Klientu centrs

Print Friendly, PDF & Email

 

Apes novada domes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
(Apes VPVKAC)

Darba laiks:VPVKAC_VARAM_150x150px_VSAA

Pirmdiena: 8:00 – 12:30; 13:00 – 17:00
Otrdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:30; 13:00 – 16:00

Adrese: Stacijas iela 2, Ape, Smiltenes novads, LV-4337
Tārunis: 64307218

E-pasts: [email protected]

Maksas pakalpojumi

VPVKAC sniegtie pakalpojumi:

Klātienē var pieteikt noteiktus šādu valsts iestāžu pakalpojumus:

Tiek sniegta informācija par vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzība to lietošanā:


 

latvija-logo

Iesniegumu pašvaldībai var nosūtīt, izmantojot portāla Latvija.lv  elektronisko pakalpojumu  “E-iesniegums iestādei”.  

 

Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana pašvaldībā
Uzņemšana izglītības iestādē
Bērna uzņemšana pašvaldības PII rindā
Deklarētās dzīvesvietas reģistrācija

Lēmuma izsniegšana par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām

 

UZMANĪBU – SVARĪGI!
Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte.
Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

 

E-asistents – neaizstājams palīgs e-pakalpojumu saņemšanā

 


 

Apes novada domes valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbības izvērtējums.

Apes novadā 2020. gadā jau piekto gadu sekmīgi darbojās Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs. Starp 82 novadu nozīmes VPVKAC sniegtajiem valsts iestāžu pakalpojumiem no 2015. līdz 2020. gadam Apes VPVKAC ieņem 40.vietu ar vidēji sniegtiem 39,2 pakalpojumiem mēnesī. VPVKAC darbības atskaite ietver vairākus elementus – kopīgos rādītājus VPVKAC sniegto valsts pakalpojumu skaitā, to izmaiņās un pēc pakalpojumu veidiem, dažādu VPVKAC vietu citu VPVKAC vidū gan kopumā, gan pēc citām pazīmēm – līdzīgu pakalpojumu sniedzēju vidū, teritoriāli tuvo VPVKAC vidū. Apes novada domes publiskais pārskats 2020 33 Apes novada VPVKAC pakalpojuma skaits 2020.gadā nav būtiski mainījies. Apes novada VPVKAC pakalpojuma skaits vidēji 2020.gadā ir bijis 446.2. Apes novada VPVKAC sniegto pakalpojumu sadalījums pa to veidiem nav būtiski mainījies laika gaitā, Apes novada VPVKAC galvenokārt sniedzot VSAA pakalpojumus. Kopā VPVKAC tīklā piecu gadu laikā reģistrēti 405 731 pakalpojumi (ieskaitot visos kanālos un valsts, pašvaldību un privāto iestāžu pakalpojumus un konsultācijas). 2020.gadā sekmīgi turpinās e-asistenta pakalpojums, kur klātienes papīra pieteikumus aizvieto palīdzība e-pakalpojuma pieteikšanai, Apes novada VPVKAC lielākā daļa pieteikumu tika izmantots e-asistenta pakalpojums. Teritoriāli Apes VPVKAC ne 30 km, ne 50 km rādiusā nav neviena cita VPVKAC, tāpēc tas uzskatāms par teritoriāli nozīmīgu valsts iestāžu pakalpojumu sniegšanas punktu. 2020.gadā Apes novada domes VPVKAC valsts piešķirtā mērķdotācija sastādīja EUR 6900 darbavietas uzturēšanai, darba procesa nodrošināšanai un nodarbinātā atlīdzībai.

 

Ilze Ērmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 


Jaunumi par Gada ienākumu deklarāciju

Jauna 2018.gada ienākumu deklarācijas forma

Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem sākot ar 2018.gadu

Attaisnotajiem izdevumiem saistītos dokumentus ir iespējams iesniegt, izmantojot viedtālruni


Pakalpojuma nosaukums

 

Lauksaimniecības datu centrs

1.       Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšana no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums no 2017. gada)

Lauku atbalsta dienests

1.       Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanā Konsultācijas
(e-pakalpojums)

Nodarbinātības valsts aģentūra

Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:  
1.          CV un vakanču reģistrēšana Konsultācijas
(e-pakalpojums)
2.          Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana Konsultācijas
3.          Informatīvās dienas e-versija Konsultācijas
4.          Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana Konsultācijas
5.          Profilēšana Konsultācijas
6.          Karjeras pakalpojumi Konsultācijas
7.          Apmācību monitorings Konsultācijas
8.          Darba tirgus prognozes Konsultācijas
(e-pakalpojums)

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:  
1.          Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana Konsultācijas
(e-pakalpojums)
2.          Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves Konsultācijas
(e-pakalpojums)
3.          Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs Konsultācijas
(e-pakalpojums)
4.          Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants Konsultācijas
(e-pakalpojums)
5.          Manā īpašumā deklarētās personas Konsultācijas
(e-pakalpojums)
6.          Mani dati Iedzīvotāju reģistrā Konsultācijas
(e-pakalpojums)
7.          Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē Konsultācijas
(e-pakalpojums)
8.          Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi Konsultācijas
(e-pakalpojums)
9.          Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai Konsultācijas
(e-pakalpojums)
10.      Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs Konsultācijas
(e-pakalpojums)
11.      Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē Konsultācijas
(e-pakalpojums)
12.      Šengenas vīzas pieteikums Konsultācijas
(e-pakalpojums)
13.      Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana Konsultācijas
(e-pakalpojums)
14.      Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa Konsultācijas
(e-pakalpojums)

Uzņēmumu reģistrs

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:  
1.         Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem. Konsultācijas
(e-pakalpojums)
2.         Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros. Konsultācijas
(e-pakalpojums)

Valsts darba inspekcija

Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:  
1.     Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā. Konsultācijas
(e-pakalpojums)
2.     Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana Konsultācijas
(e-pakalpojums)
3.     Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana Konsultācijas
(e-pakalpojums)
4.     Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā Konsultācijas
(e-pakalpojums)
Darba devēju informēšana un atbalsts par šādiem e-pakalpojumiem:  
1.       Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem. Konsultācijas
(e-pakalpojums)
2.       Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai Konsultācijas
(e-pakalpojums)
3.       Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana Konsultācijas
(e-pakalpojums)
4.       Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai Konsultācijas
(e-pakalpojums)
5.       Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana Konsultācijas
(e-pakalpojums)
6.       Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana Konsultācijas
(e-pakalpojums)
7.       Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana Konsultācijas
(e-pakalpojums)
8.       Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem Konsultācijas
(e-pakalpojums)
9.       Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā Konsultācijas
(e-pakalpojums)
10.    Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā Konsultācijas
(e-pakalpojums)
Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:  
1.     Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana Konsultācijas
(e-pakalpojums)
2.     Darbavietas higiēniskais raksturojums Konsultācijas
(e-pakalpojums)
3.     Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā Konsultācijas
(e-pakalpojums)
4.     Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā Konsultācijas
(e-pakalpojums)
5.     Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu Konsultācijas
(e-pakalpojums)
6.     Ziņojums par arodslimības gadījumu Konsultācijas
(e-pakalpojums)

Valsts ieņēmumu dienests

Iesniegumu pieņemšana par:  
1.   Algas nodokļa grāmatiņu Klātienes
pakalpojums
2. Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana Klātienes
pakalpojums
3.   Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu Klātienes
pakalpojums
4.   Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai Klātienes
pakalpojums
Atbalsta sniegšana darbam ar EDS Konsultācija
(e-pakalpojums)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:  
1.       Apbedīšanas pabalsts Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
2.       Bezdarbnieka pabalsts Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
3.       Bērna invalīda kopšanas pabalsts Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
4.       Bērna kopšanas pabalsts Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
5.       Bērna piedzimšanas pabalsts Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
6.       Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
7.       Ģimenes valsts pabalsts Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
8.       Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
9.       Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam) Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
10.    Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru Klātienes
pakalpojums(e-pakalpojums)
11.    Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
12.    Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
13.    Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru Klātienes 

pakalpojums

(e-pakalpojums)

14.    Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu Klātienes 

pakalpojums

(e-pakalpojums)

15.    Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli Klātienes 

pakalpojums

(e-pakalpojums)

16.    Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu Klātienes 

pakalpojums

(e-pakalpojums)

17.    Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli Klātienes 

pakalpojums

(e-pakalpojums)

18.    Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
19.    Invaliditātes pensija Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
20.    Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
21.    Maternitātes pabalsts Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
22.    Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
23.    Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās Klātienes 

pakalpojums

(e-pakalpojums)

24.    Paternitātes pabalsts Klātienes 

pakalpojums

(e-pakalpojums)

25.    Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas Klātienes 

pakalpojums

(e-pakalpojums)

26.    Personas datu vai izmaksas adreses maiņa Klātienes 

pakalpojums

(e-pakalpojums)

27.    Slimības pabalsts Klātienes 

pakalpojums

(e-pakalpojums)

28.    Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa Klātienes 

pakalpojums

(e-pakalpojums)

29.    Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēle Klātienes 

pakalpojums

(e-pakalpojums)

30.    Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts Klātienes 

pakalpojums

(e-pakalpojums)

31.    Vecāku pabalsts Klātienes 

pakalpojums

(e-pakalpojums)

32.    Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram) Klātienes 

pakalpojums

(e-pakalpojums)

33.  Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts Klātienes 

pakalpojums

(e-pakalpojums)

34.    Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas Klātienes 

pakalpojums

(e-pakalpojums)

Valsts zemes dienests

Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:  
1.     Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā Konsultācija
2.     Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā Konsultācija
3.     Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana Konsultācija
4.     Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā Konsultācija 

(e-pakalpojums).

5.     Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva Konsultācija 

(e-pakalpojums).

6.     Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva Konsultācija
7.     Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā Konsultācija
8.     Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem Konsultācija 

(e-pakalpojums)

9.     Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments Konsultācija 

(e-pakalpojums)

10. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem Konsultācija
11. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū Konsultācija
12. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana Konsultācija
13. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību Konsultācija 

(e-pakalpojums)

14. Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata Konsultācija
15. Kadastra informācija mantojuma lietai Konsultācija
16. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs) Konsultācija
17. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām Konsultācija 

(e-pakalpojums)

18. Mani dati Kadastrā Konsultācija 

(e-pakalpojums)

19. „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv Konsultācija 

(e-pakalpojums)

20. Mobilā aplikācija kadastrs.lv Konsultācija
21. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā. Konsultācija
22. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā Konsultācija 

(e-pakalpojums)

23. Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei Konsultācija 

(e-pakalpojums)

24. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu izsniegšana. Konsultācija
25. Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu Konsultācija 

(e-pakalpojums)

26. Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu Konsultācija
27. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām Konsultācija 

(e-pakalpojums)

28. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana Konsultācija 

(e-pakalpojums)

29. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana Konsultācija 

(e-pakalpojums)

30. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana Konsultācija 

(e-pakalpojums)

31. Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata Konsultācija
32. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu Konsultācija 

(e-pakalpojums)

 


Vairāk informācijas par VPVKAC, to darba laiku un sniegto pakalpojumu apmēru iedzīvotāji var uzzināt savā pašvaldībā vai valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā http://www.latvija.lv/pakalpojumucentri.Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā, Apes novada domē, Stacijas iela 2, Apē, Apes novadā, LV-4337, pieejami šādi pakalpojumi:


 

 

Ātrāk, ērtāk, izdevīgāk – šīs priekšrocības publisko pakalpojumu saņemšanā turpmāk varēs novērtēt ikviens Vidzemesreģiona iedzīvotājs, jo pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iniciatīvas Vidzemē šogad darbu uzsāks 13 Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC). Tādejādi iedzīvotāji un uzņēmēji valsts un pašvaldības pakalpojumus varēs saņemt vienkopus, būtiski ietaupot laiku un naudu.

VPKAC-inetamŠādi, uz klientu ērtībām orientēti, centri jau atvērti Amatas, Apes, Beverīnas, Cesvaines, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Lubānas, Naukšēnu, Pārgaujas un Strenču novados. Decembrī klientu apkalpošanas centri tiks atvērti arī Raunas, Rūjienas un Varakļānu novados.

VPVKAC klātienē var pieteikt noteiktus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumus. Iedzīvotāji var saņemt arī informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, VID, VSAA un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā. Savukārt Lauku atbalsts dienests sadarbību ar pašvaldībām uzsāks 2016. gadā. Uzkrājot un izvērtējot iestāžu un pašvaldību sadarbības pieredzi, VPVKAC pieejamo valsts pakalpojumu klāstu plānots papildināt.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs  Kaspars Gerhards norāda: “Ātrāk, ērtāk, izdevīgāk – šīs priekšrocības publisko pakalpojumu saņemšanā turpmāk varēs novērtēt ikviens Vidzemes iedzīvotājs, kurš izmantos Valsts un pašvaldības vienotā klientu centra pakalpojumus. Priecājos par katru Vidzemes pašvaldību, kas atsaucās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iniciatīvai būtiski pilnveidot valsts un pašvaldības pakalpojumu saņemšanas kārtību. Īstenojot šādu,  inovatīvu, pieeju publisko pakalpojumu sniegšanā, Latvija ir paraugs arī daudzām Eiropas valstīm.”

Lai sniegtu iespējas iedzīvotājiem un uzņēmējiem reģionos saņemt valsts un pašvaldības publiskos pakalpojumus, izveidojot 13  Valsts un pašvaldības vienotos klientu apkalpošanas centrus, VARAM no valsts budžeta Vidzemes reģiona 13 pašvaldībām piešķīrusi 123 609 EUR. Valsts budžeta finansējums piešķirts telpu pielāgošanai un aprīkošanai, darbavietas uzturēšanai un nodarbināto atlīdzībai.

Kopumā VARAM līdz gada beigām pakāpeniski atvērs 66 VPVKAC visā Latvijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
25. novembris, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen