14.12. plkst.13:00 Sociālo jautājumu komitejas sēde 

14.12. plkst.15:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

21.12. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.12. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Sociālās aprūpes iestādes

 

SOCIĀLAIS APRŪPES CENTRS „TRAPENE” 

Sociālās aprūpes centrs “Trapene”

Adrese: “Bitītes”, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348
Tālrunis: 64321375
Fakss: 64321376
E-pasts: aprupescentrstrapene@inbox.lv
sac.trapene@ape.lv

Direktore: Dina JĀŅEKALNE                


maijs 216                       

 

 Sociālās aprūpes centra uzdevumi:

Iestāde paredzēta 63 klientiem. Tiek uzņemtas  pensijas vecuma sasniegušas personas un I, II grupas invalīdus.

Aprūpes centrā ir pieejama plaša bibliotēka, internets, trenažieris. Tiek sniegta iespēja dziedāt ansamblī. Regulāri katru mēnesi notiek koncerti un dievkalpojumi. Iespēju robežās tiek organizētas ekskursijas.

Sociālās aprūpes centram izveidojusies laba sadarbība ar Trapenes pagasta kultūras darbiniekiem, kas sniedz iespēju apmeklēt pagasta rīkotos pasākumus un dažādas aktivitātes: izstādes, koncertus, teātrus, bibliotēku, muzeju. Klientus priecē gaišās, saulainās telpas. Pārsvarā iemītnieki izmitināti istabiņās pa diviem un trim. Atvieglota pārvietošanās personām ratiņkrēslos, jo uz otro stāvu ved lifts.

Klientiem ir sava virtuvīte, kur katrs var sev pagatavot maltīti pēc savām vēlmēm un brīvā brīdī pasēdēt pie pašu gatavotas tējas tases.

Aprūpes centrā apkalpojošais personāls:

Pakalpojumi

Aprūpes centra ”Trapene” viena iemītnieka mēneša sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksa ir EUR 485,-apmērā , nosakot pakalpojumu saņēmējam savstarpējos norēķinus mēnesī-starpību starp noteiktajām viena iemītnieka sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksām un 90% no personas pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta.


BĒRNU SOCIĀLAIS APRŪPES CENTRS „GAUJIENA”

Adrese: „Internatskola”, Gaujiena, Gaujienas pagasts,
Apes novads, LV – 4339
Tālrunis: +371 27804808
E – pasts: bsac@ape.lv
Vadītāja: Vita ANDERSONE                     
                 

Bērnu sociālais aprūpes centrs „Gaujiena” darbojās kopš 1997. gada janvāra ar nosaukumu bērnu nams – patversme, bet 2008.gadā vasarā iegūst pašreizējo nosaukumu. Aprūpes centrs „Gaujiena” sniedz sociālos pakalpojumus Alūksnes, Gulbenes, Viļakas, Cēsu novadiem, kā arī citu pašvaldību bērniem un pusaudžiem. Šobrīd bērnu sociālās aprūpes centrā „Gaujiena” dzīvo 17 bērni – vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem.
Lai paveiktu darbu kvalitatīvi un atbilstoši specifikai, aprūpes centrā strādā sociālais darbinieks un sociālais rehabilitētājs, mediķis un aprūpētāji, pavisam kopā 12 darbinieki, bet apmaksātās slodzes ir tikai 8,4.
Bērniem ir iespējas dzīvot mazās istabiņās, mācīties gatavot ēdienu un citas dzīves prasmes. Atremontētā atpūtas istaba ir nodrošināta ar lielu televizoru, bet otrs televizors ir novietots rotaļu istabā. Iekārtota telpa diviem datoriem ar interneta pieslēgumu, kur dažāda vecuma bērni var mācīties un arī pavadīt brīvo laiku. Pateicoties sponsoriem, bērni ir nodrošināti ar sporta inventāru.

Sociālās aprūpes centra Gaujiena iekšējās kārtības noteikumi

Bērnu sociālās aprūpes centra Gaujiena uzņemšanas noteikumi

Dalīties:
6. decembris, 2011, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs