Apes novada sociālais dienests

Print Friendly, PDF & Email

 

Ievērojot Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar  COVID-19 Apes novada Sociālais dienests savu darbu organizēs izvairoties no tiešiem kontaktiem.

Šajā periodā iesniegumus var iesniegt elektroniski:  sūtot uz e-pasta adresi:  [email protected].

Informējam, ka iesniegumus  var atstāt  arī  pastkastītēs:
Sociālā dienesta ēkā, Tirgus-5,  Apē;
„Mežniecība” 1, Gaujienā;
„Vecvireši”,  Virešos; 

„Pagastmāja”, Trapenē.

Ar sociālā dienesta speciālistiem aicinām kontaktēties ar e-pasta starpniecību, vai zvanot uz speciālistu kontakttālruņiem :
Apē- Laila Cekule  mob.26698603; Dace Kārkliņa  mob. 26480441
Gaujienā- Inta Zučika mob. 26692938
Trapenē-  Dace Kārkliņa  mob.26480441
Virešos- Inta Zučika mob.26692938
Sociālā dienesta vadītāja- Maija Kārkliņa  mob.27809177.

 


Sociālā dienesta mērķis ir sniegt sociālo palīdzību, organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus Apes novada  iedzīvotājiem, lai nodrošinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību ir Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods, izņemot personas, kuras ir saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju.

Adrese: Tirgus iela 5, Ape,
Smiltenes novads, LV- 4337
Dienesta vadītāja: Maija Kārkliņa

Tālr./fakss: 64355187
   

 

 

 

 

Darba laiks

Pirmdiena    08.00 – 12.30; 13.00 – 17.00
Otrdiena       08.30 – 12.30; 13.00 – 17.00
Trešdiena     08.30 – 12.30; 13.00 – 17.00
Ceturtdiena 08.30 – 12.30; 13.00 – 17.00
Piektdiena   08.00 – 12.30; 13.00 – 16.00

 Izglitiba-Ape_MG_9261

 

 

 

Dienesta speciālisti

Dienesta vadītāja Maija Kārkliņa tel. 64355373; 27809177
[email protected]
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un ģimenēm ar bērniem Apē Laila Cekule tel. 64355187; 26698603
[email protected]
Sociālais darbinieks darbam ar pensijas vecuma personām un personām ar īpašām vajadzībām Apē Dace Kārkliņa
tel. 64355187; 26480441
[email protected]
Sociālais darbinieks Gaujienā un Virešos
Inta Zučika tel. 64381694; 26692938
[email protected]
Sociālais darbinieks Trapenē Undīne Uskliņģe tel. 62702303; 27815494
[email protected]
Psiholoģe  Svetlana Volkova  
Dienesta darbinieki    
Autovadītājs Paulis Kārkliņš  
Aprūpētāja Apē Iveta Ķauķe  
Aprūpētāja Gaujienā Rudīte Paiķena  
Aprūpētāja Trapenē
Mārīte Malteniece  
Aprūpētāja Virešos
Maruta Levica  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pieņemšanas laiks 

 
Sociālā dienesta vadītāja Maija Kārkliņa Tirgus-5,
Apē, LV-4337
Pirmdien
9:00-12:00  13:00-17:00
Sociālais darbinieks Apē Laila Cekule Tirgus-5,
Apē, LV-4337
Pirmdien 13:00 – 17:00
Piektdien 08:00 – 12:00
Sociālais darbinieks Apē Dace Kārkliņa
Tirgus-5,
Apē,LV-4337
Pirmdien 08:30 – 13:00
Trešdien 13:00 – 17:00
Sociālais darbinieks Gaujienā  Inta Zučika „Mežniecība – 1”, Gaujiena,
Apes n., LV-4339
Otrdien 15:00 – 17:00
Ceturtdien 08:00 – 12:00
Sociālais darbinieks Trapenē Undīne Uskliņģe „Pagastnams”, Trapene, Apes n., LV- 4348 Pirmdien 9:00 – 12:00
Trešdien 13:00 – 16:00
Piektdien 09:00 – 12:00
Sociālais darbinieks Virešos Inta Zučika
„Vecvireši”, Vireši,
Apes n., LV – 4355     „Cīrulīši”, Vidagā, Virešu pag., Apes n., LV-4355
Pirmdien
8:00-12:00

 

Aktualitātes

Aicinām aizpildīt aptaujas anketu  “Apes novada  iedzīvotāju apmierinātību ar sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību”.

Aizpildītas anketas līdz 1, martam lūdzam iesniegt Apes novada Sociālā dienestā Tirgus-5,  Apē vai pagastu pārvaldēs sociāliem darbiniekiem. Sūtot uz epastu: [email protected]

Iedzīvotāju aptauja

Atbalsts norēķiniem par elektrību maznodrošinātām un trūcīgām personām
Veikti grozījumi Apes novada domes Sociālā dienesta noteikumos “Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā”

Alternatīvās aprūpes pakalpojums “Drošības poga” Apes novadā

Apes novada Sociālā dienesta darbinieku ētikas kodekss

Maksas pakalpojumi

 


Sociālā dienesta uzdevumi:

 • Veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām.
 • Sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas ir nepieciešams.
 • Novērtē klienta vajadzības, materiālos un personiskos resursus, pamatojoties uz „Iztikas līdzekļu deklarāciju” un/vai dzīves vietas apsekošanas aktu.
 • Nosaka klienta līdzdarbības pienākumus.
 • Sniedz sociālo palīdzību Apes novada teritorijā deklarētām ģimenēm (personām) SD finansiālo iespēju robežās.
 • Informē iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem  un sociālo palīdzību, to saņemšanas kārtību.
 • Nodrošina saņemtās informācijas konfidencialitāti.
 • Izveido datu bāzi par sociālās palīdzības saņēmējiem
 • Sagatavo un iesniedz domē izskatīšanai priekšlikumus par jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanu un esošo pakalpojumu pilnveidošanu.
 • Administrē pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai.
 • Pieņem lēmumus SD kompetences ietvaros.
 • Iesniedz grāmatvedībā sarakstus ar sociālo pabalstu summām izmaksāšanai,  kā arī sarakstus ar naudas pārskaitījumiem par sociālajiem pabalstiem vai pakalpojumiem.
 • Sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī ar citām juridiskām un fiziskām personām, nevalstiskām organizācijām un reliģiskām konfesijām sociālo jautājumu risināšanā.
 • Saņemt humāno palīdzību un koordinēt tās sadali novada teritorijā.
 • Pārzināt pašvaldības izveidoto sociālās palīdzības institūciju darbību.

 

Dalīties:
6. maijs, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen