Realizācijā esošie projekti

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Plānotie projekti un pašvaldības investīcijas 2021.gadā

 • Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros tiks realizēts projekts “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, kura ietvaros Apes novada biedrības/nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, tiks aicinātas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta kopējais ES fonda finansējums 4600.00 EUR.
 • “Vaidavas dabas takas”, Apē, uzlabošana un modernizācija”, kura ietvaros paredzēts veikt zemes gabalu uzmērīšanas darbus ar mērķi apvienot tos vienā zemes gabalā, veikt dabas takas projektēšanas darbus un, saskaņā ar izstrādātos projektu, veikt dabas takas labiekārtošanu un modernizāciju. Tiks ieguldīti pašvaldības līdzekļi.
 • Projekta “Gaujienas muižas parka labiekārtošana II kārta” ietvaros tiks turpināts darbs pie Gaujienas muižas parka labiekārtošanas – saglābjot un nostiprinot brūkošo atbalsta sienu, kas ir apdraudējums Gaujienas pils eksistencei un iespējamai ekspluatācijai nākotnē. Kopējās izmaksas ir 98 967.25 EUR. Projekta realizācijai tiek ņemt aizņēmums Valsts Kasē 84 122.16 EUR apmērā.
 • Meža attīstības fonda projekta “Meža dienas 2021. – veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!” ietvaros plānots veidot strukturētu, vizuāli skatāmu un baudāmu ainavu Apes dabas parkā un iegādāties un iestādīt Apes muižai raksturīgas vairāku stādu grupas. Projektā plānotās izmaksas EUR 700.
 • Investīciju projekta “Skolas un Loka ielu seguma atjaunošana un gājēju infrastruktūras izbūve Apes pilsētā” rezultātā tiks izbūvēta gājēju ietve ar apgaismojumu, veikts brauktuves remonts, pastiprinot to ar jaunu asfalta kārtu.
 • Tiks labiekārtots auto stāvlaukums pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas;
 • Gaujienā ielas tiks apstrādātas ar dubulto pretputes materiālu;
 • Trapenes sākumskolā tiks mainīts zāles grīdas segums;
 • Elīnas Zālītes muzejā un Trapenes novadpētniecības centrā plānots uzstādīt interaktīvās gleznas un sienas attēlus, radot realitātes klātbūtni. Elīnas Zālītes muzejā iekārtota vēsturiska ekspozīcija.
 • Sadarbībā ar Smiltenes novadu tiek strādāts pie Reģionāla mēroga projektu 2021.-2027. identificēšanas, izvirzot savas prioritātes specifisko atbalsta mērķu (energoefektivitātes, tūrisma attīstības, klimata pārmaiņu) sasniegšanai.
 • Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pieminekļu glābšanas programmas projektu konkursā iesniegts pieteikums par Gaujienas muižas parka atbalsta sienas un žoga posma restaurācijas projekta izstrādi.
 • Apes novada bērnu kolektīvu dalība XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

 


Realizācijā esošie novada projekti

 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa

“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)

 Apes novada dome ar 2020./2021.gada mācību gada uzsākšanos sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistījušās Apes novada vispārizglītojošās izglītības iestādes – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, Gaujienas pamatskola, Trapenes sākumskola.

Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē jauniešu turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku.

Projekta mērķis samazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu, veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Mērķgrupa – vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei; profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).

Projekta kopējais finansējumsSpecifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 EUR un valsts budžeta finansējums 5 971 857 EUR.

Projekta īstenošanas laiks līdz 2022.gada 31.decembrim.

Ko iegūst skolēni?

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu:

Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits). Kompensācijas par sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu); naktsmītnēm; ēdināšanu; individuālās lietošanas priekšmetiem; speciālo transportu.

Ko iegūst pedagogi?

Iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams; profesionālās kompetences pilnveidi; seminārus; supervīzijas; darbnīcas; konferences; metodiskos atbalsta līdzekļus; izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai.

Vairāk par projektu var uzzināt: http://www.pumpurs.lv

Indra Levane, projektu vadītāja

Publikācijas

Projekta “PuMPuRS” aktivitātes 2020./2021. mācību gadā.

 


 


Fonds: Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam
Projekts:  “Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem” (Spirit of nature jeb latviskojot “Dabas gars”)

Realizācijas laiks: 2019. gada 1.septembra līdz 2021. gada 31.augustam

Projekta partneri: Apes novada dome (Latvija), Lavru pašvaldība (Krievija) un Valsts budžeta kultūras iestāde “Pleskavas-Izborskas Apvienotais muzejs-rezervāts” (Krievija)

Projekta apraksts

Publikācijas:

Tikšanās ar tūrisma ekspertu Arti Gustovski
 “Spirit of Nature” – “Dabas gars” Infolapa Nr.2.
Jauns tūrisma objekts Gaujienā – “Skaņu dārzs”
Gaujienas muižas parkā uzsākti labiekārtošanas darbi
“Spirit of Nature” – “Dabas gars” Infolapa Nr.1.
Projektā ”Dabas gars” veidos trīs maģiskus dabas objektus
”Dabas gars” Gaujienas muižas parkā
Pirmā tikšanās projektā ”Dabas gars”
Jāzepa Vītola muzikālās iedvesmas pasākums “Dabas Gars”
Šā gada augusta mēnesī uzsākti vērienīgi Gaujienas muižas parka labiekārtošanas darbi.

 


 


Fonds: Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam
Projekts:  “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā”

Realizācijas laiks:  2019. gada 1.jūlijs līdz 2021. gada 30.jūnijs

Projekta partneri: Baltinavas, Ciblas, Rugāju, Kārsavas, Zilupes un Apes pašvaldības, biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””, Pleskavas, Pitalovas, Pečoru un Porhovas rajonu pašvaldības, Novoedevjatkino pašvaldība un biedrība “Pleskavas apgabala Biznesa garantiju un attīstības fonds”

Projekta apraksts

Publikācijas:
Projekta “No hobija uz biznesu” vadības grupas sanāksme Zoom platformā
Apes pilsētā jaunas tirdzniecības vietas
Ar trīs pasākumiem Pečoros tiek uzsākta projekta “No Hobija uz Biznesu” aktivitāšu ieviešana


 

Fonds: Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014. – 2020.gadam
Projekts: Igaunijas un Latvijas sadarbības projekts „Act Local”

Projekta partneri
Setomaa apvienība, Alutaguses pašvaldības dome, Apes un Engures novadu domes.

Projekta apraksts

Final report of piloting_Setomaa and Alutaguse
Final report of piloting_Ape region 
Final Report of piloting_Engure region

Publikācijas:

Projekta “Act local” īstenošanas rezultāti
Stikla apstrādes darbnīca Virešos
Ieskats paveiktajā projektā Act Local
Aicinām aizpildīt aptaujas anketu par Apes novada kopienu resursiem
Aicinām iedzīvotājus iesaistīties Igaunijas un Latvijas sadarbības projektā “Act local”

 


Valsts budžeta finansējums
Programma “Latvijas skolas soma”

Īstenošanas laiks:  2018.-2021.gads

Projekts:  
“Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolā notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes.  Iniciatīva  „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību. Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Vairāk par programmu

Publikācijas:

Piedalās koncertlekcijās
Dāvja Ozoliņas Apes vidusskolas skolēni piedalās interaktīvā nodarbībā
Aktivitātes Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā

Muzikāli izglītojoša tiešsaistes nodarbība kopā ar Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķi
Piedalās interaktīvā nodarbībā Latvijas Skolas somas ietvaros
Projekta  „Latvijas  skolas soma” aktivitātes Gaujienas pamatskolā
Piedzīvot un pārdzīvot ar ”Latvijas skolas somu”
Projekta ietvaros iepazīst daudzveidīgo Valmieras muzeja piedāvājumu

Projekta ietvaros iepazīst daudzveidīgo muzeju piedāvājumu
“Latvijas skolas soma” ietvaros dodas ekskursijās
“Latvijas skolas somā” – daudzveidīgs piedāvājums katram skolēnam

“Latvijas skolas somai” – bagātīgs saturs
Sākam piepildīt savu “Latvijas skolas somu”
Pieloc’, māsiņ, skolas somu bagātiem gabaliem!

Vidzemes TV sižets

 


Projekts: “Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde Apes novadā”
Projekta apraksts

Publikācijas

Aicina uz Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta 2019. – 2024. gadam sabiedrisko apspriešanu
Projekta “Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde Apes novadā” aktivitātes
Jauniešu un lēmumu pieņēmēju forumi Apes novadā
Jauniešu un lēmumu pieņēmēju forums jauniešiem

Pieredzes apmaiņā uz Gulbeni
Apes novada pašvaldībā tiks īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekts

 


 

Fonds: Eiropas Sociālā fonda
Projekts: “Proti un Dari”
Projekta īstenošanas laiks:
no 2016.gada 07.jūlija līdz 2020.gada 31. decembrim
Projekta kopējās izmaksas: 23 463.00 EUR
Projekta apraksts

Publikācijas

Esi aktīvs, piedalies projektā “PROTI un DARI!”
Piedalies projektā “PROTI un DARI!”
Jaunieti, maini savu dzīvi, piedalies projektā “PROTI un DARI!”
Jaunieti, maini savu dzīvi, piedalies projektā “PROTI un DARI!”
Jaunieti, maini savu dzīvi, piedalies projektā “PROTI un DARI!”
Projekta “PROTI un DARI!” īstenotās un piedāvātās aktivitātes
Aicinām novada jauniešus iesaistīties projektā “PROTI un DARI!”

 


 

Fonds: Eiropas Sociālā fonda finansējums, Valsts budžets
Projektu: Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā

Īstenošanas laiks: 2017. gada jūlijs līdz 2023. gada 31.augustam
Projekta apraksts

Projekta aktivitāšu grafiks 2021. gadā
Projekta aktivitāšu grafiks 2020. gadā
Projekta aktivitāšu grafiks 2019.gadā

Projekta aktivitāšu apkopojums par 2020.gadu
Projekta aktivitāšu apkopojums par 2019.gadu
Projekta aktivitāšu apkopojums par 2018.gadu
Projekta aktivitāšu grafiks 2018.gadā
Projekta aktivitāšu grafiks 2017.gadā

Publikācijas:

Cigun un vingrošanas nodarbības
Jogas nodarbības
Cigun un vingrošanas nodarbības
Veselību veicināšanas un slimību profilakses pasākumu aktivitātes turpināsies
Jogas, Cigun un vingrošanas nodarbības
 Seminārs Par stresa mazināšanu un izdegšanu darbā
Apes novada seniori tiek aicināti uz ”Kustes lustes dienu” Gaujienā
Aicinām uz vingrošanas nodarbībām ģimenes ar bērniem
Trapenes un Gaujienas skolās notiks izglītojošas lekcijas skolēniem
Projekta ieguvumi gan maziem, gan lieliem
Notiks izglītojošas nodarbības skolēniem
Novada skolās notiks izglītojošas lekcijas skolēniem un vecākiem
Aizritējusi foto orientēšanās Gaujienā
Notiek skrējiens pa Gaujienu
Aicinājums uz Apes novada senioru sporta spēlēm Gaujienā
Aicina Apes novada seniorus piedalīties izglītojošā un fiziski aktīvā ekskursijā
Aicina pieteikties bērnu un jauniešu nometnei Apē
Sabiedrības veselības veicināšanas projekta aktivitātes Apes novadā
Aicina uz Veselības-olimpisko dienu Apes novada skolās
Veselību veicinošas aktivitātes turpinās
Notiks izglītojošas lekcijas skolēniem un vecākiem
Notiks izglītojošas lekcijas skolēniem
Sniega diena Gaujienā
Esi aktīvs, nāc un piedalies!
Veselības -olimpiskā diena Apes novada skolās

Iegūtās zināšanas un sportiskās aktivitātes veselības veicināšanas projekta ietvaros
Velobrauciens “Lai Ripo”

Aicina apmeklēt JOGAS nodarbības
Nometne “Gribu un varu dzīvot zaļi”
Gaujienā nometne „Skrienam kopā”
Vasaras aktivitātes veselības veicināšanas projekta ietvaros
Aicina seniorus piedalīties aktīvā ekskursijā Smiltenes pusē
Veselības veicināšanas projekta aktivitātes jūnija mēnesī
Aicina uz semināru par stresa mazināšanu un izdegšanu darbā
Sabiedrības veselības veicināšanas projekta aktivitātes Apes novadā
Sporta diena Sociālās aprūpes centrā “Trapene”
Projekta ietvaros notiks nodarbības kopā ar psiholoģi Gaujienas internātpamatskolā
Projekta ietvaros notiks nodarbības kopā ar psiholoģi

Gaujienas un Trapenes skolās projekta ietvaros notiks nodarbības kopā ar psiholoģi

Gaujienā tikšanās ar grāmatu autoru, gastroenterologu, profesoru Anatoliju Danilānu

Gaujienas internātpamatskolā interaktīvas neformālās izglītības nodarbības 5.–9. klašu skolēniem

Tikšanās ar Anatoliju Danilānu, O. Vācieša Gaujienas pamatskolā

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā interaktīvas neformālās izglītības nodarbības 5.–9. klašu skolēniem
Projekta ietvaros notiks nodarbības kopā ar psiholoģi-Gaujienā

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā – Interaktīvas neformālās izglītības nodarbības 5.–12. klašu skolēniem
Projekta ietvaros notiks nodarbības kopā ar psiholoģi
Iepazīst veselīga uztura nozīmi
Projekta ietvaros apgūst peldētprasmi
Tikšanās ar uztura speciālisti Agniju Irkli

Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros aicina uz nodarbībām

Aicina uz jogas nodarbībām
Apes novada senioriem  – veselīga ekskursija uz  Raunu
CIGUN nodarbības Apē
Aicina pieteikties uz vingrošanas nodarbībām
Publiska lekcija – saruna ar ārstu-gastroenterologu Dr. Hosams Abu Meri
Foto orientēšanās pa Gaujienas skaistākajām vietām
Foto orientēšanās “Iepazīsti Trapeni”

Piedalies fiziskās un garīgās veselības veicinošā nometnē 
AFIŠAS
FOTO

 


 

Projekts: Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 

Fonds: Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds 
Īstenošanas laiks: 2017.gada aprīlis – 2020.gada decembris

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018._2019.mācību gadam

Projekta apraksts

Projekta iesniedzējs ir Valsts izglītība attīstības aģentūra (VIAA). Lai nodrošinātu karjeras atbalsta pasākumu īstenošanu visās pašvaldībās, VIAA īsteno projektu kopā ar sadarbības partneriem – pašvaldībām. Pašvaldības izvirza to pārziņā esošās izglītības iestādes, kuras piedalās projekta īstenošanā kā izmēģinājumskolas. No Apes novada projektā iesaistītas Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola un Trapenes pamatskola ar kopējo projektā iesaistīto izglītojamo skaitu 2017.gada aprīlī – 260. Atbilstoši izglītojamo skaitam pašvaldībā darbā pieņemts pedagogs karjeras konsultants. Projekta realizācijas gaitā tiks izstrādāti karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāni, nodrošināta pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos, kā arī karjeras atbalsta pasākumu īstenošana projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamajiem.
Vairāk par projektu lasiet šeit.

Publikācijas:

Karjeras atbalsta pasākumi turpinās
Skolēni piedalās karjeras atbalsta pasākumos

Iepazīst profesiju daudzveidību
Gaujienas pamatskolas skolēni iepazīst profesijas
Gaujienas skolēni projekta ietvaros dodas ekskursijā
Iepazīst plašo iespēju piedāvājumu

Ēnu diena – jauniešiem nozīmīgs resurss nākotnei
Atskatoties uz I semestrī paveikto
Projekta ietvaros skolēni viesojas Valmierā
Iepazīst profesiju daudzveidību
Apes novadā Karjeras nedēļā jaunieši izzinās savas stiprās puses
Latvijas Universitātes karjeras centra seminārs
Iepazīst novada attīstībai nozīmīgas profesijas
Projekta ietvaros mācību ekskursija uz z/s “Kalnarušķi”
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 1.-3.klases skolēni iepazīst profesijas
Projekta aktivitātēm – gads
Viesojamies pie īstiem amata meistariem

Mēbeles pedagoga karjeras konsultanta darba vides uzlabošanai
Jaunākie karjeras atbalsta pasākumi skolēniem un skolotājiem
Seno amatu darbnīcas apmeklējums kā motivācija mācīties amatu
Meistardarbnīca šokolādes ražotnē „R-CHOCOLATE”
Skolēni dodas ekskursijā, lai iepazītu profesijas
Uzsāk ceļojumu profesiju pasaulē
Iepazīst stila konsultanta profesijas specifiku
Pieprasītākās spējas un prasmes šodienas un nākotnes darba tirgū

 


 

 

Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums: Let us be friends and help our nature together” (“Būsim draugi un palīdzēsim mūsu dabai kopā”)
Īstenošanas laiks: 01.09.2018. – 30.08.2020.

Projekta apraksts
Projekta darbības laiks 2018 

Publikācijas:

Trapenes sākumskolas aktivitātes Erasmus+ projektā Čehijā
Projekta Erasmus + aktualitātes Trapenes sākumskolā
Sācies starptautiskā projekta darbs Trapenes sākumskolā


Deinstitucionalizācijas projekts “Vidzeme iekļauj”

Projekta mērķis:

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) ir uzsācis īstenot projektu “Vidzeme iekļauj” (Vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/003). Tā mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu* sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Īstenojot jebkuru no aktivitātēm,  tiek respektētas mērķgrupas personu tiesības, vēlmes un vajadzības.

* Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir pretēji aprūpei ilgstošas aprūpes institūcijās, kur cilvēki ir izolēti no plašākas sabiedrības, nav pietiekamas kontroles pār savu dzīvi un lēmumiem, kas viņus ietekmē, kā arī institūcijas noteikumi ir prioritāri pār cilvēka individuālajām vajadzībām. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir kvalitatīvi, individualizēti pakalpojumi, kas cilvēkam sniedz atbalstu funkcionālo traucējumu radīto ierobežojumu pārvarēšanai un dod iespēju dzīvot mājās, bet bērnu gadījumā – augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē.

Projekta mērķgrupas:

–        ārpusģimenes aprūpē esošie bērni;

–        bērni ar funkcionāliem traucējumiem;

–        pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem;

–        potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.

Kādas aktivitātes tiks īstenotas:

-tiks izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni;

-tiks izstrādāts reģiona deinstitucionalizācijas plāns;

-tiks izstrādāti VSAC un bērnu sociālās aprūpes centru reorganizācijas plāni;

-tiks nodrošināta personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;

-Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem tiks nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi;

-Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā dzīvojošiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiks nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi;

-tiks apmācīti speciālisti;

-tiks organizēti izglītojoši informatīvi pasākumi, lai mudinātu sabiedrību kļūt līdzatbildīgiem un zinošiem;

Sadarbības partneri:

Visas projekta darbības tiks īstenotas ciešā sadarbībā ar projekta partneriem. Projektā “Vidzeme Iekļauj” iesaistījušās visas 26 Vidzemes reģiona pašvaldības.

Projekta ieviešanas laiks:

Projekta “Vidzeme iekļauj” ieviešanas laiks ir līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta budžets:

Projekta “Vidzeme iekļauj” kopējās izmaksas ir 10 775 249,00 EUR, tai skaitā 85% (9 158 961,65 EUR) līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

Publikācijas

 

Valsts sociālā aprūpes centra darbinieki pilnveido zināšanas, lai veiksmīgāk sagatavotu cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem dzīvei sabiedrībā

Negaidīt no cilvēka neiespējamo

Vidzemes plānošanas reģions organizē apmācības par saskarsmi ar bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi

Esi vienkāršs un cilvēki tieksies pie tevis

 


Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums: “We are living together and we need eachother. Social Emotional Learning”
Īstenošanas laiks:01.09.2017. – 01.09.2019.
Projekta apraksts

Publikācijas:

Erasmus+ projekta “SEL” noslēdzošā vizīte Portugālē
Erasmus+ projekta “SEL” vizīte Gaujienas pamatskolā
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola uzsāk realizēt Erasmus+ projektu

 

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
2. oktobris, 2011, Madara Tjuksa
lveerudeen