21.03. plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde 

28.03. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistošie noteikumi, nolikumi

Print Friendly, PDF & Email

 

Saistošo noteikumu projekti

Apes novada teritorijas, apstādījumu kopšanas un ēkas būvju uzturēšanas saistošie noteikumi

Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā

Par Apes novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu

Saistošie noteikumi

Saistošo
not.
nr.

Saistošie  noteikumi
(aktuālā, konsolidētā redakcija)

Saistošie noteikumu grozījumi

  PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS    
 9/2013 Apes novada pašvaldības nolikums 
(spēkā no 28.06.2013.)
 
Grozījumi 22.03.2018.
 saistošie noteikumi 5/2018

(spēkā ar 03.05.2018.)


Grozījumi 24.09.2015
saistošie noteikumi 13/2015
(spēka ar 06.11.2015.)


Grozījumi 29.01.2015.
saistošie noteikumi 2/2015
(spēka ar 30.01.2015.) 


 Grozījumi 27.11.2014.
saistošie noteikumi 15/2014 
(spēka ar 28.11.2014.)


Grozījumi 25.07.2013
saistošie noteikumi 10/2013 
(spēka ar 26.07.2013.)

   BUDŽETS     
  Skatīt šeit.  
  SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA    
 10/2017 Par sociālajiem pakalpojumiem Apes novadā 
(spēkā no 01.01.2018.)
 
9/2017   Par pašvaldības pabalstiem Apes novadā
(spēkā no 01.01.2018.)
 
 8/2017 Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā
(spēkā no 01.01.2018.) 
Grozījumi 31.01.2019.
saistošie noteikumi Nr.1 2019.
(spēkā ar 06.03.2019.)
 
10/2015 Par maznodrošinātas personas (ģimenes)
statusa noteikšanu Apes novadā 
(spēkā no 20.08.2015.) 
 
24/2010  Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Apes novadā
(spēkā no 26.09.2010.) 
 
6/2014 Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
(spēkā no 26.07.2014.) 
 
  NODARBINĀTĪBA   
 2/2012 Par prioritāro bezdarbnieku
iesaistes kārtību
algoto pagaidu sabiedrisko darbu
veikšanu Apes novadā  
(spēkā no 01.03.2012.) 
 
   SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA   
05/2015  Apes novada sabiedriskās kārtības noteikumi 
(spēkā no 28.08.2015.) 
Grozījumi_24.09.2015
saistošie noteikumi 14/2015 
(spēka ar 06.11.2015.)
 
  KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA    
3/2017 Apes novada pašvaldības aģentūras
“Komunālā saimniecība” nolikums

(spēkā no 09.06.2017.) 
 
  TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANA    
7/2014  Par Teritorijas plānojumu un
apbūves noteikumiem
Noteikumi par teritorijas
plānojuma apbūvi
 

(spēkā no 27.06.2014.) 
 
7/2010 Par topogrāfiskās informācijas
aprites kārtību Apes novadā  

(spēkā no 21.07.2010.) 
 
11/2011 Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Apes novadā
 

(spēkā no 01.01.2012.) 
Grozījumi 24.09.2015
saistošie noteikumi 16/2015 
(spēka ar 06.11.2015.) 
15/2012 Noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža Apes novadā
 

(spēkā no 01.04.2013.) 
 
 26/2010 Kapsētu izveidošanas un
uzturēšanas noteikumi   
(spēkā no 01.10.2010.) 
Grozījumi 29.10.2015
saistošie noteikumi 17/2015 
(spēka ar 23.12.2015.)


Grozījumi 24.10.2013
saistošie noteikumi 20/2013 
(spēka ar 01.01.2014.)

  NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS   
 3/2018 Nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošana Apes novada
administratīvajā teritorijā
 
(spēkā no 01.01.2018.) 
 
 01/2015  Par neapbūvētu, Apes novada
pašvaldībai piederošu vai piekrītošu
zemesgabalu nomas maksas
noteikšanas kārtību
(spēkā no 01.04.2015.) 
 
 3/2011 Par īpašumam piegulošās publiskā
lietošanā esošās teritorijas kopšanu
(spēkā no 01.04.2011.) 
Grozījumi 24.09.2015
saistošie noteikumi 15/2015 
(spēka ar 06.11.2015.) 


Grozījumi 24.10.2013
saistošie noteikumi 18/2013 
(spēka ar 01.01.2014.)


Grozījumi 26.05.2011.
saistošie noteikumi 6/2011 
(spēka ar 26.06.2011.)

  PAŠVALDĪBAS NODEVAS
VALSTS NODEVU ATVIEGLOJUMI 
 
 18/2015 Par pašvaldības nodevām Apes novadā
(spēkā no 06.11.2015.)  
 
 5/2016 Par valsts nodevu atvieglojumiem
bāriņtiesas pakalpojumiem Apes novadā

 (spēkā no 01.06.2016.)  
 
   UZŅĒMĒJDARBĪBA  
09/2015 Par aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Apes novadā
(spēkā no 20.08.2015.) 
 
 04/2015  Par līdzfinansējuma piešķiršanu
projektu realizēšanai Apes novadā
  

(spēkā no 22.04.2015.) 
  
  IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS  
25/2010 Par interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtību
(spēkā no 01.10.2010.) 
 
06/2015  Par pašvaldības atbalstu sporta
sasniegumu veicināšanai
(spēkā no 27.07.2015.) 
 
  CITI  
24/2015 Par Apes novada domes saistošo
noteikumu publicēšanas vietu

(spēkā no 23.12.2015.) 
 


 


Nolikumi, noteikumi

Nolikums par konkursu Apes novada sporta laureāts (368 KB, pdf)

Par kārtību, kādā Apes novada pašvaldība sedz transporta izdevumus pašvaldības (308 KB, pdf)

Par Apes novada domes apbalvojumiem (141 KB, pdf)

Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Apes novadā (Konsolidētā versija ( grozījumi ar 28.02.2019.lēmumu) (266 KB, pdf)

Nolikums par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību Apes novada pašvaldības īpašumos (156 KB, pdf)

Administrācijas nolikums (143 KB, pdf)

Gaujienas pārvaldes nolikums (354 KB, pdf)

Virešu pārvaldes nolikums (354 KB, pdf)

Trapenes pārvaldes nolikums (143 KB, pdf)


 

Saistošo noteikumu arhīvs (zaudējuši spēku)

8/2017 Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā 31.01.2019. 
9/2016 Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Apes novada administratīvajā teritorijā 2017.gadā 29.09.2016.
21/2015 Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana
Apes novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā
29.10.2015.
11/2015 Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā 23.07.2015.
6/2012 Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 26.04.2012.
7/2012 Par sociālajiem pakalpojumiem Apes novadā 26.04.2012.


  

 

 

Dalīties:
2. jūnijs, 2015, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs