Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola

Print Friendly, PDF & Email
Adrese: „Gaismas-1”, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, LV – 4339
Tālruņi: 26514183 (direktore)
E-pasts: [email protected]

Direktore: Ieva ZARIŅA                                          


mājas lapa:
http://www.gaujienasvidusskola.lv

      GAujiena         

 


Ziņas par iestādi

Ar Apes novada domes 14.03.2016. lēmumu Nr.31, tika reorganizēta Apes novada pašvaldības izglītības iestāde “Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola”, par Apes novada pašvaldības izglītības iestādi „Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola” pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmu realizēšanai ar 2016.gada 1.septembri.  Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola ir Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas pamatskolas izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”15.panta 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8. punktu, Vispārējās izglītības likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.12.2019. lēmumu (prot.Nr.10, 4.p.), Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.12.2019. lēmumu (prot.Nr.14, 21.p.), ņemot vērā , ka, lai varētu izveidot optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmas nodrošināšanu Apes novada Gaujienas teritorijā, un nodrošinātu pašvaldības resursu racionālu un efektīvu izmantošanu, Apes novada dome lēma ar 2020.gada 1.septembri pārcelt Apes novada izglītības iestādi „Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola” no ēkas ar juridisko adresi “Vidusskola”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, uz ēku ar juridisko adresi “Gaismas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads.

2020./2021.mācību gadā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā mācības uzsāka 84 skolēni, 44 pirmsskolēni. 

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola ir trīs gadsimtus ilgās novada skolu vēstures galvenā mantiniece.

Skola dibināta 1922.gada 3.septembrī. 90 gadus skola ir Gaujienas izglītības, kultūras, sabiedrisko aktivitāšu centrs.

Tās pastāvēšanas laikā skolu ir vadījuši trīspadsmit direktori, strādājuši radoši pedagogi un beiguši simtiem skolēnu, kas kļuvuši par pazīstamiem sava aroda pratējiem Latvijā.

Pašlaik skolas direktore ir Ieva Zariņa un strādā piecpadsmit pedagogi.

2009.-2011.gadā skola realizēja ERAF projektu „Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas dabaszinātņu kabinetu materiālās bāzes atjaunošana” un iekārtoja matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetus ar modernajām IT un mācību līdzekļiem. Skolas bibliotēka tika papildināta ar mācību un izglītojošo literatūru.

Skolēniem jau no 2017. gada ir iespēja saņemt dažādus karjeras atbalsta pasākumus projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.

Skola ir aktīva projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” dalībniece. Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Skola piedalās projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS), kura mērķis ir samazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu, veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Mācību procesā tiek izmantotas interaktīvās tāfeles, multiprojektori un individuālie datori.

Skolēni ar labiem rezultātiem piedalās Alūksnes un Apes novadu, valsts olimpiādēs konkursos.

Skolas bijušajā ēkā atrodas Gaujienas novada vēstures un skolu vēstures muzejs ar bagātīgu eksponātu klāstu.

Skola ir Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga kustības dalībniece un 2011./2012.mācību gadā jau trešo reizi glabā Skolnieku rotas piemiņas karogu.

Skola ir starptautisku projektu E- Twinning unErasmus+ dalībniece un īstenotāja. Skolēni projektu ietvaros ir apmeklējuši Horvātiju, Apvienoto Karalisti, Vāciju, Slovākiju, Turciju, Lietuvu, Dāniju u.c., kā arī Eiropas Parlamentu Strasbūrā Francijā.

Skolēniem tiek piedāvātas interešu izglītības programmas sportā, korī un ansamblī, teātra mākslā, šūšanā, robotikā un datorikā.

Skolēni var darboties Jaunsargu grupā.

Katru gadu tiek piešķirta Rutas Antones literārā prēmija labākajam jaunajam autoram.

Skolai ir sava mājas lapa http://www.gaujienasvidusskola.lv, kā arī konts http://www.facebook.com

Nolikums

Pašnovērtējuma ziņojums 2020 (1 MB , pdf)

 


 Licencētās programmas

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola piedāvā apgūt šādas akreditētas izglītības programmas:

 1. Pamatizglītības programma (21011111)13011)

 

Interešu izglītības – pulciņu programma:

 • Koris 1.- 4.kl. (vadītāja – D.Pakalne)
 • Koris 5.- 9.kl. (vadītāja – D.Pakalne)
 • Ansamblis 1. – 6.kl. (vadītāja – D.Pakalne)
 • Sports, sporta spēles (vadītājs – A.Savickis)
 • Skolēnu mācību uzņēmums “Ābolītis” (vadītāja – V. Jaukule)
 • Vizuālā programmēšana – datorika 1.klasei (vadītāja – D.Pakalne)

 

Izskatot Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktores Ievas ZARIŅAS 10.05.2021. iesniegumu  27.maija Apes novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu slēgt Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas grupas audzēkņu apmeklējumam laika periodā no 28.06.2021.līdz 30.07.2021.

 

Lēmums par kārtību, kādā tiek noteikta un veikta maksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu Apes novada izglītības iestādēs” apstiprināšanu

Noteikumi par kārtību, kādā tiek noteikta un veikta maksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu Apes novada izglītības iestādēs”

Pielikums  Apes novada domes 24.09.2020. lēmumam Nr.159 (prot.Nr.15, 3.p.)
Apes novada izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma izmaksu kopsavilkums

 
 

 

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola uzsākusi dalību Erasmus + stratēģisko skolu sadarbību projektā

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola uzsākusi dalību Erasmus + stratēģisko skolu sadarbību projektā “Mēs dzīvojam kopā un mēs nevaram viens bez otra. Sociāli emocionālā mācīšanās (saīsinājumā angliski  – SEL)” .

Projekta galvenie mērķi:

 • Izpētīt un identificēt SEL specifiskos aspektus katrā projekta dalībvalstī; kopā izveidot , aprobēt un izplatīt sociāli emocionālās mācīšanās un mācīšanās mācību resursus.
 • Paaugstināt zināšanas par citām valstīm.
 • Attīstīt skolēnu  sociālo un starpkultūru kompetences.
 • Veicināt taisnīgumu un bērnu no nelabvēlīgām un imigrantu ģimenēm integrāciju skolās.
 • Svešvalodu zināšanu uzlabošana un pielietojums.
 • Digitālo kompetenču prasmju paaugstināšana, izmantojot inovatīvi integrētas pieejas.

Projekta gaitā tiek plānotas daudz dažādas aktivitātes, savstarpēji skolēnu un pedagogu apmaiņas braucieni. Katra valsts būs atbildīga parOVGPnoteiktām aktivitātēm.

Plānotais projekta rezultāts: skolēni kļūs toleranti viens pret otru un citiem sabiedrības locekļiem, skolēni sapratīs sociālās, etniskās, lingvistiskās un kultūras atšķirības, ‘lauzīs’stereotipus, lietos jaunās IT un uzlabos svešvalodu prasmes.

Plānotie projekta gala produkti: SEL mācību materiāls, projekta mājaslapa, mini 7 Eiropas valodu vārdnīca, digitālas mākslas darbu un foto izstādes, ‘Scratch’spēle.

Projekta budžets:  48 000 EUR

Projekta partneri: Nīderlande, Portugāle, Itālija, Turcija, Slovākija, Apvienotā Karaliste, Latvija

Publikācijas:
Erasmus+ projekta “SEL” noslēdzošā vizīte Portugālē
Skolotāju vizīte Itālijā Erasmus+ projekta „SEL” ietvaros
Projekta Erasmus+ “SEL” apmācību vizīte Apvienotajā Karalistē

Ieva Zariņa,
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktore

 


Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa

“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)

 Apes novada dome ar 2020./2021.gada mācību gada uzsākšanos sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistījušās Apes novada vispārizglītojošās izglītības iestādes – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, Gaujienas pamatskola, Trapenes sākumskola.

Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē jauniešu turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku.

Projekta mērķis – samazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu, veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Mērķgrupa – vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei; profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).

Projekta kopējais finansējums – Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 EUR un valsts budžeta finansējums 5 971 857 EUR.

Projekta īstenošanas laiks līdz 2022.gada 31.decembrim.

Ko iegūst skolēni?

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu:

Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits). Kompensācijas par sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu); naktsmītnēm; ēdināšanu; individuālās lietošanas priekšmetiem; speciālo transportu.

Ko iegūst pedagogi?

Iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams; profesionālās kompetences pilnveidi; seminārus; supervīzijas; darbnīcas; konferences; metodiskos atbalsta līdzekļus; izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai.

Vairāk par projektu var uzzināt: http://www.pumpurs.lv

 


2020./2021. mācību gada aktualitātes

 

 

Mācību gada izskaņā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 4.-9.klašu skolēni varēja pabūt teātra iekšpusē, skatoties tiešsaistē izzinošu Liepājas teātra izrādi „Kā top teātris”, ko piedāvā kultūrizglītības programma „Latvijas skolas soma”.

Skolēni uzzināja, kā vispār aizsākas aktiera spēle uz skatuves, kādi ir teātra spēles elementi – etīdes, kas aizved aktieri līdz tik saviļņojošam notikumam kā pirmizrāde. Uzzināja, kādas ir profesijas, saistītas ar teātri – rekvizitors, butaforists, skaņu un gaismas operators, kas ir scenogrāfs. Aktieru izpildījumā sekoja līdzi acīmredzamām pārvērtībām, kas noris skatītāja acu priekšā.

Uzzināja, cik liela nozīme teātra dzīvē ir skatītājiem, jo bez skatītājiem teātris nevar pastāvēt.

Pēc priekšnesuma skolēni varēja uzdot jautājumus tiešsaistē, uz kuriem arī saņēma atbildes.

Atziņās par redzēto skolēni pauda, kas vislabāk patika izrādē (dažiem tie bija īpaši specefekti, citiem – uzziņa par aktiera profesiju). Savu redzējumu skolēni izteica atslēgas vārdos, kurus vistiešāk sasaista ar teātra mākslu.

Pasākums bija interesants, izklaidējošs un izziņu sniedzošs.

Skolotāja Ilze Zilbere


Maijā visā Latvijā notika Olimpiskā diena. Arī mūsu skolā, taču šoreiz mazliet neierasti, mazliet savādāk. 1.- 4.klašu skolēni vingrojumu kompleksu veica savās mājās individuāli, sporta stundu laikā, taču pamatskolas klases veidoja interaktīvas stundas, sadarbojoties sporta un mūzikas skolotājiem, kas notika Zoom platfomā.

Skolēni mūzikas pavadījumā kopā izdejoja/izsportoja Olimpiskās dienas aktivitāti “Mēs esam sportiņā,” jo kā noskaidrojās – mūzika iet roku rokā ar sportu. Skrienot, braucot ar velosipēdu, mēs klausāmies mūziku, savukārt, dziedot vai dejojot, mums gribas kustēties.

Sporta skolotājs visus iepazīstināja ar Olimpiskās dienas nozīmīgumu, aicināja skolēnus iesaistīties vairāk sportošanā, veselīga dzīves veida ievērošanā, pārrunāja sporta spēļu nozīmīgumu Latvijā. Pēc tam kopīgi izspēlējām interaktīvu spēli, atbildot uz dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar Olimpisko dienu un Olimpiskajām spēlēm. Beigās skolēni izteica savu viedokli, cik katram svarīga šāda diena, šāda stunda un ar ko tā katram asociējās. Par piedalīšanos skolēni saņems Sertifikātus un atjautīgākie spēles uzvarētāji arī mazas pārsteiguma balvas.
Paldies sporta skolotājam par iniciatīvu un sadarbību!

Mūzikas skolotāja Dagnija Pakalne


Svētdien, 16. maijā, ar sešiem jauniem zīmola “Bottecchia” pilsētas divriteņiem no kampaņas atbalstītāja “Sportland” un specbalvu, viedpulksteni no apdrošināšanas sabiedrības ERGO, apbalvoti septiņi eseju konkursa “Viena diena nākotnei” uzvarētāji.

Jaunieši tika aicināti izteikt savas domas par vidi un tai draudzīgu uzvedību četrās tēmās: “Kāpēc mana paaudze izglābs pasauli?”, “Mazo lietu spēks klimata pārmaiņu novēršanā”, “Ko es varu iemācīt pieaugušajiem par vidi?” un “Mana zaļā rutīna”.

Konkursam tika iesūtītas vairāk nekā 200 esejas, kuras vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija interneta žurnāla “Satori.lv” redakcija, biedrības “Ascendum” pārstāvji, kā arī apdrošināšanas sabiedrības ERGO pārstāvji.

“Viens no mūsu mērķiem šajā projektā bija dzirdēt jauniešu balsis – kas viņiem rūp, kas viņus satrauc, kā viņi domā,” saka biedrības “Ascendum” vadītāja Antonija Skopa. “Šis eseju konkurss mums pavēra iespēju ieskatīties tik daudzu jauniešu prātos.

Sabiedriskajā telpā bieži izskan, ka jauniešus nekas neinteresē, taču vairāki simti eseju, kas mums tika iesūtītas, pierādīja pretējo. Tik daudz brīnišķīgu, labi uzrakstītu darbu, tik daudz degsmes un gaišuma. Izvēlēties labākos nebija viegli! Gribu pateikt lielu paldies visiem, kas piedalījās konkursā!”

Konkursam iesniegtās esejas tika vērtētas divās vecuma grupās: 7.–9. klases audzēkņi un 10.–12. klases audzēkņi. Uzvarētāju esejas tuvāko dienu laikā varēs lasīt portālā Satori.lv. “

Jaunu divriteni savā īpašumā ieguva arī mūsu –  Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 7.klases skolēns RAULS PAKALNS. Raula darbs izturēja konkurenci un tika novērtēts kā viens no 3 labākajiem darbiem 7.-9.klašu grupā! Mēs priecājamies un lepojamies!

Paldies skolotājai Līgai Bukovskai par Raula iedrošināšanu, atbalstu un konsultēšanu.

Kopā ar Raulu balvas saņemšanas pasākuma bija arī viņa mamma Dagnija, kas juta līdzi un iemūžināja šos mirkļus foto!

Informāciju sagatavoja sk.Līga Bukovska

 


Erasmus+ projekta “Vienoti kultūru dažādībā” darbība

 

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola ir pagarinājusi projekta darbības periodu un šobrīd turpina darboties virtuāli, lai realizētu partnerības galvenos mērķus:

 • Novērtēt Eiropas kultūrvēsturisko bagātību un uzlabot mūsu skolēnu izpratni par kultūru un palielināt sadarbību starp dažādu dalībvalstu skolām.
 • Palielināt skolēnu zināšanas par citām kultūrām, valstīm, attīstot skolēnu sociālās un starpkultūru kompetences, veicinot vienlīdzību un sociālo iekļaušanu, samazinot mācīšanās atšķirības.
 • Paplašināt skolēnu redzesloku.
 • Sadarboties ar starptautiskajiem partneriem un apmainīties ar labo praksi, lai atbalstītu viens otru pašreizējās izglītības sistēmās.
 • Paaugstināt skolēnu svešvalodu prasmes, paaugstināt digitālo prasmju līmeni, izmantojot inovatīvu integrētu pieeju skolēniem.
 • Motivēt skolēnus lietot svešvalodas, lai sazinātos ar cilvēkiem no citām valstīm. Citu valstu kultūru un skolēnu iepazīšana un dalīšanās pieredzē, liks viņiem novērtēt, cik svarīga ir valoda, lai sazinātos.

Atskatoties uz 2020./2021.mācību gadu, jāsecina, ka tas ir bijis darbīgs un dažādām aktivitātēm bagāts.

Ir izveidota projekta audio-vizuāla vārdnīca ar svarīgākajiem ikdienas teicieniem visās partnervalstu valodās. Tā ir pieejama padlet vietnē un visiem skolas skolēniem ir iespēja iemācīties kādu vārdu/teicienu kādā no projekta valstu valodām.

Skolēni čakli strādāja pie tradicionālo recepšu aprakstiem gan latviešu, gan angļu valodās, lai gala rezultātā tiktu izveidota projekta valstu recepšu grāmata. Turklāt 7.-9.klašu skolēni attālinātajās mājturības stundās pagatavoja mūsu ēdienus un piefiksēja tos fotogrāfijās.

Tuvojoties Ziemassvētkiem tika veidots interaktīvs Ziemassvētku apsveikums ar vecāko klašu skolēnu zīmētiem apsveikumiem, Ziemassvētku ēdienu prezentācijām, jaunāko klašu skolēnu dziesmām un sveicieniem. Iepriecinājām citus un pretī saņēmām partneru sveicienus.

Lai paaugstinātu mūsu zināšanas par dalībvalstīs svinamajiem svētkiem, tiek veidots pavasara un vasaras svētku apraksts. Varēsim salīdzināt līdzīgo un atšķirīgo!

Atzīmējot starptautisko deju dienu, 14.maijā notika projekta virtuāla sanāksme – koncerts, kurā visas projekta partnervalstis (Sicīlija, Kipra, Spānija, Portugāle, Horvātija un mēs) ar video palīdzību rādīja savas tradicionālās tautu dejas. Tā bija lieliska iespēja mums visiem satikties – kaut virtuāli, iepazīt citu tautu kultūru un dejas, paplašināt savu redzesloku, uzlabot svešvalodu un digitālās prasmes. Mēs varējām lepoties ar mūsu “Kastanīša” dejām.

Projekts šo mācību gadu noslēgs ar aktivitāti “Izzini projekta partnervalstis”. Skolēni noskaidros svarīgākos faktus par katru valsti un jūnija sākumā piedalīsies virtuālā kahoot viktorīnu konkursā.

Projekts aktīvi darbojas vietnē https://twinspace.etwinning.net/ un mums ir arī sava mājaslapa https://dacmu.weebly.com/, kurā var sekot līdzi visām projekta aktualitātēm.

Projekta koordinatore Gunita Ķelpa

 

 


Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 1.-4.klases skolēni 19.aprīlī ZOOM platformā skatījās interaktīvu nodarbību “Zinātnes un mākslas krustpunkti”.

Katra klase gatavojās šim pasākumam.1.,3.klases skolēni – latviešu valodas stundā noskatījās raidījumu “Ķā top filma”. 2.klase Sociālajās zinībās skatījās filmu “Dvēseļu putenis” aizkadri. 4.klase dabas zinību stundā uzzināja kā zināšanas par vielām un to īpašībām var izmantot specefektu radīšanā filmas uzņemšanā.

Pasākumam ir savs ieguldījums mācību procesā. Skolēni uzzināja, kā mūsdienās zinātne palīdz veidot filmas un teātra izrādes. Izmantojot filmu “Dvēseļu putenis” skolēni uzzināja, kā panākt specefektus filmā. Ieskatījās aizkulisēs, lai saprastu, kā rodas īstā māksla. Skolēni uzzināja, kādas profesijas nepieciešamas, lai uzņemtu filmu.

Pēc interaktīvās nodarbības 1.,3. klases klases stundā veidoja domu karti par filmu uzņemšanas gaitu un nepieciešamajām zināšanām. 2.klase klases stundā noskatījās videoklipus par profesijām aktieris, kaskadieris, grimētājs. Zīmēja iepazītās profesijas. 4.klase. Klases stunda. Skolēni iepazinās ar filmas tapšanā iesaistītām profesijām un paši izgatavoja mākslīgo rētu.

Inga Baumane
Skolotāja

25.marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Lai to pieminētu Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas sākumskolas skolēni kopā ar direktori I.Zariņu, vēlāk arī 9.klases skolēni,  devās uz Gaujienas kapiem, lai pieminētu 1949.gadā 25.martā uz tālo Sibīriju izvestos Gaujienas iedzīvotājus. Skolēni nolika svecītes un pūpolus pie pieminekļa represētajiem. Klases stundās  – gan klātienē, gan tiešsaistē tika pārrunāti  Latvijas vēstures notikumi, kuri pārvērta daudzu cilvēku likteņus.

 


 

Izrādes skatīšanās kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 1.-4.klases skolēni 16.decembrī skatījās digitālu izrādi platformā ZOOM “Misija : Zeme” – zinātnisku fantāziju bērniem par nākotni. Šajā izrādē tika sapludināta zinātne ar fantāzijas pasauli, tā rosina atbildīgi domāt par vidi, kurā dzīvojam.

Gatavojoties skatīties šo  izrādi, gan dabaszinību, gan sociālo zinību stundās papildus izzinājām tēmas par vides piesārņojuma ietekmi uz klimata pārmaiņām, uzzinājām cik svarīgi ir taupīt resursus – piemēram: dzeramo ūdeni.

Izrādes “Misija : Zeme” darbība norisinās 2118.gadā, kad uz mūsu planētas ir izdzīvojuši tikai daži cilvēki un viņi gatavojas doties prom uz citu galaktiku. Zeme ir palikusi neapdzīvojama, to skārušas dažādas ekoloģiskas nelaimes, resursi ir izsīkuši un dzīvība vairs nevar pastāvēt. Dzīve uz Zemes ir mainījusies – ir citādāki augi un dzīvnieki.

Pēc izrādes pārrunājām par redzēto – kas nākotnē varētu būt patiesībā, kas tomēr ir tikai izrādes veidotāju fantāzija. Noskaidrojām, ko nozīmē izrādē lietotie dabaszinātņu jēdzieni – evolūcija, boreāls mežs, ozona slānis, komēta, meteorīts u.c.

Skolēni veidoja domu kartes par izrādes galvenajiem notikumiem un aprakstīja savas emocijas par tiem, zīmēja izrādes tēlus un notikumus. Veidoja savas fantāzijas zīmējumus par “Priecīgu Zemi ”un “Bēdīgu Zemi”.

Pasākuma papildus ieguldījums mācību procesā – aktualizēti jautājumi par katra cilvēka/skolēna personīgo ieguldījumu un atbildību tīras vides saglabāšanā un ūdens resursu taupīgu izmantošanu ikdienā. Radīta lielāka izpratne par klimata pārmaiņu ietekmi uz apkārtējo vidi.

Izrādes skatīšanās ZOOM platformā ir jauna pieredze. Pēc izrādes tās veidotāji skatītājus iepazīstināja arī ar izrādes tapšanas un pārraidīšanas tehnisko norisi.

 


Novembra vidū uz Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolu atceļoja divi SIA WOOD COUNTRY izgatavotie Lielizmēra koka konstruktori. 2.klases skolēni ar lielu aizrautību konstruēja mājas, skatuves un dažādus citus izsrādājumus. Skatuve noderēja, lai izrādītu iestudēto leļļu teātri. Konstruktorus mēs varējām izmantot divas nedēļas. Bija žēl šķirties no tik interesantām nodarbībām.

 


Latvijas dzimšanas diena PII “Taurenītis”

Gaidot Latvijas 102 dzimšanas dienu bērni kopā ar skolotājām un skolotāju palīgiem savās grupiņās aplicēja, zīmēja un krāsoja, mācījās dziesmas un dzejoļus par Latviju. Skatījāmies piedāvātās animācijas filmas par Latviju. Klājām svētku galdu. Gaidījām ciemos direktori, kura ar laba vēlējumiem un saldumiem sveica bērnus  un skolotājus Latvijas dzimšanas dienā.

 

Audzinātāja Agija Lūse


Mūsu Latvijai – 102

 

Maza mana tēvu zeme

Divu roku platumā.

Mīļa mana tēvu zeme

Divu roku siltumā.

Dziļa mana tēvu zeme

Visa mūža garumā.

/K.Skujenieks/

 

17.novembris mūsu skolā sākās ar Latvijas valsts himnu “Dievs, svētī Latviju!”, ko izpildīja svētkiem saposušies 1.- 6.klašu skolēni un skolotāji.

Neparasti. Mums pietrūka skolasbiedru/skolēnu no 7.- 9.klases. Mums pietrūka kopīgi gatavota valsts svētku koncerta. Bija citādi, bet savas valsts dzimšanas dienu mēs tomēr svinējām.

Katra klase pirmo stundu veltīja Latvijas valsts 102.dzimšanas dienai, izvēloties savu svinēšanas veidu. 1. un 3.klases skolēniem bija viktorīna, kur bija jāparāda savas zināšanas par Latvijas  valsts prezidentu un valsts simboliem,  Latvijas  dabu – upēm, dzīvniekiem  un  augiem.

Gan 2. klases, gan  4.klase skolēni noskatījās  filmu ” Ceļā uz brīvību : kā latvieši nodibināja savu valsti”. Savas filmā  iegūtās zināšanas 2.klase apstiprināja atbildēs skolotājas sagatavotajās jautājumu lapās. Dziesmu fonā par Latviju 2.klases skolēni arī parādīja savas zināšanas par valsti attēlu spēlē par Latviju. Savukārt 4.klase diskutēja, kas ir  brīva valsts, iepazinās tuvāk ar informāciju par Brīvības pieminekli un ar Latvijas kaimiņvalstīm un to simboliem. Stundas noslēgumā tapa arī apsveikums savām ģimenēm Latvijas 102.dzimšanas dienā. 

5.klases skolēni videodziesmas fonā vizuāli veidoja katrs “savu Latviju” un arī parādīja zināšanas viktorīnā par Latviju.

6.klases skolēni savas zināšanas par Latviju pārbaudīja spēlē “Mazie gudrinieki”, katrs pastāstīja, ko viņam nozīmē Latvijas valsts, un kā īstā dzimšanas dienā baudīja svētku kūku pie svētku galda.

Un citādie svētki bija. Klusāki, atsevišķi pa klasēm. Svētku sajūtu radīja arī izdekorētā skola un klašu telpas. Un vakarā skolas garā stāva logos iemirdzējās sarkanbaltsarkanas liesmiņas, kas arī garāmbraucējiem apliecināja –  Latvijas 102. dzimšanas dienas svētki – IR!

 

Vēstures skolotāja Līga Bukovska


 

NOVEMBRIS – OJĀRA VĀCIEŠA LAIKS

Novembris – Tautas dzejnieka Ojāra Vācieša laiks. Arī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēni nav aizmirsuši savu dzejnieku, kura vārds dots skolas nosaukumā. 13.novembris – dzejnieka 87.dzimšanas diena. Tā kā klātienē mācības notiek tikai 1.-6.klašu skolēniem, tad latviešu valodas stundās šai dienā tiek pieminēta dzejnieka dzimšanas diena, skolas gaitenī sasveicināmies ar dzejnieka dziļdomīgo skatienu no portreta, ieklausāmies Ojāra Vācieša dzejas rindās.

„No tevis tāpat kā no bērnības savas…” Jā, nevaram un nevaram aiziet no vecām, mīļām vietām. Arī dzejnieka dzimšanas dienā uz Gaujienas pili – veco vidusskolas ēku – ved iemīta taka. 9.klases skolēni, katrs sev vēlamā laikā, ir atradis iespēju atnākt līdz piemineklim, aizdegt svecīti, līdz ar pēdējo rudens ziedu pakavēties atmiņās. Novembris ir arī patriotisma mēnesis, un prieks, ka dzirdētais gan vēstures, gan literatūras stundās nav bijis skolēnu sirdīm vienaldzīgs. Lūk, 9.klases skolnieks Niks Judenkovs, kurš jūtas radniecīga dvēsele dzejniekam, jo arī pats dzimis 13.novembrī, skatuves runas konkursos deklamējis Ojāra Vācieša dzeju, sacerējis dzejoli par godu Latvijas dzimšanas dienai, par godu Latvijas aizstāvjiem, to daudzo cīnītāju piemiņai, kuru dvēseles savijušās vienā lielā dvēseļu putenī. Ir vērts ieklausīties jaunieša dzejas rindās, kurās skan tik neviltots un godprātīgs patriotisms – apliecinājums savas zemes mīlestībai.

 

KARŠ, AUKSTUMS, NĀVE

Dzelzs stobri karotājiem rokās mirdz,

Tik spēcīga tā dvēsele, kas kaujas laukā ir.

Tā nespēj turēt rokās savu sirdi,

Jo tā patiesi auksta bija.

 

Kad citi krita, paliku es dzīvs,

Tad sirdī aukstums iezagās ar miegu,

Kad biju miris, tikai tad es biju brīvs,

Jo nevar turēt sirdī sniegu sāpošo.

 

Salst aukstumā nu mana dvēsele,

Tā kaujas laukā viena pamesta.

Zem čakārņiem un aukstā sniega

Tā sauc – vēl izmisīgi, smeldzoši tā sauc.

 

Dzejnieks dzīvo tik ilgi, cik ilgi dzīvo dzejas vārds un vēlme apliecināt sevi radoši. Mūsu skolas skolēniem šī vēlme ir. Uz dzejnieka 87. dzimšanas dienu izdots Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēnu literārā žurnāla  „Gauja” 3.numurs.

Mēs visi gribam kaut reizi justies brīnuma pacelti, spējīgi radīt ko paliekošu, jo kā teicis Ojārs Vācietis: „…. Esi dzejnieks,

                                    Taisi no nekā.”

Lai mums visiem radošām iecerēm un domu graudiem bagāts rudens!

Skolotāja Ilze Zilbere


Katru gadu rudenī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā runājam par veselīgu dzīvesveidu, par veselīgiem ēšanas paradumiem. Piedalamies “Putras programmas” aktivitātēs, skatamies prezentācijas, veidojam savas receptes un pagatavojam putriņas.

Arī šogad “Misters Grauds” no “Rīgas dzirnavnieka” sagādāja mūsu pirmsskolas grupu  bērniem dāvaniņas  – “Herkuless” putriņas un skolas skolēniem – veselīgos enerģijas  batoniņus.

Paldies arī skolotājām par iesaistīšanos veselīga dzīves veida popularizēšanā.

Lai visiem labi garšo!

Skolotāja Dagnija Pakalne


Lāčplēša diena – 101

Deg baltas un sarkanas svecītes Gaujienas kapos pie mūsu Lāčplēšu kapu kopiņām. Skolēnu un skolotāju  iedegtās svecītes un noliktie ziedi rāmā novembra priekšpusdienā, liecina, ka Neatkarības kara dalībnieku paveiktais ir svarīgs mums arī šajā citādajā laikā.

Jau no paša rīta  Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas klases ar skolotājiem, atsevišķi pa grupiņām, devās pie Osvalda Zariņa, Voldemāra Brieža, Friča Brīvnieka, Augusta Paija,  Andreja Juškeviča atdusas vietām. Tie bija viņi, kas pirms 101 gada cīnījās pie Cēsīm pret fon der Golca spēkiem, Liepājā, Rīgā pret bermontiešiem, Latgalē pret lieliniekiem. Valsts svētku nedēļā skolēni iepazinās ar dokumentāliem kadriem par Neatkarības karu. Mēs kopā tinam vēstures atmiņas kamolu, ieliekam savu pateicību par mūsu brīvību šodien.

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolotāja Līga Bukovska


Programmas „Latvijas  skolas  soma” dotās  iespējas

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 5.-9.klašu skolēni 15.oktobrī apmeklēja Valmieras teātri un noskatījās izrādi „Smieklu sasaukšanās”. Izrādes teksta autore ir dzejniece Inese Zandere, luga papildināta ar pazīstamā mākslinieka Renāra Kaupera dziesmām.

Skolēni papildināja savas zināšanas literatūrā , vizuālajā mākslā. Ineses Zanderes dzeju skolēni mācās 6.klasē, ar dzejnieces darbiem sastopas arī, mācoties A.Upīša stāstu „Sūnu Ciema zēni”, kur katra nodaļa akcentēta ar piemērotu I.Zanderes dzejoli.  5.klases skolēni folklorā mācās tautasdziesmas par ģimeni, arī lugā bija akcents uz vecāku un bērnu savstarpējām attiecībām. 7.-9.klašu skolēniem izrādē bija atziņas par atbildības tēmu (tā ir viena no skolas šogad izvirzītajām vērtībām), par savdabīgu bērna skatījumu uz lietām, lai smiekli priecētu un mazāk sāpētu.

Pēc izrādes noskatīšanās skolēni pārrunās ar skolotājiem veica atgriezenisko saiti. 5.kl. skolēni zīmēja savu sapņu kuģi, izteica pārdomātas vēlēšanās savai šodienai un rītdienai, jo bērni ir tie, kas dzīvo šodien un tagad. 6.klases un 8.klases skolēni veidoja abstraktās gleznas, ar krāsām parādot, kādi ir priecīgie, kādi – sāpīgie smiekli. 7.klases skolēni iejutās spoguļbērnu lomās un zīmējumos veidoja savu spoguļattēlu – savu otro „es”, pārdomājot, kādu tad to īsti vēlas ieraudzīt.

9.klases skolēni rakstīja asociācijas par vārdiem – ņemtiem no izrādes.

Kopumā skolēniem luga patika, īpaši R.Kaupera dziesmas, skolēni arī saprata lugas galveno domu – savstarpējās attiecības ģimenē, katrs varēja pārdomāt, kādu redz sevi savā ģimenē, kā to atklāj mākslas darbs.

Skolotāja Ilze Zilbere


 

  5.klases iesvētību nedēļa

5.-9.oktobris mūsu skolā bija tradicionālā 5.klases iesvētību nedēļa, ko organizēja 9.klase. 5.klasei katru dienu bija jāpārtop kādos tēlos.

Pirmdiena- 5.klase pārtapa par pasaules slavenībām, redzējām Džastinu Bīberu, Leonardo Di-Caprio, Arianu Grandē, Samantu Tīnu un daudzus citus. Uzdevums bija jautājumi par slavenībām. Kā pirmdienas labāko atveidoto slavenību 9.klase atzina Samantu Tīnu, zem kuras slēpās Katrīna Ozoliņa.

 Otrdiena- 5.klase bija pārgērbušiesm par Gopņikiem. Šajā dienā bija jāveic uzdevums, kas veicina pirkstu veiklību. Bija jāizšķiro melnās saulespuķu sēklas no baltajām. Šīs dienas uzvarētājs bija Deniss!

 Trešdiena-  Oiii… Kādas skaistas princeses un prinči! Šajā dienā piektajiem bija jāpārvēršas par pretējā dzimuma galantajām princesēm un prinčiem. Trešdienas uzdevums prasīja gudrus prātus un izcilu atmiņu. Princeses izdomāja stāstiņu ar devīto iedotiem vārdiņiem.Vistuvāk prinču un princeses tēmai bija Egija, kas tad arī izcīnija šīs dienas uzvarētājas titulu. Bet, kā spilgtākās šīs dienas princeses bija Deniss un Ritvars.

 Ceturtdiena- 5.klase apslēptos uzdevumus meklēja paši, jo šajā dienā viņi bija spiegi. Bija daži neveikli brīži, bet šī komandas spēle nostiprināja sadarbības prasmes un orientēšanās prasmes, kas tika nodemonstrētas skolas priekšā. Pēc šī emociju pilnā uzdevuma piektie mūs priecēja ar dziesmu “Dzērvenīte”, kas arī bija pats pēdējais uzdevums šajā dienā. Un šajā dienā kā labāk saģērbtais spiegs bija Ritvars.

 Piektdiena- pēdējā  iesvētību diena, kurā piecīši pārģērbās par Indiāņiem. Indiāņi mūs priecēja ar mājas darbu, ko bija sagatavojuši uz šodienu un tā bija pasakaina deja, kas arī parādīja 5.klases saliedēto garu. Tas arī bija šīs dienas uzdevums. Pēc aizraujošās dejas, kas bija ierāvusi mūs visus dejas virpulī, sekoja apliecinājums par veiksmīgu uzdevumu izpildīšanu un uzņemšanu skolas saimē. Kā šīs dienas labākie tika atzīti – Ritvars, Egija un Agneta.  Bija arī tādi, kas nebija izpildījuši pārģērbšanās uzdevumu un tiem sekoja neveikls, uztraukuma pilns uzdevums, jo bija jānodzied ”Salauzta sirds”. To izpildīja Ēriks. Pēc dziesmas sekoja zvēresta nodošana. Un tā 5.klase tika atzīti par ĪSTU 5.KLASI!

9.klases skolnieks Niks Judenkovs

 


 

Septembra pārgājienu virpulis

Septembra mēnesī visi devāmies tuvākos un tālākos ceļos, lai iepazītu mūsu novada skaistākās vietas, iepazītu labāk viens otru un sāktu apgūt jauno kompetenču saturu ārpus skolas telpām.

1.un 3. klases skolēniem septembrī notika mācību pārgājiens “Gaujiena agrāk un tagad”, apmeklējot Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas muzeju pilī.

Kādā skaistā septembra rītā 2.klases skolēni saņēma darba lapas ar uzdevumiem un devās uz mežu. Strādājot grupās, bērni mērīja kokus, meklēja dažādas sūnas, devās visgarākās papardes meklējumos. Skolēniem ļoti patika meklēt un zīmēt dažādus kukaiņus. Skaisti izdevās dažādu dzīvnieku attēli no čiekuriem. Diena pagāja ātri.

4.klase devās izzinošā pārgājienā uz mežu. Pētījām meža augus kā tie aug dažādos stāvos. Nogaršojām mellenes un brūklenes. Ieklausījāmies putnu balsīs un vēja šalkošanā. Sajutām rudens atnākšanu.

5.klase devās pārgājienā pa Gaujienu. Pārgājienu mēs sākām no muižas ēkām, tad gājām gar pastu, mežniecības ēku, Baznīckalnu. Visās šajās vietās gide Sanita mums pastāstīja, kas šīs ēkas bija agrāk. Tad no Gaujienas tilta pa dabas taku gājām līdz estrādei un tad atpakaļ uz mūsu iepriekšējo skolu un Anniņām. Tur mēs uzzinājām daudz jaunas informācijas par ēku vēsturi. Pēc pārgājiena mēs devāmies uz skolu un paēduši pusdienas devāmies mājās.

Mūsu klasei ļoti patika pārgājiens, jo mēs uzzinājām jaunas lietas par Gaujienas ēku vēsturi. Paldies skolotājām Guntai un Sarmītei, kas mūs pieskatīja. /Agnete Esmeralda Lauce/

Septembrī 6.klases skolēni devās uz senlietu muzeju “Fazāni” Trapenē. Šogad mums ir jauns mācību priekšmets – Latvijas vēsture, tāpēc nolēmām doties uz šo muzeju, lai iepazītos ar lietām, ko izmantoja “agrāk”.

Mēs redzējām senas lietas: telefonus, glāžu turētājus no barona laikiem, koka grebšanas rīkus, zirgu pakavus,  arklus, traktorus, globusus, milicijai/policijai piederošas lietas un vēl daudz citu interesantu lietu, par kurām mums pastāstīja  muzeja īpašnieks  Z.Safranovičs. Mēs redzējām īstus fazānus un dzirdējām ari kā viens dzied, precīzāk to varēja nosaukt par ķērkšanu.

Tad bija pusdienas, un gaidot autobusu mēs spēlējām spēles: sālsstabus, paslēpes un citas spēles.

Mēs  daudz jauna uzzinājām, kas noderēs arī vēstures stundās. /Beate Ketija Pilmane/

Skaistā septembra rītā mēs – septītie devāmies pārgājienā, lai apskatītu Mācītājmāju un vēlāk atpūstos pie Zvārtavas ezera. Par Mācītājmāju mums pastāstīja Gaujienas draudzes priekšsēdētāja Ilze Celenberga. Uzzinājām, ka Mācītājmāja celta 1761.gadā un nākamgad tai apritēs 260 gadu. Mums bija iespēja pabūt visās ēkas telpās – lūgšanu telpā, saimniecības telpās, manteļskurstenī, bēniņos, pagrabā. Apskatījām podiņkrāsnis, kas saglabājušās no ēkas celšanas laika. Bēniņos Markuss un Sergejs atrada vienu no četriem krāsns pazudušajiem podiņiem. Interesanti sķita tas, ka bēniņu izbūvēšanai nav izmantota neviena nagla, tikai koka tapas. Pēc ēkas apskatīšanas devāmies uz Zvārtavas ezeru. Pie ezera kurinājām ugunskuru, pusdienojām, spēlējām dažādas spēles. Mājupceļā kādu gabaliņu mūs pavadīja mazs zalktītis… Domājam, ka diena bija izdevusies. Lielu PALDIES par interesanto stāstījumu Ilzei Celenbergai saka septītie – Marta, Katrīna, Luīze, Nadīna, Daniela, Markuss, Deivids, Rauls, Emīls, Miks, Sergejs, skolotāja Vizbulīte.

8.klases pārgājiens veda garām muzejam “Anniņas”, apmeklējām skolas muzeju, akcentējot populārās personības, kas saistītas ar Gaujienu un mūsu skolu. Pārgājienu noslēdzām, klausoties Gaujas skaņās, putnu dziesmās, baudot izceptās desiņas un citus gardumus!

9.klase iepazina Apes novada dižgaru takas – apmeklēja dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas muzeju Virešos. Iepazinās ar dzejnieces dzīvi, daiļradi, iepazina dzejnieces brīnišķīgo pūču kolekciju, piedalījās radošajās darbnīcās, iepazīstot dzejas rašanos.

 


 

SEPTEMBRIS –  DZEJAS MĒNESIS OJĀRA VĀCIEŠA GAUJIENAS PAMATSKOLĀ

Septembris ir svētki dzejai, kad Latvijā tiek atzīmēta Dzejas diena. Arī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā ienāca dzejas vārds, apliecinot, ka cilvēkus vieno gan saule, gan dzeja, gan dziesma. Šogad skolēni veidoja īpašu dzejas sienu ar moto „Starp mums nav siena, tikai Dzejas diena.” Temata izvēle šoreiz tāda simboliska, jo pirmo gadu esam jaunā skolas ēkā, kur no jauna jāpārnes  un tālāk jāpilnveido tas, kas bijis sirdij tuvs. Dzejas siena tika veidota skolas 3.stāva gaitenī, kur pārsvarā atrodas visas mūsu klases. Kāpņu telpā ir dzejnieka Ojāra Vācieša portrets, no kura domīgās, vērtējošās acis noskatās uz mums – dzejnieka un skolas tradīciju tālāk glabātājiem.

Dzejas diena ir tā, kas ļauj izzust robežām starp cilvēkiem, starp tautām un tos satuvina. To savā veidotajā dzejolī pauda 8.klases skolēni, pieminot pat Gruzijas dzejniekus un mūsu pašu Ojāru Vācieti. 5.klases skolēni atzīst, ka vienmēr visus vienos dzeja, dziesma un stāsts – vienalga, kurā pasaules malā būs cilvēki un kādā valodā tie runās. 6.klase nojauc atsvešinātības sienu ar draudzību, jo tās ir emocijas, kas cilvēku padara par vērtību. 7.klase izmēģinājusi roku akrostiha stilā, par atslēgas vārdiem ņemot katram tik zināmos jēdzienus – pulkstenis, septembris, Gaujiena, jo laiks vienmēr atgādinās par savu ritējumu, paņemot līdzi dzimto pusi. Sākumskolas klašu darbos izskanēja mīļi vārdi – veltīti rudentiņam, savai skolai un septembrim, priekam būt visiem kopā.  9.klase apliecināja, ka starp cilvēkiem nav un nebūs nekādas sienas, būs tikai dzejas vārds, kas saved kopā gan tuvos, gan tālos.

            Ejam tālāk pa dzejas taku pretī rudenim un dzīvei!

Skolotāja

Ilze Zilbere

 


 

23.septembrī norisinājās Alūksnes, Apes novada starpskolu turnīrs futbolā B grupai, kurā mūsu skolas puiši izcīnīja 1.vietu! Bija smagas spēles un garš ceļš līdz titula iegūšanai, taču katra izglītojamā attieksme, degsme un pašaizliedzība laukumā nelika vilties. Saku milzīgu paldies saviem izglītojamajiem, esmu ļoti lepns un gandarīts ar rezultātu! Paldies!

Skolotājs Oskars Laucis


 

Katru gadu tiek atzīmēta Olimpiskā diena mūsu skolā. Šajā vasarā bija jānotiek Tokijas Olimpiskajām spēlēm, bija Olimpiskais gads, taču Pasaulē izraisītās pandēmijas dēļ Olimpiāde tika pārcelta. Šogad mūsu skolēni ar savu dalību olimpiskajā dienā apliecināja cieņu pret sportu un godīgas spēles pamatprincipiem! Paldies visiem, kuri piedalījās!
Lepojos ar saviem izglītojamajiem!

Skolotājs Oskars Laucis


 

2019./2020. mācību gada aktualitātes

Aktivitātēm var seko līdz skolas mājas lapā http://www.gaujienasvidusskola.lv

 

Megija Lukjanoviča Valsts prezidenta pilī 14.jūnijā

Fonds “Sibīrijas bērni” arī šopavasar izsludināja sacerējumu konkursu skolēniem “Sibīrijas bērni 1941/1949 – trimdas bērni 1944”, lai rosinātu skolēnu interesi par Latvijas vēsturi, par deportācijām un bēgļu gaitām uz rietumiem.

Savu darbu “Kad atdzīvojas grāmatas lappuses” nosūtīja arī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 9.klases skolniece Megija Lukjanoviča. Megija rakstīja par savām bērnības sarunām ar vecvecmāmiņu Mariju par tālo zemi Sibīriju, par izsūtīšanu 1949.gadā, par viņas dzīvi tur. Savā darbā Megija atzina, ka vecvecmāmiņas dzīvesstāsts atdzīvināja arī mācību grāmatu Latvijas vēsturē.

 Sacerējumu konkursa žūriju vadīja filoloģe, latviešu valodas un literatūras skolotāja Liveta Sprūde, bet žūrijas locekļi bija filoloģe, profesore Ina Druviete, žurnāliste Elita Veidemane, žurnāliste, laikraksta “Laiks” galvenā redaktore Ligita Kovtuna, aktieris, rakstnieks Kaspars Pūce, žurnāliste, žurnāla “Ir” galvenā redaktore Nellija Ločmele, žurnāla “Mājas Viesis” galvenā redaktore Dace Terzena, žurnāliste Inese Lūsiņa.

Megija šajā konkursā savā vecuma grupā ieguva 2.vietu, un 14.jūnijā kopā ar māmiņu Diānu devās uz konkursa noslēguma pasākumu Valsts prezidenta pilī. Pasākumā piedalījās Valsts prezidents Egils Levits, fonda “Sibīrijas bērni” vadītāja Dzintra Geka, komponists Pēteris Vasks, bijušais Valsts prezidents (un arī izsūtītais) Guntis Ulmanis, Rafaels Rozentāls, žūrijas locekļi, represēto pārstāvji, skolēni – sacerējumu un zīmējumu konkursu uzvarētāji. Megija balvā par iegūto 2.vietu saņēma grāmatu “Sibīrijas bērni” 2 sējumos, naudas balvu un nelielu dāvaniņu no Valsts prezidenta Egila Levita. Pēc pasākuma sekoja gājiens līdz Brīvības piemineklim.

Šī diena tika ierakstīta Megijas dzīves vēstures grāmatā, kura ir kā saite starp viņu un vecvecmāmiņu Mariju.

 

Vēstures skolotāja Līga Bukovska

 

 


 

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 9.klases izlaidums “Mūs sagaida raibā un krāsainā pasaule…”

 1. jūnijā virs Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas mākoņi bija tik balti, pils zālē pīpenes tik smaidīgas, bet maijrozītes tik smaržīgas… 13. jūnijā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas zālē septiņas sirdis pukstēja straujāk, septiņi acu pāri mirdzēja spožāk… Septiņi jaunieši, kuriem deviņi gadi Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā nu jau aiz muguras, svinēja savu 9.klases izlaidumu – šoreiz tādu citādāku, tādu mīļāku un sirsnīgāku…

Pasākuma laikā atmiņu kamols tika tīts par klasi, kas lika gan smaidīt un bēdāties, gan smieties un dusmoties, par klasi, kas ar savu klātbūtni kuplināja gan skolas ikdienu, gan svētkus. Par jauniešiem, kuri izauguši mūsu acu priekšā un guvuši zināšanas skolā Gaujas krastā. Par jauniešiem, kas tika novērtēti kā sportiski, izpalīdzīgi, smaidīgi, pieklājīgi, čakli, pozitīvi un interesanti.

Svinīgā pasākuma laikā jaunieši pateicās vecākiem ar savu īpašo ‘paldies’ vēstuli, pateicās skolotājiem ar katram īpaši piemeklētām dzejas rindām. Īpaši jautrs pārsteigums bija skolēnu veidotās memes par skolotājiem. Arī paši skolēni saņēma sveicienus no skolas direktores, vecākiem, audzinātājām, Apes novada domes un Gaujienas pagasta pārvaldes, 8.klases un skolēnu pašpārvaldes.

Zīmīgi, ka absolventi kopā iestādīja ceriņkrūmu un ozolu, kā reiz to bija darījuši skolas 1.izlaiduma absolventi.

No sirds Jums, devītie, novēlam, lai tās atmiņas un dvēseles stīgas, ko paņemsiet līdzi no mūsu skolas, skanētu dzidri Jūsu dzīvēs, kā arī dotu spēku un drosmi doties uz priekšu – pasaule gaida drošos un atvērtos! Un atcerieties – tikai no Jums pašiem atkarīgs, cik Jūsu dzīve būs koša, piepildīta ar veiksmi, labsirdību, mīlestību, gudrību, mieru un ticību! Lai izdodas visi jūsu plāni un piepildās visneprātīgākie sapņi!

Klases audzinātāja G.Ķelpa

 


 

 Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas bagātais gads

Maija beigās varam atskatīties uz paveikto šajā mācību gadā. Gada beigas bija neparastas, ko diktēja situācija valstī, taču, neskatoties uz to, gads bija bagāts ar aktivitātēm – mācību olimpiādēm, konkursiem, sacensībām, pasākumiem, gatavošanos Dziesmu un deju svētkiem un ikdienas darbu.

Kā mums veicās šajā mācību gadā?

Esam piedalījušies ar labiem rezultātiem Alūksnes – Apes novadu mācību olimpiādēs.  Veiksmīga dalība olimpiādēs bija Rinaldam Kigitovičam: 1.vieta matemātikas olimpiādē (sk. S.Granta), piedalījās arī valsts matemātikas olimpiādē, 2.vieta fizikas olimpiādē (sk. S.Granta), 3.vieta latviešu valodas olimpiādē (sk. I.Zilbere). Ģeogrāfijas olimpiādē (sk.I.Zariņa) komandā piedalījās Arta Zālīte un Kristers Lārmanis, iegūstot atzinību

Apes novada sākumskolas kombinētajā olimpiādē 1.vietu ieguva Kārlis Kalniņš un Anete Ronimois, 2.vietu – Agnete Esmeralda Lauce, 3.vietu – Egija Auziņa, atzinību – Valters Gustavs Pakalns. Skolēnus sagatavoja skolotājas V.Jaukule, S.Bauska, A.Palmbaha, I.Baumane.

Skatuves runas konkursā Alūksnes – Apes novadā Augstāko pakāpi ieguva Rauls Pakalns, Niks Judenkovs (I.Zilbere), 1.vietas  Kārlis Kalniņš, Liliāna Bernarte (sk. A.Palmbaha), Samanta Skuja, Emīlija Krecele (sk. I.Baumane), Rodrigo Saharovs (sk.S.Bauska), Marta Kalniņa, Miks Andersons, Karīna Zirdziņa un Alise Lūse (sk. I.Zilbere). Lepojamies, ka Niks Judenkovs ieguva Pirmās pakāpes diplomu Latgales reģiona skatuves runas konkursā.

Priecājamies, ka Alise Lūse un Ēriks Strazdiņš (sk.G.Ķelpa) veiksmīgi piedalījās Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas “Atklātā konkursa svešvalodās” neklātienes kārtā un saņēma  uzaicinājumu piedalīties konkursa klātienes kārtā. Arī Rinalds Kigitovičs (sk.S.Granta) pēc veiksmīgas RTU inženierzinātņu vidusskolas organizētās 6. atklātās inženierzinātņu olimpiādes neklātienes kārtas, piedalījās klātienē Rīgā. Arta Korobova (sk. I.Zilbere) ieguva atzinību Latviešu valodas aģentūras konkursā «Izstāsti man savu sapni!». R. Pakalna (sk. V.Jaukule) vizuālās mākslas darbs ievietots Satversmes tiesas rīkotā konkursa grāmatā. Karīna Zirdziņa, Arta Zālīte, Emīls Jāņkalns un Kristers Lārmanis (sk. G.Briede) ieguva 3.vietu  Alūksnes – Apes novada matemātikas konkursā «Matemātika – zinātņu karaliene». Megija Lukjanoviča (sk.L.Bukovska) ieguva fonda “Sibīrijas bērni” sacerējumu konkursā 2.vietu.

Svarīgs un grūts ir ikdienas mācību darbs. Īpaši lielu skolēnu, vecāku un skolotāju neatlaidību un pacietību prasīja attālinātās mācības. Taču neskatoties uz to, Agnete Esmeralda Lauce un Egija Auziņa pabeidza mācību gadu augstā līmenī. Mācību gadu optimālā līmenī beidza Rodrigo Saharovs, Adrians Antonovs, Beate Ketija Pilmane, Loreta Saharova, Ralfs Lukjanovičs, Megija Ziemiņa,  Džeida Ruta Alsvika, Miks Andersons, Marta Kalniņa, Rauls Pakalns, Emīls Elvis Krasnojarskis,  Arta Korobova, Emīls Jāņkalns, Karīna Zirdziņa, Alise Lūse, Kristers Skrastiņš, Kristers Elmanis, Kristers Lārmanis, Uvis Sproģis, Arta Zālīte, Jūlija Katrīna Celenberga, Žanete Jāņkalne, Rinalds Kigitovičs, Megija Lukjanoviča un Bella Agnija Vāciete. Divdesmit skolēni par savu ikdienas mācību darbu saņēma arī Apes novada domes naudas balvas.

Arī šogad čakli vācām makulatūru, PET pudeles un baterijas ZAAO gada akcijā “Dabai labu darīt!”. Savācām 12043 kg makulatūras, 1138 kg PET pudeles, 304 kg bateriju. Čaklākie makulatūras vācēji bija Vendija Saldaka (3021 kg), Marta Kalniņa (2046 kg) un Megija Ziemiņa (945 kg). Visvairāk PET pudeļu nodeva Marta Kalniņa (203 kg), Egija Auziņa (117 kg), un bateriju visvairāk savāca Rauls Pakalns (173,5 kg).

Visa mācību gada garumā aktīvi darbojās Skolēnu pašpārvalde, kas ir organizējusi un vadījusi skolas pasākumus. Aktīvākie ārpusstundu darbā bija Bella Agnija Vāciete,  Niks Judenkovs un Rauls Pakalns.

Daudz laika skolēni pavadīja kora un deju kolektīva “Kastanītis” mēģinājumos, gatavojoties pirmajām skatēm, lai tiktu uz Dziesmu un deju svētkiem, taču ārkārtas situācija valstī izmainīja arī šos plānus. Gatavosimies nākamajai vasarai, kas, cerēsim, būs labvēlīgāka skolu jaunatnei.

PALDIES VISIEM

         skolēniem, par ikdienas darbu, it īpaši attālināto mācību laikā, par dalību aktivitātēs visa mācību gada garumā;

skolotājiem, kas mācīja, konsultēja, uzklausīja, palīdzēja un mudināja skolēnus neapstāties, noticēt sev un gūt panākumus gan ikdienas mācību darbā klātienē, gan neklātienē, olimpiādēs, konkursos un sacensībās;

skolēnu vecākiem par LIELO atbalstu saviem bērniem, it īpaši attālināto mācību laikā, par līdzdalību mūsu skolas kopējās aktivitātēs!

Ir jūnijs. Tuvojas vasaras saulgrieži. Nākamais mācību gads sāksies ar lielām izmaiņām. Novēlu visiem – izbaudīt nesteidzīgumu vasarā, sasmelties spēku, nostiprināt veselību, atpūsties un ar jaunu enerģiju septembrī šķirsim vaļā mūsu skolas dzīves grāmatas jauno lappusi!

 

Līga Bukovska, direktores vietniece izglītības jomā

 


 

POPiela ’2020

 Sagaidot pavasari, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā notika sengaidītais muzikālais šovs POPIELA ’2020, kur uz skatuves kāpa  gan pašmāju, gan ārzemju dziedātāji  un grupas.

Sākot muzikālo ceļojumu, skatītājus pārsteidza skolotājas, ar savu priekšnesumu ”Pieci mazi kukainīši”.

Un nu lielā ballēšanās POPIELĀ varēja sākties! Uz balli aicināja 7. klase ar savu  dziesmu ”Balle Baložos”.

Par to, lai iegūtu dzīvē labus rezultātus, nākas pielikt pūles, nākas kāpt kalnā… – tā atzīst grupas ”Labvēlīgais tips” dziesmā ”Himalaji”, ko izpildīja 6. klase.

Bet jautru smaidu izraisīja 8. klases atveidotais  atraktīvais vīrs Koļa  dziesmā ”Čemodāns”.

Kaut ārā pelēks, bet skolas zālē valda sniegots prieks, ko atnesa Bermundu divstūris ar dziesmu ”Sniega pikas”, ko atveidoja Emīls un  Roberts no 7. klases.

Tad 9. klase skatītājus priecēja ar grupas ”Labvēlīgais tips” dziesmu ”Frāzes”.

 Un tad uz skatuves kāpa īsti reāli ”Mixeri” no Latvijas- kārtīgi, jautri dejojot pieteica 8. klase dziesmā ”Esi reāls!”

Paši jaunākie, piektklasnieki, atveidoja grupas ”Sīpoli” dziesmu ”Mammu, es gribu!”  un visus iepriecināja ar Latgales dāmu pops dziesmu ”Buča”.

Neizpalika arī mākslinieki no Eirovīzija, kas plūkuši laurus uz dažādām skatuvēm – Vera Serdjučka ar dziesmu ”Dancing Laša Tumbai”. Arī pie mums viņi neizpalika bez vētrainiem aplausiem – Raulam (6.kl.) un viņa dejotājām (Alisei un Martai).

Populārā aktiera  Andra Bērziņa šlāgeraptaujas favorītdziesmu ”Es šonakt sēdēšu uz jumta”, attēloja  Niks Judenkovs (8.klase).

Pēc romantiskās pasēdēšanas uz jumta, uz skatuves brāzās mākslinieki  no grupas ”Queen” ar roķīgo dziesmu ”We will rock you”, izpelnoties skaļus applausus.

Tālu ceļu mērojuši arī mākslinieki ar dziesmu ”7H Element”, ko izpildīja Alise un Arta.

Kā pēdējie savu sniegumu rādīja popmūziķi ar dziesmu ”Break my Stride”  7.klases sniegumā (solists Emīls Jāņkalns).

Tad pie darba ķērās kompetentā žūrija: absolvente Ance Pakalne, skolas direktore Ieva Zariņa un skolas tehniskais direktors  Andrejs Puļļa.

Ar saldām balvām un diplomiem tika apbalvoti :

3.vieta: * ”Break my Stride”  (7.kl.)

              * ”We will rock you” grups Queen (9.kl.)

              * 7H Element  (8.kl.)

2.vieta: *”Vasarsraibumiņi”  (6.kl.-Rauls Pakalns)

               * ”Čemodāns”, Koļa (8.kl.)

1.vieta: * ”Esi reāls”, grupa Mixeri  (8.kl.)

              * ”Himalaji”, grupa Labvēlīgais tips, (6.kl.)

Grand Prix : Vera Serdjučka –atveidoja Rauls Pakalns.

Bet īpašās žūrijas specbalvas  saņēma:

no direktores: Latgales dāmu pops (5.kl.)

                            Queen (9.kl.)

                            Bermundu divstūris (Emīls, Roberts)

no Ances: ”Esi reāls”, grupa Mixeri (8.kl)

no skolas saimnieka: ”Es šonakt sēdēšu uz jumta” (Niks Judenkovs)

Dāvanu pārsteigumu sarūpējušas bija  arī skolēnu māmiņu kluba pārstāves – Žanetes un Alises mammas.

Noslēgumā – paldies par jauko, saturīgi pavadīto vakaru gan skolēni, gan vecāki teica virsvadītājai, skolotājai Dagnijai Pakalnei.

Visu vēroja un vērtēja – skolas saimnieks, tehniskais direktors Andrejs  Puļļa

 

 


 

Mācību ekskursija

26.februārī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 8. un 9. klases skolēni Cēsīs apmeklēja Vidzemes inovāciju nedēļas izstādi. Izstādē varēja iepazīties ar dažādu biomateriālu izmantošanu jaunu preču un produktu radīšanā. Eiropas reģioni ir daudzveidīgi ekonomikas, ekoloģijas un kultūras izpratnē. Šajās vietās iekļaujas liels daudzums ekosistēmu un resursu, un bioekonomika sniedz lauku nodarbinātības un ilgtspējīgas izaugsmes iespējas.

Skolēniem bija interesanti iepazīties ar dažādu valstu pieredzi šajā jomā. Nevarējām iedomāties, ka kleitas var radīt no piena. Vācijas uzņēmumi ir uzsākuši piena proteīna kazeīna lietošanu tekstila šķiedru un apģērbu ražošanā. Austrijā kleitas ražo no koka! Latvijā daudz izmanto skujkokus, piemēram, priežu čiekuru sukādes, konfektes no egļu skujām, matu sukas ar mežacūku sariem. Gidi mūs pārsteidza ar neskaitāmiem jauniem izgudrojumiem. Pēc izstādes apmeklējuma apskatījām varenās Ērgļu jeb Ērģeļu klintis Gaujas malā, kuras sniedza priekšstatu par ģeogrāfijas stundās apgūto.

Ieva Zariņa, skolas direktore

 


 

Skolas florbola turnīrs

 

26. februārī mūsu skolā norisinājās florbola turnīrs starp klasēm. Kopā piedalījās 6 komandas, katrā komandā bija nozīmēts viens kapteinis, kuram bija jānokomplektē sava komanda ar četriem spēlētājiem. Turnīrs izvērtās ļoti interesants, jo visas komandas bija gana līdzīgas un spējīgas cīnīties par uzvaru. Pirmās trīs vietas tika apbalvotas ar medaļām un diplomiem, savukārt 4.-6.vieta ar diplomiem.

Šis turnīrs deva iespēju skolēniem pilnveidoties, kļūt saliedētākiem un galu galā kādam arī gūt jaunu pieredzi izjūtot sacensību garšu – kā uzvaras, tā arī rūgtuma un vilšanās mirkļus.

Paldies skolas vadībai, kas atbalstīja šo ideju un deva iespēju to realizēt. Paldies visiem, kuri piedalījās un atbalsta skolas dzīvi!


Sporta skolotājs Oskars Laucis

 

 


 

Piedalīšanās monumentāla mākslas darba veidošanā

 

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 5.-9.klašu skolēniem novembra mēnesī notika meistarklase tamborēšanā, kuru vadīja māksliniece Daina Taimiņa. Viņa ir arī matemātikas profesore Kornela Universitātē ( ASV). Divdesmit gadu garumā Daina Taimiņa izmanto tamborēšanu, lai skaidrotu hiperboliskās telpas saviem studentiem universitātē. Viņas ideja, veidot monumentālu kopdarbu tamborēšanas tehnikā, radīja interesi mūsu skolas meitenēm un mājturības skolotājai Ingai Baumanei. Domājot par ilgtspējību nākotnē, šie koraļļi tiks veidoti no dažādiem materiāliem. Mūsu skolnieces tos veidoja tamborēšanas tehnikā no dzijas. Vairākus mēnešus 5.-9.klases 20 skolnieces skolotājas Ingas vadībā ar lielu aizrautību uzbūra  dažādu formu un krāsu  koraļļus.

Paldies  Artas Korobovas mammai, kura arī iesaistījās koraļļu veidošanā.

 Pavisam tika notamborēti vairāk nekā 50 koraļļi, un  koraļļu izstādi varēja aplūkot mūsu skolas vestibilā.

21. februārī koraļļi aizceļoja uz Rīgu. Mūsu gatavotie koraļļi tiks izstādīti kopdarbā ar citu skolu audzēkņu un dažādu cilvēku grupu darbiem Rīgas Starptautiskās Laikmetīgās mākslas biennāles otrajā izstādē (RIBOCA2).

Paldies meitenēm par nopietno darbu, paldies skolotājai Ingai Baumanei par skolēnu motivēšanu, paldies māksliniecei Dainai Taimiņai par ideju un iespēju Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolai piedalīties mākslas darba tapšanā!

Ieva Zariņa,

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktore

 


 

DZIMTĀS  VALODAS  DIENA

 Valoda ir cilvēka identitātes pazīme. Valoda ir domāšana, domāšana – sevis apzināšana par personību.

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā jau rudenī skolēni, kas vēlējās, izteica sevi radošā darbā „Izstāsti man savu sapni!”, ko rīkoja Latviešu valodas aģentūra. Konkursā piedalījās 4 skolēni – Džeida Ruta Alsvika (6.kl.), Arta Korobova, Alise Lūse, Karīna Zirdziņa (7.kl.).  Par laureāti kļuva Arta Korobova, kas saņēma Latviešu valodas aģentūras uzaicinājumu piedalīties dzimtās valodas dienas pasākumā Rīgā Latviešu biedrības namā.

21.februārī kopā ar Artu un meitenes vecvecākiem devāmies uz Rīgu.  Svinīgo pasākumu atklāja Latviešu valodas aģentūras direktors Jānis Valdmanis, uzsverot, ka ikvienam cilvēkam ir svarīgas divas lietas dzīvē – saknes un spārni. Saknes, kas tevi notur pie dzimtās zemes un valodas, bet spārni ļauj pacelties sev pāri, lai ieraudzītu apvāršņus. Apsveikuma vārdus konkursa dalībniekiem teica Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis, iedvesmojot jaunos autorus un māksliniekus ik dienā saskatīt, sadzirdēt sev apkārt skaisto.

Svētku uzrunām sekoja literārā kompozīcija – skolēnu radošo darbu fragmentus lasīja Latvijas Nacionālā teātra aktieri Agnese Cīrule un Jēkabs Reinis. Tajos bija dzirdamas gan bērnišķīgi skaistas nākotnes nodomu atklāsmes, gan dziļa smeldze īstenot savu sapni ģimenē – vēlme būt visiem kopā, atgriezt veselību mammai vai tētim. Tāpat gaišākas notis iezīmēja spēja saskatīt sev skaisto apkārt dabā.

Skolēnu radošos darbus vērtēja žūrijas komisija:

 • Silvija Tretjakova – Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja
 • Baiba Moļņika – UNESCO LNK ģenerālsekretāre
 • Valdis Rūmnieks – rakstnieks
 • Linda Lošina – māksliniece
 • Velga Līcīte – Meldere – Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja

Žūrijas komisijas locekļi izteica atzinīgus vārdus par pasākumu kopumā. Konkursā pavisam piedalījās 1234 dalībnieki gan no Latvijas, gan latviešu skolām ārzemēs, tai skaitā 693 bija literārie darbi (pārējie – vizuālā māksla).

Konkursa laureāti bija 72 skolēni ( gan literāro darbu, gan vizuālās mākslas).  Starp šiem labākajiem ir arī mūsu skolas 7. klases skolniece Arta Korobova, kas ieguva atzinību. Uzvarētāji saņēma goda rakstus un skaistas dāvanas – grāmatas.

Pēc balvu saņemšanas klātesošos priecēja muzikāls priekšnesums grupas „Bur mani” izpildījumā, un nobeigumā krāsainus sapņus visiem uzbūra burvju mākslinieks Dante Pecolli.

Ar patīkamām noskaņām sirdī braucām mājup. Pelēcīgās ziemas dienas drūmumu centās izkliedēt Artas rakstītās pavasarīgās noskaņas. Lūk, neliels fragments no Artas darba „Mans sapnis – pavasaris”.

 „… un tad es domāju – kā būtu, ja es izsapņotu pavasari? Iztēlē uzburu dārzus, tikko izdīgušo zāli, neaizsargātu un trauslu, baltus un maigi rozā ziedus – visu to brīnišķo dabu, kas iekrāsojusies vieglos pasteļtoņos. Izslāpusi cīruļdziesma steidz vēstīt par pavasari.

Es to sapņoju, jo mana sirds tā ilgojas pēc sārta lazdas zieda, pēc zilām debesīm bez tumšiem negaisa mākoņiem! Es baidos, ka vienā naktī sniegs aizputinās manas takas un manus sapņus neviens nepamanīs, baidos pamosties no sava sapņa!

  Pavasari, dabā un dzīvē, es ilgojos pēc tevis!”

 

Ilze Zilbere,

latviešu valodas un literatūras skolotāja

 


 

Esi sveicināts, Žurkas gads – 2020!

31.janvāra pēcpusdienā  skolas zālē pulcējās 5.klases skolēni un viņu vecāki uz kopīgu pasākumu “Esi sveicināts, Žurkas gads!”. 5.klases skolēni ir Žurkas gadā dzimuši un 2020.gads ir viņu gads!

Šī mācību gada pirmo semestri 5.klase uzsāka ar citu audzinātāju – skolotāju Līgu. Bija jāiepazīstas vienam ar otru un kopā jāveic dažādi darbiņi, jāgatavojas un jāpiedalās skolas pasākumos, tāpēc atcerējāmies kopīgos klases un skolas pasākumus pirmajā pusgadā, noskatoties foto bilžu kaleidoskopu.

Adriana mamma Zane bija sagatavojusi interesantu informāciju par žurkām! Klases audzinātāja bija sagatavojusi konkursu ģimeņu komandām, kur bija nepieciešama erudīcija, asprātība un sadarbība. Konkursa uzdevumi raiti nomainīja viens otru, skanēja smiekli, uzmundrinājumi. Protams bija arī vietas un balvas, bet svarīgākais bija ģimeņu komandu kopīgi paveiktais.

Vakarā gaitā notika dažādas spēles un aktivitātes. Starplaikos baudījām cienastiem bagāto galdu. Laiks paskrēja ātri. Liels paldies  Loretas, Adriana, Ralfa, Tomasa, Megijas mammām (arī Megijas vecākajai māsai)  par interesanti pavadīto laiku kopā ar bērniem!

5.klases audzinātāja Līga Bukovska

 


 

Galda spēļu turnīrs

Ziemas brīvlaikā, 3.janvārī, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā notika Galda spēļu turnīrs. Šīs spēles organizēja vecāki no skolas padomes. Prieks par jauniešiem un bērniem, kuri šo brīvdienu pavadīja kopīgi, spēlējot dambreti, tenisu, novusu, hokeju un “Saliec 4!”. Jaunākie bērni vairāk spēlēja „Saliec 4”, kā arī dambreti un galda hokeju. Starp jauniešiem spraigas spēles izvērsās, spēlējot tenisu un novusu. Katrs dalībnieks saņēma veselīgu salduma batoniņu, savukārt uzvarētāji – nelielas balvas.

Paldies bērniem par atsaucību un ieinteresētību!

Vecāku padomes pārstāve Sanita Sproģe


Ziemassvētki  Ojāra  Vācieša  Gaujienas  pamatskolā

          „Nāc, Ziemassvētku nakts, un aizdedz gaišas sveces,

            Lai egles zaros balti sapņi snieg!”

           

Šādās baltās, mierpilnās noskaņās Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā tika sagaidīti Ziemassvētki.  Pasākums 19.decembrī rīta pusē pulcēja kopā skolēnus, viņu vecākus un draugus, viesus, skolotājus, lai visi kopīgi atskatītos uz padarīto darba cēlienu un svinētu svētkus. Uzrunā skolas direktore Ieva Zariņa sveica visus klātesošos, novēlot dvēseles mieru un baltumu ikvienam, vienalga – kādus laika apstākļus arī decembris mums šogad grib parādīt. Varam lepoties, jo optimālā līmenī 1.semestri beiguši daudz skolēnu, tie tika sveikti ar skolas pateicības rakstiem un dāvanām. Pasākuma 1.daļā skanēja dziesmas skolas kora un ansambļu izpildījumā, dzejas priekšnesumi.

Koncerta 2.daļā skolēni sniedza vienotu dramatizētu uzvedumu „Gaismas uzvara pār tumsu”. 8.klases skolēni iejutās rūķu lomās, lai palīdzētu meža labajai burvei atrast gaismu. 5.klases skolēni gaismas avotu atrada Ziemassvētku jampadracī, lai prieks aizdegtu pirmo sveci Adventes vainagā. 6.klases skolēni meklēja brīnumu, kuram ikviens notic kaut reizi gadā, tādējādi aizdedzot otro Adventes sveci, 7.klases skolēni svinēja svētkus laimīgā ģimenes lokā, lai atnestu gaismu trešajai Adventes svecei, bet 9.klases skolēni griezās brīnišķīgā sniegpārslu dejā, no kuras tika dota gaisma ceturtajai Adventes svecei. Un tad jau neviens vairs nebija noskumis, nebija tumsa gaismu apēdusi, bet visi kopā varējām laimīgi apliecināt gaismas uzvaru pār tumsu.

Nobeigumā uz rūķu kāzām klātesošos aizveda skolas dramatiskais pulciņš skaistā dziesmu spēlē.

Ziemassvētku laiks ir arī dāvanu laiks. Paldies Apes novada domei par sarūpētajām saldumu paciņām un uzņēmumam „Very Berry” par dāvināto veselīgo dzērveņu sulu skolēniem!

            Lai gaišs un laimīgs mums visiem Jaunais gads!

Skolotāja Ilze Zilbere


Iepazīstam profesijas

30.oktobrī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 1. -4.klases skolēni iepazina ugunsdzēsēja profesiju. Karjeras pasākums notika projekta Nr: 8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Mēs apmeklējām VUGD Smiltenes posteni.  Mūs laipni sagaidīja posteņa komandieris Renārs Žeļezkins. Viņš  pastāstīja par ugunsdzēsēju darba ikdienu. Iepazinām ugunsdzēsēju darba specifiku, vidi. Aplūkojām VUGD Smiltenes posteņa telpas, nepieciešamo aprīkojumu un tehnoloģijas.  Redzējām, kas atrodas ugunsdzēsēju mašīnās, pabijām telpās, kur mazgā un žāvē ūdens šļūtenes, trenažieru zālē.  Pabijām arī tornī, kur pavērās skaists skats uz Smilteni.

Skolēniem R. Žeļezkins pastāstīja par ugunsdrošību un kā rīkoties bīstamās situācijās. Uzzinājām, ka ugunsdzēsēja glābēja profesijai nepieciešama vidējā izglītība. Pēc tam jāmācās  Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā. Ugunsdzēsējiem ir jābūt ļoti labi fiziski sagatavotiem.

Bērni uzdeva arī dažādus jautājumus, kas viņus interesēja.

Liels paldies šīs profesijas pārstāvjiem, kas ne tikai dzēš ugunsgrēkus, bet dodas glābt cilvēkus un dzīvniekus, kas nonākuši nelaimē.

Diena bija izdevusies un interesanta!

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas sākumskolas skolotājas


 

Ojāra Vācieša daiļradei veltītais skatuves runas konkurss

Tev no burta uz burtu

Jālec ar acīm,

Bet rūķi ir mazi –

Tiem jālec abām kājām.

( O. Vācietis )

Šogad Apes novada 1. – 4.klases skatuves runas konkursa dalībniekus Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā sagaidīja rūķi. Konkursā piedalījās daiļrunātāji no Trapenes sākumskolas, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas un Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas. Bijām ļoti priecīgi par kuplo dalībnieku skaitu un viņu jauko sniegumu!

Konkursa žūrijai – Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktorei Ievai Zariņai, skolotājiem Lūcijai Kapačai un Andrejam Puļļam, Gaujienas TIC vadītājai Sanitai Sproģei – bija sarežģīts uzdevums izvērtēt dalībnieku sniegumu.

       Skatuves runas konkursa rezultāti:

1.-2.klašu grupā:

1.vieta – Kristo Kaktiņš ( D. Ozoliņa Apes vidusskola, skolotāja Alda Liepiņa)

             Elvis Jakovļevs ( D. Ozoliņa Apes vidusskola, skolotāja Alda Liepiņa)

2.vieta – Kārlis Kalniņš ( O. Vācieša Gaujienas pamatskola, skolotāja Aija Palmbaha)

3.vieta – Enja Lazdiņa ( O. Vācieša Gaujienas pamatskola, skolotāja Aija Palmbaha)

              Jasmīna Kazaka ( D. Ozoliņa Apes vidusskola, skolotāja Aiva Zaķe)

Atzinība – Enija Bitniece ( O. Vācieša Gaujienas pamatskola, skolotāja Aija Palmbaha)

3.-4.klašu grupā:

1.vieta – Tomass Gustavs Celenbergs ( D. Ozoliņa Apes vidusskola, skolotāja Rūta Rateniece)

            Rodrigo Saharovs ( O. Vācieša Gaujienas pamatskola, skolotāja Sarmīte Bauska)

2.vieta – Emīlija Krecele ( O. Vācieša Gaujienas pamatskola, skolotāja Inga Baumane)

             Annija Strauta ( D. Ozoliņa Apes vidusskola, skolotāja Līvija Karro)

3.vieta – Samanta Skuja (O. Vācieša Gaujienas pamatskola, skolotāja Inga Baumane)

             Egija Auziņa ( O. Vācieša Gaujienas pamatskola, skolotāja Sarmīte Bauska)

Atzinība – Ance Ābolkalne ( D. Ozoliņa Apes vidusskola, skolotāja Līvija Karro)

              Emīls Jurka ( D. Ozoliņa Apes vidusskola, skolotāja Rūta Rateniece)

Paldies visiem konkursa dalībniekiem un viņu skolotājiem, žūrijai par ieguldīto darbu! Paldies skolotājām Vizbulītei Jaukulei par diplomu sagatavošanu un Dagnijai Pakalnei par muzikālajām aktivitātēm konkursa dalībniekiem! Īpašs paldies SIA Very Berry par veselīgo balvu sponsorēšanu!

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas sākumskolas skolotājas

 


Mums ticis viszilākais ezers

Un rudākais rudzu lauks.

Visbaltākā bērzu birze,

Vismelnākais rupjmaizes klaips.

Un tieši Latvijai ticis

Vissvētākais debesu jums,

Jo savu visskaistāko zemi

Dievs ir atdevis mums.

                          /L.Vāczemnieks/

15.novembrī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā tika svinēta Latvijas valsts 101.dzimšanas diena ar kocertstāstu- veltītu Brīvības cīņu simtgadei.

Koncertuzveduma četru daļu laikā izdzīvojām līdzi kādas latviešu ģimenes stāstam no Latvijas valsts dibināšanas, aizstāvēšanas līdz brīvības iegūšanai.

1918.gada 19.novembrī ģimene – tēvs (skolotājs Oskars Laucis), māte (skolotāja Aija Palmbaha), dēls (8.klases skolēns Niks Judenkovs) un meita (7.klases skolniece Alise Lūse) lasa laikrakstos “Baltijas Ziņas” un “Baltijas Vēstnesis”, ka “klusi, lēni, tikko nojaušami kā pēc garas, tumšas nakts vakar, 1918.gada 18.novembrī, plkst. 4 vakarā tika pasludināta brīvā, neatkarīgā, apvienotā Latvija! Latvieti, iegaumē šo datumu un iekal neizdzēšami to savā atmiņā! Tavi dēli atzina savu pašnoteikšanos – nodibināja Latvijas brīvvalsti. Tā ir tava otrā dzimšanas diena, sirmā latvju tauta!”

No vārda, idejas – Latvija bija tapusi Latvijas valsts.

1.-4.klašu koris paspilgtina šo brīdi ar dziesmām “Skaista mana tēvu zeme” un “Daudz laimes, Latvija!”.

Taču jau pēc nepilna mēneša ģimene izlasa “Baltijas Vēstnesī” Pagaidu valdības uzsaukumu: “Latvijas pilsoņi! Tie, kuri stāvat par Latvijas valsti un savas tautas nākotni, kuriem brīvība un neatkarīga pilsoņa nosaukums  dārgāks par visu, kura lepnums ir tik liels, lai ar ieročiem rokās sargātu savas tiesības, stājieties karaspēku rindās, ko organizē Latvijas Pagaidu valdība!

Tie, kuri ielaužas mūsu zemē ar varu – ir jāizdzen ar varu! Pie ieročiem! Visi ap Pagaidu valdību un brīvās Latvijas karogu! Lai dzīvo Latvijas valsts!”

No austrumiem jaunizveidotajā Latvijas valstī iebruka lielinieku armija, un tēvs atvadās no savas ģimenes, lai pievienotos Kalpakiešu bataljonam, kura sastāvā bija arī septiņi novadnieki no Gaujienas.

Skolēnu  – Martas Kalniņas, Džeidas Alsvikas, Bellas Agnijas Vācietes, Raula Pakalna, Rinalda Kigitoviča, Kristera Skrastiņa, Karīnas Zirdziņas, Artas Korobovas un Artas Zālītes – stāstījums un dokumentāli filmas kadri parāda, ka cīņas ar lieliniekiem ir smagas, sabiedrotajiem – vāciešiem parādās savi mērķi, kā rezultātā Latvijā ir trīs valdības: K.Ulmaņa Pagaidu valdība, A.Niedras vācu valdība un P.Stučkas lielinieku valdība.

Cīņu atelpā karavīri dziedāja. Ar dziesmu “Vienīgā”  mums karavīru atelpas brīdi  parādīja arī mūzikas skolotāja Dagnija Pakalne un 8.klases skolēni Niks Judenkovs un Kristers Lārmanis.

Pēc Rīgas atbrīvošanas no lieliniekiem vācu landesvērs un Dzelzs divīzija uzbrūk Cēsīm, lai iznīcinātu Jorģa Zemitāna Ziemeļlatvijas brigādi un igauņu karaspēku.

Nu arī dēls atstāj māti un māsu, lai stātos Cēsu pulka Skolnieku rotā, lai palīdzētu tēviem nosargāt Cēsis. 8.klases skolēni  – Kristers Lārmanis, Kristers Elmanis, Niks Judenkovs, Uvis Sproģis, Džeims Bukoveckis un Kristers Pētersons – iepazīstina ar Cēsu kauju norisi, ko papildina filmas kadri. Visus koncerta klātesošos uzrunā 8.klases zēnu izpildītā dziesma “Ardievu, meitenes!”, jo arī Skolnieku rotas zēni starp smagajām cīņām dziedāja.

Cēsu kaujas uzvarētas. Latviešiem ir skaidrs, ka īstā un vienīgā valdība, kas aizstāv viņu intereses ir K.Ulmaņa Pagaidu valdība. Māte un meita saņem vēstules no tēva un brāļa, priecājas, ka abi ir dzīvi, tik nesaprot, kāpēc nenāk mājās.

Filmas kadri par Bermontiādi liek saprast mātei un meitai, ka ir pienācis laiks arī viņām doties palīgā aizstāvēt Rīgu.

Skolēnu – Raula Pakalna, Mika Andersona, Emīla Jāņkalna, Roberta Gurova, Kristera Skrastiņa, Rinalda Kigitoviča, Nika Judenkova, Alises Lūses un skolotāju Oskara Lauča un Aijas Palmbahas – vēstījums skatītājiem parāda latviešu uzvaru pār bermontiešiem Rīgā. Uzvara.

Emocionālās sajūtas papildina ansamblis ar dziesmu “Baltais solījums”, 5.-9.klašu koris ar dziesmām “Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas” un “Tu esi Latvija”.

Tēvs svinīgi nodod sarkanbaltsarkano karogu dēlam:

“Savu karogu, dēls, tev es nododu:

Ņem viņu un nes to tālāku,

Kā latvim klājas.

Lai vienmēr paliktu balts un tīrs

Tas mums par slavu!

Dēls, nes to ar godu kā goda vīrs

Caur  dzīvi savu!”

Kas bija 628 cerību rīti?

628 dienas ilga Brīvības cīņas.

Tie bija 628 cerību rīti līdz Brīvībai.

Tās bija 628 ticības dienas sev un savai valstij.

Tās bija 628 dienas no vārda – Latvija  līdz piepildījumam – Latvijas valsts.

“Maza mana tēvu zeme – divu plaukstu platumā” dzied 1.-4.klašu koris, bet tajā ir tik daudz skaistu pilsētu – Kuldīga, Saldus, Viļaka, Talsi, Smiltene, Valka, Bauska, Madona, Gulbene, Ainaži, Rīga, un

“tur, kur ābeles maijā ap mājām

kā strīpainas šalles apvijas,

tur ir Latvija,

tur ir Latvija,

tur ir Latvija –

tur

Dievs vismīļāk debesīs sauli tur-“.

Kā kulminācija skan dziesma “Svētī debesīs šo zemi!”.

 Koncertstāsts bija mūsu skolas skolēnu un skolotāju kopdarbs. Paldies visiem, kas piedalījās valsts svētku  nedēļas aktivitātēs! Milzīgs paldies mūsu mūzikas skolotājai Dagnijai Pakalnei un mūsu absolventei Ancei Pakalnei par ieguldīto darbu un sirdi šajā koncertuzvedumā!

 Paldies visiem mūsu pasākumā klātesošajiem – vecākiem, vecvecākiem, absolventiem, viesiem! Paldies par Jūsu sirsnīgajiem un atzinīgajiem vārdiem mūsu kopdarbam! Īpašs paldies Sanitai Sproģei un Dacei Paiķenai par pasākuma iemūžināšanu!

Saules mūžu Latvijai!

Koncertuzveduma autore – vēstures skolotāja Līga Bukovska

Foto: Sanita Sproģe


 

No 10.-16.novembrim mūsu skolas 4 skolnieces un skolotājas Vizbulīte Jaukule un Gunita Ķelpa devās uz Dardas pamatskolu Horvātijā, lai pārstāvētu skolu un Latviju Erasmus+ projekta “DACMU” daudzveidīgajās aktivitātēs.

Vizītes galvenie mērķi bija paaugstināt projektā iesaistīto skolēnu zināšanas par horvātu zemi un kultūru, iepazīt horvātu kultūras mantojumu – mūziku, dejas, dabu un ēdienu, veicināt sadarbību starp projekta dalībvalstīm – Horvātiju, Latviju, Portugāli, Spāniju, Itāliju un Kipru, veicināt nelabvēļīgās situācijās esošu bērnu iekļaušanu sabiedrībā, iedrošināt skolēnus mācīties un lietot svešvalodas.

 Visu nedēļu meitenes – Jūlija Katrīna Celenberga, Zanda Allika, Megija Lukjanoviča un Žanete Jāņkalne – dzīvoja horvātu ģimenēs. Tas nozīmē, ka viņām izdevās iepazīt horvātu dzīvesveidu, vērtības, kultūru, valodu, kā arī sniegt informāciju par mūsu Latviju.

Mobilitātes galvenā tēma “Horvātijas kultūras mantojums” vijās cauri visām aktivitātēm.

Pirmdien no galvaspilsētas Zagrebas devāmies uz skaisto Plitvices ezeru nacionālo parku. Lai arī laikapstākļi mūs nelutināja, mums izdevās izbaudīt šo unikālo dabas parku ar neskaitāmiem ezeriem un ūdenskritumiem. Vēlā vakarā ieradāmies Dardā .

Otrdien visi projekta dalībnieki iepazinās ar skolu, vēroja Dardas skolēnu sagatavotās prezentācijas par Horvātiju, tās ievērojamākajiem cilvēkiem, izgudrojumiem. Mūs priecēja arī neliels muzikāls koncerts. Tālāk sekoja ‘ledus laušanas’ jeb iepazīšanās aktivitātes un horvātu deju mācīšanās, kas nemaz nebija viegli. Savukārt horvātu valodas stunda nemaz nešķita tik grūta, jo tajā varēja rast nelielu līdzību ar krievu valodu. Klausījāmies arī portugāļu partneru prezentāciju par viņu valsti un skolu.  Skolotājas tika iepazīstinātas ar Horvātijas izglītības sistēmu un mācību procesa organizēšanu skolā, kas mazliet atšķiras no Latvijas. Pamatskolu horvātu skolēni beidz 8.klasē, stundas ir 45 minūtes garas un vērtēšanas sistēma ir 5 ballu sistēmā. Vēl tikām informēti par bērnu ar īpašām vajadzībām apmācību šajā skolā.

Nākošajā dienā devāmies uz Baranjas etnogrāfisko muzeju iepazīt horvātu vēsturi, darba tikumu, senos amatus un piedalījāmies 2 praktiskās nodarbībās. Vēl apmeklējām “Kopački Rit” dabas parku. Pēcpusdienā skolēni apmeklēja sporta centru, savukārt skolotājas devās iepazīt Vučedolu kultūru interaktīvā muzejā. Ļoti emocionāls bija pilsētas Vukovaras apmeklējums, kas nesenajā Horvātijas karā 1991.gadā tika iznīcināta. Klausījāmies horvātu skolotāju atmiņu stāstus par šo laiku un tas tiešām bija aizkustinoši.

Ceturtdien skolēni aktīvi un radoši darbojās darbnīcās – taisot kaklarotas un grāmatzīmes izmantojot horvātu vecos burtus, un dizainējot savus tautu tērpus no papīra. Un tad jau laiks iepazīt Itāliju un Latviju. Ar filmiņu un prezentāciju palīdzību mēs stāstījām par Latviju, savu novadu un skolu, mācījām dziesmu “Seši mazi bundzinieki”, kopā gatavojām latviskās piespraudes un stāstījām, kāpēc mēs tās nēsājam visu novembra mēnesi un uzstāšanās beigās visus cienājām ar Laimas konfektēm. Bijām priecīgas saņemt labas atsauksmes par paveikto. Pēcpusdienā devāmies iepazīt šī reģiona centru – Osijeku.

Vizītes pēdējā diena sportiska – izmēģinājām senos sporta veidus. Meitenes ar savām komandām ieguva labus rezultātus. Jauki bija tas, ka komandās tika iekļauti šīs skolas bērni ar īpašām vajadzībām. Diena turpinājās ar iepirkumu maisiņu apgleznošanu, ko meitenes uzdāvināja skolotājām un virtuālu Spānijas un Kipras iepazīšanu. Skolotājas vēl apmeklēja autisma un speciālās izglītības centrus Osijekā. Diena noslēdzās ar atvadu koncertu, vecāku gatavotiem tradicionāliem ēdieniem, dejām un dziesmām.

Šis brauciens noteikti bija ļoti vērtīgs ikvienai no mums. Iegūta jauna pieredze, izbaudīta horvātu viesmīlība un iepazīts horvātu bagātais kultūras mantojums, izmantotas un uzlabotas svešvalodu zināšanas, iegūti jauni draugi.

Tagad rūpīgi jāpilda nākošie projekta uzdevumi un jāgatavojas nākošajai mobilitātei martā Portugālē, kā arī ārzemju viesu uzņemšanai pie mums Gaujienā jau maijā.

Projekta koordinatore Gunita Ķelpa


 

13.novembrī Ojāram Vācietim 86. Sveces pie dzejnieka pieminekļa, atceres brīdis skolas zālē, kurā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas saimi uzrunāja latviešu valodas skolotāja Ilze Zilbere, skan dziesmas un dzeja.

  

 

11.novembrī pirms 100 gadiem Rīgā skanēja baznīcu zvani, kas vēstīja par bermontiešu sakāvi galvaspilsētā. 11. novembris kļuva par Lāčplēša dienu, jo par Lāčplēšiem tika nodēvēti vīri, kas bija ticējuši sev, un veiksmīgi aizstāvējuši savu dzimteni. Tika nodibināts Lāčplēša Kara ordenis.

Skolas zālē pulcējās visa skolas saime uz izzinošu un reizē piemiņas pasākumu par godu Lāčplēšiem. 9.klases skolēni Bella Agnija Vāciete un Rinalds Kigitovičs klātesošos prezentācijā iepazīstināja ar informāciju par Lāčplēša Kara ordeņa rašanos, tā statūtu sarakstīšanu, par ordeņa trīs šķirām, par ordeņa pasniegšanas svinīgo ceremoniju, par LKO kavalieru privilēģijām. Pirmos ordeņus saņēma tieši karavīri (godinot tieši karavīru veikumu karā)  jau 1920.gadā. Astoņu gadu laikā tika piešķirti 2144 Lāčplēša Kara ordeņi. Īpašs stāsts bija par trīs vienīgajām  sievietēm, kas saņēma LKO trešo šķiru. Tāpat visi klātesošie tika iepazīstināti ar 16 gaujieniešiem – LKO kavalieriem, viņu ordeņu saņemšanas gadu un īsu vēstījumu, par ko tika piešķirts ordenis. Tā tika papildinātas Gaujienas skolēnu zināšanas par šo svarīgo dienu un notikumiem pirms 100 gadiem.

Kā katru gadu, krēslai iestājoties, sākās lāpu gājiens no mūsu skolas. Mūsu gājienam pievienojās pagasta cilvēki, un visi devāmies uz mūsu Lāčplēšu atdusas vietām Gaujienas kapos. Pie kapu kopiņām tika noliktas svecītes un ziedi, kā mūsu pateicība par iespēju dzīvot savā brīvā valstī – Latvijā.

Vēstures skolotāja Līga Bukovska


 

Lai audzinātu Latvijas jaunatni patriotisma garā – uzticīgu savai valstij, par godu Lāčplēša dienai, 11. novembrī Grundzālē notika orientēšanās sacensības “Grundzāles nakts”. Sacensībās piedalījās 60 dalībnieki. Šoreiz dažos kontrolpunktos bija uzdevums ar jautājumiem un trijiem atbilžu variantiem par Latvijas valsts vēsturi.
Šajās sacensībās piedalījās arī sportisti no mūsu skolas:
Rezultāti:
S-15 grupā Marta Kalniņa 1.vieta
V-15 grupā Roberts Gurovs 5.vieta
V-18 grupā Uvis Sproģis 2.vieta
V-18 grupā Kristers Lārmanis 3.vieta

Informāciju sagatavoja S.Sproģe


9.oktobrī norisinājās starpskolu futbola sacensības “Grundzāles izaicinājums”, kurā dalību ņēma arī mūsu skolas puišu komanda, kurā pārliecinoši izcīnīja 1.vietu. Turnīrā piedalījās 6 komandas, katrā grupā tika iedalītas 3 komandas, savu apakšgrupu mūsu skolas puiši uzvarēja un arī nedz pusfinālā, nedz finālā neļāva nevienai citas skolas komandai sevi uzvarēt, kas rezultātā ļāva svinēt pārliecinošas uzvaras pār citu skolu komandām.

Mūsu puiši rādīja ļoti cienījamu sniegumu individuālajā meistarībā kā arī komandas taktiskajā spēlē, kas visa turnīra garumā tā arī neļāva ne reizi pārspēt mūsu vārtu vīru un komandas kapteini – Kristeru Lārmani.

Par labāko spēlētāju komandā pelnīti tika atzīts Džeims Bukoveckis, tāpat arī pārejie puiši – Miks Ābele, Emīls Jāņkalns, Kristers Elmanis, Roberts Gurovs, Kristers Pētersons, Uvis Sproģis bija pelnījuši celt 1.vietas kausu un kārt kaklā zelta medaļas. Paldies par pašaizliedzību!

Skolotājs O.Laucis


 

Nedēļā no 7.-11. oktobrim norisinājās piektās klases iesvētības.
5. klases skolēni visas nedēļas garumā iejutās dažādos tēlos – kolhoznieki, dažādu profesiju pārstāvji, dzīvnieki, jūrnieki kā arī viņiem bija iespēja iejusties pretējā dzimuma lomā. Katru dienu piektie ar savu audzinātāju kopā veica dažādus uzdevumus, ko viņiem bijām sagatavojuši mēs – 9. klases skolēni.
Arī piektdienas vakarā piekto klasi sagaidīja dažādi uzdevumi, kas pārbaudīja viņu saliedētību, veiklību un zināšanas vienam par otru. Vakara izskaņā piektie piekrita devīto sastādītajam zvērestam un parakstīja to ar saviem pirkstu nospiedumiem apliecinot, ka pildīs visus punktus, ko devītā klase ir iekļāvusi zvērestā.

Vairāk foto skolas Facebook.com lapā

Bella Agnija Vāciete


 

8. oktobrī mūsu skolā notika Skolotāju dienas pasākums.

Visi skolēni bija sagādājuši dažādus sveicienus, pārsteigumus, dzejoļus, dziesmas un pašdarinātus apsveikumus. Skolotājas skolas zālē ieveda mūsu skolas pašpārvaldes puiši. Pasākumu vadīja skolas prezidente Bella Agnija. Uzstājās 1.-4.klašu koris ar rudenīgām dziesmām, katrs klases kolektīvs individuāli no 5.-9.klasei gan runāja dzeju, gan attēloja medus lāci dziesmā, gan stāstīja pasaku par skolotājiem. Pašpārvalde izspēlēja jautras, sadzīviskas ainiņas no skolas dzīves. Visiem kopā bija iespēja ieraudzīt skolotāju fotogrāfijas bērnībā un atminēt tās. Pasākuma noslēgumā pašpārvaldes kolektīvs skolotājiem veltīja dziesmu popūriju un dāvināja pašu izcepto “Ābolu kūku.” Skolotājus apsveica arī vecāku padomes pārstāve Sanita Sproģe.

Esam gandarīti, ka mūsu skolotājas bija ļoti iepriecinātas par sagādātajiem pārsteigumiem.

Vairāk foto skolas Facebook.com lapā

Pašpārvaldes pārstāve -Karīna Zirdziņa


Dod godu Miķelītim…

Miķeļdiena latviešu folklorā ir ražas ievākšanas laiks, kad priecājamies par izaudzēto.

Rudens veltes uzziedēja arī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas Miķeļdienas tirdziņā, kad skolas zālē pulcējās skolēni, lai celtu galdā pašu gatavoto produkciju.

Kūkas, vafeles, saldi un sāļi cepumi, kēksiņi, cukurgailīši, smalkmaizītes – viena par otru gardākas, pat augļu sula priecēja mūs visus. Ieguva gan pircēji, gan tirgotāji.

Kopumā piedalījās 30 tirgotāji. Visčaklākie bija sākumskolas klašu skolēni.

Paldies par atsaucību skolēnu vecākiem, kas mums visiem radīja patīkamas noskaņas!

Vairāk foto skolas Facebook.com lapā

Atceres pasākums “Harijam Grāvim-95”

24.septembrī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas zālē dega sveces , ar atmiņu un domu soļiem nāca aizgājušie gadi pretī.

Mūsu skolā strādājuši daudzi izcili skolotāji un viens no viņiem- skolotājs, vēstures pētnieks, skolas muzeja dibinātājs, grāmatas “Adzele- Gaujiena” autors, Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris Harijs Grāvis.

2.septembrī skolotājam paliktu 95 gadi, taču 2013.gada 12. jūnijā aprāvās Harija Grāvja darbīgais mūžs.

Jau septembra sākumā skolēni un skolotāji godināja viņa piemiņu Gaujienas kapos. 24.septembrī vēlreiz izstaigājām atmiņu taku pa skolotāja dzīvi. Skolēni  Niks Judenkovs, Kristers Lārmanis, Arta Zālīte, Rauls Pakalns, Bella Agnija Vāciete un Karīna Zirdziņa iepazīstināja klātesošos ar Harija Grāvja svarīgākajiem dzīves posmiem no bērnības līdz pat grāmatas izdošanas laikam.

Savās atmiņās dalījās mūsu skolas bijusī sākumskolas skolotāja Vera Pavlovska, kura bijusi Harija Grāvja skolniece, kolēģe un kaimiņiene.

Atmiņās par kopīgo darbu pie skolas muzeja atjaunošanas dalījās vēstures skolotāja Līga Bukovska, bet muzeja “Anniņas” vadītāja Ineta Riepniece stāstīja par grāmatas izdošanas procesu, kā atlasīti materiāli, pārrakstīti teksti un ievietotas fotogrāfijas.

Liels bija skolēnu pārsteigums uzzinot, ka skolā strādā par skolotāju Harija Grāvja brāļa meita Aija Palmbaha. Viņa pastāstīja par sava radinieka Harija sirsnību, labestību un mīlestību pret Gaujienu.

Klātesošie nodziedāja skolotāja vienu no mīļākajām dziesmām “Še, kur līgo priežu meži”, dziesmas izpildīja 5.-9.klašu koris un mūzikas skolotāja Dagnija Pakalne. Pasākumu papildināja direktores vietnieces Līgas Bukovskas apjomīgā prezentācija par skolotāja bērnību, skolas gadiem un darba mūžu. Pasākumu var nosaukt arī par vēstures stundu, mūsu jaunajai paaudzei ir jāglabā atmiņas un cieņa pret mūsu novada un pagasta cilvēkiem.

Vairāk foto skolas Facebook.com lapā
 Ieva Zariņa
Direktore

 


Ekskursija čaklākajiem konkursa “Dabai labu darīt” dalībniekiem

19.septembrī 28 čaklākie makulatūras, PET pudeļu un bateriju vācēji devās ekskursijā uz Līgatni. Ekskursijas dalībnieki apmeklēja savdabīgo Vienkoču parku un kokamatniecības muzeju. Parkā skolēni uzzināja, kas ir vienkocis, dabas takā vēroja kokā veidotus Latvijas esošos un izmirušos dzīvniekus, vēroja interesantus pielietojumus otrreizējo atkritumu izmantošanai. Kokamatniecības muzejā varēja iepazīties ar senajiem darba rīkiem, bija interesanti uzzināt, kā senatnē tapa laivas, kuras izgrebtas no viena koka.

Apskatījām Līgatnes papīrfabrikas vēsturisko ēku, Līgatnes pilsētas skaistākās vietas. Visiem patika arī Līgatnes alas, kuras varēja izstaigāt ar lukturīšiem.

Ekskursijas noslēgumā skolēni priecājās Līgatnes Tīklu parkā.

Transporta izdevumus sedza SIA “ZAAO” par mūsu labajiem darbiem-iegūto 3. vietu pagājušajā mācību gadā.

Vairāk foto skolas Facebook.com lapā
Ieva Zariņa
Direktore

Olimpiskā diena 2019- Tu vari, ja tu dari!

Šodien mūsu skolā risinājās Olimpiskā diena! Olimpisko dienu sākām ar kopīgu deju skolas zālē, kas katru gadu ir citādāka, taču šogad Olimpiskā deja bija  īpaši aktīva, lai pamatīgi izkustētos, iesiltu un pozitīvi uzlādētos pirms došanās nākamajās aktivitātēs, kas bija skolas sporta laukumos. Tika izveidotas piecas stacijas, kurās bija dažādi uzdevumi un katrai klasei ar tiem bija jātiek galā, taču lai tie sekmīgi tiktu izpildīti, bija nepieciešams ātrums, precizitāte, pacietība, kā arī radošums! Pēc tam katrs skolēns saņēma diplomu par to, ka ir piedalījies un sekmīgi ticis galā ar Olimpiskās dienas deju, uzdevumiem, tādējādi izrādot cieņu pret sportu!

Vairāk foto skolas Facebook.com lapā
Oskars Laucis
Sporta skolotājs 

Septembris ir dzejas laiks, septembris līdz ar košajiem rudens ziediem un pirmo zeltaino vilni koku lapotnēs atgādina, ka klāt ir Dzejas dienas.

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā Dzejas dienas tika atzīmētas 12.septembrī. Šogad Dzejas dienu tēma – „Nāk rudens apgleznot Gaujienu…”

Klases jau iepriekš bija saņēmušas uzdevumus – vērot rudens krāsas savā dzimtajā Gaujienā, nepaiet garām dabas skaistumam, iedzīvināt konkrētu Gaujienas vietu savā dzejolī, lai to attēlotu atbilstošā no dabas materiāliem gatavotā mandalā. Un tā 12.septembra pēcpusdienā skolas pagalma zālājā uzplauka krāšņas mandalas – no košajām dālijām, zelta pielijušajām samtenēm, ugunīgajiem pīlādžiem un vēl un vēl… Katrai mandalai blakus bija novietots dzejolis, lai skatītāji varētu izprast ziedu un lapu valodā pateikto. Skolēnu sniegumu vērtēja literatūras skolotāja I.Zilbere kopā ar skolēnu pārstāvjiem. Vērtējums gan bija savdabīgs – katrai mandalai tika piešķirta īpaša nominācija tā, kā to redzēja, izjuta un saprata vērtētāji, līdz ar to arī vērtējums tāpat kā viss darba process bija radošs. Prieks, ka skolēni saskatījuši īpašas vietas, kas raksturo Gaujienu, ietērpuši tās dzejā un vizuāli parādījuši skaistajos dabas ornamentos. 1.klases skolēni izveidoja skaistu ziedu upi, jo tā ir Gauja, kas šūpojas rudens viļņos. 2.,4.klases skolēni pamanījuši pie skolas augošos ozolus, kuras zaros nakts stundās noteikti šūpojas gudrības pūce. 3.klase veidojusi skaistus ziedu starus – stīgas dzīvības ūdenim, kas plūst no dzidrā Lauvasmutes avota, 5.klase Gaujienas dabu – tuvāk un tālāk redzošo – ietērpusi ziedu karuselī. Krāsu viļņi, kas mijās visdažādākajos toņos, tā vien aicināja sēsties rudens šūpolēs un doties tālēs. 6.klases skolēni uz Anniņām paraudzījušies caur rudens krāsu virpuļiem, 7.klase uzbūra no ziediem un augļiem brīnišķīgu skolas attēlu, parādot, ka tā ir vieta, kur dzimst sapņi, jo skola ir visīstākā sapņu pils. 8.klases skolēni izvēlējās Gauju saistībā ar saulesstaru atspulgiem, bet 9.klase nav pagājusi garām Latvijas simtgades ozolam, kas nu jau krietni sakuplojis. Tas apliecina Latvijas mūžību, Gaujienas mūžību.

Tā Gaujienas atblāzmu glabāja mandalas un skolēnu rakstītie dzejoļi. Paldies skolēniem par ieguldīto darbu, klašu audzinātājiem kā labajiem padomdevējiem un palīgiem! Lai rudens zied mūsu veidotajās mandalās un priecē visus, kas mīl skaistumu!

Klašu foto skolas Facebook lapā

„Simtgades ozols
Vēl maziņš un sīks,
Bet daudz jau vairs nevajag –
Lielāks tas augs.
Redzējis maz tas vēl,
Bet redzēs daudz –
Vēros, kā tu un es
Audz.”

Ilze Zilbere
Skolotāja 
 

 

Klāt septembris Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā

Ar asteru krāsainību un saldrūgto mārtiņrožu elpu atsteidzies 1.septembris. Tas iezvana jauno skolas gadu, un daudziem tas saistās ar jēdzienu „jaunais gads”, jo kaut kas jauns sākas katra dzīvē no mums.

Zinību dienu Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā atveda stjuarte, kuras lomā lieliski iejutās direktora vietniece audzināšanas jomā Dagnija Pakalne,  ierazdamās ar reisu VASARA – GAUJIENA. Lidmašīnas numuru rotā skaitlis 97, jo tieši tik gadu aprit mūsu skolai šī gada septembrī. Caur jokiem uz pavisam nopietnām lietām mūs aizveda stjuarte, jo tie noteikumi, kas jāievēro lidmašīnas pasažieriem, ir būtiski arī skolēniem savās ikdienas gaitās. Prieks par 10 jaunajiem pasažieriem – pirmklasniekiem, kuri bijīgi spēra pirmos soļus 9.klases skolēnu pavadībā. Reiss bijis veiksmīgs, jo pieaudzis pasažieru – skolēnu skaits, kuri vēlas iegūt izglītību mūsu skolā.  Katra klase pārbaudīja savas zināšanas – atjautību uzdevumos, lai savā rīcībā iegūtu atraktīvās lidmašīnas modeli. Kad zālē nolaidās šo modeļu lietus, tas izraisīja vispārēju sajūsmu visiem klātesošajiem.

Novēlējumu jaunajam mācību gadam teica galvenā pilote – skolas direktore Ieva Zariņa, uzslavēdama skolēnus par labu darbu iepriekšējā mācību gadā un vēlot spēku un neatlaidību turpmākajam, paralēli mācību darbam darbojoties dažādos projektos un interešu pulciņos. Prieks, ka apstiprināts  Eiropas Savienības Erasmus + projekts.  Kā būtisku faktu direktore atzīmēja mūsu novadnieka, izcilā vēstures skolotāja Harija Grāvja ieguldījumu Gaujienas vēstures izpētē, jo skolotājam 2.septembrī apritētu 95.gadskārta. Piemiņas pasākumi tiks rīkoti Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā septembra mēnesī. Prieks, ka mūsu pedagogu saimei pievienojas jauns sporta skolotājs Oskars Laucis – mūsu skolas absolvents.

Labus vārdus turpmākajam teica Apes novada domes izpilddirektors Viesturs Dandens, paužot savu prieku, ka var sveikt skolas saimi šajā ēkā un un sekot tālāk tās gaitām.

Rudens ir uzsācis savu gājumu, iesim tam līdzi, piepildot takas ar savu darbu.

Sirsnīgi sveicieni skolēniem, skolotājiem, skolas darbiniekiem, vecākiem un vecvecākiem šajos skaistajos svētkos – Zinību dienā!

Vairāk foto skolas facebook.com lapā

Ilze Zilbere
Skolotāja 

 

 

 

 

 


 

2018./2019. mācību gada aktualitātes2017.2018. mācību gada aktualitātes
2016./2017. mācību gada aktivitātes
2013.-2016. mācību gada aktivitātes

 

Grāmata „Adzele –Gaujiena” stāsta par Gaujienas novadu no 12. gs. līdz mūsu dienām. Gaujienas novads ir daļa no Latvijas ar bagātu un ievērojamu pagātni. „Adzele –Gaujiena” pirmo reizi vienā grāmatā aptver pagasta vēstures galvenos posmus un raksturo vēsturiskās attīstības tendences.

Pirms grāmatas rakstīšanas esmu ilgstoši nodarbojies ar novadpētniecību, savācis daudz senlietu, fotogrāfiju, rakstītus vēstures materiālus, nostāstus, daudz vēsturisku priekšmetu, kas apkopoti skolas un pagasta vēstures muzejā. Muzeja materiāli un vēl šīs grāmatas rakstīšanas laikā iegūtās aculiecinieku liecības, atmiņas un atziņas, tiekoties ar ievērojamiem Latvijas vēsturniekiem, preses un arhīvu materiāli izmantoti tekstā. Vārds „Adzele” grāmatas nosaukumā minēts tāpēc, ka tas ir senais apdzīvotās vietas Gaujienas nosaukums. Starp daudzajiem rakstiem ievērojama daļa ir stāstījums par pirmajām skolām, kuru rašanās sākusies pirms vairāk nekā 300 gadiem. Daudzu skolu mantiniece ir Gaujienas vidusskola, kura dibināta brīvās Latvijas laikā (1922), pēc tam pārdzīvojusi okupāciju un tagad turpina darbu atjaunotā Latvijā. Grāmatā ir skarbas liecības par pagasta iedzīvotāju likteni vācu muižnieku jūgā, par cīņām 1905.gada revolūcijā, par sarkano teroru 1919.gadā, Otrajā pasaules karā un izsūtīšanas gados.

Par dzīvi Gaujienā un mācībām vidusskolā rakstīts daudzās absolventu, skolotāju un pagasta iedzīvotāju atmiņās.

Ceru, ka grāmata būs bagāts izziņas avots ne tikai pagasta iedzīvotājiem. Īpaši tā noderēs skolēniem, lai viņi uzzinātu vairāk par dzimto vietu, kā cīnījās pret svešām varām mūsu senči, kā ar gaujieniešu piedalīšanos brīvības cīņās tika nosargāta neatkarīgā Latvijas valsts, kā ar aktīvu un pasīvu pretošanos pārdzīvoja 50 okupācijas gadus un piedzīvoja neatkarīgas Latvijas atdzimšanu.

Grāmata „Adzele – Gaujiena” iemūžina daudzu novada paaudžu veikumu, topot par viņu piemiņas sargātāju.

Harijs Grāvis

Grāmatu var iegādāties Gaujienas info centrā – tālr: 64381601, mob. 28386923,
e-pasts: [email protected]

Grāmatas priekšskatījums: Grāmata Agzele&Gaujiena (3,5 MB)

Dalīties:
14. marts, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen