17.08.plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

17.08.plkst.13:00 Vides komisijas sēde

24.08.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Izglītība

Apes novada izglītības iestādes

Apes novadā darbojas 6 izglītības iestādes.

Apes pirmsskolas
izglītības iestāde „Vāverīte”

Adrese: Pasta iela – 25,
Ape, LV-4337

mob.tālr.+371 27807791
E-pasts: iluta.apine@ape.lv
Vadītāja: Iluta APINE

Bērnu dārzs

Vidagas Sikšņu
pamatskola

Adrese: „Sikšņu skola”,
Vidaga, Virešu pagasts,
Apes novads, LV-4355
Tālrunis: 64307310

Tālrunis/fakss: 64307311
Pirmsskolas grupa: 64307313
E-pasts: siksnu.skola@ape.lv
Direktore: Una Reķe

 

Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskola

Adrese: Pasta ielā 26, Ape,
Apes novads, LV 4337
Tālruņi: 64355109, +371 28347662
Fakss: 64355109
E-pasts:apes.vidusskola@ape.edu.lv
Direktore: Dina Meistere   

D.Ozoliņa APes vsk_inetam

Ojāra Vācieša
Gaujienas pamatskola

Adrese: „Vidusskola”, Gaujienas pagasts, Apes novads,LV – 4339
Tālruņi: 64381157 (direktore), 64381629 (skolotāju istaba),
64381631 (lietvedība)
Fakss: 64381157
Epasts:
gaujiena.vidusskola@ape.lv
Direktore: Ieva ZARIŅA
mājas lapa

 GAujiena

Trapenes pamatskola

Adrese: Trapenes pamatskola,
Trapene, Trapenes pagasts,
Apes novads, LV-4348
Tālrunis: 64329080,
fakss: 64324202
Epasts: trapenes.skola@ape.lv
Direktors: Aivars Maltavnieks

 

Gaujienas internātpamatskola

Adrese: “Internātskola”, Gaujiena,
Gaujienas pagasts,
Apes novads, LV – 4339
Tālrunis: 64381154
E-pasts: direktors.gis@ape.lv
Direktore: Vita Andersone

 

Gaujienas mūzikas
un mākslas skola

Adrese: “Baznīckalns”, Gaujiena,
Gaujienas pagasts,
Apes novads, LV – 4339
Tālruņi: 64323530, 26492989
Fakss: 64323530
E-pasts: gaujiena.mmskola@ape.lv 
Direktore: Ilze Dāve

 

Alūksnes mūzikas
skolas Apes mācību punkts

Adrese: Tirgus iela 5, Ape,
Apes novads, LV-4337
Tālruņi: 64355114; 26322301
Epasts:muzikas_skola@aluksne.lv


 

 

 

 

 

Apes novada izglītības iestādēs licencētās izglītības programmas:

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111) – Apes PII “Vāverīte”, Gaujienas internātpamatskolā, Trapenes pamatskolā.

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511) – Apes PII “Vāverīte”, Gaujienas internātpamatskolā;

Pamatizglītības programma (21011111) – Trapenes pamatskolā, Vidagas Sikšņu pamatskolā, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā, Gaujienas internātpamatskolā, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā;

Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (21013111) – Vidagas Sikšņu pamatskolā;

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611) –Gaujienas internātpamatskolā; Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā;

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (21015711)–Gaujienas internātpamatskolā;

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)–Gaujienas internātpamatskolā, Vidagas Sikšņu pamatskolā;

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911) – Gaujienas internātpamatskolā;

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011) – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā;

Gaujienas Mūzikas un mākslas skolā iegūstama profesionālās ievirzes izglītība, kas īstenojama līdztekus vispārējās pamatizglītības programmai. Licencētas un akreditētas programmas: Vizuāli plastiskā māksla 2455 stundu apjomā; klavierspēle – 2030 stundu; akordeona spēle – 1697 stundu; flautas spēle – 1697 stundu; ģitāras spēle – 1697 stundu apjomā. Var mācīties kora klasē, kā arī klarnetes, saksofona vai sitaminstrumentu spēli.

 

Interešu izglītības programmas:

Programmas nosaukums
Pedagogs

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

Tautisko deju pulciņš (3.-6.klase) Edīte Dauškane
“Starts – nākotnei un karjerai” (7.-8.klase) Laura Pope
1.-6.klašu koris Sandra Oto
Kolektīvā muzicēšana (6.-12.klase) Sandra Oto
Sporta pulciņš – volejbols (4.-8.klase, 9.-12.klase) Aija Latika
Sporta pulciņš – vispārējā fiziskā sagatavotība (1.-4.klase) Aija Latika
Skolas informatīvais apskats (3.-12.klase) Ināra Kandere
Modernās un sporta dejas (1.-3.klase, 4.-8.klase) Gunta Liepiņa
Kokapstrādes pulciņš (5.-12.klase) Normunds Prazņicāns
Kompozīcija, zīmēšana un gleznošana (1.-4.klase) Gunta Liepiņa

Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola

1.-4.kl. koris Dagnija Pakalne
5.-9.kl. koris Dagnija Pakalne
1.-6.klašu ansamblis Dagnija Pakalne
Sports, sporta spēles Aigars Savickis
Skolēnu mācību uzņēmums “Ābolītis” Vizbulīte Jaukule
Vizuālā programmēšana – datorika 1.klasei Dagnija Pakalne

Trapenes pamatskola

Vokālais ansamblis Baiba Ozoliņa
1.-4.kl.koris Baiba Ozoliņa
Vispārējā fiziskā sagatavotība Andris Zeltiņš
Tautiskās dejas Sandra Tomiņa
Vides izglītība Janīna Višķere
Radošā darbnīca “Ziedi un krāsas” Rasma Priževaite

Vidagas Sikšņu pamatskola

 
Deju pulciņš Sarmīte Granta
Teātra pulciņš Jogita Kazaka
Vides izglītības pulciņš Jogita Kazaka
Kokapstrāde Normunds Prazņicāns
Sporta pulciņš Andris Zeltiņš

 

 

 

 

 

23. jūlijs, 2015, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs