Notikušo izsoļu arhīvs

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Izsoles noteikumi par nomas tiesību iegūšanu nekustamā īpašuma
Stacijas ielā 9, Apē, Apes novadā, daļai

NOMAS OBJEKTA ADRESE

Stacijas iela 9, Ape, Apes novads.

KADASTRA Nr.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs 3605 003 0704, būves kadastra apzīmējums 3605 003 0704 003

IZNOMĀJAMO ĪPAŠUMU RAKSTUROJUMS

Dzīvojamo ēku palīgēka 63,0 m2
IZMANTOŠANAS VEIDS Pie dzīvojamām mājām un nedzīvojamām ēkām uzbūvētas saimniecības ēkas, individuālās garāžas, siltumnīcas, pagrabi, nojumes, u. tml. ēkas
IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA par iznomāto būves daļu 1,00 EUR/ mēnesī par visu iznomāto būves daļu, kas apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Nomas maksa pamatojums – iznomāšanai nododamā būves daļai ir saglabājušās tikai sienas. Nomas maksā nav iekļauti nekāda veida komunālie maksājumi, būvju uzturēšanas izmaksas un remonta izmaksas.

Nomniekam ir pienākums dokumentēt veiktos remontdarbu kapitālieguldījumus.

 

Iznomāšanas
MAKSIMĀLAIS termiņš

Līdz 12 (divpadsmit ) gadiem ar tiesībām nomas līgumu pagarināt, ja tiek pildīti nomas līguma nosacījumi

IZSOLES VEIDS, REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA, ATVĒRŠANAS DATUMS, LAIKS UN VIETA

Rakstiska izsole. Izsoles pretendents pieteikumu (paraugs pielikumā) iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru/apzīmējumu un nomas tiesību pretendentu. Pieteikumu atvēršana notiks 2021.gada 15.jūnijā  plkst. 11:00, Apes tautas namā, Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā, LV-4337

Termiņš PIETEIKUMU iesniegšana

5 (piecu) darbdienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas, vai līdz 2021.gada 15.jūnija plkst. 9:00.

Pieteikumi iesniedzami elektroniski parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-adresi [email protected], vai papīra formātā ar oriģinālu parakstu, nosūtot uz adresi – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

Ir pienākums veikt kapitālieguldījumus

Nomas tiesību ieguvējs par saviem  līdzekļiem veic būves pārseguma un jumta atjaunošanu, ievērojot ēkas vēsturisko jumta formu un pieskaņo krāsas.

Nav atļauts nodot apakšnomā
IZNOMĀTĀJS Apes novada dome, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337
NOMAS LĪGUMA PROJEKTS Ar nomas līguma projektu var iepazīties Apes pašvaldības tīmekļvietnē  http://www.apesnovads.lv  

OBJEKTA APSKATE
(vieta, laiks)

Objektu var apskatīt darbdienās no plkst. 09.00-13.00, kontaktpersona: Jurijs RONIMOISS,  +37164307219

Lēmums
Izsoles noteikumi
Grafiskais pielikums
Līguma projekts
Pieteikums izsolei


Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta,
īss raksturojums
Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
Dzīvokļa īpašums “Tērces”-5, Apes novads Apes pagasts, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3625 900 0018, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 5 ar platību – 35,7 m2;  357/3162 domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 3625 003 0163 001 un 3625 003 0163 002; 357/3162 domājamām daļām no piesaistītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0163. EUR
3 300,00

 

EUR
330,00
2021.gada 15.jūnijā plkst. 10:00, Skolas ielā 4, Apē

 

Izsoles noteikumi
Lēmums_
Pieteikums

 

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta,
īss raksturojums
Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
Dzīvokļa īpašums Stacijas iela 8-4, Ape, Apes novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3605 900 0115, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 4 ar platību – 70,6 m2; 706/4724 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0612 001;  706/4724 domājamām daļām no piesaistītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0009.  EUR 
2 700,00
EUR
270,00
2021.gada 15.jūnijā plkst. 10:20, Skolas ielā 4, Apē

 

Izsoles noteikumi
Lēmums
Pieteikums

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta,
īss raksturojums
Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
Nekustamais īpašums Rīgas iela 14, Ape, Apes novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3605 006 1129, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3605 006 1129 ar platību 1309 m2. EUR
 1 200,00
EUR
120,00
2021.gada 15.jūnijā plkst. 10:30, Skolas ielā 4, Apē

 

Izsoles noteikumi
Lēmums
Pieteikums

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta,
īss raksturojums
Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
Nekustamais īpašums Parka iela 4, Ape, Apes novads, nekustamā īpašuma  kadastra Nr. 3605 003 0639, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0639 ar platību 6599 m2; trijām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 3605 003 0639 001,  3605 003 0639 002 un 3605 003 0639 003 EUR
 5 500,00
EUR

550,00

2021.gada 15.jūnijā plkst. 10:40, Skolas ielā 4, Apē

 

Izsoles noteikumi
Lēmums
Pieteikums


 

Apes novada domes izsole par pašvaldībai piederošo un piekrītošo lauksaimniecībā izmantojamo zemju nomas tiesībām

DATI PAR NOMAS
OBJEKTIEM
Dati par nomas objektiem noteikti Apes novada domes 29.04.2021. lēmuma Nr.66 1.punktā ietvertajā tabulā. Grafiskam pielikumam izmantojama interneta vietne http://www.kadastrs.lv publiskā daļa, kur atbilstošā logā tiek ievadīts zemes vienības kadastra apzīmējums un pieprasīti telpiskie dati.
IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA PAR ZEMI Saskaņā ar Apes novada domes 31.01.2019. lēmumu Nr. 7 “Par pašvaldības īpašumā atrodošas, piekritīgas un pārvaldībā atrodošas  lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” bet ne mazāk, kā 28,00 EUR/gadā bez PVN par katru zemes vienību vai tās daļu.
Iznomāšanas
MAKSIMĀLAIS termiņš
Līdz 5 (pieciem ) gadiem
IZSOLES VEIDS, REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA, ATVĒRŠANAS DATUMS, LAIKS UN VIETA Rakstiska izsole. Izsoles pretendents pieteikumu (paraugs pielikumā) iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru/apzīmējumu un nomas tiesību pretendentu. Pieteikuma atvēršana notiks 2021.gada 17.maijā plkst. 10:00, Apes tautas namā, Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā, LV-4337
TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI 5 (piecu) darbdienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas, vai līdz 2021.gada 17.maija, plkst. 9:00.
Pieteikumi iesniedzami elektroniski parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-adresi [email protected],  vai papīra formātā ar oriģinālu parakstu, nosūtot uz adresi – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI Nav pienākums veikt kapitālieguldījumus.
Nav atļauts nodot apakšnomā.
Nomas tiesības netiek piešķirtas personām, kurām ir jebkāda veida parādsaistības pret iznomātāju
IZNOMĀTĀJS Apes novada dome, Stacijas ielā 2,
Apē, Apes novadā, LV-4337
OBJEKTA APSKATE
(vieta, laiks)
Objektu var apskatīt darbdienās pēc iepriekšējā pieraksta, saziņai:
Tālrunis Gaujienas pagastā:64381158 

 

Izsoles noteikumi
Lēmums
Pieteikums
Zemes nomas līguma projekts


Apes novada domes izsole par nomas tiesību iegūšanu

NOMAS OBJEKTA ADRESE Druvas”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, būves adrese “Druvas 1”, Apes pagasts, Apes novads.
KADASTRA Nr. Nekustamā īpašuma kadastra numurs 3625 003 0046, būves kadastra apzīmējums 3625 003 0046 001, zemes vienības kadastra apzīmējums 3625 003 0078
IZNOMĀJAMO ĪPAŠUMU RAKSTUROJUMS Būve uzņēmējdarbības veikšanai  1174,0 m2, zemes būves uzturēšanai 0,65 ha platībā
IZMANTOŠANAS VEIDS Ražošanas telpas, biroja telpas, dienesta viesnīcu telpas
IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA PAR BŪVI 0,03 EUR/m2 mēnesī, kas apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. 

Telpu nomas maksā nav iekļauti nekāda veida komunālie maksājumi, būvju uzturēšanas izmaksas un remonta izmaksas.

Ražošanas vajadzībām patērētās elektrības un ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas maksājamas atsevišķi pēc skaitītāju rādījumiem.

IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA PAR ZEMI 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR/gadā kas apliekama ar aktuālu pievienotās vērtības nodokļa likmi
IZNOMĀŠANAS MAKSIMĀLAIS TERMIŅŠ Līdz 12 (divpadsmit ) gadiem ar tiesībām nomas līgumu pagarināt, ja tiek pildīti nomas līguma nosacījumi
IZSOLES VEIDS, REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA, ATVĒRŠANAS DATUMS, LAIKS UN VIETA Rakstiska izsole ar pāŗsolījuma iespējām. Izsoles pretendents pieteikumu (paraugs pielikumā) iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts mutiskai izsolei, kā arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru/apzīmējumu un nomas tiesību pretendentu. Pieteikumu atvēršana notiks 2021.gada 17.maijā  plkst. 11:00, Apes tautas namā, Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā, LV-4337
Termiņš pieteikumu iesniegšana 5 (piecu) darbdienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas, vai līdz 2021.gada 17.maija plkst. 9:00. 

Pieteikumi iesniedzami elektroniski parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-adresi [email protected], vai papīra formātā ar oriģinālu parakstu, nosūtot uz adresi – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI Ir pienākums veikt kapitālieguldījumus. 

Nomas tiesību ieguvējs par saviem  līdzekļiem:

– izstrādā atbilstošu dokumentāciju būves lietošanas veida maiņai no izglītības iestāžu apbūves uz ražošanas uzņēmumu apbūvi.

– būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā veic nepieciešamos būves konstrukciju pastiprināšanas un pārbūves darbus.

Atļauts nodot apakšnomā
PĀRSOLĪJUMA KĀRTĪBA

Ja uz izsoli piesakās viens pretendents un iesniegtie dokumenti atbilst šim nolikumam, nomas objekta nomas tiesības iegūst vienīgais pretendents.

Ja uz izsoli piesakās vairāki pretendenti, tad šiem pretendentiem pēc pieteikumu atvēršanas vienas darba dienas laikā tiek sniegta informācija par pieteikumos piedāvātām nomas maksām un izteikts uzaicinājums divu darba dienu laikā iesniegt pieteikumu ar pārsolījumu.

Iznomājamā objekta nomas tiesības iegūst pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu.

IZNOMĀTĀJS Apes novada dome, Stacijas ielā 2,
Apē, Apes novadā, LV-4337
OBJEKTA APSKATE
(vieta, laiks)
Objektu var apskatīt darbdienās no plkst. 09.00-13.00, kontaktpersona: Jurijs RONIMOISS,  +37164307219

Izsoles noteikumi
Lēmums
Nomas līguma projekts
Pieteikums
Shēma


Apes novada domes izsole par apbūves tiesībām

DATI PAR APBŪVES TIESĪBU OBJEKTU Īpašumā “Druvas” Apes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0078 daļa 1,0 ha platībā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.2. Apbūves platība var tikt precizēta zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas laikā. 

 

IZSOLES NOSACĪTĀ APBŪVES TIESĪBAS MAKSA 1.5 % no zemes kadastrālās vērtības ne mazāk, kā 28,00 EUR/gadā bez PVN

APBŪVES TIESĪBAS MAKSIMĀLAIS TERMIŅŠ

Līdz 30 (trīsdesmit ) gadiem
IZSOLES VEIDS, REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA, ATVĒRŠANAS DATUMS, LAIKS UN VIETA Rakstiska izsole ar pārsolījuma iespējām. Izsoles pretendents pieteikumu (paraugs pielikumā) iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts mutiskai izsolei, kā arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru/apzīmējumu un nomas tiesību pretendentu. Pieteikumu atvēršana notiks 2021.gada 17.maijā  plkst. 11:00, Apes tautas namā, Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā, LV-4337

Termiņš pieteikumu iesniegšana

5 (piecu) darbdienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas, vai līdz 2021.gada 17.maija, plkst. 9:00.

Pieteikumi iesniedzami elektroniski parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-adresi [email protected],  vai papīra formātā ar oriģinālu parakstu, nosūtot uz adresi – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337

APBŪVES TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI Ir pienākums veikt kapitālieguldījumus.
Nav atļauts nodot apakšnomā.
Apbūves tiesības netiek piešķirtas personām, kurām ir jebkāda veida parādsaistības pret iznomātāju
IZNOMĀTĀJS Apes novada dome, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337
NOMAS LĪGUMA PROJEKTS Ar nomas līguma projektu var iepazīties Apes novada pašvaldības tīmekļvietnē  http://www.apesnovads.lv  
OBJEKTA APSKATE
(vieta, laiks)
Objektu var apskatīt darbdienās pēc iepriekšējā pieraksta, saziņai: tālrunis 26521637

Apbūves tiesību līguma projekts
Izsoles noteikumi
Lēmums
Pieteikums

 


Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
Nekustamais īpašums “Smiltāji”, Gaujienas pagasts, Apes novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3648 001 0142, kas sastāv no zemes gabala  ar kadastra apzīmējumu 3648 001 0142, ar platību 3,5 ha. EUR 

6 960,00

 

EUR 

696,00

2021.gada 17.maijā plkst. 10:30, Skolas ielā 4, Apē 

 

Izsoles noteikumi
Lēmums
Pieteikums

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
 Nekustamais īpašums “Zemvārkales”, Trapenes pagasts, Apes  novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3684 002 0089,  kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3684 002 0089, ar platību – 1,95 ha. EUR 

 4 300,00

EUR 

430,00

2021.gada 17.maijā plkst. 10:00, Skolas ielā 4, Apē 

 

Lēmums
Izsoles noteikumi
Pieteikums

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
 Nekustamais īpašums “Palienes”, Apes pagasts, Apes  novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3625 005 0177,  kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3625 005 0147, ar platību – 2,32 ha. EUR 

 3 300,00

EUR 

330,00

2021.gada 17.maijā plkst. 10:30, Skolas ielā 4, Apē 

 

Lēmums
Izsoles noteikumi
Pieteikums

 


 

Nomas tiesību rakstiska izsole

Apes novada dome nodod iznomāšanai rakstiskā izsolē:

NOMAS OBJEKTA ADRESE „Druvas”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, būves adrese “Druvas- 2”, Apes pagasts, Apes novads.
KADASTRA Nr. Nekustamā īpašuma kadastra numurs 3625 003 0046, būves kadastra apzīmējums 3625 003 0046 002, zemes vienības kadastra apzīmējums 3625 003 0078
IZNOMĀJAMO IPAŠUMA RAKSTUROJUMS Būve uzņēmējdarbības veikšanai  297,5 m2, zemes būves uzturēšanai 0,31 ha platībā
IZMANTOŠANAS VEIDS Ražošanas telpas
IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA par būvi 0,03 EUR/m2 mēnesī, kas apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  

Telpu nomas maksā nav iekļauti nekāda veida komunālie maksājumi, būvju uzturēšanas izmaksas un remonta izmaksas. .

IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA par ZEMI 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR/gadā kas apliekama ar aktuālu pievienotās vērtības nodokļa likmi
Iznomāšanas MAKSIMĀLAIS termiņš Līdz 10 (desmit ) gadiem
Izsoles veids, Rakstiska izsole (pirmā rakstiskā izsole).
Termiņš pieteikuma iesniegšana līdz 2021.gada 12.aprīļa, plkst. 9:00.  

Pieteikumi iesniedzami elektroniski parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-adresi [email protected], vai papīra formātā ar oriģinālu parakstu, nosūtot uz adresi – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337

Lēmums
Izsoles noteikumi
Līguma projekts
Pieteikums


N.p.k. Zemes vienības kadastra apzīmējums Nosaukums, pagasts Kopplatība (ha) Iznomājamā platība (ha) 1 ha minimālā nomas maksa EUR/gadā bez PVN Iznomājamās zemes vienības vai daļas minimālā nomas maksa EUR/gadā bez PVN
1. 3684 003 0233 Gruntes 0,8 0,8 42,57 34,06
2. 3684 003 0232 Gruntes 0,1495 0,1495 42,57 (6,36)   

28,00

3. 3684 003 0470 Mikuži 2   0,35 0,35 42,57 (14,90)   

28,00

4. 3648 005 0187 Priednieku tīrumi,   

 Gaujienas pag

3,7 3,5 42,63 149.21

Lēmums

Izsoles noteikumi

Nomas līguma projekts

Pieteikums

 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1 Nekustamais īpašums “Lopu kapi”, Apes pagasts, Apes novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3625 007 0088, kas sastāv no zemes gabala  ar kadastra apzīmējumu 3625 007 0088, ar platību 0,4004 ha. EUR  

800,00

EUR  

80,00

2021.gada 12.aprīlī plkst. 10:00, Skolas ielā 4, Apē  

 

 

 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2021.gada 12.aprīļa plkst. 9-00.
 • Samaksas kārtība – atbilstoši izsoles noteikumiem.
 • Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

 


Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1 “Smiltāji”, Gaujienas pagasts, Apes novads, kadastra numurs 3648 001 0142, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējums 3648 001 0142 ar platību 3,5 ha EUR    

8 700,00

EUR 870,00 2021.gada 16.martā plkst. 10:00    

Apes tautas namā  – Skolas iela 4, Ape, Apes novads

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2021.gada 16.marta  plkst. 9:00.  
 • Samaksas kārtība – atbilstoši izsoles noteikumiem.
 • Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

Maksājumi jāieskaita

Apes novada pašvaldības kontā:

Reģ nr. 90000035872

Konts: Nr. LV93TREL9802039031000

Banka: Valsts kase

Bankas kods: TRELLV22

Maksājumu kārtība:

Viena mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas, vai uz nomaksu, kur pirmā iemaksa ir ne mazāka kā 10% no pirkuma summas, un nomaksas termiņš 3 (trīs) mēneši


 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1 “Ezerlejas”, Trapenes pagasts, Apes novads, kadastra numurs 3684 002 0130, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējums 3684 002 0130 ar platību 3,34 ha EUR 7 300,00 EUR 730,00 2021.gada 16.martā plkst. 10:30    

Apes tautas namā  – Skolas iela 4, Ape, Apes novads

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2021.gada 16.marta  plkst. 9:00.  
 • Samaksas kārtība – atbilstoši izsoles noteikumiem.
 • Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

Maksājumi jāieskaita

Apes novada pašvaldības kontā:

Reģ nr. 90000035872

Konts: Nr. LV93TREL9802039031000

Banka: Valsts kase

Bankas kods: TRELLV22

Maksājumu kārtība:

Viena mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas, vai uz nomaksu, kur pirmā iemaksa ir ne mazāka kā 10% no pirkuma summas, un nomaksas termiņš 3 (trīs) mēneši


Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1 “Jaunlīze”, Trapenes pagasts, Apes novads, kadastra numurs 3684 002 0090, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējums 3684 002 0090 ar platību 5,20 ha EUR 11 100,00 EUR 1 110,00 2021.gada 16.martā plkst. 10:20    

Apes tautas namā  – Skolas iela 4, Ape, Apes novads

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2021.gada 16.marta  plkst. 9:00.  
 • Samaksas kārtība – atbilstoši izsoles noteikumiem.
 • Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

Maksājumi jāieskaita

Apes novada pašvaldības kontā:

Reģ nr. 90000035872

Konts: Nr. LV93TREL9802039031000

Banka: Valsts kase

Bankas kods: TRELLV22

Maksājumu kārtība:

Viena mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas, vai uz nomaksu, kur pirmā iemaksa ir ne mazāka kā 10% no pirkuma summas, un nomaksas termiņš 3 (trīs) mēneši


 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1 “Robežsardze”, Apes pagasts, Apes novads, kadastra numurs 3625 003 0120, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējums 3625 003 0120 ar platību 2,14 ha un meža audzes 360,0 m3 EUR  5 700,00 EUR 570,00 2021.gada 16.martā plkst. 11:00    

Apes tautas namā  – Skolas iela 4, Ape, Apes novads

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2021.gada 16.marta  plkst. 9:00.  
 • Samaksas kārtība – atbilstoši izsoles noteikumiem.
 • Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

Maksājumi jāieskaita

Apes novada pašvaldības kontā:

Reģ nr. 90000035872

Konts: Nr. LV93TREL9802039031000

Banka: Valsts kase

Bankas kods: TRELLV22

Maksājumu kārtība:

Viena mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas, vai uz nomaksu, kur pirmā iemaksa ir ne mazāka kā 10% no pirkuma summas, un nomaksas termiņš 3 (trīs) mēneši

 


 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1 “Virsvārkales”, Trapenes pagasts, Apes novads, kadastra numurs 3684 002 0088, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējums 3684 002 0088 ar platību 5,64 ha EUR  12 200,00 EUR 1 220,00 2021.gada 16.martā plkst. 11:20    

Apes tautas namā  – Skolas iela 4, Ape, Apes novads

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2021.gada 16.marta  plkst. 9:00.  
 • Samaksas kārtība – atbilstoši izsoles noteikumiem.
 • Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

Maksājumi jāieskaita

Apes novada pašvaldības kontā:

Reģ nr. 90000035872

Konts: Nr. LV93TREL9802039031000

Banka: Valsts kase

Bankas kods: TRELLV22

Maksājumu kārtība:

Viena mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas, vai uz nomaksu, kur pirmā iemaksa ir ne mazāka kā 10% no pirkuma summas, un nomaksas termiņš 3 (trīs) mēneši

 


Apes novada dome aicina līdz 2021.gada 14.janvāra, plkst. 9:00 iesniegt pieteikumus dalībai nomas tiesību izsolē uz šādiem lauksaimniecībā izmantojamiem zemes gabaliem:

Npk Zemes vienības kadastra apzīmējums Nosaukums, pagasts Kopplatība (ha) Iznomājamā platība (ha) 1 ha minimālā nomas maksa EUR/gadā bez PVN Iznomājamās zemes vienības vai daļas minimālā nomas maksa EUR/gadā bez PVN
1.1. 3684 003 0390 Tīrumnieki 3, Trapenes pag. 4,8 3,43 43,65 149,72
1.2. 3684 003 0420 Gaidas-2, Trapenes pag. 0,7 0,7 47,95 33,57
1.3. 3684 003 0224 Briču leja, Trapenes pag. 9,5 3,2 43,65 139,68
1.4. 3684 007 0069                Karjera, Trapenes pag. 5,9 1,6 40,42 64,67
1.5. 3684 003 0222 Gatves 2, Trapenes pag. 0,5 0,5 43,65 (21,83) 28,00
1.6. 3684 003 0365 Lejasvītoli 2, Trapenes pag. 0,4 0,4 43,65 (17,46) 28,00
1.7. 3684 003 0205 Vilciņi, Trapenes pag. 2,8566 1,2 44,72 53,66
1.8. 3684 003 0414 Apši 3, Trapenes pag. 0,8 0,8 43,65 34,92
1.9 3648 007 0120 Purviņi 1, Gaujienas pag. 3,0195 3,1095 38,43 119,50
1.10. 3684 003 0379 Tīrumnieki , Trapenes pag 17,6 0,4 41,49 (16,60) 28,00

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Nomas līguma projekts

Pieteikums

 


 

Nomas tiesību rakstiska izsole

Objekta adrese Izsolāmā nomas tiesība, izmantošanas mērķis Iznomāšanas laiks Izsoles sākuma cena bez PVN Pieteikumu iesniegšanas termiņš
„Druvas”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, būves adrese “Druvas 12”, Apes pagasts, Apes novads. Nekustamā īpašuma kadastra numurs 3625 003 0046, būves kadastra apzīmējums 3625 003 0046 018, zemes vienības kadastra apzīmējums 3625 003 0078      

 

Būve uzņēmējdarbības veikšanai

Līdz 10 (desmit ) gadiem Par būvi 0,03 EUR/m2 mēnesī, kas apliekama ar pievienotās vērtības nodokli      

 

Par zemi 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR/gadā kas apliekama ar aktuālu pievienotās vērtības nodokļa likmi

5 (piecu) darbdienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas, vai līdz 2021.gada 14.janvāra, plkst. 9:00.

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

Nomas līguma projekts

 

 


 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1 Nekustamais īpašums “Meža Vilkzemnieki”, Virešu pagastā, Apes  novadā, kadastra Nr. 3690 001 0040,  kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3690 001 0040 ar platību 1,66 ha, un uz tās esošās mežaudzes ar aprēķina koksnes krāju 359 m3 EUR      

7 840,00

EUR      

784,00

14.01.2021. plkst. 11-00,      

Stacijas iela 2, Ape

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2021.gada 14.janvāra plkst. 9-00.
 • Samaksas kārtība – atbilstoši izsoles noteikumiem.
 • Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

 


 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1 Nekustamais īpašums “Pelakas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, kadastra Nr. 3648 005 0262, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 3648 005 0262 ar platību 0,2148 ha, dzīvojamās mājas ar kadastra apz. 3648 005 0262 001, un saimniecības ēkas ar kadastra apz. 3648 005 0262 002. EUR      

 4 480,00

EUR      

448,00

14.01.2021. plkst. 11-30,      

Stacijas iela 2, Ape

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2021.gada 14.janvāra plkst. 9-00.
 • Samaksas kārtība – atbilstoši izsoles noteikumiem.
 • Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

 


 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1 Nekustamais īpašums “Umalnieki”, Gaujienas pagasts, Apes  novads, kadastra numurs 3648 005 0259,  kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 005 0259 ar platību 7,48 ha. EUR 17 800,00 EUR      

1 780,00

14.01.2021. plkst. 10-00,      

Stacijas iela 2, Ape

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2021.gada 14.janvāra plkst. 9-00.
 • Samaksas kārtība – atbilstoši izsoles noteikumiem.
 • Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

 


 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1 Nekustamais īpašums  “Kalna Umalnieki”, Gaujienas pagasts, Apes  novads, kadastra numurs 3648 005 0178,  kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 005 0178 ar platību 1,73 ha. EUR 3 800,00 EUR      

380,00

14.01.2021. plkst. 10-30,      

Stacijas iela 2, Ape

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2021.gada 14.janvāra plkst. 9-00.
 • Samaksas kārtība – atbilstoši izsoles noteikumiem.
 • Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

 


 

Nomas tiesību rakstiska izsole

Objekta adrese Izsolāmā nomas tiesība, izmantošanas mērķis Iznomāšanas laiks Izsoles sākuma cena bez PVN Pieteikumu iesniegšanas termiņš
„Pagastnams”, Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348. Nekustamā īpašuma kadastra numurs 3684 003 0263, būves kadastra apzīmējums 3684 003 0263 001.      

Telpas uzņēmējdarbības veikšanai 

Līdz 10 (desmit ) gadiem 0,38 EUR/m2 mēnesī vai EUR 9,46 mēnesī, kas apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. 5 (piecas) darbdienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas, vai līdz 2020.gada 10.decembrim, plkst.10.00.

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

Nomas līguma projekts

 

 

 

 


 

Nomas tiesību rakstiska izsole

Objekta adrese Izsolāmā nomas tiesība, izmantošanas mērķis Iznomāšanas laiks Izsoles sākuma cena bez PVN Pieteikumu iesniegšanas termiņš
„Doktorāts”, Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348. Nekustamā īpašuma kadastra numurs 3684 003 0466, būves kadastra
apzīmējums 3684 003 0466 002
Telpa 30,96 m2
Izmantošanas veids – telpas skaņu ierakstu studijas darbībai.
Līdz 5 (pieciem) gadiem 0.23 EUR/m2 mēnesī 5 (piecas) darbdienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas, vai līdz
2020.gada 13.novembrim, plkst.10.00.

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

Nomas līguma projekts

 


Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums “Jaunrota”, Trapenes pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3684 003 0557, kas sastāv no viena zemes gabala 1,9292 ha  platībā ar kadastra apz. 3684 003 0553. EUR           

 3 072,00

EUR 307,20 17.11.2020. plkst. 09-00,       

Stacijas iela 2, Ape

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei – fiziskai personai

Pieteikums izsolei – juridiskai personai

 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2020.gada 17.novembra plkst. 9-00.
 • Samaksas kārtība – atbilstoši izsoles noteikumiem.
 • vienojoties pa tālruni 26521637.
 • Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums “Meža Vilkzemnieki”, Virešu pagastā, Apes  novadā, kadastra Nr. 3690 001 0040,  kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3690 001 0040 ar platību 1,66 ha, un uz tās esošās mežaudzes ar aprēķina koksnes krāju 359 m3 EUR       

9 800,00

EUR       

980,00

17.11.2020. plkst. 09-30,       

Stacijas iela 2, Ape

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2020.gada 17.novembra plkst. 9-00.
 • Samaksas kārtība – atbilstoši izsoles noteikumiem.
 • vienojoties pa tālruni 26521637.
 • Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums “Pelakas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, kadastra Nr. 3648 005 0262, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 3648 005 0262 ar platību 0,2148 ha, dzīvojamās mājas ar kadastra apz. 3648 005 0262 001, un saimniecības ēkas ar kadastra apz. 3648 005 0262 002. EUR       

8 960,00

EUR       

896,00

17.11.2020. plkst. 09-30,       

Stacijas iela 2, Ape

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei – fiziskai personai

Pieteikums izsolei – juridiskai personai

 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2020.gada 17.novembra plkst. 9-00.
 • Samaksas kārtība – atbilstoši izsoles noteikumiem.
 • vienojoties pa tālruni 26521637.
 • Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

 


 

Nomas tiesību izsole

Objekta adrese Izsolāmā nomas tiesība, izmantošanas mērķis Iznomāšanas laiks Izsoles sākuma cena bez PVN Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Pasta iela 26, Apē, Apes novadā, LV-4337 Būves ar kadastra apzīmējumu 3605 007 1301 004 daļa -120,3 m2
platībā, izmantošanas veids – veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai
Līdz 10 (desmit) gadiem no līguma noslēgšanas dienas 1.21 EUR/m2 mēnesī vai EUR 145,56 mēnesī, kas apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. līdz 2020.gada 5.oktobrim, plkst.10:00

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

Nomas līguma projekts

 


 

Nomas tiesību izsole

Objekta adrese Izsolāmā nomas tiesība, izmantošanas mērķis Iznomāšanas laiks Izsoles sākuma cena bez PVN Pieteikumu iesniegšanas termiņš
„Vidusskola”, Gaujiena, Gaujienas  pagasts, Apes novads, LV-4339 Būves ar kadastra apzīmējumu 3648 005 0201 005 daļa 156,9 m2  platībā, izmantošanas veids  – ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Līdz 10 (desmit) gadiem no līguma noslēgšanas dienas 0,41 EUR/m2 mēnesī vai EUR 64,33 mēnesī (nomas maksa norādīta ar PVN) līdz 2020.gada 5.oktobrim, plkst.10:00

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

Nomas līguma projekts

 


 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums “Ritumi 1”, Apes pagasts, Apes novads, kadastra Nr. 3625 003 0192, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 3625 003 0192 ar platību 0,0352 ha, un būves – kūts ar kadastra apz. 3625 003 0192 002. EUR           

1 000,00

EUR 100,00 15.09.2020. plkst. 09-30,           

Stacijas iela 2, Ape

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei – fiziskai personai

Pieteikums izsolei – juridiskai personai

 


 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums “Aronijas”, Trapenes pagasts,
Apes novads, kadastra numurs 3684 002 0133, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apz. 3684 002 0133 ar platību 0,7633 ha.
EUR           

1 900,00

EUR           

190,00

15.09.2020. plkst. 09-30,           

Stacijas iela 2, Ape

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei – fiziskai personai

Pieteikums izsolei – juridiskai personai

 


Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums “Jaunrota”, Trapenes pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3684 003 0557, kas sastāv no viena zemes gabala 1,9292 ha platībā ar kadastra apz. 3684 003 0553. EUR               

3 840,00

EUR 384,00 15.09.2020. plkst. 09-30,           

Stacijas iela 2, Ape

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei – fiziskai personai

Pieteikums izsolei – juridiskai personai

 


Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums “Pelakas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, kadastra Nr. 3648 005 0262, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 3648 005 0262 ar platību 0,2148 ha, dzīvojamās mājas ar kadastra apz. 3648 005 0262 001, un saimniecības ēkas ar kadastra apz. 3648 005 0262 002. EUR           

11 200,00

EUR           

1 120,00

15.09.2020. plkst. 09-30,           

Stacijas iela 2, Ape

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei – fiziskai personai

Pieteikums izsolei – juridiskai personai


Nomas tiesību izsole

Objekta adrese Izsolāmā nomas tiesība, izmantošanas mērķis Iznomāšanas laiks Izsoles sākuma cena bez PVN
„Pagasta nams”, Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348. Ražošanas un biroja telpas Līdz 10 (desmit ) gadiem 0,33 EUR/m2 mēnesī, kas apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

Nomas līguma projekts

 


 

Nomas tiesību izsole

Objekta adrese Izsolāmā nomas tiesība, izmantošanas mērķis Iznomāšanas laiks Izsoles sākuma cena bez PVN
“Vecvireši”, Vireši, Virešu pagasts, Apes pagasts, Apes novads LV-
4355
Būves kadastra
apzīmējums 3690 002 0189 001, telpa 19,6 kv/m, izmantošanas veids  – biroja telpas
Līdz 10 (desmit) gadiem no līguma noslēgšanas dienas EUR 0,71 par kv.m. mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

Nomas līguma projekts

 

 


 

Nomas tiesību izsole

Objekta adrese Izsolāmā nomas tiesība, izmantošanas mērķis Iznomāšanas laiks Izsoles sākuma cena bez PVN
Skolas iela 6, Apē, Apes novadā, LV-4337 Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3605 005 1003 daļa 885 kv.m.
platībā, izmantošanas veids – uzņēmējdarbība – pakalpojumu sniegšana tūrisma jomā
Līdz 10 (desmit) gadiem no līguma noslēgšanas dienas 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk, kā EUR 28,00 gadā bez pievienotās vērtības nodokļa

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums

Nomas līguma projekts

 


 

Apes novada dome pārdod atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli:

 

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums “Jaunrota”, Trapenes pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3684 003 0557, kas sastāv no viena zemes gabala 1,9292 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3684 003 EUR                  

4 800,00

EUR 480,00 15.07.2020. plkst. 09-30,              

Stacijas iela 2, Ape

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei – fiziskai personai

Pieteikums izsolei – juridiskai personai

 


 

Apes novada dome pārdod atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli:

 

N.p.k Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums “Vilki”, Apes pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3625 007 0097, kas sastāv no viena zemes gabala 5,43 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3625 007 0097, un uz tās esoša mežaudze ar aprēķina koksnes krāju 1401 m3. EUR              

23 200,00

EUR              

2 320,00

15.07.2020. plkst. 09-30,              

Stacijas iela 2, Ape

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei – fiziskai personai

Pieteikums izsolei – juridiskai personai

 

 


 

Apes novada dome pārdod atklātā rakstiskā  izsolē zemes gabalu (starpgabalu)

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums Pasta iela 4A, Apes pilsētā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3605 003 0653, kas sastāv no viena zemes gabala (starpgabala)  0,03 ha  platībā ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0653. EUR 600,00 EUR 60 14.05.2020. plkst. 09-30,               

Stacijas iela 2, Ape

 

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei – fiziskai personai

Pieteikums izsolei – juridiskai personai

 


 

Apes novada dome pārdod atklātā rakstiskā izsolē par samazinātu sākumcenu ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums “Vosukalni 5”, Apes pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3625 005 0149, kas sastāv no viena zemes gabala (starpgabala)  0,92 ha  platībā ar kadastra apzīmējumu 3625 005 0153. EUR                   

 1 408,00

EUR 140,80 14.05.2020. plkst. 09.30, Stacijas iela 2, Ape

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei – fiziskai personai

Pieteikums izsolei – juridiskai personai

 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2020.gada 14.maija plkst. 9.00.
 • Samaksas kārtība – vienā maksājumā uzreiz vai ar iespēju veikt samaksu uz nomaksu.
 • vienojoties pa tālruni 26521637.
 • Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

 

Apmaksu garantējam pēc piestādītā rēķina. Maksājuma rekvizīti:

Maksātājs –Apes novada dome, banka- AS Swedbank, kods: HABALV22,

konta Nr. LV28 HABA 0551 0258 33523.

 


 

Apes novada dome pārdod atklātā rakstiskā izsolē par samazinātu sākumcenu ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums “Eglīškalni”, Apes pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3625 008 0040, kas sastāv no viena zemes gabala 9,40 ha  platībā ar kadastra apzīmējumu 3625 008 0040, un uz tās esoša mežaudze ar aprēķina koksnes krāju 715 m3. EUR               

18 480,00

EUR               

1 848,00

14.05.2020. plkst. 09.30, Stacijas iela 2, Ape

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei – fiziskai personai

Pieteikums izsolei – juridiskai personai

 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2020.gada 14.maija plkst. 9.00.
 • Samaksas kārtība – vienā maksājumā uzreiz vai ar iespēju veikt samaksu uz nomaksu.
 • vienojoties pa tālruni 26521637.
 • Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

 

Apmaksu garantējam pēc piestādītā rēķina. Maksājuma rekvizīti:

Maksātājs –Apes novada dome, banka- AS Swedbank, kods: HABALV22,

konta Nr. LV28 HABA 0551 0258 33523.

 


 

Apes novada dome atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola telpu nomas tiesības:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Izsoles nomas maksas sākuma cena EUR/m2/ mēnesī bez PVN Pieteikumu iesniegšanas laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums “Druvas”, Apes pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3625 003 0078, būve “Druvas 7”, kadastra apzīmējums 3625 003 0045 009, telpa Nr. 10  platība 25 m2, uzņēmējdarbības un biroja vajadzībām  0,03 Tiks izskatīti pieteikumi, kuri tiks saņemti līdz 2020.gada 6.aprīļa plkst. 14.00 :               

– parakstīti ar drošu elektronisko parakstu ir iesūtīti uz e-adresi [email protected];

– vai papīra formātā ar oriģinālu parakstu, nogādāti uz adresi – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Nomas līgums

Pieteikums

 


 

Apes novada dome pārdod atklātā rakstiskā izsolē  ar pazeminātu sākuma cenu ar augšupejošu soli pašvaldības kustamo mantu -koksni:

N.p.k. Kustamās mantas atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena, izsoles sākuma cena Pirmā iemaksa 10% Pieteikumu iesniegšanas laiks un vieta
1. Apes pilsētā, Apes novadā, Krautnes apjoms – 69,37 m3..                

Tālrunis uzziņām 29360499

EUR                    

 2370,00

237,00 28.04.2020. plkst. 15-00

 

Lēmums

Atsavināšanas noteikumi

Kokmateriālu pārdevuma Līguma projekts

Pieteikums

 


 

 

Apes novada dome pārdod atklātā rakstiskā izsolē  ar augšupejošu soli pašvaldības kustamo mantu -koksni:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Apes pilsētā, Apes novadā, Krautnes apjoms – 69,37 m3..                 

Tālrunis uzziņām 29360499

EUR                     

 3160,00

nav 23.04.2020. plkst. 13-00

 

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei – fiziskai personai

Pieteikums izsolei – juridiskai personai

Kokmateriālu pirkuma līgums

 


 

 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums “Vosukalni 5”, Apes pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3625 005 0149, kas sastāv no viena zemes gabala (starpgabala) 0,92 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3625 005 0153. EUR                      

1 760,00

EUR 176,00 Izsole nenotika

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums (word formāts)

 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2020.gada 20.marta plkst. 9.00.
 • Samaksas kārtība – vienā maksājumā uzreiz vai ar iespēju veikt samaksu uz nomaksu.
 • vienojoties pa tālruni 26521637.
 • Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/

 


 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
2 Nekustamais īpašums “Eglīškalni”, Apes pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3625 008 0040, kas sastāv no viena zemes gabala 9,40 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3625 008 0040, un uz tās esoša mežaudze ar aprēķina koksnes krāju 715 m3. EUR                   

23 100,00

EUR                  

2 310,00

Izsole nenotika

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums (word formāts)

 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2020.gada 20.marta plkst. 9.00.
 • Samaksas kārtība – vienā maksājumā uzreiz vai ar iespēju veikt samaksu uz nomaksu.
 • vienojoties pa tālruni 26521637.
 • Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/

 


 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Dzīvokļa īpašums “Kraujas”-11, Gaujienā, Gaujienas pagastā, Apes novadā, kadastra Nr. 3648 900 0028, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 11, platība 58,8 kv.m., zemes un būves 588/10398 domājamās daļas. EUR                       

3 600,00

EUR 360,00 17.02.2020. plkst. 15-00,                   

Stacijas iela 2, Ape

Lēmums

 


Apes novada dome izsola nomas tiesības rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. “Vējiņi”, Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads LV-4348. kadastra Nr. 36840030276.                    

Sakaru iekārtu uzstādīšanas vieta uz īpašumā esošā skursteņa un 4 m2 iekārtu uzstādīšanai skursteņa pakājē.

Inženierstruktūru izbūves un elektronisko sakaru tīkla aprīkojuma uzglabāšanas un darbības nodrošināšanas vajadzībām

EUR                        

140,00 mēnesī bez PVN

0 16.01.2020. plkst. 15-00,                    

Stacijas iela 2, Ape

Lēmums

 


 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums “Vosukalni 5”, Apes pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3625 005 0149, kas sastāv no viena zemes gabala 0,92 ha   platībā ar kadastra apzīmējumu 3625 005 0153. EUR                        

2 200,00

EUR 220,00 16.01.2020. plkst. 15.00,                    

Stacijas iela 2, Ape

 

 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2020.gada 16.janvāra plkst. 14.00.
 • Samaksas kārtība – Uz nomaksu ar iespēju veikt samaksu uzreiz vienā maksājumā.
 • Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

 


Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums “Lauri”, Apes pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3625 003 0218, kas sastāv no viena zemes gabala 1,52 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0069. EUR                         

2 560,00

EUR 256,00 16.12.2019. plkst. 15.00,                     

Stacijas iela 2, Ape

Lēmums

Noteikumi

 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2019.gada 16.decembra plkst. 14.00.
 • Samaksas kārtība – Uz nomaksu ar iespēju veikt samaksu uzreiz vienā maksājumā.
 • Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

Apmaksu garantējam pēc piestādītā rēķina.
Maksājuma rekvizīti:
Maksātājs –Apes novada dome, banka- AS Swedbank, kods: HABALV22,
konta Nr. LV28 HABA 0551 0258 33523.


Par pašvaldības kustamās mantas – vieglā auto OPEL ZAFIRA reģ.Nr. HN6411, autobusa FORD TRANSIT reģ.Nr. EG4983, vieglā auto VW CARAVELLE reģ.Nr. HJ3172, vieglā auto VW TRANSPORTER reģ.Nr. FS698 atsavināšanu pārdodot par brīvu cenu

Apes novada dome atsavina kustamo mantu, pārdodot par brīvu cenu:

  1. Vieglā auto OPEL ZAFIRA reģ.Nr. HN6411 – pārdošanas cenu EUR 535,00 (pieci simti trīsdesmit pieci euro 00 centi) bez PVN ;
  2. Autobusa FORD TRANSIT reģ.Nr. EG4983, pārdošanas cenu EUR 130,00 (viens simts trīsdesmit euro 00 centi) bez PVN;
  3. Vieglā auto VW CARAVELLE reģ.Nr. HJ3172, pārdošanas cenu EUR 320,00 (trīs simti divdesmit euro 00 centi) bez PVN;
  4. Vieglā auto VW TRANSPORTER reģ.Nr. FS698, pārdošanas cenu EUR 320,00 (trīs simti divdesmit euro 00 centi) bez PVN.

Noteikumi

Pieteikums izsolei

Pretendenta reģistrācijas lapa

Izziņa par norēķinu veikšanu

Pirkuma Līguma projekts


 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums “Lībukalns 1”, kadastra Nr 3690 005 0036, Virešu pagasts, Apes novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3690 005 0036, ar platību – 0,14 ha. EUR 800,00 EUR 80,00 14.11.2019. plkst. 15.00, Stacijas iela 2, Ape

Lēmums

Noteikumi

 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2019.gada 14.novembra plkst. 14.00.
 • Samaksas kārtība – Uz nomaksu ar iespēju veikt samaksu uzreiz vienā maksājumā.

Apmaksu garantējam pēc piestādītā rēķina.

Maksājuma rekvizīti
Apes novada dome, banka- AS Swedbank, kods: HABALV22,
konta Nr. LV28 HABA 0551 0258 33523.

 


Apes novada pašvaldības kokmateriālu (kustāmās) mantas izsole.

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks

1

Kokmateriālu izsoles noteikumi                        

Lēmums Nr.67_08.04.2019

Kokmateriālu pirkuma līguma projekts

Pieteikums Fiziskai personai

Pieteikums Juridiskai personai

EUR 9000.00 EUR 900.00 29.04.2019. plkst. 15:00

 


Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks

1

Nekustamais īpašums “Smiltāji” Gaujienas pagastā Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3648 001 0142, kas sastāv no viena zemes gabala 3,5 ha platībā, atkārtota izsole par atkārtoti pazeminātu cenu.                        

Lēmums

Izsoles noteikumi

EUR 5220,00  EUR 522,00 17.04.2019. plkst. 15:00
 • Pieteikumi iesniedzami līdz 2019.gada 17.aprīļa plkst. 14.00 Stacijas ielā 2, Apē, Apes nov. LV-4337, vai elektroniski uz e-pasta adresi [email protected] .
 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2019.gada 17.aprīļa plkst. 14.00. Maksājuma rekvizīti: saņēmējs –Apes novada dome, banka- LR Valsts kase, kods: TRELLV22, konta Nr.   Veicot iemaksu, norādīt īpašumu un iemaksas veidu.
 • Samaksas kārtība – Uz nomaksu, kur pirmā iemaksa ne mazāk, kā 10% no pirkuma summas, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, ar iespēju nomaksāt visu pirkuma maksu agrāk..
 • Izsoles vieta – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads.
 • Izsolāmo īpašumu var apskatīt iepriekš vienojoties pa tālruni 26521637.

 

Apes novada dome aicina līdz 2019. gada 19.februāra plkst. 16:00 iesniegt pieteikumus dalībai nomas tiesību izsolē uz šādiem lauksaimniecībā izmantojamiem zemes gabaliem:

Npk. Kadastra apzīmējums Atrašanās vieta Kop                        

platība

Iznomā- jamā                        

LIZ platība

1 ha nomas maksa EUR bez PVN Iznomājamā zemes gabala minimālā nomas maksa EUR bez PVN gadā Zemes gabala rakstu-rojums
1 36250030105 Graudiņi, Apes pag. 7,1 0,5 48,18 28,00 Apstrādāts
2 36250080040 Eglīškalni, Apes pag. 9,7 5.0 28,20 141,00 Aizaudzis, apgrūtināta piekļuve
3 36480050211 Priednieku dārzi, Gaujienas pag. 1.7 0,8 44,73 35,78 Apstrādāts
4 36840030419 Vierni 3, Trapenes pag. 0,3 0,3 47,95 28,00 Apstrādāts
5 36840070057 Mūri  2, Trapenes pag. 1,3 1,3 42,57 55,34 Apstrādāts
6 36900040111 Imantas, Virešu pag. 1.4 1.4 46,58                        

 

65,21 Apstrādāts

Pieteikumu iesniegšanas kārtība- Zemes komisijas lēmums Nr.2

Zemes nomas līguma projekts

 


Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē personām ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks
1. Zemes starpgabals, atrodas “Matsalas”, Gaujienas pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3648 008 0020, kas sastāv no viena zemes gabala 4,26 ha  platībā, atkārtota izsole ar pazeminātu cenu starp zemes starpgabala pierobežniekiem.                        

Lēmums

Izsoles noteikumi

EUR                            

 5 100,00

EUR 510,00 18.02.2019. plkst. 15-00
2 Nekustamais īpašums “Smiltāji” Gaujienas pagastā Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3648 001 0142, kas sastāv no viena zemes gabala 3,5 ha  platībā, atkārtota izsole ar pazeminātu cenu.                        

Lēmums

Izsoles noteikumi

EUR                            

 6 960,00 

EUR 696,00 18.02.2019. plkst. 15-00
3. Nekustamais īpašums “Pasta iela 9”, adrese -Pasta iela 9, Ape, Apes novads, LV-4337, īpašuma kadastra Nr. 3605 003 0716, sastāv no zemesgabala 0,1068 kv.m. un 2 būvēm.                        

Lēmums

Izsoles noteikumi

EUR                        

12 520,00

EUR                        

1 250,00

18.02.2019.                        

plkst. 15-00

 • Pieteikumi iesniedzami līdz 2019.gada 18.februāra plkst. 14.00 Stacijas ielā 2, Apē, Apes nov. LV-4337.
 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2019.gada 18.februāra plkst. 14.00. Maksājuma rekvizīti: saņēmējs –Apes novada dome, banka- LR Valsts kase, kods: TRELLV22, konta Nr.   Veicot iemaksu, norādīt īpašumu un iemaksas veidu.
 • Samaksas kārtība – Uz nomaksu, kur pirmā iemaksa ne mazāk, kā 10% no pirkuma summas, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, ar iespēju nomaksāt visu pirkuma maksu agrāk..
 • Izsoles vieta – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads.
 • Izsolāmo īpašumu var apskatīt iepriekš vienojoties pa tālruni 26521637.

 


Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē personām ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks
1. Dzīvokļa īpašums “Egles 2” -5, sastāv no dzīvokļa Nr. 5 ar platību 59,4 kv.m., ēkas un piesaistītās zemes 594/3374 domājamās daļas, adrese -„Egles 2” -5, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348, kadastra Nr. 3684 900 0058.                        

Lēmums

Izsoles noteikumi

EUR   
1600,00
EUR 160,00 16.01.2019. plkst. 15.00
 • Pieteikumi iesniedzami līdz 2019.gada 16.janvāra plkst. 14.00 Stacijas ielā 2, Apē, Apes nov. LV-4337.
 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2018.gada 17.decembra plkst. 14.00. Maksājuma rekvizīti: saņēmējs –Apes novada dome, banka- Valsts kase, kods: TRELLV22, Konta Nr.: LV93TREL9802039031000. Veicot iemaksu, norādīt īpašumu un iemaksas veidu.
 • Samaksas kārtība – Uz nomaksu, kur pirmā iemaksa ne mazāk, kā 10% no pirkuma summas, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, ar iespēju nomaksāt visu pirkuma maksu agrāk..
 • Izsoles vieta – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads.
 • Izsolāmo īpašumu var apskatīt iepriekš vienojoties pa tālruni 26521637.

 


Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks
1. Zemes starpgabals, atrodas  Gaujienas pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3648 008 0020, kas sastāv no viena zemes gabala 4,26 ha  platībā, atkārtota izsole ar pazeminātu cenu starp zemes starpgabala pierobežniekiem EUR     8 160,00 EUR 816,00 17.12.2018. plkst. 15.00

Lēmums

Izsoles noteikumi 

 


N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks
2 Nekustamais īpašums “Smiltāji” Gaujienas pagastā Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3648 001 0142, kas sastāv no viena zemes gabala 3,5 ha  platībā EUR     8 700,00 EUR 870,00 17.12.2018. plkst. 15.00

Lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikumi iesniedzami līdz 2018.gada 17.decembra plkst. 14.00 Stacijas ielā 2, Apē, Apes nov. LV-4337. 

Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2018.gada 17.decembra plkst. 14.00. Maksājuma rekvizīti: saņēmējs –Apes novada dome, banka- AS Swedbank, kods: HABALV22, konta Nr. LV28 HABA 0551 0258 33523. Veicot iemaksu, norādīt īpašumu un iemaksas veidu.

Samaksas kārtība – Uz nomaksu, kur pirmā iemaksa ne mazāk, kā 10% no pirkuma summas, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, ar  iespēju nomaksāt visu pirkuma maksu agrāk..

Izsoles vieta – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads.

Izsolāmo īpašumu var apskatīt iepriekš vienojoties pa tālruni 26521637.


 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē starp pirmpirkuma tiesīgām personām ar augšupejošu soli:

Nr.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks
1. Zemes starpgabals, atrodas Gaujienas pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr, 3648 008 0020, kas sastāv no viena zemes gabala 4,26 ha platībā EUR                        

10 200,00

EUR                        

1020,00

15.10.2018. plkst. 15.00

Lēmums

Noteikumi

Pieteikumi iesniedzami līdz 2018.gada 15.oktobra plkst. 14.00 Stacijas ielā 2, Apē, Apes nov. LV-4337.

Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītajā kontā līdz 2018.gada 15.oktobra plkst. 14.00.

Maksājuma rekvizīti: saņēmējs – Apes novada dome, banka- AS Swedbank, kods: HABALV22, konta Nr. LV28 HABA 0551 0258 33523. Veicot iemaksu, norādīt īpašumu un iemaksas veidu. Visa pirkuma maksa jāsamaksā viena mēneša laikā no dienas, kad izsniegta izziņa par maksājumiem par izsolē iegūto īpašumu.

Izsoles vieta: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads. Izsolāmo īpašumu var apskatīt iepriekš vienojoties pa tālruni 26521637. 

 


Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks
1.  “Silenieki”, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355                        

īpašuma kadastra Nr, 3690 003 0052, kas sastāv no viena zemes gabala 0,4 ha  platībā un četrām būvēm

EUR 1500,00 EUR 150,00 14.03.2018. plkst. 15.30

Domes lēmums

Izsoles noteikumi

 

Pieteikums dalībai izsolei

Pieteikumi iesniedzami līdz 2018.gada 14.marta plkst. 14.00 Stacijas ielā 2, Apē, Apes nov., LV-4337.

Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2018.gada 14.marta plkst. 14.00. Maksājuma rekvizīti: saņēmējs –Apes novada dome, banka – AS Swedbank, kods: HABALV22, konta Nr. LV28 HABA 0551 0258 33523. Veicot iemaksu, norādīt īpašumu un iemaksas veidu.

Visa pirkuma maksa jāsamaksā viena mēneša laikā no dienas, kad izsniegta izziņa par maksājumiem par izsolē iegūto īpašumu.
Izsoles vieta – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads.

Izsolāmo īpašumu var apskatīt iepriekš vienojoties pa tālruni 26170191.


Apes novada dome NODOD IZNOMĀŠANAI daļu no nekustamā īpašuma „Druvas”, Apes pagastā, Apes novadā, kadastra Nr. 3625 003 0046

(būves ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0046 009, bijušās skolas dienesta viesnīcas ar videozāli un bibliotēku daļu  ar kopējo platību 200,3 m2 (divi simti un 3/10  kvm.); no tās katlu mājas telpu grupā 62,3 m2 (sešdesmit divi un trīs desmitdaļas kv metri) un dienesta viesnīcas telpu grupā 138,0 (viens simts trīsdesmit astoņi kv metri).

Nosacītā nomas maksa par telpām ne mazāka kā 0,10 EUR/m2 par vienu kvadrātmetru iznomājamās platības (bez PVN) mēnesī.

Maksa par piesaistītā zemes gabala (zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 36250030078  daļu 0,05 ha platībā)    daļas lietošanu sastāda –  1,5 % apjomā no zemes kadastrālās vērtības  (bez PVN) , bet ne mazāk kā 28,00 EUR/gadā.

Pieteikumi iesniedzami slēgtā aploksnē 2017.gada 3.novembrim plkst.9.30,  klientu apkalpošanas centrā, Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337

Lēmums
Izsoles noteikumi
Pieteikums
Līguma projekts

 


Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Pasta iela 17A, adrese: Pasta iela 17A, Ape, Apes novads, LV-4337, īpašuma kadastra Nr. 3605 003 0745, kas sastāv no viena zemesgabala 1280 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0745:

Nr.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks
1. Pasta iela 17A, adrese: Pasta iela 17A, Ape, Apes novads, LV-4337, īpašuma kadastra Nr. 3605 003 0745, kas sastāv no viena zemesgabala 1280 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0745 EUR 1300,00 EUR 130,00 12.10.2017. plkst. 15.00

Domes lēmums

Izsoles noteikumi

Pieteikums

Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītajā kontā līdz 2017.gada 12.oktobrim plkst.14.30. Maksājuma rekvizīti: saņēmējs – Apes novada dome, banka – AS Swedbank, kods HABALV22, konta Nr. LV28 HABA 0551 0258 33523. Veicot iemaksu, norādīt īpašumu un iemaksas veidu.

Visa pirkuma maksa jāsamaksā viena mēneša laikā no dienas, kad izsniegta izziņa par maksājumiem par izsolē iegūto īpašumu.

Izsoles vieta – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads.

Izsolāmo īpašumu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 26521637.

 


Apes novada dome rīko nomas tiesību izsoli mobilo sakaru bāzes stacijas izvietošanai nekustāmajā īpašumā,  „Vēji”  Trapenes  pagastā, Apes novadā

 1. Izsoles sākumcena – nosacītā nomas maksa par sakaru iekārtu uzstādīšanas vietu 138.76 EUR (bez PVN) mēnesī.
 2. Pieteikumu iesniegšanas laiks un vieta (piecas) darbdienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas, līdz 2017.gada 7.augustam, plkst.10.00 klientu apkalpošanas centrā, Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337
 3. Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta – 2017.gada7.augustā plkst.11.00, Apes novada domes zālē Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337

Domes lēmums_117_20.07.2017

Izsoles noteikumi

Pieteikums


N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks
1. „Oburi”, adrese –„Oburi”, Apes pag., Apes nov., LV-4337,  īpašuma kadastra Nr, 3625 003 0123, kas sastāv no viena zemes gabala 5,26 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0123,tajā skaitā  meža audze  1,68 ha, koksnes krāja 522,0 m3.                        


Izsoles noteikumi (237 KB, pdf)

Lēmums (148 KB, pdf)

Pieteikums (33 KB, pdf)

Vides dienesta nosacījumi

 

EUR 7000,00 EUR 700,00 18.04.2017. plkst. 15.30
2 Karjeri (1)Karjeri”, adrese – „Karjeri” Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, īpašuma kadastra Nr, 3625 004 0064, kas sastāv no viena zemes gabala 5,35 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3625 004 0064, Zemesgabals izmantojams derīgo izrakteņu ieguvei. Izpētīti un apstiprināti krājumi:
-Smilts krājumi 100 130 m3;

– Smilts –grants krājumi 49 830 m3;
-Meža audze 270 m3                         


Izsoles noteikumi (162 KB, pdf)

Lēmums (152 KB, pdf)

Pieteikums (33 KB, pdf)

 

EUR70 000,00 EUR 7000,00 18.04.2017. plkst. 16.00
 • Pieteikumi iesniedzami līdz 2017.gada 18.aprīļa plkst. 14.00 Stacijas ielā 2, Apē, Apes nov. LV-4337.
 • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2017.gada 18.aprīļa plkst.14.00. Maksājuma rekvizīti: saņēmējs –Apes novada dome, banka- AS Swedbank, kods: HABALV22, konta Nr. LV28 HABA 0551 0258 33523. Veicot iemaksu, norādīt īpašumu un iemaksas veidu.
 • Visa pirkuma maksa jāsamaksā viena mēneša laikā no dienas, kad izsniegta izziņa par maksājumiem par izsolē iegūto īpašumu.
 • Izsoles vieta – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads.
 • Izsolāmos īpašumu var apskatīt iepriekš vienojoties pa tālruni 26521637.

 


Apes novada dome NODOD IZNOMĀŠANAI daļu no  nekustāmā īpašuma „Vecvireši”,  Vireši, Virešu pagastā, Apes novadā, LV-4335, kadastra Nr. 36900020189, nedzīvojamās ēkas daļu – telpu, ar kopējo platību 14,6 (četrpadsmit, 6) m2.

Nosacītā nomas maksa par telpām ne mazāka kā 0,98 EUR/m2 par vienu kvadrātmetru iznomājamās platības (bez PVN) mēnesī. Maksā iekļauta daļa komunālo izdevumu.

Pieteikumi iesniedzami slēgtā aploksnē līdz 2016.gada 7.oktobrim, plkst.10.00.

Lēmums

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Pieteikums


Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli starp pirmpirkuma tiesīgām personām nekustamos īpašumus:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks
1. „Nomas zeme”, adrese –„Nomas zeme”, Apes pag., Apes nov., LV-4337,  īpašuma kadastra Nr, 3625 003 0153, kas sastāv no viena zemes gabala (starpgabala)   1,35 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3625 001 0159 .
Lēmums
Izsoles noteikumi
EUR 2100,00 EUR 210,00 11.10.2016.  plkst. 10.00
2. Smilšu iela 3A, kadastra Nr. 3605 001 0005, adrese –Smilšu iela 3A, Ape, Apes nov., LV-4337, kas sastāv no zemes gabala (starpgabala)   0,0641 ha platība ar kadastra apzīmējumu 3605 001 0004,.LēmumsIzsoles noteikumi EUR 1650,00 EUR 165,00 11.10.2016.  plkst. 10.00

Pieteikumi iesniedzami līdz 2016.gada 11.oktobra plkst. 09.30 Stacijas ielā 2, Apē, Apes nov. LV-4337.

Nodrošinājumam un reģistrācijas maksai EUR  10,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2016.gada 11.oktobra plkst. 09.30.

Maksājuma rekvizīti: saņēmējs –Apes novada dome, banka- AS Swedbank, kods: HABALV22, konta Nr. LV28 HABA 0551 0258 33523. Veicot iemaksu, norādīt īpašumu un iemaksas veidu.

Visa pirkuma maksa jāsamaksā viena mēneša laikā no dienas, kad izsniegta izziņa par maksājumiem par izsolē iegūto īpašumu.

Izsoles vieta – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads.

Izsolāmos īpašumu var apskatīt iepriekš vienojoties pa tālruni 26521637.

Apmaksu garantējam pēc piestādītā rēķina. Maksājuma rekvizīti: Maksātājs –Apes novada dome, banka- AS Swedbank, kods: HABALV22, konta Nr. LV28 HABA 0551 0258 33523.

 


 

Apes novada dome NODOD IZNOMĀŠANAI daļu no nekustamā īpašuma „Druvas”, „Druvas”, Apes pagastā, Apes novadā, kadastra Nr. 3625 003 0046-būve ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0046 009

Nosacītā nomas maksa par telpām ne mazāka kā 0,10 EUR/m2 par vienu kvadrātmetru iznomājamās platības (bez PVN) mēnesī.

Pieteikumi iesniedzami slēgtā aploksnē līdz 2016.gada 7.septembrim plkst.9.30.

Lēmums

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Pieteikums

 


Apes novada dome NODOD IZNOMĀŠANAI daļu no nekustamā īpašuma „Druvas”, „Druvas”, Apes pagastā, Apes novadā, kadastra Nr. 3625 003 0046

Nosacītā nomas maksa par telpām ne mazāka kā 0,10 EUR/m2 par vienu kvadrātmetru iznomājamās platības (bez PVN) mēnesī.

Pieteikumi iesniedzami slēgtā aploksnē līdz 2016.gada 10.augustam plkst.9.30.

Lēmums (142 KB, pdf)
Izsoles noteikumi (142 KB, pdf)
Pieteikums (142 KB, pdf)
Līguma projekts (104 KB, pdf)


Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks
1. „Nomas zeme”, adrese –„Nomas zeme”, Apes pag., Apes nov., LV-4337,  īpašuma kadastra Nr, 3625 003 0153, kas sastāv no viena zemes gabala 9,61 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0157 .  EUR 21800,00 EUR 2180,00 02.08.2016. plkst. 15.00

Lēmums par izsoli (166 KB, pdf)

Izsoles noteikumi (149 KB,  pdf)

Pieteikums (38 KB, doc)

Pieteikumi iesniedzami līdz 2016.gada 2.augusta plkst. 14.00 Stacijas ielā 2, Apē, Apes nov. LV-4337.  

 Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2016.gada 2.augusta plkst.14.00.  Maksājuma rekvizīti: saņēmējs –Apes novada dome, banka- AS Swedbank, kods: HABALV22, konta Nr. LV28 HABA 0551 0258 33523. Veicot iemaksu, norādīt īpašumu un iemaksas veidu.

Visa pirkuma maksa jāsamaksā viena mēneša laikā no dienas, kad izsniegta izziņa par maksājumiem par izsolē iegūto īpašumu.

Izsoles vieta – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads.

Izsolāmos īpašumu var apskatīt iepriekš vienojoties pa tālruni 26521637.

 

 


Apes novada dome NODOD IZNOMĀŠANAI daļu no nekustamā īpašuma „Druvas”, Apes pagastā, Apes novadā, kadastra Nr. 3625 003 0046:

1. daļu no būves ar kadastra apzīmējums 3625 003 0046 009, telpu Nr. 3 – 67,9 m2, telpu Nr. 15 – 9,7 m2, un telpu Nr. 16 -18,6 m2, kopā 96,2 m2 (deviņdesmit seši un 2/10 kvm.);
2. daļu 0,03 ha (trīsas simtdaļas hektāra) platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0078.

Nomas tiesības iegūstamas rakstiskas izsoles kārtībā, iesniedzot savu piedāvājumu nolikumā noteiktā kārtībā.
Nomas maksas izsoles sākuma cena 0,10 EUR/m2 mēnesī bez PVN par telpām, 1,5 % no iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā bez PVN.
Pieteikumi iesniedzami sniegtā aploksnē līdz 2015.gada 12.novembrim plkst.9.30.

Lēmums (140 KB, pdf)

Izsoles noteikumi (142 KB, pdf)

Līguma projekts (331 KB, pdf)

Pieteikums (77 KB, doc)


PAZIŅOJUMS par nekustamo īpašumu Ganību iela 10 pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli starp pirmpirkuma tiesīgām personām:

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks
Ganību iela 10, kadastra Nr. 3605 006 1218, adrese –Ganību iela 10, Ape, Apes nov., LV-4337, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3605 006 1218, kopplatība 0,1346 ha . EUR 1100,00 EUR 110,00 15.12.2015. plkst. 10.30

Izsoles noteikumi (169 KB, pdf)

Lēmums  (147 KB, pdf)

Pieteikums (33  KB, pdf)


PAZIŅOJUMS par nekustamo īpašumu „Jāņzemji” pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli starp pirmpirkuma tiesīgām personām:

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks
“Jāņzemji”, kadastra Nr. 36250010194, adrese –“Jāņzemji” , Apes pag., Apes nov., LV-4337, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3625 001 0194, kopplatība 0,68 ha. EUR 900,00 EUR 90,00 12.11.2015. plkst. 10.30

Lēmums (222 KB, pdf)

Izsoles noteikumi (245 KB, pdf)

Pieteikums (24 KB, doc)

 

 


PAZIŅOJUMS par nekustamo īpašumu „Blīgzne 2” pārdošanu atklātā mutiskā izsolē

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks
Blīgzne 2″, īpašuma kadastra Nr. 36840040013,adrese – „Blīgzne 2″ Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348, kas sastāv no zemes gabala 25,5 ha platībā un meža audzes 726,9 m3. EUR 50000,00 EUR 5000,00 11.08.2015. plkst. 14.30

Lēmums (145 KB, pdf)

Izsoles noteikumi (162 KB, pdf)

Pieteikums dalībai izsolē  (60 KB, doc)

Augošu koku krājas un kvalitātes vērtējums  (1 MB, pdf)

Plāns (86 KB, pdf)


 

PAZIŅOJUMS par nekustamo īpašumu „Brūži 4” pārdošanu atklātā mutiskā izsolē

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks
„Brūži 4″, īpašuma kadastra Nr. 36840080015, adrese -„Brūži 4″, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348, , kas sastāv no zemes gabala 30,9 ha platībā un  meža audze 4648,36 m3. EUR 70600,00 EUR 7060,00 11.08.2015. plkst. 15.00

Lēmums (228 KB, pdf)

Izsoles noteikumi (168 KB, pdf)

Pieteikums dalībai izsolē (60 KB, doc)

Augošu koku krājas un kvalitātes vērtējums (976 KB, pdf)

Plāns (79 KB, pdf)


 

PAZIŅOJUMS par nekustamo īpašumu „Ezermalas” pārdošanu atklātā mutiskā izsolē

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks
„Ezermalas” īpašuma kadastra Nr. 36900010129, adrese – „Ezermalas” Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355, kas sastāv no zemes gabala 8,74 ha platībā un meža audzes 849,35 m3 EUR 28000,00 EUR 2800,00 11.08.2015. plkst. 15.30

Lēmums (145 KB, pdf)

Izsoles nolikums (165 KB, pdf)

Pieteikums dalībai izsolē (59 KB, doc)

Augošu koku krājas un kvalitātes vērtējums

Plāns (80 KB, pdf)

Pieteikumi iesniedzami līdz 2015.gada 11.augustam plkst. 12.00 Stacijas ielā 2, Apē, Apes nov. LV-4337.  

Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2015.gada 11.augusta plkst.12.00.  Maksājuma rekvizīti: saņēmējs –Apes novada dome, banka- AS Swedbank, kods: HABALV22, konta Nr.LV47HABA0551026374926. Veicot iemaksu, norādīt īpašumu un iemaksas veidu.

 •  Visa pirkuma maksa jāsamaksā viena mēneša laikā no dienas, kad izsniegta izziņa par maksājumiem par izsolē iegūto īpašumu.
 • Izsoles vieta – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads
 • Izsolāmos īpašumus var apskatīt iepriekš vienojoties pa tālruni 26521637.

 


PAZIŅOJUMS par nekustamo īpašumu „Grūbītes” pārdošanu atklātā mutiskā izsolē

Grūbītes (4)Nekustamo īpašumu „Grūbites”, adrese –„Grūbītes”, Apes pag., Apes nov., LV-4337,  īpašuma kadastra Nr, 3625 007 0098, kas sastāv no zemes gabala 2,8 ha platībā un 4 būvēm.                         


Pieteikums iesniedzams līdz 2015.gada 13.jūlijs plkst. 12.00. 

Izsole notiks 2015.gada 14.jūlijā plkst. 15.30 Apes novada domē, sēžu zālē, Stacijas iela 2, Apē.

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir EUR 12 000,00, nodrošinājums ir EUR 1200,00.

Nodrošinājumam jābūt iemaksātam pārdevēja norādītā kontā līdz 2015.gada 13.jūlija plkst.12.00.  

Visa pirkuma maksa jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles diena.

Izsolāmo īpašumu var apskatīt iepriekš vienojoties pa tālruni 26521637.

Lēmums. (147 KB, pdf)

Izsoles noteikumi. (241 KB, pdf)

Pieteikums dalībai izsolē (31 KB, doc)


PAZIŅOJUMS par nekustamo īpašumu „Ģērmaņi” pārdošanu atklātā mutiskā izsolē

Ģērmaņi (6)Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Nekustamo īpašumu „Ģērmaņi”, adrese –„Ģērmaņi”, Apes pag., Apes nov., LV-4337,  īpašuma kadastra Nr, 3625 006 0093, kas sastāv no zemes gabala 1,11 ha platībā un 2 būvēm.                         


Pieteikums iesniedzams līdz 2015.gada 13.jūlija plkst. 12.00.  Izsole notiks 2015.gada 14.jūlijā plkst. 15.00 Apes novada domē, sēžu zālē, Stacijas iela 2, Apē.

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir EUR 25 000,00, nodrošinājums ir EUR 2500,00.

Nodrošinājumam jābūt iemaksātam pārdevēja norādītā kontā līdz 2015.gada 13.jūlija plkst.12.00.  

Visa pirkuma maksa jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles diena.Izsolāmo īpašumu var apskatīt iepriekš vienojoties pa tālruni 26521637.

 

Lēmums (147 KB, pdf)

Izsoles noteikumi  (240 KB, pdf)

 Pieteikums dalībai izsolē (317 KB, doc)

 


 

 

PAZIŅOJUMS par iespēju nomāt pašvaldības valdījumā nodotos un pašvaldībai piekrītošos zemes gabalus

Noteikumi (150 KB, pdf)
Apes novada domes lēmums (213 KB, pdf)Iznomājamo zemes gabalu sarakstu (150 KB, pdf)Iznomājamo zemes gabalu papildsaraksts (138 KB, pdf)Zemes gabalu atrašanai kartē pēc kadastra apzīmējumiem iesakām izmantot Lauku atbalsta dienesta mājas lapu

 


Apes novada domē 14.maijā notika īpašumu atsavināšanas komisijas sēde, darba kārtībā –atklātā izsole, kurā, saskaņā ar Apes novada domes 26.marta lēmumu, bija paredzēts izsolīt trīs Apes novada Apes pagastā esošie pašvaldības nekustamie īpašumi: „Ģērmaņi”, „Karjeri” un „Grūbītes”.

Uz izsoli īpašumam “Ģērmaņi”, īpašumam “Grūbītes” un īpašumam “Karjeri” nebija pieteicies neviens izsoles dalībnieks.

Īpašumu atsavināšanas komisija atzina izsoles par nenotikušām un pieņēma lēmumu ieteikt Apes novada domei, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu, rīkot jaunu izsoli ar pazeminātu izsoles sākumcenu – nekustamajam īpašumam “Ģērmaņi” samazinot izsoles sākumcenu par 20%, nekustamajam īpašumam “Grūbīte” samazinot izsoles sākumcenu par 20% un nekustamajam īpašumam “Karjeri” samazinot izsoles sākumcenu par 10%.

Galīgais lēmums par rīcību ar šiem īpašumiem tiks pieņemts Apes novada domes sēdē.

 

PAZIŅOJUMS par nekustamo īpašumu „Grūbītes” pārdošanu atklātā mutiskā izsolē

Grūbītes (4)Nekustamo īpašumu „Grūbites”, adrese –„Grūbītes”, Apes pag., Apes nov., LV-4337,  īpašuma kadastra Nr, 3625 007 0098, kas sastāv no zemes gabala 2,8 ha platībā un 4 būvēm.  Pieteikums iesniedzams līdz 2015.gada 14.maijā plkst. 14.00.  Izsole notiks 2015.gada 14.maijā plkst. 15.30 Apes novada domē, sēžu zālē, Stacijas iela 2, Apē. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir EUR 15 000,00, nodrošinājums ir EUR 1500,00. Nodrošinājumam jābūt iemaksātam pārdevēja norādītā kontā līdz 2015.gada 14.maija plkst.14.00.  Visa pirkuma maksa jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles diena.Izsolāmo īpašumu var apskatīt iepriekš vienojoties pa tālruni 26521637.

Lēmums (147 KB, pdf)

Izsoles noteikumi (241 KB, pdf)

 Pieteikums dalībai izsolē (31 KB, doc)

 

PAZIŅOJUMS par nekustamo īpašumu „Karjeri” pārdošanu atklātā mutiskā izsolē

Karjeri (1)Nekustamo īpašumu „Karjeri”, adrese –„Karjeri”, Apes pag., Apes nov., LV-4337,  īpašuma kadastra Nr, 3625 004 0064, kas sastāv no zemes gabala 5,35 ha platībā, izpētītām smilts-grants atradnēm un meža audzes 270 m3Pieteikums iesniedzams līdz 2015.gada 14.maijā plkst. 14.00.  Izsole notiks 2015.gada 14.maijā plkst. 16.00 Apes novada domē, sēžu zālē, Stacijas iela 2, Apē. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir EUR 70 000,00, nodrošinājums ir EUR 7000,00. Nodrošinājumam jābūt iemaksātam pārdevēja norādītā kontā līdz 2015.gada 14.maija plkst.14.00.  Visa pirkuma maksa jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles diena.Izsolāmo īpašumu var apskatīt iepriekš vienojoties pa tālruni 26521637.

 Lēmums (223 KB, pdf)

Izsoles noteikumi (240 KB, pdf)

Pieteikums dalībai izsolē (32 KB, doc)

 

PAZIŅOJUMS par nekustamo īpašumu „Ģērmaņi” pārdošanu atklātā mutiskā izsolē

Ģērmaņi (6)Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Nekustamo īpašumu „Ģērmaņi”, adrese –„Ģērmaņi”, Apes pag., Apes nov., LV-4337,  īpašuma kadastra Nr, 3625 006 0093, kas sastāv no zemes gabala 1,11 ha platībā un 2 būvēm.  Pieteikums iesniedzams līdz 2015.gada 14.maijā plkst. 14.00.  Izsole notiks 2015.gada 14.maijā plkst. 15.00 Apes novada domē, sēžu zālē, Stacijas iela 2, Apē. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir EUR 30 000,00, nodrošinājums ir EUR 3000,00. Nodrošinājumam jābūt iemaksātam pārdevēja norādītā kontā līdz 2015.gada 14.maija plkst.14.00.  Visa pirkuma maksa jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles diena.Izsolāmo īpašumu var apskatīt iepriekš vienojoties pa tālruni 26521637.

 Lēmums (147 KB, pdf)

Izsoles noteikumi  (240 KB, pdf)

 Pieteikums dalībai izsolē (317 KB, doc)


 

PAZIŅOJUMS par telpu nomas tiesību izsoli 

Apes novada dome nodod iznomāšanai izsoles kārtībā nekustāmā īpašuma Stacijas ielā 9, Apē sastāvā ietilpstošas, pašvaldībai piederošas, noliktavas ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0704 003 daļu 30 m2 platībā.Izsoles veids – rakstiska izsole.Iznomāšanas veids – Noliktavas vajadzībām.Izsoles nosacītā nomas maksa- 0,03 EUR/m2  par vienu kvadrātmetru iznomājamās platības (bez PVN) mēnesī.Pieteikumus iznomātājs reģistrē katru darba dienu Apes novada domē, pie sekretāres, līdz 2015.gada 15.aprīļa plkst. 12:00.Pieteikuma atvēršana notiks 2015.gada 15.aprīlī plkst.13.00, Apes novada domes zālē, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337.Ar nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337 un Apes novada pašvaldības mājaslapā internetā http://www.apesnovads.lvObjektu var apskatīt darbdienās no plkst. 09.00 līdz 13.00 kontaktpersona: J.Ronimoiss tel.: 26521637

 

PAZIŅOJUMS par telpu nomas tiesību izsoli 

Izsolāmais objekts: nekustamā īpašuma „Druvas”, Apes pagastā, Apes novadā, kadastra Nr. 3625 003 0046 daļu –  Ēkas – bijušo ugunsdzēšanas sūknētavu, kadastra apzīmējums 3625 003 0046 013, telpas ar platību 41,4 m2 (četrdesmit viens un 4/10  kvm.) Telpu izmantošanas mērķis: uzņēmējdarbības veikšanaiNosacītā īres maksa: par telpām ne mazāka kā 0,03 EUR par vienu kvadrātmetru iznomājamās platības (bez PVN) mēnesīMaksimālais iznomāšanas termiņš  12 (divpadsmit) gadiIzsoles veids – rakstiska izsole iesniedzot piedāvājumu slēgtā aploksnēPiedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2015.gada 11.martam  plkst.9.30,  pie sekretāres, Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337Apes novada domes lēmums (298 KB, pdf)

Noteikumi (212 KB, pdf)

Pieteikums (43 KB, doc)


 

PAZIŅOJUMS par zemes starpgabala „Avotu iela 8A” izsoli

Apes novada dome pārdod:

Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendenta atlasi nekustamo īpašumu –  Zemes starpgabalu „Avotu iela 8A”, adrese -Avotu iela 8A, Ape, Apes nov., LV-4337, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0724, kopplatība 1154 kv.m.

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir EUR 850,00, nodrošinājums ir EUR 85,00.

Izsole notiks 2014.gada 4.decembrī plkst. 10.00 Apes novada domē, sēžu zālē, Stacijas iela 2, Apē.

Pirmpirkuma tiesības zemes starpgabala pierobežniekiem. Visa pirkuma maksa jāsamaksā divu nedēļu laikā.  

Noteikumi (169 KB, pdf)

Reģistrācijas apliecība (25 kB, pdf)

Apes novada domes lēmums (141 KB, pdf)


 

PAZIŅOJUMS par telpu nomas tiesību izsoli

Apes novada dome izsludina telpu nomas tiesību izsoli: 

Izsolāmais objekts: nekustamā īpašuma „Druvas”, Apes pagastā, Apes novadā, kadastra Nr. 3625 003 0046 –  Ēkas – dienesta viesnīcas, kadastra apzīmējums 3625 003 0046 009   daļa-  telpa Nr.4, pirmā stāvā ar platību 135,5 m2;,

Telpu izmantošanas mērķis: uzņēmējdarbības veikšanai

Nosacītā īres maksa: par telpām ne mazāka kā 0,10 EURpar vienu kvadrātmetru iznomājamās platības(bez PVN) mēnesī.

Maksimālais iznomāšanas termiņš  12 (divpadsmit) gadi.

Izsoles veids – rakstiska izsole iesniedzot piedāvājumu slēgtā aploksnē.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2014. gada 13 oktobrim, plkst.11:00 pie sekretāres, Apes novada domā, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337

Noteikumi (50 KB, doc)

Pielikums dalībai izsolē (29 KB, doc)

 


 

PAZIŅOJUMS par telpu nomas tiesību izsoli 

Apes novada dome izsludina telpu nomas tiesību izsoli:

 Izsolāmais objekts: nekustamā īpašums „Pilskalni” Gaujiena, Gaujienas pagastā, Apes novadā, LV-4339, kadastra   Nr. 3648 005 0197 001-  nedzīvojamās ēkas daļa – frizētavas telpa ar kopējo platību 21.0 (divdesmit viens) m2, kas sastāv no 1  telpas  21  m2  platībā,

Telpu izmantošanas mērķis: friziera pakalpojumu sniegšanai.

Nosacītā īres maksa: par telpām ne mazāka kā 0,30 EUR par vienu kvadrātmetru iznomājamās platības (bez PVN) mēnesī.

Maksimālais iznomāšanas termiņš  5 (pieci) gadi.

Izsoles veids – rakstiska izsole iesniedzot piedāvājumu slēgtā aploksnē.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2014. gada 13 oktobrim, plkst.11:00 pie sekretāres, Apes novada domā, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337

Noteikumi.(50 KB, doc)

Pielikums dalībai izsolē (32 KB, doc)

 

Paziņojums par izsoli

02.06.2014.

Apes novada dome nodod iznomāšanai rakstiskā izsolē daļu no nedzīvojamās ēkas „Pilskalni”, Gaujienas pagastā, Apes novadā, LV-4339, kadastra apzīmējums 3648 005 0197 001, kas sastāv no nedzīvojamās ēkas daļa –1 telpas, kas pielāgotas friziera pakalpojumu sniegšanai, ar kopējo platību 21.0 m2. Īres un apsaimniekošanas maksa par telpām 0,65 EUR/mpar vienu kvadrātmetru iznomājamās platības (bez PVN) mēnesī.

Izsole notiks 2014.gada 11.jūnijā  Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē.

Termiņš pieteikuma iesniegšanai līdz 2014.gada 11.jūnijam pulksten 10:30 pie Apes novada domes sekretāres.

Izsoles nolikums

APES NOVADA DOME

izsludina  cirsmas rakstisku  izsoli   

Atrašanās vieta (mežniecība):   Ziemeļaustrumu virsmežniecība, Gaujienas nodaļa

Īpašuma nosaukums: nekustamais īpašums „Karjeri” Apes pagasts, Apes novads, 1.kvartāls    septiņi nogabali, zemes vienības kadastra Nr. 3625 004 0064

Cirtes izpildes veids: kailcirte

Patība:  2,92 ha

Sākumcena:  Ls16 000 (sešpadsmit tūkstoši lati)

Izcērtamās audzes sastāvs:

kvartāls Nr.1, nogabals Nr.3-   6P1E 101 1B1K1P80+Os80A70

kvartāls Nr.1, nogabals Nr.4-   5E3P90 1K 1B70+Os70

kvartāls Nr.1, nogabals Nr.5-   7A2K60 1Ba50+P100

kvartāls Nr.1, nogabals Nr.6-   5Ba45 2K60 1B70 1P1E80

kvartāls Nr.1, nogabals Nr.7-   5B75 2E90 3K70+P90

kvartāls Nr.1, nogabals Nr.8-   8E1P1B90

kvartāls Nr.1, nogabals Nr.9-   4Ba2B30 2B140 2K50+A30

Pārdodamais apjoms: 845 m3

Izstrādes termiņš: 2013.gada 30.novembris

Objekta apskate piesakāma pa tālruni 29488594.

Pieteikumu reģistrācija Apes novada domes kancelejā,  Stacijas  ielā 2, Apē, katru darba dienu no  plkst. 9:00-12:00 un 13:00-16:00 līdz 30.10.2013. plkst.09:45.

Tālrunis informācijai  26521637.

Pielikumā:

1. Izsoles noteikumi

2. Pieteikums dalībai cirsmas izsolē

3. Cirsmas līguma projekts

Informācija par cirsmu sastāvu:

image4257_000
image4258_000
image4259_000
image4260_000
image4261_000
image4262_000

Paziņojums par izsoliApes novada dome par brīvu cenu atsavina kustamo īpašumu – lietkoksni 159,4m3. Lietkoksnes nosacītā cena EUR 5631.53 (bez PVN). Pirmā iemaksa 10% apmērā no nosacītās cenas EUR 563,15. Atsavināšana notiek, līdz ko kaut viena persona ir iesniegusi atsavināšanas pieteikumu un iemaksājusi nodrošinājumu .
Paziņojums par izsoli09.05.2014. Apes novada dome rakstiskā izsolē izsludina pagaidu nomas tiesību izsoli uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 36250050007 ar platību  2,7 ha.Nomas maksas izsoles sākuma cena 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā  (bez PVN) .Rakstiski izsoles piedāvājumi iesniedzami  2014.gada 14.maija plkst. 12,00LemumsIzsoles_not_nomaLīgumsPieteikums
Paziņojums par izsoliApes novada dome pārdod izsolē dzīvokļa īpašuma, kadastra numurs 3605 900 0062, Robežu iela 6-2, Ape, Apes novads, LV-4337.Dokomentācija

Apes novada dome

 Izsludina nomas tiesību izsoli –  daļu no nekustamā īpašuma „Druvas”, Apes pagastā, Apes novadā, kadastra Nr. 3625 003 0046 –  zemesgabalu ar uz tā esošo asfalta laukumu  ar kadastra apzīmējumu 36250030078  daļu 0,5ha platībā un uz zemesgabala esošo ēku  – šķūni, kadastra apzīmējums 3625 003 0046 006;  165,3 m2 (viens simts sešdesmit pieci un trīs desmitdaļas kv.m.) platībā.

Noteikums šeit.

Izsoles nosacītā nomas maksa par telpām ne mazāka kā 0,02 Ls/m2 par vienu kvadrātmetru iznomājamās platības(bez PVN) mēnesī.

Maksa par piesaistītā zemes gabala (zemesgabalu ar uz tā esošo asfalta laukumu ar kadastra apzīmējumu 36250030078  daļu 0,5ha platībā)    daļas lietošanu sastāda –  1,5 % apjomā no zemes kadastrālās vērtības  (bez PVN).

Maksimālais iznomāšanas termiņš  12 (divpadsmit ) gadi.

Izsoles veids – rakstiska izsole (pirmā rakstiskā izsole). Izsoles pretendents pieteikumu (Paraugs šeit) iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru/apzīmējumu un nomas tiesību pretendentu. Pieteikumus iznomātājs reģistrē katru darba dienu Apes novada domē, pie sekretāres. Pieteikuma atvēršana notiks 2013.gada 5.augustā plkst.12.30,  Apes novada domes zālē Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337

Iznomāšanas īpašie nosacījumi- Nav atļauts nodot apakšnomā.

Objektu var apskatīt darbdienās no plkst. 09.00-13.00, kontaktpersona: J.Ronimoiss, tel.: 26521637

 

Apes novada dome

 Izsludina nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma „Druvas”, Apes pagastā, Apes novadā, kadastra Nr. 3625 003 0046 –  Zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0078 daļa 0,8 ha

Noteikums šeit

Izsoles nosacītā nomas maksa, 5 % no zemes kadastrālās paraugvērtības gadā atbilstoši Ministru kabineta 12.06.2012. noteikumu Nr. 391 „Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2013.gadam” 1.pielikumam. 270 Ls/ha x 0,8ha x 1,5%= Ls 3.24 (trīs lati 24sant)Maksimālais iznomāšanas termiņš  5 (pieci ) gadi.

Izsoles veids – rakstiska izsole (pirmā rakstiskā izsole). Izsoles pretendents pieteikumu (Paraugs šeit) iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru/apzīmējumu un nomas tiesību pretendentu. Pieteikumus iznomātājs reģistrē katru darba dienu Apes novada domē, pie sekretāres. Pieteikuma atvēršana notiks 2013.gada 8.maijā   plkst.12.00, Apes novada domes zālē  Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337.

Iznomāšanas īpašie nosacījumi- Nav atļauts nodot apakšnomā.

Objektu var apskatīt darbdienās no plkst. 09.00-13.00, kontaktpersona: J.Ronimoiss, tel.: 26521637

Apes novada dome   saskaņā ar  28.03.2013.  lēmumu Nr.105  (prot. Nr.4, 25.p.)

nodod atsavināšanā par nosacīto(brīvu) cenu:

 1. Apbūvētu zemes gabalu Apes novada Apes  pagasta, „Jaši 3”, LV4337, kadastra Nr.3625 003 0195, 0,3440ha  ( trīs tūkstoši četri simti četrdesmit desmitās) ha platībā, nosakot nekustama īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
 2. Nekustama īpašuma Apes novada Apes pagasta, „Jaši 3”, LV4337, kadastra Nr.3625 003 0195, (četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit trīs) m2 platībā,  pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – Ls1400.00 ( viens tūkstotis četri simti lati).
 3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100%  lati.
 4. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes gabala pirmpirkuma tiesības nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
 5. Atsavināmā īpašuma, pircējam pirkuma samaksas termiņu  noteikt līdz 2013.gada 30.aprīlim (ieskaitot).
 6. Pirkuma maksa maksājama Apes novada pašvaldības AS SWEDBANK bankas kontā: LV47HABA0551026374926,  bankas kods: HABALV2X.
 7. Veicot galīgo norēķinu, no pirkuma summas tiek atrēķināts avansa maksājums Ls500,00 (pieci simti lati) pēc  noslēgtās vienošanās  ar personu, kurai ir apbūvēta zemes gabala pirmpirkuma tiesības par avansa maksājumu par pašvaldības īpašuma „Jaši 3” Apes  pagastā  Apes novadā, sagatavošanu atsavināšanai. Pēc pirkuma summas pilnas samaksas, viena mēneša laikā sagatavot un noslēgt nekustāmā īpašuma Apes novada Apes pagasta, „Jaši 3”, LV4337, kadastra Nr.3625 003 0195,  0,3440ha  (trīs tūkstoši četri simti četrdesmit desmitās) ha platībā, pirkuma līgumu.

Apes novada dome

Izsludina nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma „Druvas”, Apes pagastā, Apes novadā, kadastra Nr. 3625 003 0046 –  Ēkas – dienesta viesnīcas, kadastra apzīmējums 3625 003 0046 009   daļa-  telpa Nr.1, pirmā stāvā ar platību 116,9 m2; (viens simts sešpadsmit un 9 desmitdaļas kv.m.) platībā un piesaistītā  zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 36250030078  daļu  0,05 ha platībā.

Nolikums

Nosacītā nomas maksa par telpām ne mazāka kā  0,02 Ls/m2   par vienu kvadrātmetru iznomājamās platības(bez PVN) mēnesī un par piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējumu 36250030078  daļu  0,05 ha platībā)   daļas lietošanu sastāda –  1,5 % apjomā no zemes kadastrālās vērtības  (bez PVN) mēnesī.

Maksimālais iznomāšanas termiņš  12 (divpadsmit ) gadi.

Izsoles veids – rakstiska izsole (pirmā rakstiskā izsole). Izsoles pretendents pieteikumu (Paraugs šeit) iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru/apzīmējumu un nomas tiesību pretendentu. Pieteikumus iznomātājs reģistrē katru darba dienu Apes novada domē, pie sekretāres. Pieteikuma atvēršana notiks 2013.gada 11. aprīlī   plkst.12.00, Apes novada domes zālē  Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337.

Iznomāšanas īpašie nosacījumi- Nav pienākums veikt kapitālieguldījumus; Nav atļauts nodot apakšnomā.

Objektu var apskatīt darbdienās no plkst. 09.00-13.00, kontaktpersona: G.Bērziņš tel.: 29454172

Apes novada dome

Izsludina nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma „Druvas”, Apes pagastā, Apes novadā, kadastra Nr. 3625 003 0046 –  ēkas  – dienesta viesnīcas, kadastra apzīmējums 3625 003 0046 009 daļu- telpu Nr.4 pirmā stāvā ar platību 135,5 m2 un piesaistītā  zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 36250030078  daļu  0,03 ha platībā.

 Noteikumi šeit

Nosacītā nomas maksa par telpām ne mazāka kā  0,02 Ls/m2   par vienu kvadrātmetru iznomājamās platības(bez PVN) mēnesī un par piesaistītā zemes gabala (ar kadastra apzīmējumu 36250030078, 0,03 ha platībā)   daļas lietošanu sastāda –  1,5 % apjomā no zemes kadastrālās vērtības  (bez PVN) mēnesī.

Maksimālais iznomāšanas termiņš  12 (divpadsmit ) gadi.

Izsoles veids – rakstiska izsole (pirmā rakstiskā izsole). Izsoles pretendents pieteikumu (Paraugs) iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru/apzīmējumu un nomas tiesību pretendentu. Pieteikumus iznomātājs reģistrē katru darba dienu Apes novada domē, pie sekretāres. Pieteikuma atvēršana notiks 2013.gada 11. martā  plkst.12.00, Apes novada domes zālē Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337.

Iznomāšanas īpašie nosacījumi- Nav pienākums veikt kapitālieguldījumus; Nav atļauts nodot apakšnomā.

Objektu var apskatīt darbdienās no plkst. 09.00-13.00, kontaktpersona: G.Bērziņš tel.: 29454172

 

 

Apes novada dome

Izsludina nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma „Druvas”, Apes pagastā, Apes novadā, kadastra Nr. 3625 003 0046 –  ēka–šķūnis, kadastra apzīmējums 3625 003 0046 006; 165,3 m2(viens simts sešdesmit pieci un trīs desmitdaļas  kvm.) platībā un piesaistītā zemes gabala 36250030078  daļu 0,05ha platībā.

Noteikumi šeit

Nosacītā nomas maksa par telpām ne mazāka kā  0,02 Ls/m2   par vienu kvadrātmetru iznomājamās platības(bez PVN) mēnesī un par piesaistītā zemes gabala 36250030078  daļu 0,05ha platībā   lietošanu –  1,5 % apjomā no zemes kadastrālās vērtības  (bez PVN ).

Maksimālais iznomāšanas termiņš  12 (divpadsmit ) gadi.

Izsoles veids – rakstiska izsole (pirmā rakstiskā izsole). Izsoles pretendents pieteikumu (paraugs) iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru/apzīmējumu un nomas tiesību pretendentu. Pieteikumus iznomātājs reģistrē katru darba dienu Apes novada domē, pie sekretāres. Pieteikuma atvēršana notiks 2013.gada 11. martā  plkst.12.30, Apes novada domes zālē Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337.

Iznomāšanas īpašie nosacījumi- Nav pienākums veikt kapitālieguldījumus; Nav atļauts nodot apakšnomā.

Objektu var apskatīt darbdienās no plkst. 09.00-13.00, kontaktpersona: G.Bērziņš tel.: 29454172

 

Apes novada dome

Izsludina nomas tiesību izsoli uz   nekustamo īpašumu – zemesvienību „Karjeri”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337 , kadastra Nr. 36250040064,  ar kopējo platību – 5,35ha (pieci un 35/10 hektāri),  ar lietošanas mērķi –  derīgo izrakteņu teritorijas (NĪLM – 0401). Noteikumi šeit

Nosacītā nomas maksa par zemes vienību  Ls50,00  par vienu hektāru  iznomājamās zemes platībasmēnesī (bez PVN) par pirmo gadu no līguma noslēgšanas brīža un  nomas maksa par zemes vienību  Ls600,00 mēnesī turpmāko nomas termiņa laiku(bez PVN).   

Maksimālais iznomāšanas termiņš  5 (pieci) gadi  ar iespēju pagarināt nomas līgumu līdz     12 (divpadsmit ) gadiem.

Izsoles veids – rakstiska izsole (pirmā rakstiskā izsole). Izsoles pretendents pieteikumu (Pieteikums dalībai izsolē) iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru/apzīmējumu un nomas tiesību pretendentu. Pieteikumus iznomātājs reģistrē katru darba dienu Apes novada domē, pie sekretāres. Pieteikuma atvēršana notiks 2013.gada 11. februārī plkst.15.30, Apes novada domes zālē Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337.

Iznomāšanas īpašie nosacījumi- Pieredze darbā  karjeru  apsaimniekošanā. Pienākums  par saviem līdzekļiem veikt likumdošanā paredzētās darbības: izpētes, atradnes reģistrācijas, krājuma, un atlikušā atlikuma aprēķinu, u.c. darbības,  lai  saņemtu pašvaldības atļauju bieži sastopamo derīgo izrakteņu – grants, smilts ieguvei.

Nomas līguma projekts – šeit

Objektu var apskatīt darbdienās no plkst. 09.00-13.00, kontaktpersona: J.Ronimoiss tel.: +37164307219, e-pasts [email protected] ,

Apes novada dome

izsludina  nomas tiesību izsoli uz daļu no nedzīvojamās ēkas  „Mežniecība1”,  kas atrodas Gaujienas pagastā, Apes novadā, LV-4339,  kadastra aprīmējums 3648 005 0174 001.

Izsoles noteikumi: šeit

Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam, zemes gabalam  „Jaunbirzes”, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV4339

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 5.panta ceturto daļu un izvērtējot Apes novada domes rīcība esošo informāciju un SIA „VCG ekspertu grupas” 2012.gada 11.decembra ziņojumu „Par nekustāmā īpašuma Apes novads, Gaujienas pagasts, „Jaunbirzes” tirgus vērtības aprēķināšanu”, saskaņā ar  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta 2.,3.,6.,7. daļas, 37.panta 4.daļas un 44.panta 4.daļas un  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Parejas noteikumu 12.punkta, Ministru kabineta 2011.gada 1.februara noteikumiem Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 1.daļas 2.punktu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu un Apes novada domes  finanšu un tautsaimniecības komitejas  19.12.2012.  lēmumu (prot.Nr.16, 8.p.)

  1. Nodot atsavināšanai apbūvētu zemes gabalu Apes novada Gaujienas pagasta, „Jaunbirzes”, LV4339, kadastra Nr.3648 005 0273, 4383 (četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit trīs) m2 platībā, nosakot nekustama īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
  2. Apstiprināt nekustama īpašuma Apes novada Gaujienas pagasta, „Jaunbirzes”, LV4339, kadastra Nr.3648 005 0273, 4383 (četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit trīs) m2 platībā,  pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – Ls800.00 ( astoņi simti t lati).
  3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100%  lati.
  4. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes gabala pirmpirkuma tiesības nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
  5. Atsavināmā īpašuma, pircējam pirkuma samaksas termiņu  noteikt līdz 2013.gada 31.janvārim (ieskaitot).
  6. Pirkuma maksa maksājama Apes novada pašvaldības AS SWEDBANK bankas kontā: LV47HABA0551026374926,  bankas kods: HABALV2X.
  7. Veicot galīgo norēķinu, no pirkuma summas tiek atrēķināts avansa maksājums Ls300,00 (trīs simti lati) pēc  noslēgtās vienošanās  ar personu, kurai ir apbūvēta zemes gabala pirmpirkuma tiesības par avansa maksājumu par pašvaldības īpašuma „Jaunbirzes” Gaujienas  pagastā  Apes novadā, sagatavošanu atsavināšanai.
 • Pēc pirkuma summas pilnas samaksas, viena mēneša laikā sagatavot un noslēgt nekustāmā īpašuma Apes novada Gaujienas pagasta, „Jaunbirzes”, LV4339, kadastra Nr.3648 005 0273 – 4383(četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit trīs) m2 platībā, pirkuma līgumu.

Apes novada dome   saskaņā ar  27.12.2012. lēmumu Nr.384 (prot. Nr.22, 12.p.)

Atkārtotā  izsolē pārdod:

Nekustamo  īpašumu – zemes gabalu  205 kvm. platībā un garāžu- 83,3 kvm platībā  kadastra numuru 3605 002 0006, kas atrodas  Dzirnavu iela 20A, Ape, Apes novads, LV-4337.

Ar  izsoles noteikumiem var iepazīties šeit vai Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Ape, Apes novads.

Ar atsavināmo nekustamo īpašumu var iepazīties Apes novada domē, iepriekš sazinoties pa tālruni 22029383 vai pa e-pastu [email protected]. .

Izsoles dalībnieku reģistrācija un izsoles noteikumu saņemšana notiek katru darba dienu Apes novada pašvaldībā  no pulksten 9:00 līdz 11:00 un no pulksten 14:00 līdz 16:00, Stacijas              ielā  2,  Apē, līdz 11.02.2013.. pulksten 10:30  

Izsole  notiks  11.02.2013. pulksten 11:30 Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē,  Apes novadā.

Izsolāmā īpašuma nosacītā cena ir LVL 832.00 (astoņi simti trīsdesmit divi lati), nodrošinājums  LVL 83.00 (astoņdesmit trīs  lati).  Nodrošinājums iemaksājams Apes novada domes, Reģ. 90000035872,  adrese: Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā , LV-4337,   Swedbank kontā Nr. LV28HABA 0551 0258 33523, norādot attiecīgo iemaksas mērķi.

Dalīties:
3. jūnijs, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen