Kontakti

Print Friendly, PDF & Email

 

Norēķinu rekvizīti

SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr.90009067337,
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Banka: AS SEB banka, kods UNLA2X
Konts: LV75UNLA0050014255591Smiltenes novada pašvaldības policija (Pils iela 2a, Smiltene)

 
Dežūrtālrunis
 
Priekšniece  
 
 
 
Inspektors 
 

 


Egija CEKULA

Zigurds SAFRANOVIČS

28659933

26157117

29392750

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 

KANCELEJA

Kancelejas  
vadītāja-domes sekretāre

Iveta   INDRIKSONE

64 307 217

[email protected]

26180350

[email protected]

Personāla
speciāliste, Sabiedrisko   attiecību speciāliste

Ilze   ĒRMANE

64307215

[email protected]

 

Valsts un
pašvaldības
vienotā klientu
apkalpošanas centra speciāliste

Liene SINĀTE

64307220
26180350

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Domes   lietvede, arhīva pārzine

Inese   RONIMOISA

 

[email protected]

Mājas lapas administratore

Madara TJUKŠA

 

[email protected]

Juristi

Jurists Guntars Bērziņš   [email protected]smiltenesnovads.lv
Juriste Santa Brūvere   [email protected]smiltenesnovads.lv

FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA

Finanšu un   grāmatvedības nodaļas vadītāja

Sanita GROSBERGA  64307216
27808422 
[email protected]
Finanšu un   grāmatvedības nodaļas vadītāja vietniece Maija REINERTE 64307216; 27808422 maija.reinerte@smiltenesnovads.lv

Ekonomiste

Inuta KLAIPA-
DAUKSTE

64307216

[email protected]

Grāmatvede

Tatjana ZOTOVA 64307216; 27808422

[email protected]

Nekustamā
īpašuma nodokļu administratore, kasiere Gaujienas pagasta pārvaldē

Ruta RUDZĪTE

64381692

[email protected]

Algu grāmatvede

Ilona MIEZĪTE

64307216

[email protected]

Kasiere-
grāmatvede Apē

Larisa   TUVIKENE

22044835

[email protected]

Grāmatvede Gita BAUSKA 64307216 [email protected]

 

TERITORIJAS   ATTĪSTĪBAS NODAĻA

Teritorijas
attīstības
nodaļas vadītājs

Jurijs RONIMOISS

64307219

[email protected]

Teritorijas
attīstības nodaļas vadītāja
vietniece 

Liene ĀBOLKALNE

64307213

[email protected]smiltenesnovads.lv

projektu vadītāja

Daiga   BOJĀRE

64307213

[email protected]smiltenesnovads.lv

Projektu
vadītāja

Indra LEVANE

29406867

[email protected]smiltenesnovads.lv

Iepirkuma
speciāliste

Inese   MUCENIECE

 

[email protected]smiltenesnovads.lv

26419848

Uzņēmējdarbības speciāliste

Baiba VADONE

64307213
29436225

[email protected]smiltenesnovads.lv

Jaunatnes lietu speciāliste 

Klinta BERNARTE

 25885849

[email protected]smiltenesnovads.lv

Iestāde “KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 

Iestādes
“Komunālā 
saimniecība”
vadītājs
Mareks GRANDAVS 22036330 [email protected]
Iestādes
“Komunālā 
saimniecība”
vadītāja vietniece
Inta PRINDULE 28369535 [email protected]
[email protected]smiltenesnovads.lv
Apes pilsētas un pagasta saimnieks Guntis ZVEJNIEKS 26411191  
Trapenes pagasta saimnieks Juris LAZDIŅŠ
26593967  
Gaujienas pagasta saimnieks Raivis KALNIŅŠ 27841091  
Virešu pagasta 
pārvaldes vadītāja 
Līga OZOLIŅA    
Daiļdārzniece Anita HARJU 26116845 [email protected]smiltenesnovads.lv

 

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “APES KULTŪRAS UN TŪRISMA CENTRS” VADĪTĀJA

Iveta KOVTUŅENKO

29131404

[email protected]smiltenesnovads.lv

PAGASTU PĀRVALDES

Gaujienas pagasta pārvalde Inese LUKJANOVIČA 64381158 [email protected]smiltenesnovads.lv
Trapenes pagasta pārvalde Irisa POPOVIČA 62702302 [email protected]smiltenesnovads.lv
Virešu pagasta pārvalde Līga OZOLIŅA 29489660 [email protected]smiltenesnovads.lv

 

DZIMSARAKSTU NODAĻA

Vadītāja Iveta INDRIKSONE 64307217 [email protected]
Vietniece Inese MUCENIECE 26419848 [email protected]smiltenesnovads.lv

 

BĀRIŅTIESA

Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja p.i. Līvija KARRO 64307214
 27869577 
[email protected]

 

SOCIĀLAIS DIENESTS

Vadītāja Maija KĀRKLIŅA 64355373
27809177
[email protected]
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un ģimenēm ar bērniem Apē Laila CEKULE 64355187
26698603
[email protected]smiltenesnovads.lv
Sociālais darbinieks Gaujienā un Virešos Inta ZUČIKA 64381694
26692938
[email protected]smiltenesnovads.lv
Sociālais darbinieks Trapenē Undīne USKLIŅĢE 62702303
27815494
[email protected]smiltenesnovads.lv

 

SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS „TRAPENE” 

Direktore Dina JĀŅEKALNE   64307217 [email protected]smiltenesnovads.lv

TAUTAS NAMI

Apes tautas nama vadītāja Ilva SĀRE 27823322 [email protected]smiltenesnovads.lv
[email protected]
Gaujienas tautas nama vadītāja Laima POŠEVA 26179320 [email protected]smiltenesnovads.lv
Trapenes kultūras nama vadītāja Svetlana SPALVIŅA 64324229
25413243
[email protected]
Virešu Saieta nama vadītāja Santa SĀRE 26609392 [email protected]

 

BIBLIOTĒKAS

APES bibliotēkas vadītāja

Agrita LEITE

64322271

[email protected]smiltenesnovads.lv

GAUJIENAS bibliotēkas vadītāja p.i. Inga APSĪTE

64381603
25425155

[email protected]smiltenesnovads.lv

TRAPENES bibliotēkas vadītāja

Dzidra ZARIŅA                      

29392532

[email protected]smiltenesnovads.lv

VIDAGAS bibliotēkas
vadītāja

Aira MŪRNIECE

68610677

vi[email protected]smiltenesnovads.lv

 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

Apes pirmsskolas
izglītības iestāde „Vāverīte” vadītāja

Iluta APINE

27807791

[email protected]

Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskolas direktore

Dina MEISTERE

64355109 28347662

[email protected]
[email protected]

Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskolas
Izglītības programmu realizēšanas vieta Vidagā

Una REĶE

66901990
26477962

[email protected]

Ojāra Vācieša
Gaujienas pamatskolas direktore

Ieva ZARIŅA

64381157 (direktore), 64381629 (skolotāju istaba),
64381631 (lietvedība)

[email protected]

Trapenes sākumskolas direktora p.i

Una Reķe

26477962

[email protected]

Gaujienas
pamatskolas direktore

Vita ANDERSONE

64381154

[email protected]
[email protected]

Gaujienas mūzikas
un mākslas skolas direktore

Ilze DĀVE

64323530 26492989

[email protected]

 

MUZEJI

JĀZEPA VĪTOLA memoriālais muzejs “ANNIŅAS” vadītāja

Ineta RIEPNIECE

29247772

[email protected]ape.lv
[email protected]

Trapenes  novadpētniecības centra vadītāja

Svetlana SPALVIŅA

25413403
25413243

[email protected]smiltenesnovads.lv

E.ZĀLĪTES memoriālā māja

Irēna Meistere

26124789
29131404

[email protected]smiltenesnovads.lv

VIREŠU novadpētniecības
centrs ”Mājvieta” vadītāja

Līga OZOLIŅA

29489660

liga[email protected]ape.lv

 

SPORTS

Apes   novada sporta kompleksa administrators, sporta darba organizators novadā

Juris   OZOLIŅŠ

26165824

[email protected]
[email protected]

Sporta   darba
organizatore Apē

Aija LATIKA

26348705

[email protected]

[email protected]

 Sporta darba organizators Virešos

Santa SĀRE

20244990

[email protected]

 Sporta darba organizators Gaujienā

Raivis   KALNIŅŠ

27841091
64381694

[email protected]
[email protected]

Trapenes sporta metodiķis

Dzintra Lāce

28397468

[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
28. aprīlis, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen