Apes tautas nams

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Apes tautas nama dibināšanas laiks tiek uzskatīts 1945. gads. Sākotnēji tas pakļauts Valkas apriņķa Apes pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejai. Pirmā direktore Austra Vilmane. Pirmajos gados darbojas Jauktais koris, deju kolektīvs, dramatiskais pulciņš. Tautas nams tāpat kā visas citas valsts iestādes visos laikos ir strādājis pēc tā laika esošās valsts politikas.

Apes tautas nama misija ir attīstīt, kopt, popularizēt, organizēt un atbalstīt tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbu, iekļaujoties tautas mākslas aktivitātēs, valsts un pilsētas kultūras dzīves norisēs. Nodrošināt kultūras un atpūtas pasākumu pieejamību.

Tautas nama pamatdarbības virzieni: amatiermākslas kolektīvu darbības organizēšana un nodrošināšana; koncertu, izrāžu, atpūtas vakaru, izstāžu organizēšana dažādām vecuma grupām. Tautas nams organizē sadarbību ar citām kultūras un izglītības iestādēm. Visos laikos Apes pilsētai ir notikusi ļoti cieša sadarbība starp Igaunijas Republikas Monistes un Varstu pagastiem. Ir noslēgti sadarbības līgumi, kas paredz kultūras programmu apmaiņu, kā arī sadarbību citās nozarēs.

Apes tautas namu apmeklē visu paaudžu cilvēki, līdz ar to pasākumi tiek pielāgoti viņu interesēm un iespējām.

 

 

Apes novada dome 2018. gada 04. septembrī ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/083 “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā” ieviešanu.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstinošus pasākumus Apes tautas nama un bibliotēkas ēkai, samazinot primārās enerģijas patēriņu.

Projekta ietvaros paredzēts veikt ēkas fasādes un cokola sienu siltināšanu, bēniņu pārseguma papildus siltināšana, daļēju esošo logu un ārdurvju nomaiņa pret siltumnoturīgākiem, divcauruļu apkures sistēmas izveidi. Kā arī projekta realizācijas gaitā tiks izbūvēta atsevišķi stāvoša katlu māja ar kurināmā noliktavu un pievedtīkliem.

Lai pēc energoefektivitātes darbu pabeigšanas, ēkas iekšpuse un apkārtne atbilstu sabiedriskās ēkas statusam, būtu estētika un funkcionāla, tiks veikti arī iekštelpu kosmētiskā remonta darbi, ēkas fasādes apgaismojuma darbi un teritorijas labiekārtošanas darbi, kurus pilnā apjomā finansēs pašvaldība no aizņēmuma līdzekļiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 429 056,63 EUR, no tā attiecināmās 330 470.21 EUR, neattiecināmās izmaksas 98 586.42 EUR. Attiecināmas izmaksas sadalās – ERAF finansējums 159 318.00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 8 434.53 EUR, pašvaldības finansējums sastāda 162 717.68 EUR.

Plānotais projekta ilgums – 13 mēneši.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ietvaros.

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


Apes tautas nams un bibliotēka pievienojas akcijai par draudzīgu vietu bērnam, kurā  uzklausa, saprot un palīdz.

Esam bērnam draudzīga vieta Apē, kur

  • bērns var uzlādēt telefonu, lai piezvanītu vecākiem;
  • bērns var uzkavēties, ja līst lietus, bērns gaida vecākus, ja ir kāda bīstama situācija uz ielas;
  • bērns var apmeklēt labierīcības;
  • bērns var padzerties ūdeni.

Vairāk par akciju

 

 

Kontakti

Reģ. Nr.50900000921
Adrese: Skolas iela 4, Ape, Smiltenes novads, LV- 4337
Tālrunis: 64322274;27823322

Apes tautas nama vadītāja: Ilva SĀRE
e-pasts:[email protected]


 

Norēķinu rekvizīti

SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr.90009067337,
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Banka: AS SEB banka, kods UNLA2X
Konts: LV75UNLA0050014255591


 

Darba laiks

Pirmdiena      09:00 – 17:00
Otrdiena         09:00 – 17:00
Trešdiena       09:00 – 17:00
Ceturtdiena   09:00 – 17:00
Piektdiena      09:00 – 17:00

 


 

Apes tautas namā 2020./2021. gadā darbojas šādi amatiermākslas kolektīvi, kuros piedalās  dažāda vecuma Apes pilsētas un tuvējo pagastu iedzīvotāji:

1. Apes novada jauktais koris “Ape” – vadītāja Sandra Oto
2. Sieviešu vokālais ansamblis – vadītāja Sandra Oto
3. Vecākās paaudzes sieviešu vokālais ansamblis “Dziesmas mūžs”- vadītāja Sandra Oto
4. Bērnu un jauniešu vokālā grupa – vadītāja Sandra Oto

5. Kapela ”Ope” – vadītāja Sandra Oto

6. Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs “Metenis”- vadītāja Edīte Dauškane
7. Senioru dāmu deju kolektīvs “Vīgrieze”- vadītāja Edīte Dauškane
8. Līnijdeju grupa “Īstās meitenes”- vadītāja Dace Ķelpe
9. 2.-6. klašu tautisko deju kolektīvs “Nebēdnieki” – vadītāja Dace Ķelpe
10. Pirmsskolas vecuma bērnu tautisko deju kolektīvs “Mazie Nebēdnieki”- vadītāja Dace Ķelpe

11. Bērnu tautisko deju kolektīvs ”Nebēdiņa” (3-5 gadi) – vadītāja Dace Keļpe
12. Apes pūtēju grupa – vadītājs Jānis Teters

13. dramatiskais kolektīvs “DUCIS” Vdītāja Māra Svārupe

Apes Radošā ideju centra nodarbības
Audēju nodarbības – pirmdienās 9.30 – 12.00, vadītāja Anda Plauma


 

Bezmaksas pakalpojumi

Apes pilsētas iedzīvotājiem, sabiedriskām organizācijām dažādu sapulču, tikšanos organizēšanai.

Maksas pakalpojumi

 


 

Video arhīvs

2013. gada Ape pilsētas svētki. Apei 85

 


 

 

Dalīties:
6. jūnijs, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen