19.10. plkst.09:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde 26.10. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde 09.11. plkst.13:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Klientu centrs

 

Apes novada domes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
(Apes VPVKAC)

Darba laiks:VPVKAC_VARAM_150x150px_VSAA

Pirmdiena: 8:00 – 12:30; 13:00 – 17:00
Otrdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:30; 13:00 – 16:00

Adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Tārunis: 64307218

E-pasts: ape@pakalpojumucentri.lv

Maksas pakalpojumi


 

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā, Apes novada domē, Stacijas iela 2, Apē, Apes novadā, LV-4337, pieejami šādi pakalpojumi:

Institūcija

Pakalpojums

LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS
 1. Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju valsts vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē  “Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēmā” (MUVIS). Vairāk informācijas.
 VESELĪBAS INSPEKCIJA 1. Veselības inspekcijas e-pakalpojumi;
2. E-iesniegums Veselības inspekcijai;
3. Ārstniecības personu/ārstniecības atbalsta personu identifikatora e-pieprasījums;
4. Apliecinājums par vides pieejamību ārstniecības iestādēm;
5. E-paziņojums par pakalpojumu sniegšanu skaistumkopšanas un tetovēšanas jomā;|
6. Paziņojums par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto atbalstu;
7. E-pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai;
8. E-pieteikums atzinuma/novērtējuma saņemšanai par būvēm;
9. E-pieteikums atļaujai par zāļu iegādi;
10. E-paziņojums par zāļu reklāmas semināru;
11. E-ziņojums par zāļu atsaukšanu;
12. E-paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi;
13. E-paziņojums par dzeramā ūdens monitoringa rezultātiem.


Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē pieejamie e-pakalpojumi:

1.Skaidrojumi profesionāļiem par normatīvo aktu prasību izpildi veselības aprūpes iestādēm;
2.Skaidrojumi profesionāļiem par normatīvo aktu prasību izpildi izglītības un bērnu pieskatīšanas iestādēm;
3.Skaidrojumi profesionāļiem par normatīvo aktu prasību izpildi skaistumkopšanas saloniem, publiskajiem peldbaseiniem un pirtīm, tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniedzējiem;
4.Noderīga informācija vecākiem par izglītības un bērnu pieskatīšanas iestādēm;
5. Noderīga informācija iedzīvotājiem par skaistumkopšanas saloniem, publiskajiem peldbaseiniem un pirtīm, tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniedzējiem.
6. Informatīvā lapa par Veselības inspekcijas informatīvajiem e-pakalpojumiem.

LAUKU ATBALSTA DIENESTS Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanā.
NODARBINĀTĪBAS
VALSTS AĢENTŪRA
Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:
1. CV un vakanču reģistrēšana.
2. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana.
3.Informatīvās dienas e-versija.
4. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana.
5. Profilēšana.
6. Karjeras pakalpojumi.
7. Apmācību monitorings.
8. Darba tirgus prognozes.
PILSONĪBAS
UN MIGRĀCIJAS LIETU
PĀRVALDE
Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu sniegšanā:
1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana.
2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.
3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs.
4. Manā īpašumā deklarētās personas.
5. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā.
6. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē.
7. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi.
8. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.
9. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa.
10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs.
11. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana.
12. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē.
13. Šengenas vīzas pieteikums.
14. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants.
UZŅĒMUMU REĢISTRS Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.
2. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS 1. Iesniegumu pieņemšana par:
1.1. Algas nodokļa grāmatiņu.
1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu.
1.3. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai.
2. Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana.
3. Atbalsta sniegšana darbam ar EDS /atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.

VALSTS
SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA
(VSAA)

 

 

Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Apbedīšanas pabalsts.
2. Bezdarbnieka pabalsts.
3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts.
4. Bērna kopšanas pabalsts.
5. Bērna piedzimšanas pabalsts.
6. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija.
7. Ģimenes valsts pabalsts.
8. Invaliditātes pensija.
9. Maternitātes pabalsts.
10.Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.
11. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās.
12. Paternitātes pabalsts.
13. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
14. Slimības pabalsts.
15. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa.
16. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēle.
17. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.
18. Vecāku pabalsts.
19. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram).
20. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem.
21. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam).
22. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru.
23. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību.
24.  Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli.
25.Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru.
26.Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts.
27.Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa)līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu.
28.Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli.
29.Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu.
30.Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli.
31.Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības.
32.Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas.
33. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa.
34. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa.

VALSTS
ZEMES
DIENESTS

Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
1.Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā.
2. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem.
3.Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū.
4. Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata.
5. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā.
6.Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (pieejams e-pakalpojums).
7. Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (pieejams e-pakalpojums).
8. Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā.
9. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā.
10.Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (pieejams e-pakalpojums).
11. „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (e-pakalpojums).
12.Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (e-pakalpojums).
13. Mani dati Kadastrā (e-pakalpojums).
14. Kadastra informācija mantojuma lietai.
15.Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību (pieejams e-pakalpojums).
16.Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu (pieejams e-pakalpojums).
17.Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu.
18. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs).
19.Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata.
20.Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva.
21.Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva (pieejams e-pakalpojums).
22. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana.
23. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (pieejams e-pakalpojums).
24. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana.
25. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu izsniegšana.
26.  Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (e-pakalpojums).
27. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana (e-pakalpojums).
28. Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem (e-pakalpojums).
29. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām (e-pakalpojums).
30. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (e-pakalpojums).
31. Mobilā aplikācija kadastrs.lv
32. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana (e-pakalpojums).
VALSTS
DARBA
INSPEKCIJA
Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana.
2. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā.
3.Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.
4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.
Darba devēju informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
1.Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.
2.Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem.
3.Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana.
4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.
5.Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai.
6. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai.
7.Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem.
8. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana.
9. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana.
10.Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā.
Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana.
2. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā.3. Darbavietas higiēniskais raksturojums.4. Ziņojums par arodslimības gadījumu.5.Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu.6. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā.
Vairāk informācijas par VPVKAC, to darba laiku un sniegto pakalpojumu apmēru iedzīvotāji var uzzināt savā pašvaldībā vai valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā http://www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

 

 

Ātrāk, ērtāk, izdevīgāk – šīs priekšrocības publisko pakalpojumu saņemšanā turpmāk varēs novērtēt ikviens Vidzemesreģiona iedzīvotājs, jo pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iniciatīvas Vidzemē šogad darbu uzsāks 13 Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC). Tādejādi iedzīvotāji un uzņēmēji valsts un pašvaldības pakalpojumus varēs saņemt vienkopus, būtiski ietaupot laiku un naudu.

VPKAC-inetamŠādi, uz klientu ērtībām orientēti, centri jau atvērti Amatas, Apes, Beverīnas, Cesvaines, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Lubānas, Naukšēnu, Pārgaujas un Strenču novados. Decembrī klientu apkalpošanas centri tiks atvērti arī Raunas, Rūjienas un Varakļānu novados.

VPVKAC klātienē var pieteikt noteiktus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumus. Iedzīvotāji var saņemt arī informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, VID, VSAA un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā. Savukārt Lauku atbalsts dienests sadarbību ar pašvaldībām uzsāks 2016. gadā. Uzkrājot un izvērtējot iestāžu un pašvaldību sadarbības pieredzi, VPVKAC pieejamo valsts pakalpojumu klāstu plānots papildināt.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs  Kaspars Gerhards norāda: “Ātrāk, ērtāk, izdevīgāk – šīs priekšrocības publisko pakalpojumu saņemšanā turpmāk varēs novērtēt ikviens Vidzemes iedzīvotājs, kurš izmantos Valsts un pašvaldības vienotā klientu centra pakalpojumus. Priecājos par katru Vidzemes pašvaldību, kas atsaucās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iniciatīvai būtiski pilnveidot valsts un pašvaldības pakalpojumu saņemšanas kārtību. Īstenojot šādu,  inovatīvu, pieeju publisko pakalpojumu sniegšanā, Latvija ir paraugs arī daudzām Eiropas valstīm.”

Lai sniegtu iespējas iedzīvotājiem un uzņēmējiem reģionos saņemt valsts un pašvaldības publiskos pakalpojumus, izveidojot 13  Valsts un pašvaldības vienotos klientu apkalpošanas centrus, VARAM no valsts budžeta Vidzemes reģiona 13 pašvaldībām piešķīrusi 123 609 EUR. Valsts budžeta finansējums piešķirts telpu pielāgošanai un aprīkošanai, darbavietas uzturēšanai un nodarbināto atlīdzībai.

Kopumā VARAM līdz gada beigām pakāpeniski atvērs 66 VPVKAC visā Latvijā.

 

 

 

 

vp


 

 

 

 

 

 

25. novembris, 2015, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs