Gaujienas pamatskola

Print Friendly, PDF & Email

 

“Gaismas”, Gaujiena,
Gaujienas pagasts,
Apes novads, LV – 4339
Tālrunis: 64381157
E-pasts:
[email protected]
Direktore: Vita Andersone

 


mājas lapa

 


  1. septembris 2019./2020.m.g.

Ziņas par iestādi

Par skolu.

Gaujienas pamatskola atrodas Apes novada Gaujienas pagastā un ar Apes novada domes lēmumu Nr.243, no 27.12.2019. ieguva jaunu adresi ‘’Gaismas’’-2.

  Skola darbojās kā speciālā izglītības iestāde, kura nodrošina izglītības un attīstības iespējas izglītojamiem ar īpašām vajadzībām, kā arī nodrošina internāta pakalpojumus.

Skolēniem sniedzam dažādus atbalsta pasākumus sevis pilnveidošanai un veselības nostiprināšanai:

 • Ārstnieciskā vingrošana,
 • Logopēda nodarbības,
 • Ritmikas nodarbības,
 • Smilšu terapiju,
 • Reitterapijas nodarbības,
 • Kanisterapijas nodarbības,
 • Peldēšanas nodarbības,
 • Psihologa konsultācijas.

Šinī mācību gadā, neskatoties uz mazo skolēnu skaitu, centīsimies turpināt uzsāktās terapijas un no jauna apgūsim logoritmiku.

Atbilstoši savām spējām un veselības stāvoklim skolēni iesaistās novada un republikas sacensībās vai konkursos. Labākos sasniegumus guvām sportā, mājturībā un informātikā.

Brīvajā laikā izglītojamie var iesaistīties dažādās interešu izglītības nodarbībās- sportā, floristikā, rokdarbos un mājturībā. Nodarbībām ārā var izmantot āra trenažierus, brīvdabas pedagoģisko parku un sajūtu taku, kā arī pastaigas skolas teritorijā un Gaujienas gleznainajā apkārtnē. Sportiskās aktivitātēs var izmantot velosipēdus, skrituļslidas un langbordus.

Projekta ‘’ Latvijas skolas soma’’ ietvaros skolēni apmeklēja teātra izrādes Valmieras drāmas un Rīgas nacionālajā teātrī, noskatījās kino filmu ‘’Dvēseļu putenis’’ Smiltenē. Jaunākā vecuma bērni iepazinās ar sveču liešanu Rīgā un plastmasas izstrādājumu pārstrādi vērojot izrādi ‘’Plastmasas huligāni’’. Izdzīvoja gadskārtu ieražas Ates dzirnavās.

Projekta ‘’ Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā’’ izglītojamie iesaistījās četrās nodarbībās.

Skolas sponsori un sadarbības partneri ir Latvijas Bērnu Bāreņu fonds, organizācija ‘’Palīdzēsim.LV’’, studentu korporacija ’’Tervetia’’.

Izglītības programmas

Izglītības iestāde īsteno trīs izglītības programmas atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām

Nr IP kods IP nosaukums Licences izdošanas datums Akreditācijas termiņš
1. 21015811 Speciālās pamatizglītības  programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 10.07.2013. 03.03.2025.
2. 21015911 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās  attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem  attīstības traucējumiem 10.07.2013. 03.03.2025.
3. 01015811 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 04.04.2019.          

 

 

 

 

 

Nolikums

Pašnovērtējuma ziņojums (1 MB, pdf)

 


GAUJIENAS   PAMATSKOLAS  KĀRTĪBA  MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAI AR 2020.GADA 1.SEPTEMBRI.

 


 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšana notiek pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 591.
„Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” Rīgā 2015.gada 13.oktobrī (prot. Nr.54 27.§).

  


 

Kārtības noteikumi


Gaujienas internātpamatskolas iekšējās kārtības noteikumi
Gaujienas internātpamatskolas skolas padomes sastāvs

 


Pielikums  Apes novada domes 24.09.2020. lēmumam Nr.159 (prot.Nr.15, 3.p.)

Apes novada izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma izmaksu kopsavilkums

 


 

PĀRTIKAS IEPIRKUMS IZGLĪTOJAMO ĒDINĀŠANAI GAUJIENAS INTERNĀTPAMATSKOLĀ, PIEMĒROJOT ZAĻĀ IEPIRKUMA KRITĒRIJUS”

 


PROJEKTI

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa

“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)

 Apes novada dome ar 2020./2021.gada mācību gada uzsākšanos sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistījušās Apes novada vispārizglītojošās izglītības iestādes – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, Gaujienas pamatskola, Trapenes sākumskola.

Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē jauniešu turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku.

Projekta mērķis – samazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu, veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Mērķgrupa – vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei; profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).

Projekta kopējais finansējums – Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 EUR un valsts budžeta finansējums 5 971 857 EUR.

Projekta īstenošanas laiks līdz 2022.gada 31.decembrim.

Ko iegūst skolēni?

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu:

Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits). Kompensācijas par sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu); naktsmītnēm; ēdināšanu; individuālās lietošanas priekšmetiem; speciālo transportu.

Ko iegūst pedagogi?

Iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams; profesionālās kompetences pilnveidi; seminārus; supervīzijas; darbnīcas; konferences; metodiskos atbalsta līdzekļus; izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai.

Vairāk par projektu var uzzināt: http://www.pumpurs.lv

 


AKTUALITĀTES 2020./2021.m.g.

Aktivitātēm var seko līdz skolas http://www.facebook.com lapā

 

 

Šinī mācību gadā skola uzsāka dalību projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” –PuMPuRS. 14.oktobrī skolā viesojās IKVD vecākais eksperts Andrejs Zagorskis un stāstīja par projekta nozīmi un atbalsta saņemšanas iespējām. Šajā pusgadā projektā iesaistīti 6 skolēni, kuri saņem papildus 13 konsultācijas dažādos mācību priekšmetos. 

Neskatoties uz rudenīgajiem laika apstākļiem, skolēni turpina reitterapijas nodarbības. Ievērojam epidemioloģiskās drošības pasākumus un izjūtam zirga nomierinošo un dziedniecisko auru. Novembrī mainīsim skolnieku sastāvu nodarbībās.

13.oktobrī skolēni sanāca uz šā mācību gada pirmo pašpārvaldes nodarbību. Iepazināmies ar pašpārvaldes darba kārtību un ievēlējām pašpārvaldes vadītāju Džeinu Džesiku Pavāri. Mācījāmies saskatīt savas labās īpašības un meklēt tās, kuras nepatīk.

Skolēnu brīvlaikā skolotāji čakli strādāja, pilnveidojot darba plānus atbilstoši jaunajam mācību saturam un darba pieejai. Gatavojās nākošajam darba cēlienam klātienē. Papildināja zināšanas vairākos profesionālās pilnveides kursos tiešsaistē.

Oktobra notikumus apkopoja V.Andersone

 


Pirms došanās brīvdienās.

Gaujienas pamatskolā pienākušas rudens brīvdienas. Pavisam ātri pagājis pirmais mācību posms, kas sākās ar satikšanās prieku, atgriežoties skolā pēc gandrīz pusgada, un ar ļoti lielām izmaiņām skolas dzīvē. Nopietnas pārmaiņas skar arī mācību darbu un ārpusstundu pasākumus.

Mūsu skolas visas C klases pilnībā pārgājušas uz mācību satura integrētu apguvi. Šajā laikā strādājām pie tēmām „Es- skolā” un „Es- mājās”. Tā kā lielākā daļa mūsu skolēnu nedēļu pavada skolā, tad skola bieži vien ir gan skola, gan mājas.

Dienu pirms brīvdienām visi skolēni piedalījās pasākumā „Foto orientēšanās Gaujienā”. Bērniem nācās parādīt savas zināšanas un prasmes dažādās jomās.  Atbilstoši savām spējām, skolēni grupās saņēma uzdevumu atpazīt un sameklēt dažādus objektus skolas apkārtnē un Gaujienā. Pie katra objekta bija jāveic kāds uzdevums. Tā C klašu bērniem nācās atcerēties latviešu valodā mācītos burtus un veidot to kontūras, bet lielajiem skolēniem lietā nācās likt zināšanas matemātikā un literatūrā, mūzikā,  vēsturē un dabas zinībās. Gāja visādi. Daži paguva pat apmaldīties. Ne visas vietas bija tik viegli atpazīstamas un atrodamas. Ne visas vietas izskatījās tieši tā kā fotogrāfijā. Atgriežoties skolā, grupas prezentēja savu darbu, stāstīja par atrastajiem objektiem, rādīja savas fotogrāfijas, dalījās iespaidos, palīdzēja viena grupa otrai.

Pēc tam visus gaidīja svētku galds, kuru klāja un mielastu gatavoja paši skolēni kulinārijas un mājturības stundās. Šajā vakarpusē ar lielu svētku torti, kas tapa ar audzinātāju un pašu bērnu līdzdalību, sveicām septembra un oktobra jubilārus.

Skolotāja Rūta Kliesmete


 

Oktobra mēnesī  Gaujienas pamatskolas skolēni  iesaistījās ‘’Putras programmā’’ , kas tika veltīta labo darbu veikšanai.  Skolēni kopā ar skolotāju Maiju, Lindu un Ligiju veica dažādus darbiņus. Lasīja aronijas un ābolus, lai izspiestu sulu skolas ēdnīcai. Novāca lapas skolas apkārtnē un krāmēja malku pensionētajiem skolotājiem.  Skolēni par piedalīšanos saņēma veselības batoniņus un ātri vārāmās ‘’Herkulesa’’ putriņas, kuras kopīgi pagatavoja pēcpusdienas cēlienā. 

Vita Andersone

 


Rīgā notika LSO futbola sacensības meitenēm

24. septembrī Rīgā notika LSO futbola sacensības meitenēm. Sacensībās pavisam piedalījās deviņas skolas, tās notika trīs apakšgrupās. Mūsu skolas meitenes Veronika, Džeina, Lana, Elīna un Samanta savā grupā izcīnīja 3.vietu. Paldies meitenēm par cīņas sparu! Par drošību sacensībās rūpējās un aizrautīgi juta līdzi Rīgas pašvaldības policija. Paldies viņiem, par sagādātajām dāvaniņām!

Sporta skolotāja Ruta Graudiņa.

 


 

Pašu gatavotas vakariņas

23.septembris. Pašu gatavotas vakariņas. Bērni kopā ar audzinātājām vārīja vakariņām zupu uz ugunskura. Vasarīgais laiks un bērnu darboties gribēšana pamudināja uz kopīgu gatavošanu. Visi iesaistījās mizošanā, griešanā, vārīšanā un maisīšanā. Svarīga arī bija ugunskura kurināšana, galda klāšana un trauku novākšana. Katram atradās darbiņš ko paveikt. Kopīgās sarunās veidojās māju un ģimenes sajūta. Arī pie saldā ēdiena tikām-cepumiem un medus. Paldies Inesei Petrovai! Šinī mācību gadā skolotāja Maija kulinārijas pulciņa nodarbības ir plānojusi savādāk- gatavot vakariņas kopā.

 


 

Priekuļu baseinā ”Rifs”

22.septembris. Skolēni atsāka peldēšanas nodarbības. Priekuļu baseinā ”Rifs” ir nodrošināti visi piesardzības pasākumi, lai varētu nostiprināt savas peldēšanas prasmes un daži mācīties peldēt. Šajā mācību gadā esam plānojuši katru mēnesi vismaz vienu nodarbību, sadalot bērnus grupās pēc peldētprasmes. Nodarbība baseinā nav tikai izklaide burbuļvannā, bet cītīgs darbs, lai iemācītos peldēt. Prieks par tiem skolēniem, kuri iemācījās peldēt.

 


 

18.septembris. Mēs esam sportiņā!

 Sporta skolotāja šorīt visus pamodināja ar olimpisko vingrošanu. Aicināja būt aktīviem un veselīgiem. Mūzikas pavadījumā vingrojumu komplekss padevās ļoti labi. Pēc tam skolēni iesaistījās stafetēs, kuru mērķis bija sekmēt veselības saglabāšanu un nostiprināšanu, attīstot fiziskās īpašības, lietojot apgūtās zināšanas un prasmes. Komandas izjuta sacensības garšu, savas un citu veiksmes, kā arī neveiksmes. Prieks par sadarbības prasmēm un pozitīvajām emocijām. Aizvadīta jau sestā Olimpiskā vingrošanas diena.

Sporta skolotāja Ruta Graudiņa.

 


 

17. septembris. Reitterapijas nodarbība.

 Mūsu skolas skolnieki-Māris, Rodrigo, Samanta,  Daniels un Māris Lauris bija uz pirmo reitterapijas nodarbību “Purenēs”. Mācījāmies noturēt līdzsvaru un izjust zirga nomierinošo auru. Gandrīz visiem bērniem tā bija pirmā tikšanās ar zirgu uz jāšanas nodarbību. Šogad esam plānojuši bērniem divas nodarbības, lai pēc iespējas vairāk skolnieku varētu baudīt šo terapiju.


16. septembris.

Mūsu skolas skolēni Dabas un tehnoloģiju parkā ”Urda” aizrautīgi piedalījās piedāvātajās vides nodarbībās. Aktīvi iesaistījās interesantajās sarunās ar nodarbību vadītājiem. Izstaigājām skaisto Sietiņieža dabas taku un izbaudījām burvīgo rudens dienas novakari.

 Skolotāja Svetlana Lārmane.

 


 

15. septembris. Rudens pārgājiens ”Ejam-cik varam”.

Gaujienas pamatskolas skolēni devās rudens pārgājienā, kura garums bija atbilstošs bērnu veselības stāvoklim-gājām, gājām un mazliet braucām un atkal gājām…. Gala mērķis  – Zvārtavas pils tika sasniegts.  Pārgājiena laikā priecājāmies par dabas skaistumu, vērojām rudenīgās krāsas un izbaudījām rudens pikniku pie Zvārtavas ezera.

 


 

14.septembris. Rudens izstāde.

 Gaujienas pamatskolas lapene pārvērtās par īstu darbnīcu. Skolnieki kopā ar skolotājām – Ligiju, Maiju, Ingu, Lindu, Daigu un Solvitu gatavoja dažādus rudens brīnumus. Tur tapa tārpiņi, eži, rūķu ģimene, astoņkāji, krokodili, daudzi citi zvēri un pat transporta līdzekļi. Visi darbiņi atrada vietu skolas priekšā, lai priecētu pašus un ciemiņus. Prieks par paveikto! Paldies par sagādāto rudens ražu! Paldies Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolniekiem, skolotājai Sarmīte un Aijai,  kuras papildināja rudens izstādi!

 


 

1.septembris. Zinību diena. Sen gaidīta tikšanās!

“Ar dāliju pušķiem un košām lapām

Ik skolā nāk septembra rīts “

Beidzot skolas ēku piepildīja bērnu smiekli! Gaisā virmoja prieks par tikšanos un cerības mācīties klātienē.

Pēc skolas reorganizācijas ir samazinājies skolēnu un skolotāju skaits. Bet visi kopā skatāmies uz nākotni, caur nākotnes ziedu vārtiem uz savu skolu. Lai visiem mums kopā izdodas!

 


 

 

AKTUALITĀTES 2019./2020.m.g.

Aktivitātēm var seko līdz skolas http://www.facebook.com lapā

 

28. janvāra pēcpusdienā visi tikāmies Popielas pasākumā “Dziesmu karuselis caur gadalaikiem”. Prāta Vētras dziesma “Ziema” skanēja no Daniela /7.kl./, Mārtiņa /7.kl./,Valtera /6.kl./, Lindas /8.kl./, un Madaras /9.kl./.
A-Eiropas dziesmu “Zima Zima”- atveidoja Linda /8.kl./, Madara /9.kl/, un Samanta /7.kl./.
“B” klašu bērni mūs aizveda vasarā, kur varēja peldēt- “Baby shark dance”
Par silto pavasari lika aizdomāties Linda /8.kl./ un Madara /9.kl./, kuru izpildījumā dzirdējām dziesmu “Pavasaris”-Aija Andrejeva un Gora Gora.
Toties “C” klases bērni pārvērtās mazos kukainīšos, kas ļoti gaida pavasari. Viņu izpildījumā dzirdējām dziesmu “Pieci mazi kukainīši”.
Noslēgumā varējām baudīt visu četru gadalaiku burvību 1.-5.klases bērnu izpildījumā. Viņu dziesmu popūrijā bija dziesmas no Dzeguzītes repertuāra, dziesma par Sniegavīra sapni, Genoveva, dziesmiņa no multfilmas “Nu pagaidi tikai”, Rīgas Viļņu dziesma “Pavasaris”, ”Te atkal es Jānītis”.
Paldies visiem dalībniekiem – par priekšnesumiem, audzinātājām par atbalstu, skatītājiem par labiem vārdiem, paldies vecākiem par klātbūtni pasākuma laikā.

Anda Andersone,

Jaunatnes darba koordinatore

 


 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks

9.decembrī pie Gaujienas pamatskolas pirmsskolas grupas bērniem un pirmās klasītes skolēniem ciemojās studentu korporācijas Tervetia pārstāvji. Ietērpušies dažādās maskās, ciemiņi kopā ar bērniem uzcēla piparkūku namiņu, dziedāja un spēlēja dažādas rotaļas. Uzbūra sniegu un visi pikojās. Sagaidījām Ziemassvētku vecīti ar lielu dāvanu maisu, skaitījām dzejolīšus un priecājāmies par dāvanām. Paldies uzņēmīgajiem cilvēkiem, par tālo braucienu no Rīgas, sarūpētajām dāvanām un prieku bērnu sirsniņās!

Vita Andersone,

Gaujienas pamatskolas direktore


Projekta ”Latvijas Skolas soma” aktivitātes.

 

Projekta ”Latvijas skolas soma” ietvaros Gaujienas pamatskolas skolēniem pirmajā pusgadā ir nodrošinātas dažādas iespējas- paplašināt savu redzes loku,  papildināt zināšanas un nostiprināt Latviešu gadskārtu ieražas. Vecāko klašu skolēni noskatījās Latvijas Nacionālajā teātrī izrādi ‘’Katls’’. Skolēni iepazinās ar teātra ēkas arhitektūru un priecājās par krāšņo zāli. Ļoti patika izrādes pasniegšanas veids, kas bija labi saprotams jauniešiem. Izraksti no skolēnu pārspriedumiem –

 • ”Es redzēju aktierus, dažus no tiem jau iepriekš zināju, un bija jauki sastapt reālajā dzīvē. ”
 • ”Es uzzināju vairāk par karu, nežēlību, kad brālim bija jānogalina brālis. ’’
 • ”Man patika, ka krievu un vācu kareivji runāja savā valodā, tikai es nesapratu vācu valodu.’’
 • ”Man ļoti patika spožā, greznā  teātra ēka, apzeltītās sienas un sienu zīmējumi.”
 • ”Izbrīnu radīja tas, ka nevarēja fotografēt un filmēt bez administrācijas atļaujas.’’

 3.- 6.klases skolēni 5.novembrī brauca uz Valmieras Drāmas teātri skatīties izrādi ‘’Smieklu sasaukšanās’’. Pirms izrādes noskaidrojām, ka izrādes pamatā ir iemīļota mūziķa Renāra Kaupera dziesmas ar dzejnieces un rakstnieces Ineses Zanderes vārdiem. Literatūras stundās meklējām dzejnieces dzejoļus un domājām, kurus dzirdēsim dziesmās. Sociālo zinību stundās apskatījāmies materiālus par Valmieras Drāmas teātri. Iepazināmies ar sēdvietu plānu un meklējām savas vietas virtuāli. Pasākuma laikā uzmanīgi klausījāmies un vērojām mākslinieku sniegumu.  Izbaudījām teātra atmosfēru un uzjautrinājāmies par jokiem.  Mājās atbraucot zīmējām redzēto. Citam iespaidu radīja lielā zāle ar daudzajām sēdvietām, bet citi priecājās par redzētajiem māksliniekiem. Daži ieguva pamācības par labu uzvedību un sakoptu vidi apkārt.

Cerību klases skolēni 7.novembrī apmeklēja leļļu teātra izrādi ‘’Un atkal Pifs’’. Skolēniem ļoti patika izrāde. Kaķa Herkulesa un sunīša Pifa attiecības atgādināja par bērnu savstarpējo saprašanos un ģimenes vērtībām. Tā rakstīja skolotāja Mirdza Harkina.

Tuvojoties Latvijas dzimšanas dienai, divas klašu grupas Smiltenes kinoteātrī noskatījās filmu ‘’Dvēseļu putenis’’. Daudz bija redzētas reklāmas, literatūras stundās pārrunāts daiļdarbs, bet vēstures stundās skaudrie vēstures fakti. Filma izraisīja spēcīgas emocijas. Skolēni vispirms pārdomāja redzēto un tad aizpildīja skolotājas sagatavotās darba lapas un uzrakstīja savas pārdomas. ‘’Man patika filma, reālistiska. Pārdomāju par grūto dzīvi kara laikā, kā nāves tuvums maina cilvēkus.’’  Madara Ozola raksta:’’ Tikai tagad es saprotu, kas ir noticis netālu no manas dzimtās mājas. Es dzīvoju Liepas pagastā. Raunas dzelzceļa tilts, kur notika Cēsu kaujas atrodas pavisam netālu. Karš…lai to noraksturotu nepietiek ar biezu lapu čupu, bet šī filma ieved kaujas laukā un parāda skarbo realitāti. Līķu kaudzes…. cilvēka ķermeņa daļas lido pa gaisu, jānoskatās kā blakus draugi cits pēc cita krīt.’’

Latviešu tautas tradīcijas stiprināsim ‘’Lācīša Ziemassvētku piedzīvojumos’’ Kalncempjos. Atkārtosim ticējumus, iesim rotaļās un baudīsim piedzīvojumu. 

Direktore Vita Andersone


Ir uz pasaules Meitene maza,

Kura mums katram saka

Es esmu Tava.

Viņas dzeltenie mati ir kā saule,

Kas mums katru rītu pretī māj.

Viņas tērps ir kā zaļais mežs,

Kam garām bieži ejam.

Šī meitene mums katram ir tikai viena,

Un tā ir mūsu Dzimtene.

Krāšņos ziedus dārzos nokodusi salna, vējš aizpūtis krāsainās koku lapas. Taču pelēkajā 18.novembra rītā krāšņi plīvos sarkanbaltsarkanie karogi.

 Pirms šīs svētku dienas 14.novembrī visa Gaujienas pamatskolas saime izstaigājām  Latvijas takas visa gada garumā, izbaudot mūsu zemes – Latvijas- četrus krāšņos gadalaikus.

Mēs augam Latvijā un Latvijai.

Augam- mācoties un krājot baltos darbiņus.

Paldies skolēniem, skolotājiem, kas atbalstīja pasākumu.

Anda Andersone

 


Gaujienas pamatskolā no 4.-8. novembrim norisinājās Lāčplēša kauss. Piedalījās skolēni no 5.-9. klasei. Lai iegūtu kausu bija jāizpilda sekojoši uzdevumi:jāpievelkas pie stieņa, jāizpilda vēderprese, jālec ar lecamaukliņu, jāskrien atspoles skrējiens un jāuzceļ stienis no guļus stāvokļa. 7.-9. klašu grupā uzvarēja 1. vieta Uvis Pavārs,2. vieta Oskars Debenko, 3. vieta Daniels Kalējs. 5.-6. klašu grupā 1. vieta Raivis Gasners, 2. vieta Egīls Iļjins, 3.vieta Ēriks Zelčs. Piedalījās arī meitenes 1. vieta Lana Bogdanova, 2. vieta Simona Tkačenko, 3. vieta Madara Ozola.

Sporta skolotāja Ruta Graudiņa


7.novembrī Rīgā norisinājās sporta festivāls bērniem un jauniešiem ar invaliditāti “Nāc un sporto sev par prieku”. Gaujienas pamatskolas skolēni arī devās uz Rīgu, lai varētu piedalīties festivālā. Bērniem bija jāpiedalās trīsdesmit dažādās aktivitātēs. Bērni dienas garumā guva pozitīvas emocijas par paveikto. Par paveikto tika protams arī pie balvām.

Sporta skolotāja Ruta Graudiņa


LATVIJA nesākās ar piespraustu lentīti pie apģērba, bet ar katra iekšējo pārliecību un piederības sajūtu savai skolai, novadam, valstij. Patriotisma nedēļā audzinām skolēniem cieņu un lepnumu par savu valsti, par brīvības cīnītājiem. Rosinām interesi par sava novada vēsturi. Skolēni veidoja PowerPoint prezentāciju ‘’Latvijas armijai -100’’, vizuālās mākslas stundās tapa radošie darbi “Brīvības cīņām-100’’.  Vēstures stundās atkārtoti skatījāmies filmu ‘’Rīgas sargi”, bet projekta ‘’Latvijas skolas soma’’ ietvaros divas grupas skolēnu skatīsies filmu ‘’Dvēseļu putenis’’ Smiltenes kinoteātrī. Piedalījāmies patriotiskajā pasākumā par godu 11.novembra Lāčplēša dienai un Jaunsargu svinīgā solījuma došanai Alūksnē. Sagatavojām ziedu pušķīšus un devāmies lāpu gājienā uz Gaujienas kapiem, lai godinātu Lāčplēša ordeņa kavalierus. Atkārtoti noklausījāmies informācijas par katru karavīru, veltījām tautas dziesmas un dziedājām ‘’Div dūjiņas gaisā skrēja’’, godinājām piemiņu ar klusuma brīdi.  Paldies  skolotājai Ingai Poševai par patriotisko audzināšanu!

Direktore Vita Andersone


 

1.un 2. novembrī Gaujienas pamatskolas skolotājas Daina Graudiņa un Mirdza Harkina pārstāvēja skolu Latvijas Autisma Apvienības konferencē ‘’Labā prakse autisma jomā 2019.’’ Mēs prezentējām savu skolu kā vietu, kur bērni var apgūt praktiskās iemaņas un ikdienā noderīgas prasmes. Klājām kafijas galdu ar bērnu sagatavotiem gardumiem.  Stāstījām un lepojāmies, ka skola atrodas ainaviski skaistā vietā un ekoloģiski tīrā vidē. Konferencē dzirdētās lekcijās guvām jaunas zināšanas un praktiskus padomus ikdienas darbam.  Konferencē esam piedalījušies vairākkārt, bet ar savu pieredzi dalījāmies pirmo reizi.

 

Skolotāja Daina Graudiņa


 

8.novembra rīta pusē sākumskolas un „C” klases bērni ierībināja skolas lielajā zālē Mārtiņdienu.

Mārtiņu un mārtiņbērnus sagaidīja lielais Mārtiņdienas ķirbis, kas vēl nebija paspējis nokļūt pagrabā. Ķirbis bija ļoti ziņkārīgs-viņš vēlējās zināt, kas tad ir Mārtiņdiena. Visi kopīgi ķirbim parādījām, kas ir Mārtiņdiena. Kopā gājām rotaļās, kas saistītas ar Mārtiņdienas jautro garu. Rakstījām un lasījām ticējumus par Mārtiņiem. Veidojām Mārtiņdienas zīmi no pupiņām. Rīkojām gaiļu cīņu. Ķirbis noslēgumā visus cienāja ar garšīgiem Mārtiņdienas āboliem un saldām konfektēm.

Skolotāja Anda Andersone


17.oktobra vakarpusē 1. klases bērni ar skolotāju aicināja visus tikties uz “Perona-Gaujienas pamatskola”.

Kāpēc? Jo tur notika pirmīšu uzņemšanas vakars.
Pirmā klase uz skolu 2. septembrī ieradās ar vilcienu. Septembra mēnesi pirmīši braukāja par dažādām stacijām. Daudz jaunu redzēja un piedzīvoja.Tagad bija pienācis laiks, lai varētu sevi parādīt, ko tad pa šo laiku ir apguvuši, vai ir iepazinuši viens otru.
Vilciens uzsāka savu reisu, lai pirmīšus varētu izvadāt pa astoņām stacijām.

Pirmā stacija-APDOMĪGAIS PIRMKLASNIEKS, šajā stacijā no burtiem bija jāsaliek vārds PIRMKLASNIEKS. Diezgan veiksmīgi ar šo uzdevumu tika galā.

Otrā stacija-ATRAKTĪVAIS PIRMKLASNIEKS, šeit bija jāparāda ne tikai atraktivitāte, bet arī saliedētība, jo visiem kopā savienojoties ar baloniem, bija jāapiet līkums ap zāli. Ar šo uzdevumu nemaz tik viegli neveicās.

Trešā stacija – ACĪGAIS PIRMKLASNIEKS, šajā uzdevumā bija jābūt acīgam, lai redzētu, kur slaucīt sīpolu.

Ceturtā stacija – RUDENĪGAIS PIRMKLASNIEKS, kā jau rudenī, izmantojot rudenīgas lietas,bija jāizstaigā rudens taka.

Piektā stacija – ZINĀTKĀRAIS PIRMKLASNIEKS, ļoti vēlējās zināt, kas ir tajā groziņā. Ar aizsietām acīm izgaršoja divas garšas – saldu un skābu.

Sestā stacija-INTELIĢENTAIS PIRMKLASNIEKS, šajā stacijā vienam otrs bija jāsajūt ar pirkstu veidotu zīmējumu uz muguras.

Septītā stacija-MĀKSLINIECISKAIS PIRMKLASNIEKS, kā jau māksliniekiem, izmantojot savus deguntiņus – jāuzzīmē smaidiņš.

Astotā stacija-SPORTISKAIS PIRMKLASNIEKS, savu sportiskumu pierādīja ar degunu dzenot ķiploku un pūšot vati pa zemi.

Veiksmīgi tika izbraukātas visas stacijas. Finišā pirmīši deva zvērestu. Pēc zvēresta pirmīši tika pie skolēna apliecības, jo godam to bija nopelnījuši.

Anda Andersone
1.klases audzinātāja

 


 

26.septembra rīts 1.a-5.a.klases bērniem un audzinātājām iesākās ļoti agri, jau 7.00 sākās garais ceļš uz Tērvetes Dabas parku.

Mācību ekskursija tika veidota, vadoties uz kompeteņču pieeju. Mēs audzinātājas vēlējāmies radīt un pilveidot izglītojamajos interesi par dabas sistēmu un procesu pētīšanu, veidojot izpratni par dabas daudzveidību un vienotību, lai sekmētu labvēlīgu attieksmi vides saglabāšanā un uzlabošanā.

Ierodoties Tērvetes Dabas parkā -Pasaku bānītis mūs aizveda uz pirmo mācību klasi- „Zaļo klasi”- šeit mēs iepazinām meža draugus un nedraugus, dzīvnieku daudzveidību un uzzinājām, kā kopt un gudri apsaimniekot Latvijas vienu no lielākajām bagātībām – mežu.

Uz nākošo klasi ceļu turpinājām ar kājām. Pa ceļam ieraudzījām kādu sēni, kādu rūķi, kas rādīja ceļu, lai veiksmīgi nonāktu „Rūķu pilsētiņā –ČIEKURE”. Pilsētā iepazināmies ar dažādiem kvartāliem: pasta kvartālu, diviem ēstuvīšu kvartāliem, ceļotāju un zinību kvartālu, audēju, pinēju, namdaru un mežinieku kvartālu, dziednieku kvartālu un tirgus laukumu. Bija arī rūķu pils un sporta laukums, kā arī vecpilsēta. Paciemojušies un iepazinušies ar jauko pilsētiņu-devāmies uz nākošo klasi.

Tērvetes skatu tornis bija nākošā klase- drosmīgākie devāmies pa 153 koka pakāpieniem,lai nokļūtu 39m augstajā tornī. No torņa pavērās plašs skats uz Zemgales ainavu un Sprīdīša Laimīgo zemi.

Rūķīšu mežā bija nākošā klase-varējām iepazīt seno ēku nosaukumus, senus darbarīkus, piemēram, kā agrāk zāģēja malku. Pabijām Rūķu sētā, kur rūķi audzē aitiņas un trusīšus.

Rūķīšu mežam mājām ardievas, un tālāk nonācām nākošajā klasē-„Pasaku mežā”. Pasaku mežā sastapām ne tikai koka skulptūrās atveidotus pasaku un rakstnieces Annas Brigaderes lugu varoņus – Sprīdīti un Lutausi, Meža Ķēniņu ar galmu, Anneli ar draudzenēm, bet arī “dzīvu” pasaku tēlu-Velnu. Velns izrādīja savu mājokli, bēdājās, ka ragana viņu esot pametusi vienu, gribēja kādu no mums paturēt, bet mēs nebijām ar mieru. Malām velna miltus, un pat tos nogaršojām. Velns pārbaudīja mūsu lokanību un mēs velna. Uz atvadām-visiem gribējās samīļot velnu.

Pasaku meža burvību paņēmām līdzi uz nākošo klasi-„Atrakciju parks”. Atrakciju parkā bija iespēja iziet dažādus labirintus, izšūpoties, vai vienkārši baudīt silto rudens saulīti.

Mūsu mācību ceļojums bija galā. Cik daudz ieguvām, cik atcerēsimies no redzētā un dzirdētā, ir atkarīgs no katra paša.

Kurš var saskaitīt cik mācību priekšmetu stundas apmeklējām?

Pasaku vilcieniņš izveda mūs no pasakainā Tērvetes Dabas parka. Laimīgi un apmierināti ar jaunām vai atsvaidzinātām zināšanām varējām doties mājup.

Paldies skolas direktorei par atbalstu mācību ekskursijas organizēšanā.

 Anda Andersone un Ruta Graudiņa
1.a.-5.a.klases audzinātājas

Olimpiskā diena ‘’TU VARI, JA TU DARI’’ Gaujienas pamatskolā.

Sporta skolotājas Ruta Graudiņa un Anda Andersone ierosināja un izplānoja ‘’Olimpisko dienu 2019. ‘’ kā kopīgu darbošanos, kas vērta uz kompetenču pieejā balstīta mācību satura apguvi. Skolēni darbojās 6 grupās.

Lielajiem puišiem patika nodarbība Sports-spēks, kurā spieda svaru stieni no guļus stāvokļa uz reižu skaitu, bet mazākie skolēni cilāja hanteles.

Nodarbībā Sports –tālākais lēciens skolēni leca trīs lēcienus no vietas. Mērijām, pierakstījām un noslēgumā skolotāja izrēķināja katras klases vidējo lēciena garumu un vidējo pacelto kilogramu daudzumu.

Grupā Vēsture skolēni iepazinās ar Olimpisko spēļu vēsturi. Burtu režģos bija jāmeklē vārdi saistībā ar Olimpiskajām spēlēm un darba lapās pareizi jāsakārto vārdi, kuri saistīti ar konkrēto sporta veidu. Arī skolēni paši veidoja burtu režģus ar senās Grieķijas sporta veidu nosaukumiem.

Grupā Mūzika skolēni jau nedēļas gaitā mācījās Renāra Kaupera dziesmas “Esam Un Būsim’’ tekstu. Nodarbības laikā skolēni kopā ar skolotājām kopīgi dziedāja, kustējās un dejoja.

Kārtīgiem sportistiem ir jālieto veselīga pārtika. Par pārtikas nozīmi un ietekmi uz cilvēka organismu strādāja divas grupas. Pirmsskolā iepazīstināja bērnus ar Latvijā audzētiem dārzeņiem, mācījās tos atpazīt, tīrīt un savērt uz kociņiem. Toties Cerību bērni izbaudīja veselīgo dārzeņu un augļu garšas un krāsas atšķirības. Arī šajā grupā veselīgo pārtiku skaisti sagrieza un noformēja uz traukiem, lai dienas noslēgumā pacienātu visus sportiskos dalībniekus.

Visas darbības tika fotografētas un filmētas, lai vēlāk varētu dokumentēt, veidojot prezentācijas un filmiņas.

Kopīgi vingrojām, dziedājām un fotografējāmies Olimpiskajos apļos. Lai apļi būtu krāsaini, bērni kopā ar internāta skolotājām bija sagatavojuši karodziņus.

Šī bija savādāka mācību diena skolā, kas prasīja skolotājiem lielāku sagatavošanos un sadarbību. Prieks par sasniegto rezultātu!

Dienas gaitā atradām laiku arī otrai aktivitātei, kura saistīta ar pasaules Talkas dienas akciju ‘’Laimes koki”. Pie skolas ir absolventu stādīta bērzu birztaliņa, kuru šogad papildinājām ar jauniem kociņiem. Lai izauklē un savos zaros šūpo mūsu bērnu sapņus un cerības.

Paldies visiem dienas dalībniekiem!

Vita Andersone
Direktore

 

“Mēs varam”. Mācību gads ir sācies un Gaujienas pamatskolas skolēni 7. un 8.septembrī jau piedalījās pirmajās sacensībās.

Kā jau katru gadu iesākoties skolai Valmierā tiek rīkotas sporta aktivitātes bērniem ar īpašām vajadzībām, mūsu skolas bērni jau tajās piedalās vienpadsmito gadu. Sacensībās bērni pilnveido savas prasmes vieglatlētikas disciplīnās, kā arī Bocces spēlē. Neizpalika arī satikšanās ar draugiem un jaunu draugu iegūšana. Liels paldies bērniem par piedalīšanos un skolas goda aizstāvēšanu.

Ruta Graudiņa
Sporta skolotāja 

 


Rudens lapu, asteru un dāliju krāšņumā ir pagājušas jau divas mācību nedēļas skolā. Skolēni jau paspējuši nopelnīt pirmos vērtējumus, skolotājas aktīvi plāno stundu un ārpusstundu darbu, tikai mūsu vilciens nedēļu stāvēja bez pasažieriem. Ar skolēnu un skolotāju radošo izdomu, mūsu vilciena vagoni atkal ir ar pasažieriem.

Pašā pirmajā vagonā ir apmeties gulbis, kurš visus mūs vēlas aizvest uz Laimīgo zemi-ko sauc par mājām.

Paldies sk.Dacei Lubūzei- Vizuliņai par ieguldīto darbu. Otrajā vagonā ir ierāpojis “Lielais zirneklis”, kurš tapa ar “b” klašu meiteņu atbalstu. Nākošajā vagonā vietu ieņem “Dārznieku ģimene” no 1a.- 5a.klases. Ceturtais vagons atvēlēts pirmsskolas mazajai ežu ģimenei. Piektajā vagonā atrodas 6a.-9a.klašu grupas lielā ežu ģimene. Nākošajā vagonā omulīgi jūtas “C” klases bērnu un audzinātāju veidotā Dārzeņu ģimenīte. Un pēdējo vagonu aizņem “Sociālā aprūpes centra” bērnu un darbinieku veidotās kompozīcijas.

Paldies visiem, kas radoši darbojās, lai vilciens būtu piepildīts ar rudenīgi krāšņiem pasažieriem.

Anda Andersones
Jaunatnes darba koordinatore 

 

AKTUALITĀTES 2018./2019.m.g.

 

Gaujienas internātpamatskolā 17. aprīlī notika tradicionālais konkurss ,,Erudīts 2019” ,,MĒS – LATVIJA”.

Tā mērķis ir sekmēt skolēnu nacionālās identitātes, valstiskās pašapziņas veidošanos un patriotisko audzināšanu, padziļināt skolēnu zināšanas par Latvijas nozīmīgākajiem vēsturiskajiem, kultūras un mākslas, literatūras un mūzikas, folkloras, sporta, valodas, dabas un ģeogrāfijas jautājumiem, kā arī veicināt sadarbības prasmes.

Konkursā vienlaicīgi piedalījās 6.a – 9.a klases izglītojamo komandas, tām bija jāatbild uz jautājumiem par Latvijas ģeogrāfiju, dabu, vēsturi, kultūru, valodu, literatūru, mākslu, folkloru, mūziku, sportu.

Viss, kas dalībniekiem nepieciešams, ierodoties uz konkursu, bija komanda un, protams, vēlme interesanti, kā arī lietderīgi pavadīt laiku,  izzinot  Latviju pavisam jaunās krāsās.

Konkursa 1.kārtā izglītojamie atbildēja uz jautājumiem par Latvijas dabu un ģeogrāfiju. Šajā jomā viserudītākie izrādījās 7.a klases skolēni.

2.kārtā izglītojamiem bija jāpārzina Latvijas vēstures un kultūras fakti. Apkopojot rezultātus, vēstures jomā par erudītāko komandu tika atzītas 7.a un 9.a klases komandas, kultūras jomā – 7.a klases komanda.

3.kārtā izglītojamie atbildēja uz jautājumiem par latviešu valodu un literatūru. Erudītiem bija jāzina gan rakstnieku biogrāfijas fakti, gan viņu darbi, gan jāatpazīst fragmenti no tiem, gan viņu devums rakstniecības vēsturē. Valodas jomā spēcīgākie bija 6.a klases izglītojamie, bet literatūras – 7.a un 9.a klases izglītojamie.

4.kārtā konkursa dalībnieki iedziļinājās mūzikas un mākslas jomas jautājumos. Mūzikas jomā vienlīdz spēcīgi izrādījās gan 6.a, gan 7.a, gan 9.a klases izglītojamie. Mākslas jomā – 8.a klases izglītojamie.

5.kārtā izglītojamie parādīja savu erudīciju sporta jomā. Vislabāk veicās 7.a un 9.a klases skolēniem.

Komandu darbu konkursā vērtēja žūrija. Kamēr tā pārbaudīja iesniegto atbilžu pareizību un saskaitīja punktus katrā jomā, dalībniekiem bija iespēja iegūt papildpunktus, aktualizējot savas zināšanas par latviešu gadskārtu svētkiem – Lieldienām.

Apkopojot rezultātus, ar 75 punktiem par erudītāko komandu tika atzīta 7.a klases komanda, 2. vietā ar 73 punktiem ierindojās 9.a klases komanda, 3.vietā ar 67 punktiem – 8.a klases komanda, 4. vietā ar 54 punktiem 6.a klases komanda.

Pateicību saņēma 5.a klases zēni par dalību konkursā 6.a, 7.a un 9.a klases komandā.

Konkursa jautājumi bija gan viegli, gan arī sarežģīti. Pozitīvi ir tas, ka tika iegūtas jaunas un nostiprinātas iepriekš iegūtās zināšanas.

Konkursam noslēdzoties, dalībnieki saņēma gan diplomus, gan pateicības par piedalīšanos, gan svētku kliņģeri. Uzvarētājiem – torte.

Paldies visiem dalībniekiem, skolotājām Ingai Libertei, Ingai Poševai, Dacei Lazdiņai, Rutai Graudiņai, Guntai Briedei un skolas administrācijai par atsaucību un ieguldīto darbu!

 

Vita Peneze
Gaujienas internātpamatskolas
5.a – 9.a klases metodiskās komisijas vadītāja 

 


 

11.aprīļa pēcpusdienā klašu komandas tikās uz Oliņ-Boliņ spēlēšanos. Šoreiz pasākumā tika apvienotas divas tēmas- Teātris un Lieldienas.

Visus aktīvos dalībniekus un skatītājus sagaidīja Lieldienu zaķis. Katra komanda izlozēja savu krāsas zaķi, ar ko tad veica Oliņ-Boliņ spēli. Oliņ-Boliņ spēlē bija dažādi uzdevumi, kas bija paslēpušies zem krāsainajām olām. Komandām nācās minēt aktierus, spēlēt pašiem teātri, dejot, spēlēt Lieldienu bolingu, iegūt kādu Lieldienu dārgumu, atminēt teātra tēlus, trāpīt aklajā mērķī, izspēlēt spēli-kas kastē, un vēl citi dažādi uzdevumi. Reklāmas pauzēs Ēriks deva vērtīgus padomus, kas jāievēro pavasarī-jāuzmanās no kukaiņiem, tātad laicīgi jāvakcinējās, un galvenais, lai kājas būtu sausas un siltas, slapjā laikā vilksim gumijas zābakus!

Citās reklāmas pauzēs klašu grupiņas rādīja savus sagatavotos mājas darbus. „C” klasīte mums parādīja, kas notiek, ja uz ceļa satiekas zaķītis ar kaķīti.

„B” klašu grupiņa veiksmīgi izspēlēja ainiņu  par „Gudro sivēnu”. Toties  1a.,2a.,3a.klasītes bērni mums lika piedzīvot „Lieldienu brīnumu”.

7a.,8a.klases komanda lika visiem izsmieties, stāstot dažādas anekdotes.

Katra komanda par piedalīšos tika apbalvota ar lielu krāsainu zaķi, kurš bija piepildīts ar kaut ko saldu.

Kopīgi pavadītā pēcpusdiena  deva daudz pozitīvu emociju. Paldies klašu audzinātājām  un sk.Intai  par ieguldīto darbu teatrālā uzveduma iestudēšanā.

Anda Andersone
Jaunatnes darba koordinatore

 

 


Gaujienas internātpamatskola rīkoja “Zibakciju”, palīdzēsim Alūksnes dzīvnieku patversmei. Akcijā iesaistījās gan skolas darbinieki, gan skolēni.

28.martā skolēni no 1.-5.klasei apmeklēja dzīvniekus un nogādāja saziedoto barību gan suņiem, gan kaķiem. Šis labais darbs tika rīkots projekta “Sporto visa klase” ietvaros. Sporta skolotāja Ruta Graudiņa lielu paldies saka visiem skolēnu vecākiem, bērniem un skolas darbiniekiem, kas atbalstīja šo akciju, lai mēs visi kopā paveiktu lielu un labu darbu.

Anda Andersone
skolotāja

 


28.februārī  skolā notika  talantu šovs „Ko es protu”.

Kas tad ir talants? Prasme saskatīt to, ko nesaskata citi, sadzirdēt to, ko nesadzird citi, saprast to, ko nesaprot citi…

Katrā no mums mīt kāds apslēptais talantiņš, kas negrib par sevi neko pastāstīt, tomēr daži uzdrošinājās parādīt un pastāstīt par  kādu no saviem talantiem.

Mūsu mīļie un jaukie cerību bērniņi vienmēr skolā ir sastopami smaidīgi un jautri. Arī viņiem ir savs talants. Viņiem ļoti patīk dejot pie sk. Guntas. Viņi  tika pie „Kustīgā talanta”.

Dejošanas talants piemīt arī daudzām meitenēm. Just Dance ritmos dejoja Kitija /4.a.kl./,Samanta /6.a.kl./ un Daina /8.a.kl/. Latviešu mūzikas ritmos kājas izkustināja Amanda /7.b.kl./ un Veronika /7.b.kl./. Meitenes arī ieguva „Kustīgo talantu”.

Savu talantu neslēpa Ēriks /4.a.kl./, viņš deklamēja dzejoli, iegūstot „Literāro talantu”.

Dziedāt patīk daudziem, bet dziedāt daudzu skatītāju priekšā vajag drosmi. Savu drosmi uzstāties citu priekšā pierādīja Juta /9.b.kl./ un Armands /”c”.kl./. Viņu priekšnesumā dzirdējām dziesmu „Laimīgā zeme”. Par savu veikumu ieguva „Muzikālā Do Re Mi talantu”.

Ļoti neparastu talantu demonstrēja Linda /7.a.kl./, viņas veikumā redzējām dažādus kāršu trikus. Linda ieguva „Abrakadabra talantu”.

Talantus centāmies atrast arī starp skatītājiem. Lai noskaidrotu, kuram ir visveiklākā rociņa- nācās ar ziloņa snuķi pārnest dažādas lietas no vienas kastes uz otru kasti. „Veiklās rociņas talantu” ieguva Aivis /3.b.kl./.

„Skolas aģenta talants” tika piešķirts Lindai /7.a.kl./, jo viņa spēja visvairāk un pareizāk atbildēt uz jautājumiem par skolu.

Kurš no skatītājiem ir atraktīvākais un kustīgākais, to noskaidrojām caur klauna degunu saripinot bumbiņas mērķī. „Kusties, kusties talantu” Ieguva Dāvids /4.a.kl./.

Starp skatītājiem tika noteikts, kuram piemīt pareizas ūdens dzeršanas spējas. Ar salmiņa palīdzība bija ūdens jāpārnes no vienas glāzes uz otru. Šajā uzdevumā uzvarēja Ēriks /4.a.kl./, iegūstot „Veselības talantu”.

Paldies visiem talantiem, kas uzdrošinājās sevi parādīt. Paldies tiem, kuri šos talantus atbalstīja.

 Anda Andersone
Jaunatnes darba koordinatore

 


21.02.2019. Gaujienas internātpamatskolā notika Daugavas labā krasta Boče kauss. Mūsu skolā sacensības notiek jau trešo gadu. Sacensībās piedalījās 8 komandas no dažādām speciālajām skolām -Antūžu speciālā internātskola, Rudzātu internātpamatskola, Kokneses attīstības centrs, Spāres internātpamatskola, Palsmanes internātpamatskola, Rīgas 4. speciālā internātpamatskola, Katvaru internātpamatskola un Gaujienas internātpamatskola. Sacensību gaitā tika noskaidroti arī uzvarētāji. Rudzātu internātpamatskola 1. vieta, Katvaru internātpamatskola 2. vieta, Gaujienas internātpamatskola 3. vieta. Liels paldies visiem, kas atbalstīja sacensības- skolotājam I.Reigasam par izgatavotajiem kausiem, skolotājai I. Libertei par diplomiem, skolotājai D. Graudiņai par cienastu, kā arī visai mūsu skolas saimei par atbalstu .

Ruta Graudiņa
Sporta skolotāja 

 


7.februārī satikāmies uz ikgadējo pasākumu-Popiela. Šogad Popiela tika veltīta profesijām.

Katra klašu grupa izvēlējās sev tīkamu profesiju, ko atveidoja dziedot, dejojot. Klašu priekšnesumu starplaikos skolēni tika iesaistīti dažādās atrakcijās, kas saistītas ar profesijām.

Izspēlējām dažādas profesijas- kā šķirotājs, aktieris, veļas mazgātāja, šoferis, mednieks.

Spēlējām mēmo šovu-minot profesijas.

Kā pirmie uzstājās 2.b.,7.b.klašu grupa-viņu izvēlētā profesija bija visu profesiju salikums DARBS. Tieši tādu dziesmu dzied duets Sandra. Ļoti veiksmīgi tika attēlots šīs dziesmas klips.

Pēc darba sekoja sporta aktivitātes, jo 6.a.klase attēloja Jāni Krūmiņu ar dziesmu „Sporta dziesma”. Sportiska klase-gan attēloja basketbola spēli, gan veica dažādus akrobātiskus vingrinājumus.

Cerību bērni mūs visus uzlūdza uz „Putniņdeju”, ko dzied Juris Strenga. Dejošana ir diezgan grūta profesija, bet mūsu Cerību bērni ļoti aktīvi dejoja un arī dziedāja.

Visu pasākuma laiku mūs sargāja un uzraudzīja „vietējā policija”. 7.a,8.a.kl. uzstājās ar Mūžīgā Unisona dziesmu „Ceļu policista dziesma”. Sapratām, ka profesija ir ļoti atbildīga un riskanta.

Pasākuma noslēguma profesiju izspēlēja 2.a,3.a,4.a.klašu grupiņa-Favorīta izpildīto „Somu pirti”. Visi varējām pabūt īstā lauku pirtī, kāds pat tika nopērts.

Katra klašu grupiņa nopelnīja sev kādu no nominācijām.

Nomināciju „Spridzeklīši „ ieguva 2.b.,7.b.kl.grupiņa ar dziesmu „Darbs”

Nomināciju „Latviskais gars” ieguva 2.a,3.a,4.a.kl. grupiņa ar dziesmu „Somu pirts”

Nomināciju „Noslēpumainie” ieguva Cerību bērni ar dziesmu „Putniņdeja”

Nomināciju „Kustīgākie” ieguva 6.a.kl. ar „Sporta dziesmu”

Nomināciju „Domā un dari” ieguva 7.a,8.a.kl. grupiņa ar „Ceļu policista dziesmu”

Paldies visiem par aktīvo dalību Popielā.

Anda Andersone
Jaunatnes darba koordinatore 

 


Gaujienas internātpamatskola rīkoja “Zibakciju”, palīdzēsim Alūksnes dzīvnieku patversmei. Akcijā iesaistījās gan skolas darbinieki, gan skolēni.

28.martā skolēni no 1.-5.klasei apmeklēja dzīvniekus un nogādāja saziedoto barību gan suņiem, gan kaķiem. Šis labais darbs tika rīkots projekta “Sporto visa klase” ietvaros. Sporta skolotāja Ruta Graudiņa lielu paldies saka visiem skolēnu vecākiem, bērniem un skolas darbiniekiem, kas atbalstīja šo akciju, lai mēs visi kopā paveiktu lielu un labu darbu.

Anda Andersone
skolotāja

 


28.februārī  skolā notika  talantu šovs „Ko es protu”.

Kas tad ir talants? Prasme saskatīt to, ko nesaskata citi, sadzirdēt to, ko nesadzird citi, saprast to, ko nesaprot citi…

Katrā no mums mīt kāds apslēptais talantiņš, kas negrib par sevi neko pastāstīt, tomēr daži uzdrošinājās parādīt un pastāstīt par  kādu no saviem talantiem.

Mūsu mīļie un jaukie cerību bērniņi vienmēr skolā ir sastopami smaidīgi un jautri. Arī viņiem ir savs talants. Viņiem ļoti patīk dejot pie sk. Guntas. Viņi  tika pie „Kustīgā talanta”.

Dejošanas talants piemīt arī daudzām meitenēm. Just Dance ritmos dejoja Kitija /4.a.kl./,Samanta /6.a.kl./ un Daina /8.a.kl/. Latviešu mūzikas ritmos kājas izkustināja Amanda /7.b.kl./ un Veronika /7.b.kl./. Meitenes arī ieguva „Kustīgo talantu”.

Savu talantu neslēpa Ēriks /4.a.kl./, viņš deklamēja dzejoli, iegūstot „Literāro talantu”.

Dziedāt patīk daudziem, bet dziedāt daudzu skatītāju priekšā vajag drosmi. Savu drosmi uzstāties citu priekšā pierādīja Juta /9.b.kl./ un Armands /”c”.kl./. Viņu priekšnesumā dzirdējām dziesmu „Laimīgā zeme”. Par savu veikumu ieguva „Muzikālā Do Re Mi talantu”.

Ļoti neparastu talantu demonstrēja Linda /7.a.kl./, viņas veikumā redzējām dažādus kāršu trikus. Linda ieguva „Abrakadabra talantu”.

Talantus centāmies atrast arī starp skatītājiem. Lai noskaidrotu, kuram ir visveiklākā rociņa- nācās ar ziloņa snuķi pārnest dažādas lietas no vienas kastes uz otru kasti. „Veiklās rociņas talantu” ieguva Aivis /3.b.kl./.

„Skolas aģenta talants” tika piešķirts Lindai /7.a.kl./, jo viņa spēja visvairāk un pareizāk atbildēt uz jautājumiem par skolu.

Kurš no skatītājiem ir atraktīvākais un kustīgākais, to noskaidrojām caur klauna degunu saripinot bumbiņas mērķī. „Kusties, kusties talantu” Ieguva Dāvids /4.a.kl./.

Starp skatītājiem tika noteikts, kuram piemīt pareizas ūdens dzeršanas spējas. Ar salmiņa palīdzība bija ūdens jāpārnes no vienas glāzes uz otru. Šajā uzdevumā uzvarēja Ēriks /4.a.kl./, iegūstot „Veselības talantu”.

Paldies visiem talantiem, kas uzdrošinājās sevi parādīt. Paldies tiem, kuri šos talantus atbalstīja.

 Anda Andersone
Jaunatnes darba koordinatore

 


 

21.02.2019. Gaujienas internātpamatskolā notika Daugavas labā krasta Boče kauss. Mūsu skolā sacensības notiek jau trešo gadu. Sacensībās piedalījās 8 komandas no dažādām speciālajām skolām -Antūžu speciālā internātskola, Rudzātu internātpamatskola, Kokneses attīstības centrs, Spāres internātpamatskola, Palsmanes internātpamatskola, Rīgas 4. speciālā internātpamatskola, Katvaru internātpamatskola un Gaujienas internātpamatskola. Sacensību gaitā tika noskaidroti arī uzvarētāji. Rudzātu internātpamatskola 1. vieta, Katvaru internātpamatskola 2. vieta, Gaujienas internātpamatskola 3. vieta. Liels paldies visiem, kas atbalstīja sacensības- skolotājam I.Reigasam par izgatavotajiem kausiem, skolotājai I. Libertei par diplomiem, skolotājai D. Graudiņai par cienastu, kā arī visai mūsu skolas saimei par atbalstu .

Ruta Graudiņa
Sporta skolotāja 

 


7.februārī satikāmies uz ikgadējo pasākumu-Popiela. Šogad Popiela tika veltīta profesijām. Katra klašu grupa izvēlējās sev tīkamu profesiju, ko atveidoja dziedot, dejojot. Klašu priekšnesumu starplaikos skolēni tika iesaistīti dažādās atrakcijās, kas saistītas ar profesijām.

Izspēlējām dažādas profesijas- kā šķirotājs, aktieris, veļas mazgātāja, šoferis, mednieks.

Spēlējām mēmo šovu-minot profesijas.

Kā pirmie uzstājās 2.b.,7.b.klašu grupa-viņu izvēlētā profesija bija visu profesiju salikums DARBS. Tieši tādu dziesmu dzied duets Sandra. Ļoti veiksmīgi tika attēlots šīs dziesmas klips.

Pēc darba sekoja sporta aktivitātes, jo 6.a.klase attēloja Jāni Krūmiņu ar dziesmu „Sporta dziesma”. Sportiska klase-gan attēloja basketbola spēli, gan veica dažādus akrobātiskus vingrinājumus.

Cerību bērni mūs visus uzlūdza uz „Putniņdeju”, ko dzied Juris Strenga. Dejošana ir diezgan grūta profesija, bet mūsu Cerību bērni ļoti aktīvi dejoja un arī dziedāja.

Visu pasākuma laiku mūs sargāja un uzraudzīja „vietējā policija”. 7.a,8.a.kl. uzstājās ar Mūžīgā Unisona dziesmu „Ceļu policista dziesma”. Sapratām, ka profesija ir ļoti atbildīga un riskanta.

Pasākuma noslēguma profesiju izspēlēja 2.a,3.a,4.a.klašu grupiņa-Favorīta izpildīto „Somu pirti”. Visi varējām pabūt īstā lauku pirtī, kāds pat tika nopērts.

Katra klašu grupiņa nopelnīja sev kādu no nominācijām.

Nomināciju „Spridzeklīši „ ieguva 2.b.,7.b.kl.grupiņa ar dziesmu „Darbs”

Nomināciju „Latviskais gars” ieguva 2.a,3.a,4.a.kl. grupiņa ar dziesmu „Somu pirts”

Nomināciju „Noslēpumainie” ieguva Cerību bērni ar dziesmu „Putniņdeja”

Nomināciju „Kustīgākie” ieguva 6.a.kl. ar „Sporta dziesmu”

Nomināciju „Domā un dari” ieguva 7.a,8.a.kl. grupiņa ar „Ceļu policista dziesmu”

Paldies visiem par aktīvo dalību Popielā.

Anda Andersone
Jaunatnes darba koordinatore 

 


24.01. 2019. notika LSO Cerību bērnu futbola sacensības. Sacensībās piedalījās pavisam 13 komandas no dažādām speciālajām skolām.

Mūsu skolēni Ludis Ābele, Reinis Brolītis, Dāvis Plešs, Kristiāns Dūmiņš, Anda Mastiņa, Daniels Dūmiņš, Māris Bistrovs izcīnīja 2. vietu.

Prieks par cerību bērnu sasniegumiem. Paldies sporta skolotājai Rutai Graudiņai par bērnu sagatavošanu un paldies skolotājai Dainai Graudiņai par atbalstu bērniem tālajā ceļā.

Anda Andersone
Jaunatnes darba kordinatore 


13.decembrī Tukuma novada Irlavā LSO florbola finālsacensībās jauniešiem līdz 15 gadiem, Gaujienas internātpamatskolas skolas zēni un meitenes B grupā ieguva 3.vietu.

 

Paldies sporta skolotājai Rutai Graudiņai.


 

Debess korē rūķi sēž
Un laimi kā sniegu šķiež.
Kam trāpa laimes pieskāriens,
Tas pasaulē šai vairs nav viens!

20.decembra vakarpusē visi kopā sagaidījām Ziemassvētku brīnumu, ko sarūpēja Čučumuižas rūķis kopā ar saviem palīgiem- Saldumrūķi, Mīļumrūķi, Rūķi Jautruli un Īgņu. Rūķi pabija gan ķekatās,gan pie Mežaveča, gan ciemojās citu rūķu mājās. Kārtīgi izdejojās kopā ar mazajiem dejotājiem, izdziedājās ar dziedātājiem. Un lika saprast visiem, ka Ziemassvētku brīnums mīt mūsos pašos, jāprot tikai tas saskatīt.

 


Tuk, tuk,tuk….vai ciemiņus gaidījāt? Tā jautāja studentu korporācijas ‘’Tervetia’’ dalībnieki Gaujienas internātpamatskolas pirmsskolas grupas audzēkņiem. Jā, protams, bērnu sejiņas rotāja smaids un sirsniņas sitās tik strauji. Ezis un zaķis ar draudiem bija atnācis paskatīties- vai lielāki esam paaugušies un ko iemācījušies. Kopīgās rotaļās un sniega kaujās laiks ātri paskrēja. Tomēr kaut kā pietrūka. Protams, sasaucām Ziemassvētku vecīti ar dāvanu maisu. Un tad  – vecītis visus paņēma klēpī, klausījās dzejoli un samīļoja. Dāvanas lielākas par bērniem sarūpētas, ar mīlestību un prieku saiņotas. Paldies, Andrim Grīnbergam un viņa komandai! Lai nepazūd uzņēmība, kad  mērojiet ceļu uz Gaujienu un iededziet liesmiņu bērnu sirdīs! Paldies visiem, kas piedalījās ciemiņu gaidīšanā, dāvaniņu gatavošanā un pīrāgu cepšanā!

Vita Andersone
Gaujienas internātpamatskolas direktore

 

 

 


Mana zeme-Latvija.

Latvijas proklamēšanas 100 gadadienas pasākums iesākās ar Raivja stāstījumu par sevi.  Es piedzimu Latvijā pirms 11 gadiem. Mamma un tētis man deva vārdu-  tik latvisku, tik skanīgu kā pati tautasdziesma. Es elpoju latvisku gaisu, es raudāju latviskas asaras un gulēju latvisku miegu, jo neko citu es vēl nepazinu. Pirmās zilbes, pirmie vārdi un pirmie teikumi, vecāku lasītās pasakas- viss bija tik latvisks. Pirmie soļi tika sperti uz latviešu zemes. Pirmās lietas, ko iemīlēju, viss smaržoja pēc Latvijas.

Mēs visi kopā veidojam Latviju-labāku, stiprāku, gaišāku. Mūsu skolas stiprums un balsts ir mūsu direktore ar vietniekiem, un skolotāji, kas veltījuši savus darba gadus  skolai. Mūsu skolnieki, kas aiznes skolas vārdu pa visu Latviju.

 Laikrādis gluži kā palaidnīgs kucēns aiznes sev līdzi minūtes, stundas, dienas, nedēļas. Bet, viens ko viņš nespēj aizraut sev līdzi ir domas, atmiņas, vēsture. Vēsture ir Latvijas bagātība, kas mums jāgodina un jācildina.

Vissvarīgākais , ko Dievs mums latviešiem bez dzīvības ir devis ir zeme un mūsu gara brīvība. Brīvība izlemt- kā dzīvot un cik dziļi ieaugt savā zemē. Nekad neaizmirstiet, lai arī kur dotos, nekur debesis nebūs zilākas un zāle zaļāka kā savā tēvu zemē. Un es ticu, ka mūsu sirdīs būs tāpat kā aiz loga. Pēc rudens un ziemas, pienāks pavasaris, un tiks izdzīti mīlestības pumpuri, kas ar laiku pārvērtīsies skaistos ziedos. Ziedos, kas nekad nenovītīs. Un sirdī iestāsies mūžīgā mīlestības vasara Latvijai.

Pēc svinīgā pasākuma, vakarpusē notika ierindas skate, kas mūsu skolā  notiek jau desmito gadu. Paldies sporta skolotājai Rutai Graudiņai, kas saglabā šo tradīciju, jo mūsu Latvijai ir vajadzīgi stalti un stipri jaunieši!

Anda Andersone
Jaunatnes darba organizatore 

Par zaļu pat vēl zaļāks ir mūsu skolas laiks…..šāds moto aicināja skolas pedagogus uz skolotāju dienas pasākumu. Saposāmies atbilstoši savam skolas laikam un ļāvāmies notiekošajam.

Devītās klases skolnieki mūs – pirmklasniekus – ieveda sapostā zālē. Jaunā skolas vadība –Linda Lejasmeijere, Simona Tkačenko un Daina Legzdiņa iepazīstināja ar visiem pedagogiem parādot fotogrāfijas no šodienas un arī ‘’skolas laika’’. Katram skolotājam bija piemeklēta dziesma, kas bija atbilstoša veiktajam darbam un raksturam. Skolēni teatrālās epizodēs attēloja ainiņas no skolas ikdienas un pārbaudīja jauno skolēnu fizisko attīstību. Visi izpildīja prasīto.

Un tad jau zvans uz stundu. Vecāko klašu skolēni iejutās skolotāju lomās ar kurām veiksmīgi tika galā. Starpbrīži bija klusi un skolotāji varēja izbaudīt svētkus.

Rudens lapu un kastaņu rotātā telpā mēs teicām labos vārdus viens otram- tam kolēģim, kuru bijām izlozējuši. Atmiņas, jautrība un aizkustinājuma asaras….

Sirds dziesmas šogad mums dziedāja Jānis Žagariņš. Paldies, par ģitāras skaņām, humoru un ticību labajam!

Paldies, skolēnu pašpārvaldei par apsveikumu un raibajiem baloniem!

Dāvanu skolotāju dienā saņēmām  no Apes novada domes-Apes novada ģērboni un svētku kliņģeri. Ar skaistiem ziediem un laba vēlējumiem pie mums ciemojās Apes novada domes deputāte, Gaujienas internātpamatskolas Domes pārstāve Veneranda Kustova.

 Paldies skolotājai Andai par svētkiem! Sirsnīgiem, emocionāliem un ļoti pārdomātiem!

Direktore 


Meiteņu futbola sacensības.

 4.oktobrī mūsu skolas meiteņu futbola komanda kopā ar sporta skolotāju devās uz Rīgu, lai piedalītos LSO futbola sacensībās.Pavisam kopā piedalījās astoņas komandas. Priekšsacīkstēs mūsu meitenes izcīnīja 3.vietu apakšgrupā. Turpināja spēlēt B grupā, kur cīnījās ar lielu pašatdevi. Rezultātā godpilnā 3.vieta. Paldies meiteņu komandai par cīņas sparu, un protams liels paldies sporta skolotājai Rutai Graudiņai par ieguldīto darbu.

 


Kad citi bērni vēl bauda vasaras atpūtu, mūsējie jau sporto. 8.un 9. septembrī Valmierā notika 11 sporta spēles ‘’Mēs varam’’.

Šajās sacensībās mūsu skolas skolnieki piedalās 10 reizi. Paldies organizatoriem, par iespēju pilnveidot savas prasmes, satikt draugus un iegūt arī jaunus, kā arī gūt pozitīvas emocijas. Šogad sacensībās skolu godam pārstāvēja Dāvis, Veronika, Amanda, Ludis, Armands, Daniels un Kristiāns. Sportisti pieveica dažāda garuma skriešanas distances, sacentās tāllēkšanā, bumbiņas un smilšu maisiņu mešanā. Precizitāti pierādīja bumbas mešanā grozā un sitienos pa futbola vārtiem. Kopīgo komandas sparu apliecināja stafetēs un boccia spēlēs. Visi atgriezās ar medaļām un balvām.

Paldies skolotājai Rutai Graudiņai, kura sagatavo un pavada bērnus!

 


 

Olimpiskā diena-2018.

Arī mūsu skolas skolēni un pedagogi ņēma aktīvu dalību Olimpiskajā dienā. “Olimpiskās dienas 2018”  pasākums sākās ar Olimpisko rīta vingrošanu, kura  sagatavoja skolēnus turpmākās dienas aktivitātēm.

Pēc aktīvas vingrošanas skolēni devās pa dažādām stacijām. Stacijās varēja iepazīties ar mūsu olimpiešiem, skatoties dažādas filmiņas, mākslas stacijā zīmēja olimpiskos apļus. Savu precizitāti varēja parādīt novusa, tenisa un bagmintona spēlē. Sacensības gars uzvirmoja spēlējot dažādas galda spēles un dambreti. Visazartiskākā stacija skolēniem lika pierādīt savu veiklību un precizitāti- braucot ar riteni un skrejriteni pa dažādiem šķēršļiem. Kopīgi pavadītās stundas sportiskā garā lika saprast, ka sportā jābūt vienotiem!Paldies visiem, kas piedalījās un, kas organizēja šo Olimpisko dienu.


 

Par godu Speciālās Olimpiādes 50 gadu jubilejai un Latvijas Speciālās Olimpiādes 30 gadu jubilejai- Rīgā 13.septembrī tika rīkotas sacensības futbolā Cerību bērniem.

Pavisam sacensībās piedalījās 14 komandas no dažādām Latvijas skolām un divas komandas no Lietuvas un Igaunijas. Mūsu skolas Cerību bērni ieguva 2.vietu.
Kamēr pārējie mūsu skolas skolēni mēroja garus ceļus pārgājienā, mēs pēc spēles apmeklējām Zooloģisko dārzu, kur guvām pozitīvas emocijas un iepazinām neredzētus dzīvniekus.

Sporta skolotāja Ruta Graudiņa.


 

13.septembrī Gaujienas internātpamatskolas teritorijā atklājām sajūtu taku.

Skolas attīstības plānā paredzējām takas izveidošanu. Skolotājas- Daina, Ruta un Iluta izplānoja un uzrakstīja projektiņu. Paldies kokapstrādes uzņēmumam SIA ‘’Vaidens’’, kurš atbalstīja takas izveidošanu ar materiāliem! Tālāk jau pašu darbiņš- plānošana, mērīšana un ierīkošana. Bērniem ir izveidotas desmit dažāda seguma takas daļas. Cik čiekuri un zīles salasītas? Cik skaidas un priežu mizas? Mācīsimies izjust dažādos materiālus un sajust atšķirības. Paldies visiem, kas palīdzēja ierīkot taku!

 


 

13.septembris Gaujienas internātpamatskolā sākās īpaši sportiski un veselīgi- visi skolnieki devās rudens pārgājienā.

Pirmsskolas grupas bērni devās vērot aitiņas uz zemnieku saimniecību ‘’Dambji’’, kur saimnieko mūsu skolotāja Mirdza. Aitiņas tā pat kā bērni, cita lielāka un cita mazāka. Bērni ar savu priecīgo čalošanu sabaidīja aitiņas, bet pirmais priekšstats tika iegūts. Dažiem tas bija pirmais pārgājiens un tajā viņus pavadīja audzinātājas Iluta, Sanita un auklīte Diāna.

Sākumskolas skolnieku mērķis bija dolomīta šķembu bāze- Dārzciemā. Pārgājiena maršrutu skolotājas- Inta, Svetlana un Linda pilnveidoja un iepazinās ar teritoriju arī no augšas, ejot pa meža ceļu un vērojot mašīnu darbības. Uzzinājām par dinazauru ietekmi uz dolomīta veidošanos, kā arī jaunākās pārstrādes tehnoloģijas un šķembu dažādību un nozīmi. Paldies Gatim Ducenam, par zinātkāro bērnu uzņemšanu!

Vecāko klašu skolēnu maršruts bija garš. Galamērķis- lielogu dzērveņu purvs, kas pieder ‘’Very Berry’’. Kad raiti nosoļoti gandrīz desmit kilometri, smaids bērnu sejās bija mazinājies, tomēr ieraugot lielo purva plašumu, spēki atgriezās. Iepazināmies ar kūdras pārstrādi, pacilājām glītos kūdras ķieģelīšus un neticami šķita tas, ko cilvēki paveic ar rokām. Tālāk pārcēlāmies pie mazajām dārza mellenēm. Rudens iekrāsotajos krūmiņos varēja sameklēt gana daudz melno odziņu, kuras bija ļoti saldas. Blakus zemajām mellenēm redzējām un nogaršojām lielogu krūmmellenes. Un tad mums savus sārtos vaidziņus pagrieza ogu karaliene dzērvene. Paldies uzņēmuma vadītājai Gundegai Sauškinai par interesanto stāstījumu un to, ka atrada laiku, lai tiktos ar mūsu skolas skolniekiem. Mājupceļš bija garš, bet paldies visiem bērniem un skolotājiem – Ingai, Andai, Marijai ,Dacei Lazdiņai un Dacei Lubūzei -Vizuliņai, un skolotājam Italo!

Paldies saulītei, kas sildīja bērnu sejiņas un atgādināja par aizvadīto vasaru!


 

Sveika skola!

Kad rīti uz mums veras caur miglas plīvuru, gaiss smaržo pēc āboliem un saulītes staros kokiem lapas krāsojas, ir skaidrs, ka atkal klāt septembris. Jā, laika rats griežas nepielūdzami ātri, un tikpat ātri laikam līdzi ir aizskrējusi kārtējā vasara ‐ ar brīvlaiku, atvaļinājumu, atpūtu. Kā katru gadu, arī šo pirmo skolas dienu katrs sagaidīs ar savādākām izjūtām-dažam tas būs pirmais, uzsākot skolas gaitas, dažam-pēdējais, citam ar smagu nopūtu -„atkal uz skolu!”, citam priecīgs-„beidzot atkal uz skolu!”. Lai nu kā, vēl negribētos  šķirties no  vasaras,bet tomēr  klāt ir  Zinību diena.

Lai mēs visi zinātu un būtu droši, ka mūsu skolā viss ir kārtībā, mazais zaķēns kopā ar saviem draugiem mūs visus saskaitīja.Nu mēs visi varam čakli mācīties un strādāt. Paldies Apes domes deputātei Venerandai Kustavai par uzmundrinošiem vārdiem Jaunajā mācību gadā.

Jauna mācību gada sākums ir jauna ceļa sākums. Šai ceļā novēlu, lai mācības sniedz prieku un gandarījumu, vieš jaunus izaicinājumus!

Mācieties sev un Latvijai, jo gudrajiem pieder visa pasaule!

Mīļie skolotāji un skolas darbinieki!

Jaunajā mācību gadā jums visiem novēlu labu veselību un dzīvesprieku!

Lai ir pacietība un prieks, atbalstot un iedvesmojot mūsu skolēnus, atklājot un attīstot viņu talantus, ik dienas redzot nākamās Latvijas paaudzes augam un mācāmies!

Anda Andersone
Jaunatnes darba koordinatore 

 


 

AKTUALITĀTES 2017./2018.m.g.

 

Tēt, Tu man iedevi spārnus,
Māt, Tu man iemācīji lidot,
Lai visaugstākos kalnos,
Es varētu aizspārnot…

Ar šādām dzejas rindām iesākās Mātes dienai veltītais koncerts Gaujienas internātpamatskolā. 11.maijā skolas audzēkņi un skolotāji gaidīja vecākus un pašvaldību sociālos darbiniekus uz ‘’Atvērto durvju dienu’’.

Diena bija spraiga- atklātās stundas, kurās vecāki varēja vērot savu bērnu dalību mācību procesā. Pēc tam sekoja koncerts, kurā uzstājās sākumskolas un pamatskolas skolēnu ansambļi, 1.-4.klašu deju kolektīvs, speciālo klāšu ritmikas dejotāji, daiļrunāšanas konkursa laureāti un sākumskolas skolēni ar montāžu “Manai māmiņai’’.

Skolas direktore informēja par galvenajām aktivitātēm aizvadītajā mācību gadā. Eiropas fonda projekta ‘’Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā’’ vecākiem bija iespēja noklausīties psiholoģes Daces Gailītes lekciju ‘’Seksuālā un reproduktīvā veselība’’.

Jaukas bija kopīgās pusdienas bērniem un vecākiem. 

Paldies vecākiem, kuri atbrauca uz skolas pasākumu! Pēcpusdienā Skolas padome apstiprināja skolas attīstības plānu  nākamajiem trīs gadiem.

Vita Andersone
Gaujienas internātpamatskolas direktore 

 


Meiteņu diena „Es bij meita, man bij vara”

Meiteņu diena mūsu skolā norisinājās 12.aprīļa pēcpusdienā. Pasākumā piedalījās astoņas meitenes, kuras bija gatavas sevi pierādīt dažādos pārbaudījumos un pretendēt uz kādu no tituliem.

Meiteņu veikumu vērtēja žūrija- Solvita Korobova, Ineta Andrīte un Marija Guoģe.

Meitenes sacentās dažādos uzdevumos. Gan turēja uz laiku grāmatas, gan dejoja, zēniem pogāja krekla pogas ar cimdiem. Pūta un sēja balonus, vēra kurpēs šņorītes, meklēja kalendārā vārdus, minēja pēc attēliem dziesmas, izšuva kāda zēna vārda pirmo burtu.

Pēc deviņiem grūtiem uzdevumiem uz finālu tika izvirzītas četras meitenes- Terēzija Upeniece /1.a.kl./, Nanija-Lība Uskliņģe /2.a.kl./, Katrīna Gekiša /4.a.kl./ un Linda Lejesmeijere /6.a.kl./

Finālistēm nācās sevi pierādīt piecos uzdevumos- demonstrēt seno laiku apģērbu, sagriezt šokolādi ar nazi un dakšinu, parādīt savas deju prasmes, salikt sakāmvārdus pareizā secībā un pierādīt, cik katra ir veikla, skrienot pārī ar zēnu.

Žūrijas vērtējumā nomināciju- „Atraktīvākā meitene” ieguva Linda Lejesmeijere /6.a.kl./

Nomināciju „Sapņainākā meitene” ieguva Katrīna Gekiša /4.a.kl./

Nomināciju „Inteliģentākā meitene” ieguva Nanija-Lība Uskliņģe /2.a.kl./  

Pārējām dalībniecēm tika pasniegtas pateicības par piedalīšanos. Paldies meitenēm par piedalīšanos, paldies audzinātājām, kas atbalstīja savu klašu meitenes un mudināja piedalīties. Paldies audzinātājai Daigai Jaunbērziņai ar savu klasi, kas palīdzēja zāles kārtošanā.

Anda Andersone
Jaunatnes darba koordinatore

 

 


 


2018.gada 9.jūnijā aicinām Gaujienas internātpamatskolas absolventus, kuriem Gaujiena ir bijusi bērnības zeme un darbiniekus, kas savu darbu un dzīvi ir veltījuši mūsu skolai uz skolas 60 gadu jubilejas pasākumu. 

15.00 – reģistrācija, skolas apskate, prezentācijas par skolu.
17.00 – svinīgais pasākums skolas zālē.
Fotografēšanās, atmiņu stāsti un tikšanās prieks…….. 

Dalības maksa pasākumā 3.00 EUR.
Kopā būšana klasēs un cienāšanās ar līdzi paņemto.
Dejošana grupas ‘’Rolise’’ pavadījumā.

 


Konkurss ,,Erudīts 2018″

Gaujienas internātpamatskolas vecāko klašu izglītojamie 28. marta saulainajā pēcpusdienā sapulcējās skolas mazajā zālē, lai aktīvi piedalītos ikgadējā konkursā ,,Erudīts”.

Šogad tas norisinājās divpadsmito reizi un bija veltīts mūsu skolas 60. jubilejai. Tā mērķis bija izzināt skolas vēsturi, kā arī pilnveidot skolēnu prasmi meklēt informāciju un  darboties komandā.

Lai veiksmīgi piedalītos konkursā, skolēni sagatavošanās periodā noskatījās sešas prezentācijas par skolu (1958. – 2013.), klausījās skolotājas Lilijas Pliškinas stāstījumu par skolas pastāvēšanas pirmajiem gadiem, par darbu, ko skolēni veica skolas un internāta celtniecībā, sporta laukuma un apkārtnes labiekārtošanā, kā arī vēstures kabinetā meklēja nepieciešamo informāciju skolas albumos un hronikās. Mācījās vārdus un melodiju skolas himnai (O. Vācietis, Ģ. Ramanis ,,Dziesma par Gaujienas skolu”).

Komandas sacentās zināšanās un erudīcijā, to dalībnieki pārstāvēja kādu no 4 jomām (skolas vēsture, personības, tradīcijas, sports). Konkursa pēdējā kārtā komandu dalībniekiem bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par skolas sestās desmitgades notikumiem.

Jautājumus sastādīja, laboja un rezultātus apkopoja mācību priekšmetu skolotājas, atbildes vērīgi uzklausīja un novērtēja skolas direktore  un direktores vietniece izglītības jomā.  

Piedalīšanās konkursā radīja lielāku interesi par savu skolu, ir iegūtas jaunas zināšanas un papildinātas prasmes informācijas meklēšanā. Atbildot uz jautājumiem, palīdzēja ne tikai zināšanas par konkrēto jomu, bet arī veiksme un erudīcija. Konkurss saliedēja arī klases kolektīvus, jo atbildes uz daudziem jautājumiem tika meklētas kopā.

Pārliecinošu uzvaru izcīnīja 6.a klases komanda, sīvā cīņā 2. vietu ieguva 9.a klases komanda, 3. vietā atstājot mūsu jaunākos dalībniekus – 5.a klases komandu. Ļoti nedaudz atpalika 7.a, kā arī 8.a klases komanda.

Konkursam noslēdzoties, dalībnieki saņēma gan diplomus, gan pateicības par piedalīšanos, gan svētku kliņģeri. Žūrijas specbalvas nopelnīja 6.a klases skolniece Linda Lejasmeijere un  9.a klases skolniece Nora Smolovina, kuras ļoti apzinīgi bija gatavojušās konkursam.

Paldies visiem dalībniekiem, internāta skolotājām, mācību priekšmetu skolotājām un skolas administrācijai par atsaucību un ieguldīto darbu!

Mācoties, strādājot skolā, mēs visi piedalāmies skolas vēstures veidošanā.

 

Vita Peneze
5.a – 9.a klases metodiskās komisijas vadītāja 

 

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena – 25. marts

Atceroties un pieminot 1949. gada 25. marta izsūtītos,6b. – 9b. un 7a. klašu skolēni zīmēja savus veltījumus izsūtīto piemiņai.

Vēstures stundās pārrunājām 1949. gada 25. marta notikumus, uzzinājām, kurus mūsu pagasta cilvēkus skāra 1949. gada deportācija.

25. martā, skolas pašpārvaldes dalībniece Linda Lejasmeijere kopā ar vēstures skolotāju un skolēnu grupiņu devās uz piemiņas brīdi pie represēto piemiņas akmens Gaujienas kapsētā, kur aizdedza svecītes represēto piemiņai.

Inga Poševa
Vēstures skolotāja 

 

 


22.februāra pēcpusdienā skolā notika pasākums veltīts zēniem- „Es bij puisis, man bija vara…”

Katru klasi pārstāvēja viens zēns. Žūrijā šogad aktīvi strādāja skolas bibliotekāre Ligija, skolas medmāsa Solvita un pašpārvaldes priekšsēdētāja Daina.

Pirmajā kārtā piedalījās desmit zēni- Magnuss /2.a.kl./., Ēriks /3.a.kl./, Egils /4.a.kl./, Mārtiņš /5.a.kl./, Hoseignasio /5.a.kl./, Edgars /6.a.kl./, Gundars /7.a.kl./, Leons /7.b.kl./.,Igors /6.b.kl./,Lauris /6.b.kl./. Zēniem bija sagatavoti dažādi uzdevumi. Pirmais bija mājas uzdevums- sava vizītkarte. Turpinājumā zēni pēc kārtas varēja izvēlēties uzdevumus. Jāpierāda bija savu pirkstu veiklība avīzes plēšanā, visgarāko strēmeli izplēsa Gundars. Pa pāriem cīnījās pēdu lekšanā. Šajā uzdevumā mazie zēni bija veiklāki par lielajiem zēniem. Spēlēja galvas bolingu, izbaudīja ziemas priekus uz grīdas-šļūca ar lakatu. Nācās pielietot mājturības stundās gūtās iemaņas-ar naglu un āmuri bija jāizveido sirsniņa.  Deju prasmi zēni pierādīja dejā „Čību čābu”. Zēniem tika pārbaudītas latviešu valodas zināšanas, katrs tika pie kāda mēles mežģa.  Visi kopā centās atbildēt uz dažādiem ekspress jautājumiem. Zēni nebija dzirdējuši par putniem uzvalkos –pingvīni. Katrs cilvēks savā dvēselē ir mākslinieks, zēni savu mākslinieka talantu parādīja- izveidojot suni no dotajiem šabloniem. Mūsu zēni ir vareni mākslinieki. Vislielāko gandarījumu un cīņas sparu zēniem sagādāja braukšana ar bmx riteņiem pa izveidotu trasi.

Pēc pirmās kārtas rezultātiem uz otro kārtu tika izvirzīti- Ēriks, Hoseignasio, Edgars un Gundars. Šajā kārtā zēniem bija jāveic katram savs uzdevums, ko pats izvēlējās. Zēniem savas zināšanas un prasmes bija jāpierāda medicīnā, pavārmākslā, sportā, mūzikā.

„Inteliģentākais zēns”- Hoseignasio

„Smaidīgākais zēns”- Edgars

„Nopietnākais zēns”- Gundars

„Sportiskākais zēns”- Ēriks

Paldies visiem zēniem par drosmi piedalīties un sevi parādīt. Paldies audzinātājām par atbalstu. Liels paldies audzinātājai Lindai par atbalstu un ieguldīto darbu.

Jaunatnes darba koordinatore
Anda Andersone

 


 

8.februārī Ziemeru pamatskolā notika  Alūksnes un Apes novadu skolu sacensības florbolā. Skolas komanda  ar sīvu cīņu izcīnīja 4. vietu. Paldies puišiem -Kristeram Lubānam, Jānim Lubānam, Sandim Sviķim, Mārtiņam Žūkuram, Danielam Kalējam, Arnoldam Boikovam, Edijam Lurinam par spraigo  un atraktīvo cīņu.


 

15.februārī  skolas labākie slēpotāji devās uz Meženieku slēpošanas trasi, kur notika Alūksnes un Apes novada sacensības slēpošanā. Renāte Ozola-Ozoliņa  ieguva 4.vietu, Katrīna Gekiša 5.vietu, Daniels Kalējs 5.vietu, Amīna Millere 6.vietu, Jānis Lubāns 6.vietu. Paldies arī pārējiem bērniem par piedalīšanos.


 

22.februāra aukstajā,  ziemīgajā rītā devāmies uz Madonu, kur -Smecersilā piedalījāmies Latvijas Speciālās Olimpiādes slēpošanas sacensībās. Diena bija auksta un bērniem sevi bija jāpierāda sarežģītās distancēs.  Elīnai Ozolai-Ozoliņai 2.vieta, Ludim Ābelei 2.vieta, Andrejam Batņam 4.vieta, Renātei Ozolai-Ozoliņai 5.vieta. Protams liels paldies par cīņas sparu arī pārējiem bērniem.

Jaunatnes darba koordinatore
Anda Andersone

 

 

 


Ap Meteni slaidi laižu,
Lai liniņi gari aug.

Meteņus svinam vidū starp Ziemassvētkiem un Lieldienām. Tādā kārtā Metenis iezīmēja ne tikai pusceļu saulei no Ziemassvētkiem līdz Lieldienām, bet arī vienu darbu beigšanu un citu sākšanu.

Ja Metenī sniegs uz jumta, tad tas būs arī Lieldienās.

Sacenšanās ragavu braukšanā no kalna – jo tālāk, jo labāk. Turklāt veselīga smieklu deva garantēta.

Meteņdienas ziemīgo burvību izbaudīja arī pirmsskolas grupiņas bērni ar audzinātājām un pirmā klasīte ar savu skolotāju. Tika kurināts ugunskurs, iets rotaļās kopā ar skolotāju Dagniju, vizināšanās prieki no kalniņa un protams desiņu cepšana un siltas tējas baudīšana.Par Meteņdienas cienastu bērni saka lielu un mīļu paldies labam cilvēkam no Gaujienas pagasta, kas ar lielāko prieku atbalsta bērnu pasākumus Gaujienas internātpamatskolā.

Pirmsskolas skolotāja Iluta Šurkina un pirmās klases skolotāja Anda Andersone

 


112 diena Gaujienas internātpamatskolā.

8. februāra pēcpusdienā 2.-9. klašu skolēnus uzrunāja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Apes posteņa pārstāvji. Tikšanās laikā skolēni uzzināja, kādos gadījumos jāsauc glābšanas dienests, kur zvanīt ārkārtas situācijās. Atgādināja, ka svarīgi nevis padalīties ar ziņu vai video sociālajos tīklos, bet vispirms zvanīt uz 112 un informēt par notiekošo.

Skolēni noskatījās īsfilmu par glābēju darbu. Noslēgumā ugunsdzēsēji atbildēja uz skolēnu jautājumiem par viņu darba ikdienu un kur apgūt šo profesiju. Uzzinājām, ka ugunsdzēsējiem ir atbildīgs un nopietns darbs.

 


Lasītprasmes konkurss

Nevienam nav noslēpums, ka mūsdienās, attīstoties tehnoloģijām, lasīšanas paradumi ir krasi mainījušies. Svarīgi ir ne tikai mācēt lasīt, bet arī kritiski izvērtēt informācijas avotu, izlasīto izmantot, lai sasniegtu mērķus.

Laba lasītprasme nosaka skolēna panākumus visos mācību priekšmetos, ar lasīšanas palīdzību atklāj jaunas zināšanas, veido pasaules uzskatu, emocionālo pasauli, bagātina vārdu krājumu, sekmē empātiju, attīsta domāšanas un argumentēšanas prasmes, iztēli, radošumu, uzlabo komunikācijas prasmes, vēlāk palīdz gūt arī profesionālos panākumus, kā arī ir patīkams brīvā laika pavadīšanas veids. Labas lasīšanas prasmes, protams,  uzlabo arī pareizrakstības prasmes.

Skolā notika lasītprasmes konkurss vecāko klašu skolēniem. Tā mērķis- veicināt lasītprasmi un pilnveidot tās iemaņas, kā arī sekmēt zināšanu un prasmju radošu izmantošanu konkursā.

Vidējā vecuma grupā 2.vietu ieguva 6.a klases skolniece Linda Lejasmeijere. Vecāko klašu grupā 3. vietu – Daina Legzdiņa (7.a kl.) un Simona Tkačenko (7.a kl.). Atzinību ieguva 6.a klases skolniece Agnese Puriņa.

Paldies pārējiem skolēniem par dalību konkursā!

Vita Peneze
Latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Rakstu darbu un pierakstu kvalitātes konkurss

Jau vienpadsmito gadu skolā notika 1.a – 9.a klases skolēnu rakstu darbu burtnīcu un pierakstu kvalitātes pārbaude. Mācību priekšmetu skolotāji izvērtēja izglītojamo rakstu darbu burtnīcas,  pierakstus, divus labākos no katras klases iesniedza metodiskās komisijas vadītājām izvērtēšanai.  Kvalitatīvāko, glītāko pierakstu veidotāji tika apbalvoti skolas darba līnijā.

Visglītākie, kārtīgākie pieraksti ir sākumskolas skolēniem: Terēzijai Upeniecei (1.a kl.), Elīnai Adamovičai (1.a kl.), Nanijai Lībai Usklinģei (2.a kl.), Maksimam Magnusam Jermacānam (2.a kl.), Janekam Karasevam (2.a kl.), Danielam Dūmiņam (2.b kl.).

Viskvalitatīvākie un kārtīgākie pieraksti vecākajās klasēs šogad ir Simonai Tkačenko (7.a kl.), Dainai Legzdiņai (7.a kl.). Pateicība arī  Norai Smolovinai (9.a kl.) un Sandim Sviķim (9.a kl.).

 Informācijas apjoms nemitīgi pieaug, tāpēc kvalitatīvi pieraksti ir lielisks palīgs visu mācību priekšmetu apguvē.

Svetlana Lārmane un Vita Peneze
Metodisko komisiju vadītājas

 


Badmintona turnīrs.

1.februārī mūsu skolas skolēni Renāte Ozola-Ozoliņa, Amīna Millere, Ludis Ābele, Rolands Zvaigzne, Emīls Rubenis kopā ar sporta skolotāju Rutu Graudiņu devās uz Salaspils sporta namu, kur Latvijas Speciālā Olimpiāde rīkoja badmintona turnīru. Turnīrā piedalījās 16 skolas, kopā pulcējot 90 sportistus. Mūsu skola šajās sacensībās piedalījās pirmo reizi. Gan skolēni, gan skolotāja guva lielu pieredzi, apmeklējot šādu turnīru.

 

Ruta Graudiņa
Sporta skolotāja 

 


Dambretes turnīrs

25.janvārī norisinājās skolā dambretes turnīra noslēguma posms, uz kuru no katras klases ieradās  viena meitene un viens zēns. Klases labākos dambretes spēlētājus noskaidrojām katrā klasē izspēlējot vienam ar otru. Turnīrs norisinājās divās grupās: 1.-4.klašu grupā un 5.-9.klašu grupā.

1.-4.klašu grupā  atjautīgāko zēnu trijnieks:

1.vieta- Ēriks Zelčs /3.a.klase/

2.vieta -Māris Bistrovs /1.a.klase/

3.vieta -Raivis Gasners /4.a.klase/

1.-4.klašu grupā  atjautīgāko meiteņu trijnieks:

1.vieta- Alise Puriņa /4.a.klase/

2.vieta -Nanija Lība Uskliņģe /2.a.klase/

3.vieta -Estere Puriņa /1.a.klase/

5.-9.klašu grupā atjautīgāko zēnu trijnieks:

1.vieta- Edgars Zelčs /6.a.klase/

2.vieta -Armands Sidrabkalējs /8.b.klase/

3.vieta- Sandis Sviķis /9.a.klase/

5.-9.klašu grupā atjautīgāko meiteņu trijnieks:

1.vieta- Daina Legzdiņa /7.a.klase/

2.vieta -Renāte Ozola-Ozoliņa /9.b.klase/

3.vieta- Amīna Millere /8.b.klase/

 Paldies bērniem par piedalīšanos.

Ruta Graudiņa
sporta skolotāja 

 

Popiela- Latviešu zelta dziesmas

Dziesma ir mūsu dvēseles prieks, senie latvieši visus darbus darot dziedāja. Tā dziesma ir nonākusi arī līdz mūsdienām, dažāda, gan raiba, gan skaļa, gan klusa.

 Cik dažādi mēs uztveram latviešu zelta dziesmas, to mūsu skolas bērni parādīja skanošajā, dejojošajā popielā 25.janvāra pēcpusdienā.

Popielā skanēja visdažādākās dziesmas, sākot ar visvecāko dziesmu, kas pie mums atnāca no 1970.g. „Sikspārņa fledermauša šūpuļdziesma”, ko mums izpildīja „C”.klases bērni-Eila, Roberts, Dāvis ar audzinātājām Inetu, Mirdzu un auklīti Dzidru. Mazie sikspārņi mūs aizveda uz bēniņiem, kur tumšs kā peklē.

Pēc bēniņu apmeklējuma nonācām pilī ,kur mūs sagaidīja  Pelnrušķīte. Dziesmu „Pelnrušķīte” izdejoja Elīna, Renāte, Romāns un Anda. Skatītāji jutās kā pasakā. Un pasaka nebeidzās arī nākošajā priekšnesumā, jo ieradās izdomāta ragana, Vinnijs Pūks un citi ar dziesmu „Disnejlenda”. Disnejlendas tēlus izdziedāja Daina, Simona, Samanta, Agnese un Gundars. Pasakām pienāk beigas, arī šai pasakai. Tomēr popiela turpinājās, un mūs ar savu skaisto skanējumu priecēja Raivis un Magnuss ar  dziesmu „Lūgums”. Aizkustinošā dziesma daudzu skatītāju acīs ieviesa asaras. Gaidot nākošo mākslinieku uzstāšanos skatītājiem tika piedāvāts „Mēmais šovs”, dziesmu minēšana. Minēšana veicās raiti, prieks, ka pārzinam latviešu dziesmas, kā piemēram- „Smilšu rausis”, „Zilais putniņš”, „Meitene ar zaļām acīm”, „Uzzīmē mani”. Nākamais priekšnesums mums lika pabūt Parīzē, Romā, Londonā, tur mēs nokļuvām kopā ar Lindu dziesmā „Es neesmu Džeina Fonda”. Parīzē ilgi nevarējām uzturēties, jo klāt bija „Dzelsgriezējs”, kas solījās pasauli sagriezt. Dzelsgriezēju lomās iejutās Mārtiņš, Edgars un Daniels. Lai uzzinātu, kas tad īsti dzīvo –Tanī pusē, ļoti uzmanīgi skatījāmies un klausījāmies dziesmu „Kas dzīvo tanī pusē”, ko izpildīja Katrīna. Uzzinājušu, kas dzīvo tanī pusē, devāmies mazā ceļojumā kopā ar Andreju, Veroniku, Ludi, Reini, Amandu, Kristianu, Anastasiju, Danielu un Lauri. Ceļojumā devāmies ar vilcienu Rīga- Valka. Piedzīvojumiem bagāts bija mūsu kopīgais ceļojums. Pēc tāda ceļojuma pa 1990. gadu , nonācām 2012.gadā, kad mums visiem palika ne silts, ne auksts. Sākās nākošais ceļojums uz Jauno vilni, kur mūs priecēja Daniels, Mārtiņš, Kristers, Sandis, Edijs un Nora ar dziesmu „Ne silts, ne auksts”. Mūsu „Zelta dziesmu topu” noslēdza mazie ķipari – Elīna, Māris, Estere, Terēzija un Loreta ar dziesmu „Esmu ķipars brašs”.

Tika izdziedātas, izdejotas desmit Zelta dziesmas. Bērni ar saviem priekšnesumiem spēja aizvest uz dažādām vietām un laikiem. Katrs priekšnesums ieguva, kādu titulu un protams saldas pārsteiguma balvas.

Visnopietnākā dalībnieka titulu ieguva Linda ar dziesmu „Es neesmu Džeina Fonda”.

Visatraktīvākie bija Edgars, Mārtiņš un Daniels ar dziesmu „Dzelsgriezējs”.

Vissmaidīgākās dalībnieces titulu ieguva Katrīna ar dziesmu „Kas dzīvo tanī pusē”.

Visklusāko dalībnieku titulu ieguva –Daina, Simona, Gundars, Agnese un Samanta ar dziesmu „Disnejlenda”.

Viskrāšņākie dalībnieki bija Renāte,Elīna, Anda un Romāns dziesmā „Pelnruškīte”.

Visdziedošāko dalībnieku titulu ieguva Raivis un Magnuss ar dziesmu „Lūgums”.

Vismiegaināko dalībnieku nominācija tika piešķirta „C” klasītei ar dziesmu „Sikspārņa fledermauša šūpuļdziesma”.

Vismodernākie dalībnieki bija –Daniels, Mārtiņš, Kristers, Sandis, Edijs un Nora ar dziesmu „Ne silts, ne auksts”.

Vislatviskāko dalībnieku titulu ieguva dziesma „Vilciens Rīga-Valka”- Andrejs, Veronika, Ludis, Reinis, Amanda, Kristians, Anastasija, Daniels un Lauris.

Vismīļākie dalībnieki bija Elīna, Māris, Terēzija, Loreta, Estere ar dziesmu „Esmu ķipars mazs.

 Tika pasniegta arī skatītāju simpātiju balva. Šo balvu ieguva dziesma „Pelnrušķīte”. Paldies audzinātājām par bērnu sagatavošanu un atbalstīšanu. Sirsnīguma un emociju vilnis bija apvijis visus dalībniekus un skatītājus!

Anda Andersone
Jaunatnes darba koordinatore 

 

23.janvārī  Palsmanes inernātpamatskolā norisinājās vēstures un sociālo zinību olimpiāde, kurā veiksmīgi startēja mūsu skolas komanda: Renāte Ozola – Ozoliņa, Sanijs Vorohta, Armands Sidrabkalējs, Emīls Rubenis ar nosaukumu “Gaujienas pūcītes”.

Lai gan laika sagatavoties olimpiādei bija maz, tomēr jaunieši ar prieku un entuziasmu piekrita piedalīties un atkārtot savas zināšanas šajos priekšmetos un doties pie mūsu draugiem uz Palsmani, lai nostiprinātu un pārbaudītu savas zināšanas, kā arī, lai tiktos ar draugiem no citām Vidzemes internātpamatskolām un jauki pavadītu kopā šo janvāra dienu, gūtu sirsnīgas, draudzīgas emocijas!

Visas komandas bija nopietni gatavojušās olimpiādei! Tomēr, pateicoties veiksmei, intuīcijai, komandas biedru sadarbībai, grūtā, saspringtā cīņā mēs guvām pirmo godalgoto vietu un ceļojošo kausu!

Liels paldies manai komandai un skolotājām: sociālo zinību skolotājai G. Dumārovai, Informātikas skolotājai L. Krecelei, vizuālās mākslas skolotājai D. Lubūzei – Vizuliņai, kā arī pārējiem mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātājām un skolas vadībai par finansiālo un emocionālo atbalstu!

 Inga Poševa
skolotāja

 

Atzīmējot rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 155. dzimšanas dienu, Gaujienas internātpamatskolas 5.a – 9.a klases skolēni piedalījās konkursā ,,Rūdolfam Blaumanim – 155”.

10.janvāra pēcpusdienā skolēni pulcējās latviešu valodas un literatūras kabinetā. Interesenti iepazinās ar rakstnieka, dramaturga R. Blaumaņa grāmatu izstādi, noskatījās skolotājas sagatavoto prezentāciju „Rūdolfa Blaumaņa personība un daiļrade”, kā arī „Braku” muzeja prezentācijas materiālus – „Blaumaņa dzimtas līkloči”, „Nāc uz Brakiem!”, filmu studijas „Rija” animācijas filmu „Velniņi”.

Pasākuma noslēgumā dalībnieki saņēma 16 dažādas grūtības pakāpes konkursa uzdevumus par R. Blaumaņa dzīvi, personību un daiļradi. Izpildes laiks – nedēļa.

5.a un 6.a klases skolēni noskatījās Leļļu teātra izrādes ,,Velniņi” 1981. gada ierakstu, kā arī klausījās R. Paula dziesmas ar J. Petera vārdiem „Velniņu” izrādei.

Izvērtējot atbildes, konkursā 1. vietu ieguva Daina Legzdiņa (7.a kl.), 2. vietu – 9.a klases skolniece Nora Smolovina, 3. vietu – Linda Lejasmeijere (6.a kl.), atzinības – Simona Tkačenko (7.a), Edijs Lurins (8.a kl.).

Dalībniekus priecēja gan pašu zīmētās ilustrācijas R. Blaumaņa literārai pasakai ,,Velniņi”, gan saldās balvas pasākuma noslēgumā.

Vita Peneze
Latviešu valodas skolotāja 

Kad gada ritumā diena ir visīsākā,bet nakts visgarākā, kad tumsas vara savā gājienā sasniegusi visaugstāko punktu, tad Ziemassvētki – Saules atgriešanās svētki ir klāt. Ziemassvētki šogad pie mums atbrauca  rakstītām kamanām.

Visi kopā  saredzējām, sadzirdējām latvisko garu caur senajām latviešu tradīcijām.

Saimniece ar meitām, dejotājiem, dziedātājiem uzbūra mums senos Ziemassvētkus, kur māja tika posta ar puzuriem, niedru  un dziju saulītēm. Svētku mielastā cienājāmies ar piparkūkām, zirņiem un pupiņām. Kopīgi visi izbaudījām pirts rituālu, simboliski attīrījāmies no visa enerģētiski sliktā, kas pa gadu sakrājies. Mūsmājai garām  nepagāja arī budēļi,  tie solīja svētību mūsu namam. Kopā ar ķekatniekiem tika iets rotaļās, minētas mīklas, dziedātas dziesmas. Budēļu ciemošanās noslēdzās ar bluķa vilkšanu, kopā ar bluķi tika aizvilktas visas pērnā gada neveiksmes, sliktās domas un sliktie darbi. Izplatīta Ziemassvētku vakarā ir nākotnes zīlēšana, tāpēc pie mums ciemojās arī čigānietes, kas zīlēja visdažādākās lietas. Gan to, ka nama mātei būs daudz darba, gan to, ka kādam būs salda dzīve, gan to, ka kāds drīz apņems sievu.

Un pilnīgi noteikti visi senlatvieši zīmēja baltu krustu uz durvīm, lai mošķi un ļaunie gari netiek mājā.

Varbūt arī mēs šajos Ziemassvētkos ar baltu krītu uzvilksim krustu pret ļaunumu uz savām durvīm un mēģināsim atdzīvināt savā ģimenē vismaz kādu no mūsu senču tradīcijām.

Paldies visiem, kas palīdzēja svētku radīšanā- sk.Marijai par saulīšu gatavošanu, sk.Ingai Poševai un sk. Maijai ar audzināmajiem par niedru saulīšu gatavošanu un zāles kārtošanu, par bērnu iesaistīšanu pasākumā. Sk.Lindai Barkovskai par skaistajiem puzuriem un bērnu iesaistīšanu pasākumā. Sk.Guntai Briedei par brašajiem dejotājiem. Sk.Ilzei Dāvei par skanīgo dziesmu dziedātājiem. Sk.Italo paldies par muzikālo noformējumu, un par kamanu atvešanu un protams sk.Marijai par kamanu izīrēšanu. Paldies visām audzinātājām par bērnu iesaistīšanu pasākumā, dejotāju un dziedātāju ģērbšanu.

Lai jums sirdī prieks un rāms prāts. Lai spējat dāvāt mīlestību un nepietrūkst labestības. Ne tikai šodien, bet vienmēr.

Anda Andersone
Jaunatnes darba koordinatore 

 


Izstāde-„Ziemassvētki sabraukuši rakstītām kamanām”

Skaistākais laiks ir gaidīšanas laiks pirms Ziemassvētkiem. Savlaicīgi gatavojoties tiem, daudzvairāk un patiesāk var izjust svētku burvību. Brīnumus radām mēs paši. Gaidot svētkus, mēs izveidojām mājturības un tehnoloģiju stundās paveikto darbu izstādi.

1.a.klasītes skolēni aplicēja sniegavīru no vates spilventiņiem, plēšanas tehnikā veidoja cimdiņu un izšuva sniegpārsliņu.
2.a.klases skolēni gatavoja rūķīšus no dzijas un aplicēja sniegavīru no auduma.
 3.a.un 4.a.klases skolēni aplicēja Ziemassvētku kompozīciju un veidoja 3D sniegpārsliņas.

Paldies sākumskolas skolotājām Svetlanai Lārmanei un Andai Andersonei par radošajām idejām mājturības un tehnoloģiju stundās.

 

 

 


Rūķu nedēļa 1.a.klasītei norisinājās no 18.decembra- 22.decembrim.

Ko tik mazie rūķi nesastrādāja. Matemātikas stundā skaitīja rūķus, rūķu cepures un pat rūķu zābakus, risināja atjautības uzdevumus, minēja krustvārdu mīklas par rūķiem. Mājturības un tehnoloģijas stundās veidoja „Rūķi sarkansvārci”. Vizuālās mākslas stundā katrs mazais rūķis izgatavoja savu rūķa foto. Sporta stundā dejoja rūķu deju.  Latviešu valodas stundā lasīja rūķu pasakas, dzejoļus,un pat sacerēja savu rūķu dzejoli.

Klases vidū rūķu bars
Spēlē riču-raču;
Skolotāja sēž uz vakts
Rūķus vaktēdama.

Visas dienas rūķi centās darīt tikai labus darbus, lai pa nakti cepurē nopelnītu kādu gardumiņu.

Anda Andersone
1.a.klases skolotāja 

 


Divu dienu garumā 13.decembrī. un 14.decembrī cītīgi spēlējam florbolu,lai noskaidrotu labākos spēlētājus.

Sacensības notika gan mazāko klašu skolēniem,gan lielākajiem. Uzvarētāji protams bija vecāko klašu skolēni, jo tiem vairāk apgūtas šīs prasmes. Protams arī jaunāko klašu skolēni centās cik varēja. Prieks par labi pavadītām pēcpusdienām!

Ruta Graudiņa
Sporta skolotāja 

12.decembrī Latvijas specialās olimpiādes SO Pasaules ziemas spēļu, Gēteborgas kausa dalībnieki, sporta skolotāji un skolu direktori, kuri ir organizējuši SO starptautiskās sacensības Latvijā bija uzaicināti svinīgā pieņemšanā pie Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa. Šajā pieņemšanā piedalījās arī mūsu skolas sporta skolotāja –Ruta Graudiņa.

Pirms svinīgās pieņemšanas delegācijai bija iespēja apskatīt prezidenta pili gida pavadībā. Gide izsmeļoši izstāstīja par katru telpu, kuru aplūkojām kā arī iepazīstināja ar dažiem vēstures faktiem.

Valsts prezidents savā uzrunā teica paldies sportistiem par Latvijas vārda nešanu Pasaulē, par izcilajiem sasniegumiem kā arī sportistiem novēlēja neapstāties pie sasniegtā un izvirzītos mērķus īstenot dzīvē gatavojoties Speciālās Olimpiādes Pasaules vasaras spēlēm Apvienotajos Arābu Emirātos, kas notiks 2019.gadā.

No Speciālās Olimpiādes atbildes uzrunu teica LSO Nacionālais direktors A.Lasis. Uzsvars tika likts uz Speciālās Olimpiādes 50 gadi, kura sakrīt ar Latvijas Valsts simtgadi-2018.gads.

Katrs Sportists un treneris par piemiņu no Valsts prezidenta saņēma piemiņas balvu. Pēc svinīgā pasākuma bija neformālās sarunas ar prezidenta kungu, kurās iesaistījās gan sportisti gan sporta skolotāji.

Anda Andersone
Jaunatnes darba organizatore 

 

 


Ir Pirmā Advente – kluss sākums,
Kad jaušams Ziemas Svētku nākums…

4.decembra rītā arī mūsu skolas saime iededzināja pirmo Adventes sveci.

Sākas Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Advente ir laika posms no ceturtās svētdienas pirms Ziemassvētkiem, tas ir pieklušanas un pārdomu laiks pirms Kristus piedzimšanas. Adventes laiks jāpavada klusumā, dziļās pārdomās un lūgšanās. Tas ir laiks, kad katram pašam sevī jāizvērtē labais un sliktais.

Nāc iesim
un apsnigsim klusi,
lai Eņģeļu spārni
dvēseli klāj,
ar gaišām domām
iedegsim sveces,
lai svētīts ir
šis Adventes laiks.

Paldies skolotājām Rūtai Kliesmetei un Andai Andersonei par dzejoļu montāžu.

Paldies bērniem, kas piedalījās- Elīnai (1.a.kl.), Esterei (1.a..), Terēzijai (1.a.kl.), Kasparam (1.a.kl.), Dainai (7.a.kl.), Samantai (5.a.kl), Norai (9.a.kl.), Veronikai (6.b.kl.), Samantai (7.a.kl.), Rolandam (7.b.kl.), Igoram (6.b.kl.), Elīnai (6.b.kl.)

Anda Andersone
Jaunatnes darba organizatore 

 


30.novembrī skolā notika tautas bumbas sacensības. Piedalījās skolēni no 2.a.-5.a.klasei.

Vislabāk veicās:
5.a.klases skolēniem- 1.vieta
2.vieta- 4.a.klasei
3.vieta- 3.a.klasei

 Visgrūtāk veicās 2.a.klasītei, bet tāpēc jau nezuda cīņas spars un prieks par piedalīšanos.

Ruta Graudiņa
Sporta skolotāja 

 


Ierindas skate

Ne jau ar mums Latvija ir sākusies un ne jau ar mums Latvija izbeigsies. Mēs veidojam savas valsts nākotni, tikai mūsu spēkos ir nodot šīs senču vērtības nākamajām paaudzēm. Kopsim un stiprināsim Latvijas pūru, neļausim tam palikt aizmirstībā, jo tikai mūsu rokās ir tā nākotne!

Jau devīto gadu mūsu skolā notika ierindas skate, kurā piedalījās visas klases. Žūrijā šogad tika aicināti: Juris Ozoliņš– Apes novada Jaunsargu instruktors, Svetlana Lārmane– Gaujienas internātpamatskolas sākumskolas skolotāja, Vita Peneze– Gaujienas internātpamatskolas latviešu valodas skolotāja.

Žūrija vērtēja klases noformējumu, soļošanas prasmes un komandiera prasmes.

Ierindas skatei skolēni tiek gatavoti sporta stundās. Pēc katras klases ieskatiem, var arī trennēties ārpus stundām un nostiprināt soļošanas prasmes. Pēc kopvērtējuma, tad katra klase varēja izvērtēt, cik laika bija atlicinājuši no sava brīvā laika, lai iegūtu labāku žūrijas vērtējumu.

Ierindas skates kopvērtējumā žūrija apbalvoja katrā vecuma grupā trīs labākos.

 Jaunāko klašu grupā 1.vietu ieguva 3.a., 4.a.klašu grupa.  2.vietu ieguva 1.a.klase. 3.vietu ieguva 2.a. klase.

Vecāko klašu grupā 1.vietu ieguva 8.a.,9.a.klašu grupa. 2.vietu ieguva 8.b.,9.b.klašu grupa.    3. vietu ieguva 5.a.klase.

Kā  labākie  komandieri tika atzīti- Linda Lejesmeijere, Renāte Ozola-Ozoliņa un Jānis Lubāns

Žūrijas komisijas locekļi ļoti atzinīgi izteicās par skolēnu soļošanas prasmi un protams par to, ka skola organizē šāda veida pasākumu. Par to, ka mūsu skolā ierindas skate tiek organizēta – liels paldies ir jāsaka sporta skolotājai Rutai Graudiņai.

Mūsu Latvijai ir vajadzīgi stalti un stipri jaunieši!

 Anda Andersone
Jaunatnes darba organizatore

 


13.novembrī tika rīkots skatuves runas konkurss 1.a.klasei. Konkursa mērķis bija skolēnos radīt interesi par mūsu novadnieka Ojāra Vācieša dzeju, pilnveidot saskarsmes kultūru un attīstīt skolēnu radošās spējas.

Skolēni šim konkursam gatavojās ļoti cītīgi. Kā jau visos konkursos, arī šajā konkursā bija žūrija. Žūrijā bija 1.a.klases audzinātāja Iluta Šurkina, sākumskolas skolotāja Svetlana Lārmane un latviešu valodas skolotāja Vita Peneze. Žūrijas uzdevums bija katrā skolēnā sadzirdēt un saskatīt individuālās dotības.

Pirms konkursa sākuma, tika izlozēta secība, kādā katrs uzstāsies.

Kā pirmais uzstājās Māris Bistrovs ar dzejoli „Kabata”. Kā jau zēnam pieklājas ir jāzin lietas, kas saistītas ar tehniku. Māris uzzināja to, ka kabatā viss traktors neiet, ieiet tikai traktora detaļas. Māris ieguva „Centīgākā runātāja titulu”.

Kā nākošā uzstājās Estere Puriņa ar dzejoli „Pasaka”. Esteres runātais dzejolis mums visiem atļāva pabūt pasakā- kur futbolu spēlē ar piparbumbām. Estere ieguva „Izteiksmīgākās runātājas titulu”.

Loreta Mūkina uzstājās ar dzejoli „Darīsim to, ko nevajag”. Dzejolītis  bērniem mācīja to, ka mēs bieži daram to, ko nevajag darīt. Loreta ieguva „Rāmākās runātājas titulu”.

Nākošais runātājs bija Kaspars Klišāns ar dzejoli „Trakumi”. No Kaspara dzejoļa uzzinājām kādus trakumus var ieraudzīt pat uz ceļa. Kaspars ieguva „Atraktīvākā runātāja titulu”.

Leo-Lukuss Sprikuts uzstājās ar dzejoli „Slinkums”. Leo- Lukass tik ļoti radoši norunāja dzejoli, ka ieguva „Radošākā runātāja titulu”.

Elīna Adamoviča izstāstīja, kāda ir kuram dziesma, caur  dzejoli „Kāda kura dziesma”. Elīna ieguva „Skanīgākās runātājas titulu”.

Skatuves runas konkursu noslēdza – Terēzija Upeniece ar dzejoli „Miega dziesma tiem, kas vēl gulēt neies”. Terēzija izstāstīja, cik grūti ir aiziet gulēt, kad sapnītis negrib nākt. Terēzija ieguva „Domīgākās runātājas titulu”.

Paldies skolēniem par izteiksmīgo dzejoļu runāšanu, paldies žūrijai par veicinošiem tituliem dzejoļu runātājiem.

1.a.klases skolotāja Anda Andersone

 


22.novembrī  Spāres internātpamatskolā notika Vidzemes zonas sacensības florbolā.

Piedalījās arī mūsu skolas komanda- Sandis Sviķis, Renāte Ozola-Ozoliņa, Mārtiņš Žūkurs, Amīna Millere, Kristers Lubāns, Armands Sidrabkalējs, Emīls Rubenis, Rolands Zvaigzne. Visas spēles bija ļoti spraigas, jo visas komandas gribēja tikt uz finālsacensībām. Paldies sporta skolotājai Rutai Graudiņai par mūsu komandas sportisko garu!

 


Gaujienas internātpamatskolas saime, pirms došanās svētku brīvdienās uz mājām, pulcējās skolas zālē uz pasākumu, veltītu Latvijas Republikas 99. gadadienai, lai vārdos, dziesmās, savās domās paustu atziņu: ,,Cik mana Latvija skaista!”

Pirmsskolas grupiņas bērni kopā ar skolotāju Dagniju Pakalni iepriecināja pasākuma dalībniekus un viesus ar ritmisku latviešu tautasdziesmas ,,Rīga dimd!” izpildījumu.

Skolotājas Ilzes Dāves vadībā 5. – 9. klases meiteņu ansamblis dziedāja par to, cik labi, ka mums ir gan sava valsts, gan valoda, gan mīļi un saprotoši draugi visapkārt.

Tradicionāli 9.a, 9.b klases skolēni, kā arī 7.a klases puiši un meitenes literārā kompozīcijā klausītājus aicināja ar redzīgām acīm, dzirdīgām ausīm un atvērtām sirdīm izjust savu tēvzemi, jo ,,lai sauktos par latvieti kā sarkanu dzīparu jāieauž sirdi”. Viņi ir pārliecināti, ka svarīgi turēt un nest ,,ne vien pie krūtīm, bet sirdī – sarkanbaltsarkano, ne tikai svētkos, bet ikdienā” arī.

Skolas direktore, uzrunājot klātesošos, uzsvēra, ka tēvzemes mīlestības sākums meklējams katra ģimenē. Pēc pasākuma visi kopīgi devās svētku pusdienās pie balti saklātiem galdiem.

 


Akcijas “Labo darbu nedēļa” organizatori – Palīdzēsim.lv saka lielu un sirsnīgu paldies par dalību akcijā!
Kopā esam paveikuši vairāk kā 375 labos darbus un akcijā iesaistījušies vairāk kā 13 000 Latvijas iedzīvotāji! To starpā bijām arī mēs-Gaujienas internātpamatskola.  Kā pateicību, saņēmām brīvbiļetes uz hokeja spēli Arēnā Rīga.

14.novembrī devāmies atbalstīt mūsu hokejistus, spēle izvērtās saspringta, tikai papildlaikā mūsu hokejisti guva uzvaru.

 


Ik gadu 11.novembrī, Lāčplēša dienā, visā Latvijā tiek iedegtas neskaitāmas sveces, pieminot Latvijas valsts armijas uzvaru pār Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919.gada 11.novembrī.

Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji.
Mūsu skolas vēstures skolotāja Inga Poševa katru gadu šajā dienā kopā ar skolēniem un skolotājiem dodas godināt Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus Augustu Pajo, Frici Brīvnieku un Andreju Juškēviču, kuru atdusas vietas ir Gaujienas kapsētā. No kapiem lāpu gājiens turpinās uz Gauju, kur tiek palaisti gaismas plostiņi ar mīlestību, ar sveču siltumu-tiem, kuri deva mums- Brīvību. Katrs šovakar savā mājas logā aizdegsim sveci-kā pateicību, kā mīlestību, ka varam dzīvot brīvā Latvijā.

 


Visi saka, visi saka
Mārtiņdiena, Mārtiņdiena
Kaut varētu Mārtiņdienu
Aiz ausīm noturēt.

Mārtiņdienu svinēja gan pirmsskolas grupiņa kopā ar saviem draugiem no bērnudārza “Taurenītis”, gan arī sākumskolas klasītes kopā ar “c”klasītes bērniem.

Visus Mārtiņbērnus laipni sagaidīja saimniece ar čigānieti. Mārtiņbērni ar ķekatniekiem gāja rotaļās, minēja mīklas, skaitīja tautasdziesmas, skandēja ticējumus. Cienastā mielojās ar pīrāgiem, āboliem un dzērvenēm.

Pēc pasākuma tika ierīkota sākumskolas skolēnu darbiņu izstāde. Paldies skolotājām Svetlanai Lārmanei, Andai Andersonei un Dacei Lazdiņai par ierīkoto izstādi.

 


7.novembrī  mūsu skoliņā notika draudzības spēles tautas bumbā un florbolā ar Palsmanes internātpamatskolu. Liels prieks par bērnu vēlmi sadarboties un sadraudzēties. Paldies abu skolu sporta skolotājiem par kopīgo darbu.

 

 


19.10.2017. Gaujienas internātpamatskolas pirmsskolas grupu audzēkņi apmeklēja pasākumu “Ķepu ķepā, roku rokā lasām kopā!” Gaujienas bibliotēkā .

Bērni tikās ar Zum Zum–Kanis terapijas suni. Lai labāk iepazītos ar Zum Zum bērni deva viņai kārumus un skatījās kādus trikus prot lielā suņu meitene. Liekot puzles audzēkņi uzzināja, kādas ir Zum Zum mīļākās grāmatas, kopīgi centās atminēt dažādu pasaku varoņus un lasīja pasaku fragmentus. Tikšanās noslēdzās ar suņu meitenes vešanu pastaigā.
Paldies Gaujienas bibliotēkas bibliotekārēm, Zum Zum un viņas saimniecei par jauki pavadīto laiku!


 No 16.oktobra līdz 20. oktobrim  Latvijā norisinājās „Labo darbu nedēļa.

Gaujienas internātpamatskola aktīvi veica labos darbus. Kā pirmie savu labo darbiņu 16. oktobrī veica sākumskolas skolēni ar skolotājām Svetlanu Lārmani, Andu Andersoni un Iritu Stūrīti.

Savu labo darbiņu veltījām memoriālajam muzejam “Anniņas”. Muzeja vadītājas Inetas Riepnieces vadībā veicām dažādus sakopšanas darbus. Pirmā klasīte ar skolotāju Andu sakopa “Anniņu” nogāzi, kur tika lasīti akmeņi. Ceturtās un trešās klases bērni ar skolotāju Svetlanu kasīja lapas no taciņas, kas ved gar mūri. Otrās un ceturtās klases bērni ar skolotāju Iritu kasīja lapas no ceļa, kas ved gar “Anniņu” dīķi. 
Prieks bija par paveikto! Atzinīgus vārdus teica pat pretimnākoši cilvēki, viņiem bija patīkami iet par sakopto taciņu.

Mūsu paši mazākie skolas iemītnieki -pirmsskolas grupiņa 17.oktobrī  čakli strādāja skolas teritorijā. Lasīja papīrus pie skolas, savāca sūnas un pīlādžus no veidotās kompozīcijas zālienā.

Sākumskolas skolēni kopā ar skolotājām Svetlanu Lārmani, Baibu Ozoliņu un Intu Berķi turpināja sakopšanas darbus pie memoriālā muzeja “Anniņas”, muzeja vadītājas Inetas Riepnieces vadībā. Lasīja zarus nogāzē un dedzināja. Anniņu estrādes nogāzē tika sētas kliņģerītes.Gandarījums un prieks bija redzams bērnu sejās par paveikto.

18.oktobrī  skolotāja Inga Poševa ar skolēnu grupiņu devās uz Gaujienas kapiem-uzkopt Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru Augusta Pajo, Friča Brīvnieka, Andreja Juškēviča atdusas vietas un 2.pasaules kara karavīra Jēkaba Lejas kopiņu. Kā arī mūsu skolas bijušā skolotāja-audzinātāja Harija Peņča kapu kopiņu.
Labie darbi tika veikti arī skolas apkārtnē. Tika kasītas un nestas prom lapas.

19.oktobrī  audzinātāja Daiga Jaunbērziņa ar skolniekiem devās pie pensionāres Birutas Kalniņas /bijušās Gaujienas pasta priekšnieces/, sanest malku.

Paldies visiem čaklajiem un atbildīgajiem bērniem un skolotājām, kas paveica daudz labus darbiņus.


19.oktobrī skolā notika Nakts trasīte- “Kopā jautrāk”, dalībnieki bija skolnieki no 5.-9.klasei.

Šis pasākums norisinās vairākus gadus. Pasākuma mērķis ir iepazīt Gaujienā vēl neiepazītas vietas. Katra klašu grupa saņēma karti, kur bija attēloti punkti, un tie bija jāatrod. Punktā jāatrod zīme, uz kuras bija uzrakstīts burts. Izskrienot visus punktus un sameklējot burtus-bija jāizveido no burtiem vārds-UZVARA! Šoreiz vietas netika dalītas, visi bija uzvarētāji, jo skrēja cik vien bija spēka!Paldies bērniem par aktivitāti.


No 9.oktobra līdz 13.oktobrim notika “Kultūras mantojuma nedēļa”.

Šajā projektā piedalījās arī mūsu skolas 6.b.kl,8.b.kl.,9.b.kl. un “C”klases skolnieki kopā ar skolotājām Dainu Graudiņu un Maiju Morīti. Skolnieki pētīja latviešu godu ēdienkartes, tikās ar saimnieci Annu, kura dalījās ar savām receptēm. Gatavoja tradicionālus ēdienus, senajā un mūsdienu versijā.6.oktobrī skolā svinējām skolotājdienu.

Šogad skolotājdienā skolēni mūs iepriecināja ar “Melnbalto TV šovu”. Skolotājām uz šovu bija jāierodas melnbaltā dreskotā. Šovā visi varēja iepazīties ar kriminālziņām, dzirdēt jaunumus no zinātnes, kultūras vēstis, aktualitātes ekonomikā, pasmieties anekdošu šovā un protams dzirdēt jaunākās laika ziņas.Skolotājām tika veltītas dzejas rindas un kopīgi dziedāta dziesma par laimes zemi.Pēc šova skolotājām koncertu sniedza Jānis Krūmiņš /solists no Apvedceļa/. Paldies skolas direktorei par sarūpēto koncertu. Diena bija emocijām bagāta.|
Skolēni skolotājām vēlēja: Pepijas Garzeķes fantāziju un Vinnija Pūka neatlaidību.


5.10.2017. notika Latvijas Speciālo skolu futbola sacensības meitenēm.

Arī mūsu skola tajās piedalījās. Pavisam sacensībās piedalījās 10 komandas no dažādām speciālajām skolām. Mūsu meitenes ieguva 5.vietu,par kuru pašām bija liels prieks un gandarījums par paveikto. Latvijas Futbola Federācija katrai komandas meitenei bija sagatavojusi pārsteiguma dāvaniņu. Liels paldies viņiem!


12.10. notika Latvijas speciālo skolu sacensības futbolā piecpadsmitgadīgiem zēniem.

Sacensībās piedalījās 14 komandas. Mūsu skolu pārstāvēja Emīls Rubenis.,Igors Bebčuks.,Andrejs Batņa.,Lauris Preizs.,Armands Sidrabkalējs.,Rolands Zvaigne.,un mūsu visdrošākās meitenes Renāte Ozola.-Ozoliņa un Elīna Ozola.-Ozoliņa. Paldies bērniem par spraigu cīņas sparu.

 

 


No 25.septembra līdz 28.septembrim Gaujienas internātpamatskolā notika dažādi pasākumi Eiropas sporta nedēļas ietvaros: rudens kross skolā, futbola sacensības novadā, draudzības spēles futbolā ar kaimiņu skolu Gaujienas pamatskolas skolēniem.


28.septembrī – mūsu skolas zēni un viena meitene piedalījās Apes un Alūksnes novadu skolu sacensībās futbolā C grupām.


Latvieši kopš seniem laikiem  zināja zīmju spēku un izmantoja to sargājot savu ģimeni un mājokli.  Latvju zīmes arī tagad tiek akmenī kaltas, kokā grebtas, ieaustas jostās un segās, izadītas zeķēs un izšūtas.

Katru gadu skolas zālienā veidojam ziedu kompozīcijas. Šis gads nav izņēmums. Kopīgi veidojām latvju zīmju rakstu paklāju. Tā ir mūsu dāvana Latvijai, gaidot simtgadi.

Katra klašu grupiņu veidoja savu latvju zīmi. Tagad mūs visus priecē „Jumis”, kas ir auglības simbols. Šo zīmi veidoja „b” klašu grupiņa ar audzinātājām Lailu un Daigu. ,,Māras krusts’’- dziedināšanai un veiksmei, šai zīmei savu mīlestību deva 8a.,9a.klašu grupa ar audzinātājām Mariju un Zintu. „Zalktis”- dos mums gudrību, un to visvairāk vajag mūsu pirmklasniekiem un sagatavošanas grupiņai, zīmi viņi veidoja kopā audzinātājām Solvitu un Ilutu. „Dieva zīme”- dieviņš mūs pasargās no likstām un nebūšanām, šo zīmi veidoja 1a.klase ar skolotāju Andu.

„Auseklītis”-sargā no ļaunuma, šo zīmīti veidoja mūsu cerību klasīte kopā ar audzinātājām Mirdzu un Inetu, un auklīti Dzidru.
Drošību un auglību nes „Māras zīme”, zīmīti veidoja pirmsskolas grupiņa ar audzinātājām Lindu, Sanitu un auklītēm Līgu un Gunitu.

„Ūsiņa zīme”- dzīvības zīme, šo skaisto zīmi veidoja „b” klašu grupiņa ar audzinātājām Lindu un Daigu. „Zvaigzne” – īsts debesu, pasaules, cilvēka dievišķās dzimšanas simbols, ļoti krāsainu šo zīmi izveidoja 5a.,6a.,7a.klašu grupas kopā ar audzinātājām Maiju un Ingu.

„Laimas zīme”-veiksmes un laimes simbols, zīmi veidoja 2a.,3a.,4a.klašu grupas ar audzinātājām Baibu un Iritu.

„Akas zīme”- šī zīme tika veidota, kā noslēdzošā zīme, jo šī zīme ir viena no spēcīgākajām, universālākajām zīmēm, kurā ir iepītas gandrīz visas zīmes –  zalkša zīme, akas zīme, Dieva un Māras zīme, Saules un Mēness zīme, Laimas krusts, Jumis, Ūsiņš, tādēļ tās iedarbības lauks un spēks ir ļoti plašs. Šo zīmi veidoja skolotāja Anda.

„LATVIJA”-bija skolotāju kopdarbs, ko veidojām no latviešu iecienītā koka pīlādža ogām, tām ir maģiskās spējas, enerģētika un veselība. Pīlādža ogas ieskāvām baltajās sūnās.

Šorīt agri celdamās,
Trīs vārdiņus vien sacīju;
Mīļš Dieviņš, Laima, Māra,
Nāciet manim palīgā.

Mēs tagad esam droši, ka mūsu skoliņā mājos saticība, drošība, veselība un veiksme.Nāciet pie mums ciemos un priecājieties kopā ar mums!

 

 


22.septembrī visā Latvijā norisinājās olimpiskā diena-Vingro svaigā gaisā.

Mūsu skola piedalās šajā pasākumā katru gadu. Visi skolēni un skolotāji rītu sākām ar vingrošanu skolas priekšā. Vingrojumu kompleksu izpildījām vairākas reizes, turpinājām sportot visas dienas garumā. MĒS TO IZDARĪJĀM!


14.septembrī notika Apes un Alūksnes novadu skolu sacensības futbolā, kur piedalījās arī mūsu skolas zēni.

Prieks par mūsu skolas lielāko zēnu panākumiem. Godam nopelnīta 3.vieta un pašiem liels gandarījums par paveikto.

Paldies puišiem-vārtsargam Mārtiņam Žūkuram, spēlētājiem- Jānim un Kristeram Lubāniem, Arnoldam Boikovam, Sandim Sviķim,Leonam Putnanovam, Danielam Kalējam, Edijam Lurinam.

Vislielākais paldies par puišu sagatavošanu sporta skolotājai Rutai Graudiņai.


Mūsu pirmās medaļas šajā mācību gadā ieguvām- starptautiskajās sporta spēlēs bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām “Mēs varam”. Spēles notika 9. un 10.septembrī Valmierā. Mūsu skola šajās sporta spēlēs piedalās jau astoto reizi, jo šeit iegūstam daudz labu emociju un protams draugus.

 


Brīdī, kad vēja dziesma bērzos sāk skanēt skaļāk, kad saule vēl smaida, bet siltuma visiem tiek mazāk, kad pirktākās lietas veikalos ir pildspalvas un klades, visi saprot, – klāt atkal ir  septembris, kas nozīmīgs un svarīgs mums ikvienam, jo skolas gaitu uzsākšana ir notikums, kuru atceramies kā skaistu piedzīvojumu gan paša dzīvē, gan vēlāk, jūtot līdzi bērniem.

Zinību dienu mūsu skolā šogad sagaidījām 4.septembrī.

Mūsu skola ir kā liels kuģis. Tāpēc izveidotais  kuģis skolas priekšā, visus laipni aicināja „UZ SKOLU!”

Katru gadu uz mūsu kuģa ierodas jauni pasažieri, arī šajā mācību gadā mūsu kuģis tika atvērts jauniem pasažieriem.

Šajā mācību gadā mūsu kuģis uzņēma deviņus jaunus pasažierus.

Liels notikums bija mūsu deviņiem pirmklasniekiem, kas svinīgi ar zvērestu tika uzņemti uz  kuģa klāja.

Mazie pasažieri dāvanā no lielajiem draugiem devītajiem saņēma kuģīšus, kurus paši varēs piepildīt ar saviem sapņiem un labām domām.

Vēl jāieliek ceļasomā
Kāds sapnis, ko piepildīt
Un kāda iesākta doma
Par to, kas būšu es rīt.

Lai mūsu lielajai kuģu saimei veiksmīgs un ražens jaunais mācību gads. Pasažieru vecākiem lai netrūkst pacietības, izturības un mīlestības lolojot savus skolniekus.

 

 

 

Dalīties:
9. oktobris, 2011, Madara Tjuksa
lveerudeen