Pašvaldība

Print Friendly, PDF & Email

Apes novada dome

Atbilstoši „Apes novada pašvaldības nolikumam” novadu veido teritoriālā iedalījuma vienības: Apes pilsēta, Apes pagasts, Gaujienas pagasts, Trapenes pagasts, Virešu pagasts.

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajā vienībā nodrošina šādas pagasta pārvaldes: Gaujienas pagasta pārvalde, Trapenes pagasta pārvalde un Virešu pagasta pārvalde.

Nav veidota Apes pilsētas un Apes pagasta pārvalde, bet izveidota juridiskas personas Apes novada domes struktūrvienība – Apes novada administrācija, kas nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību arī Apes pilsētas un pagasta teritorijā.

 


 

Apes novada domē ir šādas iestādes un struktūrvienības:

1. Apes novada dome – pašvaldības centrālā administrācija

2. Apes novada pašvaldības iestāde – “Apes kultūras un tūrisma centrs”

3. Iestāde “Komunālā saimniecība”

4. Apes bibliotēka

5. Apes tautas nams

6. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola (D.Ozoliņa Apes vidusskolas izglītības programmu realizācijas vieta Apē un Vidagā)

7. Apes pirmsskolas izglītības iestāde „Vāverīte”

8. Apes novada Bāriņtiesa

9. Apes novada Sociālais dienests

10. Apes novada Dzimtsarakstu nodaļa

11. Gaujienas pagasta pārvalde

12. Infocentrs

13. Gaujienas mūzikas un mākslas skola

14. Gaujienas bibliotēka

15. Gaujienas tautas nams

16. Jāzepa Vītola memoriālais muzejs „Anniņas”

17. Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola

18. Gaujienas internātpamatskola

19. Trapenes pagasta pārvalde

20. Trapenes bibliotēka

21. Trapenes kultūras nams

22. Trapenes feldšeru punkts

23. Trapenes sākumskola

24.Trapenes novadpētniecības centrs

25. Sociālās aprūpes centrs „ Trapene”

26. Virešu pagasta pārvalde

29. Virešu saieta nams

30. Vidagas bibliotēka

31. Virešu feldšeru punkts

32. Virešu novadpētniecības centrs ”Mājvieta”

 

 


Apes novadā kopā tiek veidotas jaunas tradīcijas, tiek veidota pozitīva vide, kurai piederīgs jūtas katrs iedzīvotājs.
Mēs novērtējam savus novada cilvēkus, kuri nesūrojas, iet un dara, kopīgi veido vidi, rada svētkus, tā lai dvēsele priecājas! 

Apes-novada-logo-devize

 

 


Ieceres un veicamie darbi Apes novadā 2020. gadā:

Līdzekļu izlietojums tiek plānots, lai sekmētu līdzsvarotu un ilgtspējīgu Apes  novada attīstību, sadarbojoties gan ar vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem, gan sabiedriskajām organizācijām. Kā nozīmīgākās 2020.gada prioritātes ir noteiktas – Eiropas Savienības struktūrfondu apguve un vairāku projektu realizēšana, infrastruktūras sakārtošana un pašvaldības sniegto pakalpojumu nodrošināšana pēc iespējas tuvāk iedzīvotājam.

 

  • ES struktūrfondu apguve, to realizēšana:

Projekts “PROTI un DARI!”;

Projekts “CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions” (Dabas un kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un aizsardzība, attīstot un veicinot inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas);

Projekts “Erasmus+ projekts stratēģisko skolu sadarbību projekts ”Diversity and culture make the UNION (DACMU)”;

Projekts “Erasmus+ projekts stratēģisko skolu sadarbību projekts ”E.QUA.L.I.TY.-Europe for QUAlitative Learning and the Inclusion of diverTY”;

Projekts “No hobija uz biznesu” (Latvijas-Igaunijas projekts);

Projekta “Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem” (Dabas gars) (Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014- 2020);

Projekts “Encouraging cross-border cooperation in local food and handicraft sector in border areas-

COOP Local (Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā);

Projekts “Act Local”;

Hokeja ekipējuma iegāde sabiedrībai nozīmīgu sporta tradīciju attīstīšanai Trapenē; Gaujienas ciema sporta laukuma vienkāršota rekonstrukcija;

Tautas tērpu iegāde Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Virši” tautiskās dejas nerimstošu tradīciju kopšanas nodrošināšanai Apes novadā un Vidzemē kopumā;

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai;

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā; Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

  • Infrastruktūras sakārtošana:

Sociālās aprūpes centra “Trapene” katlu mājas rekonstrukcija;

Brīvības ielas un Oškalna ielas apgaismojuma ierīkošana Apē;

Autoceļu apstrāde ar dubulto segumu:

  • A2- Augstkalni Virešu pagastā
  • Gaujienas pamatskolas piebraucamais ceļš – pagalms
  • Skola – Teikas Trapenes pagastā
  • Vaidavas iela Apē
  • Kalna ielas posms Apē;

Apes novada bērnu kolektīvu dalība XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos;

Flīģeļa iegāde Apes tautas namam;

Mikroautobusa iegāde Virešu pagastā;

Mikroautobusa iegāde Sociālās aprūpes centram “Trapene”.

 

Dalīties:
22. februāris, 2016, Madara Tjuksa
lveerudeen