc) 


Jautājumi un atbildes

Informatīvais paziņojums par  rezultātiem


Līgums_SIA Akvariuss

14.08.2015. Tirgus izpēte


„Šķiroto atkritumu konteineru
laukumu izbūve”

Apes ND
2015/13
21.08.2015.
plkst. 10.00
  Līgums_SIA RCI Gulbene 
27.07.2015.
Paziņojums IUB mājas lapā
PIL 82 panta kārtībā


Bioloģisko
notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu izbūve Sikšņu pamatskolā un bērnudārzā
 

Apes ND
2015/12
07.08.2015.
plkst. 14.00
 Nolikums
(
265 KB, pdf)


Pretendentam iesniedzamie
pielikumi
(142 KB, doc) 


Pielikums Nr. 6.1


Pielikums Nr. 6.2


Pielikums Nr.9

APU_Vidaga
ELT_1_lapa
ELT_2_lapa
ELT_3_lapa
ELT_4_lapa
I_sejuma_
Buvprojekta_
sastavs_Vidaga
I_sejuma_saturs_
Vidaga
I_sejuma_
starplapas
_Vidaga
I_sejuma_
Titullapa_
Vidaga
Madonas_RVP_
atzinums
Madonas_RVP_
tehniskie_
noteikumi
pielikumi_
skola_1

pielikumi_
skola_2

pielikumi_
skola_3

pielikumi_
skola_4

pielikumi_
skola_5

pielikumi_
skola_6

pielikumi_
skola_7
pielikumi_
skola_8

Pielikums 8
Pielikums Nr.7
Proj_uzdevums_
SKOLA
Specifikacija_
skola

TN_Sadales_
tikli

topografija
UKT-1_lapa
UKT-2_lapa
UKT-3_lapa
UKT-4_lapa
UKT-5_lapa
Vidaga_skola_
dop

Vidaga_skola_
paskaidrojuma_
raksts2


Pielikums
Nr.10

APU_Vidaga_
bernudzarzs
Buvprojekta_
sastavs_
Vidaga
ELT_1_lapa.
ELT_2_lapa.
ELT_3_lapa.
ELT_4_lapa.
I_sejuma_
Buvprojekta_
sastavs_Vidaga
I_sejuma_
starplapa_
Vidaga
I_sejuma_
Titullapa_
Vidaga_
bernudarzs
II_sejuma_
saturs_
Vidaga
II_sejuma_
Titullapa_
Vidaga_
bernudarzs

Madonas_RVP_
atzinums
Madonas_RVP_
tehniskie
_noteikumi_1
Paskaidrojuma_
raksts

Pielikumi_
bernudarzs_1

Pielikumi_
bernudarzs_2

Pielikumi_
bernudarzs_3

Pielikumi_
bernudarzs_4

Pielikumi_
bernudarzs_5

Pielikumi_
bernudarzs_6

Pielikumi_
bernudarzs_7

Pielikumi_
bernudarzs_8

Pielikumi_
bernudarzs_9

Pielikumi_
bernudarzs_10

Proj_uzdevums_
Bernudarzs
specifikacija_
bernudarzs

TN_Sadales_tikli
topografija
UKT_1_lapa.
UKT_2_lapa.
UKT_3_lapa.

UKT_4_lapa-1
UKT_5_lapa.
Vidaga_
bernudarzs_
dop

Vidaga_
bernudarzs_
paskaidrojuma_
raksts
 

Informatīvais paziņojums par rezultātiem
(160 KB, pdf)


Līgums_SIA Rubate
(585 KB, pdf)

  PIL 8.2 panta 16. daļas 1. punkta kārtībā
(B daļas pakalpojuma iepirkums)


Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Apes novada Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā

 

Apes ND
2015/11
    Līgums
(2 MB, pdf)


Informācija par iepirkuma rezultātu
(106 KB, pdf)

10.07.2015.
 Paziņojums IUB mājas lapā 
PIL 82 panta kārtībā


Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai  Apes novada pašvaldībai

Apes ND
2015/10
 21.07.2015.
plkst. 14.00
Nolikums
(220 KB, pdf)


Pretendentam iesniedzamie
pielikumi
(227 KB, doc)

 Informatīvs paziņojums par rezultātiem


Līgums LPKS Gaujiena


Līgums
B-Tour

 10.07.2015.
 Paziņojums IUB mājas lapā 
PIL 82 panta kārtībā


Dolomītšķembu iegāde Apes novada pašvaldības ceļu remontiem

Apes ND
2015/9
 21.07.2015.
plkst. 14.00
Nolikums
 (183 KB, pdf)


Pretendentam iesniedzamie
pielikumi
 (127 KB, doc0

Informatīvs paziņojums par rezultātiem


Līgums
VAS Latvijas autoceļu uzturētājs

(307 KB, pdf)


Līgums
SIA DSG Karjeri
(346 KB, pdf)

 

 27.06.2015.
 Paziņojums IUB mājas lapā 
PIL 82 panta kārtībā


Pārtikas produktu iegāde sociālā aprūpes centra „Trapene” vajadzībām

 Apes ND 2015/8  08.07.2015.
plkst. 14.00
Nolikums
(229 KB, pdf)


Pretendentiem iesniedzamie
pielikumi
(124 KB, doc)
 

 Informatīvs paziņojums par rezultātiem


Līgums AS Smiltenes piens
(2 MB, pdf)


Līgums-SIA Forevers
(2 MB, pdf)


Līgums-SIA Kabuleti Fruit
(2 MB, pdf)


Līgums-SIA Alta S
(2 MB, pdf)


Līgums SIA Lietas MD
(2 MB, pdf)

 18.06.2015.
 Paziņojums IUB mājas lapā 
PIL 82 panta kārtībā 


Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Apes novada pašvaldībai                                        

 Apes ND 2015/7  01.07.2015. plkst. 14.00  Nolikums
(206 KB, doc)


Aizpildāmie
nolikuma pielikumi

(267 KB, doc)

pārtraukts
01.06.2015.
 Paziņojums IUB mājas lapā
PIL 82 panta kārtībā


Kancelejas preču, biroja papīra, saimniecības preču un mācību materiālu piegāde Apes novada domei un tās pakļautībā esošajām iestādēm / struktūrvienībām  

Apes ND
2015/6
12.06.2015.
plkst.14:00
 Nolikums
(229 KB, pdf)Iesniedzamie
pielikumi

(578 KB, doc)

 

Līgums_SIA Vidzeme papīrs
(
2 MB, pdf)


Informatīvs paziņojums par rezultātiem
(986 KB, pdf)

22.05.2015.
 Paziņojums IUB mājas lapā
PIL 82 panta kārtībā


Mēbeļu un sporta inventāra izgatavošana, piegāde, uzstādīšana un mācību līdzekļu piegāde Apes novada pirmsskolas izglītības iestādēm „Vāverīte” un „Taurenītis”

Apes ND
2015/5
 03.06.2015.
plkst.14:00
Nolikums
(229 KB, pdf)


 

Iesniedzamie
pielikumi
(94 KB, doc)


 

Precizējums 2. daļas-Matrači- Tehniskajā specifikācijā
(30 KB, pdf)

Tehniskkā specifikācija
(4 MB, pdf) 

 

 Informatīvs paziņojums par rezultātiem 
(98 KB, doc)


Līgums SIA Lazurīts S


Līgums SIA Ašukalns


Līgums Lindstells


Līgums SIA Akute


Līgums SIA Katūns


Līgums SIA Lietvārds IT


Līgums
SIA NK
Studio 

12.05.2015.
 Paziņojums IUB mājas lapā
PIL 82 panta kārtībā


Tehniskā aprīkojuma pieslēgšana internetam vai esoša interneta pieslēguma jaudas palielināšana un bezvadu interneta pieejas zonas izveide projekta „Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un esošo pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes novadā” ietvaros.

ERAF līdzfinansētā projekta „ Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un esošo pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes novadā” ietvaros. Vienošanās Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/076
Apes ND
2015/4
 25.05.2015.
plkst.10:00
Nolikums
(229 KB, pdf) 


 

Iesniedzamo
dokumentu formas
(166 KB, doc)

 Līgums
SIA Telia Latvija
(1 MB, pdf)


Līgums AS Capital
(2 MB, pdf)


Informatīvs paziņojums par rezultātiem
(
53 KB, pdf)

31.03.2015
Paziņojums IUB mājas lapā
Atklāts konkurss


Apes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte”piebūves būvniecība 

Apes ND
2015/3
27.04. 2015.
plkst. 14.00
Jautājumi un atbildes
Koriģēti darbu apjomi 17.04.2015


Nolikums
(504 KB, pdf)


Aizpildāmie pielikumi
(195 KB, doc)


Pielikums Nr.2.1.-Darba tāmes


Pielikums Nr.8
Tehniskais projekts 

APE_
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ape AV 1 LAB

Ape AV 2 LAB

Ape AV 3 LAB

Ape AV 4 LAB

Ape AV 5LAB

Ape AV 6 LAB

APE gen 2

APE gen

APE.SAT.4.Lab

APE.SAT.Lab1

APE.SAT.Lab2

APE.SAT.Lab3

ape_pasta_25ar

ape_pasta_25bk

DA pieb

pask 1

pasta25_spec_ar

pasta25_spec_bk

pieb gaisma

pieb kont

pieb mat

 Līgums_SIA RCI Gulbene
(
572 KB, pdf)


 

Iepirkuma procedūras ziņojums
(1 MB, pdf)

 

23.03.2015
Paziņojums
IUB mājas lapā   
 PIL 8.2 panta kārtībā


Apes novada pašvaldības
ceļu uzturēšana vasaras periodā

  Apes ND 2015/2 07.04.2015. plkst. 14:00
Nolikums 

(207 KB, pdf)


Nolikuma
aizpildāmie
pielikumi

(148 KB, doc) 

 Paziņojums
par rezultātiem


Līgums VAS Latvijas autoceļu
uzturētājs

23.01.2015
Paziņojums
IUB mājas lapā 
 
Atklāts konkurss


Pārtikas
iepirkums izglītojamo ēdināšanai Gaujienas internātpamatskolā 

Apes ND
2015/1 
23.02.2015.
plkst. 14.00
Nolikums
(421 KB,pdf)


Nolikuma aizpildāmie pielikumi
(85 KB, doc)

Iepirkuma procedūras ziņojums


SIA Kabuleti Fruit


Līgums_AS Tukuma Piens


Līgums_SIA Alta S


Līgums_SIA Forevers


Līgums SIA Kabuleti Fruit


Līgums SIA  Sanitex

 


 

2014.gads

Kurināmās malkas piegāde Apes novada  iestāžu un struktūrvienību vajadzībām 2015. gadā”
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/24)

Līgums_SIA Diana (870 KB, pdf)

Paziņojums par rezultātiem (124 KB, pdf)

Nolikuma aizpildāmie pielikumi (166 KB, pdf)

Nolikums  (166 KB, pdf)

Paziņojums IUB mājas lapā

 

“Kurināmo  skaidu piegāde Apes novada Gaujienas pagasta pārvaldes centrālās katlu mājas vajadzībām”
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/23)

Līgums_SIA Vaidens (282 KB, pdf)

Paziņojums par rezultātātiem (99 KB, pdf)

Nolikuma aizpildāmie pielikumi (81 KB, doc)

Nolikums (134 KB,pdf)

Paziņojums IUB mājas lapā

Apes pilsētas un Apes pagasta pašvaldības ceļu/ielu un laukumu uzturēšana 2014./15. gada ziemas periodā
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/22)

Līgums SIA Salviko (573 KB, pdf)

Paziņojums par rezultātiem (38.6 KB, pdf)

Nolikuma aizpildāmie pielikumi (233 KB, doc)

Nolikums (641 KB, pdf)

Paziņojums IUB mājas lapā

Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē „Taurenītis”
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/21)

Līgums_SIA Kabuleti Fruit (401 KB, pdf)

Līgums_SIA Forever (343 KB, pdf)

Līgums_Smiltenes Piens (349 KB, pdf)

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem (234 KB, pdf)

Nolikuma aizpildāmie pielikumi (72 KB, doc)

Nolikums (694 KB, pdf)

Paziņojums IUB mājas lapā

Apes pilsētas tranzīta ielu apsaimniekošana 2015. gadam
(Identifikācijas Nr.: Apes ND 2014/20)

Līgums Latvijas Autoceļu uzturētājs (312 KB, pdf)

Nolikuma aizpildāmie pielikumi (150 KB, doc)

Nolikums (790 KB, pdf)
Paziņojums IUB mājas lapā

Apes novada pašvaldības ceļu/ielu un laukumu uzturēšana 2014./15. gada ziemas periodā

(Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/19)

 Līgums_SIA Eirastars_Trapene (318 KB, pdf)

Līgums_LPKS Gaujiena (357 KB, pdf)

Rīkojums par iepirkuma 1. un 2. daļas pārtraukšanu (10.23 KB, pdf)

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem (230 KB pdf)

Nolikums (878 KB, pdf)

 Nolikuma aizpildāmie pielikumi 

Paziņojums IUB mājas lapā

Statuss: PĀRTRAUKTS (pamatojums- kļūda paziņojumā par plānoto līgumu). Tiks izsludināts jauns iepirkums.

 Apes novada pašvaldības ceļu/ielu un laukumu uzturēšana 2014./15. gada ziemas periodā

(Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/18)

Nolikums (878 KB, pdf)

Paziņojums IUB mājas lapā

„Dzesētavu iegāde Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai“
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/17)

Līgums_SIA Arbor Medical Korporacija (283 KB, pdf)

Paziņojums par rezultātiem (92.2 KB, pdf)

Piena un piena produktu iegāde izglītojamo ēdināšanai D.Ozoliņa Apes vidusskolā

(Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/16)

Līgums_AS Smiltenes Piens

Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/15)

Līgums_Virši-A (230 KB, pdf)

Iepirkuma procedūras ziņojums (410 KB, pdf)

Nolikuma aizpildāmie pielikumi (98.5 KB, doc)

Nolikums (326 KB, pdf)

Paziņojums IUB mājas lapā

 Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/14) 

Līgums_Premia FFL (544 KB, pdf)

Līgums_ZS Vosukalni (342 KB, pdf)

Līgums_SIA Lietas MD (363 KB, pdf)

Līgums_Alta S (325 KB, pdf)

Līgums_SIA Forevers (345 KB, pdf)

Paziņojumu par iepirkuma rezultātiem

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem Nolikums (392 KB,pdf )

Paziņojums IUB mājas lapā

“Pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vienkāršota renovācija
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/13) 

Ligums (5.64 MB, pdf)

Finanšu tehniskais piedāvājums (1.26 MB, pdf)

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem (295 KB, pdf)

DA ren UK 2

UK 3

UK 1 ren pask

ren mat

ren 2 stavs ren 1 stavs k ren -1 stavs gaisma

Ape.titullapa_pask.r_saturs

Pasta_25_rekonV1

Pasta_25_rekonV2

Pasta_25_rekonV3

APE P. REKSTS REN.

AR_renovacija

pasta25_rkon_spec

Pielikums Nr. 11-Tāmes

Nolikums (640 KB,pdf )

Paziņojums IUB mājas lapā

Kokskaidu granulu piegāde Apes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2014./15 gada apkures sezonai.
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/12)

Līgums (714 KB, pdf)

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem (302 KB,pdf )

Iepirkuma nolikums (525 KB,pdf )

Paziņojums IUB mājas lapā

Dolomītšķembu iegāde Apes novada pašvaldības ceļu remontiem
(Identifikācijas nr. Apes ND 2014/11) 

Līgums_DSG Karjeri (251 KB, pdf)

Līgums (301 KB, pdf)

Paziņojums par rezultātiem (179 Kb, pdf)

Iepirkuma nolikums (491 KB, pdf)

Paziņojums IUB mājas lapā

 Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai  Apes novada pašvaldībai
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/10)

Līgums_B-Tour (379 KB,pdf)

Līgums_LPKS Gaujiena (1.62 MB, pdf)

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem (42.3 KB, pdf)

Iepirkuma nolikums (542 KB, pdf)

Paziņojums IUB mājas lapā

Apes novada pašvaldības ceļu uzturēšana vasaras periodā
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/9)

Līgums  (370 KB,pdf )

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem  (36.4 KB, pdf)

Iepirkuma nolikums (264 KB, pdf)

Paziņojums IUB mājas lapā

“Piena un piena produktu iegāde sociālā  aprūpes centra “Trapene” vajadzībām
(Identifikācija Nr. Apes ND 2014/8)

Līgums_Smiltenes Piens (919 KB, pdf)

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem (37.5 KB, doc)

Iepirkuma nolikums Paziņojums IUB mājas lapā

Degvielas iegāde Apes novada domes vajadzībām (Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/7)

Līgums (1.73 MB, pdf)

Paziņojums par rezultātiem (94.5 KB, pdf)

Iepirkuma nolikums. (9501 KB, pdf) Paziņojums IUB mājas lapā

Automašīnas iegāde Apes novada domes vajadzībām (Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/6)

Līgums (1.73 MB, pdf)

Paziņojums par rezultātiem. (96.1 KB, pdf)

Iepirkuma Nolikums (253 KB, doc)

Paziņojums IUB mājas lapā

 

Pārtikas produktu iegāde Sociālā aprūpes centra „Trapene” vajadzībām (Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/5)

Līgums_zs Vosukalni (1.91 MB,pdf)

Līgums_SIA Sanitex (1.22 MB, pdf)

Līgums _SIA Forevers (748 Kb, pdf)

Līgums (885 KB, pdf)

Līgums par maizes piegādi (670 KB, pdf)

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem (205 KB, pdf)

Iepirkuma nolikums (603 KB, pdf)

 27.02.2014. Paziņojums par tirgus izpētes rezultātiem. Apes novada dome paziņo par tirgus izpētes rezultātiem Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas vienkāršotās renovācijas būvdarbu būvuzraudzībai projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā” (identifikācijas Nr. KPFI-15.2/144) ietvaros. Iepirkuma identifikācijas numurs Apes ND 2014/3 KPFI.Tika izsūtīti uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus SIA „Sistēmeksperts”, IK ĀRE PILDS un būvuzraugam Jurim Ģērmanim. Iesniegti 2 piedāvājumi. 27.02.2014. noslēgts līgums ar IK ĀRE PILDS par summu 3980,00 EUR bez PVN.

26.02.2014. Paziņojums par sarunu procedūras rezultātiem.

Apes novada dome paziņo par sarunu procedūras rezultātiem Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas vienkāršotās renovācijas būvdarbu autoruzraudzībai projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā” (identifikācijas Nr. KPFI-15.2/144) ietvaros. Iepirkuma identifikācijas nr. Apes ND 2014/2 KPFI.Sarunu procedūra tika veikta saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 63. panta pirmās daļas 2. punktu sakarā ar to, autoruzraudzības darbi ir saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, šos darbus veic projekta autors SIA „GRAND EKO”. 26.02.2014. noslēgts līgums par autoruzraudzību ar SIA „GRAND EKO” par summu 3990,00 EUR.

17.02.2014.Paziņojums par sarunu procedūru

Apes novada dome paziņo par sarunu procedūras uzsākšanu Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas vienkāršotās renovācijas būvdarbu autoruzraudzībai. Sarunu procedūra tiek veikta, lai īstenotu Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas vienkāršotās renovācijas būvdarbu autoruzraudzību projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā” (identifikācijas Nr. KPFI-15.2/144) ietvaros.Sarunu procedūra tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 63. panta pirmās daļas 2. punktu sakarā ar to, autoruzraudzības darbi ir saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, šos darbus veic projekta autors.Iepirkuma identifikācijas nr. Apes ND 2014/2 KPFI.Pretendents, kas uzaicināts uz dalību sarunu procedūrā: SIA „GRAND EKO”Iepirkuma nolikums (477 KB, pdf)

Piena un piena produktu piegāde Gaujienas speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2014. gadā

Līgums  (1.63 MB, pdf)

 

Kurināmās Malkas piegāde Apes novada  iestāžu un  struktūrvienību vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr. APES ND 2014/1)

Līgums (273 KB, pdf)

Lēmums (iepirkuma ziņojums) (216 KB, pdf)

Apes novada dome paziņo par iepirkumu 

Iepirkuma nolikums (246 KB, doc)

Paziņojums IUB mājas lapā

                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 


 

 

Publikācijas
datums un iepirkuma kods
Publikācijas veids Iepirkuma priekšmets, dalībnieki, summa Pasūtītājs Datums

2013

       
         
06.12.2013 Rezultāts Apes pilsētas un pagasta ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2013./2014. gada ziemas sezonā (90620000-9) Apes novada dome (90000035872) Lēmums pieņemts:
Apes ND 2013/14 Piegādātājs (-ji): SIA „Salviko” (44103084981) 19.11.2013
  Līgumcena: 592,65 LVL  
03.12.2013 Rezultāts Apes novada Apes pilsētas un pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2013.gada vasaras sezonā (50230000-6) Apes novada dome (90000035872) Lēmums pieņemts:
Apes ND 2013/7 Piegādātājs (-ji): A/S „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons (4000335630) 07.06.2013
  Līgumcena: 10 687,38 LVL  
03.12.2013 Rezultāts Kurināmās malkas piegāde Apes novada domes struktūrvienību vajadzībām (03413000-8) Apes novada dome (90000035872) Lēmums pieņemts:
Apes ND 2013/2 Piegādātājs (-ji): SIA Jumis Eko (44103038677) 18.03.2013
  Līgumcena: 4 240,00 LVL  
03.12.2013 Rezultāts KANCELEJAS PREČU PIEGĀDE APES NOVADA DOMES IESTĀŽU VAJADZĪBĀM (39800000-0, 30100000-0) Apes novada dome (90000035872) Lēmums pieņemts:
Apes ND 2013/5 Piegādātājs (-ji): SIA Vidzemes papīrs (44103007893) 24.05.2013
  Līgumcena: 2 602,78 LVL  
06.11.2013 Rezultāts Lietotas vieglās pasažieru automašīnas piegāde Apes novada domei (34110000-1) Apes novada dome (90000035872) Lēmums pieņemts:
Apes ND 2013/13 Piegādātājs (-ji): Ēriku Fārnastu (10055412328) 04.11.2013
  Līgumcena: 4 900,00 LVL  
04.11.2013 Rezultāts Investīciju projekta „DZIRNAVU IELAS REKONSTRUKCIJA APES PILSĒTĀ” būvdarbi (45233000-9) Apes novada dome (90000035872) Lēmums pieņemts:
Apes ND 2012/14 ERAF Piegādātājs (-ji): SIA „Limbažu ceļi” (46603000113) Atklāts konkurss 08.10.2013
  Līgumcena: 550 457,84 LVL    
25.10.2013 Rezultāts Pārtikas produktu piegāde Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas vajadzībām 2013./2014. m.g. (15000000-8) Apes novada dome (90000035872) Lēmums pieņemts:
Apes ND 2013/10 Piegādātājs (-ji): SIA „Ažiņa komercfirma „MARKETS””, (49502001606), SIA „Kabuleti Fruit” (40003959814), SIA „Lietas MD” (4000359297), SIA „Rēzeknes gaļas kombināts (42403012397), Z/S “Vosukalni”, (43201000281) 30.08.2013
  Līgumcena: 15 603,80 LVL  
25.10.2013 Rezultāts Pavasara plūdu seku novēršana uz pašvaldības ceļiem Apes pagastā Apes novadā (45233000-9) Apes novada dome (90000035872) Lēmums pieņemts:
Apes ND 2013/11 Piegādātājs (-ji): SIA „EGU BŪVE”, (44103051586) 10.10.2013
  Līgumcena: 7 920,67 LVL  
30.09.2013 Rezultāts Informācijas tehnoloģiju piegāde projekta “Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma Nr.ELRII-291 „Kultūras mantojuma un dabas resursu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā pierobežas reģionos” („Heritage Business”) ietvaros. (30000000-9) Apes novada dome (90000035872) Lēmums pieņemts:
Apes ND 2013/9 ERAF Piegādātājs (-ji): SIA Certes (40103624267) 03.09.2013
  Līgumcena: 3 459,76 LVL  
07.08.2013
Rezultāts Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” (Riverways) vides elementu izgatavošana un uzstādīšana (45000000-7, 37450000-7, 37535000-7) Apes novada dome (90000035872) Lēmums pieņemts:
Apes ND 2013/8 ERAF Piegādātājs (-ji): SIA Minams 4 (44103071008) 25.07.2013
  Līgumcena: 7 172,50 LVL  
09.07.2013 Rezultāts Investīciju projekta „Dzirnavu ielas rekonstrukcija Apes pilsētā” būvniecības autoruzraudzības DARBI (71248000-8) Apes novada dome (90000035872) Lēmums pieņemts:
Apes ND 2013/6 ERAF Piegādātājs (-ji): SIA „Nams”, (40103036167) 14.05.2013
 
Līgumcena: 4 900,00 LVL  
21.05.2013
Rezultāts Investīciju projekta „Dzirnavu ielas rekonstrukcija Apes pilsētā” būvniecības būvuzraudzības darbi (71247000-1) Apes novada dome (90000035872) Lēmums pieņemts:
Apes ND 2013/1 ERAF Piegādātājs (-ji): SIA „Sistēmeksperts” (44103048105) 13.05.2013
 
Līgumcena: 7 800,00 LVL  
29.04.2013
Rezultāts Pārtikas produktu piegāde SAC „TRAPENE” vajadzībām 2013. gadā (15000000-8) Apes novada dome (90000035872) Lēmums pieņemts:
Apes ND 2013/3 Piegādātājs (-ji): SIA „Sanitex Baltic Distribution”, (40003166842), SIA „Balvu maizīte”, (42403031716), SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”, (42403012397), SIA „Kabuleti Fruit” (40003959814), SIA „Sanitex Baltic Distribution (40003166842), SIA “Futurus Food”, (40003348586), ZS “Vosukalni”, (43201000281) Atklāts konkurss 25.04.2013
  Līgumcena: 19 688,29 LVL    
26.04.2013 Rezultāts Investīciju projekta „DZIRNAVU IELAS REKONSTRUKCIJA APES PILSĒTĀ” būvdarbi (45233000-9) Apes novada dome (90000035872) Lēmums pieņemts:
Apes ND 2012/14 ERAF Piegādātājs (-ji): SIA „Limbažu ceļi” (46603000113) Atklāts konkurss 25.04.2013
  Līgumcena: 548 588,15 LVL    
13.02.2013
Rezultāts Kurināmās malkas piegāde Apes novada Gaujienas pagasta pārvaldes struktūrvienību vajadzībām (03413000-8) Gaujienas pagasta pārvalde (90000035675) Lēmums pieņemts:
GPP 2013/1 Piegādātājs (-ji): SIA “Latsin” (LV50003121261) 21.01.2013
  Līgumcena: 4 598,00 LVL  

2012

       
20.12.2012 Rezultāts Pārtikas produktu piegāde Gaujienas speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2013. gadā (15000000-8) Apes novada dome (90000035872) Lēmums pieņemts:
Apes ND 2012/13 Piegādātājs (-ji): SIA „Alta S” (43203003460), SIA „Kabuleti Fruit” (40003959814), SIA „Forevers”, (40003307535), SIA „Kabuleti Fruit (40003959814), Z/S “Vosukalni”, (43201000281) Atklāts konkurss 18.12.2012
  Līgumcena: 31 554,27 LVL    
03.12.2012 Rezultāts Kurināmās malkas piegāde Apes novada domes struktūrvienību vajadzībām (03413000-8) Apes novada dome (90000035872) Lēmums pieņemts:
Apes ND 2012/5 Piegādātājs (-ji): SIA DIANA (43203000888) 29.02.2012
  Līgumcena: 6 336,00 LVL  
03.12.2012 Rezultāts Apes pilsētas un pagasta ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2011./2012. gada ziemas sezonā (90620000-9) Apes novada dome (90000035872) Lēmums pieņemts:
Apes ND 2011/12 Piegādātājs (-ji): Z/S „Vosukalni” (43201000281) 12.12.2011
  Līgumcena: 15,99 LVL  

Iepirkuma publikācijas

Publikācijas datums un iepirkuma kods Publikācijas veids Iepirkuma priekšmets, dalībnieki, summa Pasūtītājs Datums

2013

       
14.12.2013 Sludinājums Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas vienkāršotās renovācijas būvdarbi projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā” (identifikācijas Nr. KPFI-15.2/144) ietvaros(45000000-7) Apes novada dome(90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2013/17 KPFI Atklāts konkurss 14.01.2014
12.12.2013 Sludinājums Kurināmo zāģskaidu piegāde Apes novadaGaujienas pagasta pārvaldes centrālās katlu mājas vajadzībām. (03413000-8) Gaujienas pagasta pārvalde(90000035675) Iesniegšanas termiņš:
GPP 2013/5   27.12.2013
22.11.2013 Sludinājums Pārtikas produktu piegāde Gaujienas speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2014. gadā(15000000-8) Apes novada dome(90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2013/16 Atklāts konkurss 27.12.2013
01.11.2013 Sludinājums Apes pilsētas un pagasta ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2013./2014. gada ziemas sezonā(90620000-9) Apes novada dome(90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2013/14   12.11.2013
01.11.2013 Sludinājums Apes pilsētas tranzīta ielu uzturēšana 2014. gadā(90620000-9, 90611000-3, 45233141-9) Apes novada dome(90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2013/15   12.11.2013
23.10.2013 Sludinājums Lietotas vieglās pasažieru automašīnas piegādeApes novada domei (34110000-1) Apes novada dome(90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2013/13   04.11.2013
09.10.2013 Sludinājums Lietotas vieglās pasažieru automašīnas piegādeApes novada domei (34110000-1) Apes novada dome(90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2013/12 Statuss: Pārtraukts   21.10.2013
04.09.2013 Sludinājums Pavasara plūdu seku novēršana uz pašvaldības ceļiem Apes pagastā Apes novadā (45233000-9) Apes novada dome(90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2013/11   16.09.2013
14.08.2013 Sludinājums Pārtikas produktu piegāde Dāvja Ozoliņa Apesvidusskolas vajadzībām 2013./2014. m.g.(15000000-8) Apes novada dome(90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2013/10   26.08.2013
13.08.2013 Sludinājums Informācijas tehnoloģiju piegāde projekta “Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma Nr.ELRII-291 „Kultūras mantojuma un dabas resursu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā pierobežas reģionos” („Heritage Business”) ietvaros. (30000000-9) Apes novada dome(90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2013/9 ERAF   26.08.2013
09.07.2013 Sludinājums Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” (Riverways) vides elementu izgatavošana un uzstādīšana (45000000-7,37450000-7, 37535000-7) Apes novada dome(90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2013/8 ERAF 22.07.2013
20.06.2013 Grozījumi „ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE APESNOVADA DOMEI, TĀS IESTĀDĒM UN STRUKTŪRVIENĪBĀM” (09310000-5) Apes novada dome(90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2013/4 Statuss: Pārtraukts Atklāts konkurss skat. paziņojumu
28.05.2013 Grozījumi „ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE APESNOVADA DOMEI, TĀS IESTĀDĒM UN STRUKTŪRVIENĪBĀM” (09310000-5) Apes novada dome(90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2013/4 Atklāts konkurss skat. paziņojumu
15.05.2013 Sludinājums Apes novada Apes pilsētas un pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2013.gada vasaras sezonā (50230000-6) Apes novada dome(90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2013/7 27.05.2013
02.05.2013 Sludinājums „ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE APESNOVADA DOMEI, TĀS IESTĀDĒM UN STRUKTŪRVIENĪBĀM” (09310000-5) Apes novada dome(90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2013/4 Atklāts konkurss 03.06.2013
30.04.2013 Sludinājums KANCELEJAS PREČU PIEGĀDE APESNOVADA DOMES IESTĀŽU VAJADZĪBĀM(39800000-0, 30100000-0) Apes novada dome(90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2013/5 15.05.2013
KND 2013/13       13.05.2013
APP 2013/4       22.03.2013
11.03.2013 Sludinājums Pārtikas produktu piegāde SAC „TRAPENE” vajadzībām 2013. gadā (15000000-8) Apes novada dome(90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2013/3 Atklāts konkurss 15.04.2013
27.02.2013 Sludinājums Kurināmās malkas piegāde Apes novada domes struktūrvienību vajadzībām (03413000-8) Apes novada dome(90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2013/2 12.03.2013
27.02.2013 Sludinājums Investīciju projekta „Dzirnavu ielas rekonstrukcijaApes pilsētā” būvniecības būvuzraudzības darbi(71247000-1) Apes novada dome(90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2013/1 ERAF 12.03.2013
07.02.2013 Grozījumi Investīciju projekta „DZIRNAVU IELAS REKONSTRUKCIJA APES PILSĒTĀ” būvdarbi(45233000-9) Apes novada dome(90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2012/14 ERAF Atklāts konkurss skat. paziņojumu
25.01.2013 Grozījumi Investīciju projekta „DZIRNAVU IELAS REKONSTRUKCIJA APES PILSĒTĀ” būvdarbi(45233000-9) Apes novada dome(90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2012/14 ERAF Atklāts konkurss skat. paziņojumu
17.01.2013 Grozījumi Investīciju projekta „DZIRNAVU IELAS REKONSTRUKCIJA APES PILSĒTĀ” būvdarbi(45233000-9) Apes novada dome(90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2012/14 ERAF Atklāts konkurss skat. paziņojumu
08.01.2013 Sludinājums Kurināmās malkas piegāde Apes novadaGaujienas pagasta pārvaldes struktūrvienību vajadzībām (03413000-8) Gaujienas pagasta pārvalde(90000035675) Iesniegšanas termiņš:
GPP 2013/1 21.01.2013
03.01.2013 Grozījumi Investīciju projekta „DZIRNAVU IELAS REKONSTRUKCIJA APES PILSĒTĀ” būvdarbi(45233000-9) Apes novada dome(90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2012/14 ERAF Atklāts konkurss skat. paziņojumu

2012

03.12.2012 Sludinājums Investīciju projekta „DZIRNAVU IELAS REKONSTRUKCIJA APES PILSĒTĀ” būvdarbi (45233000-9) Apes novada dome (90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2012/14 ERAF Prognozētā līgumcena: 677 100,00 Atklāts konkurss 07.01.2013
       
20.11.2012 Sludinājums Pārtikas produktu piegāde Gaujienas speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2013. gadā (15000000-8) Apes novada dome (90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2012/13 Atklāts konkurss 17.12.2012
12.04.2012
Sludinājums Investīciju projekta „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA APES NOVADA TRAPENES PAGASTA TRAPENES CIEMĀ” būvdarbi (45200000-9) Apes novada dome (90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2012/6 ERAF Atklāts konkurss 14.05.2012
     
21.03.2012 Grozījumi Investīciju projekta „APES NOVADA APES PILSĒTAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS SEKTORA SAKĀRTOŠANA” būvdarbi (45200000-9) Apes novada dome (90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2012/1 ERAF Atklāts konkurss skat. paziņojumu
     
06.03.2012 Grozījumi Investīciju projekta „APES NOVADA APES PILSĒTAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS SEKTORA SAKĀRTOŠANA” būvdarbi (45200000-9) Apes novada dome (90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2012/1 ERAF Atklāts konkurss skat. paziņojumu
     
21.02.2012 Grozījumi Investīciju projekta „APES NOVADA APES PILSĒTAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS SEKTORA SAKĀRTOŠANA” būvdarbi (45200000-9) Apes novada dome (90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2012/1 ERAF Atklāts konkurss skat. paziņojumu
     
17.02.2012 Grozījumi Būvdarbi ERAF projekta “Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/081/007) ietvaros (45000000-7) Alojas novada dome (90000060032) Iesniegšanas termiņš:
AND 2012/04/ERAF Atklāts konkurss skat. paziņojumu
     
06.02.2012 Sludinājums Pārtikas produktu piegāde SAC „TRAPENE” vajadzībām 2012. gadā (15000000-8) Apes novada dome (90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2012/2 Atklāts konkurss 09.03.2012
31.01.2012 Sludinājums Investīciju projekta „APES NOVADA APES PILSĒTAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS SEKTORA SAKĀRTOŠANA” būvdarbi (45200000-9) Apes novada dome (90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2012/1 ERAF Atklāts konkurss 05.03.2012
     
17.01.2012 Sludinājums Būvdarbi ERAF projekta “Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/081/007) ietvaros (45000000-7) Alojas novada dome (90000060032) Iesniegšanas termiņš:
AND 2012/04/ERAF Prognozētā līgumcena: 324 109,80 Atklāts konkurss 21.02.2012
       
09.11.2011 Sludinājums Pārtikas produktu piegāde Gaujienas speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2012. gadā (15000000-8) Apes novada dome (90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2011/13 Atklāts konkurss 12.12.2011
01.02.2011
Sludinājums „CNC Kokapstrādes centra iegāde, piegāde un uzstādīšana projekta „Igaunijas- Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts Nr. EU 30266 „Ilgtspējīga vietējo dabas resursu un kultūras mantojuma izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā Setomaa un Apes reģionos” („BUY LOCAL”)” ietvaros” (42600000-2) Apes novada dome (90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2011/1 ERAF Prognozētā līgumcena: 34 426,23 Atklāts konkurss 07.03.2011
         
2010        
25.11.2010 Grozījumi Pārtikas produktu piegāde Gaujienas speciālās internātpamaskolas vajadzībām 2011. gadā (15000000-8) Apes novada dome (90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2010/22 Atklāts konkurss skat. paziņojumu
16.11.2010 Sludinājums Pārtikas produktu piegāde Gaujienas speciālās internātpamaskolas vajadzībām 2011. gadā (15000000-8) Apes novada dome (90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2010/22 Atklāts konkurss 17.12.2010
02.11.2010 Sludinājums Kokapstrādes aprīkojuma iegāde Apes, Trapenes, Virešu un Gaujienas skolām projekta „Igaunijas- Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts Nr. EU 30266 „Ilgtspējīga vietējo dabas resursu un kultūras mantojuma izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā Setomaa un Apes reģionos” („BUY LOCAL”)” ietvaros” (42600000-2) Apes novada dome (90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2010/21 ERAF Prognozētā līgumcena: 26 414,88 Atklāts konkurss 06.12.2010
02.09.2010 Sludinājums Lietotu autobusu piegāde Apes novada domei skolēnu pārvadājumiem (34121000-1) Apes novada dome (90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2010/18 Atklāts konkurss 04.10.2010
10.05.2010 Sludinājums Egļukalna estrādes rekonstrukcija (45000000-7) Apes novada dome (90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2010/12 ELFLA Atklāts konkurss 14.06.2010
     
21.04.2010 Sludinājums „Ūdens kvalitātes uzlabošana, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve ERAF līdzfinansētā projekta “Gaujienas pagasta Gaujienas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros.” (45200000-9) Apes novada dome (90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2010/9 ERAF Atklāts konkurss 24.05.2010
     
2009        
17.11.2009 Sludinājums Kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO līdz 125 m3/dnn būvniecības un pievedceļa rekonstrukcijas projektēšana un būvniecība ERAF līdzfinansētā projekta “Gaujienas pagasta Gaujienas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros. (45200000-9) Apes novada Gaujienas pagasta pārvalde (90000036575) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2009/16 ERAF Atklāts konkurss 18.12.2009
     
17.11.2009 Sludinājums Pasažieru mikroautobusa piegāde Gaujienas internātpamatskolas vajadzībām (34114400-3) Apes novada dome (90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2009/17 Atklāts konkurss 18.12.2009
17.11.2009 Sludinājums Pārtikas produktu piegāde Gaujienas speciālās internātpamatskolas vajadzībām (15000000-8) Apes novada dome (90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND 2009/18 Atklāts konkurss 18.12.2009
15.10.2009 Sludinājums “Sociālās dzīvojamās mājas “Jaunroze” siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (45000000-7) Apes novada dome (LV90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND, 2009/15 ERAF Atklāts konkurss 16.11.2009
     
20.08.2009 Sludinājums Objekta “Hokeja laukums” būvniecība (45000000-7) Apes novada dome (LV90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes ND, 2009/12 ERAF Atklāts konkurss 21.09.2009
     
10.08.2009 Sludinājums Sociālās dzīvojamās mājas „Jaunroze” siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (45000000-7) Apes novada dome (LV90000035872) Iesniegšanas termiņš:
Apes novada dome, 2009/11 ERAF Atklāts konkurss 11.09.2009
     
Dalīties:
11. janvāris, 2016, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs