Attīstība

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Vidzemes veiksmes stāsti Apes novadā

2020.gada  Vidzemnieku veiksmes stāstos no Apes novads nominē zemnieku saimniecību ar 29 gadu pieredzi saimniekošanā. Vienā vārdā to varam definēt PAMATĪGUMS!

Bagātīga pieredze, neatlaidība, savas zemes mīlestība un vēlme saglabāt vecvecāku tikumu dzimtas tradīcijās. Latvieši izsenis bijuši – zemnieku tauta.

Apes novada zemnieku saimniecība “Vosukalni” izveidota 1991. gadā, kad Guntars Purakalns sāka saimniekot no vectēva mantotajos 10 hektāros zemes. Sākumā saimniecībā audzēti lopi, vēlāk pieņemts lēmums pārorientēties uz graudkopību. Šobrīd 350 hektāru plašajā saimniecībā tiek audzēti graudaugi un kartupeļi. Zemnieku saimniecībai izveidojusies veiksmīga, ilggadīga sadarbība ar lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai “VAKS”. Arī pats saimnieks Guntars joprojām uzskata, ka kooperācijā ir  spēks. Mums latviešiem vajadzētu vairāk sadarboties, tas palīdzētu ik katram no mums individuāli attīstīties un visiem kopā virzoties uz priekšu.

Video materiāls: Vidzemes stāsti 2020, Z/S “Vosukalni”

 

 

Vidzemes plānošanas reģions no 2011. gada organizē Vidzemnieku dārza svētkus. Dārza svētku laikā tiek godināti cilvēki, kuri ar savu entuziasmu un darba mīlestību īsteno labas lietas Vidzemē – tie ir mūsu Vidzemes Veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par drosmīgiem uzņēmējiem, tūrisma entuziastiem un sociāli aktīviem iedzīvotājiem, kas ar savu piemēru rāda, ka dzīvojot šeit, Vidzemē, iespēju ir daudz. Arī Apes novadā mums ir savi aktīvie darbīgie cilvēki. Lūk, Vidzemes veiksmes stāstos Apes novads:

Video materiāls: Vidzemes stāsti 2019, Z/S ”Stradiņi” Jānis Oplucāns

 

Video materiāls: Vidzemes stāsti 2018, Dina Semjonova

Video materiāls: Vidzemes stāsti 2017, zīmols ”Zīle” Aiva Zīle

Vidzemes stāsti 2016, Gavaru ģimene

 

Vidzemes stāsti 2015, Nauris Teters

 

Vidzemes veiksmes stāsts 2014, Granitex, pārstāve Baiba Simkēviča.

 


Uzņēmējdarbības vide Apes novadā

 

Apes novada uzņēmējdarbības vidi veido gan kravu pārvadājumi, mežizstrāde, zāģēšana, ēvelēšana, imprignēšana, gan pieredzes bagātas zemnieku saimniecības, kas savu saimniekošanas ilgtspēju pierādījušas gadu gaitā. Vislielāko īpatsvaru saimnieciskās darbības formās aizņem tieši zemnieku saimniecības, tām seko SIA un Individuālie uzņēmumi.

Apes novadā situācija uzņēmējdarbībā ir stabila, protams, tā pamazām mainās, saimnieciskās darbības veicējs savu sfēru paplašina ar citu nišu, ko saskata kā pienesumu savai saimnieciskajai darbībai un konkrētajā brīdī vairāk pieprasītu.

Priecājamies par jauniem uzņēmējiem, kuri savu saimniecisko darbību realizē novada teritorijā. Kā vienu no veiksmīgajiem piemēriem gribas minēt apavu veikalu A&L fashion, kas sevi pieteica tirgum, nezinot, kāds būs klientu pieprasījums, un vai mazpilsētā tas būs aktuāls, taču šobrīd redzam, ka apavu veikals ir pieprasīts un dzīvotspējīgs šeit pierobežā, piesaitot klientus arī no Igaunijas.

Lepojamies ar zīmola “Zīle” iziešanu pie plašākas auditorijas, atverot veikalu Rīgā. Lai varētu veiksmīgi attīstīties, ir jāmaina taktika sevis pieteikšanai un tas liek domāt, ka uzņēmējdarbība attīstās ne tikai stabilam lielajam uzņēmējam, bet dažādos līmeņos.

No 2019. gada uzņēmējdarbības zonu paplašina veikals Unibode, saskatot savam biznesam ilgtspējīgu nišu un līdz ar to pienesumu  Apes novadam.

Apes novadā vērojama tendence ir ģimeņu uzņēmumi, kuri attīsta savas saimnieciskās sfēras, saglabājot lokālpatriotismu un radot vietējiem darba vietas. Vienlaikus, piedāvā un piegādā pakalpojumus ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā un citviet pasaulē.

Protams ir arī saimniecības un uzņēmējdarbības nišas, kas neiztur valsts nodokļu slogu un saimniecisko darbību nerealizē vai maina uz citu sfēru. Uzņēmējam nepārtraukti sevi jāpilnveido, jāattīsta, lai būtu šī stabilā izturība un spēja konkurences apstākļos izdzīvot un darboties ar panākumiem.

I.Meisteres izdotajā grāmatā “Hopenhofas – Apes muiža laikmetu vējos” varam lasīt par Apes vēsturi, kur minēts, ka Apes apkārtnē jau izsenis cilvēkam ir bijis jābūt ar īpašu sparu un vēlmi darboties, vērstam uz sadarbību ar kaimiņzemes Igaunijas iedzīvotājiem, un Apes apkārtnē šādi darboties un radīt griboši cilvēki bijuši jau 100 gadus atpakaļ.

Uzņēmējam ir jābūt vitālam, visu redzošam un spējīgam attīstīties un mainīties, tādi arī ir Apes novada uzņēmēji. Savā būtībā entuziasti, kuri mīl to ko dara un vietu kur veic saimniecisko darbību, saskatot resursus un attīstību tieši šeit.

 


Apes novada Ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija) – Dvēsele priecājas pievilcīgu dabas ainavu ielokā, kur augstākā vērtība ir cilvēks…

Ilgtspējīga attīstība ir koncepcija, kam jāsavieno ekonomiska izaugsme ar tādu dabas resursu apsaimniekošanu, kas dotu labumu visai sabiedrībai. Tā ir orientēta uz šo un nākamo paaudžu pastāvīgu dzīves kvalitātes uzlabošanu un labklājības veicināšanu, tā veicina dinamisku ekonomiku, augstu izglītības līmeni, labu medicīnisko aprūpi, sociālo un vides aizsardzību mierīgā un drošā pasaulē, respektējot kultūras daudzveidību.

Apes novadā tiek veicināta policentriska un vienmērīga novada attīstība, to panākot ar dažādu projektu realizēšanu, kas raksturo novada ekonomisko un sociālo situāciju. Ar projektiem tiek sakārtota infrastruktūra, uzlabojot cilvēku dzīves vidi, radot to pievilcīgu uzņēmējiem. Apes novada darbīgo ļaužu saimei pievienojas ar vien jauni un perspektīvi uzņēmēji, ar gatavību konkurēt, ar ideju pārpilnību un degsmi. Daļa no jauniešiem tikai šeit iedomājas sevi un savu nākotni. 

Attīstības virzieni:

 • Lauksaimnieciskā ražošana- Apes novada klimatiskie un ģeogrāfiskie apstākļi ir piemēroti lopbarības kultūraugu audzēšanai un lopkopības attīstīšanai.
 • Netradicionālā un bioloģiskā lauksaimniecība – videi draudzīga lauksaimnieciskās ražošanas attīstība piemērotās teritorijās (lielogu dzērveņu audzēšana, biškopība, vīngliemežu audzēšana, zivju audzēšana, u.c.).
 • Mežsaimniecība un kokapstrāde – pilnvērtīga mežu resursu izmantošana: mežu audzēšana un kopšana, mežistrāde un kokapstrāde novada teritorijā.
 • Dolomīta ieguve un pārstrāde – novada teritorijā rada produkciju ar augstu pievienoto vērtību.
 • Māla ieguve un pārstrāde – Apes novadā māla resursi ir piemēroti tieši keramikas izstrādājumu ražošanai (saimniecības keramika, māla figūriņas, dažādi suvenīri).
 • Mājražošana un sīkražošana – tiek radīti priekšnosacījumi reģiona mājražotāju un sīkražotāju uzņēmēju spēju palielināšanai, lai vecinātu saražotās produkcijas (pārtikas produkti, amatniecības izstrādājumi, suvenīri) vērtības pieaugumu un vietējo dabas resursu izmantošanu.
 • Tūrisma resursu pilnveidošana un attīstība – novadā noris reģionāli un valstiski nozīmīgi sporta pasākumi, skaistā daba un kultūrvēsturiskais mantojums vilina tūristus. Tiek attīstīti jauni tūrisma virzieni, kas veicina Apes novada atpazīstamību Latvijas un arī Eiropas līmenī.
 • Loģistikas centra izbūve transporta koridoru krustojumā pie starptautiskas nozīmes autoceļa A2,E77 ar reģionālas nozīmes ceļiem P19,P39. – loģistikas attīstība veicina jaunu darba vietu rašanos, pakalpojumu sfēras pilnveidošanos un nodokļu ieņēmumu pieaugumu pašvaldības budžetā.
 • Vietējo kooperatīvu, apvienību veidošanās novadā – ilgtspējīgas plāni un kopīgu mērķu īstenošana dod iespēju uzņēmējiem un uzņēmīgiem cilvēkiem sadarboties izejvielu iepirkšanas, apstrādes, uzglabāšanas, iesaiņošanas, pārdošanas un citās jomās, sekmējot reģiona attīstību.
 • Nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai ir nozīmīga un būtiska sabiedrības vajadzību apmierināšanā un tautsaimniecības izaugsmes veicināšanā, aktīvas NVO novadā sniedz savu ieguldījumu un atbalstu ļoti dažādās sfērās: izglītībā, sportā, kultūras, sociālajā, uzņēmējdarbības, u.c.
 • Starptautisko tirgu apgūšana- sadarbības un pieredzes apmaiņas pasākumi ar kaimiņvalstīm ir būtisks uzņēmējdarbības attīstības virziens, kas rada priekšnoteikumus izejmateriālu iegādes un ražojumu pārdošanas nolūkā.
 • Sava zīmola izveide un attīstība – novadā saražotās produkcijas realizācija ar savu zīmolu paver iespējas vietējiem uzņēmējiem un mājražotājiem virzīt savu preci vai pakalpojumu vietējos un starptautiskos tirgos, kā arī nodrošina novada atpazīstamību un plašas nākotnes attīstības iespējas.

 

Uzņēmējdarbības speciāliste
Baiba VADONE
Tālr.:64307213;29436225
epasts: [email protected]

Dalīties:
8. septembris, 2014, Madara Tjuksa
lveerudeen