Iestāde ”Komunālā saimniecība”

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Iestādes “Komunālā saimniecība” adrese: Dzirnavu iela 14, Ape, Smiltenes novads, LV-4337.

Iestādes
“Komunālā 
saimniecība”
vadītājs
Mareks GRANDAVS 22036330 [email protected]
Iestādes
“Komunālā 
saimniecība”
vadītāja vietniece
Inta PRINDULE 28369535 [email protected]
[email protected]
Apes pilsētas un pagasta saimnieks Guntis ZVEJNIEKS 26411191  
Trapenes pagasta saimnieks Juris LAZDIŅŠ
26593967  
Gaujienas pagasta saimnieks Raivis KALNIŅŠ 27841091  
Virešu pagasta 
pārvaldes vadītāja 
Līga OZOLIŅA    
Daiļdārzniece Anita HARJU 26116845 [email protected]

 

Iestādes galvenās funkcijas un uzdevumi:

  • piedalīties vienotas politikas izstrādē novada ielu un ceļu infrastruktūras, vides aizsardzības, administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības jomā;
  • nodrošināt Apes novadā atbilstošu komunālo pakalpojumu saņemšanu daudzdzīvokļu mājām, privātmājām, sabiedriskām ēkām, kuras izmanto centralizēto ūdensapgādi, notekūdeņu savākšanu un siltumapgādi.
  • nodrošināt un organizēt novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību, ielu, tiltu, ceļu, laukumu, parku, skvēru, zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, kapsētu un dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošanu un uzturēšanu.

Realizējot pašvaldības komunālās saimniecības nodaļu reorganizāciju, veidosies vienots redzējums un problēmu risinājums visā novada teritorijā, kas iedzīvotājiem neradīs neērtības, bet gan ar laiku uzlabos sniegto pakalpojumu kvalitāti.


Apes novada pašvaldības autoceļu saraksts Apes pagasta teritorijā
Apes novada pašvaldības autoceļu saraksts Gaujienas pagasta teritorijā
Apes novada pašvaldības autoceļu saraksts Trapenes pagasta teritorijā
Apes novada pašvaldības autoceļu saraksts Virešu pagasta teritorijā


 

Ūdenssaimniecības pakalpojumi 

 

Ņemot vērā ekonomiskos aprēķinus saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.01.2016. padomes lēmumu Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības pa kalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, kā arī personāla izmaksas, pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas, pārējās saimnieciskās darbības izmaksas – tajā skaitā materiālu izmaksas, elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas, vides stāvokļa kontroles izdevumi, aizdevumu procentu un pamatsummas maksājumi, ir pārskatīti 2020.gada faktiskie ūdenssaimniecības pakalpojumu izdevumi, kā arī 2021.gada plānotās izdevumu tāmes un 29.decembrī Apes novada dome pieņēma lēmumu apstiprināt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifus:

Apes pilsētā un Apes pagastā ūdenspiegādei par vienu kubikmetru tiek noteikts tarifs EUR 0.90 bez PVN līdzšinējā EUR 0.95 (bez PVN) vietā, un notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs par vienu kubikmetru EUR 1.05 (bez PVN) paliek nemainīgs.

Gaujienas pagastā ūdenspiegādei par vienu kubikmetru tiek noteikts tarifs EUR 0.81 (bez PVN) līdzšinējā EUR 0.89 (bez PVN) vietā, un notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs par vienu kubikmetru EUR 0.89 (bez PVN) līdzšinējo 0.95 EUR (bez PVN) vietā.

Trapenes pagastā ūdenspiegādei par vienu kubikmetru tiek noteikts tarifs EUR 0.88 bez PVN līdzšinējā EUR 0.90 (bez PVN) vietā, un notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs par vienu kubikmetru EUR 1.05 (bez PVN) līdzšinējo 0.99 EUR (bez PVN) vietā.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifi stājas spēkā ar 01.02.2021.


 

Ūdens un kanalizācijas skaitītāju rādījumu nodošana

Māju, dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem līdz katra mēneša pēdējai dienai  jānodod individuālo ūdens skaitītāju rādījumi:

  • zvanot Finanšu un grāmatvedības nodaļai – Maija Reinertei, tālr. 64307216; 27808422; 25604665 darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst.16.30;
  • vai sūtot SMS, tālr.+371 27808422, norādot dzīvokļa adresi un skaitītāja rādītājus;
  • vai sūtot e-pastā: [email protected], norādot dzīvokļa adresi un skaitītāja rādījumu.

Ikviens abonents pēc ūdens skaitījuma rādījuma nodošanas, saņems rēķinu (sev izvēlētajā veidā – e-pastā, pa pastu vai domes kasē) par komunālo pakalpojumu apmaksu konkrētajā mēnesī.


 

Apes novada Apes pilsētas un Apes pagasta teritorijās

Pakalpojuma apraksts Mērvienība Tarifs  EURO 2021.gadā bez PVN
Atbilstoši ūdens skaitītāja rādījumam
Ūdens piegāde 1 m3 0.90
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 1 m3 1.05
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju:
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 200 l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju(200l*30d=6 m3/mēn) EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 5.42
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 6.28
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju (ar vannām un dušām):
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 300l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju( 300l*30d=9m3/mēn) EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 8.13
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 9.42
Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām) :
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 100l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju( 100l*30d=3m3/mēn) EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 2.71
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 3.14
Pakalpojums pieejams, ja uzstādīts atsevišķs ūdens padeves skaitītājs un veikts atbilstošs papildinājums pakalpojuma piegādes līgumā 1 m3 0.90

 

Apes novada Gaujienas pagasta Gaujienas ciema teritorijā

Pakalpojuma apraksts Mērvienība Tarifs  EURO 2021.gadā bez PVN
Atbilstoši ūdens skaitītāja rādījumam
Ūdens piegāde 1 m3 0.81
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 1 m3 0.89
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju:
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 200 l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju( 200 l*30d=6 m3/mēn) EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 4.86
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 5.32
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju (ar vannām un dušām):
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 300l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju( 300l*30d=9m3/mēn) EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 7.28
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 7.98
Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām):
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 100l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (100l*30d=3m3/mēn) EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 2.43
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 2.66
Pakalpojums pieejams, ja uzstādīts atsevišķs ūdens padeves skaitītājs un veikts atbilstošs papildinājums pakalpojuma piegādes līgumā 1 m3 0.81

 

Apes novada Trapenes pagasta Trapenes ciema teritorijā

Pakalpojuma apraksts Mērvienība Tarifs  EURO 2021.gadā bez PVN
Atbilstoši ūdens skaitītāja rādījumam
Ūdens piegāde 1 m3 0.88
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 1 m3 1.05
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju:
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 200 l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (200l*30d=6m3/mēn) EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 5.26
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 6.31
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju (ar vannām un dušām):
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 300l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (300l*30d=9m3/mēn) EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 7.89
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 9.47
Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām):
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 100l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (100l*30d=3m3/mēn) EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 2.63
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 3.16
Pakalpojums pieejams, ja uzstādīts atsevišķs ūdens padeves skaitītājs un veikts atbilstošs papildinājums pakalpojuma piegādes līgumā 1 m3 0.88
Ūdens patēriņa normas mēnesī uz lauksaimniecības dzīvniekiem
Liellopi      

(100l/d*30d)=3m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 2.64
Jaunlopi līdz 2 gadu vecumam      

(50l/d*30d)=1.5m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 1.32
Zirgi      

(80l/d*30d)=2.4m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 2.11
Aitas      

( 10l/d*30d)=0.3m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.26
Cūkas      

( 15l/d*30d)=0.45m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.40
Sivēnmāte ar sivēniem      

( 60l/d*30d)=1.80 m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 1.58
Jērs      

(6 l/d*30d)=0.18  m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.16
Trusis      

(3 l/d*30d)=0.09 m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.08
Pīle, zoss      

(2 l/d*30d)=0.06 m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.05
Tītars      

(1.5 l/d*30d)=0.045 m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.04
Vista      

(1 l/d*30d)=0.03 m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.03

 

 

Par siltumapgādes tarifa un siltā ūdens piegādes tarifa apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā apstiprināšanu (Gaujienas pamatskolas katlu māja)

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un, ņemot vērā energoresursu cenas un  minimālās algas pieaugumu, Apes novada dome 29.decembrī pieņēma

apstiprināt siltumapgādes tarifu un siltā ūdens piegādes tarifu apkures sezonā daudzdzīvokļu namam “Rīti”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, saskaņā ar tabulā norādīto šādā redakcijā:

Siltumapgādes tarifs apkurei       

Gaujienas pagasta teritorijā no Gaujienas pamatskolas katlu mājas

„Internātskola”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads

Mērvienība Maksa EUR bez PVN Maksa EUR ar PVN      

*Fiziskai personai PVN 12 %;

1.      

 

 

 

Apkure un siltā ūdens piegāde      

 

Fiziskai personai

EUR/ 1 MW      

 

       54.37        

 

60.89

Lēmums un siltumapgādes tarifs stājas spēkā 2021.gada 1.februārī. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 24.09.2020. lēmumu Nr.160 „Par siltumapgādes tarifa un siltā ūdens piegādes tarifa apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā apstiprināšanu (Gaujienas pamatskolas katlu māja)”.


Par siltumapgādes tarifa un siltā ūdens piegādes tarifa apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā apstiprināšanu

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, kā arī, ņemot vērā energoresursu cenas un  minimālās algas pieaugumu,

29.decembrī Apes novada dome pieņēma lēmumu apstiprināt siltumapgādes tarifu un siltā ūdens piegādes tarifu apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā saskaņā ar tabulā norādīto šādā redakcijā:

Siltumapgādes tarifs apkurei un siltā ūdens tarifs piegādei apkures       

sezonā Gaujienas pagasta teritorijā no Gaujienas centrālās katlu mājas “Robežnieki”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads

 

 

Mērvienība Maksa EUR bez PVN Maksa EUR ar PVN      

*Fiziskai personai PVN 12 %;

*Juridiskai personai PVN 21%

       

1.1.

 

1.1.1.

 

 1.1.2.

 

Siltā ūdens piegāde      

 

ar ūdens skaitītāju

 

vienam iedzīvotājam bez ūdens skaitītāja

       

 

EUR / 1 m3

 

EUR/mēnesī

       

 

3.53

 

7.06

       

 

 

4.27

 

8.54

2.1.      

 

2.1.1.

 

2.1.2.

Apkure      

 

Fiziskai personai

 

Juridiskai personai

EUR/1 m2      

 

       1.260        

 

1.411

 

1.525

Lēmums un siltumapgādes tarifi apkurei un siltā ūdens tarifs stājas spēkā ar  2021.gada 1.februāri.

Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 27.02.2020. lēmumu Nr.54 „Par siltumapgādes tarifa un siltā ūdens piegādes tarifa apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā apstiprināšanu”.

 


 

Maksa pakalpojumi

Apes pilsētas un Apes pagasta teritorijā

Gaujienas pagasta pārvaldē un Gaujienas pagasta teritorijā

Trapenes pagasta pārvaldē un Trapenes pagasta teritorijā

Virešu pagasta teritorijā

 

 

 

Dalīties:
9. marts, 2020, Ligita Pujiņa
lveerudeen