Smiltenes novada pašvaldība

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Smiltenes novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam Pārejas noteikumu 6. punktam ir novadā iekļauto pašvaldību (Raunas novada, Smiltenes novada un Apes novada) institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

Informējam, ka no 2021.gada 1.jūlija apvienoto pašvaldību noslēgto līgumu saistības pārņem Smiltenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009067337, Adrese – Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.

Vēršam uzmanību, ka iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuriem bankās izveidoti automātiskie maksājumi vai saglabāti maksājumu paraugi ar Apes un Raunas novadu pašvaldību nosaukumiem un reģistrācijas numuriem, veicot jūnija rēķinu apmaksu, apmaksa var neizdoties. Veicot maksājumu no jauna, izmantojot jūnija rēķinā norādīto informāciju, ka maksājumus ir veikts, banka to automātiski pāradresēs Smiltenes novada pašvaldībai. Lūgums automātisko maksājumu, paraugu vai jaunu maksājumu informācijā norādīt Smiltenes novada pašvaldības rekvizītus. Jūlija rēķinos jau būs noradīti jaunie pašvaldības rekvizīti.

Smiltenes novada pašvaldības rekvizīti:
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Reģ. Nr. 90009067337
Banka: AS SEB banka, kods UNLA2X
Konts: LV75UNLA0050014255591
Telefons: 64707588
Mob. 20022348
Fakss: 64707583

 

 

 

 

Smiltenes novada pašvaldības policija (Pils iela 2a, Smiltene)

 
Dežūrtālrunis
 
Priekšniece  
 
 
 
Inspektors 
 

 


Egija CEKULA

Zigurds SAFRANOVIČS

28659933

26157117

29392750

[email protected]

[email protected]

[email protected]

KANCELEJA

Kancelejas  
vadītāja-domes sekretāre

Iveta   INDRIKSONE

64 307 217

[email protected]

26180350

[email protected]

Personāla
speciāliste, Sabiedrisko   attiecību speciāliste

Ilze   ĒRMANE

64307215

[email protected]

 

Valsts un
pašvaldības
vienotā klientu
apkalpošanas centra speciāliste

Liene SINĀTE

64307220
26180350

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Domes   lietvede, arhīva pārzine

Inese   RONIMOISA

 

[email protected]

Mājas lapas administratore

Madara TJUKŠA

 

[email protected]

 

FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA

Finanšu un   grāmatvedības nodaļas vadītāja

Sanita GROSBERGA  64307216
27808422 
[email protected]
Finanšu un   grāmatvedības nodaļas vadītāja vietniece Maija REINERTE 64307216; 27808422 maija.reinerte@smiltenesnovads.lv

Ekonomiste

Inuta KLAIPA-
DAUKSTE

64307216

[email protected]

Grāmatvede

Tatjana ZOTOVA 64307216; 27808422

[email protected]

Nekustamā
īpašuma nodokļu administratore, kasiere Gaujienas pagasta pārvaldē

Ruta RUDZĪTE

64381692

[email protected]

Algu grāmatvede

Ilona MIEZĪTE

64307216

[email protected]

Kasiere-
grāmatvede Apē

Larisa   TUVIKENE

22044835

[email protected]

Grāmatvede Gita BAUSKA 64307216 [email protected]

 

TERITORIJAS   ATTĪSTĪBAS NODAĻA

Teritorijas
attīstības
nodaļas vadītājs

Jurijs RONIMOISS

64307219

[email protected]

Teritorijas
attīstības nodaļas vadītāja
vietniece 

Liene ĀBOLKALNE

64307213

[email protected]smiltenesnovads.lv

projektu vadītāja

Daiga   BOJĀRE

64307213

[email protected]smiltenesnovads.lv

Projektu
vadītāja

Indra LEVANE

29406867

[email protected]smiltenesnovads.lv

Iepirkuma
speciāliste

Inese   MUCENIECE

 

[email protected]smiltenesnovads.lv

26419848

Uzņēmējdarbības speciāliste

Baiba VADONE

64307213
29436225

[email protected]smiltenesnovads.lv

Jaunatnes lietu speciāliste 

Klinta BERNARTE

 25885849

[email protected]smiltenesnovads.lv

 

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “APES KULTŪRAS UN TŪRISMA CENTRS” VADĪTĀJA

Iveta KOVTUŅENKO

29131404

[email protected]smiltenesnovads.lv

 

Dalīties:
15. aprīlis, 2014, Madara Tjuksa
lveerudeen