Saistītie raksti

Lūgšanas tiek uzklausītas! Sapņi piepildās!

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Senajā Gaujienas ,,Mācītājmājā’’ notikušas vērienīgas pārmaiņas. Gaujienas Evaņģēliski luteriskā draudze ar Lauku Atbalsta dienesta finansiālu atbalstu realizējusi projektu ,, Komunikāciju sistēmu izveide Gaujienas pagasta ,,Mācītājmājā” ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai un paplašināšanai” ( Nr. 19-07-AL12-A019.2201-000007). Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā ,,Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Vietējā rīcības grupa ,,Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.
Projekta kopējās izmaksas 24217.64 euro, publiskais finansējums 21784.98.

Gaujienas Evaņģēliski luteriskā draudze ir reliģiska organizācija ar senu vēsturi. Kopš 2015. gada tās pamatdarbība notiek draudzes īpašumā ,,Mācītājmāja”,kas ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis un atrodas Gaujas kreisajā krastā uz draudzei piederošas zemes.

Katra mēneša 2.un 4.svētdienā notiek dievkalpojumi un sadraudzības. Vasaras periodā tiek organizēts Baznīcu nakts pasākums ar koncertprogrammu, koncerti sadarbībā ar Gaujienas Mūzikas un Mākslas skolu, radošās nometnes ,,Vītolēni” pedagogiem, vietējās kopienas pašdarbības kolektīviem un māksliniekiem, Svētdienas skolas nodarbības, Tezē lūgšanu vakari, Bībeles stundas, filmu un Slavēšanas vakari un Ģimeņu nometne. Draudze darbojas, izmantojot ziedojumos un saimnieciskajā darbībā gūtos līdzekļus, kā arī sadarbojoties ar vietējiem uzņēmumiem, piem. SIA ,,Vaidens”.Tiek organizēti dažādi mērķpasākumi līdzekļu piesaistei,2016.gadā tika rīkota labdarības izsole, lai iegūtu līdzekļus ,,Mācītājmāja” lieveņa atjaunošanai,2018. gadā – krāšņu restaurācijai. Regulāri tiek rīkotas talkas teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai.

Draudze apsaimnieko arī vairākus zemes gabalus, draudzes māju ,,Baznīckalns”, kas tiek iznomāta , un Gaujienas kapsētu.

Draudzei ir laba sadarbība ar Apes novada domi (sadarbības līgums), tagad Smiltenes novads, ,Alūksnes un Apes novada fondu, Gaujienas pagasta pārvaldi, Tautas namu, Apes novada konventa draudzēm un citām NVO.
2018.gadā notikuši vairāki garīga rakstura pasākumi visa novada iedzīvotājiem. 2019.gadā tika uzsākts Pāru kurss (7 nodarbības 1 x nedēļā),kura mērķauditorija ir gan precēti, gan civillaulībā dzīvojoši pāri. Kursa laikā bija iespēja piedalīties lekcijās un interaktīvās nodarbībās par savstarpējām attiecībām, konfliktu risināšanu, un tā mērķis ir savstarpējo attiecību stiprināšana ģimenēs.

2019.gada un 2020. gadā augustā notika tradicionālā Ģimeņu nometne, tā plānota arī 2021. gada augustā.

Kopš 2020. gada ,,Mācītājmāja’’ telpas vasarā apdzīvo mācītāja ģimene un tās tiek iznomātas tūristiem. Šim mērķim tika sakopti un labiekārtoti arī  ēkas bēniņi.

Lielākā daļa ,,Mācītājmājā” notiekošo un plānoto aktivitāšu un pasākumu ir saistīti ar lielu skaitu dalībnieku, to ēdināšanu un nakšņošanu ,tāpēc ļoti svarīgs priekšnosacījums ir ūdensapgāde un kanalizācija, apkures sezonā arī siltas un mājīgas telpas.

Ir izstrādāts ,,Mācītājmāja” ilgtspējīgas attīstības plāns ar mērķi nodrošināt Gaujienas pagasta ,,Mācītājmāja’’ kā Valsts kultūras pieminekļa ilgtermiņa saglabāšanu un uzturēšanu. Viens no ilgtermiņa uzdevumiem ir izveidot un iekārtot Garīgās atjaunotnes jeb rekolekciju centru un potenciāli uzlabot vietējās un apkārtējo kopienu iedzīvotāju garīgās dzīves kvalitāti. Jau kopš 2017.gada vasaras draudze mērķtiecīgi darbojas ēkas iekštelpu sakopšanā un labiekārtošanā.

Papildus plānotajiem pasākumiem, iecerēts radīt iespēju atpūtai brīvdienās kultūrvēsturiskā vidē gan individuāliem viesiem, gan ģimenēm, veidojot to kā sociāla rakstura pakalpojumu, par kuru netiek prasīta samaksa, taču ir pieļaujams brīvprātīgs ziedojums.

Projekta īstenošanas rezultāts, komunikāciju sistēmu izveide, nodrošinās vēsturiskas ēkas saglabāšanu un mūsdienu prasībām atbilstošu vidi reģionālas nozīmes Garīgās atjaunotnes jeb rekolekciju centra izveidei un pilnvērtīgai ilgtermiņa darbībai kultūrvēsturiskā vidē un ēkā.

 

 

Dalīties:
20. jūlijs, 2021, Madara Tjuksa
lveerudeen