Komisijas

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes novada  domes Iepirkumu  komisija

 

Komisijas priekšsēdētājaInese MUCENIECE – Apes novada domes iepirkumu komisijas priekšsēdētāja, iepirkuma speciāliste

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
: Jānis LOČS – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotājs

Komisijas locekļi:

1.  Jurijs RONIMOISS – Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs;.

2. Liene SINĀTE – Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centra speciāliste.

Komisijas galvenie uzdevumi:

1.Preču piegādes, darbu izpildes vai pakalpojuma sniegšanas izpildes tiesību piešķiršana, piemērojot valsts vai pašvaldības pasūtījuma piešķiršanas metodes Latvijas Republikas  normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
2.Dokumentu par pasūtījumu izpildes piešķiršanas kārtību sagatavošana.
3.Līguma projektu sagatavošana ar personām, kas saņēmušas pasūtījuma izpildes tiesības.
4.Pašvaldības līdzekļu racionāla izlietojuma ievērošana un nodrošināšana pasūtījumu  piešķiršanas procesā.
5.Iespējami plašāka pasūtījumu izpildes pretendentu iesaistīšana.
6.Brīvas konkurences nodrošināšana starp pasūtījumu izpildes pretendentiem, vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes pret pretendentiem nodrošināšana.
7.Pašvaldības pasūtījumu piešķiršanas procesa atklātuma un publiskuma nodrošināšana, kā arī sabiedrības uzticības šīm norisēm radīšana un nodrošināšana.
8.Sagatavot tās kompetencē esošo jautājumu un iesniegt atbilstošai domes komitejai, turpmākai to  izskatīšanai domes sēdēs.

 

Iepirkuma komisijas nolikums (89.7 KB, pdf)

 


 

Apes novada  domes  Īpašumu atsavināšanas komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Jurijs RONIMOISS – domes Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs.

Komisijas locekļi:

1..Jānis KRANĀTS – Trapenes pagasta iedzīvotājs;

2.Guntars PURAKALNS  – Apes pagasta iedzīvotājs;

3.Raivis  KALNIŅŠ   – Apes novada aģentūras “Komunālā saimniecība” saimnieks Gaujienā;

4. Liene SINĀTE – Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centra speciāliste.

Komisijas sekretāre: Inese RONIMOISA. Tālr.: 64307220; e-pasts: [email protected]

Komisijas galvenie uzdevumi:

1.Apkopot priekšlikumus un sagatavot lēmumu projektus, izskatīšanai domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdē  par pašvaldībai piederošās nekustamās vai kustamās mantas nodošanu privatizācijai, atsavināšanai vai nomai.
2.Pēc Apes novada pašvaldības lēmuma organizēt un vadīt Apes novada pašvaldības nekustamā īpašuma objektu un kustamās mantas atsavināšanu, privatizāciju, nomu.
3.Organizēt  privatizējamā objekta un atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma nosacītās  cenas noteikšanu, atbilstoši spēkā esošai likumdošanai.
4.Sagatavot objektu privatizācijai, atsavināšanai vai nomai un tam nepieciešamos dokumentus.
5.Publicēt laikrakstos informāciju par Apes novada pašvaldības objektu privatizācijas, mantas atsavināšanas vai nomas izsoles norisi.
6.Organizēt izsoles;
7.Atbildēt uz fizisko un juridisko personu vēstulēm (iesniegumiem un sūdzībām).
8.Sniegt privatizācijas subjektiem informāciju, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
9.Sagatavot pirkuma un nomas  līgumu projektus.
10.Kontrolēt maksājumu un pirkuma līgumu izpildes nosacījumus.
11.Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņos apkopot un sniegt nepieciešamo informāciju valsts iestādēm.
12.Pēc Apes novada domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka un izpilddirektora  pieprasījuma sagatavot informāciju par Komisijas darbību.

 

 Īpašuma atsavināšanas komisijas nolikums (142 KB, pdf)

  


Apes novada domes Administratīvā komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Zigurds SAFRANOVIČS – Apes novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētājs.

Komisijas locekļi:

1.Daiga BOJĀRE – domes Teritorijas  attīstības nodaļas  projektu vadītāja;

2.Ivars KALNIŅŠ- Apes novada domes deputāts;

3.Maija KĀRKLIŅA- Apes novada domes Sociālā dienesta vadītāja;

4. Ivija KAKTIŅA- Apes novada Bāriņtiesas locekle;

5. Liene SINĀTE – Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centra speciāliste.

Komisijas sekretāre: Daiga BOJĀRE. Tālr.:  64307213,  28690844; e-pasts: [email protected]

Komisijas galvenie uzdevumi:

1.Savlaicīgi, vispusīgi un objektīvi noskaidrot:

1.1. katra administratīvā pārkāpuma lietas apstākļus, izlemt lietu stingrā saskaņā ar likumu;

1.2.attiecīgās personas vainas pakāpi konkrētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanā, vai šo personu var saukt pie administratīvās atbildības, vai ir atbildību mīkstinoši vai pastiprinoši apstākļi, vai ir nodarīts mantisks zaudējums, kā arī jānoskaidro citi apstākļi, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā;

2.Kontrolēt un nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu pareizu un savlaicīgu izpildi;

3.Sniegt priekšlikumus juridiskajām un fiziskajām personām par izdarīto administratīvo pārkāpumu cēloņu un to veicinošo apstākļu novēršanu;

4.Sniegt informāciju  Apes novada  iedzīvotājiem atbilstoši savai kompetencei;      

5.Izskatīt Administratīvajai komisijai adresētos fizisko un juridisko personu iesniegumus, sniegt atbildes iesniedzējiem;

6.Nodrošināt Administratīvo komisiju locekļu apmācību, veicot informatīvi metodisko darbu.

 

Administratīvās komisijas nolikums (286 KB, pdf)

 


Apes novada  domes Vides komisija

 

Komisijas priekšsēdētājsAndris RUBINS– Apes novada domes deputāts.

Komisijas locekļi:

1. Ojārs GAILĪTIS- zemnieku saimniecības īpašnieks;
2. Ilona KAKTIŅA-pašvaldības darbinieks

Komisijas sekretāre: Inese LUKJANOVIČA. Tālr.:  64381158;  27805625; e-pasts: [email protected]

Komisijas galvenie uzdevumi:

1.Nodrošināt apstādījumu aizsardzību, kontroli, uzraudzību un perspektīvo attīstību Apes novada administratīvajā teritorijā;

2.Veikt pasākumus valsts, pašvaldības, privāto struktūru darbinieku, un Apes novada iedzīvotāju vidū informētības līmeņa celšanai jautājumos par dabas un veselīgas vides nodrošināšanu Apes novada teritorijā;

3.Pastāvīgi nodrošināt Apes novada domi un citas ieinteresētās pārvaldes un saimnieciskās struktūras ar informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar dabas objektu stāvokli Apes novada apstādījumos;

4. Veicināt un iesaistīt sabiedrību:

4.1.      teritorijas sakopšanā;

4.2.      pašvaldības vides aizsardzības pasākumu pilnveidošanā;

4.3.      pašvaldības teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas atbilstoši ekoloģiski tīras vides prasībām nodrošināšanā;

4.4.      pašvaldības teritorijā esošo dabas pieminekļu un dabas resursu saglabāšanā;

4.5.      sakoptu lauku ainavu  izveides veicināšanā;

4.6.      risināt citus Apes novada vides jautājumus.

 

Vides komisijas nolikums (238 KB, pdf)

 


Apes novada domes Zemes  komisija

 

Komisijas priekšsēdētājsJurijs RONIMOISS – Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs.

Komisijas locekļi:

1.Jurijs RONIMOISS – Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs, Zemes komisijas priekšsēdētājs;
2.Viesturs DANDENS – Apes novada domes pašvaldības izpilddirektors; Zemes komisijas loceklis;
4.Inese LUKJANOVIČA – Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja; Zemes komisijas locekle;
5.Irisa POPOVIČA- Trapenes pagasta pārvaldes vadītāja; Zemes komisijas locekle.

Komisijas sekretāre: Inese RONIMOISA. Tālr.:  64307220; e-pasts: [email protected]

Komisijas galvenie uzdevumi:

1. Komisija veic šādas darbības un pieņem lēmumus saistībā ar zemes reformas pabeigšanu Apes pilsētas teritorijā:

1.1.   desmit dienu laikā rakstveidā paziņo zemes pieprasītājam par pieprasījuma saņemšanu, norādot pieprasījuma reģistrācijas datumu un numuru;

1.2.    pieņem lēmumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu;

1.3.   izšķir zemes strīdus savas kompetences ietvaros;

1.4.   izskata priekšlikumus par nepieprasīto zemju turpmāko izmantošanu.

2. Komisija atbilstoši Apes novada domes 22.08.2013.Lēmumam Nr.273 (Prot..Nr.15,10.p.)  „Par pašvaldības administratīviem aktiem, kuru pieņemšana tiek deleģēta Apes novada zemes komisijai”  izskatīta un pieņemt galīgo lēmumu administratīva akta formā šādos jautājumos:

2.1.   zemes nomas līgumu termiņa pagarināšana un nomas līguma slēgšana;

2.2.   zemes nomas tiesību piešķiršana un izbeigšana;

2.3.   nosacījumu  sagatavošana zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabalu sadalīšanas, apvienošana vai robežu pārkārtošanas gadījumos;

2.4.   nekustamo īpašumu sadalīšana, apvienošana;

2.5.   nekustamo īpašumu nosaukuma piešķiršana, maiņa, likvidēšana;

2.6.   nekustamo īpašumu adrešu piešķiršana, maiņa, likvidēšana;

2.7.   nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšana;

2.8.   zemes vienību platību precizēšana;

2.9.   par zemes gabala platību un robežu plāna apstiprināšanu, ja nostiprinājuma lūgums par ēku (būvju) ierakstīšanu zemesgrāmatā iesniegts pirms zemes ierakstīšanas zemesgrāmatā.

 

Zemes komisijas nolikums (189 KB, pdf)

Lēmums Par pašvaldības administratīviem aktiem, kuru pieņemšana tiek deleģēta Apes novada zemes komisijai (191 KB, pdf)

 


Apes novada domes Dzīvokļu jautājumu komisija

 

Komisijas priekšsēdētājsRaivis KALNIŅŠ – Apes novada aģentūras “Komunālā saimniecība” saimnieks Gaujienā

Komisijas locekļi:

 1.Inta PRINDULE  – Apes novada iestādes “Komunālā saimniecība” vadītāja vietniece;

2.Inese LUKJANOVIČA – Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja, sekretāre – lietvede;

3.Vita ANDERSONE-  Gaujienas  pamatskolas direktore.

Komisijas sekretāre: Inese LUKJANOVIČA. Tālr.:  64381158;  27805625; e-pasts: [email protected]

Komisijas galvenie uzdevumi:

1. Komisija izskata lietas un pieņem lēmumus par:

1.1. dzīvojamo telpu izīrēšanu personām, kuras atbilstoši normatīvo aktu prasībām reģistrējušās, lai saņemtu pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;

1.2. dzīvojamās telpas izīrēšanu personai, kuras īrētā dzīvojamā telpa atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā dzīvojamā mājā, ja šī telpa ir nepieciešama māju atguvušajam īpašniekam (viņa mantiniekiem) dzīvošanai, likumā „Par dzīvojamo telpu īri”, kā arī citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;

1.3. neatsavināma dzīvokļa statusa noteikšanu neizīrētam dzīvoklim;

1.4. īres līguma pārformēšanu, dzīvokļu maiņu un uzņemšanu uzskaitē palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā, dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu, kā arī par citiem jautājumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu īri un to izmantošanu;

1.5. pašvaldības kapitālsabiedrību vai aģentūru – komunālo pakalpojumu sniedzēju pieteikumu par prasības pieteikuma iesniegšanu tiesā par īrnieku izlikšanu no dzīvokļa ar citas apdzīvojamās platības ierādīšanu vai bez tās tālāku virzīšanu uz tiesu;

1.6. palīdzību saņemt tiesīgo personu iekļaušanu kādā no izveidotajiem palīdzības saņēmēju reģistriem vai izslēgšanu no tiem;

1.7. dzīvojamās telpas apakšīres līguma noslēgšanas atļaujas došanu pašvaldības īpašumā esošos dzīvokļos un mājās;

1.8. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, pamatojoties uz Komisijas rīcībā esošajiem dokumentiem, personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu bez tiesiska pamata vai, deklarējot dzīvesvietu, sniegušas nepatiesas ziņas. 

 

Dzīvokļu komisijas nolikums (146 KB, pdf)

 


Apes novada domes Ētikas komisija

 

 Komisijas priekšsēdētājsInese LUKJANOVIČA- Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja

Komisijas locekļi:

1. Veneranda KUSTOVA- domes deputāte

2. Ilze ĒRMANE- domes personāla speciāliste, sabiedrisko attiecību speciāliste.

Kontaktinformācija: Inese LUKJANOVIČA. Tālr.:  64381158;  27805625; e-pasts: [email protected]

Komisijas galvenie uzdevumi:

1. Izskatīt un novērtēt iesniegtos iesniegumus par Domes  amatpersonu/darbinieku rīcību;

2. Sniegt priekšlikumus un kopā ar Domes deputātiem, pašvaldības administrācijas darbiniekiem un iestāžu vadītājiem piedalīties Ētikas kodeksa pilnveidošanā;

3. Sniegt konsultācijas ētikas jautājumos, nepieciešamības gadījumā piesaistot kompetentas personas;

4. Informēt domes priekšsēdētāju par Komisijas lēmumiem;

5. Komisija Domei  sniedz pārskatu par savu darbību ne retāk kā vienu reizi gadā. Pārskats par Komisijas darbību tiek iesniegts arī pēc Domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka vai izpilddirektora pieprasījuma un Komisijai  izbeidzot darbu.

 

Ētikas komisijas nolikums (137 KB, pdf)

Ētikas kodekss (146 KB, pdf)

 


Apes novada domes Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites komisija

 

Komisijas locekļi:

1.Raivis KALNIŅŠ- Gaujienas pagasta pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks;

2.Viesturs DANDENS- domes izpilddirektors;

3.Jurijs RONIMOISS- Teritorijas attīstība nodaļas vadītājs.

 


Apes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisija

 

Komisijas priekšsēdētājsAndris RUBINS – Apes novada pašvaldības pārstāvis.

Komisijas locekļi:

1. Ilgonis LOSĀNS – Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauku reģistra daļas vadītājs;

2. Edgars VERŠELO – Valsts Meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības Gaujienas nodaļas vecākais mežzinis;

3. Jānis PALKAVNIEKS – Mednieku savienības pārstāvis;

4. Guntars PURAKALNS – Lauksaimnieku apvienības  pārstāvis;

5. Arnis ČAMS – Meža īpašnieku biedrības pārstāvis.

 

Dalīties:
9. maijs, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen