SĀKUMS

23.10. Apes novada domes kārtējā 15.sēde

Pārvalde Gaujienā

Gaujienas pagasta pārvalde

Juridiskā adrese –  “Nolejas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339
Tālrunis/fakss: 64381158
E-pasts: gaujiena@ape.lv

Gaujienas pagasta pārvaldes darba laiks

Pirmdiena 8.00 – 12.00  12.30 – 16.30
Otrdiena 8.00 – 12.00  12.30 – 16.30
Trešdiena 8.00 – 12.00  12.30 – 17.30
Ceturtdiena 8.00 – 12.00  12.30 – 16.30
Piektdiena 8.00 – 12.00  12.30 – 15.30

Apes novada dome

Juridiskā adrese – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Reģ. Nr. 90000035872; PVN Reģ. Nr. LV90000035872
Tālrunis/fakss: 64307220
mob.tel. 26180350
E-pasts: administracija@ape.lv

Norēķinu rekvizīti

AS SWEDBANK
Konta Nr.: LV28HABA 0551 0258 3352 3
Konta Nr.: LV21HABA 0551 0258 3355 2
SWIFT kods: HABALV22

AS  CITADELE BANKA
Konta Nr. LV10PARX 0012 4444 6000 1
SWIFT kods: PARXLV22

 

 

GAUJIENA

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

e-pasts

Pagasta   pārvaldes vadītāja, sekretāre- lietvede

Inese   LUKJANOVIČA

64381158

gaujiena@ape.lv

27805625

fakss 64381158

Komunālās   nodaļas vadītājs

Dominiks   GRIZĀNS

64381694

gaujiena.komnodala@ape.lv

29295288

Nekustamo   īpašumu pārvaldnieks, sporta darba organizators

Raivis   KALNIŅŠ

64381694

raivis.kalnins@ape.lv

27841091

Gaujienas   tautas nama vadītāja, kultūras darba organizatore novadā

Laima   POŠEVA

64381600

 gaujiena.tautasnams@ape.lv

26179320

Gaujienas   bibliotēkas vadītāja

Sandra   ĀBOLIŅA

64381603

 gaujiena.biblioteka@ape.lv

 

APES NOVADA DOMES ADMINISTRĀCIJA UN IESTĀDES

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

 e-pasts

Priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

64307221

dome@ape.lv

Priekšsēdētājas vietnieks

Jānis LIBERTS

64307221

janis.liberts@ape.lv

Apes   novada domes izpilddirektors

Viesturs   DANDENS

64307219

viesturs.dandens@ape.lv

Apes   novada pašvaldības kārtībnieks

Gvido   SEMJONOVS

29158386

gvido.semjonovs@ape.lv

Apes   novada domes jurists

Guntārs   BĒRZIŅŠ

64307215

guntars.berzins@ape.lv

22029383

Apes   novada domes izglītības darba speciāliste

Gunta ĻUĻE

64307215

gunta.lule@ape.lv

26609215

KANCELEJA

Kancelejas   vadītāja-domes sekretāre

Iveta   INDRIKSONE

64 307 217

iveta.indriksone@ape.lv

26180350

sekretare@ape.lv

Personāla speciāliste, Sabiedrisko   attiecību speciāliste

Ilze   ĒRMANE

64307215

ilze.ermane@ape.lv

26180350

64307220

Mājas lapas administrators

Madara JAKOBSONE

64307215

madara.jakobsone@ape.lv

Domes   lietvede, arhīva pārzine

Inese   RONIMOISA

t./fakss 64307220

administracija@ape.lv

FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA

Finanšu un   grāmatvedības nodaļas vadītāja (galvenā grāmatvede)

Ilze   LIPSTOKA

64307216

ilze.lipstoka@ape.lv

25425155

Finanšu un   grāmatvedības nodaļas vadītāja (galvenās grāmatvedes) vietniece

Larisa   TUVIKENE

64307216

larisa.tuvikene@ape.lv

27808422

Ekonomiste

Maruta JAVA

64307216

maruta.java@ape.lv

Nekustamā īpašuma nodokļu administratore, kasiere Gaujienas pagasta pārvaldē

Ruta RUDZĪTE

64381692

ruta.rudzite@ape.lv

Algu grāmatvede

Dita   LAICENA

64307216

dita.laicena@ape.lv

Kreditoru grāmatvede

Selga   KAULIŅA

64307216

selga.kaulina@ape.lv

Kasiere-grāmatvede   Apē

Kaija DĀME

22044835

kaija.dame@ape.lv

TERITORIJAS   ATTĪSTĪBAS NODAĻA

Teritorijas   attīstības nodaļas vadītājs

Jurijs   RONIMOISS

64307219

jurijs.ronimoiss@ape.lv

Teritorijas   attīstības nodaļas vadītāja vietniece

Liene   ĀBOLKALNE

64307213

liene.abolkalne@ape.lv

26450855

Projektu   vadītāja

Daiga   BOJĀRE

64307213

daiga.bojare@ape.lv

Projektu   vadītāja, jaunatnes lietu speciāliste

Krista   LIEPKĀJA

64307213

krista.liepkaja@ape.lv 

Uzņēmējdarbības speciāliste

Indra LEVANE

64307214

indra.levane@ape.lv

27869577

Iepirkuma speciāliste

Inese   MUCENIECE

64381693

inese.muceniece@ape.lv

26419848

Daiļdārzniece

Anita   HARJU

29396450

administracija@ape.lv

Tūrisma   darba organizatore Apē

Astra   BINDE

64322273

ape.tic@ape.lv

22037518

Gaujienas   INFO centra vadītāja, tūrisma darba organizatore novadā

Sanita   SPROĢE

64381601

gaujiena.info@ape.lv

28386923

Tūrisma   darba organizators Virešos, sporta darba organizators

Armands   BŪDA

20244990

armands.buda@ape.lv

MUZEJI

Jāzepa   Vītola memoriālā muzeja „Anniņas” vadītāja

Ineta   RIEPNIECE

29247772

ineta.riepniece@ape.lv

Apes pilsētas un Apes pagasta vēstures liecību glabātājs

Diāna LIEPIŅA

64307220

administracija@ape.lv

Krājumu glabātājs, Virešu pagasta vēstures liecību glabātājs

Sandra APŠKRŪMA

64381082

Kultūras tūrisma gids

Jānis KRIŠJĀNIS

janis.krisjanis@ape.lv

E.Zālītes memoriālā māja

Mudīte KAKTIŅA

64322271

mudite.kaktina@ape.lv

26388665

ape.biblioteka@ape.lv

 Trapenes   tūrisma darba organizators  Valija   ŠĻUKUMA  25413403  valijaslukuma@inbox.lv

KOMUNĀLĀ NODAĻA APĒ

Komunālās   nodaļas vadītāja

Edīte   MEISTERE

64355228

edite.meistere@ape.lv

28369535

Komunālās   nodaļas saimnieks, transporta līdzekļa vadītājs

Guntis   ZVEJNIEKS

64355228

administracija@ape.lv

SPORTA DARBS

Apes   novada sporta kompleksa administrators, sporta darba organizators novadā

Juris   OZOLIŅŠ

26165824

administracija@ape.lv

ozo55@inbox.lv

Sporta   darba organizatore Apē

Aija   LATIKA

26348705

administracija@ape.lv

latika2@inbox.lv

APES BIBLIOTĒKA

Apes bibliotēkas vadītāja

Mudīte   KAKTIŅA

64322271

mudite.kaktina@ape.lv

26388665

ape.biblioteka@ape.lv

Bibliotekāre

Agrita   LEITE

64322271

agrita.leite@ape.lv

Bibliotekāre

Līga   KLEINA

64322271

liga.kleina@ape.lv

APES TAUTAS NAMS

Apes   tautas nama vadītāja p.i. /administrācija/

Apes tautas nama vadītāja p.i./pasākumu organizatore/

Līga   VABULNIECE

Justīne KALNIŅA

27823322

liga.vabulniece@ape.lv

justine.kalnina@ape.lv

28356949

Kultūras pasākumu organizatore Apē

Edīte   DAUŠKANE

64322274

editedauskane@inbox.lv

APES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

Apes   novada Sociālā dienesta vadītāja

Maija   KĀRKLIŅA

64355373

maija.karklina@ape.lv

27809177

Sociālā   darbiniece Apē

Laila   CEKULE

64355373

laila.cekule@ape.lv

Sociālā   darbiniece Apē

Inese   KRIEVUPE

64355373

inese.krievupe@ape.lv

Sociālā   darbiniece Gaujienā

Inta   ZUČIKA

64381694

inta.zucika@ape.lv

26692938

Sociālā   darbiniece Trapenē

Undīne   ZARIŅA

64324204

undine.zarina@ape.lv

Sociālā   darbiniece Virešos

Inese   DRAGONE

27807320

inese.dragone@ape.lv

APES NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Dzimtsarakstu   nodaļas vadītāja

Iveta   INDRIKSONE

64307217

iveta.indriksone@ape.lv

26180350

sekretare@ape.lv

Apes   novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece (Gaujienā).

Inese   MUCENIECE

64381693

inese.muceniece@ape.lv

26419848

APES NOVADA BĀRIŅTIESA

Apes novada   bāriņtiesas priekšsēdētāja

Dace   Silauniece

20243010

ape.tiesa@ape.lv

Apes   novada bāriņtiesas sekretāre

Indra   Levane

64307214

indra.levane@ape.lv

27869577

TRAPENE

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

e-pasts

Pagasta   pārvaldes vadītāja, sekretāre-lietvede

Irisa   POPOVIČA

64324202

trapene@ape.lv

fakss 64324202

Kasiere, speciāliste zemes ierīcības jautājumos

Ritma   KĀRKLIŅA

64324203

ritma3@inbox.lv

Saimniecības   daļas vadītājs

Jānis KRANĀTS

29939921

kranats61@inbox.lv

Trapenes   kultūras nama vadītāja

Svetlana   SPALVIŅA

64324229

svetlanaspalvina@inbox.lv

Trapenes   bibliotēkas vadītāja

Dzidra   ZARIŅA

64324227

trapenesbiblioteka@inbox.lv

Trapenes   pagasta feldšera punkta vadītāja

Lilita   LAZDIŅA

64324228

trapene@ape.lv

Trapenes   sporta metodiķis

Antis MALTENIEKS

28397468

VIREŠI

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

e-pasts

Pārvaldes   vadītājs

Māris   CEĻMILLERS

26170191

maris.celmillers@ape.lv

Sekretāre   – lietvede

Santa   DRAGONE

64381082 fakss 64381083 29294432

viresi@ape.lv

Kasiere

Inta   PRINDULE

64381082

inta.prindule@ape.lv

Saimniecības   vadītājs un ceļu speciālists

Gundars   PIHLIS

22036330

gundars@viresi.lv

Tūrisma   darba organizators Virešos, sporta darba organizators

Armands   BŪDA

20244990

armands.buda@ape.lv

Virešu   Saieta nama vadītājas p.i.

Jeļena DMITRENKO

26609392

jelena.dmitrenko@ape.lv

Vidagas   bibliotēkas vadītājs

Aira   MŪRNIECE

64329239

vidaga.biblioteka.@ape.lv

Virešu   feldšeru punkta vadītāja

Signe   KLĒTNIECE

64381085

Apes novada lauku attīstības speciālists

Sandris CIPRUSS

25434858

sandris.cipruss@llkc.l

 


Iedzīvotāju skaits uz 2012. gada 1. janvāri  – 1005.
Gaujiena atrodas Latvijas ZA – 160 kmno Rīgas un 25 kmno novada centra Apes.

Pagasta platība ir 126 km2, t.sk. 55 km2 meži, 22 km2 purvi.

Gaujienas pagasta teritoriju šķērso Gaujas upe, ciemata centrs izvietojies Gaujas labajā krastā, ap seno latgaļu Adzeles (Atzeles) pilskalnu.

Lielākās apdzīvotās vietas – Dārzciems un Zvārtava.

Gauja, kuras krastos sastopami daudzi reti biotopi, ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”, tā iekļauta ES aizsargājamajā teritorijā Nartura 2000.

Pagasta teritorijā atrodas arī vairāki dabas liegumi, Gaujiena ir ievērojama ar kultūrvēsturiskiem objektiem
.

23. janvāris, 2012, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs