Būvvalde

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes novada dome 2019.gada 27.decembrī pieņēma lēmumu deleģēt Smiltenes novada pašvaldībai, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009067337, juridiskā adrese Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktā izrietošus pārvaldes uzdevumus būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanā Apes novada teritorijā no 2020. gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim (ieskaitot).

 

Ar iesniegumiem par būvvaldes pakalpojumu nepieciešamību aicinām griezties:

SMILTENES NOVADA BŪVVALDĒ
adrese: Dārza iela 11, Smiltenē
Smiltenes novadā
LV-4729
Tālrunis 64773576
e-pasts: [email protected] 

KONTAKTI 

Amats Vārds, uzvārds Telefons, E-pasts Pieņemšanas laiki
Būvvaldes vadītāja Liene BROLĪTE 64773576, 20032189
[email protected]
[email protected]
Pirmdienās
09:00-12:00, 13:00-18:00 Trešdienās
13:00-17:00
Būvinspektore Ingrīda ĒRGLE
64773576, 20012054
Pirmdienās
09:00-12:00, 13:00-18:00 Trešdienās
13:00-17:00
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu speciālists Andrejs IGAUNIS
64773576
Pirmdienās
09:00-12:00, 13:00-18:00 Trešdienās
13:00-17:00
Arhitekte Līga ĀBOLTIŅA
64773576, 26342707
Pirmdienās
09:00-12:00, 13:00-18:00 Trešdienās
13:00-17:00

Par konsultācijām ārpus pieņemšanas laikiem sazināties telefoniski.

 

Būvvaldes funkciju realizēšanā ietilpstošie uzdevumi

 


 

BŪVNIECĪBAS PROCESA VEIDLAPAS

MK Nr.529 ĒKAS

Apliecinajuma karte
Apliecinajums par ēkas nojauksanu
Apliecinajums par gatavību ekspluatacijai
Apliecinajumu paraugi
Būniecibas iesniegums
Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Nozimīgo konstrukciju pienemšanas akts
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksts konservacija
Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai
Paskaidrojuma raksts ēkas veida maiņai bez pārbuves
Segto darbu pienemšanas akts
Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts

 

MK Nr.551 OSTAS HIDROTEHNISKĀS, SILTUMENERĢIJAS, GĀZES UN CITAS, ATSEVIŠĶI NEKLASIFICĒTAS, INŽENIERBŪVES

 

Apliecinājuma karte
Apliecinājums
Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu
Apliecinājumu paraugi
Būvniecības iesniegums
Nozimīgo konstrukciju pieņemšanas akts
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksts konservācijai
Segto darbu pieņemšanas akts
Ugunsdrošībai nozimīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts

 

MK Nr.633 AUTOCEĻI UN IELAS

Apliecinājuma karte
Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai
Būvdarbu pabeigšanas akts
Būves vietas nodošanas akts atjaunošanai pārbūvei jaunai būvniecībai
Būvniecības iesniegums
Paskaidrojuma raksts
Segto darbu pieņemšanas akts

MK Nr.550 HIDROTEHNISKĀS UN MELIORĀCIJAS BŪVES

Apliecinājums
Apliecinājumu paraugi
Būves tehniskais apsekošanas atzinums
Būvniecības iesniegums
Nozīmīgu konstrukciju pieņemšanas akts
Paskaidrojuma raksts 1.grupa
Paskaidrojuma raksts konservācija
Segto darbu pieņemšanas akts

MK Nr.573 ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS, PĀRVADES UN SADALES BŪVES

Apliecinājuma karte
Apliecinājums par elektroapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai
Būvniecības ieceres iesniegums
Paskaidrojuma raksts

Pazinojums par būvniecību
Projekta saskaņošanas veidlapa

Iepriekš jau tika informēts, ka 2016.gada 25.janvārī Apes novada dome pieņēma lēmumu “Par valsts pārvaldes uzdevuma būvniecības procesa tiesiskuma deleģēšanu Smiltenes novada pašvaldībai” un Smiltenes novada pašvaldība 2016.gada 27.janvāra domes sēdē pieņēma lēmumu “Par deleģējuma līguma slēgšanu ar Apes novada pašvaldību”.

 

Smiltenes novada Būvvaldes sastāvā 2020. gadā darbojas būvvaldes vadītāja Liene Brolīte, Arhitekte Līga Āboltiņa, Būvinspektote Ingrīda Ērgle (nepilna slodze) un Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu speciālists Andrejs Igaunis (nepilna slodze).

Smiltenes novada Būvvalde no 2016. gada 11. februāra, pamatojoties uz Deleģēšanas līguma Nr.8/17 (reģ.Nr. SND – SN-DE/BU/2-16), nodrošina būvniecības procesa tiesiskuma funkcijas Apes novadā.

 Būvvaldes darbinieki aizvadītajā gadā apmeklējuši gan klātienes, gan attālinātas mācības par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) jaunajām funkcionalitātēm, jo pamatojoties uz Būvniecības procesa normatīvo regulējumu no 2020.gada 1.janvāra visi procesi, kas saistīti ar būvniecību, tās uzsākšanu līdz nodošanai ekspluatācijā veicami tikai BIS. Ar aktīvāku BIS lietošanu veikti arī vairāku normatīvo aktu  Būvniecības likuma un speciālo normatīvo aktu grozījumiem. Būvvaldes vadītāja piedalījusies BIS sistēmas funkcionalitātes uzlabošanas procesā, apgūstot jaunās funkcionalitātes no BIS2 un publiskā BIS portāla puses sistēmas testa vidē. Būvvaldes arhitekts piedalījies Arhitektu savienības rīkotajās apmācībās un pilnveidojis akadēmiskās zināšanas. Būvinspektors apmeklējis attālināti apmeklējis seminārus. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu speciālists piedalīties Latvijas mērnieku biedrības semināros.

Aizvadītajā atskaites periodā 2020.gadā Smiltenes novada Būvvaldē Apes novada administratīvajā teritorijā ir izdarīti 47 procesuālie lēmumi Alūksnes novada būvvaldē iesāktajās būvniecības ieceres lietās un arī Smiltenes novada Būvvaldes izsniegtajās būvniecības ieceres lietās, kā arī ir pieņemti 54 lēmumi, izsniegtas 9 būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtas 16 būves, būvniecībai vienkāršotā kārtībā izsniegtas 6 apliecinājuma kartes, 24 paskaidrojuma raksti un saskaņotas projekta izmaiņas 13 būvobjektiem. Veikta 31 pārbaude un sastādīti atzinumi par nekustamā īpašuma apsekošanu.

2020. gadā novērots, ka būvniecības ieceres ierosinātājiem turpina uzsākto tendenci – vairāk pārskatīt esošās būvniecības ieceres, kā arī veikt patvaļīgas būvniecības seku likvidēšanu (īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā). Tiek vairāk iesniegti lūgumi par atļauju izstrādāt tehnisko dokumentāciju vai lūgumu papildināt būvatļaujas nosacījumus, pagarināt būvatļauju vai iesaistīto personu pārreģistrēšanu jau akceptētās iecerēs.

Aizvadītā gada laikā stiprināta sadarbība ar Būvniecības valsts kontroles biroju (BVKB) Kontroles, Informācijas sistēmu departamentu un Juridisko nodaļu, Ekonomikas ministriju, Limbažu, Alūksnes, Balvu un Valkas novada būvvaldēm. Būvvalde aizvadīto gadu veiksmīgi strādāja ar Ekonomikas ministrijas  un BVKB principu “Konsultē vispirms”.

Visa aizvadītā atskaites perioda laikā apmeklētājiem sniegtas konsultācijas būvniecības jautājumos, izskatītas sūdzības un strīda jautājumi, un jautājumi par patvaļīgu būvniecību. Būvvaldes 2020.gada izpilde par sniegtajiem pakalpojumiem, saistībā ar iedzīvotāju būvniecības iecerēm, īpaši par pirmās grupas būvēm un atvieglotās būvniecības kārtību (Paskaidrojuma raksts, Apliecinājuma karte), un Apes novada pašvaldības aktivitāti (iesniegtās būvniecības ieceres, konsultācijas), novada administratīvajā teritorijā ir pieaugusi.


 

 

2015. gada novembrī Apes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

Datums

Būves nosaukums Būves adrese

Būvvaldes lēmums

09.11.2015.

Palīgēkas pārbūve “Bebrīši”, Apes pagasts, Apes novads

09.11.2015. akceptēt būvniecības ieceri

14.09.2015. Ielu apgaismojuma pārbūve Vidagā Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads 17.11.2015. izdot būvatļauju
14.09.2015. Ielu apgaismojuma pārbūve Gaujienā Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads 17.11.2015.
izdot būvatļauju
23.11.2015. Dzīvojamās mājas pārbūve “Bebrīši”, Apes pagasts, Apes novads 23.11.2015. akceptēt būvniecības ieceri
23.11.2015. Valsts nozīmes ūdensnotekas Ilgupīte atjaunošana Virešu pagasts, Apes novads 26.11.2015.
izdot būvatļauju
24.11.2015. Palīgēkas pārbūve “Dzenīši”, Apes pagasts, Apes novads 24.11.2015.
izdot būvatļauju

2015. gada oktobrī Apes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Datums Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
14.09.2015. Ielu apgaismojuma pārbūve Vidagā Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads  
14.09.2015. Ielu apgaismojuma pārbūve Gaujienā Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads  
29.09.2015. Tiltu izbūve “Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II kārta “Smēdītes”,
Virešu pagasts,
Apes novads
15.10.2015. izdot būvatļauju
29.09.2015. Pievadceļu un stāvlaukuma izbūve aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļagauja” “Lejasrandati”, “Jaunrandati”,
Virešu pagasts,
Apes novads
15.10.2015. izdot būvatļauju
30.09.2015. Meža autoceļa “Tautiņu ceļš” būve Trapenes pagasts, Apes novads 12.10.2015. izdot būvatļauju
12.10.2015. Dzīvojamās mājas pārbūve “Alejas”, Gaujienas pagasts, Apes novads 12.10.2015. izdot būvatļauju
19.10.2015. Dzīvojamās mājas pārbūve “Dambīši”, Apes pagasts, Apes novads 19.10.2015. izdot būvatļauju

 


2015. gada septembrī Apes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

Datums Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
24.08.2015. 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1280, Lāči Apes pagasts, Apes novads 30.09.2015. izdot būvatļauju
24.08.2015. 0.4 kV EPL pārbūve pie TP-1477, Jaunlāči Apes pagasts, Apes novads 30.09.2015. izdot būvatļauju
14.09.2015. Ielu apgaismojuma pārbūve Vidagā Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads  
14.09.2015. Ielu apgaismojuma pārbūve Gaujienā Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads  
29.09.2015. Tiltu izbūve “Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II kārta “Smēdītes”, Virešu pagasts, Apes novads  
29.09.2015. Pievadceļu un stāvlaukuma izbūve aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļagauja” “Lejasrandati”, “Jaunrandati”, Virešu pagasts, Apes novads  
30.09.2015. Meža autoceļa “Tautiņu ceļš” būve Trapenes pagasts, Apes novads  

 


2015. gada augustā Apes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

Datums

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes lēmums

17.08.2015.

Gaujienas pils ziemeļu fasādes vienkāršotā atjaunošana “Vidusskola”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads 19.08.2015. akceptēt būvniecības ieceri
21.08.2015. 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1306, Mežmalītes Apes pagasts, Apes novads 28.08.2015. izdot būvatļauju
24.08.2015. 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1280, Lāči Apes pagasts, Apes novads  
24.08.2015. 0.4 kV EPL pārbūve pie TP-1477, Jaunlāči Apes pagasts, Apes novads  
25.08.2015. 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1273, Skujas Skujas, Apes pagasts, Apes novads 28.08.2015. izdot būvatļauju
       

 


2015. gada jūlijā Apes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

Datums

Būves nosaukums Būves adrese

Būvvaldes lēmums

16.06.2015. Pašvaldības autoceļa “V411-Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni” pieslēguma valsts autoceļam V411 “Velēna-Vireši” uzlabošana Vidagā Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads 03.07.2015. izdot būvatļauju
06.07.2015. VUGD depo ēkas un palīgēkas nojaukšana Dzirnavu iela 2A, Ape, Apes novads 10.07.2015.
izdot būvatļauju
06.07.2015. VUGD depo ēkas būvniecība Dzirnavu iela 2A, Ape, Apes novads 27.07.2015.
izdot būvatļauju  

 


 

2015.gada jūnijā Apes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

Datums

Būves nosaukums Būves adrese

Būvvaldes lēmums

04.06.2015. Meliorācijas sistēmu pārbūve “Dumpji”, “Seveļi-4”, Trapenes pagasts, “Sutsalas”, Apes pagasts, Apes novads 10.06.2015. izdot būvatļauju
08.06.2015. Apes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” piebūve Pasta iela 25, Ape, Apes novads 10.06.2015. izdot būvatļauju
08.06.2015. Sociālā aprūpes centra teritorijas labiekārtojums “Bitītes”, Trapenes pagasts, Apes novads 08.06.2015. akceptēt būvniecības ieceri

 


2015. gada maijā Apes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

Datums

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes lēmums

11.05.2015. Meža ceļa “Melnupes ceļš” pārbūve Trapenes pagasts, Apes novads 19.05.2015. izdot būvatļauju
11.05.2015. Meža ceļa
“Vosu ceļš” būve
Trapenes pagasts, Apes novads 19.05.2015. izdot būvatļauju
14.05.2015. “KP Gaujiena” izbūve Gaujienas pagasts, Apes novads 18.05.2015. akceptēt būvniecības ieceri

 


 

2015. gada aprīlī Apes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

Datums

Būves nosaukums Būves adrese

Būvvaldes lēmums

31.03.2015.

Kiosks

Skolas iela 6,
Ape, Apes novads

15.04.2015. akceptēt būvniecības ieceri

21.04.2015.

Meža autoceļa “Druvkalni-Ilgupe ceļš” būvniecība

Virešu pagasts,
Apes novads
23.04.2015.
izdot
būvatļauju

 


 

2015. gada martā Apes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

Datums Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
09.03.2015. Saimniecības ēka “Maziņi”, Apes pagasts, Apes novads 09.03.2015. akceptēt būvniecības ieceri
09.03.2015. Meža meliorācijas sistēmas “Lejzemnieki” pārbūve Gaujienas pagasts, Apes novads 13.03.2015.
izdot būvatļauju
17.03.2015. 20 kV EPL rekonstrukcija līnijā GL-26 no balsta Nr.329 līdz balstam Nr.482 Trapenes pagasts, Apes novads 25.03.2015. izdot būvatļauju
18.03.2015. 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie TP-1333, Birznieki Birznieki, Gaujienas pagasts, Apes novads 25.03.2015. izdot būvatļauju

 


2015.gada janvārī Apes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

Datums Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
10.01.2015. Liellopu ziemas mītnes būvniecība, kūts un briežu dārza žoga pārbūve “Dumpji”, Trapenes pagasts, Apes novads 13.01.2015. izdot būvatļauju
13.01.2015. Briežu dārza žoga būvniecība “Sutsalas”, Apes pagasts, Apes novads 13.01.2015. akceptēt būvniecības ieceri

 


 

2014. gads

 

 2014gada decembrī Apes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

Datums Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
28.11.2014. Auto stāvlaukuma izbūve pie saieta nama “Mākonīši”, Virešu pagasts, Apes novads 09.12.2014. izdot būvatļauju
15.12.2014. Lopbarības novietne “Virši”, Gaujienas pagasts, Apes novads 18.12.2014. izdot būvatļauju
17.12.2014. Veikala telpu vienkāršota atjaunošana “Vilnīši”, Virešu pagasts, Apes novads 17.12.2014. akceptēt būvniecības ieceri

2014 . gada novembrī Apes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

Datums Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
10.11.2014. 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie TP-1225, Stradiņi Apes pagasts, Apes novads 13.11.2014. izdot būvatļauju
10.11.2014. 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie TP1269, Smidzis Gaujienas pagasts, Apes novads 13.11.2014. izdot būvatļauju
21.11.2014. SIA Lattelecom elektronisko sakaru tīkla pievada pieslēgums VAS LVRTC optiskā tīkla infrastruktūrai “Mežniecība 1”, Gaujienas pagasts, Apes novads 21.11.2014. akceptēt būvniecības ieceri
25.11.2014. Kafejnīca “Pie Annas” “Zvaigznes”, Virešu pagasts, Apes novads 03.12.2014. izdot būvatļauju
28.11.2014. Auto stāvlaukuma izbūve pie saieta nama “Mākonīši”, Virešu pagasts, Apes novads  

 


 

2014. gada septembrī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

  Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
       

  2014. gada septembrī Alūksnes novada būvvaldē akceptēšanai iesniegtie būvprojekti un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

  Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
01.09.2014. Atpūtas kompleksa “Dauškāni 2” modernizācija “Dauškāni 2”, Ape, Apes novads 23.09.2014. akceptēt būvprojektu
01.09.2014. Pirts ēkas būvniecība “Dauškāni 2”, Ape, Apes novads 23.09.2014. akceptēt būvprojektu

  2014. gada septembrī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

  Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums/ būvatļauja stājas spēkā
       

 


 

  2014. gada augustā Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

  Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
14.08.2014. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija “Alejas”, Gaujienas pagasts, Apes novads  
15.08.2014. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku nojaukšana “Dzenīši”, Apes pagasts, Apes novads 21.08.2014. izdot PAU

  2014. gada augustā Alūksnes novada būvvaldē akceptēšanai iesniegtie būvprojekti un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

  Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
       

  2014. gada augustā Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

  Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums/ būvatļauja stājas spēkā
31.07.2014. Pirts jaunbūve Jāņa iela 10, Ape, Apes novads 01.08.2014. izsniegta būvatļauja

 

2014. gada JŪLIJĀ Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

 

  Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
07.07.2014. Veikala ēkas rekonstrukcija par dzīvojamo ēku „Zvārtavas veikals”, Gaujienas pagasts, Apes novads 14.07.2014. izdot PAU
07.07.2014. Palīgēkas Pasta iela 34, Ape, Apes novads 14.07.2014. izdot PAU
09.07.2014. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Vaidavas iela 27, Ape, Apes novads 14.07.2014. izdot PAU
09.07.2014. Saimniecības ēkas jaunbūve Upes iela 15, Ape, Apes novads 14.07.2014. izdot PAU

 

2014. gada jūlijā Alūksnes novada būvvaldē akceptēšanai iesniegtie būvprojekti un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

  Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
10.07.2014. Apes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” piebūve Pasta iela 25, Ape, Apes novads 11.07.2014. akceptēt būvprojektu
14.07.2014. Palīgēkas Pasta iela 34, Ape, Apes novads 14.07.2014. akceptēt būvprojektu
28.07.2014. Pirts jaunbūve Jāņa iela 10, Ape, Apes novads 28.07.2014. akceptēt būvprojektu
31.07.2014. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Jaunā iela 5, Ape, Apes novads 31.07.2014. akceptēt būvprojektu

 

2014. gada jūlijā Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

  Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums/ būvatļauja stājas spēkā
11.07.2014. Dzīvojamā māja „Jaunaidievi”, Virešu pagasts, Apes novads 11.07.2014. izsniegta būvatļauja
11.07.2014. Dzīvojamā māja (jaunbūve) „Jaunaidievi”, Virešu pagasts, Apes novads 14.07.2014. izsniegta būvatļauja
14.07.2014. Palīgēkas Pasta iela 34, Ape, Apes novads 14.07.2014. izsniegta būvatļauja
21.07.2014. Meža ceļa „Strazdiņa stiga” pamatceļš Pk 12+00-22+98, atzars Pk 0+00-09+67 būve, akceptētā būvprojekta izmainītā daļa, 1.daļa Austrumvidzemes mežsaimniecības 124.Sikšņu meža iecirknis, Virešu pagasts, Apes novads 28.07.2014. izsniegta būvatļauja
31.07.2014. Pirts jaunbūve Jāņa iela 10, Ape, Apes novads  

 


 

    2014. gada JŪNIJĀ Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

             Būves nosaukums          Būves adrese               Būvvaldes lēmums
02.06.2014. Kūtsmēslu krātuve „Dzidrumi”, Apes pagasts, Apes novads 06.06.2014. izdot PAU

2014. gada jūnijā Alūksnes novada būvvaldē akceptēšanai iesniegtie būvprojekti un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

  Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
02.06.2014. Mēslu krātuve „Jaunaidievi”, Virešu pagasts, Apes novads 02.06.2014. akceptēt būvprojektu
02.06.2014. J.Vītola memoriālā muzeja ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcija „Anniņas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads 02.06.2014. akceptēt būvprojektu
03.06.2014. Mēslu krātuve „Vērsēni”, Apes pagasts, Apes novads 03.06.2014. akceptēt būvprojektu

  2014. gada jūnijā Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

  Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums/ būvatļauja stājas spēkā
09.06.2014. Mēslu krātuve „Jaunaidievi”, Virešu pagasts, Apes novads 09.06.2014. izsniegta būvatļauja

 


 

 

2014. gada MAIJĀ Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi. lēmumi.

  Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
06.05.2014. Apes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” piebūve (jaunbūve) Pasta iela 25, Ape, Apes novads 09.05.2014. izdot PAU
13.05.2014. Valsts nozīmes ūdensnotekas „Ilgupīte” gultnes renovācija Virešu pagasts, Apes novads 16.05.2014. izdot PAU
19.05.2014. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Jaunā iela 5, Ape, Apes novads 30.05.2014. izdot PAU

  2014. gada maijā Alūksnes novada būvvaldē akceptēšanai iesniegtie būvprojekti un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

  Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
26.05.2014. Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija „Saulrīti”, Apes pagasts, Apes novads 26.05.2014. akceptēt būvprojektu

  2014. gada maijā Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

  Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums/ būvatļauja stājas spēkā

2014. gada APRĪLĪ Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes lēmums

09.04.2014. Mēslu krātuve „Jaunaidievi”, Virešu pagasts, Apes novads 23.04.2014. izdot PAU
       

2014. gada aprīlī Alūksnes novada būvvaldē akceptēšanai iesniegtie būvprojekti un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes lēmums

       

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes lēmums/ būvatļauja stājas spēkā

08.04.2014.

Kūtsmēslu krātuve „Kalnakrampji”, Trapenes pagasts, Apes novads

08.04.2014. izsniegta būvatļauja

17.04.2014.

Saimniecības ēkas jaunbūve Jaunā iela 7, Ape, Apes novads

17.04.2014. izsniegta būvatļauja

17.04.2014.

Uguns novērošanas torņa rekonstrukcija „Tornis”, Apes pagasts, Apes novads

23.04.2014. izsniegta būvatļauja

17.04.2014.

Uguns novērošanas torņa rekonstrukcija „Silenieku tornis”, Virešu pagasts, Apes novads

23.04.2014. izsniegta būvatļauja


2014. gada MARTA Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes lēmums

14.03.2014. Atpūtas kompleksa „Dauškāni 2” modernizācija „Dauškāni 2”, Apes pagasts, Apes novads 21.03. 2014. izsniegts PAU
19.03.2014. Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija „Saulrīti”, Apes pagasts, Apes novads 28.03.2014. izsniegts PAU
24.03.2014. Stāvlaukuma izbūve pie Saieta nama „Mākonīši”, Virešu pagasts, Apes novads 07.04.2014. izsniegts PAU
24.03.2014. Saimniecības ēkas jaunbūve Jaunā iela 7, Ape, Apes novads 26.03.2014. izdot PAU

2014. gada martā Alūksnes novada būvvaldē akceptēšanai iesniegtie būvprojekti un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes lēmums

06.03.2014.

Mēslu krātuve „Augstkalni”, Virešu pagasts, Apes novads

06.03.2014. akceptēt būvprojektu

24.03.2014.

Kūtsmēslu krātuve „Kalnakrampji”, Trapenes pagasts, Apes novads

24.03.2014. akceptēt būvprojektu

31.03.2014.

Saimniecības ēkas jaunbūve Jaunā iela 7, Ape, Apes novads

31.03.2014. akceptēt būvprojektu

2014. gada martā Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes lēmums/ būvatļauja stājas spēkā

17.03.2014. Pakaišu kūtsmēslu krātuve „Jaundrīzuļi”, Virešu pagasts, Apes novads 17.03.2014. izsniegta būvatļauja
19.03.2014. Mēslu krātuve „Augstkalni”, Virešu pagasts, Apes novads 20.03.2014. izsniegta būvatļauja

2014. gada FEBRUĀRĪ Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes lēmums

19.02.2014. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija „Dambīši”, Apes pagasts, Apes novads 20.02.2014. izdot PAU

2014. gada februārī Alūksnes novada būvvaldē akceptēšanai iesniegtie būvprojekti un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes lēmums

       

2014. gada februārī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes lēmums/ būvatļauja stājas spēkā

       

2014. gada JANVĀRĪ Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes lēmums

13.01.2014. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Rūpniecības iela 14, Ape, Apes novads 15.01.2014. izdot PAU
14.01.2014. Dzīvojamās mājas „Dārzamāja” rekonstrukcija „Dārza Māja”, Gaujienas pagasts, Apes novads 15.01.2014. izdot PAU
20.01.2014. Meža autoceļa „Dzeņu kakta ceļš” būve (jaunbūve) Virešu pagasts, Apes novads 22.01.2014. izdot PAU
20.01.2014. Meža autoceļa „Druvkalni – Ilgupe” būve (jaunbūve) Virešu pagasts, Apes novads 22.01.2014. izdot PAU

2014. gada janvārī Alūksnes novada būvvaldē akceptēšanai iesniegtie būvprojekti un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes lēmums

       

2014. gada janvārī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes lēmums/ būvatļauja stājas spēkā

       

 


 

2013. gads

2013. gada decembrī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes   lēmums

02.12.2013. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Jaunā iela 5, Ape, Apes novads  13.12.2013. izdot PAU
02.12.2013. Palīgēkas jaunbūve Jaunā iela 7, Ape, Apes novads  13.12.2013. izdot PAU

2013. gada decembrī Alūksnes novada būvvaldē akceptēšanai iesniegtie būvprojekti un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes lēmums

04.12.2013.

Darbnīcas rekonstrukcija „Druvas”, Apes pagasts, Apes novads

04.12.2013. akceptēt būvprojektu

05.12.2013.

Pievadceļu un stāvlaukuma izbūve aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja” „Jaunrandati”, „Lejasrandati”, Virešu pagasts, Apes novads

05.12.2013. akceptēt būvprojektu

05.12.2013.

Tiltu izbūve „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II kārta” „Smēdīte”, Virešu pagasts, Apes novads

05.12.2013. akceptēt būvprojektu

27.12.2013.

Angāra rekonstrukcija „Jaši 2”, Ape, Apes novads

27.12.2013. akceptēt būvprojektu

2013. gada decembrī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes   lēmums

       

2013. gada novembrī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes   lēmums

13.11.2013. Kafejnīca „Jaunzilākši”, Virešu pagasts, Apes novads 27.11.2013.Izdot PAU
26.11.2013. Darbnīcas rekonstrukcija „Druvas”, Apes pagasts, Apes novads 26.11.2013.Izdot PAU

2013. gada novembrī Alūksnes novada būvvaldē akceptēšanai iesniegtie būvprojekti un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes   lēmums

08.11.2013.

Optisko kabeļu kanalizācija (jaunbūve) Trapenes un Gaujienas pagasti, Apes novads, Alūksnes pilsēta, Alsviķu,   Zeltiņu, Ilzenes, Ziemera, Jaunalūksnes, Malienas, Mālupes, Liepnas pagasti,   Alūksnes novads

08.11.2013. akceptēt   būvprojektu

14.11.2013.

Apes posteņa saimniecības ēkas rekonstrukcija Dzirnavu iela 2a, Ape

14.11.2013.   akceptēt būvprojektu

2013. gada novembrī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes   lēmums

       

2013. gada oktobrī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes   lēmums

02.10.2013. Pirts ēkas būvniecība „Dauškāni 2”, Apes pagasts, Apes novads  16.10.2013. izdot PAU
02.10.2013. Bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzstādīšana Sikšņu skolā „Sikšņu skola”, Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads  16.10.2013. izdot PAU
02.10.2013. Bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzstādīšana bērnudārzā Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads  16.10.2013. izdot PAU

2013. gada oktobrī Alūksnes novada būvvaldē akceptēšanai iesniegtie būvprojekti un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes   lēmums

 

 

 

 

2013. gada oktobrī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes   lēmums

21.10.2013. Meža autoceļa „Jauncīrulīšu trase” rekonstrukcija Virešu pagasts, Apes novads 22.10.2013. izsniegta būvatļauja
21.10.2013. Meža autoceļa „Sēnīte – Jauncīrulīši” rekonstrukcija Virešu pagasts, Apes novads 22.10.2013. izsniegta būvatļauja
21.10.2013. Meža autoceļa „Āpšu stiga” rekonstrukcija Virešu pagasts, Apes novads 22.10.2013. izsniegta būvatļauja
25.10.2013. Meža meliorācijas sistēmas „Blīgznas masīvs” rekonstrukcija Apes pagasts, Apes novads 25.10.2013. izsniegta būvatļauja

2013. gada septembrī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes   lēmums

28.08.2013. Mēslu krātuve „Augstkalni”, Virešu pagasts, Apes novads 12.09.2013. izdot PAU
02.09.2013. Palīgēka „Alejas”, Gaujienas pagasts, Apes novads 02.09.2013. izdot PAU
13.09.2013. Tiltu izbūve „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās   infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II kārta „Smēdītes”, Virešu pagasts, Apes novads 18.09.2013. izdot PAU

2013. gada septembrī Alūksnes novada būvvaldē akceptēšanai iesniegtie būvprojekti un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes   lēmums

04.09.2013. Palīgēka „Alejas”, Gaujienas pagasts, Apes novads 04.09.2013. akceptēt būvprojektu
09.09.2013. Pakaišu kūtsmēslu krātuve „Jaundrīzuļi”, Virešu pagasts, Apes novads 09.09.2013. akceptēt būvprojektu
23.09.2013. Uguns novērošanas torņa rekonstrukcija „Tornis”, Apes pagasts, Apes novads 23.09.2013. akceptēt būvprojektu
23.09.2013. Uguns novērošanas torņa rekonstrukcija „Silenieku tornis”, Virešu pagasts, Apes novads 23.09.2013. akceptēt būvprojektu

2013. gada septembrī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes   lēmums

       

2013. gada augustā Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes   lēmums

09.08.2013. Kūtsmēslu krātuve (jaunbūve) „Kalnakrampji”, Trapenes pagasts, Apes novads 14.08.2013. izdot PAU
09.08.2013. Pievadceļu un stāvlaukuma izbūve aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja” „Lejasrandati”, „Jaunrandati”, Virešu pagasts, Apes novads 14.08.2013. izdot PAU
14.08.2013. Dzīvojamās mājas ar saimniecības ēkām nojaukšana Ganību iela 8, Ape, Apes novads 22.08.2013. izdot Būves nojaukšanas uzdevumu
28.08.2013. Apes posteņa saimniecības ēkas rekonstrukcija Dzirnavu iela 1A, Ape, Apes novads  
28.08.2013. Mēslu krātuve „Augstkalni”, Virešu pagasts, Apes novads  

2013. gada augustā Alūksnes novada būvvaldē akceptēšanai iesniegtie būvprojekti un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes   lēmums

       

2013. gada augustā Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes   lēmums

       

2013. gada jūlijā Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes   lēmums

17.07.2013. Mēslu krātuve (jaunbūve) „Vērsīši”, Apes pagasts, Apes novads 18.07.2013. izdot PAU
22.07.2013. Pakaišu kūtsmēslu krātuve (jaunbūve) „Jaundrīzuļi”, Virešu pagasts, Apes novads  25.07.2013. izdot PAU

2013. gada jūlijā Alūksnes novada būvvaldē akceptēšanai iesniegtie būvprojekti un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes   lēmums

24.07.2013. Meža meliorācijas sistēmas „Blīgznas masīvs” rekonstrukcija Apes pagasts, Apes novads 25.07.2013.Akceptēt būvprojektu

2013. gada jūlijā Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes   lēmums

10.07.2013. Ūdens ieguves, attīrīšanas un apgādes būve (jaunbūve) „Vidaga 6”, Virešu pagasts, Apes novads 10.07.2013. izsniegta būvatļauja

2013. gada jūnijā Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes   lēmums

04.06.2013. Angāra rekonstrukcija „Jaši -2”, Apes pagasts, Apes novads 12.06.2013. Izsniegt PAU
06.06.2013. Optiskā kabeļa kanalizācija Kr. Barona, Uzvaras, Merķeļa, Helēnas, Dārza, Tirgotāju, Latgales, Pils iela Alūksnē, autoceļu P39, P34, V375, P44, P40, V400, V396, P41 nodalījuma joslās, autoceļu A2, P23 nodalījumu joslās  28.06.2013. izsniegt PAU

2013. gada jūnijā Alūksnes novada būvvaldē akceptēšanai iesniegtie būvprojekti un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes   lēmums

       

2013. gada jūnijā Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes   lēmums

       

   
   2013. gada aprīlī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes lēmums

04.04.2013. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija „Pumpuri”, Apes pagasts, Apes novads Izsniegts PAU
04.04.2013. Dzīvojamās mājas jaunbūve „Rubeņi”, Trapenes pagasts, Apes novads Izsniegts PAU
04.04.2013. Garāžas jaunbūve „Kalnakārkliņi”, Trapenes pagasts, Apes novads Izsniegts PAU
24.04.2013. Meža meliorācijas objekta „Blīzgznas masīvs” rekonstrukcija Apes pagasts, Apes novads Izsniegts PAU

2013. gada martā Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes lēmums

08.03.2013. Meliorācijas sistēmu renovācija „Dumpji”, Trapenes pagasts, Apes novads Izsniegts PAU
12.03.2013. Dzīvojamās mājas jaunbūve „Lāči”, Apes pagasts, Apes novads Izsniegts PAU
12.03.2013. Jāzepa Vītola memoriālā muzeja ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcija „Anniņas”, Gaujienas pagasts, Apes novads Izsniegts PAU

2013. gada februārī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes lēmums

07.02.2013. Angārs „Dumpji”, Trapenes pagasts, Apes novads Izsniegts PAU
12.02.2013. Meža meliorācijas objekts „Lejzemnieki” Gaujienas pagasts, Apes novads Izsniegts PAU
18.02.2013. Meliorācijas sistēmu renovācija „Sutsalas”, Apes un Trapenes pagasti, Apes novads Izsniegts PAU

2013. gada janvārī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes lēmums

18.01.2013. Viesu nama un pirts rekonstrukcija „Jaunzilākši”, Virešu pagasts, Apes novads Izsniegts PAU

2012. gada oktobrī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes lēmums

03.10.2012. Meža meliorācijas objekta „Majorkalns” rekonstrukcija Gaujienas un Virešu pagasti, Apes novads Izsniegts PAU

2012. gada septembrī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes lēmums

17.09.2012. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Smilšu iela 6, Ape, Apes novads Izsniegts PAU
25.09.2012. Depo ēka (palīgēka) Dzirnavu iela 2A, Ape, Apes novads Izsniegts PAU

2012. gada augustā Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Datums

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes lēmums

22.08.2012. Meža meliorācijas sistēmas „Dumpju masīvs” rekonstrukcija Trapenes pagasts, Apes pagasts, Apes novads Izsniegts PAU

2012. gada jūlijā Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes lēmums

17.07.2012. Īslaicīgas lietošanas būves-stacionāro ātruma mērierīču ietvaru uzstādīšana Autoceļš P39 (Alūksne-Igaunijas robeža (Ape)), Virešu pagasts, Apes novads Izsniegts PAU
17.07.2012. Tas pats Autoceļš P39 (Alūksne-Igaunijas robeža), Ape, Apes novads Izsniegts PAU
26.07.2012. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija Rūpniecības iela 17, Ape Izsniegts PAU

2012. gada jūnijā Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes lēmums

25.05.2012. Ražošanas ēka – autoserviss „Vīksnes”, Ape, Apes novads Izsniegts PAU
25.05.2012. Ražošanas ēka – ceptuve „Vīksnes”, Ape, Apes novads Izsniegts PAU
25.06.2012. Ūdens ieguves, attīrīšanas un apgādes būve „Vidaga 6”, Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads Izsniegts PAU

2012. gada maijā Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi

Datums

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes lēmums

15.05.2012. Ogu pieņemšanas laukuma, nojumes un rampas izbūve „Jaunās Rogas”, Gaujienas pagasts, Apes novads Izsniegts PAU
15.05.2012. Noliktava ar mākslīgā klimata iekārtām „Jaunās Rogas”, Gaujienas pagasts, Apes novads Izsniegts PAU
15.05.2012. Ogu šķirošanas un pirmapstrādes cehs „Jaunās Rogas”, Gaujienas pagasts, Apes novads Izsniegts PAU
15.05.2012. Augļu un ogu pirmapstrādes un uzglabāšanas ceha rekonstrukcija „Jaunās Rogas”, Gaujienas pagasts, Apes novads Izsniegts PAU
21.05.2012. Meža autoceļa „Lībiešu ceļš” būve Gaujienas pagasts, Apes novads Izsniegts PAU
28.05.2012. Vēja ģenerators „Lūrgravas”, Gaujienas pagasts, Apes novads Izsniegts PAU
29.05.2012. Kafejnīca „Pie Annas”, bistro „Zvaigznes”, Virešu pagasts, Apes novads Izsniegts PAU

2012. gada aprīlī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanasiesniegumi– uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi. 

Dat.

Būves nosaukums

Būves adrese

Būvvaldes lēmums

04.04.2012. Autoceļa Lapiņas-Graši rekonstrukcija Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads Izsniegts PAU
16.04.2012. Apes uguns novērošanas tornis „Tornis”, Apes pagasts, Apes novads Izsniegts PAU
16.04.2012. Silenieku tornis „Silenieku tornis”, Virešu pagasts, Apes novads Izsniegts PAU
23.04.2012. Palīgēkas „Gaujmalas”, Gaujienas pagasts, Apes novads Izsniegts PAU

2012. gada februārī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Datums Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
01.02.2012. Meža autoceļa „Āpšu stiga” rekonstrukcija Virešu pagasts, Apes novads Izsniegts PAU
01.02.2012. Meža autoceļa „Jauncīrulīšu trase” rekonstrukcija Virešu pagasts, Apes novads Izsniegts PAU
01.02.2012. Meža autoceļa „30.kv.nobrauktuve” jaunbūve Trapenes pagasts, Apes novads Izsniegts PAU
03.02.2012. Pārvades gāzesvadu Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna PGK krānu mezglu perspektīvā KS Vireši rekonstrukcija „Auseklīši”, „Kaupēni”, „Tilderi”, „Kalnatilderi”, „Lejastilderi”, Virešu pagasts, Apes novads Izsniegts PAU
06.02.2012. Garāža Smilšu iela 9, Ape, Apes novads Izsniegts PAU
23.02.2012. Autoceļu P19 Ape (Vidzemes šoseja) – Igaunijas robeža km 0,000-1,815; un 3,484-4,860 un P39 Alūksne-Ape km 20,000-23,743; km 24,043-26,176 rekonstrukcija Apes pagasts, Apes novads Izsniegts PAU
Dalīties:
15. augusts, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen