Trapenes sākumskola

Print Friendly, PDF & Email

Adrese: Skola,
Trapene, Trapenes pagasts,
Apes novads, LV-4348
Tālrunis: 26477962
E-pasts:
[email protected]

Direktoe: Una Reķe

Izglītības iestādes reģistrācijas numurs
4411903171

 

           

 

 


 

Ziņas par iestādi

Trapenē skolu vēsture ir aizsākusies ap 1831.gadu, kad Bormaņu (tagad Trapenes) pagasta ,,Stempju” mājās tika izveidota soda skola. Tikai 1834.gadā uzcelta pirmā Bormaņu pagasta skola ,,Kristiņos”. 1864.gadā blakus vecajai skolai ar zemnieku  darbaspēku un muižas materiāliem tika uzcelta lielāka skola no koka.

1881.gadā uzcēla pagastskolu, kuru nosauca par Voldemārskolu. To uzcēla par muižas līdzekļiem Gaujienas un Bormaņu muižu īpašnieks Vodemārs fon Vulfs. Šī skola uzskatāma par tiešu Trapenes pamatskolas priekšteci. No sākuma skola bija trīsgadīga, vēlāk četrgadīga, līdz sešgadīgai. Voldemārskolā pieauga skolēnu skaits līdz pat 130, tāpēc radās nepieciešamība uzcelt jaunu skolu.

Laikā no 1934.gada līdz 1936.gadam tika uzcelta tagadējā Trapenes pamatskolas ēka. 2011.gadā aprit 75 gadi, kopš darbojas skola.

Skolas ārpusstundu darbu palīdz organizēt skolēnu dome, bet darbu ar vecākiem – skolas padome.

Skolā ir 2 pirmsskolas grupas: jaunākā bērnu grupa un piecgadīgo, sešgadīgo bērnu grupa. Grupās strādā 2 skolotāji, kā arī skolotāja palīgs. Skaistās un mājīgās telpās ir iekārtota skolas bibliotēka un lasītava. Bibliotēkas fondā ir vairāk kā 9 tūkstoši grāmatas.

Ar 2017. gada 1. septembri Trapenes pamatskola tiek reorganizēta par Trapenes sākumskolu.

 


Licencētās programmas 

Izglītības programmu īstenošanas vieta: „Skola”, Trapenē, Trapenes pagastā, Apes novadā, LV-4348

Skola īsteno sekojošas licencētas izglītības programmas:
Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) izglītības programmu – kods 11011111;  
Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu – kods 01011111.

 


Pašnovērtējums (741 KB, pdf)


Kārtība kā Trapenes sākumskolā tiek organizēts mācību process Covid-19 infekcijas laikā un nodrošināti epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumi 2020./2021.m.g

Lēmums par kārtību, kādā tiek noteikta un veikta maksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu Apes novada izglītības iestādēs” apstiprināšanu

Noteikumi par kārtību, kādā tiek noteikta un veikta maksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu Apes novada izglītības iestādēs”

Pielikums  Apes novada domes 24.09.2020. lēmumam Nr.159 (prot.Nr.15, 3.p.)
Apes novada izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma izmaksu kopsavilkums

Apes novada pašvaldības noteikumi „Par kārtību, kādā Apes novada pašvaldība sedz transporta izdevumus pašvaldības

Iesniegums transporta izdevumu kompensācijas saņemšanai Pielikums Nr.1
Iesniegums sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai Pielikums Nr. 2
Iesniegums personīgā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai Pielikums Nr.3


Aktualitātes

PROJEKTI

 

 

Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums: Let us be friends and help our nature together” (“Būsim draugi un palīdzēsim mūsu dabai kopā”)
Īstenošanas laiks: 01.09.2018. – 30.08.2020.

Projekta apraksts
Projekta darbības laiks 2018 

Publikācijas:

Trapenes sākumskolas aktivitātes Erasmus+ projektā Čehijā
Projekta Erasmus + aktualitātes Trapenes sākumskolā
Sācies starptautiskā projekta darbs Trapenes sākumskolā


 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa

“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)

 Apes novada dome ar 2020./2021.gada mācību gada uzsākšanos sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistījušās Apes novada vispārizglītojošās izglītības iestādes – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, Gaujienas pamatskola, Trapenes sākumskola.

Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē jauniešu turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku.

Projekta mērķis – samazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu, veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Mērķgrupa – vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei; profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).

Projekta kopējais finansējums – Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 EUR un valsts budžeta finansējums 5 971 857 EUR.

Projekta īstenošanas laiks līdz 2022.gada 31.decembrim.

Ko iegūst skolēni?

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu:

Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits). Kompensācijas par sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu); naktsmītnēm; ēdināšanu; individuālās lietošanas priekšmetiem; speciālo transportu.

Ko iegūst pedagogi?

Iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams; profesionālās kompetences pilnveidi; seminārus; supervīzijas; darbnīcas; konferences; metodiskos atbalsta līdzekļus; izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai.

Vairāk par projektu var uzzināt: http://www.pumpurs.lv

 
 
 

AKTUALITĀTES 2020./2021.m.g.

 

9.septembrī Trapenes sākumskolas 4.,5. un 6. klases skolēni, kopā ar skolotajiem Santu, Ingu un Normundu, devas mācību pārgājienā, izzināt Trapenes pagasta vēsturi. Ceļš veda uz Voldemārskolu, kura tiek uzskatīta par Trapenes pamatskolas priekšteci.  Skolu, par muižas līdzekļiem, uzcēla barons Voldemārs fon Vulfs. Ap 1930.gadu Voldemārskolā mācījušies līdz 130 skolēniem.
     Ceļš veda gar Upurliepu un Tinābeli, kurā katrs varēja iesiet krāsainu lentīti, izsakot savu kvēlāko vēlēšanos. Lai mūsu vēlēšanās piepildās.
Skolotāja Santa

 

 

 


AKTUALITĀTES 2019./2020.m.g.

 

 

Cik labi, ka mums apkārt ir draugi, kuriem teikt labus vārdus un samīļot! Trapenes skolā Mīlestības svētkos visi: gan mazi, gan lieli gatavoja novēlējuma sirsniņu, kura atrada vietu skolas zālē, klases un bērnudārza grupiņas kopīgi veidoja apsveikumu, kuru dāvināt izlozētajai klasei vai grupiņai. Lai draudzība  un mīlestība mums ir apkārt ikdienā!

Skolotāja Santa Briede

 

 

Janvārī Trapenes sākumskolas skolēni un pirmsskolas bērni apmeklēja, kultūras namā iekārtoto Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas skolēnu darbu izstādi. Ar lielu interesi un sapratni viņi vēroja savu vienaudžu veikumu. Izstādi kuplināja arī Trapenes bērnu zīmējumi. Jauno mākslinieku darbos redzama daba un cilvēki, dzimtās mājas un ģimene. Bērni izmantojuši tādas krāsas, kādās viņi redz pasauli ap sevi, tādēļ arī darbi ir viegli uztverami un ļoti mīļi. Paldies bērniem par jaukajiem darbiņiem! Paldies skolotājiem par prasmi attīstīt jaunos talantus! Paldies izstādes organizatoriem par iespēju Trapenē redzēt jauno talantu darbus!


Skolotāja Inga Liberte


Trapenes sākumskolā janvāris noslēdzās ar krāsaino nedēļu, tā bija pilna ar dažādiem uzdevumiem. Katrai nedēļas dienai tika piešķirta sava krāsa. Pirmdien visi  centās saģērbties zilas krāsas apģērbā, otrdien – dzeltenas, trešdien – zaļas, ceturtdien – sarkanas, bet piektdien zilas krāsas apģērbā. Katra klašu grupa un bērnudārza grupiņa izlozēja krāsu, par kuru gatavoja plakātu, tos var apskatīs skolas zālē. Plakāti izdevās krāsaini, interesanti un pat ar sagatavotiem uzdevumiem. Klausāmajā uzdevumā bija sagatavotas dziesmas, kurās skolēni centās saklausīt krāsu un to, kas šajā krāsā tika nosaukts. Nedēļa paskrēja ātri, un tā bija interesanta gan bērniem, gan skolotājiem.

Skolotāja Santa Briede

 


 

Piektdiena, 10.janvāris, Trapenes sākumskolā tika izsludināta kā Čību un zeķu diena. Kurpes šajā dienā atpūtās.  Kājas tika ietērptas vissiltākajās un raibākajās zeķēs, un visjaukākajās un mīļākajās čības.  Arī pirmsskolas grupās bērni skraidīja čībās un zeķēs. Skolēnu uzdevums bija apskatīt skolasbiedrus, skolotājas un mazos bērnus un nobalsot.
Nominācijā „Interesantākās zeķes un čības” uzvarētāju nebija, jo daudzas zeķes un čības saņēma balsojumu.
Nominācijā „Siltākās zeķes un čības” uzvarēja Miks no 3.klases. Viņam bija ļoti siltas un biezas adītas zeķes. Arī Keita no mazās grupiņas tika pie balvas par savām pūkainajām čībiņām.
Nominācijā „Interesantākās čības un zeķes” pie balvām tika Lote no 4.klases un Austra un Grēta no mazās grupiņas. Austrai kājiņās bija bizmārītes zeķītes. Bet Grētai dāmu čībiņas.
Nominācijā „Spilgtākās zeķes vai čības” nepārspējami uzvarētāji bija Krista un Ralfs no lielās grupas. Viņu zeķes bija izrotājas ar eglīšu spīguļiem.
Vislielāko balsu skaitu starp visām nominācijām ieguva Katrīna no 6.klases, iegūstot titulu „Klauna čības” un skaļus aplausus viņas interesantajām čībām.
Nominācijā „Gribu tādas sev!”  balva tika Beātei no 4.klases un viņas pūkainajām zaķu čībām un Katei no lielās pirmsskolas un viņas garajām lapsiņu zeķēm.
Diena bija pozitīva, jautra un kā skolotāja Baiba teica „Šodien visas čakras atvērušās!”

Santa Briede

 

,,Tu esi mans prieks, kad man tā vairs nav….
Tu esi mans spēks, kad es kļūstu vājš….
Tu esi mans draugs, kad es esmu viens…
Tu esi mans Dievs…”

9.janvārī mūsu skoliņā notika ļoti sirsnīgs un ticīgs pasākums ,,Vislielākā dāvana”. Pasākumu vadīja mācītājs Vilnis Sliņķis un skolotāja Līvija Karro. Bērni klausījās stāstu par Dievu, par Jēzu Kristu, par viņa augšām celšanos….dziedāja dziesmiņas- par svecītes liesmiņu, kuru jāsargā no visiem apkārtesošajiem grēkiem un ļaunuma. Caur dziesmu pateicāmies Dievam par to, ka mēs esam, izdziedājām, ka mēs esam Dieva roku veidoti…. Bērni ar patiesu prieku klausījās mācītāja stāstītajā, kopā skaitīja Tēvreizi un dziedāja visi kopā visas dziesmas par Dievu. Pasākuma noslēgumā bērni saņēma dāvaniņas no Samariešu kustības. Paldies arī skolotājai Aivai Zaķei, kura palīdzēja darīt visu, pat neiespējamo, lai šis pasākums varētu notikt!

Skolotāja Līga Akmentiņa


  Ekskursija ZINOO centrā!

19.decembrī Trapenes sākumskolas skolēni ar skolotājām Baibu un Ingu devā uz Cēsīm. Skolēni iepazinās ar Cēsu pilsētas kultūrvidi un arhitektūru, novērtēja gaumīgo pilsētas Ziemassvētku rotu un apmeklēja zinātnes centru ZINOO, kur piedalījās arhitektūras nodarbībā. ZINOO apmeklējums bija alternatīvā mācību stunda zinātnes un inovāciju attīstības jomā saistībā ar ”Latvijas skolas somu”.
Ekskursijā pa vecpilsētas bruģētajām ieliņām  iepazinām pilsētas vēsturisko centru, kas saglabājies līdz mūsdienām. Aizraujošs piedzīvojums mūs sagaidīja Cēsu pilsdrupās, kur ar uzdevumu palīdzību skolēni meklēja atbildes uz jautājumiem par vēsturi. Drosmīgākie varēja uzkāpt Rietumu tornī.
Visus priecēja gaumīgie Ziemassvētku dekori. Ar  skaistu rotu dižojās pilsētas koki un veikalu skatlogi. Kā svētku karaliene pilsētas laukumā dižojās Ziemassvētku egle.
ZINOO centrā apmeklējām arhitektūras nodarbību, kuras laikā skolēni, paši aktīvi līdzdarbojoties, mēģināja uzbūvēt trīsstāvīgu māju, kurai jāiztur zemestrīce. Šāda nodarbība veicināja gan domāšanas, gan fantāzijas attīstību, kā arī sekmēja klases kolektīva saliedēšanu un prasmi strādāt komandā.


Skolotāja Inga Liberte

 

 
Rūķi satiekas Trapenes sākumskolā!
 
 
Pirms Ziemassvētkiem Trapenes sākumskolā bija sanākuši rūķi – lieli un mazi.
Rūķu meitene Konča un rūķi Peksis un Kriksis aicināja visus cept piparkūkas, rotāt egli, gaidīt svētku vilcienu ar dāvanām, priecāties, iet rotaļās, dejot ar Ziemassvētku vecīti un gaidīt atnākam Ziemassvētkus. Priecīgus Ziemassvētkus un cerību spārnotu, un ideju pārpilnu Jauno gadu!!!
 
 

 
Ziemassvētku laiks pirmsskolā!                

Jau nedēļu pirmsskolas grupās gaisā jūtamas piparkūku un mandarīnu smaržas… Eglīte skaisti izrotāta stāv goda vietā!
Klāt Ziemassvētku svinēšana! Mazākās grupas bērni centās izcept un izrotāt paši savas piparkūku eglītes, iegūstot jaunu pieredzi piparkūku cepšanai mājās kopā ar savām ģimenēm.
Uz svētku eglīti bija ieradušies daudz mazu, mīļu rūķīšu un skaistas sniegpārsliņas. Rūķi savām mammām un tētiem rādīja, ko tad rūķi skolā dara, ko viņi prot. Arī sniegpārsliņas ar savu skaistumu un vieglumu priecēja gan lielos, gan mazos svētku svinētājus! Pie rūķiem bija ieradusies feja, kura solīja uzburt daudz ko – sniegu, sniega bumbu, salūtu un daudz ko citu, kas rūķiem svētkos sagādā prieku. Kopā ar feju gāja rotaļās un dziedāja dziesmas, priecājās par svētkiem! Paldies fejai, kura iegriezās arī pie mums mazliet pasvinēt Ziemassvētkus!                

 
Skolotāja Līga Akmentiņa

 
18.decembra rītā skolas zālē bija jūtama svētku noskaņa- čaklie rūķīši bija parūpējušies par to, lai varētu tirdziņā iepriecināt kādu sirsniņu svētkos. Paldies viņiem par to!
 
 

 
Rūķi čakli strādā!                   

Ziemassvētku pastā notiek rosība! Skanot Ziemassvētku dziesmām, rūķi šķiro, skaita un piegādā svētku apsveikumus un laba vēlējumus adresātiem. Pēc labi padarīta darba- dejas un rotaļas!                   

Santa Briede

 

Ciemošanās SAC ,,Trapene”

Trešās adventes noskaņās Trapenes sākumskolas skolēni devās uz SAC „Trapene” ar svētku ieskaņas koncertu. Koncertā skanēja dziesmas par Latviju, dziesmas ar bērnu sacerētiem vārdiem un skolotājas Inas sakomponēto mūziku. Ciemos pie visiem ieradās aizgulējies rūķis, kuram garšoja piparkūkas un kurš devās meklēt skaistāko egli. Iepriecināsim viens otru ar labiem vārdiem un darbiem! Lai Ziemassvētku prieks ienāk katrā mājā!


Santa Briede


 Jauno grāmatu iepazīšana

16.decembrī Trapenes sākumskolā viesojās pagasta bibliotēkas bibliotekāre Dzidra, sev līdzi atnesot jaunākās grāmatas. Bērni ar interesi klausījās stāstu fragmentus no grāmatām. Tikšanās noslēgumā katrs varēja grāmatas aplūkot un pārlapot, tīkamāko paņemot līdzi uz mājām.


Santa Briede

 

5.decembrī Trapenes sākumskolas skolēni kopā ar skolotājām devās uz dabas un tehnoloģiju parku „Urda” Daibē. Diena bija interesanta, skolēni piedalījās praktiskajā nodarbībā „Uguns”, veica eksperimentus ar uguni. Mācījās ievērot drošības noteikumus. Skolēni devās izzinošā pārgājienā, lai iepazītu mums apkārt esošo bioloģisko daudzveidību un pārrunāja kā mēs paši to varam ietekmēt. Interesanta bija ekskursija pa RAAC „Daibe”, kurā uzzināja un izprata, kāda saistība tēmai ar atkritumu apsaimniekošanu.                     

Santa Briede
 
 

 
Heisā, hopā! Pepijai ir dzimšanas diena!
 

Sākumskolas skolēni kopā ar skolotājām 20. novembrī devās ciemos pie Pepijas uz pagasta bibliotēku. Pepija bija priecīga par mūsu ierašanos. Viņa pastāstīja kā bērni mācās citās valstīs, aicināja mūs piedalīties dažādos uzdevumos. Kopā priecājāmies par dzimšanas dienas salūtu un baudījām saldumus.
Novēlam, lai Pepija spēj ieinteresēt arvien jaunus lasītājus!
Paldies bibliotekārei Dzidrai par interesanto un sirdsmīļo pasākumu. Tik jaukas emocijas, lai gadās biežāk!


Santa Briede

 


Latvijas valsts svētkiem veltītais koncerts ,,Mājupceļš”
14. novembrī skolā ievijās Latvijas ceļš, lai mēs kopā to izstaigātu, apstājoties, ieklausoties, aizdomājoties un izjūtot to domu skaistumu, kas palīdz mums visiem atzīt- mēs dzīvojam zemē, ko par Latviju sauc.
Koncertā skanēja dziesmas par Latviju bērnu kora un ansambļa izpildījumā. Savus sveicienus Latvijai dzimšanas dienā nosūtīja pirmsskolas bērni. Īpašs sveiciens Latvijai un savam pagastam bija bērnu sacerēto dzejoļu izstāde un bērnu izpildītās dziesmas ar pašu sacerētiem vārdiem.
Droši ejiet pa sev izvēlēto ceļu, apzinoties, ka tie atbalsojas Latvijas sirdī!


Santa Briede


Trapenes un Gaujienas pagastu nacionālo partizānu bunkura vietai veltītās piemiņas plāksnes atklāšana
15. novembrī Trapenes pagasta Līzespastā tika atklāta Trapenes un Gaujienas pagastu nacionālo partizānu bunkura vietai veltīta piemiņas plāksne. Piemiņas vietā pulcējās dažādu vecumu cilvēki. Jauniešiem un bērniem šī vieta ir kā vēstures apliecinājums par laikiem, kurus tie nav piedzīvojuši. Visiem, kas bija sapulcējušies, bija iespēja klausīties atmiņas stāstos un pārdomās par Latvijas vēstures lappusēm…

Santa Briede 


Novembris- Ojāra Vācieša mēnesis!
Trapenes sākumskolā došanās pie Ojāra Vācieša piemiņas akmens novembra mēnesī jau ir kļuvusi par tradīciju. Bērni skaita dzeju, noliek aizdegtas svecītes un sasilda piemiņas akmeni ar savām plaukstām, nododot savu sirds siltumu.


Santa Briede


 
Mārtiņš bija labs vīriņš
Aiz visiem vīriņiem.
Ne ruden, pavasar,
pašā maizes laiciņā.11.novembra rītā mūsu skolas 5.un 6. gadīgie bērni, pārģērbušies par Mārtiņbērniem, devās apciemot citus skolas bērnus. Mārtiņbērni skaitīja tautasdziesmas un dziedāja dziesmiņu par gailīti. Mārtiņbērni pārsteidza zālē sanākušos un mazākās grupiņas bērnus, skaļi skandinot instrumentus un skandējot dziesmiņu.Pēc ciemošanās pa skolu, bērni mielojās ar līdzpaņemtajiem cienastiņiem, pārrunājot Mārtiņdienas tradīcijas. Skolotāja Līga Akmentiņa

 

31.oktobris Trapenes bērniem sākās ļoti agri. Jau plkst. 7.00 visi pulcējās pie skolas, lai dotos „Skolas somas” un Trapenes bibliotēkas apvienotajā ekskursijā.

Visi ar satraukumi gaidīja ierodamies lielo autobusu, kurā varēja sakāpt visi sākumskolas skolēni, skolotājas un bibliotekāre. Autobuss mūs aizvizināja uz Leļļu teātri Rīgā, kur skatījāmies izrādi „Mazā raganiņa”. Izrāde ļoti visiem patika! Mazās raganiņas atraktivitāte aizrāva visus skatītājus un bērni dzīvoja līdzi raganiņas piedzīvojumiem.  Cik smaidīgi un sajūsmināti  pēc izrādes visi nāca no zāles ārā. Vēl ilgi nevarēja rimties bērnu čalas un sajūsminātie acu skatieni liecināja par to, ka izrāde bija izdevusies.
Nākamais ceļa mērķis bija Zooloģiskais dārzs.  Daudzi bērni bija pirmo reizi zooloģiskajā dārzā. Lai gan daudzi dzīvnieki bija salīduši siltajās migās, nevēloties rādīt mitrajam laikam degunteļus, mēs  apskatījām gan žirafi, gan ledus lāci, gan priecājāmies par roņa rādītajiem trikiem, gan izstaigājām silto tropu māju, un daudz ko citu.
Diena bija izdevusies. Bērni un pieaugušie mājās devās smaidīgi, pilni pozitīvām emocijām.
      Paldies šoferītim Dzintaram par patīkamo braucienu!

Skolotāja Santa Briede
 

 

Saulainajā, 16.oktobra dienā, Trapenes sākumskolā pirmsskolas un sākumskolas bērni kopā ar skolotājām un skolas darbiniekiem cepa maizīti uz ugunskura.

Šis pasākums skolā jau izveidojies par tradīciju vairāku gadu garumā. 5./6. klases meitenes no rīta mājturības stundā kopā ar skolotāju Santu iejauca rauga mīklu. Skolotājas atnesa garšīgākos ievārījumus un medu, un našķošanās varēja sākties. Bērniem ļoti patīk cepšanas process un maizītes baudīšanas svaigā gaisā.
Paldies skolas saimniekam Mārtiņam par sagādāto ugunskura vietu. Paldies Ronijai, Danielai, Marijai, Sergejam un Markusam par palīdzību sagatavošanā un maizītes cepšanā mazajiem bērniem!

Skolotāja Santa Briede

 

4.oktobra rīts sākās ļoti saulains. Jau ieejot iekšā skolā mūs sagaidīja saulains sveiciens skolotāju dienā!

Īpašu rītu skolotājiem sarūpēja 5. un 6. klases skolēni. Skolotājiem bija sarūpēti dažādi pārbaudījumi: jāatpazīst ceļazīmes, ar acīm ciet jāuzzīmē kāds priekšmets, pēc taustes jāatpazīst, kas ielikts kastē, ar degunu ( ar pirkstiņkrāsām) jāuzraksta savs vārds, orientējāmies pa skolu…. Paldies visiem bērniem par šo skaisto rītu un par mīlestības pilnajiem apskāvieniem! Šodien mēs sajutāmies īpašas un mīlētas! Jūs esat paši labākie!

Līga Akmentiņa
skolotāja

 

27.septembris šogad ir Eiropas skolu sporta diena, kurā piedalās 8500 skolas no visas Eiropas.

Arī Trapenes sākumskolas skolēni šodien sportoja. Skolēni gan, iesildoties, vingroja, gan skrēja stafetes, gan leca ar lecamaukliņu, gan pārbaudīja savu lokanību un izturību. Protams, uzvarēja draudzība, smiekli, atraktivitāte, uzmundrinājumi un kopā būšana!

Šodien pat saulīte spēlējās kopā ar mums! Lai mums visiem neizsīkstošs sporta gars! 

Līga Akmentiņa
skolotāja

Dzejas nedēļa Trapenes sākumskolā!

Septembris  ir dzejas mēnesis. Trapenes sākumskolas skolēni tika aicināti kļūt par dzejniekiem un sacerēt dzejoli par Trapeni. Popularizējot Dzejas nedēļu , ceturtdienas pēcpusdienā skolēni pulcējās skolas zālē uz dažādām aktivitātēm, bija jāievieto pazudušos vārdiņus Raiņa, Friča Bārdas un Imanta Lasmaņa dzejoļos, kā arī no savirknētiem vārdiem bija jāizveido Ojāra Vācieša dzejolis „Bārdas žāvēšana”. Mūsu skolā, iespējams, mācās topošie dzejnieki!

Līga Akmentiņa
skolotāja

 

Piedalās konkursa ,,Gudrs, vēl gudrāks!” filmēšana Rīgā

Miglainā 18.septembra rītā 5.un 6.klases audzēkņi kopā ar skolotāju Santu devās uz LTV studiju Rīgā, lai piedalītos raidījuma „Gudrs vēl gudrāks” filmēšanā.

6.klases audzēkne Katrīna Zariņa nosūtīja pieteikumu un tika aicināta piedalīties sezonas pirmā raidījuma tapšanā. Diena bija gara un nogurdinoša, toties visiem bija patīkama sajūta, jo varēja redzēt, kas notiek kamerai otrā pusē un kā notiek raidījuma filmēšana. Skolēniem bija iespēja satikt cilvēkus, kurus iespējams redzēt tikai televizora ekrānā.

Paldies Katrīnai par drosmi un 5.un 6. klases audzēkņiem par milzu izturību!

Līga Akmentiņa
skolotāja

 

 Ziedu upe pie skolas!

Septembris dabā ienāk ar krāšņumu- ziedu pilnām dobēm, ābolu noliektiem zariem ābelēs un bagātu ražu dārzos. Trapenes sākumskolas bērni mēneša sākumā tika aicināti piedalīties rudens ražas paklāja veidošanā pie skolas. No sanestajiem ziediem, āboliem un citiem materiāliem kopīgiem spēkiem tapa līkumaina upe, kura iztek no pīta groza. Priecāsimies kopīgi par rudens krāšņumu!

Līga Akmentiņa
skolotāja

 

14.septembra rītā skolas skolēni kopā ar vecākiem un skolotājiem devās kartupeļu talkā pie saimnieka V. Liepiņa.

Lielās un mazās rociņas čakli lasīja kartupeļus. Mīļš paldies Dāvja un Beātes vecākiem, Amandas un Emīla vecākiem, Matildes un Armanda mammai, Daniela, Samantas un Leonīda tētim, Pētera, Ingas un Kārļa mammai, Amēlijas mammai, Markusa un Raimonda mammai, Katrīnas, Jēkaba un Miķeļa mammai, Tomasa un Alises mammai par veltītu laiku un spēku, ko ieguldīja šajā saulainajā dienā, lai bērni skolas ēdnīcā pusdienās varētu ēst savā pagastā izaugušus kartupeļus. Paldies arī čaklajām, mūsu skolas skolotājām!

Līga Akmentiņa
skolotāja

 

 


AKTUALITĀTES 2018./2019.m.g.

5. un 6.klases skolēni pieteicās konkursam ,,Es sāku ar sevi Tīrai Latvijai”, kurā bija jāgatavo maisiņi vai somas no otrreiz izmantojamā materiāla, dažādu preču ievietošanai līdznešanai. 

Apspriežoties ar skolotāju Santu, mēnesi darbojāmies, vācot maisiņus, kuros iepakota maize, tos šķirojot, griežot un tamborējot kopā, izveidojām izturīgas iepirkuma somas. 
Gatavās somas demonstrējām savā skolā. Daudzi brīnījās, ka esam to paveikuši. Skolotājas mudināja tamborēt nākošās izturīgās somas. 
Paldies visiem, kuri mūs atbalstīja, palīdzot savākt maisiņus. Paldies  visiem, kuri mūs uzmundrināja un ticēja mūsu spēkiem. 
 

 
Santa Briede
Skolotāja

 

 

 

Trapenes sākumskolas pirmsskolas jaunākās un vecākās grupas dalība ZAAO konkursā ,,Skudras Urdas gudrā māja”.

1,5 – 3 gadīgie bērni

Bērni kopā ar vecākiem ir izrunājuši, kas vispār ir māja, un kopā izveidojuši zīmējumu ar savas mājas attēlojumu. Zīmējumus sagatavojuši 18bērni kopā ar saviem vecākiem.

Pirmsskolas grupiņā esam pārrunājuši, kur dzīvo cilvēki, dzīvnieki, pasaku tēli.  Esam nonākuši pie secinājuma, ka cilvēki dzīvo lielās un mazās mājās, koka un krāsainu ķieģeļu mājās, vienstāvu, divstāvu mājās un daudzdzīvokļu mājās. Dzīvnieki dzīvo savās mājās- aliņās, caurumos, kūtīs, mājās būrīšos, lapu kaudzēs, pūžņos. Bet, kur dzīvo pasaku tēli? Tikai pasakās….

Esam uzzīmējuši Skudrai Urdai mājiņu- skudru pūzni. Ar mazajiem, čaklajiem pirkstiņiem, ar guašu krāsu palīdzību, esam sapunktojuši, izkrāsojuši pūžņa pamatnīti.  Tā kā vēlējāmies skudriņai māju veidot dažādos veidos, tad palikām pie diviem variantiem- veidot ar dabas materiāliem, kā arī ar papīru. Lai Skudrai Urdai nebūtu bēdīgi, iezīmējām daudz mazu skudriņu.

 

3 – 5 gadīgie bērni

Veicām pētījumā, kādas mājas ir mums tuvākajā apkārtnē. Pastaigas laikā, novērojām, ka mājas ir vienstāvu, divstāvu un daudzdzīvokļu mājas. Cita ir būvēta no koka, cita no ķieģeļiem- sarkaniem un baltiem. Veicām arī pētījumu, kādas izskatās mājas katram grupiņas bērnam. Mazākie bērni kopā ar vecākiem bija uzzīmējuši savas mājas attēlojumu, pēc kuru aplūkošanas, secinājām, ka tiešām, mājas ir ļoti dažādas- dažādu krāsu, lielumu, kā arī būvēšanas materiāls ir ļoti dažāds.

Esam kopā vākuši materiālus, kas ģimenēs ir kļuvuši par atkritumiem. Bērnu vecāki bija ļoti atsaucīgi un piedalījās šajā materiālu vākšanā ar lielāko prieku. Kopā ir izveidota  Skudras Urdas māja no dažādiem materiāliem- papīra, plastmasas, metāla.

Izveidota māja pēc noteiktā lieluma 50x50x50 cm. Bērni ļoti piedomāja, lai Skudrai Urdai mājas logi būtu ļoti interesanti, tāpēc patika izvēlēties kinderolu čauliņas par mājas akcentu, jo bērniem, atverot nopirkto kinderolu, arī ir pārsteigums, jo viņi nezin, kas ir paslēpies tajā. 

Bērni veidoja aprakstu, par to, kāpēc mūsu Skudras māja ir tik īpaša.

 

5-6 gadīgie bērni

Bērni kopīgi pārrunāja un izpētīja, kādas palīglietas nepieciešamas, lai iekārtotu māju, lai mājā uzturētos utt. Kopīgi vienojās, kuras lietas varētu aizstāt ar citām- videi draudzīgākām.

Grupiņā veidoja noderīgas lietas mājai ikdienā no dažādiem materiāliem, kas pirms tam kvalificējami kā nederīgi turpmākai lietošanai.

Kopīgi veidoja aprakstu par to, kas ir izveidots un kā izveidotās lietas, lietojot mājsaimniecībā, samazinās ietekmi uz vidi.

 

Līga Akmentiņa
Trapenes sākumskolas skolotāja

 


29.maija rīts mūs lutināja ar siltu saulīti, tātad- varējām sākt sportot un jautri pavadīt šo dienu. Sporta dienā piedalījās visi sākumskolas bērni, kā arī vecākās pirmsskolas grupas bērni.

Sporta aktivitātes bija daudzveidīgas, bet ,kā jau katru sportu sākot, nepieciešama bija sasveicināšanās un iesildīšanās. To veiksmīgi paveicām ar stafetes palīdzību, nododot koka kociņu nākošajam komandas biedram. Turpinājām ar vingrošanas riņķa vadīšanu cauri visai komandai, virzot to uz priekšu tikai ar roku palīdzību. Grūtāk bērniem veicās ar glāzītes pūšanu no punkta A līdz punktam B. Tiesa gan, pirmsskolas bērniem šajā uzdevumā veicās ievērojami labāk nekā skolas bērniem. Pūšanas prasmes tika krietni attīstītas. Tad bērni mācījās iet uz koka kājām. Patīkami, ka bērni pamācīja cits citu, lai veiksmīgāk tiktu galā ar šo uzdevumu. Lielāko prieku bērniem sagādāja ūdens nešana no viena trauka uz otru ar dažāda izmēra glāzītēm. Saulīte tik ļoti stipri mūs sildīja, ka bērni vēlējās, lai noslēgumā viņus atvēsina ar spainīšos sanesto ūdeni. Tā kā ūdens bija silts, tad bērnu vēlēšanās tika piepildīta. Prieks un pozitīvas emocijas bija redzamas bērnu sejās. Neierasta bija arī bumbiņu mešana grozā ar īpašām brillēm. Bērni pielaikoja brilles un centās trāpīt mērķī. Tā kā pirmsskolas bērniem galviņas vēl ir nedaudz mazākas nekā skolniekiem, tad komandas biedri piepalīdzēja mazākajiem pieturēt brilles, lai arī viņi varētu izmēģināt bumbiņu mest ar brillēm uz acīm. Komandu savstarpējā sadarbība bija jūtama. Bērni ar prieku palīdzēja cits citam.

Pēc sporta aktivitātēm, visi devāmies uz pagasta estrādi, bet katra klase pa savu maršrutu. Katrai klasei bija doti norādījumi, kādi objekti jāapskata savā maršrutā. Satiekoties estrādē visiem tika iedota tautasdziesma. Kopā ar audzinātājām tā tika salikta un pielīmēta, pārbaudīta vai nekas tajā nav sajaukts. Kopīgi tika izskrietas estrādes soliņu rindas… Dienas noslēgumā katra klase tika apbalvota ar saldumiem, lai iztērētā enerģija sportojot, ātrāk atjaunotos.


Diena bija emocijām bagāta un izdevusies!

Līga Akmentiņa
Trapenes sākumskolas sporta skolotāja 
 

 

 

 


16.februāri, Trapenes sākumskolas bērni gaidīja jau labu laiku, jo tieši šodien norisinājās pasākums ,,Sporto visa ģimene”, kurā piedalīties tika aicināti arī skolēnu vecāki. Laiks mūs lutināja ar siltu laiku un mīkstu sniedziņu.

Kopīgi izspēlējām stafeti, kurā pārbaudījām visu skolēnu un viņu vecāku prasmi vadīt bumbiņu ar nūju. Vecākiem un bērniem lielu prieku sagādāja bērnu vilkšana ar ragaviņām. Arī zābakā iemest bumbiņu izrādījās nav nemaz tik viegli. Daudzi no skolēniem pirmo reizi meta filci tālumā. Rezultāti bija pārsteidzoši!

Kā pasākuma kulminācija bija Luīzes un Katrīnas organizētā slidošana uz laiku. Meitenes arī pašas sarūpēja balvas uzvarētājiem. Paldies viņām par uzņemšanos un atbildību par šo stafeti! Šajā posmā skolēni saviem vecākiem varēja parādīt, kā sporta stundās un ārpus skolas ir attīstījuši savu slidotprasmi. Pasākuma noslēgumā visi bērni tika apbalvoti ar saldumiņiem, enerģijas atjaunošanai.

Prieks par mūsu sadarbību ar vecākiem! Par to, ka viņi atrada laiku atnākt uz pasākumu un kopīgi pavadīt pēcpusdienu, aktīvi pavadot kopā laiku! Paldies Luīzes un Lotes mammai, Katrīnas un Jēkaba mammai, Signes mammai, Markusa mammai, Regnāra mammai, Tomasa mammai un Marijas tētim. Uz tikšanos atkal pavasarī!


 

14.februārī Trapenes sākumskolā, jau pašā rīta agrumā, valdīja priecīgu bērnu balsis. Skolēni bija sagatavojuši kārumus, kurus bija iespēja nopirkt Valentīndienas tirdziņā.

Par dažādo preču klāstu tirdziņā varēja priecāties gan citi skolēni, gan arī skolotāji un citi skolas darbinieki. Īpašs paldies jāsaka vecākiem, kuri ikdienas steigā atrada laiku kopā ar saviem bērniem gatavot saldumus, kurus bērni ar prieku varēja tirgot!

 

Līga Akmentiņa
Trapenes sākumskolas skolotājas

 


27. septembris Trapenes sākumskolas skolēniem bija īpašs, jo kopīgi ar vecākiem devāmies lasīt kartupeļus pie vietējā zemnieka Valda Liepiņa, kurš par šo labo darbu mūsu skolu nodrošina ar pārtikas kartupeļiem visa mācību gada garumā. 

Katru septembri mēs dodamies lasīt kartupeļus, bet šis gads bija īpašs ar to, ka mums pievienojās vecāki. Tas bija nepieciešams tādēļ, ka skolā esam palikuši tikai mazo klašu bērni. Lai skolēnus nenomocītu, tad aicinājām palīgos vecākus. Mēs (skolas darbinieki) esam ļoti priecīgi un gandarīti par vecāku atsaucību, jo uz kartupeļu talku kopā bija atnākuši 18 vecāki un vecvecāki. Sakām ļoti lielu paldies viņiem, jo kartupeļu tīrums ātri vien tika nolasīts!

Mēs ar prieku dodamies palīgos zemniekam Valdim Liepiņam, jo saimnieki vienmēr ir ļoti laipni un zin, ko bērniem gribas. Vienmēr tiekam kārtīgi sacienāti ar visādiem gardumiem!

Ja nākošajā gadā tiksim aicināti kartupeļu talkā, noteikti neatteiksim! Būsim klāt! Noteikti ņemsim līdzi arī vecākus, jo bez viņiem mums būtu klājies švaki! Vēlreiz sakām viņiem milzīgu paldies!

 

Liene Tomiņa-Bambule
skolotāja

 


Laiks mūs īpaši nelutināja pirmajā septembrī, bet par spīti tam, skolas gaitas uzsākām ar svinīgu pulcēšanos skolas dārzā, kur savas pirmās skolas gaitas 1. klasē uzsāka pieci braši puiši. Nedaudz samulsuši, bet tomēr zinātkāres mudināti rātni sēdēja blakus savai audzinātājai un vēroja, ko tad grib iemācīties skolā Pepija, jo,  kā izrādās, viņa bija sataisījusies mācīties Trapenes sākumskolā.

Parunājoties ar skolotājiem un arī skolēniem, viņa saprata, ka skolā ir daudz jāmācās, jābūt rātnai, nedrīkst skaļi uzvesties, kā arī jābūt kārtīgai. Šīs lietas nepavisam nepatika Pepijai un dienas beigās viņa nolēma tomēr nemācīties!

Kā jau ierasts, mūsu skolā septembrī visi kopīgi skolas dārzā gatavojam ziedu paklāju. Arī šis gads neizpalika un kopīgi izveidojām “Krāšņās rudens sēnes!”. Liels paldies visiem skolēniem, kuri piedalījās kopīgajā pasākumā! Neskatoties uz to, ka skolēnu ir salīdzinoši mazāk kā iepriekšējos gados, dabas veltes, kas tika sanestas, mazāk nebija.

22. septembrī – Olimpiskajā dienā pievienojāmies fiziskajām aktivitātēm svaigā gaisā. Laiks mūs palutināja un varējām izsportoties skolas sporta laukumā dažādās stafetēs. Uz sportiskajām aktivitātēm tika aicināti visi, un mums pievienojās arī vecākās pirmsskolas grupas bērni.

Šobrīd aktīvi gatavojam rudens ražas izstādi “Kas tik dārzā neizaug?!”, kur bērni cītīgi veido dažādas interesantas lietas no visa, ko var atrast dārzā. Ļoti iecienīts pasākums skolā ir “Miķeļdienas tirdziņš”, kas ir sapulcinājis plašu tirgoties gribētāju pulciņu, kā arī netrūkst to, kuri gardumus vēlas iegādāties. Cerams, ka šis gads būs tieši tāds pats!

Novēlam visām kaimiņu skolām veiksmīgu jauno mācību gadu! Skolēniem – zinātprieku un skolotājiem – izturību!

Liene Tomiņa -Bambule
skolotāja

 

 

2016./2017. mācību gada aktivitātes
2015./2016. mācību gada aktivitātes 
2014./2015. mācību gada aktivitātes 

 


 

Realizētie projekti

Fonds: Nordplus Junior programma
Projekta nosaukums: “First timers”.
Īstenošanas laiks: 08.2017.-08.2018.
Projekta apraksts
Karte ar dalībvalstīm
Trapenes sākumskolas projekta mājas lapa

Publikācijas:

Projektā “First taimers” dalībnieki tiekas Dikļos un Zilākalnā
Nordplus Junior programmas projekta „First timers” trešā tikšanās Igaunijā
Projekta dalībnieki tiekas Trapenes sākumskolā

Trapenes sākumskolas pirmsskolas grupas uzsāk realizēt Nordplus Junior programmas projektu


logo.erasmusjpg

 

 

 

 

Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums: „Share play”

Īstenošanas laiks:01.09.2014.- 31.08.2016.
Publikācijas:

Dalība starptautiskajā projektā Erasmus +  palīdz iepazīt pasauli 
Projekta Erasmus + dalībnieki Polijā

Trapenes pamatskolas skolēni un skolotāji piedalījās projekta Erasmus + noslēgumā Turcijā
Projekta “Share Play” aktivitātes pavasarīgajā Polijā
Trapenes pamatskolas pārstāvji projekta ietvaros piedalās sanāksmē Vācijā
Trapenes pamatskolas realizētā projekta Erasmus + sanāksme Igaunijā
Trapenes pamatskolas darbība starptautiskajā projektā Erasmus +
Trapenes skolēni un skolotāji Erasmus + sanāksmē Norvēģijā
Trapenes pamatskola gatavojas starptautiskā projekta Erasmus + otrajam gadam

Trapenes pamatskolas skolotājas piedalās Projekta Erasmus + pirmā gada noslēguma sanāksmē Rumānijā
Trapenes pamatskola projekta Erasmus + ietvaros uzņem ciemiņus no partnervalstīm
Trapenes pamatskola gaida projekta partnerus
2015. gada janvāris – februāri

Projekta aktivitātes Trapenes pamatskolā
Trapenes pamatskolas skolotāji piedalās Erasmus + projekta iesaistīto valstu pirmajā sanāksmē Portugālē
Sākas starptautiskā projekta darbība

Aktivitātes:
Human Rights

Pirmais biļetens
Otrais biļetens
Trešais biļetens
Ceturtais biļetens
Piektais biļetens
Sestais biļetens
Septītais biļetens
Astotais biļetens 
Tūdaliņ dāgadiņ.
Prezentācija: ERASMUS +Trapene pamatskola|

 


 

Skolas avīze “Soma”

2015

Novembris 2015 
Septembris 2015

2014

Novembris, decembris 2014
Oktobris 2014
Septembris 2014
Aprīlis,maijs 2014
Janvaris, februaris 2014

2013

Novembris, decembris 2013
Septembris, oktobris 2013
Aprilis, maijs 2013
Janvāris, februāris, marts 2013

 

Dalīties:
18. aprīlis, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen