Apes novada BĀRIŅTIESA

Print Friendly, PDF & Email

 

Bāriņtiesa ir novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. Bāriņtiesa, Apes novada iedzīvotājiem sniedz notariālos pakalpojumus, Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likuma 61.pantā norādītos uzdevumus.


 

Apes novada bāriņtiesa uzsāka darbu 2013.gada 01.februārī.
Juridiskā adrese: Tirgus iela 5, Ape, Smiltenes novads, LV-4337
Tālrunis: 64307214;27869577 

E- pasts: [email protected]
Vadītāja p.i.: Līvija Karro 


 

 Apes pilsētas un Apes pagasta administratīvajā teritorijā apliecinājumus veic bāriņtiesas priekšsēdētāja p.i. Līvija Karro un bāriņtiesas locekle Dace Silauniece, Gaujienas pagastā, Virešu pagastā un Trapenes pagastā.

Apliecinājumus var veikt visi novada iedzīvotāji gan pie bāriņtiesas locekļa, gan pie bāriņtiesas priekšsēdētājas.

Lūgums, ja jāveic apliecinājumi, kuri prasa ilgāku laiku, lai tos varētu sagatavot, vispirms sazvanīt bāriņtiesas darbinieku un vienoties par darījuma veikšanu.

Jāņem vērā, ka iespējams, ka apliecinājumu nevarēs sagatavot uzreiz iesniegtajā dienā, bet pēc vienošanās citā dienā vai laikā, jo bāriņtiesas primārais darbs ir bērna un aizgādnībā esošās personas personiskās, mantiskās intereses un tiesības.

Apes novada bāriņtiesas nolikums

Apes novada bāriņtiesas pārskats par 2020.gadu

Valsts statistikas pārskats par 2020.gadu

Apes novada bāriņtiesas pārskats par 2019.gadu

Pārskats par veiktajām darbībām un apliecinājumiem 2014.-2019.

 

 


 

Bāriņtiesas darbinieku pieņemamie laiki 

 

Apes pilsētā un Apes pagastā- Tirgus ielā 5 (tālr.64307214)

Otrdienās: no plkst. 8.30-12.30; 13.00-16.00 


 

Trapenes pagastā-pagasta pārvaldes telpās  (tālr.64324204)

Trešdienās: mēneša 1. un 3. no plkst. 9:00-12:00


 

Virešu pagastā-pagasta pārvaldes telpās  (tālr.64381082)

Trešdienās: mēneša 2. un 4. no plkst.9:00-12:00


 

Gaujienas pagastā-Gaujienas tautas nama ēkā (tālr.64381602)

Pirmdienās: no plkst. 9:00-16:00


 

Iesniegumus pieņem katru darbadienu bāriņtiesas telpās Tirgus ielā 5, Ape no pulksten 9.00-12.30 un 13.00-16.00.


 

Valsts nodeva par Bāriņtiesas veiktajiem apliecinājumiem būs jāveic kasē, Stacijas ielā 2, kā arī Bāriņtiesā – Tirgus iela 5, Apē, pagastos – pagastu pārvaldes kasē, bet, ja nav iespējams norēķināties minētajās vietās, tad valsts nodevu ir tiesīga iekasēt bāriņtiesas priekšsēdētāja.

Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

1) par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;
2) par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;
3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;
4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;
5) par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;
6) par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;
7) par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;
8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);
11) par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;
12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;
13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;
14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;
15) par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;
16) par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).


 

 

Dalīties:
6. decembris, 2011, Madara Tjuksa
lveerudeen