Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola

Print Friendly, PDF & Email

 

Adrese: Pasta ielā 26, Ape,
Smiltenes novads, LV 4337
Tālruņi: 64355109, +371 28347662
Fakss: 64355109
E-pasts:
[email protected]

Direktore: Dina Meistere       

http://www.facebook.com

D.Ozoliņa APes vsk_inetam

 

Izglītības programmu realizēšanas vietas adreses:
Pasta iela 26, Ape, Smiltenes novads, LV-4337 (vidusskola)

“Sikšņu skola” Vidaga, Virešu pagasts, Smiltenes novads, LV-4337 (sākumskola)
“Gaismas” Vidaga, Virešu pagasts, Smiltenes novads, LV – 4337 (pirmsskola) 

 

2020./2021.mācību gadā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā mācības uzsāka 148 skolēni, 14 pirmsskolēni. Strādā 32 skolotāji un  26 tehniskie darbinieki.

2020./2021.m.g.


Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (490 KB, pdf)


Ziņas par iestādi

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola ir Apes novada domes dibināta vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno vispārējās izglītības programmas.

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola galvenais mērķis veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.

Skolas uzdevumi:

 •  īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
 •  nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepiecie­šamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
 • izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai;
 • veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;
 • sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;
 •  sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi;
 • nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;
 • racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;
 • sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
 • organizēt vides izglītības procesu.

Pašnovērtējums 2020  (588 KB, pdf)

Attīstības plāns 2018.-2021. gadam.

Audzināšanas darba programma 2017.-2020.gadam (512 KB, pdf)

Nolikums (166 KB,pdf)

Kārtība kādā tiek organizēts mācību process izglītības iestādē 2020./2021. mācību gadā.(570 KB, pdf)

Maksas pakalpojumi 

Maksas pakalpojumi sporta kompleksā

 

Lēmums par kārtību, kādā tiek noteikta un veikta maksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu Apes novada izglītības iestādēs” apstiprināšanu

Noteikumi par kārtību, kādā tiek noteikta un veikta maksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu Apes novada izglītības iestādēs”

Pielikums Apes novada domes 24.09.2020. lēmumam Nr.159 (prot.Nr.15, 3.p.)
Apes novada izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma izmaksu kopsavilkums

Apes novada domes noteikumi Nr.1/2019  “Par kārtību, kādā Apes novada pašvaldība sedz transporta izdevumus pašvaldības”

 

 


 

Licencētās programmas

Iestāde īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

 • Vispārējās pamatizglītības programma (1.-9.klase)
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem
 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

 


Īss ieskats skolas vēsturē

 Skolas ēka ir jauna, bet pirmā iespēja vietējiem bērniem mācīties bija jau 1849.gadā,  kad tika dibinātajā   Jaunrozes pagasta Duškanu skola. Šogad mēs varētu atzīmēt 165 gadus Apes skolu vēsturē. 1938.gadā pēc arhitekta Indriķa Blankenberga projekta tiek uzsākta jaunas, lielākas skolas celtniecība. Tā kļūst par vienīgo mācību iestādi plašākā apkaimē. 1939. gada 30. septembrī mācītājs A. Dombovskis iesvēta Dāvja Ozoliņa – II pakāpes Valsts pamatskolu, kas ver durvis 140 skolēniem, paredzēta 200 bērniem. Ēkā ir arī internāts un divi dzīvokļi  skolotājiem, aktu zālē – ērģeles. 1940. gadā skola zaudē Dāvja Ozoliņa vārdu un kļūst par valsts nepilno vidusskolu. 1941. – 1943. gads – vācu okupācijas laiks, sākumā skola atgūst Dāvja Ozoliņa vārdu – Dāvja Ozoliņa pilsētas pamatskola, tad Apes valsts tautskola. 1944. gadā skola uz laiku pārtrauc mācības, jo ēkā tiek izvietota vācu karaspēka lazarete. Pati skola tiek nopūsta ar melnu aizsargkrāsu. 1945. gadā jau ir Apes pilsētas 7 – gadīgā skola.  1949. gadā ir Apes vidusskola. 1962. gadā Apes skolai pievieno krievu 7 gadīgo skolu. Top Apes vidusskola ar latviešu un krievu mācību valodu.  1989.gadā skola atgūst savu nosaukumu – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola. 1999. gadā beidz eksistēt pamatskolas klases ar krievu mācību valodu. 2002. gadā tiek uzcelta skolas piebūve, jo skolēnu skaits ir tik liels, ka nodarbības notiek 5 korpusos. 2013.-2014.gadā skola tiek siltināta un atgūst savu sākotnējo skaistumu.

 *1939.gada 30. septembrī Apes pilsētas pašvaldība dāvina skolas karogu. To iesvēta kopā ar skolas ēku. Karogs ir darināts pēc gleznotāja Jāņa Kalmītes meta. Tajā izmantotas latviešu rakstu zīmes – materiālās pasaules un garīgo bagātību simboli. Kara laikā dažādu varu maiņās karogs pazuda. Taču valsts arhīvā glabājas gleznotāja J. Kalmītes veidots mets. 1998.gadā skolas karogu no jauna  pagatavoja absolvente Edīte Cekule, dzimusi Ābolkalne

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas karoga devīze: “Kā nerimst straume Vaidavā, Tā augsim spēka Daiļumā.”

2DOA vsk009.gadā tapa skolas logo, kura galvenais  elements ir ozolzīle ar divām ozollapām. Citādi tas arī nevarētu, jo mūsu skola nes Dāvja Ozoliņa vārdu. Ozolzīles cepurītē jaušama viļņota līnija, kas simbolizē upes Vaidavas tuvumu pie skolas. Skolas karogā ir latviskās rakstu, arī skolas logo ir  3 latviskās rakstu zīmes: Jumis, zvaigznīte un  Laimas slotiņa, kas  dod svētību visiem skolas bērniem, skolotājiem, vecākiem.

Skolas logo skici veidoja un uzzīmēja mūsu skolotāja Diāna Liepiņa. Šis logo izteic mūsu piederību skolai un Apei. Tas ir iedzīvojies uz mūsu dienasgrāmatām, krūzītēm, konfektēm, maisiņiem un formām.


  

 PROJEKTI

 Publikācijas:Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums:Entrepreneurial Schools in Europe
Īstenošanas laiks:01.09.2016.-31.08.2018.
Projekta apraksts

Tikties ar partneriem no Spānijas, Horvātijas, Bulgārijas un Čehijas|
Projekta ietvaros iepazīst vilnas pārstrādi

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola uzsākusi dalību Erasmus + stratēģisko skolu sadarbību projektā

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola uzsāk realizēt uzņēmējdarbības projektu
Skolēni uzsāk veidot starptautisku uzņēmumu


Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa

“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)

 Apes novada dome ar 2020./2021.gada mācību gada uzsākšanos sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistījušās Apes novada vispārizglītojošās izglītības iestādes – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, Gaujienas pamatskola, Trapenes sākumskola.

Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē jauniešu turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku.

Projekta mērķis – samazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu, veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Mērķgrupa – vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei; profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).

Projekta kopējais finansējums – Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 EUR un valsts budžeta finansējums 5 971 857 EUR.

Projekta īstenošanas laiks līdz 2022.gada 31.decembrim.

Ko iegūst skolēni?

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu:

Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits). Kompensācijas par sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu); naktsmītnēm; ēdināšanu; individuālās lietošanas priekšmetiem; speciālo transportu.

Ko iegūst pedagogi?

Iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams; profesionālās kompetences pilnveidi; seminārus; supervīzijas; darbnīcas; konferences; metodiskos atbalsta līdzekļus; izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai.

Vairāk par projektu var uzzināt: http://www.pumpurs.lv


2020./2021. mācību gada aktualitātes

 

 

 

30.jūnijā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas muzejā 68.izlaiduma vidusskolas beidzēji –Līga Zaķe, Aiva Zariņa un Rauls Vīksna – saņēma savus atestātus.

Paldies visiem skolotājiem, tehniskajiem skolas darbiniekiem par kopā pavadītajiem gan priekos, gan bēdās 12 skolas gadiem.

“Lapiņas no koka rautas
Vējiņš aiznes tālumā,
Kopā ietas skolas gaitas
Mūžam paliks atmiņā!”

 


Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas komandas “AASimba” dalība konkursa “FIZMIX Eksperiments” pusfinālā.

 “Latvenergo” rīkotais erudīcijas konkurss šogad norisinājās jau  26. reizi, pulcējot 131 komandu no Latvijas skolām, kurās mācās 8. un 9. klašu skolēni. “FIZMIX Eksperiments” konkursa mērķis ir izglītot skolēnus par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu ikdienā, veicināt jauniešos interesi par eksaktajām zinātnēm.

D.O.Apes vidusskolas komanda “AASimba”  šajā konkursā piedalījās jau otro reizi, pagājušajā gadā kā 8.klases, bet šogad kā 9.klases skolēni. Dalībnieku sastāvs abus gadus nemainīgs: Lauma Pope, Enija Paleja, Dārta Elīza Bērziņa, Enija Lija Kalniņa, Madars Arbidāns. Iepriekšējā gada piedalīšanās bija laba pieredze, kā komandai sadarboties attālināti, tāpēc šogad sasniedzām labus rezultātus gan atlases kārtā, gan pusfinālā.

 No 15.februāra līdz 1.martam bija jāizpilda 10 iesildīšanās jautājumi. Atlases 4 kārtas norisinās no 1.marta- 29.martam.. Konkursa atlases kārta notika neklātienē, kur mājaslapā skolēni risināja 28 ekspertu sagatavotus dažādas grūtības pakāpes uzdevumus. Uzdevumi portālā tika ievietoti četrās kārtās, katrā no tām ir seši teorētiskie un viens praktiskais uzdevums. Pēc atlases kārtas norisinājās pusfināls, kurā neklātienē piedalījās 10 erudītākās komandas no katra Latvijas reģiona un Rīgas pilsētas, kopā pulcējot 60 komandas.

12.aprīlī tiešsaistes vidē norisinājās konkursa pusfināls. Dalībniekiem bija jāatbild uz 10 testa jautājumiem par gaismu, kustību, spēkiem un citiem dažādiem ar fiziku saistītiem jautājumiem. Testa pildīšanas laiks bija 50 minūtes, 40 minūtes tika atvēlētas 2 praktiskiem uzdevumiem. Vienā uzdevumā bija jānosaka dažāda izmēra putuplasta kubu krišanas laika starpība, otrā uzdevumā jāslēdz elektriskās ķēdes vietnē https://ej.uz/circuit_construction un jāatbild uz dažādiem jautājumiem.

Par  rezultātu esam apmierināti, kaut nedaudz  pietrūka līdz dalībai finālā. Paldies aktīvajiem komandas dalībniekiem par intereses noturību, aizrautību, atbildību.

Komandas konsultējošā skolotāja Sarmīte Granta

 


“Latvijas skolas soma” ietvaros 28. maijā 6. klases skolēni attālināti piedalījās nodarbībā “Apavu stāsti”.

 Nodarbībā skolēni uzzināja par visiem kolekcijas apaviem, ko piedāvāja Āra dzīves apmācības centrs “Pelēkais vilks”, par apaviem no 19.gs. otrās puses, cariskās Krievijas laikiem, Pirmā un Otrā pasaules kara laika, Latvijas Brīvības cīņām, Brīvvalsts laika un pēckara perioda, par vīriešu,  sieviešu,  bērnu,  amatnieku,  kavalēristu,  strādnieku,  zemnieku un  karavīru  apaviem. Tad skolēniem tika dota iespēja izvēlēties, kuru četru apavu stāstu skolēni vēlas dzirdēt. Skolēni izvēlējās stāstus par kavalēristu zābakiem, sieviešu zābakiem, karavīru puszābaciņiem un par mazo zābaciņu. Nodarbības vadītājs skolēnus iesaistīja sarunā, tā mudinot ikvienu klātesošo domāt līdzi, uzdot jautājumus un meklēt atbildes.

 Stāsti skolēniem likās aizraujoši, kas sniedza zināšanas, izpratni par Latvijas vēstures laikmetiem, kultūrvēsturi un vēsturisko mantojumu, uzzināja, kam apavi piederējuši, ko cilvēki apavus gatavojot un valkājot piedzīvojuši, redzējuši, kur piedalījušies, ko izjutuši, jo tie bija konkrētā laika posmā piederīgi, noderīgi un īpaši.


 “Latvijas skolas soma” ietvaros 14. maijā 6. klases skolēni tiešsaistē piedalījās Laboratorium.lv  biroja programmā “Zinātnes un mākslas krustpunkti”.

Interaktīvā nodarbībā skolēni uzzināja, kā mūsdienās zinātne palīdz veidot filmas un teātra izrādes. Par pamatu ņemot Latvijas filmu “Dvēseļu putenis”, tika rādīts, kas nepieciešams, lai radītu ticamus efektus un pēc iespējas precīzāk attēlotu filmā redzamos notikumus. Skolēni uzzināja, kā gatavo mākslīgās asinis, speciālus degošos šķidrumus, kā dažādu darbību veikšanai trenējas kaskadieri. Tas viss nebūtu īstenojams bez ļoti precīziem aprēķiniem un specifiskām zināšanām. Ieskatījās aizkulisēs, lai saprastu, kā rodas īstā māksla.

 Skolēniem ļoti patika redzētie eksperimenti, piemēram, kā mājās apstākļos uztaisīt rētas, mākslīgās asinis vai radīt mākslīgo sniegu. Skolēni atzina, ka māksla patiesībā ir ļoti saistīta ar ķīmiju, kā arī – mūsdienās daudz ko var izdarīt bez datoru palīdzības.

“Latvijas skolas soma”ietvaros 07.05. 1.-4.kl.skolēni attālināti klausījās un skatījās četru apavu veidu stāstus izzinošā nodarbībā”Apavu stāsti”-par sieviešu kurpēm, kuras darinātas no vienkāršiem materiāliem Otrā Pasaules kara vai pēckara laikā, kā arī par sievas, māsas, mammas dzīvi kara un pēckara apstākļos; par velteņiem, kuri labākie apavi gan kara laikā, gan bargā ziemā; par bērnu apaviem 50.-60.gados; par starpkaru Latvijas Armijas (1920. –1940.)stulma zābakiem , par obligāto dienestu savas Valsts armijā.

Vislielākā interese bija par karavīru zābakiem. Bērni ļoti daudz uzdeva jautājumus. Prieks, ka ir vēlme vēl dzirdēt stāstus arī par citiem apavu veidiem.


“Latvijas skolas soma” ietvaros 30.aprīlī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 1.-4.klašu skolēni  Zoom platformā piedalījās muzikāli izglītojoša tiešsaistes nodarbībā “No trokšņa līdz skaņdarbam” kopā ar Liepājas simfoniskā orķestra mūziķi. Izglītojošās un iesaistošās nodarbības mērķis ir veicināt bērnu piederības sajūtu gan latviešu tautas mantojumam – Kultūras kanonā iekļautajām latviešu tautas dziesmām, gan izjust piederību Liepājas un Kurzemes mūzikas dzīves vērtībām.

Nodarbībā 1. līdz 4. klases skolēni darbojās, praktiski pielietojot mūzikas stundās jau apgūtās zināšanas un iepazīstot latviešu tautas mantojumu – tautas dziesmas. Izmantojot nodarbības vadītājas sniegtos padomus, bērni pielieto savu iztēli un bagātina fantāziju, reizē nostiprinot iepriekš skolā iegūtās zināšanas un nodarbības noslēgumā kopīgi radot tautasdziesmas “Bēdu manu lielu bēdu “ pavadījumu. Nodarbība sniedza iespēju skolēniem mūziku mācīties ne tikai no grāmatām, bet skolā apgūto pieredzēt un par to gūt priekšstatu pašam.

Nodarbības laikā Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķis pastāstīja par savu lomu orķestrī, kā arī iepazīstināja ar sava instrumenta-klarnetes  spēli, kopā ar bērniem atskaņoja apgūto tautasdziesmu.

 

  Tomass Gustavs Celenbergs piedalījās LTV 1 spēles ,,Gudrs, vēl gudrāks,, 4.klašu spēlē, kas norisinājās 1.reizi ,,Gudrs, vēl gudrāks,, vēsturē.

Iepazīstinot ar sevi, viņš pastāstīja par savu aizraušanos ar džudo un florbolu, par to, ka vēlas kļūt par ārstu tāpat kā tētis un spēlē piedalās vienkārši prieka pēc un lai saprastu, vai viņam patīk prāta spēles. TV pusfinālu ar Tomasa Gustava piedalīšanos varēs vērot 7.maijā.

Paldies Tomasa skolotājiem -Rūtai Rateniecei par atbalstu un gatavošanu spēlei, Jānim Ločam par tehnisko līdzāsbūšanu un Sandrai Oto par mūzikvirzītu morālo atbalstu.


Piedalās radošo darbu “Izstāsti man savu sapni” konkursā

Par tradīciju kļuvusi piedalīšanās Starptautiskās dzimtās valodas dienas radošo darbu konkursos, ko katru gadu izsludina Latviešu valodas aģentūra. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni šajā konkursā piedalās jau trešo gadu.

 Konkursa tēma bija “Izstāsti man savu sapni”. Kā apgalvo konkursa organizatori: “Katru gadu konkursa dalībnieku skaits pieaug, šajā konkursā esam sagaidījuši rekordlielu pieteikumu skaitu – 1234 radošos darbus no visas pasaules. 693 no tiem ir literārie darbi, 541 – zīmējumi. Darbi iesūtīti ne vien no Latvijas skolām, bet arī no latviešu skolām ārzemēs: Mineapoles un Sentpolas Latviešu skolas, Losandželosas Latviešu skolas, Latviešu skolas Somijā, Briseles 2. Eiropas skolas, Briseles Latviešu skolas, Vašingtonas ev. lut. draudzes latviešu pamatskolas, Aberdīnas Latviešu diasporas skolas, Diasporas skolas bērniem Aberdīnā ,,Dzintara akadēmija” un Ņujorkas ev. lut. draudzes Ņūdžersijas Latviešu pamatskolas.”

Pateicību par piedalīšanos un grāmatiņu ar sava radošā darba fragmentu no Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas saņēma Līga Zaķe.

Turpinot tradīciju, 5. klases skolēni piedalījās konkursā “Mans grāmatplaukta stāsts”, jāgaida grāmatiņas rudenī.

Sarmīte Apine
Skolotāja

 


9. klases skolēni kopā ar skolotāju Lauru Popi piedalījās tiešsaistes skolu programmā “Iepazīsti Saeimu”!


7. klasei kopā ar klases audzinātāju Ilzi Celenbergu izveidojusies nu jau tradīcija – kulinārijas Zoom piektdienu pēcpusdienas.

Rudenī tika ceptas bezē kūkas Latvijai, februāra sākumā tika gatavoti veselīgie salāti, bet pagājušajā piektdienā – tortiljas.

 


Neliels ieskats attālinātajā mācību procesā (janvāris – februāris).

 


1. klases skolēnu un vecāku kopdarbs – Gaismas-ledus lukturi.

Februāris ir sveču mēnesis. Cik skaisti un interesanti darbi izveidojās! Lai Gaisma staro!

 


Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 1. klases bērni, vecāki un skolotāja Līvija Karro dāvina savai pilsētai Apei priecīgos sniegavīrus un novēl: “Lai katra diena atnes brīnumjaukas lietas!”

 


 

Piedalās Nacionālās Apvienības “VL-TB/LNNK” rīkotajā domrakstu konkursā “Latviska Latvija 2040”

2020. gada novembrī, sākoties valsts svētku mēnesim, Nacionālā Apvienība “VL-TB/LNNK” izsludināja jauniešu domrakstu konkursu “Latviska Latvija 2040”. Konkursā bija aicināti piedalīties 16-29 gadus veci jaunieši, kuriem rūp latviskums, patīk domāt par nākotni un padodas savas domas ietērpt vārdos.

Domrakstā jaunieši tika lūgti atbildēt uz jautājumiem, kas ir latviskums šodien un kas tas būs rīt. Kāda varētu būt Latvija pēc 20 gadiem un kādu to vēlamies redzēt? Kādi procesi vai notikumi varētu ietekmēt latviskumu, un kā tos varētu ietekmēt latviskums? Ko noteikti vēlamies paturēt no savas pagātnes un kam būtu jāmainās? Kādus mērķus mums vajadzētu izvirzīt, un kā tos sasniegt?

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 12. klases skolniece Līga Zaķe piedalījās šajā konkursā. Janvāra sākumā tika paziņoti rezultāti. Līga Zaķe ieguva Atzinību, saņemot šādas veicināšanas balvas:

 • Dāvanu karti Jāņa Rozes grāmatnīcā 15 eur apmērā,
 • Iespēju bez maksas piedalīties izglītojošā jauniešu seminārā, ko vairāku dienu garumā katru gadu Nacionālā Apvienība organizē kādā no vasaras mēnešiem.

Darbus vērtēja konkursa organizatori, vērtēšanā iesaistot arī humanitāro un sociālo zinātņu ekspertus. Vērtēts tika gan valodas lietojums, gan attieksme pret apspriežamajiem jautājumiem, domas oriģinalitāte, loģiskais pamatojums un radošums.

 

Skolotāja Sarmīte Apine

 


Jaunā gadā dāvana Bērziņu un Kranātu ģimenei, lai veiksmīgi var veikt attālinātās mācības! Dāvina (lietotus datorus) Žaku ģimene (Ilva un Artūrs Žaki).


Piedalās “Meridian Matemātikas konkursā”

1. un 2. decembrī norisinājās privātās vidusskolas “RIMS” organizētais “Meridian Matemātikas konkurss”, kurā piedalījās 3.-9. klašu skolēni no visas Latvijas.

  Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmā kārta norisinājās skolēnu izglītības iestādēs, bet otrā kārta, tikai finālistiem janvārī, – privātajā vidusskolā “RIMS”.

  Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni šajā konkursā piedalās jau trešo gadu. Konkursā skolēni risina nestandarta matemātikas uzdevumus, ir doti atbilžu varianti. Pavisam ir 30 uzdevumi, kuri skolēniem jāizpilda 90 minūtēs.

  Šogad šajā konkursā piedalījās, ievērojot visus valstī pieņemtos ierobežojumus un noteikumus, no

 1. klases: Marta Brante, Tomass Gustavs Celenbergs;
 2. klases: Annija Strauta, Jānis Gustavs Brūvelis;
 3. klases: Einārs Laurovs;
 4. klases: Emīlija Ēvele.

  Tomass Gustavs Celenbergs ir iekļuvis konkursa 2. kārtā un ir starp 25 labākajiem no 432 Latvijas 4. klašu skolēniem! Apsveicam un lepojamies!

  Pateicība skolotajai Rūtai Rateniecei!

 


Sveiciens svētkos!

Noslēdzies skolēnu patriotiskās dzejas konkurss “Latvija, cik daudz Tev vēlos teikt!”

Lāčplēša dienā, 11. novembrī, Preiļu Galvenā bibliotēka (PGB) tiešsaistē paziņoja skolēnu patriotiskās dzejas konkursa “Latvija, cik daudz Tev vēlos teikt!” rezultātus.

Šī gada marta sākumā PGB sadarbībā ar Preiļu novada domi un Eiropas parlamenta deputāti, profesori Inesi Vaideri izsludināja patriotiskās dzejas konkursu “Latvija, cik daudz Tev vēlos teikt!” 5.-12. klašu skolēniem, tādējādi turpinot Salacgrīvas novada bibliotēkas aizsākto ilggadējo tradīciju, rīkot Vidzemes patriotiskās dzejas konkursu. Nemainīgi šī konkursa patrons ir kinorežisors Jānis Streičs.

Konkursam tika iesūtīti 98 dzejoļi un saskaņā ar žūrijas vērtējumu 53 no tiem izdoti grāmatā “Latvija, cik daudz Tev vēlos teikt!”, kuras dizainu veidoja Inese Martinkus. Labākie autori tiešsaistē varēja piedalīties dzejnieka Aivara Eipura meistarklasē. No Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas šajā konkursā piedalījās Līga Zaķe, (absolventi) Signe Ēvele, Andra Kaktiņa, Bruno Ābolkalns, Ulrika Lība Tetere. Grāmatā tika iekļauti Līgas, Andras, Bruno, Ulrika dzejoļi, kā arī šie skolēni bija uzaicināti uz dzejas meistarklasi.

PGB Bērnu literatūras nodaļas vadītājas Vilhelmīnes Jakimovas speciālbalvu saņēma Ulrika Lība Tetere (Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 12. klase (absolvente).

Žūrijas komisijā darbojās konkursa patrons kinorežisors Jānis Streičs, Eiropas Parlamenta deputāte, profesore Inese Vaidere, dzejnieks Aivars Eipurs, literatūrzinātnieks un rakstnieks Valentīns Lukaševičs, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Inguna Patmalniece, Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Vilhelmīne Jakimova un Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece Inese Šņepste.

PGB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Vilhelmīne Jakimova: “Paldies ikvienam jaunajam autoram, kurš iesūtīja savus dzejoļus! Lai šis konkurss kalpo par atspēriena punktu vēl nopietnāk pievērsties dzejai un galvenais – turpināt rakstīt! Paldies skolotājiem, bibliotekāriem, vecākiem un konkursa atbalstītājiem! Īpaša pateicība Latvijas Bibliotekāru biedrībai, kas nodrošināja tiešsaistes platformu ZOOM.”

Skolotāja Sarmīte Apine

 


Lāčplēša diena

Katru gadu mūsu skolas skolēni , skolotāji, Apes PII ”Vāverīte” vecākās grupas bērni, audzinātājas, uzaicinātie pārstāvji no Zemessardzes 31.kājnieku bataljona, veterāni piedalījās skolas tradicionālajā pasākumā Gaismas gājiens, kas veltīts Lāčplēša dienai.

Arī šogad tas bija plānots, bet ņemot vērā esošo situāciju , Lāčplēša dienu klātienē varēja atzīmēt tikai 1.-6.klašu skolēni. Individuāli pa klašu kolektīviem sākumskolas klases un 6.klase devās uz Apes pilsētas kapiem, kur Brīvības cīnītāju piemiņas vietās nolika svecītes.

1.-4.klašu skolēni piemiņas vietā norunāja no latviešu tautasdziesmām veidotu stāstu par bāleliņu, kurš devās karā aizstāvēt savu dzimteni. Tika izveidotas divas video filmiņas.  “Bija puišiem karā jāiet sargāt savu novadiņu” ar tautasdziesmām montāžas veidā  un fragmentu no latviešu tautas dziesmas “Es karā aiziedams”, ko dziedāja 1.klase, tika  izveidots pirmais video stāsts. Šo stāstu vēstīja pārstāvji no katras sākumskolas klases.  Otrs montāžas video bija muzikāls, kurā tika nodziedāta latviešu tautasdziesma “Div` dūjiņas gaisā skrēja” , ko papildināja foto no Lāčplēša dienas norises un rotājumi klašu telpās. 

Direktores vietniece audzināšanas jomā: Alda Liepiņa

 


Par godu Latvijai

Jau izsenis tieši pie saimes galda, kad sanāk kopā visa ģimene  rodas īpašā kopība sajūta, tāpēc 5.klases skolēniem, klases audzinātājai (ar vecāku atbalstu) radās laba ideja par godu Latvijai  klāt savu saimes galdu, līdzi ņemot trīs lietas: kaut ko skaistu, kaut ko garšīgu un kaut ko īpaši patriotisku un nozīmīgu katrai ģimenei. Sākām ar pateicības lūgšanu un Putras programmā nopelnītās putras ar zemeņu ievārījumu  ēšanu. Galds sanāca skaists, bagātīgs un stāsti par ģimenei nozīmīgo iedvesmojoši.

5.klases audzinātāja Laura Pope

 


 

Diskusija Raunas vidusskolā

27.oktobrī es un Enija Lija Kalniņa devāmies uz Raunas vidusskolu, kur Valsts prezidents Egils Levits diskutēja tiešsaistes sarunā ar Raunas, Smiltenes un Apes jauniešiem par dzīvi digitālajā laikmetā, digitālās vides iespējām un izaicinājumiem, kā arī attālinātajām mācībām. Diskusijā tika iekļauti jautājumi par to, kā notiek mācīšanās attālināti, vai pēc pandēmijas viss atkal būs kā iepriekš. Sarunā tika iekļauti arī jautājumi par to, kā mēs sazināmies ar sabiedrību, kā cilvēki strādā, kādā līmenī ir mūsu Latvijas mēdiji. Diskusijā tikām aicināti izteikt savas domas un viedokli par kādu no jautājumiem. Šī bija jauna pieredze, jo īpaši tāpēc, ka nelielā dalībnieku lokā notika saruna ar valsts prezidentu. Tas bija liels gods pārstāvēt Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolu. Paldies par šo iespēju!

Diskusijai varēja sekot līdzi prezidenta Youtube kontā, kā arī mājaslapā un sociālajos tīklos.

D.Ozoliņa Apes vidusskolas 9.klases skolniece Dārta Elīza Bērziņa


Auzās ir spēks!

Lai izglītotu bērnus par graudaugu lietošanas nepieciešamību uzturā, nostiprinātu veselīga dzīves veida pieredzi un radītu jaunas putras ēšanas tradīcijas, arī šogad oktobrī tika organizēta “Vislatvijas putras programma” Programmas iniciatori ir AS „Rīgas Dzirnavnieks” un “Herkuless”.

Šogad Putras programma skolās notiek jau 8 gadu un tā tika veltīta labiem darbiem! Arī mūsu skolas 1.-8.klašu skolēni tika pieteikti programmas aktivitātēm. Pa klašu grupām bija  iespēja iepazīties ar Putras programmas lekciju ”Auzās ir spēks!”, kurā ir sagatavots izglītojošs materiāls par auzām, to nozīmi, izmantošanu.

Visa oktobra mēneša garumā skolēni tika aicināti piedalīties labo darbu veikšanā. Prieks, ka daudzas klases atbalstīja šo aicinājumu! Pirmklasnieki labajos darbos izvēlas piedalīties kartupeļu talkā . 3.klase devās pārgājienā pa bānīša veco ceļu, kas ir izveidots kā tūrisma maršruts. Atpakaļceļā LABAIS DARBS- savākt pieaugušo radītās nerātnības- tukšas alus pudeles, skārdenes, plastmasas pudeles un citus atkritumus, izrādījās , ka to ir tik daudz, ka gandrīz jau pietrūkst, kur to salikt. Pašiem liels prieks par paveikto, bet nosodījuma vārdi arī neizpalika. Pieaugušie, tas nav godīgi, ka jūs piesārņojat, bet bērniem tas viss ir jāsavāc, lai pastaigas vieta pilsētiņas iedzīvotājiem un ciemiņiem būtu ne tikai interesanta, bet arī tīra! Atkritumi tika sašķiroti. 5.klase devās veikt labo darbu- savākt atkritumus estrādes mežā, kurā paši sporto un atpūšas. Malači! 6.klase Skolotāju dienā iepriecināja 8 pensionētos skolotājus un skolas direktori ar rudens ziediem un medus burciņu. Skolotājas bija ļoti priecīgas par sagādāto pārsteigumu. Aktīvi darbojušies 8.klases skolnieki – Brīvdienās! Darbs grupās! Bērnu rotaļu laukums! Velosipēdu statīvu atjaunošana! Domino kauliņu atjaunošana! Zemes izlīdzināšana!

Paldies klašu audzinātājām par iniciatīvu labo darbu organizēšanā un klases skolēnu iesaistīšanā to veikšanā! Labie darbi var turpināties , jo to nekad nevar būt par daudz un noteikts kaut kāds laika ierobežojums. Lai izdodas!

Paldies Putras programmas organizatoriem par pārsteiguma balviņām čaklākajiem!

Ēdīsim un dzīvosim veselīgi !

 

D. Ozoliņa Apes vidusskolas

direktores vietniece audzināšanas jomā Alda Liepiņa


 

Aktivitātes projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros.

  Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros iesakām apmeklēt Jaunlaicenes muižas muzejā nodarbību “Rudentiņš – bagāts vīrs”!

    Ar “Latvijas skolas soma” atbalstu, D. Ozoliņa Apes vidusskolas 3. un 4.klase piedalījās izglītojošā nodarbībā, kurā bija iespēja mācīties, iepazīties, praktiski darboties – atpazīt dažādas sēklas, senos darbarīkus un darbus. Īpaši patika aktīvās aktivitātes – maizes cepšana, kartupeļu talka un ražas novākšana.

  Paldies visam muzeja kolektīvam par kvalitatīvi sagatavoto izglītojošo programmu!

   “Latvijas skolas soma” ietvaros D. Ozoliņa Apes vidusskolas 3., 4.klase devās uz V. Ķirpas Ates muzeju, lai piedalītos radošā nodarbībā pie keramiķa Kristapa Brasļa un iepazītos ar muzejā esošajām ekspozīcijām. Interesanta un aizrautīga izvērsās radošā darbnīca, kur bērni veidoja dažādus izstrādājumus no māla, piemēram, paliktņus, krūzītes, pakaviņus un svilpauniekus. Kristaps ir gados jauns keramiķis, kurš mērķtiecīgi ir virzījies un piepildījis savu sapni strādāt ar mālu, veidot dažādus māla izstrādājumus, to darot ar lielu mīlestību un aizrautību. Bērniem pastāstīja, kā strādāt , kur to var iegūt, kādi ir mazie noslēpumi darbā ar mālu.

    Muzeja darbinieces vadībā daudz jauna uzzinājām par mūsu senču dzīvi, kādus darbus ir darījuši, kādus darbarīkus ir izmantojuši, kā dzīvojuši. Interesanti bija dzirdēt tādus vārdus, kādus mūsu laikus ikdienā neizmanto, piemēram, pūnīte, droška, sprigulis u.c. Saimes mājā mūs gaidīja silta piparmētru tēja un garda medusmaize.

Paldies muzeja darbiniekiem par brīnišķīgo nodarbību!

 

Skolotāja Alda Liepiņa

 


 

Skolotāju dienas pasākums.

9. oktobra rīts Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotājiem sākās ar asprātīgu uzdevumu risināšanu un plakātu zīmēšanu, atklājot savas bērnības lielākās blēņas. Tikmēr 8. un 9. klašu skolēni vadīja klases stundas.

    Skolēnu pašpārvalde bija sagatavojusi vēl vienu pārsteigumu – kūku.  Pēc tam visas skolas skolēni un skolotāji vienojās kopīgā dziesmā – “Skolai”.

    Paldies Apes novada domei par gardo kliņģeri!

  

 

Nacionālā skaļā lasīšanas sacensība

       Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība notiek trešo reizi un norisinās 3 kārtās: 1.kārta – skolā vai bibliotēkā, 2.kārta – reģionā, 3.kārta – Nacionālais fināls Rīgā, kaut gan pagājušais mācību gads mums bija ļoti sarežģīts un interesants, līdz ar to 2. kārtā bija skolu finālistu lasījumi jāiesūta video formātā, bet maijā paredzētais fināls Rīgā notika brīnišķīgi saulainā un siltā 26.septembra dienā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Ziedoņa zālē, kur piedalījās arī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 7.klases skolniece Karolīna Kazaka.

     Skolēnu grāmatu izvēle apbrīnojama, 29 izcili interesanti lasījumi, ir izveidojies jau grāmatu saraksts, kuru vēlētos izlasīt pati un ieteikt arī citiem. Karolīna iepazīstināja ar Sarežģītā Zvirbulēna tikšanos ar Ha spāri, izteiksmīgi nolasot fragmentu no Vika grāmatas “Sarežģītais zvirbulēns”.

     Skolēnu uzstāšanos vērtēja Egita Puķīte (apgāda Zvaigzne ABC projekta “Lasīšanas stafete” vadītāja), rakstniece Agnese Vanaga, grupas My Radiant You mūziķi Ilze un Jānis Driksnas, Dace Dalbiņa (Latviešu valodas aģentūras direktora vietniece) un rakstnieks Arno Jundze, kamēr tika gaidīts žūrijas vērtējums, dalībniekiem un līdzjutējiem bija iespēja klausīties un baudīt dziedātājas Kato uzstāšanos.

     Šāda veida pasākumu Nīderlandē rīko jau vairāk kā 25 gadus, un prieks, ka arī Latvijā tiek domāts, kā mudināt bērnus un jauniešus iemīļot grāmatu, attīstīt lasītprasmi un vairot lasītprieku.

     Pati Karolīna dalās ar pārdomām, ka tā bija ļoti interesanta pieredze, bet tajā pašā laikā satraucoši. Karolīna ar nepacietību jau gaida nākamo piedzīvojumu, kurā varētu piedalīties. Bet vispateicīgākā ir par to, ka finālistiem varbūt tiks radīta iespēja ierakstīt savas balsis audiogrāmatā.

    Aicinu arī šogad 5. un 6.klases skolēnus izvēlēties grāmatu, no kuras nolasīt fragmentu pēc skolēnu brīvdienām. Uz tikšanos bibliotēkā!

Skolotāja Vineta Meistere

 


 

    Oktobra pirmajā dienā Alūksnē, “Mežiniekos” norisinājās stafešu krosa sacensības.

Liels pārsteigums un arī liels prieks ir par iegūtajām medaļām vecuma grupās:

4.– 5. klašu grupā komandai II vieta. No 4. klases – Marta Brante, bet no 5. klases – Annija Strauta, Umberts Teters, Roberts Leimanis.

6.– 7. klašu grupā komandai I vieta. No 6. klases – Laura Kranāte, bet no 7. klases Enija Muceniece, Sandijs Jansons, Rikardo Enītis.

8.– 9. klašu grupā komanda ieguva IV vietu. No 8. klases – Kristers Bērziņš, 9. klases – Dārta Elīza Bērziņa, Lauma Pope, Madars Arbidāns.

Skolotāja Gunda Purakalne

 


 

Tūrisma diena.

25. septembrī Tūrisma dienai par godu tika veltīta 1 stunda svaiga gaisa, līkločošana pa Apes ielām, kā arī satikšanās ar jau zināmo un vēl nezināmo.

     Apes vidusskolas skolēni iepazina un atkārtoja, kādas ielas ir Apē. Katrai klasei bija uzdevums ar ieteikumu izpētīt kādu objektu, kas atrodas uz konkrētās ielas, bet pēc tam jāgatavo prezentācija – plakāts par izvēlēto objektu.

    Objekti bija dažādi: gan vecie veikali Pasta ielā, gan Robežu ielas daudzdzīvokļu mājas, gan estrāde, gan motoklubs, Igauņu biedrības nams, vecā maizes ceptuve, dzelzceļa stacija, E. Zālītes memoriālā māja, aptieka.

     1 stunda paskrēja nemanot, bet katrs ieguva mazliet pozitīvu emociju, mazliet  zināšanu, mazliet kopā būšanu.

     Paldies skolēnu pašpārvaldei par organizēto pasākumu!

Skolotāja Sarmīte Apine

 


Olimpiskā diena 2020

18. septembrī visā Latvijā norisinājās tradicionālā “Olimpiskā diena 2020”, kas pulcēja uz rīta vingrošanu klases stundas laikā arī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēnus.

 


 

Apkopojums par attālināto mācīšanos Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā

    Attālinātās mācīšanās laiks no marta līdz jūnijam bija izaicinājums visiem – skolēniem, skolotājiem, vecākiem.

    Pedagogiem bija jāpārplāno mācību process – attālinātais mācību process ieviesa savas korekcijas arī dažādu iespēju izmantošanā, jo, kā atzinusi kāda skolotāja, – ”nācās atklāt sev daudz interesanta, ko var izmantot mācību procesā.” Neskatoties uz grūtībām un garajām darba stundām, bija ieguvumi, piemēram, tika apgūti jauni digitālie rīki un pieredze strādāt ar digitālajiem rīkiem, ikdienā bija jāveic materiāla atlase un jāliek akcenti uz svarīgāko mācāmajā vielā, tika dažādotas pieejas mācību procesam, bija akcents uz radošu pieeju, bija jāveic sava darba detalizēta plānošana, kā arī ir apgūta jauna pieredze strādāt ar publicētajiem digitālajiem mācību materiāliem, veicināta virzība uz kompetencēs balstītu mācīšanos( Skola2030).

   Savukārt skolēniem bija iespēja vairāk apgūt patstāvīgā darba/ plānošanas iemaņas, būt atbildīgam savu darbu. Mācīšanās process bija kļuvis daudz individualizētāks, jo skolotājs pastāvīgi kontaktējās (WhatsApp, Zoom) ar katru skolēnu. Strādāja visi skolēni, procesā iesaistījās vecāki, līdz ar to process kļuva radošāks un interesantāks, jo jebkurā brīdī varēja izmantot interneta resursus.

   Pedagogi labprāt dalījās ar radošajiem skolēnu darbiem. Secinājums ir viens – katrs darbiņš bija neatkārtojams un īpašs. Piemēram, Lieldienu tēma tika akcentēta gan klases stundās, kur skolēni labprāt veidoja video un fotografēja, atspoguļojot, kā viņu ģimenēs tiek svinētas Lieldienas. 2. klase veidoja dažādus Lieldienu dekorus un rotājumus no dažādiem materiāliem. 5. klase angļu valodā veidoja prezentāciju par Lieldienām, bet 3. klase angliski stāstīja un rādīja savu iecienītāko Lieldienu tradīciju.

   Latviešu valodā tika apgūti prievārdi, veidojot prievārdu foto galeriju.

   Vidusskolēniem (11. un 12. klasei) bija izaicinājums literatūrā – jāatveido kāda rakstnieka foto.

   Neizpalika arī projektu darbi, piemēram, 4. klase dabas zinībās veidoja projektus “Cilvēka dzīves posmi”, “Par tīru Latviju”, kā arī pilnveidoja savas gatavošanas prasmes pankūku un bulciņu cepšanā.

    Dabas zinībās 6. klase veidoja kādu Latvijas dzīvnieciņu no dabas materiāliem, kā arī pētīja, kā augos pārvietojas ūdens.

 1. klase no dabas materiāliem veidoja pasaules karti, literatūrā interpretēja stāstu “Putnubiedēklis”.

    Svinot Starptautisko ģimenes dienu maijā skolēni veidoja foto kolāžu “Ģimene kā vērtība”.

   Vidusskolēni kulturoloģijā atklāja postmodernisma stilā savas un apkārtējās pasaules vērtības mūsdienās, piemēram, Līgai Zaķei vērtība ir grāmata, tādēļ viņa no cukura graudiem izveidoja Gaismas pili. Savukārt Signe Ēvele savā darbā akcentēja, ka mūsdienās svarīga vērtība un reizē arī nevērtība ir tehnoloģijas. Bruno Ābolkalna postmodernisma stila mākslas darbā atspoguļojas celtniecības darbi, kura centrā ir cilvēks, kurš ir noguris no darba.

   Neaizpalika piedalīšanās konkursos. 8. klases komanda piedalījās “FIZMIX Eksperiments” fināla konkursā.

  Savukārt vidusskolēni piedalījās patriotiskās dzejas konkursā “Latvija, cik daudz Tev vēlos teikt!”, kur skolēniem bija jāuzraksta pašsacerēts dzejolis par tematu “Latvija, cik daudz Tev vēlos teikt!”. No visas Latvijas tika iesūtīti 98 darbi, mūsu skolas skolēnu – Bruno Ābolkalna, Andras Kaktiņas, Ulrikas Lības Teteres, Līgas Zaķes – darbi saskaņā ar žūrijas lēmumu ir starp labākajiem darbiem, kuri tiks iekļauti grāmatā. Šie skolēni (šogad absolventi, izņemot Līga Zaķe) tiek aicināti uz noslēguma pasākumu Preiļu Galvenajā bibliotēkā 11. novembrī, kad tiks nosaukti uzvarētāji klašu grupās.

    Paldies skolotājiem, kuri dalījās ar skolēnu darbiņiem!

  Skolotāja Sarmīte Apine

 


 

Sveiciens 2020./2021.m.g.!

     Parasti mēs rudeni uztveram diezgan drūmi – beidzas vasara, kļūst tumšs un vēss, kokiem nobirst lapas. Tomēr mēs varam atrast  iemeslus, kādēļ rudens patiesībā ir labs gadalaiks.  Šis ir īstais laiks, lai palaistu atvases uz skolu un priecātos, ka nākamā paaudze aug gudra un apgarota. Sveicam pedagogus, skolas darbiniekus, skolēnus, vecākus Zinību dienas svētkos!

Rudens ir laiks, kad esam ļoti norūdījušies,  ir īstais laiks uzsākt ko jaunu. Esam enerģijas pilni. Skolas bērniem vasaras dienas pavadītas atpūtā, ciemojoties pie draugiem, radiem, vecvecākiem, kādam varbūt paveicies atrast atalgotu darbu, piedalīties nometnēs. Arī skolotāji un skolas darbinieki pavadījuši savu brīnišķīgo atvaļinājuma laiku.

   Klāt 1. septembris – jauns darba cēliens ,atkalredzēšanās.  Gribas cerēt un ticēt, ka visus skolēnus, bet īpaši jau tos, kuri skolas ceļu uzsāk pirmo reizi, zināšanu apgūšanas prieks pavadīs katru mācību dienu, bet vecākiem – nepietrūks spēka, pacietības, sapratnes un izpratnes, vadot savus bērnus skolas gaitās!

  Ar prieku sveicam 1. klases audzinātāju Līvijai Karro un viņas sabiedrotos – 12 pirmklasniekus!

Attālinātās mācīšanās laiks pierādīja, cik liela nozīme, atbildība ir klases audzinātājam.  Vēlam, izturību, veiksmi, lai katrai klases audzinātājai ir paklausīgi, centīgi audzināmie un  saprotoši vecāki!

1.kl.- Līvija Karro

2.kl.-Aiva Zaķe

3.kl.- Alda Liepiņa

4.kl.- Rūta Rateniece

5.kl.-Laura Pope

6.kl.-Sanita Saulgrieze

7.kl.- Ilze Celenberga

8.kl.- Sandra Oto

9.kl.- Indra Troska

12.kl.-Gunda Purakalne

Tradicionāli sveicam tos pedagogus, kuri šogad atzīmē nozīmīgus pedagoga darba gadus, strādājot Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā:

Indra Troska -5 gadi

Sarmīte Apine- 5 gadi

Zoja Čakša – 5 gadi

Aija Latika -20 gadi

Antons Zelčs- 25 gadi

Dina Meistere -30 gadi

  Tā ir sanācis, ka esam laikā starp paredzētajiem, bet nenotikušajiem Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un nākošā gada vasarā paredzētajiem svētkiem.  Tāpēc arī kā veltījumu tam, šogad visi kopā veidojām vienu no tautu tērpa elementiem- aksesuāriem –saktiņu .Ļoti gribētos, lai arī mūsu skolas  bērni  svētkos Rīgā piedalītos un  kuplinātu dalībnieku tūkstošus dziesmās un deju rakstos. Lai tiktu uz svētkiem, būs jāiegulda grūts un regulārs darbs. Tam būs nepieciešams visu mūsu atbalsts, kā no skolas , tā no ģimeņu puses, rēķinoties ar laiku, pacietību, izturību.

   Lai mums visiem kopā izdodas realizēt ieceres , pārvarēt grūtības, sasniegt cerēto, pieņemt jauno , palīdzēt , sniegt un dot atbalstu kam nepieciešams, virzīt sevi un ikvienu pozitīvās domās, pirms pateikt ko neapdomīgu, veltīt laiku , lai izvērtētu sakāmo. Nesāpināsim viens otru , kļūdas var būt katram, meklēsim kopīgu risinājumu, jo mēs taču esam viena Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas ģimene un mums ir brīnišķīga skolas dziesma, kura mūs vieno!

   Lai izdevies jaunais 2029./2021.m.g.!

Direktores vietniece audzināšanas jomā Alda Liepiņa

 


 


    Ir sācies jauns mācību gads, bet vēl palikušas dažas ziņas no iepriekš paveiktā…

Paldies! Paldies! Paldies!

    Prieks par jūsu atsaucību makulatūras vākšanas konkursā, kopā mums ir izdevies iegūt dāvanu karti Depo veikalā 40,00 eiro vērtībā. Arī 4.klases skolēns Emīls Jurka , kas atveda visvairāk makulatūru, tika pie vērtīgas dāvaniņas.

   Šogad noteikti turpināsim darīt dabai labu un piedalīsimies atkal.

   Paldies tām ģimenēm, kas jau aktīvi darbojas šajā akcijā. Un, ja vēl kāds ir gatavs atbalstīt mūsu dalību akcijā, var sazināties ar Vinetu Meisteri.


Vīru kopas “Vilki” koncerts programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros

        Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 11. septembrī skolēni apmeklēja vīru kopas “Vilki” koncertu Apes tautas namā.

       Koncertstāsts bija ļoti interesants un saistošs, jo vīri stāstīja par karavīru dzīvi, apģērbu, mūzikas instrumentiem, ieročiem dažādos laikos, paspilgtinot ar dziesmām, kuras var dzirdēt arī kopas mājaslapā http://www.vilki.lv.

      Skolēni atzina, ka koncerts ir paticis, taču mūzikas skolotāja Sandra Oto uzsvēra, ka skolēniem noteikti būs savi iespaidi par koncertu arī jāuzraksta.

      Skolotāja Laura Pope atzina, ka koncerts viņai paticis, īpaši, ka tika stāstīts par karavīru ikdienu, priekiem un bēdām. Šādu emociju rezultātā tapušas daudzas karavīru dziesmas.  

      Vīri stāstīja arī par saktām, tām arī mūsu skolā šogad īpaša uzmanība, jo tapa kompozīcija “Saktiņa” pie skolas un skolas muzejā tiks iekārota saktu izstāde.


 

 

2019./2020. mācību gada aktualitātes

Aktivitātēm var seko līdz http://www.facebook.com
Foto no pasākumiem

 

 
Sacensības “Rēķini galvā 2020”

 

4. martā Alūksnes novada vidusskolā notika Alūksnes un Apes novada sacensības “Rēķini galvā 2020”. Jau ceturto šis konkurss pulcēja labākos rēķinātājus no Alūksnes un Apes novada.

  1.-3. klašu grupā 2.vietu ieguva Tomass Gustavs Celenbergs, 3.vieta – Emīlam Jurkam!

Atzinība – Martai Brantei, Justam Krūmiņam, Martinam Kubuliņam!

Paldies skolotājai Rūtai Rateniecei!

 


 

”Piena spēka” 18. KAUSA IZCĪŅA VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU KOMANDĀM VOLEJBOLĀ 1.POSMS

Otrdien, 25. februārī,  Smiltenes sporta hallē notika ”Piena spēka” kausa izcīņas I posms. Tas ir pēc viena gada pārtraukuma Latvijas volejbola federācijai atjaunots turnīrs, kas kādreiz saucās ”Lāses” kausa izcīņa. Smiltenes posmā piedalījās Smiltenes novada un Apes novada skolas.  Kopumā bija 5 zēnu komandas un 3 meiteņu. Katra komanda izspēlēja ar katru. Spēle ilga līdz viena no komandām izcīnīja uzvaras 2 setos.  
Meitenēm ļoti labi spēlēja Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas komanda, gūstot uzvaras abās spēlēs, nezaudējot nevienu setu, un  pelnīti izcīnot pirmo vietu un tiesības piedalīties LIELAJĀ FINĀLĀ Rīgā 2020.gada 4.aprīlī Skonto hallē. Nedaudz sīvāku pretošanos izrādīja Grundzāles meiteņu komanda, taču arī grundzālietes nespēja Apes komandu pārspēt nevienā setā. Grundzāles meiteņu komanda uzvarēja smiltenietes un ieguva 2.vietu.

Zēniem pārliecinoši labākie bija Smiltenes pirmās komandas spēlētāji, kuri arī nezaudēja nevienā setā un ieguva 1.vietu un tiesības startēt LIELAJĀ FINĀLĀ. Apes vidusskolas zēni vienā setā gan sīvi pretojās smilteniešiem, taču nācās piekāpties ar 15:17. Samērā līdzīga spēle izvērtās arī starp Apes vidusskolas un Grundzāles pamatskolas komandām, tomēr pārāki ar 2: 0 bija zēni no Apes novada. Līdz ar to zēnu komandām 2.vietu ieņēma Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas komanda, 3.vietu Grundzāles pamatskolas komanda, 4.vietu Variņu pamatskola un 5.vietu Smiltenes vidusskolas otrā komanda.

Bija patīkami, ka galvenie turnīra sponsori “Smiltenes piens” jau spēļu I posmā bija sarūpējis balviņas – 1.vietai smūtijus, 2.vietai biezpiena desertus, 3.vietai “Piena spēka” dzērienus.  PALDIES viņiem par to! 
Un PALDIES skolotājiem par komandu sagatavošanu!

 

 

Valsts izglītības satura centra organizētajā skolēnu skatuves runas konkursā 2020.gada 25.februārī Balvos Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 11. klases skolēns Rauls Vīksna ieguva 1. pakāpes diplomu.

Lepojamies ar mūsu skolas skolēnu, liels paldies skolotājai Sarmītei Apinei par ieguldīto darbu!

 


 

Piedalās sporta nometnē Somijā

No 10.-12. februārim norisinājās starptautiskā sporta nometne “Suomi 2020”, Kankaanpää, Somijā.

Biedrība “Alūksnes lauku partnerība” sadarbībā ar Alūksnes pilsētas Bērnu un jauniešu sporta skolu nodrošināja 17 jauniešu no Alūksnes un Apes novadiem dalību šajā pasākumā.

Nometne notika starpvalstu sadarbības projekta “Together we are one (more)” ietvaros, kuru īsteno biedrība ” Alūksnes lauku partnerība” sadarbībā ar partnerorganizāciju no Somijas.

Arī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēniem Rūdolfam Āboliņam un Naurim Pujiņam no 9. klases bija iespēja trīs dienas pavadīt, aktīvi sportojot šajā nometnē.

 

Skolotāja Sarmīte Apine

 


 

Apes novada skatuves runas konkurss

 

7. februārī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā notika Apes novada skatuves runas konkurss. Konkursā pavisam kopā piedalījās 28 skolēni gan no Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas, gan no Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas.

   Priecājamies un lepojamies par skolēnu augstajiem rezultātiem!

1. klase:

Jasmīna Kazaka – Augstākā pakāpe

Edžus Everts Prazņicāns – Augstākā pakāpe

Anete Ribuša – 1. pakāpe

2. klase:

Elvis Jakovļevs – 1. pakāpe

Kristo Kaktiņš – 1. pakāpe

3. klase:

Tomass Gustavs Celenbergs – 1. pakāpe

Emīls Jurka – Augstākā pakāpe

4. klase:

Ance Ābolkalne – 1. pakāpe

Annija Strauta – 1. pakāpe

5. klase:

Estere Grandava – 1. pakāpe

6. klase:

Karolīna Kazaka – 1. pakāpe

8. klase:

Dārta Elīza Bērziņa – 1. pakāpe

Enija Lija Kalniņa – Augstākā pakāpe

9. klase:

Liāna Gailīte – 1. pakāpe

Alīna Zīle – 1. pakāpe

11. klase:

Rauls Vīksna – Augstākā pakāpe

12. klase:

Bruno Ābolkalns – 1. pakāpe

Uz 2. skatuves runas konkursa kārtu reģionā tika izvirzīts Rauls Vīksna, kurš 25. februārī dosies uz Balviem.

Paldies skolotājiem Aivai Zaķei, Aldai Liepiņai, Rūtai Rateniecei, Līvijai Karro, Ilzei Celenbergai, Sarmītei Apinei par ieguldīto darbu!

   Paldies žūrijai!

 

Skolotāja Sarmīte Apine


 

Pasākums, kas veltīts 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai

 

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā 24. janvārī notika pasākums, kas bija veltīts 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai. Šogad pasākumu rīkoja Zemessardzes 31. Kājinieku bataljons, tādēļ skolēni jau iepriekš – gan vēstures, gan klases stundās – atcerējās, kas ir stāstīts par vēsturiskajiem notikumiem. Tieši karavīru stāstījums paspilgtināja sajūtu un apziņu, ka mēs bijām latvieši, ka mēs bijām gatavi atdot savu dzīvību par mūsu valsti.

Skolēni tika sadalīti divās grupās – pirmā grupa (5.-12. klases skolēni) skolas zālē skatījās un klausījās prezentāciju par zemessardzi, par zemessargu ikdienu, kā arī uzzināja, kā var kļūt par zemessargu. Skolēniem bija arī iespēja savās rokās turēt un uzlaikot smagās kareivju mugursomas, bruņu vestes, ķiveres, kā arī aplūkot un izmēģināt, kā ir gulēt karavīru teltī. Karavīri labprāt atbildēja arī uz skolēnu jautājumiem. Tikmēr otrā grupa (1.-4. klase) pavadīja aktīvu stundu skolas sporta zālē, kur bija manāma patiesi liela aizrautība – sākot ar maskēšanās krāsām uz sejas, beidzot ar smago karavīru zābaku mešanu. Šķita, ka notiek mazo zemessargu apmācības, kur katrs vēlējās būt labākais.

Pievienojoties pamatskolas skolēniem un vidusskolēniem, enerģija skolas zālē mainījās – varēja just vienotu sacensību garu. Iesaistīti tika visi, skolēni tika sadalīti komandās, protams, katrai komandai bija jāizdomā savs nosaukums. Un tad sākās sacensības: virves vilkšana, “ložu” mešana, ložu čaulīšu šķirošana un skaitīšana, azartiska stafešu sacensība ar stratēģiskas domāšanas elementiem. Katrai komandai bija sava stratēģija, kas palīdzēja uzturēt gan kopīgu komandas garu, gan sasniegt rezultātus.

Paldies Zemessardzes 31. Kājinieku bataljonam par brīnišķīgajām aktivitātēm, par organizētību, par stāstījumu! Cerams, ka katrs skolēns, aizejot mājās, pārdomāja, ka pārliecība par saviem spēkiem, komandas vienots spēks – gan garīgs, gan fizisks – var sasniegt daudz. Paldies arī skolotājām, kuras arī iesaistījās aizraujošajās aktivitātēs!

Skolotāja Sarmīte Apine


16. janvārī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas zēnu komanda piedalījās Alūksnes un Apes novada sacensībās “B” grupai (8./9.kl.vecuma grupa) florbolā Ziemeru pamatskolā. No sešām komandām Apes vidusskolas komanda ieguva 2.vietu.

 

Gunda Purakalne, sporta skolotāja


 

Ziemassvētki mūsu karalistē.

Gads skrien savu gaitu. Tā vien liekas, ka mūsu planēta sākusi griezties daudz ātrāk, jo paskrējis kārtējais kalendārais gads. Cik nozīmīgs un vērtīgs tas bijis, to vērtējam gada nogalē katrs savā saimē. Tuvojoties gada izskaņai, nemazinās darba rosība, liekas, ka darba kļūst vairāk- jāpaveic visi svarīgie uzdevumi, jāgatavojas Ziemassvētkiem, Vecā gada pavadīšanai un Jaunā gada sagaidīšanai, jāgatavo vai jāiegādājas dāvanas saviem mīļajiem, jāraksta apsveikumu kartītes, jālaiž savās mājās piparkūku un sveču smaržu. Liela rosība!

Liela rosība arī mūsu skolā, jo ik pa laikam parādījās skaisti dekori, par kuriem rūpējās 9. un 11. klase, no skolas virtuvītes pa visu skolu plūda piparkūku smarža, tradicionālā vietā apsveikumu kartiņas gaidīja skolas pastkaste, bet klašu kolektīvos notika gatavošanās skolas eglītes vakaram “Ziemassvētki mūsu karalistē”. Šogad nolēmām ceļot pa pasauli.

Uz savu karaļvalsti karaliene uzaicināja tuvāku un tālāku zemju ļaudis, lai piepildītu princeses lielo sapni – uzzināt, kā cilvēki dzīvo citās zemēs, kādas ir viņu tradīcijas un ticējumi Ziemassvētkos, pavadot Veco gadu un sagaidot Jauno gadu.   Sapnis piepildījās, uz karaļvalsti plūda straume svešzemnieku no Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Ķīnas, Indijas, Grieķijas, Itālijas, Francijas, Brazīlijas un Dānijas. Ciemiņi gan dziedāja, gan dejoja, gan iepazīstināja ar tradīcijām un ticējumiem, izspējot sadzīviskas ainiņas, deva iespēju izjust  svešās zemes  būtību. Princese laimīga, jo uzzināja , cik dažādi dzīvo cilvēki plašajā pasaulē , kur kalnu grēdas, kā milzīgi vīri stāv viena pie otras un pāri veļas milzīgas ūdens straumes, kur saule zemi silda tik stipri, ka pēdas degot , bet pāri lieliem ūdens plašumiem ir zemes , kur cilvēki pēc izskata pavisam savādāki.

Pēc skanīgām kora dziesmām un laba vēlējumiem no karalienes un princeses, visi varēja doties uz savām mazajām karalistēm-klasēm, lai turpinātu dāvāt prieku  un svinētu svētkus.

Cik labi , ka mūsu skolā strādā ne tikai darbīgi un zinoši pedagogi, bet arī radoši un gatavi iesaistīties pasākumu norisēs! Šoreiz liels paldies direktorei Dinai Meisterei par iejušanos karalienes lomā, Vinetai Meisterei – par princeses tēlu, bet Normundam Prazņicānam paldies par kambarkunga lomas izspēlēšanu! Paldies skolas dekorētājiem, ienesot skolā Ziemassvētku noskaņu! Paldies 8. klases pastniekiem par apsveikumu kartiņu šķirošanu un nogādāšanu pie adresātiem! Paldies Ziemassvētku vecītim par smago dāvanu maisu nešanu un pacietīgu dzejoļu klausīšanos! Paldies Apes novada domei par saldajām dāvanām! Paldies katram, kurš ar smaidu un prieku ļāva Ziemassvētkiem ienākt un dzīvot mūsu skolā!

Lai gada nogales labie un skaistie darbi dod enerģiju un prieku visiem –skolēniem, vecākiem, skolas darbiniekiem, lai veselība  mūsu pensionētajiem skolotājiem, cerot, ka ir iepriecināti , saņemot šī gada lielo piparkūku, ko cepa mūsu klašu kolektīvi!

Laimīgu Jauno 2020. gadu!

Direktores vietniece audzināšanas jomā

Alda Liepiņa


 

Īsu brīdi pirms Ziemassvētkiem, 19.12.  Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā notika Svētbrīdis, kuru vadīja Apes Svētā Mateja ev. lut.draudzes mācītājs Vilnis Sliņķis.  Mācītājs pastāstīja par  centrālo Ziemassvētku vēsti-Dieva Dēla nākšanu pasaulē. Galvenā atziņa ,lai mēs  ieraudzītu tās garīgās dāvanas , ko Dievs mums dod-ticību, cerību un mīlestību!   

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni 19.12. pēc Svētbrīža saņēma īpašu pārsteigumu “Vislielākā dāvana”-Samariešu dāvanas. Šīs dāvanas ir sarūpējuši  labas gribas cilvēki no Vācijas. Bērniem ļoti  patīk saņemt dāvanas  un viņu  acīs varēja redzēt prieku!

 Lai katram tiek tā dāvana, kas iepriecina sirsniņu!   

Dziedot Ziemassvētku dziesmas, mēs novēlējam viens otram :

Lai tevī ienāk miers

Un sirdi pilda prieks

Pat tad, ja esi viens

Priecīgus Ziemassvētkus Tev!

Skolotāja Līvija Karro

 


Pagājušā gada septembrī Eiropas Valodu dienā Latviešu valodas aģentūra izsludināja ikgadējo skolēnu radošo darbu konkursu. Konkursa tēma bija “Mans bērnības stāsts”. Pavisam konkursā tika iesūtīti 601 radošais darbs ne tikai no dažādiem Latvijas novadiem, bet arī no latviešu skolām pasaulē.

Interesantāko darbu fragmenti ir publicēti radošo darbu krājumā, kas tika izdots decembrī. Pavisam grāmatā publicēti 343 skolēnu darbi. Arī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni piedalījās šajā konkursā, Elīzas Puriņas un Elīnas Kaktiņas (12. kl.)  (šogad – absolventes) darbi ir publicēti radošo darbu krājumā. Visiem līdzautoriem un viņu skolotājiem grāmatas kā brīnišķīga dāvana tika saņemtas pa pastu.

Lepojamies!

Skolotāja Sarmīte Apine


Ciemošanās Sociālās aprūpes centrā Trapenē.

 

Adventa laika ieskaņā – 29.novembrī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 1.klases skolēni devās uz Sociālās aprūpes centru Trapenē. 

Tur sniedzām Labdarības koncertu aprūpes centra iemītniekiem un darbiniekiem. Parādījām, cik daudz jau esam iemācījušies šajos trīs mēnešos skolā – dziedājām dziesmas, rādījām ludziņu un nelielus cirka priekšnesumus. Liekas, ka aprūpes centra iemītnieku sirsniņas tika sasildītas, jo visu skatītāju sejās rotājās smaids un pēc tam sekoja daudz pateicības vārdu.

Noteikti brauksim ciemos arī citreiz, jo, iepriecinot citus, mēs iepriecinām arī sevi.

Skaistus, mierpilnus gada nogales svētkus vēlot

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 1.klases audzinātāja Aiva Zaķe


Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola uzsāka Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projektam “E.QUA.L.I.TY. – Europe for QUAlitative Learning and the Inclusion of diversiTY” ( par kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību Eiropā).

Projekta mērķis : Izvērtēt Eiropas pilsoniskās piederības nozīmi un ar to saistīto cilvēktiesību aizsardzību, iekļaujot sociāli- ekonomisko un reliģisko daudzveidību, rosinot pedagogus veikt pasākumus diskriminācijas mazināšanai.

Projektā iesaistītas 5 dalībvalstis – Itālija , Rumānija, Turcija, Portugāle un Latvija.

2019.gada decembrī notika pirmā  tikšanās Itālijā, Neapolē, kur pedagogi dalījās pieredzē par iekļaujošo izglītību  savās valstīs, likumdošanu un reālo situāciju dažāda līmeņa skolās.

Nākamā tikšanās  martā notiks  mūsu skolā. Tēma “Kultūras daudzveidība”, sākot ar kultūras jēdzienu un identitātes analīzi, līdz multikulturālismam un integrācijai.

Dina Meistere,

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktore

 


Jau otro gadu padziļināt savas zināšanas par Latviju, iepazīt to caur kultūras un mākslas daudzveidīgajām izpausmēm mums palīdz “Latvijas skolas soma”.

Pasākumiem sākām gatavoties jau septembrī. Neveiksmīgi. Divas reizes nācās mainīt plānus: uz ieplānotajām izrādēm biļetes jau izpirktas; kad pieejamas biļetes, aizņemts transports… Rezultātā skolēni nolēma piedalīties divās izglītojošās programmās Valmieras muzejā – vēstures eksāmenā noderēšot.

Un tā 12.decembrī dodamies ceļā. “Bruņinieku skolā” sveču apgaismotā telpā mūs sagaida bruņinieks un pilskundze. Nokļūstam viduslaikos. Klausāmies stāstījumā par Hanzas pilsētām Valmieru, Straupi, Cēsīm, Limbažiem. Sadalījušies grupiņās, uz kartes izvietojam pilis, klosterus, pilsētas un ciemus, zīmējam ģerboņus un piedalāmies “zobenu cīņās”.

Tad ceļojums laikā, un nu jau esam muzeja galvenajā ēkā, kur sākušies “Padomju laiki Valmierā”. Vēl ieskatāmiem Pāvila Rozīša “Valmieras puiku” piedzīvojumos, un tad jau pienāk brīdis pārliecināties, vai labi pazīstam savu valsti. Atbildam uz jautājumiem par valsts prezidentiem, ministriem, dažādiem notikumiem valsts attīstībā. Tad kļūstam par ministriem un plānojam attīstību izglītības, kultūras un satiksmes ministrijās. Izvēlamies projektus savas Apes attīstībai. Finanšu ministrijai mūsu plāni jāakceptē. Šādi darbojoties, uzzinām daudz jauna arī par savu novadu, par ko pirms tam pat nebijām iedomājušies. Beidzot radošās debates, izpelnāmies atzinību no muzeja pedagoģēm par prasmi klausīties, aktīvu līdzdarbošanos, erudīciju un zinātkāri.

Pēc brauciena klases stundā pārrunājam iespaidus, dalāmies ieguvumos, salīdzinām ar mācību grāmatās lasīto. Secinājums – redzētais, dzirdētais un piedzīvotais noteikti noderēs 9.klases eksāmenos.

Gunta Liepiņa,

9. klases audzinātāja


 

6.decembrī Koknesē Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas meiteņu komanda (Alīna Zīle, Enija Paleja, Dārta Elīza Bērziņa, Līna Alīna Smirnova, Enija Lija Kalniņa, Kristīne Fiļipova, Karīna Beļimenko, Lauma Pope, trenere- Aija Latika) izcīnīja 1.vietu Latvijas skolēnu 73. spartakiādē finālsacensībās volejbolā “Pamatskolu kauss” II līgā.

   Lepojamies un sveicam!

Skolotāja Sarmīte Apine


29. novembrī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā norisinājās konkurss “Komanda un ass prāts”, konkursu rīkoja skolēnu pašpārvalde ar mērķi interesantāk pavadīt piektdienas vakaru.

Pavisam komandā bija jābūt pieciem skolēniem no 5.-9. klasei – no katras klases viens skolēns. Konkursam pieteicās trīs komandas:

 1. komanda “SIMBA”- Lauma Pope, Loreta Bašmakova, Martins Līvs, Estere Grandava un Karolīna Kazaka;
 2. komanda “DOMĀ?”- Enija Paleja, Alīna Zīle, Zanda Voropajeva, Keita Kamerkalne un Estere Bambule;
 3. komanda “NOPIETNI?” – Kristīne Fiļipova, Liāna Gailīte, Evelīna Rence, Līva Lote Gabranova, Melānija Bormane.

Konkursam bija četras kārtas – jautājumi, uz kuriem bija jāatbild ar “jā” vai “nē”, jautājumi ar atbilžu variantiem, bija jāizskaidro vecvārdi un eksperimenti.

Saskaitot punktus, tika sadalītas arī vietas:

   1.vietā – “SIMBA”, 2.vietā ierindojās komanda “DOMĀ?”, 3. vietā ierindojās “NOPIETNI?”, bet galu galā uzvarēja draudzība.

Pēc tam visi kopā skatījāmies filmu “Zvaigznes ir dzimušas”. Paldies visiem, kas atnāca un piedalījās!

8. klases skolniece Dārta Elīza Bērziņa

 


 

28. novembrī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē norisinājās Alūksnes un Apes novada tautas bumbas sacensības.

    Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas komandām veicās ļoti labi:

4.- 5. klašu grupā meitenēm 3. vieta, bet zēniem – 2. vieta.

   Priecājamies par labiem rezultātiem!

 


 

1.– 4. klašu skolēni piedalās skatuves runas konkursā Gaujienā

26.novembrī 15 1.-4. klašu skolēni devās uz Gaujienas pamatskolu, lai piedalītos Ojāram Vācietim veltītajā Apes novada skatuves runas konkursā.

 Un tā – iegūtie rezultāti:

1.-2.kl. grupā:

 1. vieta – Elvis Jakovļevs, Kristo Kaktiņš;
 2. vieta – Jasmīna Kazaka.

3.-4. kl. grupā:

 1. vieta – Tomass Gustavs Celenbergs;
 2. vieta – Annija Strauta;

Atzinība:

Ance Ābolkalne;

Emīls Jurka

Paldies visiem skolēniem un skolotājām – Aivai Zaķei, Aldai Liepiņai, Rūtai Rateniecei un Līvijai Karro par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Paldies gaujieniešiem par ilggadīgu tradīcijas saglabāšanu!

Sarmīte Apine,

skolotāja


 

4.klase svin Mārtiņdienu ”Namiņā”

12.novembrī 4.klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Līviju devās svinēt Mārtiņdienu. Tika apciemoti seniori viņu mājīgajā ”Namiņā”. Tika dziedātas Mārtiņdziesmas, runātas tautasdziesmas, stāstītas pasakas, minētas mīklas, kā arī uzgriezts jautrs dancis!

Cik labi, ka mēs varam mācīties savas tautas tradīcijas un svinēt latviešu gadskārtu svētkus!

 

 

 

Skolotāja Līvija Karro


Gaismas gājiens – veltījums Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas Proklamēšanai dienai

11.novembra rīts pulcēja Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēnus un skolotājas, kā arī pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” bērnus un viņu skolotājas, lai svinīgā Gaismas gājienā dotos uz Brīvības cīnītāju piemiņas vietu Apes pilsētas kapsētā.

11. un 12. klases skolēni atklāja svinīgo pasākumu, godinot un pieminot tos, kuri mūsu zemes grūtajos laikos, nežēlojot savas dzīvības, cīnījās par savu tēvzemi – Latviju. Skolēni akcentēja mūsu valsts vēstures nozīmīgākos notikumus, kā arī atgādināja, ka tieši mēs, latviešu tauta, esam tie, kuri veido Latvijas valsts nākotni. Mēs esam tie, kuriem jāveido vēlme sevī un citos dzīvot Latvijā, lepojoties ar latviskajām tradīcijām, veidojot jaunas, lai sargātu un mīlētu Latviju.

 Sākumskolas skolēni kā svētku veltījumu bija sagatavojuši dziesmas “Cekulaina zīle dzied”, “Nu ar Dievu, Vidzemīte”, arī pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” bērni bija sagatavojuši muzikālu sveicienu. Šajā svētku pasākumā piedalījās arī jaunsargu vadītājs R. Lejnieks un Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas esošie jaunsargi, kā arī tie, kuri šajā pasākumā tika uzņemti jaunsargu pulkā.

Pēc šī pasākuma skolēnus pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas sagaidīja Zemessardzes 31. Kājinieku bataljona organizētās aktivitātes – ieroču izstādes apmeklējums, fotografēšanās ar smagajām karavīru cepurēm, vestēm un ieročiem, arī granātu mešanas sacensības, “pastaiga” par mīnu lauku, kara tehnikas aplūkošana.

Paldies Zemessardzes 31. Kājinieku bataljonam par organizētajām aktivitātēm!

Sarmīte Apine,

skolotāja


Šajā mācību gadā mums ir īpašas dienasgrāmatas, jo pagājušajā mācību gadā skolēniem bija iespēja iesaistīties projektā “Dienasgrāmata”, kuru organizēja nodibinājums “Zinātnes un Inovāciju parks”, atbalstīja Latvijas uzņēmēji. Tika noorganizēts skolēnu zīmējumu konkurss, kā rezultātā Liānas Gailītes zīmējums rotā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas dienasgrāmatas vāku


Skolēnu rudens brīvdienas, bet ap skolu 22.oktobrī rosījās kupls pulciņš ar bērniem un pieaugušajiem. Visi jaukā noskaņojumā, bruņojušies ar grābekļiem… Kas viņiem padomā? Labs darbiņš tiek padarīt – sakopta tiek apkārtne ap hokeja laukumu, kur bagātīgi sabirušas lapas, bet ar to vēl nav gana, tiek “uzfrišināta” arī zaļā klase aiz skolas.

 


Tūrisma pulciņš Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni aktīvi iesaistās tūrisma pulciņa aktivitātēs, pat 1. klases skolēni rosīgi darbojas pulciņā.

Aktivitāšu piedāvājums ir ļoti plašs, piemēram, skolēni jau ir devušies rudens pārgājienā, iepazīstot dažādus tūrisma objektus pilsētas apkārtnē, iesaistījušies sportiskās aktivitātēs Vaidavas krasta atpūtas vietā, kā arī dabas un šķēršļu pārvarēšanas paņēmienus skolēni ir iepazinuši estrādes meža apkārtnē.

Savukārt lietainās dienās nodarbības notiek skolas muzeja telpās, mācoties karti, kompasu, siet mezglus, kā arī pierakstot redzēto burtnīcā.

Pulciņam ir izveidojusies jau sava tradīcija – vietas, kur pabijuši pulciņa dalībnieki, kartē tiek atzīmētas ar tūrisma pulciņa talismana, čiekuru rūķa, palīdzību. Čiekuru rūķim skolēni paši izdomāja vārdu.

 


 

Eiropas Sociālā fonda projekta ”Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā” ietvaros, D.Ozoliņa Apes vidusskolā 27. septembrī notika aktīvās atpūtas un vides izzināšanas pasākums “Vaidavings”.

Mēs ļoti vēlamies, lai mūsu skolēni būtu veseli, stipri, neslimotu, lai nodarbotos ar aktivitātēm, kuras palīdz stiprināt organismu, lai skolēni vairāk uzturētos svaigā gaisā, lai uzturā lietotu veselīgu pārtiku, tāpēc visi skolēni tika aicināti piedalīties izzinošā un veselīgā pasākumā.

Zinot, ka Ape ir bagāta ar avotiem, tad nolēmām , ka pētnieciskajam un izzinošajam uzdevumam ir jāsaistās ar avota ūdeni. Skolēni devās pārgājienā ar kontrolpunktiem pie Cepļa , Tērču, Veselības avotiem un Svētavota. Katrā no vietām skolēni nogaršoja, kāds ir avota ūdens, kā arī veica kādu uzdevumu , piemēram, noteikt ūdens temperatūru, raksturot ūdens kvalitāti, labās īpašības. Interesanti bija vērot, kā katrā vietā iztekt avota ūdens. Skolēni uzzināja, ka Veselības avota ūdens ietek mūsu Vaidavā, ka tas nebūt nav vienīgais avots, kura ūdens ieplūst šajā upē. Skolēni noteica un salīdzināja arī Vaidavas ūdens temperatūru ar avota ūdens temperatūru.

Vaidavas upes krastā tika organizētas dažādas veselības veicinošas atraktīvas aktivitātes.

Šis pasākums ne tikai popularizēja aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, bet arī bija iespēja pētīt vietējo floru un faunu, baudot dabas skaistumu pļavās, mežā, ejot pārgājienā no viena objekta līdz otram, novērtējot, cik liela nozīme ir aktīvai atpūtai un ūdenim cilvēka dzīvē.

Noslēgumā katra klase veica testu gan par pārgājienā piedzīvoto, redzēto, uzzināto, gan parādāt savas agrāk iegūtās zināšanas. Pirms došanās mājās, dalībnieki cienājās ar garšīgu uz ugunskura vārītu piparmētru tēju, skolas virtuvē ceptu ābolmaizi un ļoti sulīgu , saldu arbūzu.

Iespējams, ka varbūt šī diena daudziem bija vienīgā starp daudzajām, kad bija iespēja tik daudz laika pavadīt kustībā svaigā gaisā, pārbaudot savu izturību, sapratni ar citiem, iepazīstot Apes apkārtni, ieraugot , ka dabā ir atnācis rudens ar krāsām un citu smaržu.

Alda Liepiņa
Direktores vietniece audzināšanas jomā 

 


Sporta aktivitātes septembrī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni piedalījās Alūksnes un Apes novadu futbola sacensībās, Alūksnes stadionā.

Labākos rezultātus sasniedza 6.-7. klašu zēnu komanda “C”grupā III vieta. 6. klasi sacensībās pārstāvēja Sandijs Jansons, Rikardo Enītis, Aleks Kristers Zālītis, bet 7. klasi – Dāvis Gabranovs, Ralfs Jencītis, Uldis Ķauķis, Martins Līvs un Vadims Sotņikovs.


 

Septembra izskaņā Alūksnē, “Mežiniekos” norisinājās stafešu krosa sacensības.
Liels pārsteigums un arī liels prieks ir par iegūtajām medaļām visās vecuma grupās:

2. – 3. klašu grupā komandai II vieta. No 2. klases šo komandu pārstāvēja Lāsma Bērziņa, Marko Kristofers Kaigorodovs, bet no 3. klases – Marta Brante, Tomass Gustavs Celenbergs.

4. – 5. klašu grupā komandai II vieta. No 4. klases – Roberts Leimanis, Umberts Teters, bet no 5. klases – Estere Grandava, Laura Kranāte.

6. – 7. klašu grupā komandai I vieta. No 6. klases – Rikardo Enītis, bet no 7. klases Natālija Kranāte, Kristīne Kuprijanova, Martins Līvs.

8. – 9. klašu grupā II vieta. No 8. klases – Dārta Elīza Bērziņa, Lauma Pope, Kristaps Svens Konoščenoks un no 9. klases – Aleks Jakovļevs.

Sarmīte Apine
skolotāja


Ieskandinot Dzejas dienas 2019, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni – Madars, Alīna, Dārta, Liāna – devās uz Rīgu, dzejoļu konkursa “Garā pupa 2019” noslēguma pasākumu.

Šie skolēni pavasarī bija iesūtījuši savus radītos dzejoļus konkursam, un tieši Madars Arbidāns bija viens no konkursa uzvarētājiem, jo tieši viņa dzejolis “Skumjās domas” tika publicēts “Garās pupas” grāmatā.

Pasākumā skolēni dzirdēja gan rakstnieces Ineses Zanderes, Māras Cielēnas lasītos dzejoļus, kā arī citu skolēnu sacerētos dzejoļus. Tā kā septembris ir dzejas mēnesis, tad lai tas sākas ar mūsu skolēnu dzejoļiem!

 

Informāciju sagatavoja:
Sarmīte Apine
Skolotāja

2018./2019.mācību gada aktualitātes
2017./2018. mācību gada aktualitātes
2016./2017.mācību gada aktivitātes
2015./2016.mācību gada aktivitāte
2014./2015. mācību gada aktivitātes

 

 

Dalīties:
1. janvāris, 2020, Madara Tjuksa
lveerudeen