Par novadu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Apes novads atrodas Vidzemes reģiona ziemeļaustrumos. Tas robežojas ar Alūksnes, Gulbenes, Smiltenes un Valkas novadiem, kā arī Igaunijas – Valgas un Veru apriņķiem. Apes novads sastāv no Apes pilsētas, kas ir arī novada centrs, Apes pagasta, Gaujienas pagasta, Trapenes pagasta un Virešu pagasta.

 

Pēc teritorijas lieluma Apes novads ir astotais novads divdesmit piecu Vidzemes plānošanas reģionā ietilpstošo novadu vidū un aizņem 544,3 km2, t.sk. 28.4% lauksaimniecībā izmantojamā zeme, Apes novada pašvaldības ceļu un ielu kopējais garums ir 216,24 km. Teritorijas attīstības līmeņa indekss – 0,512 (pēc Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2019.gada datiem), kas ierindo  novadu  74. vietā starp 110 Latvijas novadu pašvaldībām. Iedzīvotāju blīvums novadā – 6.44 iedz./km2.


Apes novadā kopējais iedzīvotāju skaits 3506, kas reģistrēts uz 01.01.2021. (saskaņā ar Iedzīvotāju reģistru ZZDats) – Apes pilsētā 893 un Apes pagastā 488, tātad ar kopējo skaitu Apes pilsētā un pagastā 1381, Gaujienas pagastā 851, Trapenes pagastā 687, Virešu pagastā 587 iedzīvotāji. Salīdzinājumā ar 01.01.2020. iedzīvotāju skaits samazinājies kopumā par 52 cilvēkiem.

 


 

Bezdarba līmenis Apes novadā uz 31.12.2020. bija 5.8%, kas gada griezumā ir palielinājies par 1.2% (skat. 1.tabulu), savukārt kopējais bezdarba rādītājs Vidzemē ir 7.6%. Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem uz 31.12.2020. reģistrēto bezdarbnieku skaits 112, to vidū vislielākais bezdarbnieku skaits ir vecumā no 25 līdz 29 gadiem – kopumā 22, no 55 līdz 59 gadiem  21 bezdarbnieks, no 50 līdz 54 gadiem 16 bezdarbnieki, vecumā no 45 līdz 49 ir 11 bezdabnieki, no 20 līdz 24 gadiem un no 60 un vairāk, katrā pa 10 bezdarbniekiem,  vecuma grupā no 35 līdz 39 kopā 9 bezdarbnieki, no 30 līdz 34 gadiem kopā 7 bezdarbnieki, no 40 līdz 44 gadiem kopā 5 bezdarbnieki un vecumā no 15 līdz 19 gadiem 1 bezdarbieks. Skatoties pēc izglītības līmeņa, visvairāk bezdarbieki ir tieši ar profesionālo izglītību, kopā 52.

Savukārt, iedzīvotāju īpatsvars darbspējas vecumā sastādīja 60.4%, kas tiek uzskatīti par teritorijas demogrāfisko un ekonomisko potenciālu, līdz darbspējas vecumam 15.4% un virs darbspējas vecuma 24.2% iedzīvotāji. 

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem vidējā bruto darba samaksa Apes novadā 2015.gadā bija EUR 546 mēnesī, 2016.gadā EUR 550, 2017.gadā EUR 586 mēnesī, 2018.gadā EUR 600, 2019.gadā EUR 647, savukārt 2020.gadā EUR 664.

 


 

Apes novadā  2020.gadā reģistrēti  26 jaundzimušie (12 meitenītes un 14 puisīši), kas ir par 9 jaundzimušajiem mazāk nekā 2019.gadā. Dzimušo bērnu skaits  2020.gadā Apes novada teritoriālajā dalījumā ir šāds: Apes pilsētā un Apes pagastā  piedzimuši – 8 bērni; Gaujienas pagastā – piedzimuši 8 bērni; Trapenes pagastā – piedzimuši 6 bērni; Virešu pagastā – piedzimuši 4 bērni.

 

Lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai, Apes novada dome saskaņā ar noteikumiem “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” piešķir vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu. Pabalsta apmērs ir EUR 150 par katru jaundzimušo bērnu, kuram pirmreizējā deklarētā dzīves vieta ir Apes novada administratīvā teritorija. 2020.gadā pašvaldība kopā šim mērķim izmaksāja EUR 3150.

 


 

Dzimtsarakstu nodaļā 2020. gadā reģistrētas 8 laulības, no tām svinīgos apstākļos noslēgtas 6 laulības, un ārpus pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas laulību telpām, citā tam piemērota vietā  noslēgta 1 laulība


 

2020.gadā  Apes novadā reģistrēti  53  miršanas gadījumi  (27 vīrieši un 26 sievietes).

Teritoriālo vienību  dalījumā  mirušo personu skaits 2020.gadā:

Apes pilsētā un Apes pagastā – 25 mirušās personas; Gaujienas pagastā – 11 mirušās personas; Trapenes pagastā – 10 mirušās personas; Virešu pagastā – 7 mirušās personas.

Salīdzinājumā ar 2019. gadu, kad Apes novadā miruši 64 iedzīvotāji, 2020.gadā miršanas gadījumu skaits nedaudz samazinājies.


 

Kaut arī novads ir dažu kilometru attālumā no Igaunijas, iedzīvotāju nacionālais sastāvs ir pārliecinoši latvisks.

2020.gadā Apes novadā ir reģistrēts šāds pastāvīgo iedzīvotāju nacionālais sastāvs: 88.05% no visiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem ir latvieši.

 

Sīkāku informācija par Apes novadu var iegūt Reģionālās attīstības indikatora moduļa mājas lapā

 

Dalīties:
4. jūnijs, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen