Muzeji

Zvārtavas pils

JĀZEPA VĪTOLA memoriālais muzejs “ANNIŅAS”

Muzejs iepazīstina ar Latvijas Konservatorijas (Latvijas Mūzikas akadēmijas) dibinātāja un rektora, profesora Jāzepa Vītola (1863–1948) dzīvi un daiļradi.

Gaujiena – mana paradīze…” teicis izcilais komponists, kad Latvijas valsts par īpašiem nopelniem viņam piešķīra daļu no Gaujienas muižas parka. No Valkas apriņķa zemes ierīcības komitejas 1922. gada 28. novembra sēdes protokola: „… pie robežu noteikšanas ņemt vērā, lai gabalā ietilptu pēc iespējas vairāk dabas jaukumu, jo gabals no centrālās komitejas domāts galvenām kārtām kā atpūtas vieta profesoram J. Vītolam, kura nodarbošanās nav lauksaimniecība…” Bijusī Gaujienas muižas aldara divstāvu koka mājiņa un 60 pūrvietu “dabas jaukumu”  kļuva par vietu, kur Jāzeps Vītols pavadīja katru brīvlaiku līdz pat brīdim, kad bija jāatstāj Latvija 1944.g.oktobrī.

Muzejs sāka darbu 1961.gadā, lai saglabātu Jāzepa Vītola piemiņu, dokumentus, fotogrāfijas, notis un priekšmetus, kas saistīti ar viņa radošo mūžu. 1963. gadā, gatavojoties J.Vītola 100. dzimšanas dienas svinībām, Anniņās oficiāli tika atvērts sabiedriskais muzejs, pateicoties toreizējam Gaujienas vidusskolas direktoram Arnim Madisonam, skolotājiem Jānim Račevskim un Harijam Grāvim. Muzejs glabā Jāzepa Vītola kultūrvēsturisko mantojumu, iesaistot to aktīvā, mūsdienīgā apritē un nodrošina Dziesmusvētku tradīcijas nepārtrauktību, katru vasaru atzīmējot profesora dzimšanas dienu 26.jūlijā ar Gaujienas Vītolsvētkiem.

Ikgadējā bērnu un jauniešu mūzikas nometnē “Vītolēni” kopš 2003.gada jau tūkstošiem bērnu guvuši iespēju profesionāli pilnveidoties, dziedāt apvienotā korī, spēlēt simfoniskajā orķestrī un katru vasaru izbaudīt Dziesmusvētku sajūtu.

Muzejā piedāvājam noskatīties dažādus videomateriālus, kas stāsta par komponista daiļrades daudzveidīgo mantojumu, Dziesmusvētku vēsturi un nometni Vītolēni, kā arī ekskluzīvu iespēju tikties ar Jāzepu Vītolu!

Uzvedums „Tikšanās ar Jāzepu Vītolu” iepazīstina ar komponista nozīmīgo ieguldījumu Latvijas mūzikas dzīves attīstībā un tā svarīgo nozīmi šobrīd, ļaujot izprast Jāzepa Vītola radošo personību – lielo cilvēcību, humoru, rūpes, mīlestību un pedagoģisko talantu. Uzvedums ir piemērots demonstrēšanai skolās, 40 minūšu laikā spilgti izgaismojot Latvijas kultūras Kanonā iekļautās vērtības. Izglītojošais iestudējums rada pavisam neticamu profesora klātbūtnes sajūtu un iepazīstina ar Jāzepu Vītolu saistošā un netradicionālā veidā. Priekšnesumā skan J.Vītola mūzika, citāti no vēstulēm, dienasgrāmatām un izspēlētas ainiņas, izceļot komponista humoru.

Uzvedumu piedāvā Gaujienas radošā grupa: Jāzepa Vītola memoriālā muzeja „Anniņas” vadītāja Ineta Riepniece, Jānis Krišjānis, Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktore Ilze Dāve.

Laipni gaidīti “Anniņās”!

Sākot ar 2020.gada 1. jūniju biļetes cena:

Pakalpojuma veids Mērvienība Maksa EUR
Ekspozīcijas apskate
J.Vītola muzejā “Anniņas”
1 biļete 2 EUR pieaugušajiem
1.50 EUR bērniem un pensionāriem
Ekskursija
J.Vītola muzejā “Anniņas”
1 biļete 2 EUR pieaugušajiem
1.50 EUR bērniem un pensionāriem
Muzejpedagoģiskā programma “Dižgaru ceļš-komponists Jāzeps Vītols – “Tikšanās ar Jāzepu Vītolu un viņa Paradīze”” 1 biļete 3 EUR

TRAPENES novadpētniecības centrs

Trapenes pagasta novadpētniecības māja atklāta 1960.gadā, pēc skolotāja H. Ausekļa iniciatīvas. Novadpētniecības centra ekspozīcijā skatāms Trapenes pagasta kultūras mantojums.

Dokumentos un fotomateriālā atspoguļoti:

 • Krievijas 20. gs. revolūciju notikumi, kas skāra Trapeni;
 • Latvijas atbrīvošanas cīņu notikumi 1919. gadā;
 • Lāčplēša kara ordeņa kavalieri – trapenieši;
 • Norises Trapenē Latvijas brīvvalsts laikā;
 • Otrā pasaules kara un pēckara laikā;
 • Traģiskās deportācijas padomju okupācijas apstākļos.

2018. gadā ir pārveidota ekspozīcija par novadnieku dzejnieku Ojāru Vācieti. Ir iespēja uzzināt par dzejnieka Ojāra Vācieša vecākiem, par paša dzejnieka bērnības un skolas gadiem. Ērti sēžot krēslos, var klausīties ierakstos viņa dzeju, paša autora izpildījumā.

Pie Trapenes pamatskolas, kurā mācījies Ojārs Vācietis, 1984. gada 7. decembrī tika atklāts piemiņas akmens, kuru ikviens apmeklētājs ar siltām rokām var iesildīt. Un kā Imants Ziedonis teica: ”Tik daudz siltuma būs akmenī, cik tajā ieliksim.”

Novadpētniecības centrā skatāma:

 • Ekspozīcija barona Voldemāra fon Vulfa muiža – Trapenes un parka vēsture
 • Novadpētniecības centra otrajā stāvā ekspozīcija par rakstnieku un dzejnieku Linardu Laicenu, kā arī viņa piemineklis pie kultūras nama. 20. gs. sākumā Linards Laicens strādājis Trapenē par dārznieka mācekli. Ekskursijas noslēgumā ir iespēja nobaudīt liepziedu tēju no simtgadīgām liepām, kuras parkā ir iestādījis Linards Laicens.

Mainīgās ekspozīcijas:

 • Ekspozīcija par brāļiem Ādolfu un Jāni Grestēm. Ādolfs Greste 19., 20. gs. mijā strādājis Bormaņu (tagad Trapenes) pagasta skolā “Kristiņi” par skolotāju. Pie šīs ēkas tagad ir piemiņas plāksne. Ekspozīcija atspoguļo arī Jāņa Grestes dzīves gaitas: skolotājs, muzejnieks, kolekcionārs. Sarakstījis 212 anekdotes.
 • Novadpētniecības centrā ir iespēja iepazīties ar materiāliem par novadnieku grafiķi Edvīnu Andersonu.
 • Senie latviešu darba rīki un to pielietojums”, kura ir paplašināta ar daudziem interesantiem eksponātiem.

Pakalpojumi

Pakalpojuma veids Mērvienība Maksa EUR
Ekspozīcijas apskate
Trapenes novadpētniecības māja
1 biļete 2 EUR pieaugušajiem
1.50 EUR bērniem un pensionāriem
Ekskursija
Trapenes novadpētniecības māja
1 biļete 2 EUR pieaugušajiem
1.50 EUR bērniem un pensionāriem
Muzejpedagoģiskā programma “Dižgaru ceļš-dzejnieka O.Vācieša daiļrades izzināšana, radošās darbnīcas, viktorīna (O.Vācietis “Astoņi kustoņi”) 1 biļete 3 EUR

E.ZĀLĪTES memoriālā māja

Elīna Zālīte (1898 – 1955) – dzejniece („Sila ziedi”, „Virši zili…”), prozaiķe (stāstu krājumi „Sūrais malks”, „Saules zeme Ēģipte”, romāns „Agrā rūsa” u.c.), dramaturģe („Bīstamais vecums”, „Maldu Mildas sapņojums”, „Rudens rozes”, muzikālā komēdija „Zilo ezeru zemē” u.c.), tulkotāja(igauņu tautas eposs „Kalevipoegs”, A. Tamsāres, Fr. Tuglasa, A. Kivi, I. Gončarova u. c. igauņu, somu, krievu autoru romāni, stāsti).

Apē E.Zālītes piemiņu glabā viņas vārdā nosaukta iela un memoriālā māja Dzirnavu ielā 24, kurā rakstniece dzimusi un pavadījusi bērnību. Tajā izvietota piemiņas ekspozīcija „Elīnas Zālītes dzīves un daiļrades ceļš” un memoriālā istaba, kur savu mūža mājvietu atradušas daudzas rakstnieces personīgās lietas, kas rada gandrīz ticamu viņas klātbūtnes efektu.

Pakalpojuma veids Mērvienība Maksa EUR
Ekspozīcijas apskate
Elīnas Zālītes memoriālās māja
1 biļete 2 EUR pieaugušajiem
1.50 EUR bērniem un pensionāriem
Ekskursija
Elīnas Zālītes memoriālās māja
1 biļete 2 EUR pieaugušajiem
1.50 EUR bērniem un pensionāriem
Muzejpedagoģiskā programma “Dižgaru ceļš-rakstnieces/dramaturģes E.Zālītes daiļrades izzināšana ( izlaušanās istaba, viktorīna) 1 biļete 3 EUR
* Biļetes ar PVN netiek apliktas