Plānošanas dokumentu izstrādes arhīvs

Print Friendly, PDF & Email

Apes novada attīstības programma (2.56 MB, pdf)

Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktuālā redakcija uz 25.08.2016 (2 MB, pdf)

Apes novada attīstības programma 2014.-2020.gadam_aktualizācija_30.12.2014 (2 MB, pdf)

Pārskats par attīstības programmas izstrādi (6.93 MB, pdf)

Informatīvais ziņojums par Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Vides pārskatu (177 KB, pdf)

 

Sabiedrības iesaistīšana plānošanas darbā

Plānošanas dokumentu gala redakcija

Apes novada Teritorijas plānojuma_paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmatošanas un apbūves noteikumi

Vides parskata galiga redakcija

 

Paziņojums

Apes novada dome 29.05.2014. domes sēdē apstiprināja šādu teritorijas plānošanas dokumentu gala redakciju:

–          Apes novada teritorijas plānojums 2014.–2025.gadam

–          Vides pārskats Apes novada teritorijas plānojumam 2014.-2025.gadam

Ar izstrādātiem teritorijas plānošanas dokumentiem var iepazīties Apes novada mājas lapā , Apes, Gaujienas, Trapenes un Vidagas bibliotēkās.

 

Plānošanas dokumentu
pilnveidotā redakcija
ZINOJUMS_Teritorijas plānojumam_2014.-2025.gadam (1.28 MB, psf)
ANTP_izstrādes pārskats_pilnveidota redakcija_27.03.2014 (15.4 MB, pdf)
ANTP_Paskaidrojuma raksts _pilnveidota redakcija_27.03.2014 (1.87 MB, pdf)Apes_pagasta_funkcionālais_zonējums (3.08 MB, pdf)Apes_pilsētas_funkcionālais_zonējums (1.18 MB, pdf)Ciemu_funkcionālais_zonējums (3.09 MB, pdf)Gaujienas_pagasta_funkcionālais_zonējums (2.97 MB, pdf)TIAN_pilnveidota_redakcija_27.03.2014 (1.14 MB, pdf)Trapenes_pagasta_funkcionālais_zonējums (2.42 MB, pdf)

Viresu_pagasta_funkcionālais_zonējums (2.83 MB, pdf)

 

 

 Plānošanas dokumentu pirmā redakcija
Vides pārskata 1 redakcijas publiskās apspriešanas sapulces protokols (738 KB, pdf)Apes novada attīstības programma gala redakcijas projekts (8.00 MB, pdf)Vides pārskats atzinumi (1.18 MB, pdf)Vides pārskata gala redakcijas_projekts (2.33 MB, pdf)ZIŅOJUMS 1.redakcija_Teritorijas plānojumam_2014.-2025.gadamApbūves noteikumiApes novada attīstības programmaApes novada pašreizējas situācijas raksturojumsTeritorijas plānojuma izstrādes pārskatsTertorijas plānojuma paskaidrojuma raksts

Vides pārskats

Grafiskā daļa

 

Paziņojums

Par Apes novada plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas uzsākšanu

Apes novada dome nodod publiskai apspriešanai šādus teritorijas attīstības  plānošanas dokumentus:

–          Apes novada attīstības programmas 2014.–2020.gadam  1.redakcija

–          Apes novada teritorijas plānojuma 2014.–2025.gadam  1.redakcija

–          Apes novada teritorijas plānojuma 2014.–2025.gadam un Apes novada attīstības programmas 2014.–2020.gadam Vides pārskata 1.redakcija

Publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2013.gada 9.decembra līdz 2014.gada 20.janvārim.

Ar izstrādātiem teritorijas plānošanas dokumentiem var iepazīties novada mājas lapā, Apes, Gaujienas, Trapenes un Vidagas bibliotēkās.

Publiskās apspriešanas sapulce notiks 2014.gada 6.janvārī Apes tautas namā plkst. 10.00, Skolas ielā 4, Apē.

Ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt līdz 2014.gada 20.janvārim. Visa veida iesniegumi iesniedzami rakstiski, iesniedzot tos personīgi Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, izmantojot pasta pakalpojumus vai elektroniski, nosūtot iesniegumu uz elektroniskā pasta adresi [email protected].

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesā

Dalīties:
28. augusts, 2014, Madara Tjuksa
lveerudeen