20.03.plkst.15:00 Iedzīvotāju tikšanās ar Apes novada domes deputātiem

Saistošie noteikumi, nolikumi

Print Friendly, PDF & Email

 

Saistošie noteikumu projekti

Apes novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi

Saistošo noteikumu Nr.

Saistošie  noteikumi

Pieņemšanas datums

10/2017 Par sociālajiem pakalpojumiem Apes novadā 23.11.2017.
9/2017 Par pašvaldības pabalstiem Apes novadā 23.11.2017.
8/2017 Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā 23.11.2017.
3/2017 Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” nolikums 23.03.2017.
9/2016 Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Apes novada administratīvajā teritorijā 2017.gadā 29.09.2016.
5/2016 Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Apes novadā 28.04.2016.
24/2015 Par Apes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu 26.11.2015.
10/2015 Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Apes novadā 23.07.2015
09/2015 Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Apes novadā  26.06.2015.
06/2015  Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai  23.04.2015.
05/2015 Apes novada sabiedriskās kārtības noteikumi   26.06.2015.

04/2015

 Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektu realizēšanai Apes novadā 

26.03.2015.

01/2015

Par neapbūvētu, Apes novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību

29.01.2015.

6/2014

Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

29.05.2014.

9/2013

Apes novada pašvaldības nolikums

28.06.2013.

7/2014

Par Teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem
Noteikumi par teritorijas plānojuma apbūvi

26.06.2014.

7/2010

Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Apes novadā

21.06.2010.

18/2015

Par pašvaldības nodevām Apes novadā

24.09.2015.

24/2010

 Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Apes novadā

26.08.2010.

25/2010

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību

26.08.2010.

26/2010

Kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi

26.08.2010.

3/ 2011

Par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu

24.02.2011.

11/2011

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā

24.11.2011.

2/ 2012

Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu Apes novadā” apstiprināšanu

19.01.2012.

15/2012

Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Apes novadā

29.11.2012.

 


Nolikumi, noteikumi

 

Par kārtību, kādā Apes novada pašvaldība sedz transporta izdevumus pašvaldības (308 KB, pdf)

Par Apes novada domes apbalvojumiem (141 KB, pdf)

Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Apes novadā (157 KB, pdf)

Nolikums par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību Apes novada pašvaldības īpašumos (156 KB, pdf)

Administrācijas nolikums (143 KB, pdf)

Gaujienas pārvaldes nolikums (354 KB, pdf)

Virešu pārvaldes nolikums (354 KB, pdf)

Trapenes pārvaldes nolikums (143 KB, pdf)


 

Saistošo noteikumu arhīvs (zaudējuši spēku)

21/2015 Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana
Apes novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā
29.10.2015.
11/2015 Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā 23.07.2015.
6/2012 Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 26.04.2012.
7/2012 Par sociālajiem pakalpojumiem Apes novadā 26.04.2012.


  

 

 

Dalīties:
2. jūnijs, 2015, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs