Sociālās aprūpes iestādes

Print Friendly, PDF & Email

 

SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS „TRAPENE” 

Sociālās aprūpes centrs “Trapene”

Adrese: “Bitītes”, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348
Tālrunis: 64321375
Fakss: 64321376
E-pasts: aprupescentrstrapene@inbox.lv
sac.trapene@ape.lv

Direktore: Dina JĀŅEKALNE                


maijs 216                       

 

 Sociālās aprūpes centra uzdevumi:

 • Nodrošināt sociālās aprūpes centrā dzīvojošo personu sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu.
 • Nodrošināt reģistrāciju pie primārās veselības aprūpes ārsta (ģimenes ārsta) un neatliekamo medicīnisko palīdzību.
 • Nodrošināt personu uzturēšanos piemērotās telpās, kurās ir sadzīvei nepieciešamais inventārs.
 • Apgādāt personu ar veļu, apģērbu, apaviem, personīgās higiēnas piederumiem.
 • Organizēt racionālu ēdināšanu.
 • Nodrošināt iespēju saturīgi pavadīt laiku, iesaistīties kultūras un sporta aktivitātēs, atbilstoši personas attīstībai un veselības stāvoklim.
 • Nodrošināt personām tiesības uz privāto dzīvi, korespondences noslēpumu, personas neaizskaramību un citas cilvēka pamattiesības.
 • Nodrošināt garīgo aprūpi atbilstoši konfesionālai piederībai.
 • Nodrošināt atbalstu personai tās individuālo sociālo problēmu risināšanai.
 • Nodrošināt nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus.

Iestāde paredzēta 63 klientiem. Tiek uzņemtas  pensijas vecuma sasniegušas personas un I, II grupas invalīdus.

Aprūpes centrā ir pieejama plaša bibliotēka, internets, trenažieris. Tiek sniegta iespēja dziedāt ansamblī. Regulāri katru mēnesi notiek koncerti un dievkalpojumi. Iespēju robežās tiek organizētas ekskursijas.

Sociālās aprūpes centram izveidojusies laba sadarbība ar Trapenes pagasta kultūras darbiniekiem, kas sniedz iespēju apmeklēt pagasta rīkotos pasākumus un dažādas aktivitātes: izstādes, koncertus, teātrus, bibliotēku, muzeju. Klientus priecē gaišās, saulainās telpas. Pārsvarā iemītnieki izmitināti istabiņās pa diviem un trim. Atvieglota pārvietošanās personām ratiņkrēslos, jo uz otro stāvu ved lifts.

Klientiem ir sava virtuvīte, kur katrs var sev pagatavot maltīti pēc savām vēlmēm un brīvā brīdī pasēdēt pie pašu gatavotas tējas tases.

Aprūpes centrā apkalpojošais personāls:

 • Sertificēti medicīnas darbinieki.
 • Sociālie darbinieki ar profesionālo izglītību
 • Aprūpētājas beigušas aprūpētāju kursus.

 Nolikums 

 

Pakalpojumi

2018. gada 27.decembra Apes novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu Sociālās aprūpes centra „Trapene” viena iemītnieka mēneša ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas pakalpojumu izmaksas 540.00 EUR, diennakts maksa 17.75 EUR.

Lēmums Nr.176 Par Sociālās aprūpes centra „Trapene” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas noteikšanu

 

 


BĒRNU SOCIĀLAIS APRŪPES CENTRS „GAUJIENA”

Adrese: „Internatskola”, Gaujiena, Gaujienas pagasts,
Apes novads, LV – 4339
Tālrunis: +371 27804808
E – pasts: bsac@ape.lv
Vadītāja: Vita ANDERSONE                     
                 

 

Bērnu sociālais aprūpes centrs „Gaujiena” darbojās kopš 1997. gada janvāra ar nosaukumu bērnu nams – patversme, bet 2008.gadā vasarā iegūst pašreizējo nosaukumu. Aprūpes centrs „Gaujiena” sniedz sociālos pakalpojumus Alūksnes, Gulbenes, Viļakas, Cēsu novadiem, kā arī citu pašvaldību bērniem un pusaudžiem. Šobrīd bērnu sociālās aprūpes centrā „Gaujiena” dzīvo 17 bērni – vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem.
Lai paveiktu darbu kvalitatīvi un atbilstoši specifikai, aprūpes centrā strādā sociālais darbinieks un sociālais rehabilitētājs, mediķis un aprūpētāji, pavisam kopā 12 darbinieki, bet apmaksātās slodzes ir tikai 8,4.
Bērniem ir iespējas dzīvot mazās istabiņās, mācīties gatavot ēdienu un citas dzīves prasmes. Atremontētā atpūtas istaba ir nodrošināta ar lielu televizoru, bet otrs televizors ir novietots rotaļu istabā. Iekārtota telpa diviem datoriem ar interneta pieslēgumu, kur dažāda vecuma bērni var mācīties un arī pavadīt brīvo laiku. Pateicoties sponsoriem, bērni ir nodrošināti ar sporta inventāru.


 

Par Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena”  diennakts  sociālās aprūpes pakalpojuma maksas noteikšanu bērniem

2018. gada 27.decembra Apes novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu noteikt Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” viena iemītnieka mēneša sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksas  EUR 640,00. Noteikto pakalpojumu maksu piemērot sākot ar 01.02.2019.
Ar šā lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 28.12.2017. lēmumu Nr.255 (protokols Nr.21, 16.p.) „Par Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena”  diennakts  sociālās aprūpes pakalpojuma maksas noteikšanu bērniem”.

Lēmums Nr.174 Par Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” diennakts sociālās aprūpes pakalpojuma maksas noteikšanu bērniem

Par Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena”  diennakts  sociālās aprūpes pakalpojuma maksas noteikšanu bērniem, kas ilgstoši uzturas ārstniecības iestādē

2018. gada 27.decembra Apes novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu noteikt Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” viena iemītnieka mēneša sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksas EUR 525.00 eiro apmērā. Noteik
to pakalpojumu maksu piemērot sākot ar 01.01.2019. Ar šā  lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 28.12.2017. lēmumu Nr.226 (protokols Nr.21, 17.p) „Par Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena”  diennakts  sociālās aprūpes pakalpojuma maksas noteikšanu bērniem, kas ilgstoši uzturas ārstniecības iestādē”.

Lēmums Nr.175 Par Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” diennakts sociālās aprūpes pakalpojuma maksas noteikšanu bērniem, kas ilgstoši uzturas ārstniecības iestādē


Sociālās aprūpes centra Gaujiena iekšējās kārtības noteikumi

Bērnu sociālās aprūpes centra Gaujiena uzņemšanas noteikumi

 

 

 

 

 

Dalīties:
6. decembris, 2011, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs