Saistošie noteikumi, nolikumi

Print Friendly, PDF & Email

 

Saistošo noteikumu projekti

Saistošie noteikumi

Saistošo
not.
nr.

Saistošie  noteikumi
(aktuālā, konsolidētā redakcija)

Saistošie noteikumu grozījumi

 PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS   
 9/2013Apes novada pašvaldības nolikums 
(spēkā no 28.06.2013.)
 
Grozījumi 26.03.2020.
saistošie noteikumi 7/2020
(spēkā ar 27.03.2020.)         


Grozījumi 30.01.2020.
saistošie noteikumi 3/2020
(spēkā ar 31.01.2020.)             

 


Grozījumi 28.11.2019.
 saistošie noteikumi 21/2019

(spēkā ar 02.12.2019. )  


Grozījumi 24.09.2015
saistošie noteikumi 13/2015
(spēka ar 06.11.2015.)


Grozījumi 29.01.2015.
saistošie noteikumi 2/2015
(spēka ar 30.01.2015.) 


 Grozījumi 27.11.2014.
saistošie noteikumi 15/2014 
(spēka ar 28.11.2014.)


Grozījumi 25.07.2013
saistošie noteikumi 10/2013 
(spēka ar 26.07.2013.)

  BUDŽETS    
 Skatīt šeit. 
 SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA   
 10/2017Par sociālajiem pakalpojumiem Apes novadā 
(spēkā no 01.01.2018.)
 
9/2017  Par pašvaldības pabalstiem Apes novadā
(spēkā no 01.01.2018.)
 Grozījumi 30.05.2019
saistošie noteikumi 12/2019

(spēka ar 05.07.2019.)
 8/2017Par sociālās palīdzības pabalstiem
Apes novadā

(spēkā no 01.01.2018.) 

Grozījumi 28.01.2021.
saistošie noteikumi Nr.2/2021.
(spēkā ar 08.03.2021.)
 


Grozījumi 31.01.2019.
saistošie noteikumi Nr.1 2019.
(spēkā ar 06.03.2019.)
 

4/2021Par maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanu Apes novadā
(spēkā no 08.04.2021.) 
24/2010Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Apes novadā
(spēkā no 04.06.2019.) 
Grozījumi 25.04.2019.saistošie noteikumi Nr.10/2019
(spēkā no 04.06.2019.) 
6/2014Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
(spēkā no 26.07.2014.) 
 
 NODARBINĀTĪBA  
 2/2012Par prioritāro bezdarbnieku
iesaistes kārtību
algoto pagaidu sabiedrisko darbu
veikšanu Apes novadā  
(spēkā no 01.03.2012.) 
 
  SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA  
6/2020Par sabiedrisko kārtību Apes novadā
spēkā ar 09.02.2021.
26.03.2020
 KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA   
6/2019Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Apes novadā
(spēka ar 05.07.2019.)
Grozījumi 28.11.2019
saistošie noteikumi 26/2019
(spēka ar 15.01.2020.)
   
9/2019Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Apes novada pašvaldībā
(spēka ar 04.10.2019.)
Grozījumi 28.11.2019
saistošie noteikumi 27/2019
(spēka ar 15.01.2020.)
   
 TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANA   
8/2020Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā (Spēkā no  08.12.2020.) 
 Par kravas pārvadājumu ierobežojumu atcelšanu uz Apes novada pašvaldības ceļiem 
2/2019Apes novada teritorijas, apstādījumu kopšanas un ēkas/būvju uzturēšanas saistošie noteikumi
(spēka ar 05.07.2019.)
Grozījumi 28.11.2019
saistošie noteikumi 25/2019
(spēka ar 01.07.2020.)    
7/2014 Par Teritorijas plānojumu un
apbūves noteikumiem
Noteikumi par teritorijas
plānojuma apbūvi
 

(spēkā no 27.06.2014.) 
 
7/2010Par topogrāfiskās informācijas
aprites kārtību Apes novadā  

(spēkā no 21.07.2010.) 
 
15/2012Noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža Apes novadā
 

(spēkā no 01.04.2013.) 
 
 26/2010Kapsētu izveidošanas un
uzturēšanas noteikumi
(spēkā no 01.10.2010.) 
Grozījumi 28.11.2019. saistošie noteikumi 22/2019 (spēkā  ar 01.07.2020.)                                


Grozījumi 25.04.2019
saistošie noteikumi 11/2019

(spēka ar 05.07.2019.)


Grozījumi 29.10.2015
saistošie noteikumi 17/2015 
(spēka ar 23.12.2015.)


Grozījumi 24.10.2013
saistošie noteikumi 20/2013 
(spēka ar 01.01.2014.)

 NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS  
10/2018Par Apes novada 
pašvaldības neapbūvētas 
zemes nomu
03.04.2019.
 3/2018Nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošana Apes novada
administratīvajā teritorijā
 
(spēkā no 01.01.2018.) 
 
 PAŠVALDĪBAS NODEVAS
VALSTS NODEVU ATVIEGLOJUMI 
 
 18/2015Par pašvaldības nodevām Apes novadā
(spēkā no 06.11.2015.)  
Grozījums 28.03.2019.saistošie noteikumi Nr.5 2019 (spēkā ar 02.05.2019) 
 5/2016Par valsts nodevu atvieglojumiem
bāriņtiesas pakalpojumiem Apes novadā

 (spēkā no 01.06.2016.)  
 
  UZŅĒMĒJDARBĪBA 
3/2019Par ielu tirdzniecību un
tirgus statusa piešķiršanas
         kārtību Apes novadā   (spēkā ar 03.04.2019.)

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums

7.pielikums
8.pielikums
9.pielikums
10.pielikums
11.pielikums
12.pielikums
Grozījumi 28.11.2019. saistošie noteikumi Nr. 23/2019
 (spēkā  ar 01.07.2020.)      

Grozījums 23.07.2020. saistošie noteikumi Nr. 9/2020 (spēkā ar 07.09.2020.)

09/2015Par aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Apes novadā
(spēkā no 20.08.2015.) 
 
 04/2015Par līdzfinansējuma piešķiršanu
projektu realizēšanai Apes novadā
  

(spēkā no 22.04.2015.) 
Grozījums 28.11.2019. saistošie noteikumi Nr.24/2019 (spēkā ar 15.01.2020.)                        

 

  

 IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS 
25/2010Par interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtību
(spēkā no 01.10.2010.) 
 
06/2015 Par pašvaldības atbalstu sporta
sasniegumu veicināšanai
(spēkā no 27.07.2015.) 
 
 CITI 
24/2015Par Apes novada domes saistošo
noteikumu publicēšanas vietu

(spēkā no 23.12.2015.) 
 


 


Nolikumi, noteikumi

Par kravas pārvadājumu ierobežojumu atcelšanu uz Apes novada pašvaldības ceļiem: Iesniegums par satiksmes ierobežojumu atcelšanu

Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība Apes novada pašvaldībā (62 KB, pdf)

Nolikums par konkursu Apes novada sporta laureāts (368 KB, pdf)

Par kārtību, kādā Apes novada pašvaldība sedz transporta izdevumus pašvaldības izglītības iestāšu izglītojamiem (308 KB, pdf)

Par Apes novada domes apbalvojumiem (141 KB, pdf)

Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Apes novadā (Konsolidētā versija)(193 KB, pdf)

Nolikums par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību Apes novada pašvaldības īpašumos (156 KB, pdf)

Administrācijas nolikums (430 KB, pdf)

Gaujienas pārvaldes nolikums (354 KB, pdf)

Virešu pārvaldes nolikums (354 KB, pdf)

Trapenes pārvaldes nolikums (143 KB, pdf)


 

Saistošo noteikumu arhīvs (zaudējuši spēku)

10/2015Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Apes novadā
(spēkā no 20.08.2015.) 
Grozījumi 28.03.2019.saistošie noteikumi Nr.7 2019 (spēkā ar 02.05.2019) 
11/2011 Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Apes novadā 
(spēkā no 27.12.2011.)  
Grozījumi 24.10.2019
saistošie noteikumi 19/2019  (spēka ar 01.11.2019.)
   


Grozījumi 24.09.2015.saistošie noteikumi 16/2015 (spēka ar 06.11.2015.)  

2/2020Par Apes novada pašvaldības domes 25.07.2019.saistošo noteikumu Nr.14/2019 “Apes novada pašvaldības aģentūras “Apes kultūras un tūrisma centrs” NOLIKUMS” atzīšanu par spēku zaudējušiem           

(spēkā no 01.02.2020.)

30.01.2020.           

 

 

14/2019Apes novada pašvaldības aģentūras
“Apes kultūras un tūrisma
centrs nolikums

(spēkā no 01.09.2019.) 
25.07.2019.
 14/2019Grozījums Apes novada domes saistošajos noteikumos 25.07.2019.  
17/2019
Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušiem24.10.2019.
3/2017Apes novada pašvaldības aģentūras
“Komunālā saimniecība” nolikums

(spēkā no 09.06.2017.) 
 
03/2011Par īpašumam piegulošās publiskā
lietošanā esošās teritorijas kopšanu
(spēkā no 01.04.2011.) 
Grozījumi 24.09.2015
saistošie noteikumi 15/2015 
(spēka ar 06.11.2015.) 
                                   


Grozījumi 24.10.2013
saistošie noteikumi 18/2013 
(spēka ar 01.01.2014.)


Grozījumi 26.05.2011.
saistošie noteikumi 6/2011 
(spēka ar 26.06.2011.)

01/2015 Par neapbūvētu, Apes novada
pašvaldībai piederošu vai piekrītošu
zemesgabalu nomas maksas
noteikšanas kārtību
(spēkā no 01.04.2015.) 
 
9/2016Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Apes novada administratīvajā teritorijā 2017.gadā29.09.2016.
21/2015Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana
Apes novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā
29.10.2015.
11/2015Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā23.07.2015.
6/2012Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu26.04.2012.
7/2012Par sociālajiem pakalpojumiem Apes novadā26.04.2012.


  

 

 

Dalīties:
2. jūnijs, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen