Trapenes kultūras nams

Print Friendly, PDF & Email

 

Trapenē no 1928.- 1935.gadam dzīvojis Eižens Vēveris. Bez pianista un vijolnieka prasmes un zināma aktiera talanta viņam vēl piemita režisora un diriģenta spējas. Attēls13Būdams skolas pārzinis, viņš kopā ar skolotāju Jāni Porieti vadīja visu pagasta māksliniecisko pašdarbību. Tikai izrādēm piemērotas telpas toreiz Trapenē nebija. Tiesa Trapenes centrā dīkā stāvēja liela ēka, bijušās Bormaņu muižas pils, kas pēc barona Voldemāra fon Vulfa aizbraukšanas 1917.gadā palika bez saimnieka un pamazām gāja bojā. Eiženam Vēverim izdevās pārliecināt toreizējos pagasta saimniekus par tautas nama nepieciešamību. Latvijas valsts iestādes šim nolūkam naudu nepiešķīra. Eižens Vēveris izeju atrada. Viņa vadītie pašdarbnieki sniedza izrādes un koncertus plašā apkārtnē. Krājkasē noguldīja santīmu pie santīma, latu pie lata, līdz pārbūvei nepieciešamie līdzekļi tika sapelnīti. Pateicoties Eižena Vēvera neatlaidībai un enerģijai 1934.gadā Trapene tika pie tautas nama. Šajā ēkā kultūras nams atrodas vēl šodien. Tai apkārt tika iekopts parks, kurā uzcēla brīvdabas estrādi

Trapenes kultūras nama misija ir attīstīt, izkopt un popularizēt, organizēt un atbalstīt tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbu, piedāvāt mūsdienīgu un radošu kultūras produktu, veikt valsts svētku, piemiņas dienu, koncertu, teātra izrāžu, izstāžu, festivālu un konkursu, kā arī saturīgas atpūtas organizēšanu atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu interesēm un vajadzībām.

Trapenes kultūras nams nodrošina sava pagasta un novada sabiedriskās rosības, svētku un tradicionālo norišu, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu, mākslinieciskās jaunrades un amatiermākslas procesa nepārtrauktības un Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku norises pēctecību.

 

Kontakti

Adrese: “Bormaņi”, Trapenes pagasts, Smiltenes novads, LV–4348
Tālruņi: +37125413243; fakss: 64324227; 64324202
E-pasts: [email protected]
Trapenes kultūras nama vadītāja: Svetlana SPALVIŅA


 

Norēķinu rekvizīti

SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr.90009067337,
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Banka: AS SEB banka, kods UNLA2X
Konts: LV75UNLA0050014255591


 

Darba laiks

Pirmdiena     900 -1700
Otrdiena        1300 -1800
Trešdiena       900 -1400 
Ceturtdiena   1600 -2100

Piektdiena     900 -1900


 

Trapenes kultūras namā 2020./2021. gada sezonā darbojas šādi amatiermākslas kolektīvi:

1. Sieviešu koris “Trapene” – vadītāja Ilze Dāve
2. Bērnu popgrupa “Mondo” – vadītāja Ina Java
3. Muzikālā apvienība “Atmoda” – vadītāja Ina Java
4. Sieviešu vokālais ansamblis “Noktirne” – vadītāja Ina Java
5. Amatierteātris “Kurmis” – vadītāja Ina Java
6. Vīru vokālais ansamblis “Runči” – vadītāja Ina Java
7. Skolēnu koris – vadītāja Ina Java

 

 


 

Pakalpojumi

Kultūras nams piedāvā īrēt telpas dažādiem pasākumiem. Vienojoties ar kultūras nama vadītāju tiek slēgts līgums par telpu nomu. 

Maksas pakalpojumi

 

 

Dalīties:
1. oktobris, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen