Sociālās aprūpes iestādes

Print Friendly, PDF & Email

 

SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS „TRAPENE” 

Sociālās aprūpes centrs “Trapene”

Adrese: “Bitītes”, Trapenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4348
Tālrunis: 64321375
Fakss: 64321376
E-pasts: [email protected]
[email protected]

Direktore: Dina JĀŅEKALNE                


maijs 216                       

Ministru kabineta rīkojums Nr.720‘’Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

Ņemot vērā ,ka COVID-19 infekcijas izplatība ir ievērojami pastiprinājusies  no 2021.gada. 11. oktobra SAC ”Trapene” klientu apmeklējumi tiek  pārtraukti.

Iespēja sazināties ar tuviniekiem , draugiem , paziņām pa tālruni 64321375 , 64321376 , 64321377, 27837923.

Sestdienās  , svētdienās pa tālruni 64321377- ārsta palīgs, 64321376-aprūpētāji.

Lūdzam ar sapratni izturēties pret noteiktajiem ierobežojumiem!

Atgādinām ka , saistībā ar blīvu apdzīvotību , sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes institūcijās ir augsts infekcijas izplatīšanās risks. COVID-19 institūcijā var izraisīt grūti kontrolējamus infekcijas slimības uzliesmojumus ar lielu saslimušo skaitu.

SAC ”Trapene” administrācija


 

Pakalpojumi

29.decembrī Apes novada dome pieņēma lēmumu noteikt Sociālās aprūpes centra “Trapene” (turpmāk – aprūpes centrs) viena iemītnieka mēneša ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas pakalpojumu izmaksas EUR 606.00 (seši simti seši euro, 00 centi), diennakts maksa EUR 19.92 (deviņpadsmit euro, 92 centi).

Uz radinieku vai citu pilnvarotu personu iesnieguma pamata, īslaicīgi promesošu aprūpes centra iemītnieku sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu diennakts maksa samazināma par EUR 2,50 (divi euro 50, centi) diennaktī klientiem, kuri pilnībā sedz pakalpojuma izmaksas.

Noteikts, ka Apes novada teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem līdzmaksājumu, ja aprūpes centra klients, kura deklarētā dzīvesvieta pakalpojuma piešķiršanas brīdī Apes novadā ir ne mazāka par pusgadu, un no klienta pensijas, piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta nesedz šī lēmuma 1.punktā noteiktās izmaksas:

1.1. esošajiem klientiem līdz EUR 200.00 (divi simti euro, 00 centi) mēnesī, diennakts maksa EUR 6,58 (seši euro, 58 centi), kuri ievietoti aprūpes centrā līdz 31.12.2020.;

1.2. no jauna ievietotiem Apes novadā deklarētiem klientiem līdzmaksājums līdz EUR 200.00 (divi simti euro, 00 centi) diennakts maksa EUR 6,58 (seši euro, 58 centi).

Lēmumā noteikts segt uzturēšanās izmaksas Apes novada iedzīvotājiem 50% apmērā politiski represētajām personām, nacionālās pretošanās kustību, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas un 1991. gada barikāžu dalībniekiem, no konkrētam klientam noteiktās uzturēšanās maksas.

Lēmums stājas spēkā un noteiktās pakalpojumu maksas sākt piemērot ar 01.02.2021.

Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 27.12.2019. lēmumu Nr.232 (prot. Nr.16, 4.p.) “Par Sociālās aprūpes centra “Trapene”  diennakts  sociālās aprūpes pakalpojuma maksas noteikšanu”.

 


 

Sociālās aprūpes centra uzdevumi:

 • Nodrošināt sociālās aprūpes centrā dzīvojošo personu sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu.
 • Nodrošināt reģistrāciju pie primārās veselības aprūpes ārsta (ģimenes ārsta) un neatliekamo medicīnisko palīdzību.
 • Nodrošināt personu uzturēšanos piemērotās telpās, kurās ir sadzīvei nepieciešamais inventārs.
 • Apgādāt personu ar veļu, apģērbu, apaviem, personīgās higiēnas piederumiem.
 • Organizēt racionālu ēdināšanu.
 • Nodrošināt iespēju saturīgi pavadīt laiku, iesaistīties kultūras un sporta aktivitātēs, atbilstoši personas attīstībai un veselības stāvoklim.
 • Nodrošināt personām tiesības uz privāto dzīvi, korespondences noslēpumu, personas neaizskaramību un citas cilvēka pamattiesības.
 • Nodrošināt garīgo aprūpi atbilstoši konfesionālai piederībai.
 • Nodrošināt atbalstu personai tās individuālo sociālo problēmu risināšanai.
 • Nodrošināt nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus.

Iestāde paredzēta 63 klientiem. Tiek uzņemtas  pensijas vecuma sasniegušas personas un I, II grupas invalīdus.

Aprūpes centrā ir pieejama plaša bibliotēka, internets, trenažieris. Tiek sniegta iespēja dziedāt ansamblī. Regulāri katru mēnesi notiek koncerti un dievkalpojumi. Iespēju robežās tiek organizētas ekskursijas.

Sociālās aprūpes centram izveidojusies laba sadarbība ar Trapenes pagasta kultūras darbiniekiem, kas sniedz iespēju apmeklēt pagasta rīkotos pasākumus un dažādas aktivitātes: izstādes, koncertus, teātrus, bibliotēku, muzeju. Klientus priecē gaišās, saulainās telpas. Pārsvarā iemītnieki izmitināti istabiņās pa diviem un trim. Atvieglota pārvietošanās personām ratiņkrēslos, jo uz otro stāvu ved lifts.

Klientiem ir sava virtuvīte, kur katrs var sev pagatavot maltīti pēc savām vēlmēm un brīvā brīdī pasēdēt pie pašu gatavotas tējas tases.

Aprūpes centrā apkalpojošais personāls:

 • Sertificēti medicīnas darbinieki.
 • Sociālie darbinieki ar profesionālo izglītību
 • Aprūpētājas beigušas aprūpētāju kursus.

 Nolikums 

 

Pakalpojumi

2018. gada 27.decembra Apes novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu Sociālās aprūpes centra „Trapene” viena iemītnieka mēneša ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas pakalpojumu izmaksas 540.00 EUR, diennakts maksa 17.75 EUR.

Lēmums Nr.176 Par Sociālās aprūpes centra „Trapene” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas noteikšanu

 

 


 

Dalīties:
6. decembris, 2011, Madara Tjuksa
lveerudeen