Dzimtsarakstu nodaļa

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Apes novada Dzimtsarakstu nodaļa ir Apes novada pašvaldības pārvaldības struktūrvienība – iestāde, kas nodrošina Apes novada pašvaldībai nodoto autonomo un Latvijas Republikas likumdošanā paredzētā kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju un uzdevumu izpildi civilstāvokļa aktu reģistrēšanā, kā arī citu Apes novada domes deleģēto jautājumu risināšanai.

 


 

Adrese: Stacijas  iela 2, Ape, Smiltenes novads, LV 4337
Tālrunis: 64307217
E- pasts: [email protected]
Vadītāja: Iveta INDRIKSONE

Adrese: „Nolejas”, Gaujiena, Smiltenes novads, LV-4339
Tālrunis: mob. 26419848
E- pasts:  [email protected]
Vietniece: Inese MUCENIECE

Iepriekš telefoniski vienojas par reģistrāciju Gaujienā ar vietnieci Inesi Mucenieci

 


Apes novada Dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus klātienē nodrošina tikai pēc iepriekšēja pieraksta

Lai ievērotu piesardzības pasākumus, no š.g. 26.oktobra Apes novada Dzimtsarakstu nodaļa organizē pakalpojumu sniegšanu klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Pierakstīties klātienes apmeklējumam var, zvanot pa tālruni Apes novada domes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centram (VPVKAC), tālrunis: 64307220, 26180350, vai rakstot uz epastu: [email protected]

Saņemot pakalpojumu klātienē,  lietojami  mutes un deguna aizsegi un jāievēro valstī noteiktos piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas ierobežošanai.

Aicinām iedzīvotājus izmantot e-pakalpojumus valsts pārvaldes portālā http://www.latvija.lv  un Pašvaldības mājas lapā http://www.apesnovads.lv.

 


Apmeklētāju pieņemšanas laiki Apē

Pirmdiena 8:30 – 12:00   
Otrdiena 8:30 – 12:00   
Trešdiena 8:30 – 12:00   
Ceturdiena 8:30 – 12:00
Piektdiena 8:30 – 12:00

 


 

E-pakalpojumi

 

Piesaki atkārtotu apliecību vai izziņu, izmantojot portālu Latvija.lv:

1. Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
2. Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana 
3. Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana

* Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.

 


 

Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie maksas pakalpojumi

Dzimsarakstu_nodaļas nolikums

 


 

 

Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas informācija par 2020. gadu

Apes novadā  2020.gadā reģistrēti  26 jaundzimušie (12 meitenītes un 14 puisīši).  

Dzimušo bērnu skaits  2020.gadā Apes novada teritoriālajā dalījumā ir šāds:
Apes pilsētā un Apes pagastā  piedzimuši– 8 bērni;
Gaujienas pagastā – piedzimuši 8 bērni;
Trapenes pagastā – piedzimuši 6 bērni;
Virešu pagastā – piedzimis 4 bērns.

11 jaunajām māmiņām dzimušais ir pirmais bērns,  7 – otrais bērns, 6 – trešais bērns, 1 – ceturtais bērns,  1 – piektais  bērns ģimenē. 

Pagājušajā 2020.gadā  vecāki saviem jaundzimušajiem devuši šādus vārdus:
meitenēm- Marta, Karīna,  Alise, Elza, Emīlija, Keila, Marta Tīna, Letīcija, Sabīne, Beāte, Keita, Gabriela Viktorija.
zēniem – Emīls, Jēkabs, Lukass, Tomass, Matīss, Dominiks, Rolands, Haralds, Hugo, Elvijs, Karens, Patriks, Neitans, Rafaels.


Dzimtsarakstu nodaļā 2020. gadā  reģistrētas 8 laulības, no tām svinīgos apstākļos noslēgtas 6 laulības, un ārpus pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas laulību telpām, citā tam piemērota vietā  noslēgta 1 laulība. 


2020.gadā  Apes novadā reģistrēti  53  miršanas gadījumi  (27 vīrieši un 26 sievietes).

Teritoriālo vienību  dalījumā  mirušo personu skaits 2020.gadā:
Apes pilsētā un Apes pagastā – 25 mirušās personas;
Gaujienas pagastā – 11 mirušās personas;
Trapenes pagastā – 10 mirušās personas;
Virešu pagastā – 7 mirušās personas.


Dzimtsarakstu nodaļā 2020.gadā pamatojoties uz personu iesniegumiem reģistrēti  8 ieraksti par paternitātes atzīšanu pirmreizējos dzimšanas reģistros un 2 gadījumos paternitāte reģistrēta pēc bērna dzimšanas reģistrācijas.  Veikti  9 papildinājumi  vēsturiskajos civilstāvokļa aktu reģistros un izsniegtas  7  pieprasītās  atkārtotās civilstāvokļa  reģistra apliecības.
Pagājušajā gadā pamatojoties uz Zvērinātu notāru un tiesu iestāžu iesniegtajiem dokumentiem izdarīta atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 5 iepriekš noslēgtajos laulību reģistros. 
Saņemti un reģistrēti  75 iesniegtie dokumenti civilstāvokļa reģistra jautājumos un sagatavotas un nosūtītas  42 vēstules ar pievienotajiem un pierasītajiem dokumentiem, izsniegta 21 izziņa valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī  pēc pieprasījuma sniegtas konsultācijas iedzīvotājiem dažādos  civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos.

 


Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas informācija par 2019. gadu

 

Apes novadā  2019. gadā reģistrēti  35 jaundzimušie (24 meitenītes un 11 puisīši).  Apes novada Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas dzimšanas apliecības  33 jaundzimušajiem bērniņiem, bet 2  novada jaundzimušajiem dzimšanas apliecības izsniegtas citu novadu dzimtsarakstu nodaļās.

Dzimušo bērnu skaits  2019. gadā Apes novada teritoriālajā dalījumā ir šāds:
Apes pilsētā un Apes pagastā  piedzimuši– 18 bērni;
Gaujienas pagastā – piedzimuši 7 bērni;
Trapenes pagastā – piedzimuši 9 bērni;
Virešu pagastā – piedzimis 1 bērns.

7  jaunajām māmiņām dzimušais ir pirmais bērns,  13 – otrais bērns, 6 – trešais bērns, 3 – ceturtais bērns,  4 – piektais  bērns ģimenē un   2 – sestais  bērns ģimenē. 

Pagājušajā 2019. gadā  vecāki saviem jaundzimušajiem devuši šādus vārdus:

meitenēm – Estere, Melānija, Bille, Elīna, Elīza, Luīze, Karlīna, Nellija, Māra, Meldra, Juta, Gerda, Grieta, Patrīcija, Undīne, Agnese, Renāte, Keita, Mila, Ivanda, Helma, Sofija;

zēniem – Emīls, Klāvs, Artūrs, Mārtiņš, Mārcis, Niks, Rihards, Ričards, Teodors, Ivo.

2019. gadā  miruši 64 Apes novada iedzīvotāji (35 vīrieši un 29 sievietes). Apes novada Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas 39 miršanas  apliecības, bet 25 miršanas apliecības izsniegtas un miršanas gadījumi  reģistrēti  citu novadu dzimtsarakstu nodaļās, atbilstoši teritorijai kurā noticis miršanas fakts.                            

Teritoriālo vienību  dalījumā  mirušo personu skaits 2019. gadā:
Apes pilsētā un Apes pagastā – 23 mirušās personas;
Gaujienas pagastā – 16 mirušās personas;
Trapenes pagastā – 18 mirušās personas;
Virešu pagastā – 7 mirušās personas.

Dzimtsarakstu nodaļā 2019. gadā reģistrētas 4 laulības, no tām svinīgos apstākļos noslēgtas 4 laulības, un ārpus pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas laulību telpām, citā tam piemērota vietā  noslēgtas 2 laulības. 

Dzimtsarakstu nodaļā veikti arī citi dažādi ar civilstāvokļa aktu reģistrāciju saistīti jautājumi. 2019. gadā pamatojoties uz personu iesniegumiem reģistrēti 16 ieraksti par paternitātes atzīšanu pirmreizējos dzimšanas reģistros,  izdarīti 12 papildinājumi  vēsturiskajos civilstāvokļa aktu reģistros un izsniegtas 9 pieprasītās atkārtotās civilstāvokļa reģistra apliecības. Pagājušajā gadā pamatojoties uz Zvērinātu notāru un tiesu iestāžu iesniegtajiem dokumentiem izdarīta atzīme par laulības šķiršanu 7 iepriekš noslēgtajos laulību reģistros.  Saņemti un reģistrēti  73 iesniegtie dokumenti civilstāvokļa reģistra jautājumos un sagatavotas un nosūtītas 42 vēstules ar pievienotajiem un pieprasītajiem dokumentiem, izsniegtas 18 izziņas valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī  pēc pieprasījuma sniegtas konsultācijas iedzīvotājiem dažādos  civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos.

Iveta Indriksone
Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

 

 

 

Dalīties:
23. janvāris, 2012, Madara Tjuksa
lveerudeen