Realizētie projekti

Print Friendly, PDF & Email

 

 

2019. gadā realizētie projekti

  • LEADER programmas projekta “Zaļās klases pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas labiekārtošana ar fizisko aktivitāšu elementiem – āra nodarbību un brīvā laika pavadīšanai” ietvaros labiekārtota D.Ozoliņa Apes vidusskolas pagalma zaļās zona jeb Zaļā klase, uzstādot tajā vairākus brīvdabas fizisko aktivitāšu elementus. Projektā attiecināmās izmaksas EUR 13 422.94, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 90 % EUR, pašvaldības finansējums 10%.
  • LEADER programmas projekta “Apes tautas namam nepieciešamā nodrošinājuma iegāde novada nozīmīgu kultūras pasākumu organizēšanai, sabiedrības iniciatīvu un tautas mākslas vērtību uzturēšanai un attīstībai” iegādāts nepieciešamais inventārs un aprīkojums kultūras pasākumu organizēšanai, sabiedrības iniciatīvu un tautas mākslas vērtību uzturēšanai, Apes tautas nama kā sabiedrības centra attīstībai, kas kalpo visu paaudžu un interešu grupām. Projektā attiecināmās izmaksas EUR 15 045.65, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 90 % EUR, pašvaldības finansējums 10%.
  • LEADER programmas projekta “Mazās āra lasītavas ar pieturvietām izveide Virešu pagastā”  izveidota āra lasītavas ar divām pieturvietām – lasīšanas punktiem Virešu pagastā. Projektā attiecināmās izmaksas plānotas EUR 4259.20, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 90 % EUR, pašvaldības finansējums 10%.
  • LEADER programmas projekta “Tautas tērpu iegāde Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Virši” tautiskās dejas nerimstošu tradīciju kopšanas nodrošināšanai Apes novadā un Vidzemē kopumā” ietvaros iegādāti tautas tērpi vidējās paaudzes deju kolektīvam “Virši”. Projektā attiecināmās izmaksas plānotas EUR 7110.00, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 90 % EUR, pašvaldības finansējums 10%.
  • Projekta “Novusa, galda tenisa un cita inventāra iegāde” laikā iegādāts novusa, galda tenisa inventārs, norobežojošās barjeras un sporta apģērbs, kas veicinās plašākas sabiedrības iesaistīšanos tautas sporta pasākumos un sacensībās. Plānotās projekta kopējās izmaksas EUR 10 725.62, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 90 % EUR, pašvaldības finansējums 10%.
  • Projekta “Hokeja ekipējuma iegāde sabiedrībai nozīmīgu sporta tradīciju attīstīšanai Trapenē” ietvaros iegādāts hokeja ekipējums Trapenes pagasta hokeja entuziastiem. Projektā plānotas izmaksas EUR 6660.08, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 90 % EUR, pašvaldības finansējums 10%.
  • Projekta “Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem” (Dabas gars) ietvaros labiekārtoti un attīstīti trīs dabas objekti (Gaujienas muižas parks, Gorodišenska ezera pārgājienu taka pie Izborskas cietokšņa, dabas parks Lavri centrā) un, izmantojot šo vietu īpašo atmosfēru, enerģiju un spēku, tika radīts jauns, pievilcīgs un ilgtspējīgs tūrisma produkts. Projektā attiecināmās izmaksas EUR 374 980.00, Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums 90 %, pašvaldības finansējums 10 %.
  • Projekta “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstīšana Latvijas – Krievijas pierobežā” (No hobija uz biznesu) galvenais mērķis bija aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā un radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos Latvijā un Krievijā. Projektā attiecināmās izmaksas EUR 16 222.22, Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums 90 %, pašvaldības finansējums 10 %.
  • Projekta “Jaunu nodarbinātības iespēju radīšana cilvēkiem dzīvojošiem attālās lauku teritorijās, projektējot un izmēģinot ciematu kopienas pakalpojumus” (Act Local) mērķis bija labākas pieejas nodrošināšana vietējiem darba tirgiem un jaunu nodarbinātības iespēju radīšana cilvēkiem, kuri dzīvo lauku apvidos. Projektā attiecināmās izmaksas EUR 50 273.05, INTERREG V A Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas finansējums 79 %, pašvaldības finansējums 21 %.

 

Novada projekti

                                    

 

Fonds: Zivju fonda atbalsta pasākums “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”

Projekts: Zivju dzīvotņu atjaunošana Gaujas upes Sikšņu krācēs

Realizācijas laiks: 2020.gada jūnija līdz 2020.gada novembris

Projekta mērķis: Veikt zivju monitoringu un Gaujas ūdensteces tīrīšanu, atjaunojot dabiskās zivju dzīvotnes un nārsta vietas Gaujas upē ar kopējo platību 1,01 ha – labais krasts (GPS 57.40716, 20.39274 līdz 57.40799,26.38969), kreisais krasts (57.406810, 26.392261 līdz 57.407724,26.389254)

Publikācijas:

Veikti Gaujas ūdensteces tīrīšanas darbi.

 


 

Fonds: Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākums 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

Projekts: Nr.19-07-AL12-A019.2202-000002 “Gaujienas ciema sporta laukuma vienkāršota rekonstrukcija”

Realizācijas laiks: 2019.gada 4.jūlijam līdz 2020.gada 30.oktobrim

Projekta mērķis: Sporta laukuma labiekārtošana Gaujienā, tādējādi radot pievilcīgu un drošu vidi gan vietēju, gan pārrobežu sporta pasākumu organizēšanai, saturīgai un aktīvai brīvā laika pavadīšanai un sporta aktivitāšu dažādošanai

Publikācijas

Veikti Gaujienas sporta laukuma labiekārtošanas darbi


Fonds: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu.

Projekts: Zaļās klases pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas labiekārtošana ar fizisko aktivitāšu elementiem – āra nodarbību un brīvā laika pavadīšanai.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 13 422.94, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums sastāda 90% jeb 12 080.65 EUR un Apes novada domes līdzfinansējums ir 10% jeb 1342.29 EUR.

Publikācijas:

“Zaļā klase” pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas

 


 


Publikācijas:
Fonds: ERAF
Projekts:
  Nr.4.2.2.0/17/I/083 Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā”

Apes tautas nama un bibliotēkas ēka – mūsu Gaismas pils
Apes tautas nama un bibliotēkas ēka top estētiskāka
Uzsāks pašvaldības kultūras iestādes – Apes tautas nama un bibliotēkas – energoefektivitātes paaugstināšanas darbus
Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai


 

Fonds: ERAF
Projekts:
  Nr. 3.3.1.0/17/I/030 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā”

Publikācijas:

Apes novadā veikti uzņēmējiem nozīmīgu ceļu pārbūves darbi
Pēc tehniskā pārtraukuma atsākas darbi uz ceļu posmiem “Lipski – Jaunlāči – Eglītes”, “A2-Gobas” un “Saulieši-Saliņas”
Norit darbs pie ceļa „Lipski – Jaunlāči – Eglītes” posma rekonstruēšanas
Uzsāks ceļa “Lipski – Jaunlāči – Eglītes” (0.00 līdz 2 km) posma pārbūvi


 

Fonds: ERAF
Projekts:  Nr. 3.3.1.0/17/I/029 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastos ERAF

Publikācijas:
Apes novadā veikti uzņēmējiem nozīmīgu ceļu pārbūves darbi
Pēc tehniskā pārtraukuma atsākas darbi uz ceļu posmiem “Lipski – Jaunlāči – Eglītes”, “A2-Gobas” un “Saulieši-Saliņas”
Tehnoloģiskais pārtraukums ceļa posmos “Saulieši – Saliņas” un “A2-Gobas”
Rekonstruēs divus Apes novada pašvaldībai piederošus ceļu posmus


 


Fonds: ELFLA

Projekts: “Apes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve

Publikācijas
Realizēta grants ceļu pārbūve

Tehnoloģiskais pārtraukums ceļa posmos “V411-Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni”, “Kristiņi – Stādzeni”  un “Trapene – Lejastrapene”
Uzsāksies pašvaldības grants seguma ceļu pārbūve Trapenes un Virešu pagastos


 


Fonds: ELFLA

Projekts: Apes novada pašvaldības grants ceļa ”Ape-Kalpaki-Silmaļi-Melnupes” pārbūve”

Publikācijas

Veikta pašvaldības autoceļa ”Ape-Kalpaki-Silmaļi-Melnupes” 64+00 – 80+00 posma pārbūve

Uzsākta grants ceļa ”Ape-Kalpaki-Silmaļi-Melnupes” pārbūve


 


Fonds:ERAF
Projekts: “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”

Īstenošanas laiks: 18 mēneši

Projekta apraksts

Publikācijas

Dabas māju un Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu atklāšana Veclaicenē
Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā izbūvēti atpūtas un dabas izziņas pieturas punkti – dabas mājas
Tiek sakopta teritorija pie Eniķu ezera dabas mājas
Apē turpinās darbi pie projekta  “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ieviešanas
Projekta ietvaros tiks izveidota tūrisma un dabas izziņas infrastruktūra
Apes pilsētā izbūvēs pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu un labiekārtos stāvlaukumu, apmeklētāju ērtībai un pareizai plūsmas organizēšanai.
Turpina īstenot aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošanas projektu


 

Fonds: INTEREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma
Projekta nosaukums: „Green Railway”

Īstenošanas laiks: 01.03.2017 – 30.04.2019
Projekta apraksts

Publikācijas:
Pārgājienu un velobraucēju maršrutu gids par “Zaļie dzelzceļi”

Zaļie lielceļi plāno nākošos darbus
Zaļo dzelzceļu (Green Railways) maršruts sāk jauno tūrisma sezonu
Green railway – iespēja uzņēmējdarbības attīstīšanai
Atklāj atjaunoto dzelzceļa tiltiņu pār Jašupīti Apē
Liela interese par „Zaļajiem Dzelzceļiem
Reģistrējies konferencei par Zaļo ceļu attīstību

Projektā iepazīst Zaļo ceļu Luksemburgā
Notiks projekta „Green Railway” atklāšana
Apes novada pārstāvji piedalās projekta “Zaļie dzelzceļi” atkāšana pasākumā Limbažos


 

Fonds: INTEREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma

Projekta nosaukums: Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā „Coop-Local”
Īstenošanas laiks: 2017.gada marta līdz 2019.gada oktobrim
Projekta apraksts
Uzņēmēju katalogs  
Karte ar uzņēmumu atrašanās vietām

Publikācijas:

“Coop local” – semināri, tirgi un pieredzes brauciens
Projekta “Coop local” aktivitātes maijā un jūnijā
Piesakies uz praktisku semināru jūnijā, Apē
Uzņēmēji dodas pieredzes braucienā uz Somiju
Aicina pieteikties praktiskam semināram Igaunijā
Amatnieki tiekas kontaktu veidošanas pasākumā Vastseliinā projekta “COOP Local”  ietvaros
Aicina uz praktisku semināru piena un gaļas ražotājus un pārstrādātājus
Projekta “COOP Local”  ietvaros sadarbībā ar pārrobežu partneriem no Igaunijas  un Smiltenes turpinām bagātināt savu pieredzi
Notiks praktisks seminārs Apes novada ogu un augļu audzētājiem un pārstrādātājiem
No ziepēm līdz smalkiem keramikas izstrādājumiem jeb amatnieki un mājražotāji dodas mācību braucienā uz Igauniju
Iespēja amatniekiem un mājražotājiem doties mācību braucienā uz Igauniju
“Coop Local” pieredzes brauciens uzņēmējiem
Kontaktu veidošanas pasākums, pārrobežu tirgus un citas aktivitātes
Coop local projektā no līderības apmācībām līdz mācību vizītei
Projekta „COOP local” praktiskās apmācības Smiltenes novadā

Apes novada uzņēmēji piedalās seminārā dārzeņu, garšaugu, tēju audzētājiem un pārstrādātājiem
Aicina Apes novada uzņēmējus pieteikties otrajam semināram

Pārrobežu projekta “COOP local” aktivitātes Apes novadā  turpinās
Projektā “COOP Local” Apes novada uzņēmēji piedalās apmācībās un mācību braucienos
Uzņēmēji dodas mācību braucienā uz Igauniju

Piesakies projekta “COOP local” aktivitātēm
Piesakies mācību braucienam uz dārzeņu, augļu un ogu ražošanas/pārstrādes uzņēmumiem Igaunijā

Piedalās Hanzas dienās Tartu

Apes novada uzņēmēji dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju

Apes novada uzņēmēji tiekas informatīvā sanāksmē Apē

Aicinām Apes novada uzņēmējus un mājražotājus, amatniekus un rokdarbniekus, uz informatīvo pasākumu

 


 

Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums: “We are living together and we need eachother. Social Emotional Learning”
Īstenošanas laiks:01.09.2017. – 01.09.2019.
Projekta apraksts

Publikācijas:

Erasmus+ projekta “SEL” noslēdzošā vizīte Portugālē
Erasmus+ projekta “SEL” vizīte Gaujienas pamatskolā
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola uzsāk realizēt Erasmus+ projektu

 


2017.gadā realizētās investīcijas

Projektā “Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana” tika sakārtots sabiedriski, kultūrvēsturiski un izcili ainavisks objekts Gaujienas Anniņās, par kopējos summu EUR 47 803, ko sastādīja 44.8% pašvaldības finansējums un 55.2% ES fondu finansējums.

Projektā “Inventāra un aprīkojuma iegāde apmeklētājiem pievilcīgas vides radīšanai Gaujienas tautas namā” tika iegādāts inventārs un aprīkojums Gaujienas tautas namam par kopējo summu EUR 13 612.83, ko sastādīja 47% pašvaldības finansējums, bet 53% ES fondu finansējums.

Projektā “Vēstures un amatniecības centra izveide Skolas ielā 4, Ape” tika izstrādāts tehniskais projekts vēstures un amatniecības centram Apē un nomainīts pirmā stāva pārsegums un jumta segums, kā arī tika veikts jumta konstrukciju remonts, kopējā summa EUR 50 000 (100% valsts finansējums) un pašvaldības finansējums EUR 8256.

Projektā “Brīvdabas daudzfunkcionāla sporta laukuma izveide Apē” tika izveidots pludmales volejbola laukumus Lauka ielā 1, Apē, kopējais pašvaldības finansējums EUR 3421.16.

Projektā “Mācību virtuves telpa – darbnīca amata prasmju apgūšanai, uzņēmējdarbības attīstībai, jaunu ideju realizēšanai” tika labiekārtots D.Ozoliņa Apes vidusskolas mājturības mācību kabinets un nodrošināta atbilstoša materiāltehniskā mācību bāze, par kopējo summu EUR 780.24 – pašvaldības līdzfinansējums.

Projektā “Daudzfunkcionālā Radošā Ideju Centra (Apes tautas nams) telpu labiekārtošana un materiāltehniskās bāzes papildināšana” tika labiekārtotas daudzfunkcionālā Radošā Ideju Centra (Apes tautas nams) telpas un papildināta materiāltehniskā bāze, pašvaldības līdzfinansējums EUR 834.10.

Projektā “Sieviešu kora “Trapene” tērpu un apavu iegāde, vienota vizuālā kopskata radīšanai” tika iegādāti jauni tērpi un apavi, vienota vizuālā sieviešu kora “Trapene” kopskata radīšanai, par kopējo summu EUR 5460, tajā skaitā 10% pašvaldības līdzfinansējums un 90% ES fondu finansējums.

Projektā “Amatu prasmju centrs Trapenē” tika iegādātas stelles, šujmašīna, projektors un uzstādītas Trapenes skolā, par kopējo summu EUR 3 736.30, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums 10% un 90% ES fondu finansējums.

Projektā “Hokeja laukuma bortu un apgaismojuma izveide Trapenē” tika uzstādīti hokeja laukuma borti un apgaismojums uz Trapenes sporta laukuma par kopējo summu EUR 15 931.80, pašvaldības līdzfinansējums sastādīja 41%.

Projektā “Gaujienas tautas nama jumta pārseguma un jumta konstrukcijas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde” tika izstrādāts būvprojekts Gaujienas tautas nama ēkas pārseguma un jumta konstrukcijas rekonstrukcijai par pašvaldības budžeta līdzekļiem EUR 15 796.

Projektā “Dūņu kaltēšanas laukuma izbūve Gaujienas NAI” tika izbūvēts dūņu kaltēšanas laukums un novērsti vides piesārņošanas riski par pašvaldības budžeta līdzekļiem EUR 32 459.

Savukārt netika atbalstīts projekts “Mūzikas un mākslas terapijas/rehabilitācijas un radošā darba centrs, vēsturiskajā Gaujienas muižas kompleksā”, kurā bija iecere izveidot Gaujienas muižas ansambli par mūzikas un mākslas/ radošā darba un atpūtas centru, kur bija paredzēts kopējais projekta finansējums EUR 450 000, no tā 15% pašvaldības finansējums un 85% ES fondu finansējums.

 

 

 Novada projekti

 

logo

Fonds: Interreg V-A Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma
Projekta nosaukums:Vienlīdzīgas iespējas ilgtermiņa bezdarbnieku senioru iekļaušanai darba tirgū lauku apvidos/Active Age
Īstenošanas laiks: 01.03.2016.- 28.02.2018.
Projekta aprakts

Projekta galvenais mērķis: Nodrošināt vienlīdzīgas iespējas iesaistīties darba tirgū pirmspensijas vecuma (55+) bezdarbniekiem un pensionāriem, kuri vēlas apgūt jaunas prasmes un izmantot tās papildu ienākumu gūšanā.

Projekta apakšmērķi: 1) Pilnveidot praktiskās iemaņas un zināšanas personām 55 + saskaņā ar vietējā darba tirgus vajadzībām; 2) Pilnveidot pašcieņu, pašapziņu un motivāciju senioriem vecumā 55 +; 3) Izveidot Setomaa, Engures un Apes senioru pārrobežu sadarbības tīklu.

Projekta rezultāti: Projekta rezultātā Setomaa, Engures un Apes kopienas ir kļuvušas spēcīgākas, jo līdz ar nodarbinātības paaugstināšanos un ienākumiem, uzlabojusies arī vietējo iedzīvotāju 55 + sociālā labklājība. Apmēram 100 senioriem ir izveidojusies labāka piekļuve vietējam darba tirgum, jo viņi ir apguvuši jaunas prasmes un zināšanas, ņemot vērā vietējo uzņēmēju reālās vajadzības. Vairāki cilvēki ir paaugstinājuši pašapziņu un motivāciju piedalīties darba tirgū un ir mācījušies no citu cilvēku pieredzes, kas atrodas tādā pat situācijā. Izmantojot Setomaa, Apē un Engurē dzīvojošo cilvēku potenciālu kopienas uzlabos savstarpējo saskarsmi starp paaudzēm un ietekmēs to sociālo kapitālu.

Projekta partneri:
1) NVO “Setomaa Pagastu Apvienība”, Igaunija (vadošais partneris)
2) Apes novada dome, Latvija
3) Engures novada dome, Latvija

Projekta kopējais budžets: 167 919,36 EUR, no tā Apes novada domes budžets: 52 151.00 EUR ERAF finansējums 85% jeb 44 328.35 EUR Valsts finansējums 5% jeb 2607.55 EUR Pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 5215.10 EUR

 

Publikācijas:

Apes novada senioru līdzdalība Interreg V-A Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektā “ACTIVE AGE”

Filca somas gatavošana ar vilnas akvareli, Apē
Lekcija par dārzkopību

Septembris ļoti darbīgs mēnesis projektā “Active age”

Aicina pieteikties datorapmācību kursam Apes novada iedzīvotājus vecumā 55+

Piesakies nodarbībām jaunāko šūšanas tehnoloģiju apgūšanai

Aicina pieteikties iedzīvotājus vecumā 55+ uz nodarbībām “Angļu valodas kurss”

Projekta “Active Age” ietvaros notiks tirgošanās lustes
Projekta  „ACTIVE AGE” ietvaros Apes un Engures novadu iedzīvotāju kopīga mācību vizīte uz Setomā, Igaunijā


 Iedzīvotājiem vecumā 55+ uzsākas apmācību cikls  JOSTU AUŠANA
Apes, Engures un Setomaa senioru radošā nedarbnīca projektā “Active Age”
Projekta semināros dalās ar bagātīgo pieredzi
Projektā “ACTIVE AGE” aktivitātes turpinās

Projektā “ACTIVE AGE” notiek pirmais mācību brauciens uz Enguri
Projekta “Active age” vadības sanāksme Smārdē
Sākas projekta “Active Age” ieviešana
Turpinās darbs pie projekta „ACTIVE AGE” realizēšanas

 Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums: Entrepreneurial Schools in Europe
Īstenošanas laiks:01.09.2016.-31.08.2018.
Erasmus + stratēģisko skolu sadarbību projekts “Uzņēmējdarbības skolas Eiropā”
Projekta apraksts
Projekta mājas lapa

Publikācijas:

Uzņēmējdarbības skolas tiekas olīveļļas zemē Spānijā
Tikties ar partneriem no Spānijas, Horvātijas, Bulgārijas un Čehijas|
Projekta ietvaros iepazīst vilnas pārstrādi

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola uzsākusi dalību Erasmus + stratēģisko skolu sadarbību projektā

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola uzsāk realizēt uzņēmējdarbības projektu
Skolēni uzsāk veidot starptautisku uzņēmumu

 


 

Fonds: Nordplus Junior programma
Projekta nosaukums: “First timers”.
Īstenošanas laiks: 08.2017.-08.2018.
Projekta apraksts
Karte ar dalībvalstīm
Trapenes sākumskolas projekta mājas lapa

Publikācijas:

Projektā “First taimers” dalībnieki tiekas Dikļos un Zilākalnā
Nordplus Junior programmas projekta „First timers” trešā tikšanās Igaunijā
Projekta dalībnieki tiekas Trapenes sākumskolā

Trapenes sākumskolas pirmsskolas grupas uzsāk realizēt Nordplus Junior programmas projektu


 

logo-jpg logo


Fonds: LEADER; Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Projekta nosaukums:Hokeja laukuma bortu un apgaismojuma izveide Trapenē
Īstenošanas laiks: līdz 2017.gada 1.decembrim
Projekta apraksts

Publicitātes:
Projekta ietvaros Trapenē uzstāda hokeja laukuma bortus un izveidots apgaismojums

Projekta ietvaros uzstādīs hokeja bortus un apgaismojumu


logo-jpg logo

Fonds: LEADER; Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Projekta nosaukums: Amatu prasmju centrs Trapenē
Īstenošanas laiks: līdz līdz 2017.gada 28.augustam
Projekta apraksts

Publikācijas:
Amatu prasmju centrs Trapenē


logo-jpg logo

 

Fonds: LEADER; Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Projekta nosaukums: Sieviešu kora “Trapene” tērpu un apavu iegāde, vienota vizuālā kopskata radīšanai”
Īstenošanas laiks: līdz 2017.gada 22.novembrim
Projekta apraksts

Publikācijas:
Trapenes sieviešu korim izgatavoti stilizēti tērpi un apavi
Septembrī uzsāks darboties  Amatu prasmju centrs Trapenē

Uzsāk realizēt projektu “Sieviešu kora “Trapene” tērpu un apavu iegāde”

 


logo-jpg  ZGauja

Fonds: LEADER; Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Projekta nosaukums: Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana

Īstenošanas laiks: līdz 2017.gada 29.novembrim
Projekta apraksts

Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošanas darbi noslēgušies

 


logo-jpg  ZGauja

Fonds: LEADER; Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Projekta nosaukums: Inventāra un aprīkojuma iegāde apmeklētājiem pievilcīgas vides radīšanai Gaujienas tautas namā
Īstenošanas laiks: līdz 2017. gada 15. maijam
Projekta apraksts

Publikācijas:

Inventāra un aprīkojuma iegāde pievilcīgas vides radīšanai Gaujienas tautas namā
Noslēdzies iepirkums inventāra un aprīkojuma iegādei Gaujienas tautas namam

 


Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums: Let’s EAT together , Everybody Around the Table

Īstenošanas laiks: 01.09.2015.- 01.09.2017.
Projekta apraksts
Projekta mājas lapa
Blogs par Rumāņu talismana Bukaterela piedzīvojumiem Latvijā


Publikācijas:
Apes PII Vāverīte Erasmus + programmas projekta “Sāksim ĒST kopā, visi ap vienu galdu” noslēguma pasākums 
Projekta „Sāksim ēst kopā, visi ap vienu galdu” partneru tikšanās Grieķijā
Apes PII Vāverīte darbinieki tiekas ar projekta partneriem Bulgārijā
Projekta ietvaros PII “Vāverīte” ciemojas zobu higiēniste
Dziesmas un sveicieni Ziemassvētku noskaņās
Erasmus+ projekta partneru vizīte Apes PII “Vāverīte”
Apes PII “Vāverīte” grupa “Vāverēni” Skype sazinās ar Turcijas un Rumānija bērniem
Transnacionālā sanāksme Atēnās
Pēc pieredzes uz Franciju

Veselīgais velo brauciens
PII “Vāverīte” skolotājas projekta ietvaros dodas uz Rumāniju
Rumāņu talismana Bukatarela piedzīvojumi Latvijā
Projekta aktivitātes Apes pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte”
6 gadīgās grupiņas bērniem SKYPE videokonference ar Bordo pilsētas bērniem
Aicina uz tikšanos ar diētas ārsti Lolitu Viju Neimani
Pieredzes apmaiņa Turcijas bērnudārzā
Projekta aktivitātes 2015

Notiek pirmā starptautiskā partneru koordinatoru tikšanās Francijā
Apes PII Vāverīte bērni sāk iepazīties ar projekta partnervalstīm
PII “Vāverīte” sāk realizēt ERASMUS + projektu

 


logo.erasmusjpg

Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums: „Share play”

Īstenošanas laiks:01.09.2014.- 31.08.2016.
Publikācijas:

Dalība starptautiskajā projektā Erasmus +  palīdz iepazīt pasauli 
Projekta Erasmus + dalībnieki Polijā

Trapenes pamatskolas skolēni un skolotāji piedalījās projekta Erasmus + noslēgumā Turcijā
Projekta “Share Play” aktivitātes pavasarīgajā Polijā
Trapenes pamatskolas pārstāvji projekta ietvaros piedalās sanāksmē Vācijā
Trapenes pamatskolas realizētā projekta Erasmus + sanāksme Igaunijā
Trapenes pamatskolas darbība starptautiskajā projektā Erasmus +
Trapenes skolēni un skolotāji Erasmus + sanāksmē Norvēģijā
Trapenes pamatskola gatavojas starptautiskā projekta Erasmus + otrajam gadam

Trapenes pamatskolas skolotājas piedalās Projekta Erasmus + pirmā gada noslēguma sanāksmē Rumānijā
Trapenes pamatskola projekta Erasmus + ietvaros uzņem ciemiņus no partnervalstīm
Trapenes pamatskola gaida projekta partnerus
2015. gada janvāris – februāri

Projekta aktivitātes Trapenes pamatskolā
Trapenes pamatskolas skolotāji piedalās Erasmus + projekta iesaistīto valstu pirmajā sanāksmē Portugālē
Sākas starptautiskā projekta darbība

Aktivitātes:
Human Rights

Pirmais biļetens
Otrais biļetens
Trešais biļetens
Ceturtais biļetens
Piektais biļetens
Sestais biļetens
Septītais biļetens
Astotais biļetens 
Tūdaliņ dāgadiņ.
Prezentācija: ERASMUS +Trapene pamatskola|
Video

 


 

eraf     

Fonds: ERAF
Projekta nosaukums: „Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un esošo pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes novadā 
Īstenošanas laiks: 13.12.2014.- 30.06.2015.
Publikācijas:

Uzsāk īstenot publisko interneta pieejas punktu projektu
Publisko interneta pieejas punktu projekta aktualitātes
Apes novadā tiks ierīkoti jauni bezvadu interneta pieejas punkti
Noslēdzies publisko interneta pieejas punktu projekts Apes novadā


 

logo

Fonds: Nordplus programma
Projekta nosaukums: Uzņēmēju paaudze (Entrepreneurs generation)
Īstenošanas laiks: 12.10.2014. -04.10.2015
Projekta apraksts
Publikācijas:
Noslēdzas Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas “Nordplus” programmas projekta “Uzņēmēju paaudze” aktivitātes

Jaunā uzņēmēju paaudze
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas jaunieši un skolotāji pēc jaunas pieredzes uz Igauniju
NORDPLUS projekta ietvaros, D. Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni kopā ar skolotājiem, dodas uz Tartu – Igaunijā
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotāji un skolēni projekta ietvaros apmeklē Somiju


  KOPA_LOGO

Fonds: ERAF
Atbalsta institūcijas nosaukums: Igaunijas- Latvijas- pārrobežu sadarbības programma
Projekta nosaukums: Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā (RIVERWAYS)
Īstenošanas laiks: 01.2013.-01.2015.
Publikācijas:
Uzstādītas norobežojošās barjeras gar Vaidavas upi (pie Raganu klintīm)
Uzsācies projekts „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”


nord

Fonds: Nordic-Baltic mobility programme
Projekta nosaukums: Pieredzes apmaiņas vizītes starp Latviju un Ziemeļvalstīm, veicinot apmaiņu  ar labās prakses piemēriem pašvaldību administratīvā darba nodrošināšanā
Īstenošanas laiks: 01.07.2014.-01.03.2015.
Publikācijas:
Aizvadīts pirmais pašvaldības administrācijas pieredzes brauciens uz Norvēģiju
Apes novada domes administrācija gūst pašvaldības darba pieredzi Dānijā


Fonds: Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) LEADER pieeja
Projekta nosaukums: Profesionālās ievirzes kabinets Trapenē – kokapstrādes mācību klases izveide darbam ar rokas instrumentiem
Īstenošanas laiks: 15.07.2014.- 30.03.2015. 


 

krasainais_logo

Fonds: Valsts Kultūrkapitāla fonds
Projekta nosaukums: Deju kopas „Metenis” dalība Eiropas tautas kultūras un mākslas festivālā Kielcē, Polijā”
Īstenošanas laiks: 01.06.2014.-01.09.2014.
Publikācijas:
Deju kolektīvs „Metenis” dosies uz Eiropas tautas kultūras un mākslas festivālu Polijā


Bez-nosaukuma

Fonds: Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) LEADER pieeja
Projekta nosaukums: Inventāra un aprīkojuma iegāde Apes novada Gaujienas Tautas namam
Īstenošanas laiks: 22.07.2014.-01.12.2014
Publikācijas:
Gaujienas Tautas namam iegādāts jauns inventārs un aprīkojums


 

logo    

Fonds: ERAF
Atbalsta institūcijas nosaukums:Igaunijas- Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programma
Projekta nosaukums: Kultūras mantojuma un dabas resursu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā pierobežas reģionos” (Heritage Business)
Īstenošanas laiks: 30.04.2013.-31.12.2014.
Publikācijas:
Projekta Heritage Business aktivitātes
Radošās domāšanas darbnīcas Apes novadā
Projektā sadarbību turpina trīs kaimiņvalstis
Seminārs par uzņēmējdarbības vides raksturojumu, galvenajām iezīmēm uzņēmējdarbības attīstībai Apes novadā
Sadraudzība ar projekta partneriem turpinās
Seminārs par biznesa iespējām Igaunijā
Seminārs par biznesa iespējām Latvijā
Seminārs par biznesa iespējām Krievijā
Starpvalstu sadarbība veicinās uzņēmējdarbības attīstību
Uzaicinājums uz tikšanos!
Starpvalstu sadarbība veicinās uzņēmējdarbības attīstību
Turpinās sadarbības projekta aktivitāšu pasākumi
Kultūras mantojuma un dabas resursu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā pierobežas reģionos”
(Heritage Business)

 


 

Realizētie  projekti 2011-2014

* Eiropas Sociālais fonds (ESF)
* Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
* EACEA- Izglītībasaudiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)

Fonds Atbalsta institūcijas nosaukums Projekta nosaukums Projekta numurs Īstenošanas laiks
Eiropas
Savienības Mūžizglītības programma
EACEA  „LOGI-N – Local Guidance Networks: Promoting Stakeholder Cooperation for Youth Guidance at Community Level” jeb „Sadarbības tīkls jauniešu atbalstam vietējā kopienā” 535908-LLP-1-2012-1-LV-KA1-KA1ECETA2 01.04.2013.-
31.03.2014
ESF NVA Sociālās rehabilitācijas pasākumi Apes novada sociālā riska grupu integrēšanai sabiedrībā
1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/078 10.03.2011. – 09.06.2012.
ESF VRAA Apes novada attīstības kapacitātes stiprināšana 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/082 16.11.2010. – 28.02.2013.
ESF VRAA ES fondu apguvē iesaistīto speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana 1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/026 01.09.2011. – 31.05.2012.
ERAF VIAA Apes novada izglītības iestāžu informatizācija 3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/571 02.01.2010. – 31.12.2012.
ERAF Centrālā Baltijas jūras reģionaInterreg IVA pārrobežu sadarbības programma Inovatīvi risinājumi veco laužu aprūpei mājās
(„INNOCARE”)
017/2011/CB60 01.11.2011. – 30.04.2014.

 


 Apes pilsētas un pagasta projekti

Realizētie projekti 2009-2013
* Eiropas Sociālais fonds (ESF)
* Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
* Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Fonds Atbalsta institūcijas nosaukums Projekta nosaukums Īstenošanas laiks
Meža attīstības fonds Lauku atbalsta dienests  Kopā nākotnes izzinošajam un veselīgajam meža pudurītim 16.05.2013-10.07.2013
Foundation Open 
Society Institute; 
Open Society Institute
Sorosa Fonds – Latvija Esi aktīvs! Esi radošs! Līdzdarbojies! 01.12.2012. – 30.11.2013.
 ERAF Satiksmes ministrija Dzirnavu ielas rekonstrukcija Apes pilsētā 26.09.2012. – 31.08.2013.
Jaunatnes politikas valsts programma Izglītības un zinātnes ministrija Brīvdabas sporta un atpūtas pietura Apē 18.07.2012.-29.10.2012.
ERAF Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu sadarbības programma
Pārrobežu amatniecības tīkla attīstības veicināšana
(
IDEA ON THE BORDER)
15.02.2012. – 14.08.2013.
ERAF Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu sadarbības programma
„Ceļā uz sportisku sabiedrību pierobežas pašvaldībās” (SPORTBODER) 01.09.2008. – 29.02.2012.
ERAF CFLA Apes novada, Apes pilsētas ūdenssaimniecības
sektora sakārtošana
01.08.2011. – 31.08.2012.
ELFLA LAD „Apes pilsētas ielu apgaismojuma tīkla rekonstrukcija” 26.04.2011. – 30.01.2012.
ELFLA LAD „Autoceļa „Ape – Kalpaki – Silmaļi – Melnupes” 
posma 0,403-2,206 rekonstrukcija”
26.04.2011. – 31.01.2012.
Eiropas Savienības 
Mūžiglītības programma
VIAA Veselīgais ceļojums (HEALTHY JOURNEY) 01.08.2011. – 31.07.2013.
ERAF Igaunijas – Latvijas 
pārobežu sadarbības programmas
„Ilgtspējīga vietējo dabas un kultūras mantojuma
izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā
Setomaā un Apes reģionos”
 (BUY LOCAL)
01.07.2009. – 31.12.2011.
ELFLA LAD „Sociālā aprūpes centra „Trapene” 
atpūtas laukuma labiekārtošana”
30.12.2010. – 30.11.2011.
ELFLA LAD „Apes pirmskolas izglītības iestādes „Vāverīte” 
energoapgādes sistēmas rekonstrukcija”
26.04.2011. – 31.10.2011.
ERAF Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu sadarbības programma
„Development of Cross- Border Co-operation Among
the grassroots for development of Sustainable
Latvia- Estonia Borderland Communities” (STILL ACTIVE)
14.07.2009. – 13.09.2011.
ERAF Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu sadarbības programma
„Bumbu sporta tradīciju veicināšana pierobežas reģionā
caur cieša sadarbības tīkla veidošanu starp
bumbu sporta aktīvistiem Igaunijā un Latvijā”
(CROSS BORDER BALL)
14.07.2009. – 30.09.2011.
ERAF LIAA „Sociālās dzīvojamās mājas „Jaunroze”
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
15.05.2009. – 15.09.2010.
ERAF Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu sadarbības programma
„Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju”
(ViSoEst by bike)
01.04.2009. –20.12.2010.

 

 


 

Realizētie un realizācijā esošie projekti 2009-2010. 

Projekta nosaukums  Kopējais finansējums, LVL Piešķirtais finansējums, LVL Finanšu avoti Realizācijas periods
Ceļā uz sportisku sabiedrību pierobežas pašvaldībās (SPORTBORDER) Sadarbībā ar Rouges pašvaldību un NVO “Skystar”, Igaunija 106826.21 90802.28 Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums. Kopējais līdzfinansējums LVL 16023.93, no tiem Valsts budžeta dotācija – LVL 5341.00 un pašvaldības finansējums – LVL 10682,93;        (Projekta kopējais budžets: LVL 236142,14) 2008.-2012. gads
Apes pilsētas ar lauku teritoriju sporta zāle pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 1 140 281.00 764 556.00 Valsts mērķdotācija 2009.gadā LVL 544 556; valsts mērķdotācija iepriekšējos gados LVL 220 000, pašvaldība ieguldījusi LVL 375 725 2006.-2009. gads
Dziesmu un deju svētku tradīciju atbalsts Latvijas un Igaunijas pierobežas teritorijai (SDF) (Apes pašvaldības mazais projekts “Dzied’ vien’ dziesmiņ’”) 2 050.00 1 742.50 Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums. Kopējais līdzfinansējums – LVL 307.50, no tiem Valsts budžeta dotācija – LVL 102.50 un pašvaldības finansējums – LVL 205.00. 2009.-2010. gads
Sakārtota infrastruktūra un pievilcīga dzīves vide Apes pašvaldībā (lauku ceļu 3km rekonstrukcija un Apes bibliotēkas  telpas un kāpņu telpas rekonstrukcija) 140 000.00 105 000.00 Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums; Pašvaldības līdzfinansējums –         LVL 35 000.00 2009.-2010. gads
Ar velo pa Vidzemi un Dievidigauniju (ViSoEst By Bike) 21 848.12 18 570.90 Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums. Kopējais līdzfinansējums LVL 3277.22, no tiem Valsts budžeta dotācija – LVL 1092,41 un pašvaldības līdzfinansējums LVL-2184,81 2009.-2010.gads
Igaunijas-Latvijas pārrobežu projekts “Pārrobežas bumbas spēle” (Cross Border Ball) 6 464.39 5 494.73 Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums. Kopējais līdzfinansējums LVL 969.66, no tiem Valsts budžeta dotācija – LVL 323.22 un pašvaldības līdzfinansējums LVL – 646.44 2009.-2010.gads
Sociālās dzīvojamās  mājas “Jaunroze” siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 176 272.71 132 204.53 Eiropas Reģionālais attīstības fonda (ERAF) finansējums.    Kopējais līdzfinansējums LVL 44 068.18, no tiem Valsts budžeta dotācija – LVL 26440,91 un pašvaldības līdzfinansējums – LVL 17627,27 2009.-2010.gads
KOPĀ 1 593 742.43 1 118 370.94  

 


 

Realizētie un realizācijā esošie projekti 2008. 

Projekta nosaukums Kopējais finansējums, LVL Piešķirtais finansējums, LVL Finanšu avoti Realizācijas periods
Apes pilsētas ar lauku teritoriju sporta zāle pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 1 140 281.00 744 556.00 Valsts mērķdotācija. 2006.- 2009. gads
Vaidavas krasta pie Raganu klintīm sakopšanas talka Apē 717.00 600.00 Latvijas vides aizsardzības fonds. 2008.gads
Ģimeņu diena “Radošie putekšņi” 1 333.00 500.00 Valsts Kultūrkapitāla fonds. 2008. gads
Ceļā uz sportisku sabiedrību pierobežas pašvaldībās (Towards cross-border sports communities) Sadarbībā ar Rouges pašvaldību un NVO “Skystar”, Igaunija 106826.21 90802.28 Igaunijas – Latvijas programmas finansējums; (Projekta kopējais budžets: LVL 236142,14) 2008.-2012. gads

KOPĀ

1 249 157.21 836 458.28  

 


 

Realizētie projekti 2007. 

Projekta nosaukums  Kopējais finansējums, LVL Piešķirtais finansējums, LVL Finanšu avoti Realizācijas periods
INTERREG III B projekts „Kultūras integrācija ES jaunajā pierobežā” 20 275,87 15 206,90 INTERREG programmas finansējums         
(Projekta kopējais finansējums LVL 250815,29
2006.-2007. gads
Rožu valsis Apē 1 085,00 250,00 Alūksnes rajona padome 2007. gads
Mērķprogramma „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” 459,93 459,93 Valsts kultūrkapitāla fonds 2007. gads
Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu žūrija” 168,68 168,68 Valsts kultūrkapitāla fonds 2007. gads
Informatīvs buklets „Elīna Zālīte” 175,00 90,00 Alūksnes rajona padome 2007. gads
Apes arodvidusskolas audzēkņu – būvizstrādājumu galdnieku – prakse Pori arodvidusskolā Somijā 6 044,11 6 044,11 Leonardo da Vinči programma 2007. gads
Hokeja – slidotavas laukuma izveide Apē 3 520,66 2 816,53 Bērnu un ģimenes lietu ministrija 2007. gads
Apes tautas nama remontdarbi 10 000,00 10 000,00 Valsts investīciju programma  2007. gads
Apes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma izstrāde 4 428,00 4 428,00 Reģionālā attīstības un pašvaldības lietu ministrija 2007. gads
Basketbola groza uzstādīšana 500,00 500,00 Bērnu un ģimenes lietu ministrija 2007. gads
Sporta inventāra iegādes palīdzības pilotprogramma 1 662,50 831,25 Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvalde  2007. gads
Kultūras dialogi Vidzemē Apes pilsētas ar lauku teritoriju dome projektā piedalās kā partneris. 77 199,00 7 020,00 Sabiedrības integrācijas fonds 2007. gads
Apes vidusskolas sanitāro mezglu, dabas zinību kabineta labiekārtošana un mēbeļu iegāde skolas muzejam 2500,00 2500,00 Valsts Investīciju programma 2007. gads
Apes pilsētas ar lauku teritoriju sporta zāle pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 530 000,00 200 000,00 Valsts mērķdotācija – Ls 200 000
Pašvaldības kredīts – Ls 330 000
2007. gads
Saruna ar rakstniekiem par grāmatu un dzīvi 264,50 195,00 Valsts kultūrkapitāla fonds  2007. gads
Par bezmaksas interneta un datoru nodrošināšanu pašvaldības bibliotēkā 850,00 850,00 Valsts Investīciju programma 2007. gads
Tautas nama remontdarbi 10 000,00 10 000,00 Valsts investīciju programma 2007. gads

KOPĀ

592 450,21

255 316,29

 

 


 

Realizētie projekti 2005-2006. 

Projekta nosaukums  Kopējais finansējums, LVL Piešķirtais finansējums, LVL Finanšu avoti Realizācijas periods
Līdzdalība Alūksnes NVO atbalsta centra projektā „Iedzīvotāju līdzdalības un filantropijas attīstības veicināšana Alūksnes rajonā” 0,00 0,00 Baltijas-Amerikas Partnerattiecību programma 2004.-2005. gads
Bērnu un jauniešu koru festivāls „Ja apkārt ir dziesma un draugi” 923,00 200,00 Alūksnes rajona padome 2005. gads
Apes pilsētas ar lauku teritoriju domes ēkas siltuma apgādes rekonstrukcija 2 800,00 2 800,00 Valsts investīciju programma 2005. gads
Elīnas Zālītes memoriālās mājas istabas atjaunošana 2 000,00 2 000,00 Valsts investīciju programma 2005. gads
Apes pirmsskolas iestādes renovācija 5 000,00 5 000,00 Valsts investīciju programma 2005. gads
Sliedes (jaunatnes apmaiņas programma) 193,97 193,97 Jaunatnes starptautisko projektu aģentūra  2005. gads
Apes tautas nama renovācija 67 000,00 67 000,00 Valsts investīciju programma 2005. gads
Mērķprogramma „Jaunu grāmatu un citu dokumentu iegāde publiskajām bibliotēkām” 262,00 262,00 Kultūrkapitāla fonds 2005. gads
Mērķprogramma „Lasīšanas veicināšana un bibliotēkas pakalpojumu bērniem attīstīšana”     1. posms „Bērnu žūrija” 55,41 55,41 Kultūrkapitāla fonds 2005. gads
Ūdenssaimniecības attīstība Apes pilsētā 247 195,49 185 396,61 Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds 2005.-2006. gads
Apes pilsētas ielu apgaismojuma rekonstrukcija 8 820,19 6 615,14 INTERREG programmas finansējums 2005.-2006. gads
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 2. kārtas būvniecība – sporta zāle  70 000,00 70 000,00 Valsts investīciju programma 2005.-2006. gads
Apes bibliotēkas renovācija 5 500,00 5 500,00 Valsts investīciju programma 2005.-2006. gads
PHARE projekts „Koksnes izglītības centra izveide Apes arodvidusskolā” 109 004,37 84 941,71 PHARE finansējums 2005.-2006. gads
Apes pirmsskolas iestādes renovācija 7 500,00 7 500,00 Valsts investīciju programma 2006. gads
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas sanitārā mezgla uzlabošana 3 000,00 3 000,00 Valsts investīciju programma 2006. gads
Apes tūrisma informācijas centra izveide 1 500,00 1 500,00 Valsts investīciju programma 2006. gads
E – Vidzeme           Apes pilsētas ar lauku teritoriju dome projektā piedalās kā partneris Vidzemes attīstības aģentūrai 1395,32 1 395,32 Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds 2006. gads
Apes jauniešu kluba „Sliedes” sanākšanas vieta – atvērta jauniem cilvēkiem, jaunām idejām un jauniem iespaidiem.                           Apes pilsētas ar lauku teritoriju dome projektā piedalās kā partneris. 22 768,36 20 710,19 Oranje fonds Nīderlande 2006. gads
Jaunietis pilsētā.       Apes pilsētas ar lauku teritoriju dome projektā piedalās kā partneris. 1 176,20 602,00 Alūksnes Novada fonds 2006. gads
Rožu valsis Apē 729,00 100,00 Alūksnes rajona padome 2006. gads
2006. – Dāvja Ozoliņa gads Apē 300,00 125,00 Alūksnes rajona padome 2006. gads
Bērnu rotaļu un sporta laukuma izveide 1 234,89 1 000,00 Bērnu un ģimenes lietu ministrija 2006. gads
Mērķprogramma „Jaunu grāmatu un citu dokumentu iegāde publiskajām bibliotēkām” 375,65 375,65 Kultūrkapitāla fonds 2006. gads
Mērķprogramma „Lasīšanas veicināšana un bibliotēkas pakalpojumu bērniem attīstīšana”  1. posms „Bērnu žūrija” 60,38 60,38 Kultūrkapitāla fonds 2006. gads

KOPĀ

558 794,23

466 333,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Realizētie projekti 2002-2004. 

Projekta nosaukums Kopējais finansējums, LVL Piešķirtais finansējums, LVL Finanšu avoti Realizācijas periods
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas uzturēšanas izmaksu efektivitātes paaugstināšana 320 000,00 110 000,00 Pasaules Banka 2002.-2003. gads
Rasmas Harju grāmatas „Ar Dāvja Ozoliņa vārdu” izdošana 1 949,66 800,00 Kultūrkapitāla fonds 2003. gads
Mērķprogramma „Jaunu grāmatu un citu dokumentu iegāde publiskajām bibliotēkām” 267,14 267,14 Kultūrkapitāla fonds 2003. gads
Mērķprogramma „Lasīšanas veicināšana un bibliotēkas pakalpojumu bērniem attīstīšana” 1. posms „Bērnu žūrija” 60,25 60,25 Kultūrkapitāla fonds 2003. gads
„Metens’ nāca pār kalniņu” 459,40 70,00 Alūksnes rajona padome 2004. gads
“Arī mēs dzīvojam uz Ziemeļu stīgas” 2 313,37 2 313,37 Sabiedrības integrācijas fonds 2004. gads
Apes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma izstrāde 6500,00 6500,00 Reģionālā attīstības un pašvaldības lietu ministrija 2004. gads
Mērķprogramma „Jaunu grāmatu un citu dokumentu iegāde publiskajām bibliotēkām” 505,65 505,65 Kultūrkapitāla fonds 2004. gads
Mērķprogramma „Lasīšanas veicināšana un bibliotēkas pakalpojumu bērniem attīstīšana” 1. posms „Bērnu žūrija” 61,47 61,47 Kultūrkapitāla fonds 2004. gads

KOPĀ

332 116,94

120 577,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Trapenes pagasta projekti

Fonds Atbalsts Projekta nosaukums Projekta numurs Stadija Īstenošanas laiks
 ELFLA LAD „Trapenes ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija Trapenē, Apes novads” 09-07-L32100-000053 Projekts īstenots 07.06.2010. – 31.08.2010.
ELFLA LAD „Trapenes pagasta autoceļu rekonstrukcija” 11-07-L32100-000089 Projekts īstenots 16.06.2010. – 01.09.2010.
ELFLA LAD „Profesionālās ievirzes kabinets Trapenē” 10-07-LL31-L413201-000042 Projekts īstenots 19.01.2011. – 30.04.2011.
ERAF CFLA „Ūdenssaimniecības attīstība Apes novada Trapenes pagasta Trapenes ciemā” 3DP//3.4.1.1.0/APIA/CFLA/050 Projekts pašlaik tiek īstenots 31.08.2012.

 

 


 

Virešu pagasta projekti

Fonds Atbalsta institūcijas nosaukums Projekta nosaukums Projekta numurs Stadija Īstenošanas laiks
  IZM „Inventāra iegāde Virešu pagasta jauniešu brīvā laika aktivitātēm” 07.4-14/33/31.05.2011 Projekta realizācija pabeigta 31.05.2011. – 30.09.2011.
ELFLA LAD „Saieta nama aprīkojuma un inventāra iegāde” 09-09-LL03-413201-000005 Projekta realizācija pabeigta 09.03.2010. – 01.07.2011.
Dalīties:
30. oktobris, 2014, Madara Tjuksa
lveerudeen