Komitejas

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības pastāvīgā komiteja

 

Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības pastāvīgā komiteja

 

Deputāti:
Jānis LIBERTS
Astrīda HARJU
Iluta APINE
Ivars KALNIŅŠ
Aivars MALTAVNIEKS
Andris RUBINS
Veneranda KUSTOVA
Jānis USKLIŅĢIS
Una REĶE

 

Komitejas sekretāre: Iveta Indriksone. Tālr.: 64307217;  e-pasts: iveta.indriksone@ape.lv

Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības pastāvīgā komiteja:

 • nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu;
 • sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
 • sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu,  kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
 • sniedz priekšlikumus par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu;
 • sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu  atsavināšanu;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, valžu, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;
 • sniedz atskaiti domei par pašvaldības budžeta izpildi, iesniedzot informāciju par līdzekļu izlietojumu līdz 1.aprīlim, 1.jūlijam, 1.oktobrim un 1.janvārim.
 • pēc deputātu rakstiska pieprasījuma atbilstoši Valsts kases noteiktajai formai izsniedz ikmēneša atskaiti par budžeta izpildi;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus;
 • izstrādā gada pārskata projektu.
 • lemj par pagastu un pilsētu pārvalžu darbības jautājumiem, to skaitā, finanšu, materiāltehniskajiem, personāla politikas jautājumiem;
 • lemj par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes pagastu un pilsētu pārvaldēs uzlabošanu;
 • lemj par jaunu pašvaldības struktūrvienību vai amata vietu izveidošanu pagastu pārvaldēs;
 • lemj par jautājumiem, kas saistīti ar citiem ar pagastu pārvalžu darbību saistītiem jautājumiem.

 

 


Sociālo jautājumu pastāvīgajā komiteja

 

Deputāti:

Jānis LIBERTS
Iluta APINE
Ivars KALNIŅŠ
Veneranda KUSTOVA

Komitejas sekretāre: Irisa Popoviča. Tālr.: 64324202; e-pasts: trapene@ape.lv

Sociālo jautājumu pastāvīgajā komiteja:

 • sagatavo priekšlikumus par iedzīvotāju sociālās aprūpes nodrošināšanas attīstības virzieniem;
 • sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus, kas saistīti ar sociālo jautājumu risināšanu;
 • sniedz atzinumus par domes lēmumu projektiem, kas skar Apes novada iedzīvotāju sociālos un veselības jautājumus;
 • sagatavo priekšlikumus kārtībai, kādā tiek sniegta sociālā, veselības aprūpes un dzīvokļu jautājumu palīdzība iedzīvotājiem;
 • sniedz atzinumu jautājumus par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, par dzīvojamo telpu izmantošanu;
 • nosaka īstermiņa un ilgtermiņa plānus un attīstības pamatprincipus sociālo un veselības jautājumu risināšanai, bezdarba līmeņa samazināšanai Apes novadā;
 •  savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus;
 • veic citus normatīvajos aktos, domes lēmumos un šajā nolikumā noteiktos pienākumus un domes priekšsēdētāja dotos uzdevumus;

 

 


Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja

 

Deputāti:
Jānis LIBERTS

Astrīda Harju
Una REĶE
Andris RUBINS 

Komitejas sekretāre: Gunta Ļuļe. Tālr.: 64307215; e-pasts: gunta.lule@ape.lv

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja:

 • nosaka kultūras, izglītības, tūrisma un sporta īstermiņa un ilgtermiņa attīstības pamatprincipus Apes novadā;
 • sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par izglītību, kultūru, sportu, tūrisma un brīvā laika nodarbībām;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus;
 • risina ar Apes novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestādēm saistītos jautājumus tajā skaitā, izskata to attīstības plānošanas dokumentus;
 • apstiprina Apes novada pašvaldības iestāžu izstrādātos kultūras, izglītības un sporta pasākumu gada plānus, kā arī apstiprina kopējo novada sporta un kultūras pasākumu plānu;
 • analizē un sniedz priekšlikumus izpilddirektoram un domei par pirmsskolas izglītības iestādēm, skolas vecumu sasniegušo bērnu uzskaiti un nodrošināšanu ar vietām izglītības iestādēs, šo iestāžu izveidošanu un darbības nodrošināšanu;
 • pārrauga domes amatpersonu, iestāžu, nodaļu, dienestu un struktūrvienību darbu komitejas kompetences ietvaros;
 • ierosina domei noteikt vietas smēķēšanai publiskās teritorijās un teritorijas, kurās aizliegta vai ierobežota smēķēšana;
 • veic citus normatīvajos aktos, domes lēmumos un šajā nolikumā noteiktos pienākumus un domes priekšsēdētāja dotos uzdevumus.

 

Dalīties:
30. oktobris, 2011, Madara Tjuksa
lveerudeen