Iesniegumi, pakalpojumi

Print Friendly, PDF & Email


Apes novada domes iesniegumu veidlapas

Smiltenes novada vēlēšanu komisijas kandidāta pieteikums (61 KB, doc)

Iesniegums Par nomas maksas atvieglojumiem krīzes skartajiem komersantiem( 21KB, doc)

Iesnieguma veidlapa (24 KB, doc)

Iesniegums par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām un NI (32 KB, doc )

Iesniegums izziņas saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību (17 KB, doc)

Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi- fiziskām personām (32 KB, doc )

Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi – juridiskām personām (24 KB, doc)

Iesniegums pašvaldības pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu (32 KB, doc )

Iesniegums koku izciršanu ārpus meža (42 KB, doc)

Pieprasījums izziņai par deklarēto dzīves vietu (48.5 KB, doc)

Iesniegums personīgā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai /Pielikums Nr.3/

Iesniegums sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai /Pielikums Nr. 2/

Iesniegums transporta izdevumu kompensācijas saņemšanai /Pielikums Nr.1/

 

AR IELU TIRDZNIECĪBU SAISTĪTI IESNIEGUMI

Iesniegums par atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai publiskā vietā /1.pielikums/
Iesniegums par atļaujas saņemšanai tirdzniecības organizēšanai ielu tirdzniecībai publiskā vietā /2.pielikums/
Iesniegums par atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai pasākuma laikā/3.pielikums/
Iesniegums par atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā/4.pielikums/
Iesniegums par atļaujas saņemšanai tirdzniecībai no transporta līdzekļa /5.pielikums/
Iesniegums par atļaujas saņemšanai izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās/11.pielikums/

Iesniegumi ar pievienotiem dokumentiem iesniedzami elektroniski, nosūtot tos uz Pašvaldības elektroniskā pasta adresi [email protected], nosūtot pa pastu – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337, vai personīgi iesniedzot tos Apes novada domē, Gaujienas, Virešu vai Trapenes pagasta pārvaldē. Iesniegumam jāpievieno dokuments, kas apliecina tirdzniecības nodevas nomaksu atbilstoši Apes novada domes 28.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.3 /2019 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā” (spēkā ar 03.04.2019.).

 

BŪVNIECĪBAS PROCESA VEIDLAPAS

MK Nr.529 ĒKAS

Apliecinajuma karte
Apliecinajums par ēkas nojauksanu
Apliecinajums par gatavību ekspluatacijai
Apliecinajumu paraugi
Būniecibas iesniegums
Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Nozimīgo konstrukciju pienemšanas akts
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksts konservacija
Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai
Paskaidrojuma raksts ēkas veida maiņai bez pārbuves
Segto darbu pienemšanas akts
Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts

MK Nr.551 OSTAS HIDROTEHNISKĀS, SILTUMENERĢIJAS, GĀZES UN CITAS, ATSEVIŠĶI NEKLASIFICĒTAS, INŽENIERBŪVES

Apliecinājuma karte
Apliecinājums
Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu
Apliecinājumu paraugi
Būvniecības iesniegums
Nozimīgo konstrukciju pieņemšanas akts
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksts konservācijai
Segto darbu pieņemšanas akts
Ugunsdrošībai nozimīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts

MK Nr.633 AUTOCEĻI UN IELAS

Apliecinājuma karte
Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai
Būvdarbu pabeigšanas akts
Būves vietas nodošanas akts atjaunošanai pārbūvei jaunai būvniecībai
Būvniecības iesniegums
Paskaidrojuma raksts
Segto darbu pieņemšanas akts

MK Nr.550 HIDROTEHNISKĀS UN MELIORĀCIJAS BŪVES

Apliecinājums
Apliecinājumu paraugi
Būves tehniskais apsekošanas atzinums
Būvniecības iesniegums
Nozīmīgu konstrukciju pieņemšanas akts
Paskaidrojuma raksts 1.grupa
Paskaidrojuma raksts konservācija
Segto darbu pieņemšanas akts

MK Nr.573 ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS, PĀRVADES UN SADALES BŪVES

Apliecinājuma karte
Apliecinājums par elektroapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai
Būvniecības ieceres iesniegums
Paskaidrojuma raksts

Paziņojums par būvniecību
Projekta saskaņošanas veidlapa

latvija-logo

Iesniegumu pašvaldībai var nosūtīt, izmantojot portāla Latvija.lv  elektronisko pakalpojumu  “E-iesniegums iestādei”.  

Uzņemšana izglītības iestādē
Bērna uzņemšana pašvaldības PII rindā

Deklarētās dzīvesvietas reģistrācija
Lēmuma izsniegšana par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām

Šī pakalpojums ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.
Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments saņemts. 

Ieteikumi “Kā oficiāli sazināties ar iestādi?”

Elektroniski parakstītus dokumentus sūtīt uz e-pastu administracija@ape.lv


 

Apes novada domes sniegtie maksas pakalpojumi

Apes pilsētas un Apes pagasta teritorijā (235 KB, pdf)
Grozījumi maksas pakalpojumos Apes pilsētas un pagasta īpašumu apsaimniekošanas un komunālā nodaļā (218 KB, pdf)
Grozījumi_Apes pilsētas un Apes pagasta teritorija (182 KB, pdf)


Trapenes pagasta pārvaldē un Trapenes pagasta teritorijā (239 KB, pdf)
Grozījumi_Trapenes pagasta pārvalde un Trapenes pagasta teritorija (182 KB, pdf)


Gaujienas pagasta pārvaldē un Gaujienas pagasta teritorijā  (302 KB, pdf)
Grozījumi_Gaujienas pagasta pārvalde un Gaujienas pagasta teritorija (181 KB, pdf)


Virešu pagasta pārvaldē un Virešu pagasta teritorijā  (242 KB, pdf)
Grozījumi_Virešu pagasta pārvalde un Virešu pagasta teritorija (173 KB, pdf)


Ēdināšanas pakalpojums izglītības iestādēs (267 KB, pdf)

 latvija-logo

E-pakalpojumi

Latvija.lv ir vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls.

Šajā portālā pieejami e-pakalpojumi:


Pieejamās elektroniski aizpildāmās veidlapas:

 


Iedzīvotāji tiek aicināti parakstīties par vēlētāju iniciatīvām

e-pakalpojumi

 

Dalīties:
15. aprīlis, 2014, Madara Tjuksa
lveerudeen